Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év"

Átírás

1 Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40. (1) értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Répcelak városban a jogszabályban előírt szolgáltatást évben a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat biztosította. A Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat területi irodája látta el Répcelak mellett a következő településeket: Csánig, Jákfa, Nick, Ölbő, Pósfa, Szeleste, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg. A gyermekvédelmi törvény a gyermek jogaként fogalmazza meg, hogy segítséget kapjon a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, illetve védelemben részesüljön a fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen, továbbá a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, elhanyagolással és az információs ártalommal szemben. A gyermeknek joga van, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő neveléséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenysége a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését szolgálja. A szolgáltatás biztosítása során a hangsúly a veszélyes tényezők csökkentésén és a család erősségeire való alapozáson, a családi egység megőrzésén van. A családgondozó veszélyeztetettnek minősíti azt a gyermeket vagy fiatalt, akinek testi-, lelki-, értelmi-, erkölcsi-, és szociális fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. A Gyvt. megfogalmazza a gyermekek védelmének rendszerét és szabályozza a pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat.

2 2. Területi adatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult Répcelakon 36 fő. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 40 gyermek részesült. A családgondozó minden szerdán és pénteken 8-16 óráig, kedden óráig Répcelak, Bartók B. u. 55. szám alatt tartja fogadóóráját. A többi településen hetente, kéthetente 1 alkalommal illetve - szükség szerint - a polgármesteri hivatalokban fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási időben családlátogatások is zajlanak. Családlátogatás 380 alkalommal történt évben évben az ellátottak száma a következőképpen alakult: Répcelaki területi iroda Ellátási forma Alapellátott Védelembe Ideiglenes Átmeneti Családgondozás gyermekek száma vétel alatt álló gyermekek hatályú elhelyezés nevelés Település száma Csánig Jákfa Nick Ölbő Pósfa Répcelak Szeleste Uraiújfalu Vámoscsalád Vasegerszeg Összesen A Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat gondozási eseteinek száma a répcelaki mikrokörzetben 85 gyermek. Répcelakon alapellátás keretében 6 gyermeket gondozott a szolgálat, védelembe vétel alatt 8 gyermek állt. Családgondozás 6 család esetében volt szükséges. Az ellátási területen az idei évben gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére nem került sor. A családból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása az egyik legnehezebb feladata a családgondozásnak.

3 Az átmeneti nevelésbe vétel hátterében különböző okok állnak a szülők felelőtlen életmódja, a kiskorú veszélyeztetése, elhanyagolása, deviáns magatartás. Ezeknél a családoknál elsődleges feladat a szülő-gyermek kapcsolat melegen tartása, eltávolodásuk megakadályozása, valamint a szülőt ismét alkalmassá tenni a szülői kötelességek és feladatok ellátására. A Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat Répcelaki területi iroda gondozási eseteinek száma év alapellátott gyermekek száma védelembe vétel alatt álló gyermekek száma ideiglenes hatályú elhelyezés családgondozás év év év év A Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat Répcelaki területi iroda szakmai tevékenységének adatai (tárgyév) Megnevezés Szakmai tevékenységek száma (halmozott adat) Ellátott gyermekek száma Információnyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 3 3

4 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 1 1 átmeneti nevelésbe vétel Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 9 12 védelembe vétel Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való 0 0 részvétel Szakmaközi megbeszélés 3 - Esetkonferencia 1 2 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 1 1 Adományozás Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 2 2 gondozása Összesen Jellemző problémák Kapcsolattartási problémák miatt egyre több család került a szolgálat látókörébe; tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés miatt is keresték fel a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát. A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása is. Az elmúlt évben két esetben kapott jelzést a családgondozó válsághelyzetben lévő várandós anyáról. A családgondozás történhet: - önkéntes megkeresésre, - jelzőrendszer által küldött jelzésre, - együttműködésre kötelezés során: védelembe vétel esetén, szakellátásban lévő gyermek családjával. A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők életvitele, agresszivitása, szenvedélybetegsége. Hatósági intézkedés leggyakrabban elhanyagolás, a gyermek magatartása és a szülők együttműködésének hiánya miatt szükséges. Alapellátásra különböző okok miatt került sor: - tanköteles kiskorú igazolatlan hiányzása, - magatartási problémák, - csavargás, rossz baráti társaság, - szülők életviteléből adódó problémák, - alacsony jövedelmi viszonyok, megoldatlan lakáshelyzet, - gyermek elhanyagolása,

5 - családon belüli konfliktusok, bántalmazás. A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint (tárgyév) Megnevezés Kezelt problémák száma Ellátott gyermekek száma Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) Gyermeknevelési 33 4 Gyermekintézménybe való beilleszkedési 2 0 nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar 7 2 Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele 44 6 Szülői elhanyagolás 40 9 Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, 6 4 lelki) Fogyatékosság, retardáció 0 0 Szenvedélybetegségek 2 1 Összesen A gyermekjóléti szolgálat a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében korrekciós tevékenységet folytat: családgondozás a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. 4. A szolgálat egyéb tevékenysége A gyermekjóléti szolgálat közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében tájékoztatást ad a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Szükség esetén szolgálatunk kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét és felhívja a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi,

6 pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt. Segítjük az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével. A szolgáltatás során a következő tevékenységek történtek: - információnyújtás - konfliktuskezelés - életvezetési tanácsadás - esetmegbeszélés - hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás - mentálhigiénés támogatás - szükség esetén külső szakemberhez irányítás - válás esetén kapcsolattartás elősegítése - családlátogatás, segítő beszélgetés. A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A családgondozás a segítő kapcsolatra épül. A család gondozásának filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk a legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet. A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. A családgondozás hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem egy komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A tevékenység széles körű, de a megoldásban a kis lépések elve érvényesül. A védelembe vétel javaslatára, magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem lehet: a gyermek körül a problémák tovább súlyosbodtak, veszélyeztetettsége fennáll, a szülő és/ vagy a gyermek nem együttműködő. A védelembe vétel egyes eseteiben több éven át fenntartott intézkedés, amelynek oka az előzőekben említett együttműködés hiányosságán alapszik, hiszen a fennálló problémát közösen kellene megoldani, a szülő és a gyermek aktív közreműködésével. Szolgálatunk a gyermekek számára szabadidős programokat szervez, amelyek keretében a közösségi normák elsajátítására, a morális készségek és a vizuális gondolkodás elmélyítésére, az együttműködési készség, a kompetencia és motiváció fokozására helyezi a hangsúlyt. A szervezett táborok felüdülést, emocionális, közösségi élményeket, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújtottak a gyermekeknek, a játékon keresztül neveltek az egészséges életre, a szabadidő hasznos eltöltésére.

7 A szolgálat prevenciós tevékenység keretében igény szerint szervez játszóházi foglalkozásokat, nyári napközit, nyári korrepetálást, alkoholellenes fórumot. A Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaként június július hónapban nyári napközis játszóházat vezettem 5 községben. Együttes cél volt a színes programokkal teli gyermekfelügyelet biztosítása és a prevenció. A répcelaki körzetben 5 helyszínen összesen több mint száz, 3-14 éves korú gyermek vett részt a szünidei programokon. A sárvári kistérség területén 11 helyszínen kétszáznál több diák kapcsolódhatott ki. Napjainkban nagyon fontos, hogy mivel és hogyan tölti az ifjúság a szabadidejét, mert ez visszahat a gyermekre, alakítja személyiségét és önmegvalósításának szerves része. Tapasztalataim szerint kikapcsolódásként a fiatal generáció a tömegkommunikáció által kínált kultúra azon műsorait követi, amik nem biztos, hogy megfelelő hatást váltanak ki a szocializáció során. A gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése egyre fontosabb feladat, hiszen a televízió és a számítógépes időtöltések határozzák meg napjaikat. A játékok során az egyes érzékszervek fejlesztésére, új készségek, szokások, erkölcsi tulajdonságok elsajátítására helyeztük a hangsúlyt. A közösségi normák gyakorlására, baráti kapcsolatok kialakítására is alkalom nyílott. 5. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének biztosítása. A gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket, szakmaközi egyeztetéseket tart a jelzőrendszer tagjaival és felkérésre környezettanulmányt készít. A törvényben előírt és meghatározott dokumentációt, helyzetértékelést elkészíti, illetve rögzíti. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival (háziorvos, védőnők, óvoda és iskola gyermekvédelmi felelősei, pedagógiai szakszolgálat, rendőrség) a kapcsolattartás folyamatos. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonásra is sor kerülhet.

8 A jelzőrendszer által küldött jelzések száma a répcelaki mikrokörzetben Megnevezés Küldött jelzések száma Egészségügyi szolgáltató 4 - Ebből védőnői jelzés 4 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 1 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 0 Átmeneti gondozást biztosítók 0 Menekülteket befogadó állomás, átmenti szállása 0 Közoktatási intézmény 17 Rendőrség 2 Ügyészség, bíróság 1 Pártfogó felügyelet 2 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 0 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó 0 szervezet Állampolgár 2 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 5 Összesen 34 A veszélyeztetettség észleléséről egyre több jelzés érkezik. Az együttműködés egyik formája a gyermekjóléti szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszélés, melyen a jelzőrendszeri tagok megjelenésére számítunk. A szolgálat munkáját a község jegyzője és a polgármesteri hivatal nagymértékben segíti, összefogásunk a gyermekek, családok érdekében történik. 6. Jogszabályi változások A családok jelentős része küzd sajnos anyagi problémákkal, ezek részben a munkába állás nehézségeiből, részben a családok pénzbeosztási problémáiból adódnak. Az elmúlt évek jogszabályi változásai igyekeznek ezeket a nehézségeket kezelni, a családok anyagi támogatására újabb lehetőségek nyílnak és a jogalkotók igyekeznek oly módon megalkotni a rendelkezéseket, hogy a támogatások valóban a gyermekekhez jussanak el, célzottan, a valódi szükségletek kielégítésére. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt (Cst.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt (Gyvt.) a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény (továbbiakban: törvény) augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének,

9 ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ennek értelmében a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. (Cst. II. fejezet, 6. (1) bek.) Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak és értesíti a jegyző mellett a gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. Az oktatási intézmény igazgatójának első ízben 10 óra igazolatlan mulasztását követően kell jelzéssel élnie a gyámhatóság felé. A gyámhatóságnak végzést kell hoznia, melyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatásra jogosultat, hogy a tanévben az ötvenedik igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást követően elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, mely a támogatás teljes részét érinti, valamint a gyermeket védelembe veszi. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek veszélyeztetettsége, iskolai mulasztása, a szülők elhanyagoló magatartásából következnek és a probléma alapellátás keretében nem megszüntethető, a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, egyidejűleg javaslatot tehet a családi pótlék természetbeni formában történő folyósítására. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság az iskola jelzése alapján felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a települési önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár és nem a szülőnek. Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik. Egy eseti gondnok egyidejűleg legfeljebb 10 gyermek vonatkozásában láthatja el feladatait. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is megmarad a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a következő esetekben:

10 nem tanköteles gyermek elhanyagolása tanköteles gyermeknek az iskolába nem járáson túli egyéb elhanyagolása (nem megfelelő ruháztatása, étkeztetése stb.) A családi pótlék természetbeni formában történő biztosítását szintén módosította a törvény a következőknek megfelelően: nem 1 évre, hanem legfeljebb 6 hónapra lehet elrendelni a természetbeni nyújtást nem a családi pótlék legfeljebb 50%-át, hanem kötelezően a teljes összegét kell természetben nyújtani. A szeptember 16. napjától hatályos, egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2010. (IX. 13.) kormányrendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan időre történik. Háromhavonként (3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként) és a tanév végét követően azonban a jegyzői gyámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz a gyermek helyzete rendeződött-e, teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzői gyámhatóság csak akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt az iskoláztatási támogatás egy eset kivételével a családtámogatási folyószámlán gyűlik. A felfüggesztés megszüntetésekor az összegyűlt iskoláztatási támogatás az eseti gondnok közreműködésével természetben kerül a gyermek számára biztosításra. A természetbeni juttatást ekkor sem egyszerre, hanem a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani. A kivételes, egyedi esetet a legrászorultabb, azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek jelentik. Ha rájuk tekintettel állapították meg az iskoláztatási támogatást, számukra a felfüggesztés időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani. Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követően a gyermek védelembe vételét még legalább a felfüggesztés idejével megegyező időtartamig, de legkésőbb a nagykorúság eléréséig fenn kell tartani, megelőzendő az újbóli tankötelezettségmulasztást. 7. Családgondozással kapcsolatos tapasztalatok A leggyakoribb veszélyeztető tényező a településeken az anyagi (megélhetéssellakhatással összefüggő) problémák folyamatos jelenléte. Szintén jelen van a szülők életviteléből adódó veszélyeztetettség, melyhez szorosan kapcsolódik a gyermek nevelésének elhanyagolása, a számonkérés, az ellenőrzés és követelmények nélküli elnéző szülői

11 magatartás. A munkanélküliség, az állandósult eltartottság nemcsak anyagi hátrányokkal, hanem erkölcsi és pszichikai leépüléssel is együtt jár. Családi konfliktusok, életviteli, gyermeknevelési problémák jelentkeznek, melyek a többségi társadalmi normáktól és szabályoktól eltérő magatartást eredményeznek, illetve viselkedési mintaként állnak a gyermekek, fiatalok előtt. A személyes kapcsolattartás során fenti problémák formálására, megoldására hívjuk fel a figyelmet, és beszéljük meg az áthidaláshoz vezető lehetőségeket. A félévenkénti felülvizsgálat során, ha az esetek többségben nem tapasztaltunk tartós javulást a probléma megszüntetésére vonatkozóan, további félévre meghosszabbodik az alapellátás. A gyermekvédelmi prevenciós elképzelések megvalósításához azonban minden esetben szükség van a szülő együttműködésére is, melynek hiánya sok esetben az erőfeszítések ellenére is eredménytelenséghez vezet. Sajnos éppen azok a szülők nem együttműködők, akiknek a gyermekeikkel gondok vannak (pl. távolmaradás szülői értekezletről). A kliensek többsége a megfelelő törvényismeret és információ hiányában a jogait hangsúlyozza a kötelesség és felelősségtudat felvállalása nélkül. 8. Jövőre vonatkozó célok meghatározása A családgondozói tevékenység során a jogok és kötelességek helyes arányára, és az együttélési szabályok, az általános normák betartásának tudatosítására törekszik a családgondozó. A családgondozás módja és formája a gyermek veszélyeztetettségének mértékétől függ, és a családban történő nevelési hiányosságok, problémák megszüntetésére, illetve a megelőzésre irányul, melynek önkéntes együttműködés az alapja. A prevencióra helyezzük a hangsúlyt és szeretnénk megadni minden segítséget a hozzánk forduló családoknak. Karitatív tevékenység keretében, a rászorulók számára ruhaadományokat juttattunk el, élelmiszeradományt, játék- és könyvadományt osztottunk, amivel továbbra is támogatom a segítségre szorulókat. Munkámat eredményesen szeretném végezni, ezért fontos a részvétel a szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, tanfolyamokon. A 2010-es évben több alkalommal vettem részt továbbképzésen, ezáltal bővíthettem szakmai ismereteimet. Fontosnak tartom a szociális kompetenciánk fejlesztését, hogy érzékenyek legyünk a szociális munka iránt. A gyermek és ifjú korosztály kapcsolati és szociális problémáinak korai felismerésére törekedjünk- minősítés, meg- és elítélés nélkül. Úgy gondolom, hogy a folyamatos önképzés révén a hozzám fordulók igényeit és lehetőségeit jobban megismerhetem, és minőségi támogatást tudok nyújtani ügyfeleim számára.

12 A gyámhatóság hatósági intézkedései, feladatai: Az év folyamán a gyámhatósági hatáskörben főszámon 6 ügy került iktatásra. Az alszámon intézet ügyek száma 63 volt. Összesen főszámon és alszámon 69 alkalommal intézkedett a hatóság. A jegyző 8 határozatot hozott évben a gyámhatósági ügyekben hozott érdemi döntések ellen fellebbezés nem volt. Répcelakon hatósági intézkedés keretében a gyámhatóság 2 esetben folytatott le védelembe vételi eljárást, melynek eredményeként a jegyző az ügyben érintett kiskorú gyermekek védelembe vétele mellett döntött. A védelembe vételre irányuló jelzés egy esetben a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójától érkezett, a másik esetben pedig a Sárvári Rendőrkapitányságtól. Két esetben a védelembe vétel felülvizsgálatát végeztük el. A felülvizsgálatot követően a gyámhatóság mindkét esetben a védelembe vétel további fenntartása mellett döntött az öt kiskorú gyermek esetében. Egy esetben a jegyző a védelembe vételt megszüntette, mert a gyermek nagykorúvá vált. Társhatósági megkeresésre környezettanulmány foganatosítására került sor. Répcelak Város Jegyzője 2010 év során egy szolgáltató részére sem adott ki működési engedélyt. A városi gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai: A gyámhivatali feladatokat jogszabály erejénél fogva január 1-től végzi Répcelak Város Gyámhivatala. Az év folyamán a gyámhivatalnál főszámon 62 ügy került iktatásra. Az alszámon intézett ügyek száma 278, összesen főszámon és alszámon 340 ízben intézkedett a hatóság. A gyámhivatal 2010.évben 36 határozatot és 61 végzést hozott, a gyámhatósági ügyekben hozott érdemi döntések ellen fellebbezés nem volt. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) november 1-i hatálybalépése óta az új törvénynek megfelelően járunk el. Ez a törvény jelentős módosításon esett át, a hatálybalépés időpontja október 1. Plusz feladat többek között, hogy ezen időponttól kezdve minden joghatást kiváltó iratot végzés formájában kell kiadni, megszűnt az udvarias levél forma. Elmondható, hogy az eljárási törvény folyamatosan módosul, ezért annak ismerete szinte naprakész odafigyelést igényel. Illetékességi területünkön január 1-én hat személy állt gondnokság hatálya alatt. Az év folyamán egy személy kiskorú - esetében indított pert a gyámhivatal gondnokság alá helyezés tárgyában, melynek eredményeképpen az illető személyt a bíróság kizáró gondnokság alá helyezte. A gondnokság hatálya mint a törvényes képviselet ellátásának joga csak a nagykorúság elérésével áll be. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kiskorú a nagykorúsága eléréséig szülői felügyelet hatálya alatt áll évről áthúzódóan még egy esetben történt gondnokság alá helyezés, így december 31-én 8 személy szerepelt a gondokság alá helyezettek nyilvántartásában. Mindkét személy részére a családból került ki a gondnok. Egy személy esetében, aki korlátozottan cselekvőképes, pszichiátriai javaslatra felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a bírósághoz azt kérve, hogy a bíróság a korlátozó gondnokságot az alperes vonatkozásában változtassa meg, és a gondnokolt alperest helyezze cselekvőképességet kizáró gondnokság

13 alá. A bíróság a kérelemnek helyt adott és az illető személyt kizáró gondnokság alá helyezte. A gyámhivatal vizsgálja a vagyonkezelés gondosságát, jogszerűségét, amennyiben a számadás helyes azt határozattal elfogadja. Az éves számadások határidőben benyújtásra kerültek, s azokat a gyámhivatal mivel rendben találta elfogadta évben a gondnokoltak körében haláleset nem történt. Gondnokoltak vagyoni ügyeiben a gyámhivatal döntött több ízben pénzfelvétel kérdésében és szükség esetén az eseti számadás elfogadásában. Egy esetben gondnokolt vagyoni ügyében igazságügyi szakértő került kirendelésre. Külön végzésben történt a szakértő kirendelése, felmentése és munkadíjának megállapítása, valamint munkadíjának kifizetése. Egy esetben történt gondnokolt esetében személyi kölcsön visszafizetésének engedélyezése a betétszámláján lévő megtakarításából. Egy esetben történt gondnokolt vagyoni ügyében erdő ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglalt jognyilatkozat jóváhagyása. Ehhez kapcsolódóan rendelkezett a gyámhivatal az erdőgazdálkodási tevékenység szülő, törvényes képviselő általi végzésére vonatkozóan. Két alkalommal eseti gondnok kirendelése történt, kiskorú és gondnokolt vagyoni ügyében. Hivatásos gondnok képzése és alkalmazása a gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat feladata évben megbízási szerződést kötött az önkormányzat hivatásos gondnoki teendők ellátására határozott időre, három évre. A feladat finanszírozásához állami normatíva áll rendelkezésre január 1-től az önkormányzat a megbízási díj emeléséről döntött. A gyámhivatali munka további része kiskorúak vagyoni ügyével kapcsolatos ügyintézés volt. A hatóság december 31-én 24 kiskorú ingó és ingatlantulajdonát tartja nyilván. Vagyoni ügyben hat esetben határozat született, amely gyámhatósági betétből történő pénz felvételét és felhasználását engedélyezte a szülő utólagos számadási kötelezettsége mellett. A tavalyi évben 8 személy vált önjogúvá. Egy kérelem kapcsán hagyott jóvá a gyámhivatal szülői jognyilatkozatot, mely kapcsán kiskorúak tulajdonában lévő ingatlan jelzáloggal történő megterhelésére került sor. A készpénzvagyonnal rendelkező gyermekek és gondnokoltak pénzét a jogszabálynak megfelelően a gyámhivatal székhelye szerint illetékes hitelintézetnél kell elhelyezni. Ezek gyámhatósági fenntartásos betétek, melyeket a gyámhivatal felügyel. Kedvező kamatozási feltételek mellett, megfelelő biztonsággal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik a gyámhatósági betétek kezelése a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Répcelaki Fiókjánál. A betéteket kamatadó nem terheli. A felügyelt vagyon a kiskorúak esetében Ft, a gondnokoltak esetében Ft, összesen Ft. Illetékességi területünkön gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének ismételt elrendelése két kiskorú esetében történt. A jogszabály kedvező változása miatt az ismételt elrendelés lehetséges abban az esetben is, ha az adók módjára történő behajtás eredménytelen maradt. Az év folyamán egy gyermek állt gyámság alatt, a kiskorú tartós állami nevelésben van, a gyermek hivatásos nevelőszülő családjában él. Az éves felülvizsgálat megtörtént a tartós nevelés fenntartásával, a különleges ellátási szükséglet megállapításával; az éves számadás rendben lezajlott. Ezen kiskorú esetében pénzfelhasználás engedélyezése történt, majd pedig a felhasználás szabályszerűségéről eseti számadás keretében döntött a gyámhivatal. Illetékességi területünkön még egy kiskorú áll gyámság alatt, aki családba fogadással került a dédnagyszülők gondozásába. Egy esetben született döntés örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hatályának 1 évvel való meghosszabbítására.

14 Egy kiskorú esetében van folyamatban családjogi helyzet rendezése, tekintve, hogy a gyermek anyakönyve nyitott, apa adatainak anyakönyvezésére egyenlőre nem került sor. Új rendelkezés, miszerint eredménytelen védelembevétel esetén, ha annak megszüntetésére két év alatt nem kerül sor, akkor a jegyző az iratokat átteszi a gyámhivatalhoz, aki megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket. Egy ilyen ügy volt a tavalyi évben, a gyámhivatal a vizsgálata után az eljárását megszüntette, tekintve, hogy a veszélyeztetettség nem tette szükségessé gyámhivatali intézkedés megtételét. Szintén új jogintézmény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás, melynek szabályairól törvény rendelkezik. A gyámhivatal, mint családvédelmi koordinációért felelős szerv a megelőzésben és a jelzésben kapott szerepet. Illetékességi területünkön egy ilyen ügy zajlott, mely kapcsán a szülő ellen kiskorú veszélyeztetése miatt büntető eljárás van folyamatban, illetve az ügyészség javasolta a szülői felügyeleti jog megszüntetését. A gyámhivatali feladatok teljesítése során számos esetben ad és adott a hatóság jogi kérdésekben felvilágosítást az ügyfelek részére, melyek azonban nem mindig járnak további ügyintézéssel. Számos esetben történik megkeresés adatszolgáltatásokra vonatkozóan, melyeknek minden esetben határidőben eleget tettünk. Belföldi jogsegély esetében meghallgatásokat végzünk vagy éppen meghallgatásokat kérünk évben a Megyei Szociális és Gyámhivatal két témakörben (átmeneti nevelés, eredménytelen védelembe vétel) tartott ellenőrzést. Az ellenőrzések jogszabálysértést nem tapasztaltak. Munkánk során törekednünk kell a humánus, jogszerű ügyintézésre, az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartására. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadására! Répcelak, február 10. Lónai Bettina sk. Pál Andrea sk. Böröndyné Nagy Anikó sk. Szociális ügyintéző családgondozó aljegyző

15 Határozati javaslat: Répcelak város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló évi beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester

Beszámolóa Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Répcelak város ellátási területén 2011. év

Beszámolóa Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Répcelak város ellátási területén 2011. év Beszámolóa Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Répcelak város ellátási területén 2011. év Tisztelt Képviselõ testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelmérõl és gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2009. év Tisztelt Képviselő testület!

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2009. év Tisztelt Képviselő testület! Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2009. év Tisztelt Képviselő testület! A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Répcelak város és a

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21771 II. Törvények 2010. évi LXV. törvény az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról* 1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

2012. május 30-i rendes testületi ülésre

2012. május 30-i rendes testületi ülésre E lőterjesztés 2012. május 30-i rendes testületi ülésre Tárgy: Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Előadó: Várallyayné

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások.

Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások. 1 Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások. A hátrányos helyzetű gyermekek tankötelezettség-teljesítésének és a szülői felelősség erősítése érdekében

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 30-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 30-ei ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 30-ei ülésére

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Napirend gyermekjóléti szolgáltatás beszámolója Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás Bánk községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben