Előterjesztés. B e s z á m o l ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. B e s z á m o l ó"

Átírás

1 Előterjesztés B e s z á m o l ó Csákvár Nagyközség Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés elfogadásakor elhatároztuk, hogy az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében a lehető legtakarékosabban gazdálkodunk és ezt elvárjuk valamennyi intézményvezetőnktől is. Továbbá célunk volt, hogy az előző képviselő-testület által elfogadott mentőállomás beruházást folytatjuk, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy az minél kevesebb önkormányzati forrást kössön le. Ennek érdekében a képviselő-testület többször kezdeményezte az Országos Mentőszolgálatnál a megörökölt szerződés módosítását. Az, hogy a mentőállomás elkészült köszönhető az adakozó, jó szándékú csákvári vállalkozóknak, a lakosoknak is, akik megértették az ügy fontosságát, de azt is, hogy önkormányzatunk anyagi helyzete 2007-ben összefogás nélkül ekkora beruházást nem tenne lehetővé. A meglévő hiteleink kiváltása és a számlavezetés olcsóbbá tétele szintén kiemelt célunk volt év tavaszán a hitelkiváltások megtörténtek, majd október 1-én számlavezető pénzintézetet váltottunk. Az ősz folyamán a működési kiadások korlátozásának,- de elmondhatjuk, hogy az egész évi takarékos gazdálkodásnak is- köszönhetően a 2007-es költségvetési évet úgy zártuk, hogy folyószámlahitelt csak az időben később beérkező bevételek időleges pótlására vettünk igénybe, de a évnek folyószámlahitel állomány nélkül indulhattunk. Összehasonlító adatok: évről évre miként változtak a kiadások, illetve annak egyes elemei ezer forintban: változás % Pénzforgalmi kiadások összesen: 712, , ,10 ebből- -Személyi juttatások 331, , ,27 -Munkaadót terhelő járulékok 105, , ,39 -Dologi és egyéb folyó kiadások(kamat nélkül) 149, , ,29 - Kamat kiadás 1,523 4, ,18 -Működési célú támogatások, átadások, egyéb támogatások 44,571 49, ,37 -Felhalmozási kiadások 80,387 50,749 63,13 - Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása ,00 Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy évről évre alig változott a pénzforgali kiadás összege, azonban a felhalmozási jellegű ráfordítások jelentősen csökkentek, ezzel is biztosítva a szorosan vett működési kiadások fedezetét.

2 -2- A személyi juttatások és annak vonzataként a munkaadót terhelő járulékok emelkedtek annak ellenére, hogy sem a közalkalmazotti sem a köztisztviselői illetményalap nem nőtt. A jogszabályi előíráson alapuló, előrehozott 13. havi illetményrész kifizetés, melyet központilag fedeztek, valamint a törvényekben előírt soros előrelépések bérvonzata indokolja az emelkedést. A dologi és egyéb folyó kiadások összességében 6,29 % -kal növekedtek. Főbb dologi csoportonkénti kiadások alakulása év év változás %-a -Készletbeszerzés 25,128 25, ,26 -Kommunikációs szolgáltatás 4,415 3,827 86,69 -Szolgáltatási kiadások 89,561 90, ,45 -Általános forgalmi adó 20,989 24, ,53 -Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás 1,633 1,621 99,27 - Szellemi tev. végzésére kifizetés 3,411 3, ,02 -Egyéb dologi kiadás 1,167 2, ,07 -Egyéb folyó kiadások 2,803 6, ,66 149, , ,29 Kiugró emelkedést az általános forgalmi adónál az adó alapját képező dologi kiadások emelkedése és az áfa kulcs változása okozta. Egyéb dologi kiadásoknál 2007-ben a Sirály Kht. által bérelt ingatlanon egy olajtartály kiemelésének költsége merült fel 1,125 e Ft összegben, melyről a képviselő-testület határozott. Egyéb folyó kiadásoknál 2006-ban nem volt évről visszafizetési kötelezettségünk a normatív elszámolásból, míg évről 2007-ben 3,165 e Ft visszafizetés történt. A kamatkiadásoknál bár jelentős az emelkedés, azonban nem összehasonlítható a két adat ban, ahogy azt a rendelet-tervezet 9. számú melléklete is mutatja, csak töredék évben volt hitelünk, de 2007-ben egész évben terhelte önkormányzatunkat a kamatfizetési kötelezettség, sőt a mentőállomás beruházáshoz felvett 17,000 e Ft hitel is növelte a kamatkiadásokat. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások évben 29,888 eft, évben 34,805 e Ft, változás 116,5 %. Ebből Támogatásértékű kiadás 1,596 e - Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 631 e - Honvédelmi referens alkalmazásához hozzáj. 280 e - Vértes Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás 685 e

3 -3- Önkormányzat által folyósított ellátások összehasonlító táblázat az ellátások alakulásáról: 29,759 e évi évi teljesítés teljesítés e Ft e Ft Nem foglalkoztatott személyek rendszeres segélye 4,725 6,774 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Lakásfenntartási támogatás normatív 2,168 2,576 Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján 1,442 1,238 Ápolási díj normatív 5,861 6,727 Ápolási díj helyi megállapítás alapján Átmeneti segély 1,278 1,031 Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi megállapítás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 637 1,050 Köztemetés Közgyógyellátás 1, Étkeztetés Normatív támogatásokra (étkezési térítési díjkedv. tankönyvtám.) 6,060 6,728 Összesen 25,917 29,759 Az önkormányzat által folyósított ellátások 15 %-kal növekedtek évhez viszonyítva. A táblázat is mutatja, hogy a normatív tételek emelkedtek, amelyek kifizetését jogszabály írja elő önkormányzatunknak. Ezen ellátásoknál a központi költségvetés a ténylegesen kifizetett összeg 90 %-át megtéríti igénylés alapján. Egyéb pénzbeli juttatások 3,450 e (Lakossági szemétszállítási díjhoz támogatás 3,027 e Ft, közlekedési támogatás 423 e Ft. A közlekedési támogatásra kifizetett összeg 100 %-át megtérítik központi forrásból.) Működési célú pénzeszköz átadások évben 14,333 e Ft, évben 14,447 e Ft, a növekedés 1,8 %. Részletezve: e Ft - ügyeletre és alapellátásra 8,491 - fogászati ellátásra 2,162 - iskola egészségügyre vizitdíj visszafizetés 10 - Polgárőr Egyesület Ált. Iskola és Műv.Okt. Int. Kulturális Sport Egyesülete Katolikus Egyház Református Egyház Evangelikus Egyház Magyar Vöröskereszt Csákvári Szervezete Lórántfy Óvoda 170 -Harangvirág Nyugdíjas Klub 90 - Református Ifjúsgi Egyesület 100

4 -4- - Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Csákvári Fúvószenekari Egyesület Csákvárért Egyesület Csákvári Torna Klub Csákvári Természetjáró Egyesület 70 - Duna-Vértes Köze Hulladékgazd. Társulás Vértesaljai Vízitársulás 340 A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás felhalmozási c. pénzeszköz átadás) részletezését a rendelet-tervezet 16. számú melléklete tartalmazza. Kiemelnék egyet: legjelentősebb és a legnagyobb visszhangot kiváltó felhalmozási kiadás az Országos Mentőszolgálattal közösen megvalósuló mentőállomás volt ban 1,998 e Ft-ot, ben 34,232 e Ft-ot fizettünk ki e célra. Ebből az OMSZ-nak átadás 23,813 e Ft, ingatlanhoz kapcsolódó beruházás 9,169 e Ft, nagyértékű tárgyi eszközök vásárlása 850 e Ft, kisértékű tárgyi eszközök és egyéb felszerelési tárgyak vásárlása 400 e Ft, tervköltség (2006-os kifizetés) 1,998 e F. Fedezete volt a megvalósításnak: Csákvár Jövőjéért Közalapítványon keresztül érkezett 15,302 Ft hozzájárulás, Zámoly Község Önkormányzattól 100 e Ft, önkormányzatunk 17,000 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétele és 3,729 e Ft saját bevétel. Finanszírozási kiadások mutatják a hitelek visszafizetését az OTP Bank Nyrt.-nek, melyet a Raiffesen Bank Zrt-től felvett hitelekkel váltottunk ki. Az alábbiakban mutatom be az 55,400,000 Ft hitel tőketörlesztésének ütemezését a következő években: fejlesztési működési összesen évben 0 4,655,600 4,655, évben 2,345,000 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 2,344,800 4,654,400 6,999, évben 586,200 1,163,600 1,749,800 összesen 17,000,000 38,400,000 55,400,000 Pénzforgalom nélküli kiadások tételén a költségvetési tartalékot terveztük, annak módosított előirányzata 7,540 e Ft, mely a fel nem használt tartalékot mutatja. E tartaléknak az előző évekről áthozott pénzmaradványból 6,886 e Ft a fedezete, a fennmaradó részt pedig saját bevétel fedezte. A 6,886 e Ft-ból 2,362 e Ft-ra 2007-ben kötelezettség keletkezett. (rendelettervezet 8. számú melléklet) Az intézmények, az önkormányzat és feladatai kiadásának teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet 7. számú melléklete mutatja be.

5 -5- Bevételeink alakulása Összehasonlító adatok: évről évre miként változtak a bevételek, illetve annak egyes elemei ezer forintban: változás % Pénzforgalmi bevételek összesen: 660, , ,75 ebből - Intézményi működési bevételek 54,178 65, ,00 - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 304, , ,93 -Műk.c. támogatásért. bevételek egyéb támogatások 42,458 31,841 75,00 - Műk.célúpénzeszköz átvétel ,11 - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29,446 17,822 60,53 - Felhalm. c. támogatásért. bevételek 8,847 5,332 60,27 - Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel 3,444 27, ,19 - Támogatások kiegészítése 216, ,931 90,14 - Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1, ,96 - Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése ,02 Intézményi működési bevételek teljesítése 65,571 e Ft (az összes bevétel 8,6 %-a) 21 %-kal meghaladja a 2006.évi teljesítést. Az intézményi ellátások után fizetett díjak emelkedtek, jelentősen nőtt az óvoda által értékesített élelmezés a Református Egyház bölcsődéjének beindulásával. A bérleti díjakból is többet realizáltak intézményeink és a hirdetési díjakból is lényegesen több folyt be mint 2006-ban. Előzőek vonzataként a kiszámlázott áfa tétele is magasabban teljesült. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatásokon a teljesítés 31,841 e Ft. Az alábbiakban részletezve: e Ft - iskola tej akció közlekedési támogatás megtérülése OEP-től ügyeleti ellátásra 4,529 - OEP-től védőnői ellátásra 9,248 - iskola egészségügyi feladatra közhasznú foglalkoztatásra 7,937 - Bodmér Község hozzájárulása 4,131 - ügyeleti ellátáshoz társult községektől 706 -családsegítő szolgálathoz hozzájárulás társult önkormányzatoktól 1,888 - Floriana Napokra pályázati pénz Vértes Többcélú Társulástól 2,167 (Óvoda 276 e, Iskola 411, Családsegítő 1,480) Működési célú pénzeszköz átvétel 743 e Ft, mely a következőkre történt: - iskola tej akció 249 -Ált. Iskola a Csákvár IskolaTanulóiért Alapítványtól eszközbeszerzésre művelődési rendezvényekre lakosságtól 52 - Könyvtár részére szja 1 %-a 98

6 -6- - Ált.Iskola pedagógiai gyakorlatra 41 - Óvoda pedagógiai gyakorlatra 33 Felhalmozási és tőkejellegű bevételből befolyt 17,822 e Ft részletezve: - földterületek értékesítése víz- és szennyvíz rendszer eszközhasználati díja 17,562 - lakásértékesítésből részletfizetés 46 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként érkezett 5,332 e Ft, ebből 5,232 e Ft a évben elnyert pályázati forrás lehívása Faluháza felújításhoz és közterület rendezéshez, 100 e Ft Zámoly községtől mentőállomás beruházáshoz. Felhalmozási célra pénzeszköz átvétel 27,145 e Ft, ebből mentőállomás beruházáshoz 15,302 e, AVOP pályázati pénz lehivása a Faluháza felújításhoz 9,720 e, lakossági befizetések közműre rákötés miatt 1,283 e, Zöldhegyi vízhálózat bővítésre lakossági befizetés 340 e, Gondozási Központ és Idősek Otthona részére közérdekű kötelezettségvállalás 500 e Ft. Önkormányzatok sajátos működési bevétel főcsoportban a helyi adók, az átengedett központi adók és az egyéb sajátos bevételek tartoznak, a teljesítés 334,398 e Ft, az összes bevétel 44 %-át teszi ki. Egyéb sajátos bevételekből befolyt összesen 6,896 e Ft, részletezve a teljesítés: lakbérek 1,619e Ft, egyéb bérleti díjak 2,528 e, közterület foglalási díjak 2,482 e Ft, helyszín bírság, szabálysértési birság 126 e Ft, 141 e Ft építéshatósági bírság. Helyi adók alakulása ezer forintban: évi évi teljesítés teljesítés - Építményadó 16,422 16,110 - Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után 68,170 64,015 - Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után Pótlékok, bírságok 1,201 2,731 összesen 86,390 83,386 A helyi adók az összes bevétel 10,6 %-a, igen fontos a feladatok finanszírozásában. Ezért is kiemelt feladata az adóhatósági irodának a hátralékok behajtása iránt tett intézkedések. Annak eredményéről beszámolóm készítését megelőző időszakban az adóhatósági iroda már több esetben adott tájékoztatót. Beszámolómban a december 31-i állapotnak megfelelően, a könyvviteli mérlegben kimutatott az adókkal kapcsolatos hátralékok és túlfizetések összegét részletezem adónemenként értékvesztés elszámolása nélkül:

7 én én hátralék túlfizetés hátralék túlfizetés e Ft e Ft e Ft e Ft - építményadó 6, , iparűzési adó 23,704 11,890 20,954 12,667 - gépjárműadó 11, , pótlékok 12, , összesen 54,073 13,168 58,714 14,079 A nem közvetlen adókhoz kapcsolódó hátralékok és túlfizetések összegét, szintén értékvesztés elszámolása nélküli értéken az alábbiakban mutatom be, mivel ezek a számok is az adóknál említett mérlegsorokhoz tartoznak: én én hátralék túlfizetés hátralék túlfizetés Ellátási díjak - Óvoda Általános iskola ÖNO 1, ,694 0 Lakbérek Egyéb bérleti díjak ,597 0 Adónyilvántartás szerint egyéb , Vevők 3, összesen 7, , Önkorm. szinten összesen: 61,790 13,451 65,344 14,469 A kimutatott hátralékok az ellátási díjaknál, egyéb bérleti díjaknál, illetve a vevők esetében nem konkrét hátralékot jelent teljes összegben, mivel a decemberi teljesítésről történő számlázás nagy része január első hetében érkezik meg pénzforgalmilag, de szabályok szerint a könyvviteli mérlegben hátralékként kell kimutatnunk. A hátralékosok negyedévente felszólításra kerültek a negyedév végéig az elmaradt befizetések rendezésére. Átengedett központi adók év év teljesítés e Ft teljesítés e Ft - Szja. helyben maradó része 48,369 46,743 - Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére 68,423 81,349 - Szja. Normatív módon elosztott része 68,002 80,441 - gépjárműadó 28,593 35,229 - termőföld bérbeadásából származó szja összesen 213, ,116

8 -8- A második legnagyobb bevételünk a költségvetési támogatás 194,676 e Ft, az összes bevétel 25 %-a és érkezett még 255 e Ft kiegészítés évi elszámolás után évben a költségvetési támogatás 216,271 e Ft volt. Jelentős a csökkenés, azonban a személyi jövedelemadóval együtt nézve 2006-ban 401,065 e Ft, 2007-ben 403,209 e Ft az összes központi támogatás. Az emelkedés csekély, fél százalék. Mindez mutatja, hogy az alig emelkedő központi támogatás mellett egyre nehezebb a kötelező és vállalt feladatainkat megoldani, de mutatja azt is, hogy a évben elkezdett feladatellátások racionalizálását tovább kell vinnünk, saját bevételi forrásainkat fel kell tárni, illetve mindent el kell követnünk, hogy azok befolyjanak. A központi támogatásokkal való elszámolást részletesen a rendelet-tervezet 11., 12., 13. és 14. számú melléklete tartalmazza. A normatív támogatások elszámolásánál nettó 3,327 e Ft, a személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolásnál 2,508 e Ft, a kettő együtt 5,733 e Ft többlettámogatást állapítottunk meg. Ez az összeg a évi pénzmaradvány elszámolásánál finanszírozási korrekcióként jelenik meg, emelve a évi pénzmaradvány összegét, ezzel a módosított összeg 10,242 e Ft (rendelet-tervezet 4. számú melléklete) ban rendelkezésünkre áll még előző évekről áthozott pénzmaradvány fel nem használt része 6,886 e Ft évre áthozott előző évi pénzmaradvány összesen 29,419 e Ft, melyből a zárszámadási rendeletben és költségvetési rendelet módosítása során alkotott rendeletben elfogadottak szerint felhasználásra került 22,534 e Ft. A pénzmaradványok évi részletezését a rendelet-tervezet 8. számú mellékletében terjesztem a képviselő-testület elé. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 804 e Ft, a lakáshoz jutók támogatására előző években adott kamatmentes kölcsönök törlesztéséből folyt be december 31-én még 577 e Ft a kintlévőségünk a kamatmentes kölcsönből, ebből hátralék: 248 e Ft, én a hátralék 483 e Ft volt. A rövid lejáratú kölcsönök - szociális rendeletünk alapján adott kölcsönök- visszatérülése 64 e Ft. Hátralék én 48 e Ft, én 33 e Ft. Önkormányzatunk december 31-i könyvviteli mérlege a rendelet-tervezet 5. számú melléklete. A vagyonkimutatás, mely a jogszabályban előirt tagolásban mutatja vagyonunkat a rendelet 6. számú melléklete. A két kimutatás közötti eltérés abból adódik, hogy a könyvviteli mérleg nettó értékben az immateriális javak és tárgyieszközök elszámolt értékcsökkenés utáni értéken, a követelések pedig értékvesztés elszámolása utáni értéken szerepelnek-, a vagyonkimutatás pedig bruttó értékeket tartalmaz évi könyvviteli mérleghez viszonyítva a évi záró könyvviteli mérleg értéke 1,1 %-kal csökkent annak ellenére, hogy a vagyonmérleg szerinti bruttó érték növekedett. Ez azt jelenti, hogy meghaladja az éves értékcsökkenés az éves vagyonnövekedést beruházást, értéknövelő felújítást, valamint az év végi pénzkészlet is kevesebb mint év végén volt. Beszámolóm mellékleteként benyújtom elfogadásra a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgáló által elfogadott és záradékkal ellátott Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, Egyszerűsített mérleget, Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást.

9 -9- A évi beszámolót és rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztettem. Az Óvoda Vezetője, Általános Iskola Igazgatója, Gondozási Központ vezetője és a Sportintézmény vezetője kérelmet nyújtott be előirányzat átcsoportosítás iránt az intézményeknél illetve önkormányzati szinten képződött pénzmaradvány terhére. A kérelmeket előterjesztésemhez mellékelem. Kérem a képviselő-testület, hogy az előterjesztést vitassa meg és a év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet fogadja el. Csákvár, április 14. Giesz János sk. polgármester

10 Csákvár Nagyközség Önkormányzata 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Beszámoló a évi gazdálkodásról Előterjesztő: Giesz János polgármester Az anyagot készítette: Trimmel Anna pénzügyi irodavezető Klupács Istvánné pénzügyi ügyintéző

11

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2..

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 1.. A képviselőtestület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben