Előterjesztés. B e s z á m o l ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. B e s z á m o l ó"

Átírás

1 Előterjesztés B e s z á m o l ó Csákvár Nagyközség Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés elfogadásakor elhatároztuk, hogy az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében a lehető legtakarékosabban gazdálkodunk és ezt elvárjuk valamennyi intézményvezetőnktől is. Továbbá célunk volt, hogy az előző képviselő-testület által elfogadott mentőállomás beruházást folytatjuk, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy az minél kevesebb önkormányzati forrást kössön le. Ennek érdekében a képviselő-testület többször kezdeményezte az Országos Mentőszolgálatnál a megörökölt szerződés módosítását. Az, hogy a mentőállomás elkészült köszönhető az adakozó, jó szándékú csákvári vállalkozóknak, a lakosoknak is, akik megértették az ügy fontosságát, de azt is, hogy önkormányzatunk anyagi helyzete 2007-ben összefogás nélkül ekkora beruházást nem tenne lehetővé. A meglévő hiteleink kiváltása és a számlavezetés olcsóbbá tétele szintén kiemelt célunk volt év tavaszán a hitelkiváltások megtörténtek, majd október 1-én számlavezető pénzintézetet váltottunk. Az ősz folyamán a működési kiadások korlátozásának,- de elmondhatjuk, hogy az egész évi takarékos gazdálkodásnak is- köszönhetően a 2007-es költségvetési évet úgy zártuk, hogy folyószámlahitelt csak az időben később beérkező bevételek időleges pótlására vettünk igénybe, de a évnek folyószámlahitel állomány nélkül indulhattunk. Összehasonlító adatok: évről évre miként változtak a kiadások, illetve annak egyes elemei ezer forintban: változás % Pénzforgalmi kiadások összesen: 712, , ,10 ebből- -Személyi juttatások 331, , ,27 -Munkaadót terhelő járulékok 105, , ,39 -Dologi és egyéb folyó kiadások(kamat nélkül) 149, , ,29 - Kamat kiadás 1,523 4, ,18 -Működési célú támogatások, átadások, egyéb támogatások 44,571 49, ,37 -Felhalmozási kiadások 80,387 50,749 63,13 - Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása ,00 Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy évről évre alig változott a pénzforgali kiadás összege, azonban a felhalmozási jellegű ráfordítások jelentősen csökkentek, ezzel is biztosítva a szorosan vett működési kiadások fedezetét.

2 -2- A személyi juttatások és annak vonzataként a munkaadót terhelő járulékok emelkedtek annak ellenére, hogy sem a közalkalmazotti sem a köztisztviselői illetményalap nem nőtt. A jogszabályi előíráson alapuló, előrehozott 13. havi illetményrész kifizetés, melyet központilag fedeztek, valamint a törvényekben előírt soros előrelépések bérvonzata indokolja az emelkedést. A dologi és egyéb folyó kiadások összességében 6,29 % -kal növekedtek. Főbb dologi csoportonkénti kiadások alakulása év év változás %-a -Készletbeszerzés 25,128 25, ,26 -Kommunikációs szolgáltatás 4,415 3,827 86,69 -Szolgáltatási kiadások 89,561 90, ,45 -Általános forgalmi adó 20,989 24, ,53 -Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás 1,633 1,621 99,27 - Szellemi tev. végzésére kifizetés 3,411 3, ,02 -Egyéb dologi kiadás 1,167 2, ,07 -Egyéb folyó kiadások 2,803 6, ,66 149, , ,29 Kiugró emelkedést az általános forgalmi adónál az adó alapját képező dologi kiadások emelkedése és az áfa kulcs változása okozta. Egyéb dologi kiadásoknál 2007-ben a Sirály Kht. által bérelt ingatlanon egy olajtartály kiemelésének költsége merült fel 1,125 e Ft összegben, melyről a képviselő-testület határozott. Egyéb folyó kiadásoknál 2006-ban nem volt évről visszafizetési kötelezettségünk a normatív elszámolásból, míg évről 2007-ben 3,165 e Ft visszafizetés történt. A kamatkiadásoknál bár jelentős az emelkedés, azonban nem összehasonlítható a két adat ban, ahogy azt a rendelet-tervezet 9. számú melléklete is mutatja, csak töredék évben volt hitelünk, de 2007-ben egész évben terhelte önkormányzatunkat a kamatfizetési kötelezettség, sőt a mentőállomás beruházáshoz felvett 17,000 e Ft hitel is növelte a kamatkiadásokat. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások évben 29,888 eft, évben 34,805 e Ft, változás 116,5 %. Ebből Támogatásértékű kiadás 1,596 e - Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 631 e - Honvédelmi referens alkalmazásához hozzáj. 280 e - Vértes Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás 685 e

3 -3- Önkormányzat által folyósított ellátások összehasonlító táblázat az ellátások alakulásáról: 29,759 e évi évi teljesítés teljesítés e Ft e Ft Nem foglalkoztatott személyek rendszeres segélye 4,725 6,774 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Lakásfenntartási támogatás normatív 2,168 2,576 Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján 1,442 1,238 Ápolási díj normatív 5,861 6,727 Ápolási díj helyi megállapítás alapján Átmeneti segély 1,278 1,031 Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi megállapítás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 637 1,050 Köztemetés Közgyógyellátás 1, Étkeztetés Normatív támogatásokra (étkezési térítési díjkedv. tankönyvtám.) 6,060 6,728 Összesen 25,917 29,759 Az önkormányzat által folyósított ellátások 15 %-kal növekedtek évhez viszonyítva. A táblázat is mutatja, hogy a normatív tételek emelkedtek, amelyek kifizetését jogszabály írja elő önkormányzatunknak. Ezen ellátásoknál a központi költségvetés a ténylegesen kifizetett összeg 90 %-át megtéríti igénylés alapján. Egyéb pénzbeli juttatások 3,450 e (Lakossági szemétszállítási díjhoz támogatás 3,027 e Ft, közlekedési támogatás 423 e Ft. A közlekedési támogatásra kifizetett összeg 100 %-át megtérítik központi forrásból.) Működési célú pénzeszköz átadások évben 14,333 e Ft, évben 14,447 e Ft, a növekedés 1,8 %. Részletezve: e Ft - ügyeletre és alapellátásra 8,491 - fogászati ellátásra 2,162 - iskola egészségügyre vizitdíj visszafizetés 10 - Polgárőr Egyesület Ált. Iskola és Műv.Okt. Int. Kulturális Sport Egyesülete Katolikus Egyház Református Egyház Evangelikus Egyház Magyar Vöröskereszt Csákvári Szervezete Lórántfy Óvoda 170 -Harangvirág Nyugdíjas Klub 90 - Református Ifjúsgi Egyesület 100

4 -4- - Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Csákvári Fúvószenekari Egyesület Csákvárért Egyesület Csákvári Torna Klub Csákvári Természetjáró Egyesület 70 - Duna-Vértes Köze Hulladékgazd. Társulás Vértesaljai Vízitársulás 340 A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás felhalmozási c. pénzeszköz átadás) részletezését a rendelet-tervezet 16. számú melléklete tartalmazza. Kiemelnék egyet: legjelentősebb és a legnagyobb visszhangot kiváltó felhalmozási kiadás az Országos Mentőszolgálattal közösen megvalósuló mentőállomás volt ban 1,998 e Ft-ot, ben 34,232 e Ft-ot fizettünk ki e célra. Ebből az OMSZ-nak átadás 23,813 e Ft, ingatlanhoz kapcsolódó beruházás 9,169 e Ft, nagyértékű tárgyi eszközök vásárlása 850 e Ft, kisértékű tárgyi eszközök és egyéb felszerelési tárgyak vásárlása 400 e Ft, tervköltség (2006-os kifizetés) 1,998 e F. Fedezete volt a megvalósításnak: Csákvár Jövőjéért Közalapítványon keresztül érkezett 15,302 Ft hozzájárulás, Zámoly Község Önkormányzattól 100 e Ft, önkormányzatunk 17,000 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétele és 3,729 e Ft saját bevétel. Finanszírozási kiadások mutatják a hitelek visszafizetését az OTP Bank Nyrt.-nek, melyet a Raiffesen Bank Zrt-től felvett hitelekkel váltottunk ki. Az alábbiakban mutatom be az 55,400,000 Ft hitel tőketörlesztésének ütemezését a következő években: fejlesztési működési összesen évben 0 4,655,600 4,655, évben 2,345,000 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 586,200 1,163,600 1,749,800 összesen 17,000,000 38,400,000 55,400,000 Pénzforgalom nélküli kiadások tételén a költségvetési tartalékot terveztük, annak módosított előirányzata 7,540 e Ft, mely a fel nem használt tartalékot mutatja. E tartaléknak az előző évekről áthozott pénzmaradványból 6,886 e Ft a fedezete, a fennmaradó részt pedig saját bevétel fedezte. A 6,886 e Ft-ból 2,362 e Ft-ra 2007-ben kötelezettség keletkezett. (rendelettervezet 8. számú melléklet) Az intézmények, az önkormányzat és feladatai kiadásának teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet 7. számú melléklete mutatja be.

5 -5- Bevételeink alakulása Összehasonlító adatok: évről évre miként változtak a bevételek, illetve annak egyes elemei ezer forintban: változás % Pénzforgalmi bevételek összesen: 660, , ,75 ebből - Intézményi működési bevételek 54,178 65, ,00 - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 304, , ,93 -Műk.c. támogatásért. bevételek egyéb támogatások 42,458 31,841 75,00 - Műk.célúpénzeszköz átvétel ,11 - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29,446 17,822 60,53 - Felhalm. c. támogatásért. bevételek 8,847 5,332 60,27 - Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel 3,444 27, ,19 - Támogatások kiegészítése 216, ,931 90,14 - Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1, ,96 - Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése ,02 Intézményi működési bevételek teljesítése 65,571 e Ft (az összes bevétel 8,6 %-a) 21 %-kal meghaladja a 2006.évi teljesítést. Az intézményi ellátások után fizetett díjak emelkedtek, jelentősen nőtt az óvoda által értékesített élelmezés a Református Egyház bölcsődéjének beindulásával. A bérleti díjakból is többet realizáltak intézményeink és a hirdetési díjakból is lényegesen több folyt be mint 2006-ban. Előzőek vonzataként a kiszámlázott áfa tétele is magasabban teljesült. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatásokon a teljesítés 31,841 e Ft. Az alábbiakban részletezve: e Ft - iskola tej akció közlekedési támogatás megtérülése OEP-től ügyeleti ellátásra 4,529 - OEP-től védőnői ellátásra 9,248 - iskola egészségügyi feladatra közhasznú foglalkoztatásra 7,937 - Bodmér Község hozzájárulása 4,131 - ügyeleti ellátáshoz társult községektől 706 -családsegítő szolgálathoz hozzájárulás társult önkormányzatoktól 1,888 - Floriana Napokra pályázati pénz Vértes Többcélú Társulástól 2,167 (Óvoda 276 e, Iskola 411, Családsegítő 1,480) Működési célú pénzeszköz átvétel 743 e Ft, mely a következőkre történt: - iskola tej akció 249 -Ált. Iskola a Csákvár IskolaTanulóiért Alapítványtól eszközbeszerzésre művelődési rendezvényekre lakosságtól 52 - Könyvtár részére szja 1 %-a 98

6 -6- - Ált.Iskola pedagógiai gyakorlatra 41 - Óvoda pedagógiai gyakorlatra 33 Felhalmozási és tőkejellegű bevételből befolyt 17,822 e Ft részletezve: - földterületek értékesítése víz- és szennyvíz rendszer eszközhasználati díja 17,562 - lakásértékesítésből részletfizetés 46 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként érkezett 5,332 e Ft, ebből 5,232 e Ft a évben elnyert pályázati forrás lehívása Faluháza felújításhoz és közterület rendezéshez, 100 e Ft Zámoly községtől mentőállomás beruházáshoz. Felhalmozási célra pénzeszköz átvétel 27,145 e Ft, ebből mentőállomás beruházáshoz 15,302 e, AVOP pályázati pénz lehivása a Faluháza felújításhoz 9,720 e, lakossági befizetések közműre rákötés miatt 1,283 e, Zöldhegyi vízhálózat bővítésre lakossági befizetés 340 e, Gondozási Központ és Idősek Otthona részére közérdekű kötelezettségvállalás 500 e Ft. Önkormányzatok sajátos működési bevétel főcsoportban a helyi adók, az átengedett központi adók és az egyéb sajátos bevételek tartoznak, a teljesítés 334,398 e Ft, az összes bevétel 44 %-át teszi ki. Egyéb sajátos bevételekből befolyt összesen 6,896 e Ft, részletezve a teljesítés: lakbérek 1,619e Ft, egyéb bérleti díjak 2,528 e, közterület foglalási díjak 2,482 e Ft, helyszín bírság, szabálysértési birság 126 e Ft, 141 e Ft építéshatósági bírság. Helyi adók alakulása ezer forintban: évi évi teljesítés teljesítés - Építményadó 16,422 16,110 - Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után 68,170 64,015 - Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után Pótlékok, bírságok 1,201 2,731 összesen 86,390 83,386 A helyi adók az összes bevétel 10,6 %-a, igen fontos a feladatok finanszírozásában. Ezért is kiemelt feladata az adóhatósági irodának a hátralékok behajtása iránt tett intézkedések. Annak eredményéről beszámolóm készítését megelőző időszakban az adóhatósági iroda már több esetben adott tájékoztatót. Beszámolómban a december 31-i állapotnak megfelelően, a könyvviteli mérlegben kimutatott az adókkal kapcsolatos hátralékok és túlfizetések összegét részletezem adónemenként értékvesztés elszámolása nélkül:

7 én én hátralék túlfizetés hátralék túlfizetés e Ft e Ft e Ft e Ft - építményadó 6, , iparűzési adó 23,704 11,890 20,954 12,667 - gépjárműadó 11, , pótlékok 12, , összesen 54,073 13,168 58,714 14,079 A nem közvetlen adókhoz kapcsolódó hátralékok és túlfizetések összegét, szintén értékvesztés elszámolása nélküli értéken az alábbiakban mutatom be, mivel ezek a számok is az adóknál említett mérlegsorokhoz tartoznak: én én hátralék túlfizetés hátralék túlfizetés Ellátási díjak - Óvoda Általános iskola ÖNO 1, ,694 0 Lakbérek Egyéb bérleti díjak ,597 0 Adónyilvántartás szerint egyéb , Vevők 3, összesen 7, , Önkorm. szinten összesen: 61,790 13,451 65,344 14,469 A kimutatott hátralékok az ellátási díjaknál, egyéb bérleti díjaknál, illetve a vevők esetében nem konkrét hátralékot jelent teljes összegben, mivel a decemberi teljesítésről történő számlázás nagy része január első hetében érkezik meg pénzforgalmilag, de szabályok szerint a könyvviteli mérlegben hátralékként kell kimutatnunk. A hátralékosok negyedévente felszólításra kerültek a negyedév végéig az elmaradt befizetések rendezésére. Átengedett központi adók év év teljesítés e Ft teljesítés e Ft - Szja. helyben maradó része 48,369 46,743 - Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére 68,423 81,349 - Szja. Normatív módon elosztott része 68,002 80,441 - gépjárműadó 28,593 35,229 - termőföld bérbeadásából származó szja összesen 213, ,116

8 -8- A második legnagyobb bevételünk a költségvetési támogatás 194,676 e Ft, az összes bevétel 25 %-a és érkezett még 255 e Ft kiegészítés évi elszámolás után évben a költségvetési támogatás 216,271 e Ft volt. Jelentős a csökkenés, azonban a személyi jövedelemadóval együtt nézve 2006-ban 401,065 e Ft, 2007-ben 403,209 e Ft az összes központi támogatás. Az emelkedés csekély, fél százalék. Mindez mutatja, hogy az alig emelkedő központi támogatás mellett egyre nehezebb a kötelező és vállalt feladatainkat megoldani, de mutatja azt is, hogy a évben elkezdett feladatellátások racionalizálását tovább kell vinnünk, saját bevételi forrásainkat fel kell tárni, illetve mindent el kell követnünk, hogy azok befolyjanak. A központi támogatásokkal való elszámolást részletesen a rendelet-tervezet 11., 12., 13. és 14. számú melléklete tartalmazza. A normatív támogatások elszámolásánál nettó 3,327 e Ft, a személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolásnál 2,508 e Ft, a kettő együtt 5,733 e Ft többlettámogatást állapítottunk meg. Ez az összeg a évi pénzmaradvány elszámolásánál finanszírozási korrekcióként jelenik meg, emelve a évi pénzmaradvány összegét, ezzel a módosított összeg 10,242 e Ft (rendelet-tervezet 4. számú melléklete) ban rendelkezésünkre áll még előző évekről áthozott pénzmaradvány fel nem használt része 6,886 e Ft évre áthozott előző évi pénzmaradvány összesen 29,419 e Ft, melyből a zárszámadási rendeletben és költségvetési rendelet módosítása során alkotott rendeletben elfogadottak szerint felhasználásra került 22,534 e Ft. A pénzmaradványok évi részletezését a rendelet-tervezet 8. számú mellékletében terjesztem a képviselő-testület elé. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 804 e Ft, a lakáshoz jutók támogatására előző években adott kamatmentes kölcsönök törlesztéséből folyt be december 31-én még 577 e Ft a kintlévőségünk a kamatmentes kölcsönből, ebből hátralék: 248 e Ft, én a hátralék 483 e Ft volt. A rövid lejáratú kölcsönök - szociális rendeletünk alapján adott kölcsönök- visszatérülése 64 e Ft. Hátralék én 48 e Ft, én 33 e Ft. Önkormányzatunk december 31-i könyvviteli mérlege a rendelet-tervezet 5. számú melléklete. A vagyonkimutatás, mely a jogszabályban előirt tagolásban mutatja vagyonunkat a rendelet 6. számú melléklete. A két kimutatás közötti eltérés abból adódik, hogy a könyvviteli mérleg nettó értékben az immateriális javak és tárgyieszközök elszámolt értékcsökkenés utáni értéken, a követelések pedig értékvesztés elszámolása utáni értéken szerepelnek-, a vagyonkimutatás pedig bruttó értékeket tartalmaz évi könyvviteli mérleghez viszonyítva a évi záró könyvviteli mérleg értéke 1,1 %-kal csökkent annak ellenére, hogy a vagyonmérleg szerinti bruttó érték növekedett. Ez azt jelenti, hogy meghaladja az éves értékcsökkenés az éves vagyonnövekedést beruházást, értéknövelő felújítást, valamint az év végi pénzkészlet is kevesebb mint év végén volt. Beszámolóm mellékleteként benyújtom elfogadásra a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgáló által elfogadott és záradékkal ellátott Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, Egyszerűsített mérleget, Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást.

9 -9- A évi beszámolót és rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztettem. Az Óvoda Vezetője, Általános Iskola Igazgatója, Gondozási Központ vezetője és a Sportintézmény vezetője kérelmet nyújtott be előirányzat átcsoportosítás iránt az intézményeknél illetve önkormányzati szinten képződött pénzmaradvány terhére. A kérelmeket előterjesztésemhez mellékelem. Kérem a képviselő-testület, hogy az előterjesztést vitassa meg és a év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet fogadja el. Csákvár, április 14. Giesz János sk. polgármester

10 Csákvár Nagyközség Önkormányzata 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Beszámoló a évi gazdálkodásról Előterjesztő: Giesz János polgármester Az anyagot készítette: Trimmel Anna pénzügyi irodavezető Klupács Istvánné pénzügyi ügyintéző

11

Beszámoló a évi gazdálkodásról

Beszámoló a évi gazdálkodásról Csákvár Nagyközség Önkormányzata 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról Előterjesztő: Giesz János polgármester Az anyagot készítette: Trimmel Anna pénzügyi irodavezető Klupács

Részletesebben

Beszámoló a évi gazdálkodásról

Beszámoló a évi gazdálkodásról Csákvár Nagyközség Önkormányzata 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról Előterjesztő: Giesz János polgármester Az anyagot készítette: Trimmel Anna pénzügyi irodavezető Klupács

Részletesebben

Beszámoló a évi gazdálkodásról

Beszámoló a évi gazdálkodásról Csákvár Nagyközség Önkormányzata 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester Az anyagot készítette: Trimmel Anna pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról

Előterjesztés Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról Előterjesztés Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Az előterjesztést készítette: Trimmel Anna pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fő u. 21. ELŐTERJESZTÉS ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 1.)A 2010. évi könyvviteli mérleg és vagyonkimutatás Az önkormányzat

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben