MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE"

Átírás

1 Szervezeti Működési Szabályzat MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzata PREAMBULUM A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói, felismerve a Karon működő szervezett diákélet egyediségét és megőrzésének fontosságát, elkötelezték magukat egy közös, hatékony és állandó diákszervezeti együttműködés létrehozásában. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Közgazdasági Társaság Soproni Ifjúsági Szervezete az egyesülési jogról szóló évi II. Törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi leány/társszervezet. 2. A szervezet neve: Magyar Közgazdasági Társaság Soproni Ifjúsági Szervezete, rövidítve: MKT-SISZ, angolul: Hungarian Economic Association Sopron. Székhelye: 9400 Sopron, Erzsébet utca 9. Alapításának éve: Anyaszervezete: Magyar Közgazdasági Társaság, melyek székhelye: 1054 Budapest, Sas utca 25., alapításának éve: II. A SZERVEZET CÉLJAI 3. A szervezet alapvető célja, hogy mind tagjait, mind a NYME-KTK kreditrendszerű és BSc, valamint felsőfokú, levelező és egyéb képzésben résztvevő hallgatóit bevonja az egyetem aktív szellemi közéletébe, ezáltal hozzájáruljon szakmai tudásuk és a közgazdász életben nélkülözhetetlen készségeik, ismereteik gyarapításához, látókörük szélesítéséhez. Kiemelt céljai továbbá: 1. Szerepvállalás a közgazdász szakma belső kapcsolatrendszerének bővítésében helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten egyaránt. 2. Az egyetemi diákszervezeti élet koordinálása, az egységes diákszervezeti fellépés megteremtése, illetve a diákszervezeti élet színvonalának fenntartása és javítása. 3. Hallgatók bevonása a közgazdász társadalom aktív szakmai és társadalmi életébe, konstruktív együttműködés létesítése és fenntartása más gazdasági felsőoktatási intézmények MKT ifjúsági tagozataival, illetve az egyetem diákszervezetével. 4. Fiatalok bevonása a pezsgő szakmai közéletbe, amely segíti őket abban, hogy diplomájuk megszerzése után se szakadjanak ki a közgazdász társadalomból, azaz lehetővé kell tenni számukra a szakmai és szakmaközi kapcsolatrendszer bővítését, amely későbbi pályafutásuk alapvető forrása lehet. 4. III. A SZERVEZET FELADATAI 1. Magas színvonalú szakmai rendezvények szervezése és meghirdetése a NYME-KTK teljes hallgatósága, az egyetemhez tartozó más karok, valamint más intézmények közgazdász és nem közgazdász hallgatói számára.

2 2. A Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági tagozatai, valamint szakosztályai által szervezett fórumok ismertetése a NYME Közgazdaságtudomány Karán. 3. A szervezeti tagok számára gyakorlati szervezési ismeretanyag átadása, rendezvényszervezésben való részvétel lehetőségének biztosítása. 4. A tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése szponzorrációs támogatásokon keresztül. IV. A SZERVEZET TAGSÁGA 5. A szervezet tagja lehet a NYME Közgazdaságtudományi Karának bármely hallgatója, amennyiben az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és az éves tagsági díjat (egyetemi hallgatók számára 1000 Ft) megfizeti. Az MKT-SISZ tagja egyben a Magyar Közgazdasági Társaság tagja is. Az új tag felvételéhez a tagok egyhangú beleegyezése szükséges. A tagság évente új jelentkezési lap kitöltésével (amely a változások nyilvántartására szolgál), és a tagdíj befizetésével újul meg. A szervezet alkalmazhat szankciót: valamely résztvevő kizárásához a tagok egyhangú beleegyezése szükséges az indok egyidejű megjelölésével. 6. A tagok jogai és kötelezettségei: 1. A szervezet tagjainak jogai: a. Részt vehet a szervezet gyűlésein, a szervezet vezető tisztségviselőinek megválasztásában, határozatok hozatalában, véleményét és észrevételeit előadhatja. b. Részt vehet az MKT-SISZ szervezési tevékenységében, tréningjein, szakmai rendezvényein. c. Választható a szervezet bármely tisztségére. d. Részesülhet a szervezet által minden tag számára nyújtott kedvezményekben. 2. A szervezet tagjainak kötelezettségei: a. A szervezet vezető szerve az Elnökség által meghatározott célkitűzések elősegítése. b. Éves tagdíj megfizetése az MKT számára. 7. V. A SZERVEZET GYŰLÉSEI. A KÖZGYŰLÉSEK RENDJE 1. Az MKT-SISZ legfontosabb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melyen a szervezet minden tagja részt vehet. 2. A Közgyűlés elnöke az MKT-SISZ mindenkori elnöke. 3. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább két alkalommal (az őszi félévben szeptember 1. és december 1. között, a tavaszi félévben pedig február 1. és május 1. között) össze kell hívni. A Közgyűlés időpontját az Elnökségnek legalább 8 nappal korábban kell megállapítania, és annak helyéről, idejéről, tervezett napirendjéről a tagokat tájékoztatni köteles. 4. A Közgyűlésen minden tag 1 szavazattal rendelkezik. 5. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele jelen van. 6. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, azt el kell halasztani, és 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a tagok negyede, közöttük legalább 3 elnökségi tag jelenlétében határozatképes. 7. A Közgyűlés napirendi pontjainak megállapítása előtt az Elnökség jelenléti ív alapján állapítja meg a jelenlévők létszámát, és a Közgyűlés határozatképességét. 8. A Közgyűlés napirendi javaslatát az Elnökség állapítja meg, és terjeszti a Közgyűlés elé. 9. A tanév kezdetét követő első Közgyűlésen meg kell választani az új tisztségviselőket, kötelezően ki kell alakítani az Elnökség azon tanévre vonatkozó feladattervét, tevékenységének fő irányultságát, valamint a szervezet azon évre szóló költségvetését. 10. A tanév végét megelőző utolsó Közgyűlésen kötelezően tárgyalni kell a szervezet tevékenységéről szóló éves beszámolót és az azon évi zárszámadást.

3 11. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. a szervezet megalakulásának, valamint feloszlatásának kimondása b. az Alapszabály elfogadása és módosítása c. a szervezet elnökének megválasztása, felmentése és visszahívása d. az éves költségvetés és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása e. az éves feladatterv elfogadása f. a szervezet tevékenységéről szóló év végi elnökségi beszámoló elfogadása. 12. A 7. /11./ bekezdésének a. és b. pontjai esetében a határozat meghozatalához legalább kétharmados többség szükséges. 13. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással (személyi kérdésekben titkos szavazással), egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ezúttal titkosítva. 14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az észrevételeket, javaslatokat, valamint a megszavazott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. 15. A Közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a Közgyűlés korlátozhatja, illetve kizárhatja. 16. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amennyiben az Elnökség vagy a tagok egyharmada az ok és cél egyidejű megjelölésével ezt kívánja. A Rendkívüli Közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől 5 napon belül össze kell hívni. A Rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok irányadóak. 8. VI. TISZTSÉGVISELŐK 1. A tisztségviselőket a Közgyűlés egy évre választja, a tisztségviselők egyetemi hallgatói jogviszonyuk fennállása alatt korlátlan számban, akár két egymást követő tanévben is újraválaszthatók. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. 2. Az MKT-SISZ bármely tagja bármilyen tisztségért indulhat a választáson. A tisztségviselői választásokon a jelöltek neveit az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. 3. A tagok egyénileg is jelentkezhetnek a tisztségekre, ugyanakkor a résztvevők tehetnek javaslatot is a jelöltek személyére. Jelöltet állíthat az Elnökség is a tagok korábbi munkája alapján. 4. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazatoknak legalább 51%-át megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell kiírni, amelyen a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 5. Két Közgyűlés közötti időszakban a lemondásukat benyújtó tagok helyét 5 napon belül Rendkívüli Közgyűléssel be kell tölteni. 6. Az újonnan megválasztott tisztségviselők mandátuma az első őszi Közgyűléstől, a következő tanév első őszi Közgyűléséig tart. Az első, tisztújító Közgyűlést a távozó elnök vezeti, de döntési jogköre már nincs. 9. VII. AZ ELNÖKSÉG 1. A szervezet tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség végzi. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2. Az Elnökség feladata és hatásköre: a. a szervezet rendes és Rendkívüli Közgyűléseinek összehívása b. a szervezet törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete c. a Közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásának megszervezése és a végrehajtás ellenőrzése d. a szervezet éves feladattervének kidolgozása, és a Közgyűléssel való jóváhagyatása e. az éves költségvetés, valamint a zárszámadás kidolgozása, és ennek a Közgyűléssel való elfogadtatása

4 f. a szervezet eredményes működéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése, továbbá: g. dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. h. javaslatot tehet Rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására 3. Az Elnökség tagjai az alapító tagok, mindaddig, míg az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állnak, a mindenkori tisztségviselők, illetve mindazok, akiket az előbbi személyek (minimum 51%-os jóváhagyással) meghívnak az elnökségbe. Az elnökségi tagok tisztségviselői megbízása megszűnik a mandátum lejártával, illetve felmentéssel. 4. Az elnökről és az elnökhelyettesről: Az Elnökség élén az elnök áll, akinek mandátuma egy évre szól, és újraválasztható. Az elnök hatáskörét távollétében az elnökhelyettes tölti be, akinek a mandátuma egy évre szól, és ugyancsak újraválasztható. Az elnök személyét a Közgyűlés titkos szavazással, egyszeri többséggel szavazza meg. Az elnökhelyettest az elnök választja. 10. Az elnökség működése: 1. Az Elnökség a tanév során havonta, nagyobb rendezvények előtt hetente ülésezik. 2. Rendkívüli ülést kell összehívni, amennyiben az elnök, vagy legalább két elnökségi tag az ok megjelölésével azt kéri. 3. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi tagokon kívül csak meghívott személyek vehetnek részt. Adott esetben az Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet. 4. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Kivételes esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 5. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen a jogosultak több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 5 napon belül ismét össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben minimum az elnökségi tagok negyede jelenléte esetén határozatképes. 6. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 7. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 11. A szervezet elnöke: 1. A szervezet képviselője az MKT-SISZ elnöke. 2. Az elnök a Szervezeti Működési Szabályzat, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak keretei között irányítja a szervezet tevékenységét. 3. Az elnök feladatai: a Közgyűlés és Elnökség összehívása és vezetése; a szervezet képviselete; az Alapszabály, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának megszervezése; a szervezet munkájának figyelemmel kísérése; az elnökhelyettes kinevezése, aki az elnök távollétében az elnöki teendőket ellátja. 4. Az elnök beszámolással tartozik a Magyar Közgazdasági Társaság mindenkori Ifjúsági Bizottsági elnökének és a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkárának. 12. A felelősökről: a. pénzügyi felelős: Feladata a szervezet pénzkifizetéseinek intézése és dokumentálása. A számlákat az elszámolhatóság végett az elnökkel alá kell íratnia. Az elnökségi üléseken köteles a pénzkészlet alakulásáról beszámolni. b. arculati felelős: Figyel a szervezet imázsára, figyelmezteti a tagokat az egységes megjelenésre. Feladata az arculat tervezése, de nincs joga önhatalmú változtatásokra. Változtatási javaslatait a gyűlés elé terjeszti, és az fogadja el. c. projektfelelős: Feladata a rendezvények átfogó megszervezése, a projektcsapat kialakítása, a kivitelezés az arculati felelőssel, a lezárás és a beszámolás.

5 IX. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI RENDSZER 13. Az MKT-SISZ pénzügyi ügyleteit a Magyar Közgazdasági Társaság központi pénzügyi osztálya kezeli. Az MKT-SISZ elnöke a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsági elnökének és az MKT főtitkárának beszámolási kötelezettséggel tartozik. Az MKT-SISZ felügyeletét és ellenőrzését a Közgazdaságtudományi Kar látja el. X. A SZERVEZET MEGSZŰNÉSE 14. Az MKT-SISZ megszűnik, amennyiben a Közgyűlés a feloszlatást kétharmados többséggel kimondja. XI. ZÁRADÉK 15. Jelen Szervezeti Működési Szabályzatot a Magyar Közgazdasági Társaság Soproni Ifjúsági Szervezetének Közgyűlése szeptember 4-én elfogadta. Az Alapszabály szeptember 5-én lép hatályba. Kelt: Sopron, szeptember 4. Dr. Székely Csaba NYME-KTK dékánja Dr. Halm Tamás MKT főtitkára

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben