Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési októberi kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás"

Átírás

1 Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás

2 Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon (00352) Telefax (00352) Társasági forma: Korlátolt felelısségi társaság Alapítás: augusztus 26. Jegyzett tıke december 31.-én: ,56 euró Cégjegyzék: Luxembourg HR B Igazgatótanács Elnök: Nils Niermann Sales and Trading Corporates vezetı Bayerische Landesbank, München Alain Weber Gazdasági igazgató Banque LBLux S.A., Luxemburg Dr. Jörg Senger Bankigazgató Bayerische Landesbank, München Ügyvezetés: Guy Schmit BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg Christian Mardeck BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh, München Befektetési ügyek bizottsága Günther Troppmann A Befektetési bizottság elnöke

3 A Deutsche Kreditbank AG igazgatóságának elnöke, Berlin Dr. Patrick Wilden Deutsche Kreditbank AG, Berlin Rolf Mähliß Deutsche Kreditbank AG, Berlin Stefan Unterlandstättner Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München ( tıl) Letétkezelı és központi kifizetıhely BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: (00352) Telefax: (00352) Az Alap és az Alapkezelı független könyvvizsgálója KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Alapkezelı menedzser BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Befektetési tanácsadó BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstraße 35 D München Kifizetıhely Németországban (egyben információs iroda is) Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Magyarországi kifizetıhely (egyben értékesítıhely is)

4 MKB Bank Rt. Váci u. 38. H-1056 Budapest V. Promóter Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Központi Adminisztráció, Szolgáltató- és Regisztrációs Központ Union Investment Financial Services S.A. 308, route d Esch L-1471 Luxemburg Jogi tanácsadó Etude Bonn, Schmitt & Steichen 22-24, rives de Clausen L-2661 Luxemburg (2010. októberi állapot) Az itt szereplı adatok változásairól rendszeres tájékoztatást nyújtanak a féléves és éves beszámolók. Az Alap rövid bemutatása A DKB egy ernyıs szerkezető, egy vagy több részalapból álló befektetési alap (Fonds Commun de Placement), amelyet a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, módosított és kiegészített március 30-i törvény 1. része szerint október 22-én hoztak létre szeptember 26-i hatállyal az Alapot akként módosították, hogy immáron megfelel a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló december 20-i törvény 1. része rendelkezéseinek. Az Alap a luxemburgi törvények hatálya alá esik Részosztályok Minden kibocsátott befektetési jegy azonos jogokat biztosít. A részosztályok képzése az egyes részalapokra vonatkozó speciális adatok alapján történik. Alapkezelı Az Alap kezelıje: BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon (00352)

5 Telefax (00352) Futamidı Az Alap határozatlan idıre jött létre. Az egyes részalapok határozott idıre is létrehozhatóak, így mőködési idejük az Alap mőködési idejétıl eltérhet. Határozott idıre létrehozott részalapok esetén az ezzel kapcsolatos további információk a jelen forgalmazási tájékoztató A DKB áttekintése címő fejezetében találhatóak, az egyes alapok leírásánál. A befektetési jegy tulajdonosok az egyes részalapok eszközeinek közös tulajdonosai, akik a befektetési jegyeik számához igazodó arányban rendelkeznek közös tulajdoni hányaddal. Letétkezelı és központi kifizetıhely Letétkezelı és központi kifizetıhely BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: 00352/ Telefax: 00352/ Könyvvizsgáló KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Promóter Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Befektetési információk Befektetési cél Az egyes részalapok befektetési politikájának célját a A DKB áttekintése címet viselı rész mutatja be. Az Alapkezelı a fenntartható értéknövekedés céljából egy sor olyan részalapot kíván a befektetıknek felkínálni, amelyek a forgalmazási tájékoztatóban kinyomtatott Alapkezelési szabályzat 4. cikkelye szerint megengedhetı befektetési tárgyakba fektetnek be. A részalapok mindenekelıtt aszerint a régió és szektor szerint különbözhetnek egymástól, amelybe befektetnek, továbbá az általuk megszerzendı értékpapírok fajtája szerint, azon pénznem szerint, amelyre szólnak, kockázati profiljuk szerint vagy futamidejük szerint. Az Alapkezelı minden részalap esetében biztosítékként és a befektetési stratégia részeként köthet származtatott ügyleteket (ezt adott esetben az adott részalap befektetési politikájában kerül bemutatásra, vö. A DKB áttekintése címő fejezet). Ez legalábbis átmenetileg - növelheti az adott részalap veszteségének kockázatát. A megnevezett befektetési célok és a befektetési politika nem tartalmaz teljesítési garanciát. Az egyes rész-

6 alapok a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló évi december 20-i törvény és a Kezelési Szabályzat 4. pontja szerint megengedett eszközöket szerezhetik meg. Befektetési stratégia Az egyes részalapok befektetési stratégiáját az A DKB áttekintése címet viselı rész mutatja be. A részalapok kockázati profilja A részalapok befektetési jegyeinek értékei ingadozhatnak. Lehetséges, hogy a befektetı nem teljes egészében kapja vissza pénzét. A befektetı kockázata ugyanakkor a befektetett összegre korlátozott. A befektetıt a befektetett összegen felüli pótbefizetési kötelezettség nem terheli. Az egyes részalapok kockázati profiljának leírása az "A DKB áttekintésében" található. Értékalakulás A részalapok értékének alakulása az adott részalapra vonatkozó specifikus információk között található. Újonnan létrehozott részalapok esetén múltbeli értékalakulás nem mutatható ki. Az egyes részalapok értékének további alakulásáról ezen kívül az éves/féléves jelentésekben, valamint a társaság címő weboldalán lehet tájékozódni. A korábbi értékalakulásból nem vonható le a jövıbeni értékalakulásra vonatkozó következtetés. Az egyes részlapok kockázati- és befektetıi profiljainak részletes leírásához ajánljuk Önöknek, hogy hívják segítségül az Alap aktuális és teljes forgalmazási tájékoztatóját és a legutolsó éves- vagy féléves beszámolóját. Gazdasági információk Adózási alapok A részalapok vagyonát átalányadó (taxe d abonnement) terheli a Luxemburgi Nagyhercegségben, melynek mértéke jelenleg a részalap nettó eszközértékének évi 0,05%-a. Amennyiben valamely részalap egy intézményi részosztállyal rendelkezik, úgy erre a befektetési osztályra vonatkozóan az átalányadó évi 0,01%. Az érdeklıdıknek ajánlatos a lakóhelyük szerinti ország befektetési jegyek jegyzésével, vásárlásával, birtoklásával és eladásával kapcsolatos törvényeit és rendeleteit tanulmányozni, és szükség esetén ügyvéd vagy adótanácsadó segítségét igénybe venni. Azokat a befektetési jegy tulajdonosokat, akik Luxemburgban állandó lakhellyel nem rendelkeznek, illetve ott nem honosak, és részükre Luxemburgban tartózkodási engedély sem került kiadásra, az Alapban és a részalapokban tartott részesedésük után jelenleg nem terheli luxemburgi tıkenyereség-, jövedelem, forrás-, ajándékozási-, örökösödési vagy más luxemburgi adó. Az Alap vagyonának befektetésébıl származó bevételek azonban adófizetési kötelezettség alá eshetnek azon más országokban, ahol az Alap vagyonát befektetik. Sem az Alapkezelı, sem a letétkezelı nem szerez be ezen adókra vonatkozó igazolást az egyes befektetık illetve a befektetık összessége részére. Az EU-kamatadóztatásról szóló irányelvének megfelelıen (a továbbiakban Irányelv ), mely július 1- ével lépett hatályba, nem zárható ki, hogy bizonyos esetekben, illetve bizonyos országokban forrásadót vetnek ki, amennyiben valamely kifizetıhely hozamkifizetést eszközöl, illetve valamely részalapnak a befektetési jegyeit visszaváltja, és ezen összegek haszonélvezıje egy másik tagállamban honos természetes személy. Ezen hozamkifizetések és visszaváltások esetében a forrásadó mértéke június 30-ig 15%, június 30-ig 20%, azt követıen pedig 35%, kivéve azt az esetet, ha az érintett magánszemély kifejezetten kérelmezi,

7 hogy az irányelv szerinti információcsere rendszer keretébe tartozzon. A befektetési jegy tulajdonosok az esetlegesen levont forrásadót saját országukban felmerült jövedelemadó-fizetési kötelezettségükbe beszámíttathatják. Az Alap hozamainak a befektetı szintjén adózási szempontból történı kezelése az adott egyedi esetben rá vonatkozó adóelıírásoktól függ. A befektetık (különösen az adókülföldiek) egyéni adóterheire vonatkozó felvilágosításokhoz célszerő adótanácsadót igénybe venni. A részalapok adózási szempontból történı kezelésének részletei megtalálhatók a részletes forgalmazási tájékoztatóban. Kibocsátási és visszaváltási árak és költségek A befektetési jegyek kibocsátási ára az adott részalapnak a vételi megbízás Alapkezelıhöz való beérkezését követı elsı értékelési napon közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. A különbözı részosztályok kialakítása a Kezelési Szabályzat 7. cikke szerint történik. Az Alapkezelı részalaponként egy vagy több részosztályban bocsát ki befektetési jegyeket. Az egyes részalapoknál kibocsátott részosztályokat jelen Forgalmazási tájékoztató A DKB áttekintése c. fejezete tartalmazza. A részalapok kibocsátásra kerülı befektetési jegyeinek száma alapvetıen korlátlan. A befektetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek meg. A kibocsátási árat minden befektetési jegy osztály esetében növelhetik az illetékek vagy más terhek, melyek az Alapkezelınél merülnek föl, valamint az olyan értékesítési jutalék, melyet a forgalmazási helyeket megilletı, Alapkezelı által meghatározott kibocsátási jutalékon felül számítanak föl. Az Alapkezelı fenntartja a jogot arra, hogy a befektetési jegyek kibocsátását átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse. A befektetési jegy tulajdonosok minden értékelési napon benyújthatnak a befektetési jegyek visszaváltására vagy átváltására vonatkozó megbízást. A befektetési jegyek visszaváltása illetve átváltása az Alapkezelın, a letétkezelın, illetve bármely kifizetıhelyen keresztül történhet. A visszaváltás illetve átváltás a Kezelési Szabályzat 10. és 11. szakaszaiban megjelölt feltételekkel történik. Nagyszámú visszaváltási kérelem esetén az Alapkezelı - a letétkezelı elızetes hozzájárulásával - a befektetési jegyek visszaváltási árfolyamának kifizetését elhalaszthatja, amíg a megfelelı eszközöket értékesítik (ld. Kezelési Szabályzat 8. cikk). A visszaváltási árfolyam - a nettó eszközérték alakulásától függıen alacsonyabb is, és magasabb is lehet a fizetett kibocsátási árnál (vételárnál). Az Alapkezelınek nem áll szándékában átváltási díjat felszámítani. Amennyiben azonban az egyik részalap befektetési jegyét olyan másik részalap befektetési jegyére váltják át, ahol a kibocsátási jutalék magasabb, az Alapkezelı kibocsátási jutalékok különbözetét átváltáskor felszámítja. Rendkívüli események esetén az Alapkezelı valamely részalap nettó eszközértékének számítását, és ezzel a befektetési jegyek kibocsátását, visszaváltását és átváltását egyes részalapokra vonatkozóan illetve valamennyi részalapra vonatkozóan felfüggesztheti (lásd a Kezelési Szabályzat 9. cikkét). Az Alapkezelı alapkezelési díjat számít fel, melynek maximális mértéke évi 2%. Az esetleges Alapkezelı menedzser, illetve az esetleges befektetési tanácsadó díja, ide értve a részalap vagyonának kezelésével kapcsolatos, teljesítményhez kötött díjakat is, az egyes részalapokat külön terheli. Az alapkezelési díjat, az Alapkezelı menedzsert megilletı díjakat, illetve az esetleg felmerülı befektetési tanácsadói díjakat, valamint

8 ezek számítási módját az egyes részalapok ismertetıi tartalmazzák. A letétkezelı maximum 0,7%-os letétkezelıi díjat számít fel, mely havonta fizetendı, és minden hónap végén az utolsó nettó eszközérték alapulvételével kerül meghatározásra. Ez a letétkezelıi díj rendszerint magában foglalja az összes olyan idegen megırzési és alapkezelési díjat, amelyet más levelezı bankok és/vagy elszámoló-házak (pl. Clearstream vagy Euroclear) az Alap eszközeinek letétkezeléséért felszámítanak. A letétkezelı ezen felül a részalapok vagyonából valamennyi, akár nyilvános tızsdén, akár szabadkézbıl végrehajtott értékpapír tranzakció után a banki forgalomban szokásos forgalmi jutalékban részesül. A fenti díjakkal kapcsolatos kiadásokon felül az alábbi költségek terhelik az adott részalapot: a részalapok ügyleteivel kapcsolatban felmerülı szokásos ügynöki-, bróker-, és banki díjak. a tulajdonosi certifikátok nyomdai költségei, a Kezelési Szabályzat továbbá az Alapot érintı valamennyi dokumentum elıkészítésének, és/vagy hatósági vizsgálatának, és közzétételének költségei, ideértve a befektetési jegyek forgalmazása érdekében a különbözı országok hatóságaihoz megfelelı nyelveken benyújtott valamennyi dokumentummal, engedélykérelemmel, forgalmazási tájékoztatóval, egyszerősített tájékoztatóval, továbbá ezek módosításával kapcsolatban felmerült költségeket; az éves és évközi jelentések, valamint a befektetıknek szóló, különbözı nyelveken készült más közlemények nyomdai és terjesztési költsége, továbbá a befektetési jegyek kibocsátási- és visszaváltási árfolyamának, valamint az osztalékfizetési tájékoztató és a befektetıknek szóló minden egyéb közlemény közzétételének költségei; számviteli és könyvelési költségek, a nyilvántartási és transzferhelyek költségei, a részalapok teljesítménymérésének és a kockázatkezelés költségei, valamint az eszközérték napi számításának és közzétételének költségei; a hozamszelvények beváltásával illetve az új hozamszelvény-ívek elıállításával kapcsolatos költségek; könyvvizsgálói díj; árfolyambiztosítási ügyeletek esetleges költsége; esetleg fizetendı Áfa; az értékesítés támogatásának költségei; a jogi tanácsadás költségei, és más hasonló adminisztratív költségek, melyek a befektetési jegy tulajdonosok érdekében hozott intézkedések következtében az Alapkezelınél vagy a letétkezelınél felmerülnek; a befektetési jegyek különbözı országokban történı esetleges tızsdei jegyzésének és/vagy a nyilvános forgalomba hozatal bejegyzésének költségei. az adóalapok és azon igazolások közzétételének költségei miszerint az adózással kapcsolatos adatokat a német adójog rendelkezései szerint állapították meg, valamint az adókérdéseket érintı tájékoztatás elkészítésének és közzétételének költsége; A Luxemburgi Nagyhercegségben az összes nettó eszközérték után fizetendı éves adó ( taxe d abonnement ). Az Alapkezelı jogosult bizonyos, a forgalmazási tájékoztatóban mindenkor feltüntetett részosztályok esetében a részalap nettó eszközértékének erre a részosztályra jutó hányada után legfeljebb évi 1,5% forgalmazási jutalékot felszámítani. A számítás módja az adott részalap tájékoztatójának "A DKB áttekintése" fejezetében olvasható.

9 Amennyiben a fenti költségek valamelyike nem sorolható be egy adott részalap elkülönített kiadásai közé, az adott költség nettó eszközértékük arányában terheli a részalapokat. Amennyiben az Alap valamely fenti kiadást egy adott részalapra fordít, illetve egy kiadás egyetlen részalapjával kapcsolatban merül fel, ez a költség csak az adott részalapot terheli. Valamennyi idıszakosan visszatérı kiadást az Alap közvetlenül visel. Más kiadások öt év alatt írhatók le. Az egyes részalapoknál kimutatott összköltség arány (total expense ratio TER) azt mutatja, hogy milyen magas a részalap vagyonának költségterhe. Ennek során az alapkezelési- és a letéti banki díjazás, valamint az átalányadó mellett figyelembe veszi az összes többi költséget, a részalapban felmerült tranzakciós költségek kivételével. Ezen költségek teljes összegét az Alap egy üzleti éven belüli átlagos volumenének százalékaként mutatja ki. A teljesítménytıl függı esetleges díjazások az összköltség aránnyal (TER) közvetlen öszszefüggésben, külön kerülnek kimutatásra. A TER kiszámításához az alábbi BVI számítási módszert alkalmaztuk: TER = GKn * 100 FV TER: Összköltséghányad százalékban GKn: Ténylegesen ráterhelt költségek (nominálisan, az összes költség a tranzakciós költségek nélkül), az Alap pénznemében FV: Az Alap átlagos volumene a tárgyidıszakban, az Alap pénznemében Befektetési jegyek megszerzése és elidegenítése Kibocsátás, visszaváltás, megbízások elfogadásának lezárása, késıi kereskedés/piaci idızítés A befektetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek meg. A letéti bank a kibocsátási áron bocsátja ki ıket. A befektetési jegyek jegyzése, visszaváltása és átváltása a jegyzési-, átváltási-, és visszaváltási kérelem beérkezésekor nem ismert jegyzési-, visszaváltási árfolyamon történik. A jegyzési-, visszaváltási- vagy átváltási kérelemnek luxemburgi idı szerint a vonatkozó értékelési napon 14 óra elıtt kell beérkeznie az Alapkezelıhöz. Azon jegyzési-, visszaváltási vagy átváltási kérelmek, melyek a vonatkozó értékelési napon luxemburgi idı szerint 14 óra után érkeznek az Alapkezelıhöz, úgy minısülnek, mintha csak a következı értékelési napon érkeztek volna meg az Alapkezelıhöz. Az Alapkezelı megfelelı intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy a piaci idızítés visszaélésszerő használatának elejét vegye és gyanú esetén megfelelı lépéseket tesz annak megakadályozására. Az Alapkezelı köteles a befektetési jegyeket a mindenkor érvényes visszaváltási áron visszavenni. Hozamok A hozamfizetésre jogosító részosztályokban az Alapkezelı a rendes nettó hozamból és az elért nettó tıkenyereségbıl a részalapon belül az adott részosztályra jutó vagyonrész után minden évben hozamot fizet. Ettıl az Alapkezelı eltérhet, annak érdekében, hogy megfelelı összeg kerüljön kifizetésre. Azok a hozamok, amelyek értékfelhalmozó részosztályokra jutnak, nem kerülnek osztalékként kifizetésre, hanem újra befektetjük ıket.

10 Ár közzététele A kibocsátási és visszaváltási árakat a társaság a letéti bank ellenırzése mellett értékelési naponként megállapítja, és ezek a társaság és a letéti bank székhelyén rendelkezésre állnak. Ezen kívül ezeket az árakat a társaság weblapján valamint az alábbi napilapokban közzétesszük: d Wort, Börsen- Zeitung. Kiegészítı információk Forgalmazási dokumentumok hozzáférhetısége A részletes és egyszerősített forgalmazási prospektus, az általános szerzıdési feltételek, vagy az alapszabály, valamint az aktuális éves és féléves beszámolók díjmentesen kaphatók az Alapkezelınél, valamint hozzáférhetık a weboldalon is. Felügyeleti szerv Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, route d Arlon L-2991 Luxembourg (www.cssf.lu) Kapcsolattartó hely Részletes információkat kaphat BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: 00352/ Fax: 00352/ vagy az alábbi weblapon: A Német Szövetségi Köztársaságbeli befektetıknek szóló kiegészítı információk Németországban a befektetési jegyek kibocsátási ára, visszaváltási ára, valamint minden egyéb, a befektetési jegy tulajdonosoknak szóló közlemény és információ a jelen forgalmazási tájékoztatóban és az egyszerősített tájékoztatóban megjelölt németországi kifizetıhelyeken és információs helyeken hozzáférhetı. A befektetési jegy tulajdonosok szintén ezeken a helyeken szerezhetik be térítésmentesen a forgalmazási tájékoztatót, az egyszerősített tájékoztatót a Kezelési Szabályzatot, az éves és féléves jelentést, a befektetési jegyek megszerzéséhez, és itt tekinthetik meg a letétkezelıvel kötött szerzıdést, a központi adminisztrációra, illetve szolgáltató-és regisztrációs központra vonatkozó szerzıdést, a befektetıi tanácsadói szerzıdést, valamint a megbízott Alapkezelı alapszabályát. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visszaváltási árát, továbbá minden egyéb, a befektetıknek szóló közzététel-köteles információt a vonatkozó német jogszabályok követelményeivel összhangban Börsen Zeitung címő lapban tesznek közzé. A németországi befektetık részére befektetési jegyeik visszaváltási árának és osztalékának kifizetése, valamint bármely egyéb kifizetés teljesítése a Német Szövetségi Köztársaság területén lévı kifizetıhelyeken történik.

11 Magyarországi befektetıknek szóló kiegészítı információk A befektetési jegyek kibocsátási és visszaváltási árfolyama, valamint minden egyéb, a magyarországi befektetıknek szóló közlemény és információ a jelen Forgalmazási tájékoztatóban és Egyszerősített tájékoztatóban megjelölt magyarországi forgalmazási- és kifizetıhelyeken szerezhetı be. Ugyanezeken a helyeken szerezhetik be a magyarországi befektetési jegy tulajdonosok a Forgalmazási tájékoztatót, az Egyszerősített forgalmazási tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, "A DKB Alap egyes részalapjaihoz tartozó befektetési jegyek magyarországi forgalmazására vonatkozó speciális szabályokat", az éves- és féléves jelentéseket, a befektetési jegyek megszerzéséhez szükséges egyéb dokumentumokat, és itt tekinthetik meg a jelen Forgalmazási tájékoztatóban megjelölt szerzıdéseket, valamint az Alapkezelı alapszabályát. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visszaváltási árát, továbbá minden egyéb, a befektetıknek szóló közzététel-köteles információt ezen kívül a vonatkozó magyar jogszabályok értelmében az MKB Bank Zrt. internetes oldalán is közzé teszik az alábbi címen: (http://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi_alapok/dkb/arfolyamok_es_kondiciok/). A magyarországi befektetık részére a befektetési jegyeik visszaváltási árfolyamának és hozamának kifizetése, valamint bármely egyéb kifizetés teljesítése a Magyarország területén lévı forgalmazási - és kifizetıhelyeken történik. Állapot: október A DKB áttekintése DKB Europa Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam elérése tızsdén jegyzett, erıs hozamú cégek részvényeibe való befektetésekbıl eredı hozamok és tıkenyereség révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Europa Fonds eszközeinek legalább 51%-át európai részvényekbe fekteti és hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára az európai régió részvényeinek hozamlehetıségeibıl. Az eszközkiválasztás mennyiségi és minıségi kritériumok alapján történik. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapír-befektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). A DKB Europa Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe.

12 Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a részvénybefektetések nemzetközi szinten történı megoszlása révén részesednek az európai részvénypiacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Europa Fonds eszközeinek országok, üzletágak és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések specifikus alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ország-kockázatok Ha valamely fundamentális vagy piactechnológiai adottság eredményeképpen a részalap az európai valutatérség egyes országainak részvényeit különösen hangsúlyos mértékben szerzi meg, akkor az egyes országok gazdasági helyzetében beálló változások kiemelt mértékben hathatnak ki a részalap értékének alakulására. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár.

13 Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Europa Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Europa Fonds részalapba történı befektetés csak tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként európai vállalatok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Részosztály: AL Elsı kibocsátás október 1.

14 Elsı kibocsátási ár: 10,00 euró Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában) Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: A1C3WK ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a számítás alapja a részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részosztály: TNL Elsı kibocsátás augusztus 21. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Kibocsátási jutalék: Nincs

15 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a számítás alapja a TNL befektetési jegy osztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részosztály: InstAL (intézményi befektetık számára fenntartva) Elsı kibocsátás október 1. Elsı kibocsátási ár: 5.000,00 euró Jegyzési minimum: Minimális ellenérték: 1 millió euró Kibocsátási jutalék: Maximum 2% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában)

16 Visszaváltási jutalék: nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: A1C3WL ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 0,90% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Átalányadó: Évi 0,01% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Összes részosztály: Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Münchenben Befektetési jegyek: Befektetési jegyek

17 Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,32% Hisztórikus teljesítmény Az AL és InstAL osztályokra vonatkozóan a jelen tájékoztatóból kimarad

18 A DKB Europa Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Osteuropa Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja hosszútávon vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és növekedéső keleteurópai vállalatok részvényeibe való befektetésbıl eredı hozam és tıkenyereség révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Osteuropa Fonds értékének legalább 51%-át kelet-európai székhelyő kibocsátók részvényeibe fekteti be. A befektetési terület részét képezik mindenekelıtt a magyarországi, lengyelországi, csehországi, oroszországi székhelyő vállalatok részvényei, valamint világszerte az olyan vállalatok részvényei, amelyek tevékenységének súlypontja a kelet-európai régióban van. Kiegészítésképpen, csekélyebb mértékben lehetségesek az összes kelet-európai ország beleértve Törökországot is elemzıi szempontból érdekes részvényeibe történı befektetések. A részalap elınyben részesíti az adott ország vonatkozásában a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkezı részvényekbe történı befektetéseket. A DKB Osteuropa Fonds lehetıvé teszi befektetıi számára, hogy részesedjenek a kelet-európai régió, valamint a fıleg ott tevékenykedı vállalatok hozam- és növekedési lehetıségeiben. A befektetési cél nem a régió egy részvényindexének passzív leképezése. Az Alapkezelı menedzser sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap vagyonát aktívan irányított kiválasztási eljárás útján a régió elemzıi szempontból legérdekesebb részvényeibe fektesse. A részalap eszközei egyrészrıl közvetlenül tızsdén jegyzett részvényekbe fektethetıek, emellett azonban megfelelıen közzétett index-certifikátokba is, amelyeknek összetétele kellıképpen diverzifikált, és amelyek megfelelı viszonyítási alapot képeznek ahhoz a piachoz. Be lehet fektetni továbbá részesedési igazolásokba, valamint Amerikai Letéti Igazolásokba (ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba (IDR), és Összevont Letéti Igazolásokba (GDR) is. Az ADR-ek, GDR-ek és IDR-ek olyan certifikátok, melyeket a bankok bocsátanak ki a náluk letétbe helyezett külföldi osztalékpapírokra. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantba is fektethetik, amennyiben ezek az Alap befektetési elveinek megfelelı cégek részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Az Alap vagyona ugyanezen célból más befektetési alapokba is fektethetı. A kiválasztás folyamatát kvantitatív-technikai elemzési modellek támogatják, de ennek során a fundamentális elemzés lentrıl felfelé irányuló megközelítése a döntı. Ennek során mindenekelıtt a mindenkori vállalati szektort, a piaci pozíciót, a vezetés minıségét, az üzletpolitika átláthatóságát, valamint a vállalatok pénzügyi és hozam mutatószámait vesszük figyelembe. A DKB Osteuropa Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl.

19 Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a részvénybefektetések nemzetközi megoszlása révén vesznek részt a kelet-európai részvénypiacok fejlıdésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Osteuropa Fonds eszközeinek országok, üzletágak és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki, amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Likviditási kockázat A DKB Osteuropa Fonds számára olyan eszközök is megszerezhetıek, melyeket nem vezettek be a valamely hivatalos tızsdepiacra vagy valamely szervezett piacra. Az ilyen eszközök megszerzése azzal a kockázattal jár, hogy problémák adódhatnak az eszközök harmadik személy részére történı továbbértékesítésével kapcsolatban. Inkább a speciális, még kiépülıben lévı piaci szegmensek esetében fordulhat elı szők keresztmetszet forgalomképesség terén, mint a magasan fejlett piacoknál. Az egyes eszközök értékelése és eladása így nehéz és idıigényes lehet. Adott esetben csak az árfolyamveszteség vállalásával lehet az eszközöket eladni. Ebben az összefüggésben utalunk az Alapkezelési szabályzatban elıirányzott lehetıségre: a befektetési jegy értékszámításának és visszaváltásának idıszakos felfüggesztésére. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyle-

20 tek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Különleges ország-kockázatok Felhívjuk a részalap potenciális befektetıinek figyelmét arra, hogy a DKB Osteuropa Fonds az európai feltörekvı országok részvényeibe fektet be és, hogy az e piacokon történı befektetések kínálta esélyek jelentıs potenciális kockázatokkal is együtt járnak. A kelet-európai piacok és tızsdék idınként igen jelentıs ingadozásoknak vannak alávetve. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal ellentétben, ezen feltörekvı országok pénzpiacainak viszonylag kis mérete azt eredményezi, hogy a piacok volatilisabbak és kevésbé likvidek. A politikai viszonyok, az a tény, hogy a kemény devizák csak szőkösen állnak rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, az árfolyamváltozások, a megszerzett befektetések tulajdonjogának megtámadhatóságával kapcsolatos esetleges problémák, a külföldi tıkebefektetések és visszaáramlások esetleges korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ezekben az államokban a kibocsátók kevésbé állnak nyilvános ellenırzés alatt, valamint kevésbé strukturált törvényhozás hatálya alatt állhatnak, továbbá a számvitel és a könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett egyesült államokbeli, illetve nyugat-európai pénz- és tıkepiacok standardjainak. Az Alapkezelı ezért kifejezetten felhívja a figyelmet a nettó-eszközérték számítás, és ebbıl következıleg a befektetési jegyek kibocsátásának, visszaváltásának és átváltásának idıleges felfüggesztésének lehetıségére (Kezelési Szabályzat 9. cikk).

21 Fokozott volatilitás Mivel a DKB Osteuropa Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Osteuropa Fonds részalapba történı befektetés csak tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni kelet-európai, és fıleg a térségben tevékenykedı vállaltok sikereiben. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás május 4. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: Alapkezelési díj: Maximum 1,40% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka

22 hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Alapkezelı menedzser: BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Alapkezelı menedzser honoráriuma: Az Alapkezelı menedzser honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,80% Hisztórikus teljesítmény

23 A DKB Osteuropa Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Nordamerika Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Nordamerika Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg az észak-amerikai részvényekbe történı befektetés által. A részalap vagyona legalább 51%-ban észak-amerikai részvényekbe van befektetve. Az észak-amerikai részvényekbe történı befektetések egyaránt történhetnek közvetlen befektetések és arra alkalmas UCITS-ok vagy más non-ucits-ok révén, amennyiben azok súlyponti jelleggel észak-amerikai részvényekbe fektetnek be. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára az észak-amerikai régió részvé-

24 nyeinek hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus országindexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, és warrantba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapírbefektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. A DKB Nordamerika Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a DKB Nordamerika Fonds befektetéseinek széleskörő megoszlása révén részesednek fıleg az észak-amerikai részvénypiacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Nordamerika Fonds eszközeinek országok, ágazatok és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ország-kockázatok Ha ezen kívül valamely fundamentális vagy piactechnológiai adottság eredményeképpen a részalap különösen hangsúlyos mértékben szerez meg részvényeket, akkor az egyes országok gazdasági helyzetében beálló változások kiemelt mértékben hathatnak a részalap értékének alakulására. Mindenesetre a részalap igen tág befektetési kerete folytán lehetséges, hogy a részalap számára a még fejlıdı piacokról származó kibocsátók értékpapírjait is megszerezzük. Amennyiben az ilyen értékpapírok megszerzése a tényleges befektetési politika alapján erısebb súlyozással történik, úgy ez olyan különleges ország-kockázatokkal járhat együtt, amelyek a fejlettebb országok kibocsátóinak értékpapírjaiba történı befek-

25 tetések esetén rendszerint nem merülnek fel. A különleges kockázatok többek között az alábbiakból eredhetnek: ezekben az országokban alacsonyabb a befektetık védettségi szintje, kedvezıtlen politikai és társadalmi körülmények, mint pl. a gazdasági szektorra gyakorolt politikai befolyás, kisebb likviditású piacok és az ehhez kapcsolódó fokozott volatilitás. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. A befektetési jegyekkel kapcsolatos kockázatok Ez egy részalap számára megszerzett befektetési jegyek szorosan összefüggenek az ebben a befektetési alapban lévı eszközökkel, ill. az ezek által követett befektetési stratégiákkal. Az említett kockázatok azonban csökkenthetık az eszközöknek azon a befektetési alapon belüli megoszlásával, melyben a befektetı befektetési jegyet vásárolt. Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelı menedzserei egymástól függetlenül cselekszenek, elıfordulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, vagy egymással ellentétes befektetési politikát követnek. Ezáltal kumulálódhatnak a meglévı kockázatok és az esetleges esélyek feloldódhatnak egymással szemben. Az Alapkezelı általában nem ellenırizheti a célalap menedzsmentjét. Ezek befektetési döntéseinek nem kell feltétlenül egyezniük az Alapkezelı feltevéseivel vagy várakozásaival. Az Alapkezelı gyakran nem ismeri meg idıben a célalap aktuális összeállítását. Amennyiben az összetétel nem felel meg az Alapkezelı feltételezéseinek és elvárásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési jegyeinek visszaváltásával. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfel-

26 tételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Nordamerika Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Nordamerika Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként észak-amerikai vállaltok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás augusztus 21. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,15% (a számítás alapja a TNL részosztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs

27 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek

28 Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 1,01% Hisztórikus teljesítmény A DKB Nordamerika Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan.

29 DKB Asien Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Asien Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg az ázsiai és *Csendes-óceáni régió részvényeibe történı befektetés által, és értékének legalább 51%-át az ázsiai és Csendes-óceáni régióban székhellyel rendelkezı kibocsátók részvényeibe fekteti be. A fent említett részvénybefektetései elsısorban Japánra irányulnak. Emellett kiegészítı jelleggel a részalap eszközeit az ázsiai-csendes-óceáni régió más országaiba pl. Hongkong, Szingapúr, India, Kína, Tajvan, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Ausztrália és Új-Zéland is befektetik. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára ázsiai-csendes-óceáni régió részvényeinek hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. Továbbá lehet más olyan régiók vállalkozásainak részvényeibe is fektetni, melyek székhelye az ázsiai-csendes-óceáni térségben található. A részalap eszközeit egyrészrıl a tızsdén jegyzett részvényekbe való közvetlen befektetés mellett azonban be lehet fektetni olyan index-certifikátokba, amelyeknek összetétele kellıen diverzifikált, és amelyek a piac számára megfelelı viszonyítási alapot képeznek arra a piacra nézve, amelyre vonatkoznak, a ázsiai-csendesóceáni régió részvényeire vonatkozó certifikátokba, részesedési igazolásokba, továbbá Amerikai Letéti Igazolásokba (ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba (IDR), és Összevont Letéti Igazolásokba (GDR) is. Az ADRek, GDR-ek és IDR-ek olyan certifikátok, melyeket a bankok bocsátanak ki a náluk letétbe helyezett külföldi, osztalékra jogosító értékpapírokra. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Ugyanezen célból a részalap eszközeit más befektetési alapokba is fektethetik. A DKB Asien Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB Asien Fonds eszközeinek széleskörő megoszlása révén a befektetık részt vesznek az ázsiai csendes-óceáni részvénypiacok fejlıdésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Asien Fonds eszközeinek országok, ágazatok és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez

30 jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák.

31 A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Különleges ország-kockázatok Felhívtuk a részalap lehetséges befektetıinek a figyelmét arra, hogy a DKB Asien Fonds vegyítésképpen a fejlett ipari országnak minısülı Japán részvényein kívül olyan feltörekvı országok részvényeibe is befektethetnek, mint pl. India, Fülöp Szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Tajvan és Kína). Az ezekben az országokban történı befektetések bizonyos kockázattal járhatnak. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal ellentétben, ezen feltörekvı országok pénzpiacainak viszonylag kis mérete azt eredményezi, hogy a piacok volatilisabbak és kevésbé likvidek. A politikai viszonyok, az a tény, hogy a kemény devizák csak szőkösen állnak rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, az árfolyamváltozások, a megszerzett befektetések tulajdonjogának megtámadhatóságával kapcsolatos esetleges problémák, a külföldi tıkebefektetések és visszaáramlások esetleges korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ezekben az államokban a kibocsátók kevésbé állnak nyilvános ellenırzés alatt, valamint kevésbé strukturált törvényhozás hatálya alatt állhatnak, továbbá a számvitel és a könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett egyesült államokbeli, illetve nyugateurópai pénz- és tıkepiacok standardjainak. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) Fokozott volatilitás Mivel a DKB Asien Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Asien Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı hagyományos befektetési formák kiegészítéseként az ázsiai csendes-óceáni térségbeli vállaltok eredményeiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás május 4. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró

32 Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (%-ban számítva, a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad alapján, minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén)

33 Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország, Magyarország (tervezés alatt) Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,56% Hisztórikus teljesítmény

34 A DKB Asien Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Pharma Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia/menedzsment Der DKB Pharma Fonds eszközeinek legalább 51%-át nemzetközi gyógyszeripari, illetve egészségügyi és egészséggondozási területén tevékenykedı cégekbe fekteti. A fent említett részvénybefektetések súlypontját az amerikai és európai gyógyszeripari konszernek részvényei képezik. Emellett a részalap a leginnovatívabb bio- és géntechnológia ágazatba, az átlagon felüli növekedést mutató egészségügyi szolgáltató és gyógyszer-technológiai vállalkozásokba, valamint gyógyászati tápanyagokkal foglalkozó vállalatokba is befektet. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára a globális gyógyszer-,

35 egészségügyi és egészséggondozási piac részvényeinek hozam- és növekedési lehetıségeibıl. A globálisan mőködı gyógyszeripari cégek számára fıleg a még nagymértékben feltáratlan ázsiai, latinamerikai, és kelet-európai gyógyszerpiacokon mutatkozik bıvülési lehetıség. A gyógyszerágazattal kapcsolatos pozitív irányú várakozásokra a világ népességének tartós növekedése, a várható élettartam növekedése, az ipari államok demográfiai fejlıdése (az idısebb korosztály növekvı részaránya), illetve az egészségügyi szolgáltatások iránti növekvı igény nyújt alapot. A bio- és géntechnológiai ágazat magas fokú specializáltságával, és ennek következtében a gyógyszerfejlesztések idıtartamának rövidülésével jelentıs mértékben hozzájárul a gyógyszeripar forradalmasításához. A befektetési cél nem egy részvény-index (ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási eljárás során az elemzıi szempontból legérdekesebb részvényekbe fektesse. A portfolió szerkezetének kialakításakor azonban figyelembe lehet venni a cégek specifikus ország-indexen belüli relatív súlyozását. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit adósságlevelekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett részvényekbe történı közvetlen befektetések mellett befektetheti olyan indexcertifikátokba, amelyek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piac számára megfelelı viszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint a gyógyszeripari és egészségügyi ágazat részvényeire vonatkozó certifikátokba és részesedési igazolásokba is. A DKB Pharma Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB Pharma Fonds nemzetközi megoszlása révén a befektetık egy globális, átlagon felüli növekedéső ágazat fejlıdésébıl részesednek. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Pharma Fonds eszközeinek széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések sikerétıl. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki, amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját

36 képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat Amennyiben egy részalap befektetési eredménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró személyek hozzáértésének és ezáltal a menedzsment helyes döntéseinek is köszönhetı. Az Alapkezelı menedzsment személyi összetétele azonban változhat. Elıfordulhat, hogy az új döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak

37 váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Pharma Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Pharma Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni a jó növekedési lehetıséget nyújtó, globálisan és regionálisan mőködı gyógyszeripari cégekben a biotechnológiai és egészségügyi szolgáltatói ágazat figyelembe vétele mellett. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetı rendelkezzen hosszú távú befektetési perspektívával. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás november 22. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: AL Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában)

38 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetések (rendszerint a bevételezett osztalékhozamok) Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Összes részosztály: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı)

39 Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: AL részosztály: 1,82% TNL részosztály: 2,51% Hisztórikus teljesítmény

40 A DKB Pharma Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB TeleTech Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB TeleTech Fonds eszközeinek legalább 51%-át nemzetközi technológiai és telekommunikációs cégekbe fekteti. Ez olyan vállalatokat foglal magában, amelyek tevékenysége technológiai szolgáltatások fejlesztésére, gyár-

41 tására, valamint forgalmazására és karbantartására terjed ki. Elsısorban az adatfeldolgozás, számítástechnika, szoftveripar, elektrotechnika, légi- és ırutazás - beleértve a híradástechnikai és kommunikációs rendszereket is -, és a biotechnológia területén, és egyéb hasonló, speciálisan a telekommunikáció és technológia területén várhatóan fejlesztést produkáló vállalatok tartoznak ebbe a körbe. A fenti befektetések súlypontját amerikai, európai, valamint ázsiai vállalatok adják. A részalap kiegészítı jelleggel új, feltörekvı, innovatív területeken tevékenykedı vállalatok részvényeibe is befektet. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára a telekommunikációs és technológiai ágazat hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. A befektetési cél nem egy részvény-index (ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási eljárás során az elemzıi szempontból legérdekesebb részvényekbe fektesse. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantba is fektethetik, amennyiben ezek az Alap befektetési elveinek megfelelı cégek részvényeinek megszerzésére jogosítanak. A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett részvényekbe történı közvetlen befektetések mellett befektetheti olyan indexre vonatkozó igazolásba ( Indexzertifikat ), amelynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely megfelelıviszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint a technológia és telekommunikációs ágazat részvényeire vonatkozó certifikátokba és részesedési igazolásokba. A DKB TeleTech Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB TeleTech Fonds eszközeinek széleskörő nemzetközi megoszlása révén a befektetık egy átlagon felüli növekedést mutató ágazat fejlıdésébıl részesednek. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében.

42 Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat Amennyiben egy részalap befektetési eredménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró személyek hozzáértésének és ezáltal a menedzsment helyes döntéseinek is köszönhetı. Az Alapkezelı menedzsment személyi összetétele azonban változhat. Elıfordulhat, hogy az új döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek

43 Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB TeleTech Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB TeleTech Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni jó növekedési lehetıséggel rendelkezı európai, amerikai és ázsiai térségbeli telekommunikációs cégek sikereiben. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetı rendelkezzen hosszú távú befektetési perspektívával. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás március 6. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: AL Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a nettó eszközérték %-ban) Visszaváltási jutalék: Nincs

44 A hozam felhasználása Osztalékfizetések (rendszerint a bevételezett osztalékhozamok) Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Összes részosztály: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı)

45 Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország, Magyarország (tervezés alatt) Futamidı: Korlátozás nélkül TER: AL részosztály: 1,82% TNL részosztály: 2,48%

46 Hisztórikus teljesítmény A DKB TeleTech Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Neue Bundesländer Fonds Befektetési cél A DKB Neue Bundesländer Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg, és értékének legalább 51%-át az új szövetségi tartományokban vagy Berlinben székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe és olyan fix kamatozású értékpapírokba fekteti be, amelyek kibocsátóinak székhelye az új szövetségi tartományokban vagy Berlinben van. Befektetési stratégia A hozam és a kockázat optimalizálásának szempontját szem elıtt tartva a részalap vagyonának maximum 50%-át fektetik részvényekbe. A DKB Neue Bundesländer Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe.

47 A befektetések elemzıi szempontból érdekes részvényekbe történnek, ennek során a befektetési terület mindenekelıtt a régió erıs növekedésre képes, közepes és kisebb piaci kapitalizációjú vállalataira összpontosít. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Az e befektetési eszközökben rejlı emelı hatás miatt a warrantok az alapjukul szolgáló bázisértékekhez képest aránytalanul nagy árfolyamkilengéseket mutathatnak. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetı részt vesz az új szövetségi tartományok és Berlin régiójának fejlesztésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a részalap eszközeinek széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések sikerétıl. Kamatváltozási kockázat A fix kamatozású értékpapírokba való befektetés esetén változhat az értékpapír kibocsátáskori piaci kamat szintje. Amennyiben a piaci kamatok a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatokhoz képest növekednek, a fix kamatozású értékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha azonban a piaci kamatok csökkennek, akkor a fix kamatozású értékpapírok árfolyama emelkedni fog. Ez az árfolyam-alakulás oda vezet, hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális hozama általában körülbelül az aktuális piaci kamatoknak fog megfelelni. Ezek az árfolyam-ingadozások azonban a fix kamatozású értékpapírok futamideje szerint eltérı mértékőek. A rövidebb futamidejő fix kamatozású értékpapírok árfolyamkockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb futamidejő fix kamatozású értékpapírok ezzel szemben általában alacsonyabb hozamúak, mint a hosszabb futamidejő fix kamatozású értékpapírok. A kevesebb mint 12 hónapos hátralévı futamidıvel rendelkezı pénzpiaci eszközök árfolyamkockázata a rövid futamidı miatt általában alacsonyabb. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében.

48 Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Különleges régiós kockázatok Miután a befektetések súlyponti jelleggel az új szövetségi tartományokban székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe és kötvényeibe történnek, ezért a régió gazdasági helyzetében bekövetkezett változások különös mértékben kihathatnak a részalap értékére. A különleges kockázatok többek között az alábbiakból eredhetnek: kedvezıtlen politikai és társadalmi körülmények, mint pl. a gazdasági szektorra gyakorolt politikai befolyás, kisebb likviditású piacok és az ehhez kapcsolódó fokozott volatilitás. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget.

49 A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Neue Bundesländer Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Neue Bundesländer Fonds részalapba történı befektetés olyan befektetık számára ajánlott, akik rendelkeznek már némi tapasztalattal a pénzpiacok terén, és akik számára a tıke megırzése és a folyamatos jövedelem ugyan elıtérben áll, de akik ezen felül részesülni szeretnének a volt NDK-terület és Berlin részvényeinek alakulásából, és akik számára fontos a nyugdíj- és részvénybefektetések közti kiegyensúlyozott arány. A befektetıknek késznek és képesnek kell lenniük a befektetési jegyek értékingadozásának és adott esetben egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadására. Az ebbe a részalapba befektetıknek közép-, ill. hosszú távú befektetési perspektívával kell rendelkeznie. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás március 6. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: ANL osztály Forgalmazási jutalék: Évi 0,60% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı

50 hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,10% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban

51 Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: ANL részosztály: 2,12% Hisztórikus teljesítmény A DKB Neue Bundesländer Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni érték-alakulásra vonatkozóan.

52 DKB Zukunftsfonds Befektetési cél A cél, hogy a befektetık részesedjenek a részvénypiacok fejlıdésébıl. Az értéknövekedést olyan vállalatok részvényeibıl kívánjuk realizálni, amelyeknek üzleti gyakorlatát a fenntarthatóság jellemzi, és amelyek emellett kiállják az érték-stílusirányzatok konzervatív értékelési kritériumainak a próbáját. Ez olyan vállalatokra terjed ki, amelyek hosszú távú értékteremtésre törekednek, és ennek során környezet- és társadalomtudatos módon cselekszenek. Az elıbb megnevezett kritériumok felülvizsgálata saját és külsı források alapján történik. Befektetési stratégia A DKB Zukunftsfonds legalább 51%-ban az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló egyezményt aláíró szerzıdı államban székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe fektet be. E keretek között csak olyan társaságok részvényeibe hajtunk végre befektetéseket, amelyeknek üzleti gyakorlatát a hosszú távú fenntarthatóság jellemzi. Bizonyos piaci szakaszokban elıfordulhat, hogy idıszakosan egyes földrajzi régiókra, ágazatokra és piaci szegmensekre helyezzük a hangsúlyt. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapír-befektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). A DKB Zukunftsfonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A részvénybefektetések nemzetközi megoszlása folytán a DKB Zukunftsfonds befektetıje olyan vállalatok fejlıdésébıl részesedik, amelyeknek üzletpolitikája a fenntarthatóság alapelveihez igazodik. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a

53 kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében

54 szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetet is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Zukunftsfonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Zukunftsfonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként a fenntarthatóság alapelvén álló vállalatok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Kibocsátási jutalék: Nincs

55 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: A0MX5K ISIN: LU Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a számítás alapja a TNL befektetési jegy osztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am

56 Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Futamidı: Korlátozás nélkül Forgalmazási terület Luxemburg, Németország TER: TNL részosztály: 2,45% Hisztórikus teljesítmény

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet A VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK LISTÁJA, ÖSSZETÉTELE ÉS BEFEKTETÉSI ELVEI az ERGO Smart Way befektetési

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.149/99 Kelte: 1999.11.30. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben