Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési októberi kiadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás"

Átírás

1 Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás

2 Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon (00352) Telefax (00352) Társasági forma: Korlátolt felelısségi társaság Alapítás: augusztus 26. Jegyzett tıke december 31.-én: ,56 euró Cégjegyzék: Luxembourg HR B Igazgatótanács Elnök: Nils Niermann Sales and Trading Corporates vezetı Bayerische Landesbank, München Alain Weber Gazdasági igazgató Banque LBLux S.A., Luxemburg Dr. Jörg Senger Bankigazgató Bayerische Landesbank, München Ügyvezetés: Guy Schmit BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg Christian Mardeck BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh, München Befektetési ügyek bizottsága Günther Troppmann A Befektetési bizottság elnöke

3 A Deutsche Kreditbank AG igazgatóságának elnöke, Berlin Dr. Patrick Wilden Deutsche Kreditbank AG, Berlin Rolf Mähliß Deutsche Kreditbank AG, Berlin Stefan Unterlandstättner Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München ( tıl) Letétkezelı és központi kifizetıhely BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: (00352) Telefax: (00352) Az Alap és az Alapkezelı független könyvvizsgálója KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Alapkezelı menedzser BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Befektetési tanácsadó BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstraße 35 D München Kifizetıhely Németországban (egyben információs iroda is) Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Magyarországi kifizetıhely (egyben értékesítıhely is)

4 MKB Bank Rt. Váci u. 38. H-1056 Budapest V. Promóter Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Központi Adminisztráció, Szolgáltató- és Regisztrációs Központ Union Investment Financial Services S.A. 308, route d Esch L-1471 Luxemburg Jogi tanácsadó Etude Bonn, Schmitt & Steichen 22-24, rives de Clausen L-2661 Luxemburg (2010. októberi állapot) Az itt szereplı adatok változásairól rendszeres tájékoztatást nyújtanak a féléves és éves beszámolók. Az Alap rövid bemutatása A DKB egy ernyıs szerkezető, egy vagy több részalapból álló befektetési alap (Fonds Commun de Placement), amelyet a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, módosított és kiegészített március 30-i törvény 1. része szerint október 22-én hoztak létre szeptember 26-i hatállyal az Alapot akként módosították, hogy immáron megfelel a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló december 20-i törvény 1. része rendelkezéseinek. Az Alap a luxemburgi törvények hatálya alá esik Részosztályok Minden kibocsátott befektetési jegy azonos jogokat biztosít. A részosztályok képzése az egyes részalapokra vonatkozó speciális adatok alapján történik. Alapkezelı Az Alap kezelıje: BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon (00352)

5 Telefax (00352) Futamidı Az Alap határozatlan idıre jött létre. Az egyes részalapok határozott idıre is létrehozhatóak, így mőködési idejük az Alap mőködési idejétıl eltérhet. Határozott idıre létrehozott részalapok esetén az ezzel kapcsolatos további információk a jelen forgalmazási tájékoztató A DKB áttekintése címő fejezetében találhatóak, az egyes alapok leírásánál. A befektetési jegy tulajdonosok az egyes részalapok eszközeinek közös tulajdonosai, akik a befektetési jegyeik számához igazodó arányban rendelkeznek közös tulajdoni hányaddal. Letétkezelı és központi kifizetıhely Letétkezelı és központi kifizetıhely BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: 00352/ Telefax: 00352/ Könyvvizsgáló KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Promóter Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Befektetési információk Befektetési cél Az egyes részalapok befektetési politikájának célját a A DKB áttekintése címet viselı rész mutatja be. Az Alapkezelı a fenntartható értéknövekedés céljából egy sor olyan részalapot kíván a befektetıknek felkínálni, amelyek a forgalmazási tájékoztatóban kinyomtatott Alapkezelési szabályzat 4. cikkelye szerint megengedhetı befektetési tárgyakba fektetnek be. A részalapok mindenekelıtt aszerint a régió és szektor szerint különbözhetnek egymástól, amelybe befektetnek, továbbá az általuk megszerzendı értékpapírok fajtája szerint, azon pénznem szerint, amelyre szólnak, kockázati profiljuk szerint vagy futamidejük szerint. Az Alapkezelı minden részalap esetében biztosítékként és a befektetési stratégia részeként köthet származtatott ügyleteket (ezt adott esetben az adott részalap befektetési politikájában kerül bemutatásra, vö. A DKB áttekintése címő fejezet). Ez legalábbis átmenetileg - növelheti az adott részalap veszteségének kockázatát. A megnevezett befektetési célok és a befektetési politika nem tartalmaz teljesítési garanciát. Az egyes rész-

6 alapok a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló évi december 20-i törvény és a Kezelési Szabályzat 4. pontja szerint megengedett eszközöket szerezhetik meg. Befektetési stratégia Az egyes részalapok befektetési stratégiáját az A DKB áttekintése címet viselı rész mutatja be. A részalapok kockázati profilja A részalapok befektetési jegyeinek értékei ingadozhatnak. Lehetséges, hogy a befektetı nem teljes egészében kapja vissza pénzét. A befektetı kockázata ugyanakkor a befektetett összegre korlátozott. A befektetıt a befektetett összegen felüli pótbefizetési kötelezettség nem terheli. Az egyes részalapok kockázati profiljának leírása az "A DKB áttekintésében" található. Értékalakulás A részalapok értékének alakulása az adott részalapra vonatkozó specifikus információk között található. Újonnan létrehozott részalapok esetén múltbeli értékalakulás nem mutatható ki. Az egyes részalapok értékének további alakulásáról ezen kívül az éves/féléves jelentésekben, valamint a társaság címő weboldalán lehet tájékozódni. A korábbi értékalakulásból nem vonható le a jövıbeni értékalakulásra vonatkozó következtetés. Az egyes részlapok kockázati- és befektetıi profiljainak részletes leírásához ajánljuk Önöknek, hogy hívják segítségül az Alap aktuális és teljes forgalmazási tájékoztatóját és a legutolsó éves- vagy féléves beszámolóját. Gazdasági információk Adózási alapok A részalapok vagyonát átalányadó (taxe d abonnement) terheli a Luxemburgi Nagyhercegségben, melynek mértéke jelenleg a részalap nettó eszközértékének évi 0,05%-a. Amennyiben valamely részalap egy intézményi részosztállyal rendelkezik, úgy erre a befektetési osztályra vonatkozóan az átalányadó évi 0,01%. Az érdeklıdıknek ajánlatos a lakóhelyük szerinti ország befektetési jegyek jegyzésével, vásárlásával, birtoklásával és eladásával kapcsolatos törvényeit és rendeleteit tanulmányozni, és szükség esetén ügyvéd vagy adótanácsadó segítségét igénybe venni. Azokat a befektetési jegy tulajdonosokat, akik Luxemburgban állandó lakhellyel nem rendelkeznek, illetve ott nem honosak, és részükre Luxemburgban tartózkodási engedély sem került kiadásra, az Alapban és a részalapokban tartott részesedésük után jelenleg nem terheli luxemburgi tıkenyereség-, jövedelem, forrás-, ajándékozási-, örökösödési vagy más luxemburgi adó. Az Alap vagyonának befektetésébıl származó bevételek azonban adófizetési kötelezettség alá eshetnek azon más országokban, ahol az Alap vagyonát befektetik. Sem az Alapkezelı, sem a letétkezelı nem szerez be ezen adókra vonatkozó igazolást az egyes befektetık illetve a befektetık összessége részére. Az EU-kamatadóztatásról szóló irányelvének megfelelıen (a továbbiakban Irányelv ), mely július 1- ével lépett hatályba, nem zárható ki, hogy bizonyos esetekben, illetve bizonyos országokban forrásadót vetnek ki, amennyiben valamely kifizetıhely hozamkifizetést eszközöl, illetve valamely részalapnak a befektetési jegyeit visszaváltja, és ezen összegek haszonélvezıje egy másik tagállamban honos természetes személy. Ezen hozamkifizetések és visszaváltások esetében a forrásadó mértéke június 30-ig 15%, június 30-ig 20%, azt követıen pedig 35%, kivéve azt az esetet, ha az érintett magánszemély kifejezetten kérelmezi,

7 hogy az irányelv szerinti információcsere rendszer keretébe tartozzon. A befektetési jegy tulajdonosok az esetlegesen levont forrásadót saját országukban felmerült jövedelemadó-fizetési kötelezettségükbe beszámíttathatják. Az Alap hozamainak a befektetı szintjén adózási szempontból történı kezelése az adott egyedi esetben rá vonatkozó adóelıírásoktól függ. A befektetık (különösen az adókülföldiek) egyéni adóterheire vonatkozó felvilágosításokhoz célszerő adótanácsadót igénybe venni. A részalapok adózási szempontból történı kezelésének részletei megtalálhatók a részletes forgalmazási tájékoztatóban. Kibocsátási és visszaváltási árak és költségek A befektetési jegyek kibocsátási ára az adott részalapnak a vételi megbízás Alapkezelıhöz való beérkezését követı elsı értékelési napon közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. A különbözı részosztályok kialakítása a Kezelési Szabályzat 7. cikke szerint történik. Az Alapkezelı részalaponként egy vagy több részosztályban bocsát ki befektetési jegyeket. Az egyes részalapoknál kibocsátott részosztályokat jelen Forgalmazási tájékoztató A DKB áttekintése c. fejezete tartalmazza. A részalapok kibocsátásra kerülı befektetési jegyeinek száma alapvetıen korlátlan. A befektetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek meg. A kibocsátási árat minden befektetési jegy osztály esetében növelhetik az illetékek vagy más terhek, melyek az Alapkezelınél merülnek föl, valamint az olyan értékesítési jutalék, melyet a forgalmazási helyeket megilletı, Alapkezelı által meghatározott kibocsátási jutalékon felül számítanak föl. Az Alapkezelı fenntartja a jogot arra, hogy a befektetési jegyek kibocsátását átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse. A befektetési jegy tulajdonosok minden értékelési napon benyújthatnak a befektetési jegyek visszaváltására vagy átváltására vonatkozó megbízást. A befektetési jegyek visszaváltása illetve átváltása az Alapkezelın, a letétkezelın, illetve bármely kifizetıhelyen keresztül történhet. A visszaváltás illetve átváltás a Kezelési Szabályzat 10. és 11. szakaszaiban megjelölt feltételekkel történik. Nagyszámú visszaváltási kérelem esetén az Alapkezelı - a letétkezelı elızetes hozzájárulásával - a befektetési jegyek visszaváltási árfolyamának kifizetését elhalaszthatja, amíg a megfelelı eszközöket értékesítik (ld. Kezelési Szabályzat 8. cikk). A visszaváltási árfolyam - a nettó eszközérték alakulásától függıen alacsonyabb is, és magasabb is lehet a fizetett kibocsátási árnál (vételárnál). Az Alapkezelınek nem áll szándékában átváltási díjat felszámítani. Amennyiben azonban az egyik részalap befektetési jegyét olyan másik részalap befektetési jegyére váltják át, ahol a kibocsátási jutalék magasabb, az Alapkezelı kibocsátási jutalékok különbözetét átváltáskor felszámítja. Rendkívüli események esetén az Alapkezelı valamely részalap nettó eszközértékének számítását, és ezzel a befektetési jegyek kibocsátását, visszaváltását és átváltását egyes részalapokra vonatkozóan illetve valamennyi részalapra vonatkozóan felfüggesztheti (lásd a Kezelési Szabályzat 9. cikkét). Az Alapkezelı alapkezelési díjat számít fel, melynek maximális mértéke évi 2%. Az esetleges Alapkezelı menedzser, illetve az esetleges befektetési tanácsadó díja, ide értve a részalap vagyonának kezelésével kapcsolatos, teljesítményhez kötött díjakat is, az egyes részalapokat külön terheli. Az alapkezelési díjat, az Alapkezelı menedzsert megilletı díjakat, illetve az esetleg felmerülı befektetési tanácsadói díjakat, valamint

8 ezek számítási módját az egyes részalapok ismertetıi tartalmazzák. A letétkezelı maximum 0,7%-os letétkezelıi díjat számít fel, mely havonta fizetendı, és minden hónap végén az utolsó nettó eszközérték alapulvételével kerül meghatározásra. Ez a letétkezelıi díj rendszerint magában foglalja az összes olyan idegen megırzési és alapkezelési díjat, amelyet más levelezı bankok és/vagy elszámoló-házak (pl. Clearstream vagy Euroclear) az Alap eszközeinek letétkezeléséért felszámítanak. A letétkezelı ezen felül a részalapok vagyonából valamennyi, akár nyilvános tızsdén, akár szabadkézbıl végrehajtott értékpapír tranzakció után a banki forgalomban szokásos forgalmi jutalékban részesül. A fenti díjakkal kapcsolatos kiadásokon felül az alábbi költségek terhelik az adott részalapot: a részalapok ügyleteivel kapcsolatban felmerülı szokásos ügynöki-, bróker-, és banki díjak. a tulajdonosi certifikátok nyomdai költségei, a Kezelési Szabályzat továbbá az Alapot érintı valamennyi dokumentum elıkészítésének, és/vagy hatósági vizsgálatának, és közzétételének költségei, ideértve a befektetési jegyek forgalmazása érdekében a különbözı országok hatóságaihoz megfelelı nyelveken benyújtott valamennyi dokumentummal, engedélykérelemmel, forgalmazási tájékoztatóval, egyszerősített tájékoztatóval, továbbá ezek módosításával kapcsolatban felmerült költségeket; az éves és évközi jelentések, valamint a befektetıknek szóló, különbözı nyelveken készült más közlemények nyomdai és terjesztési költsége, továbbá a befektetési jegyek kibocsátási- és visszaváltási árfolyamának, valamint az osztalékfizetési tájékoztató és a befektetıknek szóló minden egyéb közlemény közzétételének költségei; számviteli és könyvelési költségek, a nyilvántartási és transzferhelyek költségei, a részalapok teljesítménymérésének és a kockázatkezelés költségei, valamint az eszközérték napi számításának és közzétételének költségei; a hozamszelvények beváltásával illetve az új hozamszelvény-ívek elıállításával kapcsolatos költségek; könyvvizsgálói díj; árfolyambiztosítási ügyeletek esetleges költsége; esetleg fizetendı Áfa; az értékesítés támogatásának költségei; a jogi tanácsadás költségei, és más hasonló adminisztratív költségek, melyek a befektetési jegy tulajdonosok érdekében hozott intézkedések következtében az Alapkezelınél vagy a letétkezelınél felmerülnek; a befektetési jegyek különbözı országokban történı esetleges tızsdei jegyzésének és/vagy a nyilvános forgalomba hozatal bejegyzésének költségei. az adóalapok és azon igazolások közzétételének költségei miszerint az adózással kapcsolatos adatokat a német adójog rendelkezései szerint állapították meg, valamint az adókérdéseket érintı tájékoztatás elkészítésének és közzétételének költsége; A Luxemburgi Nagyhercegségben az összes nettó eszközérték után fizetendı éves adó ( taxe d abonnement ). Az Alapkezelı jogosult bizonyos, a forgalmazási tájékoztatóban mindenkor feltüntetett részosztályok esetében a részalap nettó eszközértékének erre a részosztályra jutó hányada után legfeljebb évi 1,5% forgalmazási jutalékot felszámítani. A számítás módja az adott részalap tájékoztatójának "A DKB áttekintése" fejezetében olvasható.

9 Amennyiben a fenti költségek valamelyike nem sorolható be egy adott részalap elkülönített kiadásai közé, az adott költség nettó eszközértékük arányában terheli a részalapokat. Amennyiben az Alap valamely fenti kiadást egy adott részalapra fordít, illetve egy kiadás egyetlen részalapjával kapcsolatban merül fel, ez a költség csak az adott részalapot terheli. Valamennyi idıszakosan visszatérı kiadást az Alap közvetlenül visel. Más kiadások öt év alatt írhatók le. Az egyes részalapoknál kimutatott összköltség arány (total expense ratio TER) azt mutatja, hogy milyen magas a részalap vagyonának költségterhe. Ennek során az alapkezelési- és a letéti banki díjazás, valamint az átalányadó mellett figyelembe veszi az összes többi költséget, a részalapban felmerült tranzakciós költségek kivételével. Ezen költségek teljes összegét az Alap egy üzleti éven belüli átlagos volumenének százalékaként mutatja ki. A teljesítménytıl függı esetleges díjazások az összköltség aránnyal (TER) közvetlen öszszefüggésben, külön kerülnek kimutatásra. A TER kiszámításához az alábbi BVI számítási módszert alkalmaztuk: TER = GKn * 100 FV TER: Összköltséghányad százalékban GKn: Ténylegesen ráterhelt költségek (nominálisan, az összes költség a tranzakciós költségek nélkül), az Alap pénznemében FV: Az Alap átlagos volumene a tárgyidıszakban, az Alap pénznemében Befektetési jegyek megszerzése és elidegenítése Kibocsátás, visszaváltás, megbízások elfogadásának lezárása, késıi kereskedés/piaci idızítés A befektetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek meg. A letéti bank a kibocsátási áron bocsátja ki ıket. A befektetési jegyek jegyzése, visszaváltása és átváltása a jegyzési-, átváltási-, és visszaváltási kérelem beérkezésekor nem ismert jegyzési-, visszaváltási árfolyamon történik. A jegyzési-, visszaváltási- vagy átváltási kérelemnek luxemburgi idı szerint a vonatkozó értékelési napon 14 óra elıtt kell beérkeznie az Alapkezelıhöz. Azon jegyzési-, visszaváltási vagy átváltási kérelmek, melyek a vonatkozó értékelési napon luxemburgi idı szerint 14 óra után érkeznek az Alapkezelıhöz, úgy minısülnek, mintha csak a következı értékelési napon érkeztek volna meg az Alapkezelıhöz. Az Alapkezelı megfelelı intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy a piaci idızítés visszaélésszerő használatának elejét vegye és gyanú esetén megfelelı lépéseket tesz annak megakadályozására. Az Alapkezelı köteles a befektetési jegyeket a mindenkor érvényes visszaváltási áron visszavenni. Hozamok A hozamfizetésre jogosító részosztályokban az Alapkezelı a rendes nettó hozamból és az elért nettó tıkenyereségbıl a részalapon belül az adott részosztályra jutó vagyonrész után minden évben hozamot fizet. Ettıl az Alapkezelı eltérhet, annak érdekében, hogy megfelelı összeg kerüljön kifizetésre. Azok a hozamok, amelyek értékfelhalmozó részosztályokra jutnak, nem kerülnek osztalékként kifizetésre, hanem újra befektetjük ıket.

10 Ár közzététele A kibocsátási és visszaváltási árakat a társaság a letéti bank ellenırzése mellett értékelési naponként megállapítja, és ezek a társaság és a letéti bank székhelyén rendelkezésre állnak. Ezen kívül ezeket az árakat a társaság weblapján valamint az alábbi napilapokban közzétesszük: d Wort, Börsen- Zeitung. Kiegészítı információk Forgalmazási dokumentumok hozzáférhetısége A részletes és egyszerősített forgalmazási prospektus, az általános szerzıdési feltételek, vagy az alapszabály, valamint az aktuális éves és féléves beszámolók díjmentesen kaphatók az Alapkezelınél, valamint hozzáférhetık a weboldalon is. Felügyeleti szerv Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, route d Arlon L-2991 Luxembourg (www.cssf.lu) Kapcsolattartó hely Részletes információkat kaphat BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: 00352/ Fax: 00352/ vagy az alábbi weblapon: A Német Szövetségi Köztársaságbeli befektetıknek szóló kiegészítı információk Németországban a befektetési jegyek kibocsátási ára, visszaváltási ára, valamint minden egyéb, a befektetési jegy tulajdonosoknak szóló közlemény és információ a jelen forgalmazási tájékoztatóban és az egyszerősített tájékoztatóban megjelölt németországi kifizetıhelyeken és információs helyeken hozzáférhetı. A befektetési jegy tulajdonosok szintén ezeken a helyeken szerezhetik be térítésmentesen a forgalmazási tájékoztatót, az egyszerősített tájékoztatót a Kezelési Szabályzatot, az éves és féléves jelentést, a befektetési jegyek megszerzéséhez, és itt tekinthetik meg a letétkezelıvel kötött szerzıdést, a központi adminisztrációra, illetve szolgáltató-és regisztrációs központra vonatkozó szerzıdést, a befektetıi tanácsadói szerzıdést, valamint a megbízott Alapkezelı alapszabályát. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visszaváltási árát, továbbá minden egyéb, a befektetıknek szóló közzététel-köteles információt a vonatkozó német jogszabályok követelményeivel összhangban Börsen Zeitung címő lapban tesznek közzé. A németországi befektetık részére befektetési jegyeik visszaváltási árának és osztalékának kifizetése, valamint bármely egyéb kifizetés teljesítése a Német Szövetségi Köztársaság területén lévı kifizetıhelyeken történik.

11 Magyarországi befektetıknek szóló kiegészítı információk A befektetési jegyek kibocsátási és visszaváltási árfolyama, valamint minden egyéb, a magyarországi befektetıknek szóló közlemény és információ a jelen Forgalmazási tájékoztatóban és Egyszerősített tájékoztatóban megjelölt magyarországi forgalmazási- és kifizetıhelyeken szerezhetı be. Ugyanezeken a helyeken szerezhetik be a magyarországi befektetési jegy tulajdonosok a Forgalmazási tájékoztatót, az Egyszerősített forgalmazási tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, "A DKB Alap egyes részalapjaihoz tartozó befektetési jegyek magyarországi forgalmazására vonatkozó speciális szabályokat", az éves- és féléves jelentéseket, a befektetési jegyek megszerzéséhez szükséges egyéb dokumentumokat, és itt tekinthetik meg a jelen Forgalmazási tájékoztatóban megjelölt szerzıdéseket, valamint az Alapkezelı alapszabályát. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visszaváltási árát, továbbá minden egyéb, a befektetıknek szóló közzététel-köteles információt ezen kívül a vonatkozó magyar jogszabályok értelmében az MKB Bank Zrt. internetes oldalán is közzé teszik az alábbi címen: (http://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi_alapok/dkb/arfolyamok_es_kondiciok/). A magyarországi befektetık részére a befektetési jegyeik visszaváltási árfolyamának és hozamának kifizetése, valamint bármely egyéb kifizetés teljesítése a Magyarország területén lévı forgalmazási - és kifizetıhelyeken történik. Állapot: október A DKB áttekintése DKB Europa Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam elérése tızsdén jegyzett, erıs hozamú cégek részvényeibe való befektetésekbıl eredı hozamok és tıkenyereség révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Europa Fonds eszközeinek legalább 51%-át európai részvényekbe fekteti és hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára az európai régió részvényeinek hozamlehetıségeibıl. Az eszközkiválasztás mennyiségi és minıségi kritériumok alapján történik. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapír-befektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). A DKB Europa Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe.

12 Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a részvénybefektetések nemzetközi szinten történı megoszlása révén részesednek az európai részvénypiacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Europa Fonds eszközeinek országok, üzletágak és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések specifikus alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ország-kockázatok Ha valamely fundamentális vagy piactechnológiai adottság eredményeképpen a részalap az európai valutatérség egyes országainak részvényeit különösen hangsúlyos mértékben szerzi meg, akkor az egyes országok gazdasági helyzetében beálló változások kiemelt mértékben hathatnak ki a részalap értékének alakulására. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár.

13 Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Europa Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Europa Fonds részalapba történı befektetés csak tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként európai vállalatok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Részosztály: AL Elsı kibocsátás október 1.

14 Elsı kibocsátási ár: 10,00 euró Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában) Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: A1C3WK ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a számítás alapja a részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részosztály: TNL Elsı kibocsátás augusztus 21. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Kibocsátási jutalék: Nincs

15 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a számítás alapja a TNL befektetési jegy osztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részosztály: InstAL (intézményi befektetık számára fenntartva) Elsı kibocsátás október 1. Elsı kibocsátási ár: 5.000,00 euró Jegyzési minimum: Minimális ellenérték: 1 millió euró Kibocsátási jutalék: Maximum 2% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában)

16 Visszaváltási jutalék: nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: A1C3WL ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 0,90% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Átalányadó: Évi 0,01% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Összes részosztály: Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Münchenben Befektetési jegyek: Befektetési jegyek

17 Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,32% Hisztórikus teljesítmény Az AL és InstAL osztályokra vonatkozóan a jelen tájékoztatóból kimarad

18 A DKB Europa Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Osteuropa Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja hosszútávon vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és növekedéső keleteurópai vállalatok részvényeibe való befektetésbıl eredı hozam és tıkenyereség révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Osteuropa Fonds értékének legalább 51%-át kelet-európai székhelyő kibocsátók részvényeibe fekteti be. A befektetési terület részét képezik mindenekelıtt a magyarországi, lengyelországi, csehországi, oroszországi székhelyő vállalatok részvényei, valamint világszerte az olyan vállalatok részvényei, amelyek tevékenységének súlypontja a kelet-európai régióban van. Kiegészítésképpen, csekélyebb mértékben lehetségesek az összes kelet-európai ország beleértve Törökországot is elemzıi szempontból érdekes részvényeibe történı befektetések. A részalap elınyben részesíti az adott ország vonatkozásában a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkezı részvényekbe történı befektetéseket. A DKB Osteuropa Fonds lehetıvé teszi befektetıi számára, hogy részesedjenek a kelet-európai régió, valamint a fıleg ott tevékenykedı vállalatok hozam- és növekedési lehetıségeiben. A befektetési cél nem a régió egy részvényindexének passzív leképezése. Az Alapkezelı menedzser sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap vagyonát aktívan irányított kiválasztási eljárás útján a régió elemzıi szempontból legérdekesebb részvényeibe fektesse. A részalap eszközei egyrészrıl közvetlenül tızsdén jegyzett részvényekbe fektethetıek, emellett azonban megfelelıen közzétett index-certifikátokba is, amelyeknek összetétele kellıképpen diverzifikált, és amelyek megfelelı viszonyítási alapot képeznek ahhoz a piachoz. Be lehet fektetni továbbá részesedési igazolásokba, valamint Amerikai Letéti Igazolásokba (ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba (IDR), és Összevont Letéti Igazolásokba (GDR) is. Az ADR-ek, GDR-ek és IDR-ek olyan certifikátok, melyeket a bankok bocsátanak ki a náluk letétbe helyezett külföldi osztalékpapírokra. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantba is fektethetik, amennyiben ezek az Alap befektetési elveinek megfelelı cégek részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Az Alap vagyona ugyanezen célból más befektetési alapokba is fektethetı. A kiválasztás folyamatát kvantitatív-technikai elemzési modellek támogatják, de ennek során a fundamentális elemzés lentrıl felfelé irányuló megközelítése a döntı. Ennek során mindenekelıtt a mindenkori vállalati szektort, a piaci pozíciót, a vezetés minıségét, az üzletpolitika átláthatóságát, valamint a vállalatok pénzügyi és hozam mutatószámait vesszük figyelembe. A DKB Osteuropa Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl.

19 Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a részvénybefektetések nemzetközi megoszlása révén vesznek részt a kelet-európai részvénypiacok fejlıdésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Osteuropa Fonds eszközeinek országok, üzletágak és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki, amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Likviditási kockázat A DKB Osteuropa Fonds számára olyan eszközök is megszerezhetıek, melyeket nem vezettek be a valamely hivatalos tızsdepiacra vagy valamely szervezett piacra. Az ilyen eszközök megszerzése azzal a kockázattal jár, hogy problémák adódhatnak az eszközök harmadik személy részére történı továbbértékesítésével kapcsolatban. Inkább a speciális, még kiépülıben lévı piaci szegmensek esetében fordulhat elı szők keresztmetszet forgalomképesség terén, mint a magasan fejlett piacoknál. Az egyes eszközök értékelése és eladása így nehéz és idıigényes lehet. Adott esetben csak az árfolyamveszteség vállalásával lehet az eszközöket eladni. Ebben az összefüggésben utalunk az Alapkezelési szabályzatban elıirányzott lehetıségre: a befektetési jegy értékszámításának és visszaváltásának idıszakos felfüggesztésére. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyle-

20 tek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Különleges ország-kockázatok Felhívjuk a részalap potenciális befektetıinek figyelmét arra, hogy a DKB Osteuropa Fonds az európai feltörekvı országok részvényeibe fektet be és, hogy az e piacokon történı befektetések kínálta esélyek jelentıs potenciális kockázatokkal is együtt járnak. A kelet-európai piacok és tızsdék idınként igen jelentıs ingadozásoknak vannak alávetve. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal ellentétben, ezen feltörekvı országok pénzpiacainak viszonylag kis mérete azt eredményezi, hogy a piacok volatilisabbak és kevésbé likvidek. A politikai viszonyok, az a tény, hogy a kemény devizák csak szőkösen állnak rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, az árfolyamváltozások, a megszerzett befektetések tulajdonjogának megtámadhatóságával kapcsolatos esetleges problémák, a külföldi tıkebefektetések és visszaáramlások esetleges korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ezekben az államokban a kibocsátók kevésbé állnak nyilvános ellenırzés alatt, valamint kevésbé strukturált törvényhozás hatálya alatt állhatnak, továbbá a számvitel és a könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett egyesült államokbeli, illetve nyugat-európai pénz- és tıkepiacok standardjainak. Az Alapkezelı ezért kifejezetten felhívja a figyelmet a nettó-eszközérték számítás, és ebbıl következıleg a befektetési jegyek kibocsátásának, visszaváltásának és átváltásának idıleges felfüggesztésének lehetıségére (Kezelési Szabályzat 9. cikk).

21 Fokozott volatilitás Mivel a DKB Osteuropa Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Osteuropa Fonds részalapba történı befektetés csak tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni kelet-európai, és fıleg a térségben tevékenykedı vállaltok sikereiben. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás május 4. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: Alapkezelési díj: Maximum 1,40% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka

22 hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Alapkezelı menedzser: BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Alapkezelı menedzser honoráriuma: Az Alapkezelı menedzser honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,80% Hisztórikus teljesítmény

23 A DKB Osteuropa Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Nordamerika Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Nordamerika Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg az észak-amerikai részvényekbe történı befektetés által. A részalap vagyona legalább 51%-ban észak-amerikai részvényekbe van befektetve. Az észak-amerikai részvényekbe történı befektetések egyaránt történhetnek közvetlen befektetések és arra alkalmas UCITS-ok vagy más non-ucits-ok révén, amennyiben azok súlyponti jelleggel észak-amerikai részvényekbe fektetnek be. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára az észak-amerikai régió részvé-

24 nyeinek hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus országindexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, és warrantba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapírbefektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. A DKB Nordamerika Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a DKB Nordamerika Fonds befektetéseinek széleskörő megoszlása révén részesednek fıleg az észak-amerikai részvénypiacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Nordamerika Fonds eszközeinek országok, ágazatok és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ország-kockázatok Ha ezen kívül valamely fundamentális vagy piactechnológiai adottság eredményeképpen a részalap különösen hangsúlyos mértékben szerez meg részvényeket, akkor az egyes országok gazdasági helyzetében beálló változások kiemelt mértékben hathatnak a részalap értékének alakulására. Mindenesetre a részalap igen tág befektetési kerete folytán lehetséges, hogy a részalap számára a még fejlıdı piacokról származó kibocsátók értékpapírjait is megszerezzük. Amennyiben az ilyen értékpapírok megszerzése a tényleges befektetési politika alapján erısebb súlyozással történik, úgy ez olyan különleges ország-kockázatokkal járhat együtt, amelyek a fejlettebb országok kibocsátóinak értékpapírjaiba történı befek-

25 tetések esetén rendszerint nem merülnek fel. A különleges kockázatok többek között az alábbiakból eredhetnek: ezekben az országokban alacsonyabb a befektetık védettségi szintje, kedvezıtlen politikai és társadalmi körülmények, mint pl. a gazdasági szektorra gyakorolt politikai befolyás, kisebb likviditású piacok és az ehhez kapcsolódó fokozott volatilitás. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. A befektetési jegyekkel kapcsolatos kockázatok Ez egy részalap számára megszerzett befektetési jegyek szorosan összefüggenek az ebben a befektetési alapban lévı eszközökkel, ill. az ezek által követett befektetési stratégiákkal. Az említett kockázatok azonban csökkenthetık az eszközöknek azon a befektetési alapon belüli megoszlásával, melyben a befektetı befektetési jegyet vásárolt. Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelı menedzserei egymástól függetlenül cselekszenek, elıfordulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, vagy egymással ellentétes befektetési politikát követnek. Ezáltal kumulálódhatnak a meglévı kockázatok és az esetleges esélyek feloldódhatnak egymással szemben. Az Alapkezelı általában nem ellenırizheti a célalap menedzsmentjét. Ezek befektetési döntéseinek nem kell feltétlenül egyezniük az Alapkezelı feltevéseivel vagy várakozásaival. Az Alapkezelı gyakran nem ismeri meg idıben a célalap aktuális összeállítását. Amennyiben az összetétel nem felel meg az Alapkezelı feltételezéseinek és elvárásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési jegyeinek visszaváltásával. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfel-

26 tételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Nordamerika Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Nordamerika Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként észak-amerikai vállaltok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás augusztus 21. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,15% (a számítás alapja a TNL részosztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs

27 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek

28 Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 1,01% Hisztórikus teljesítmény A DKB Nordamerika Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan.

29 DKB Asien Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Asien Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg az ázsiai és *Csendes-óceáni régió részvényeibe történı befektetés által, és értékének legalább 51%-át az ázsiai és Csendes-óceáni régióban székhellyel rendelkezı kibocsátók részvényeibe fekteti be. A fent említett részvénybefektetései elsısorban Japánra irányulnak. Emellett kiegészítı jelleggel a részalap eszközeit az ázsiai-csendes-óceáni régió más országaiba pl. Hongkong, Szingapúr, India, Kína, Tajvan, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Ausztrália és Új-Zéland is befektetik. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára ázsiai-csendes-óceáni régió részvényeinek hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. Továbbá lehet más olyan régiók vállalkozásainak részvényeibe is fektetni, melyek székhelye az ázsiai-csendes-óceáni térségben található. A részalap eszközeit egyrészrıl a tızsdén jegyzett részvényekbe való közvetlen befektetés mellett azonban be lehet fektetni olyan index-certifikátokba, amelyeknek összetétele kellıen diverzifikált, és amelyek a piac számára megfelelı viszonyítási alapot képeznek arra a piacra nézve, amelyre vonatkoznak, a ázsiai-csendesóceáni régió részvényeire vonatkozó certifikátokba, részesedési igazolásokba, továbbá Amerikai Letéti Igazolásokba (ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba (IDR), és Összevont Letéti Igazolásokba (GDR) is. Az ADRek, GDR-ek és IDR-ek olyan certifikátok, melyeket a bankok bocsátanak ki a náluk letétbe helyezett külföldi, osztalékra jogosító értékpapírokra. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Ugyanezen célból a részalap eszközeit más befektetési alapokba is fektethetik. A DKB Asien Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB Asien Fonds eszközeinek széleskörő megoszlása révén a befektetık részt vesznek az ázsiai csendes-óceáni részvénypiacok fejlıdésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Asien Fonds eszközeinek országok, ágazatok és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez

30 jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák.

31 A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Különleges ország-kockázatok Felhívtuk a részalap lehetséges befektetıinek a figyelmét arra, hogy a DKB Asien Fonds vegyítésképpen a fejlett ipari országnak minısülı Japán részvényein kívül olyan feltörekvı országok részvényeibe is befektethetnek, mint pl. India, Fülöp Szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Tajvan és Kína). Az ezekben az országokban történı befektetések bizonyos kockázattal járhatnak. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal ellentétben, ezen feltörekvı országok pénzpiacainak viszonylag kis mérete azt eredményezi, hogy a piacok volatilisabbak és kevésbé likvidek. A politikai viszonyok, az a tény, hogy a kemény devizák csak szőkösen állnak rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, az árfolyamváltozások, a megszerzett befektetések tulajdonjogának megtámadhatóságával kapcsolatos esetleges problémák, a külföldi tıkebefektetések és visszaáramlások esetleges korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ezekben az államokban a kibocsátók kevésbé állnak nyilvános ellenırzés alatt, valamint kevésbé strukturált törvényhozás hatálya alatt állhatnak, továbbá a számvitel és a könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett egyesült államokbeli, illetve nyugateurópai pénz- és tıkepiacok standardjainak. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) Fokozott volatilitás Mivel a DKB Asien Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Asien Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı hagyományos befektetési formák kiegészítéseként az ázsiai csendes-óceáni térségbeli vállaltok eredményeiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás május 4. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró

32 Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (%-ban számítva, a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad alapján, minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén)

33 Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország, Magyarország (tervezés alatt) Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,56% Hisztórikus teljesítmény

34 A DKB Asien Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Pharma Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia/menedzsment Der DKB Pharma Fonds eszközeinek legalább 51%-át nemzetközi gyógyszeripari, illetve egészségügyi és egészséggondozási területén tevékenykedı cégekbe fekteti. A fent említett részvénybefektetések súlypontját az amerikai és európai gyógyszeripari konszernek részvényei képezik. Emellett a részalap a leginnovatívabb bio- és géntechnológia ágazatba, az átlagon felüli növekedést mutató egészségügyi szolgáltató és gyógyszer-technológiai vállalkozásokba, valamint gyógyászati tápanyagokkal foglalkozó vállalatokba is befektet. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára a globális gyógyszer-,

35 egészségügyi és egészséggondozási piac részvényeinek hozam- és növekedési lehetıségeibıl. A globálisan mőködı gyógyszeripari cégek számára fıleg a még nagymértékben feltáratlan ázsiai, latinamerikai, és kelet-európai gyógyszerpiacokon mutatkozik bıvülési lehetıség. A gyógyszerágazattal kapcsolatos pozitív irányú várakozásokra a világ népességének tartós növekedése, a várható élettartam növekedése, az ipari államok demográfiai fejlıdése (az idısebb korosztály növekvı részaránya), illetve az egészségügyi szolgáltatások iránti növekvı igény nyújt alapot. A bio- és géntechnológiai ágazat magas fokú specializáltságával, és ennek következtében a gyógyszerfejlesztések idıtartamának rövidülésével jelentıs mértékben hozzájárul a gyógyszeripar forradalmasításához. A befektetési cél nem egy részvény-index (ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási eljárás során az elemzıi szempontból legérdekesebb részvényekbe fektesse. A portfolió szerkezetének kialakításakor azonban figyelembe lehet venni a cégek specifikus ország-indexen belüli relatív súlyozását. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit adósságlevelekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett részvényekbe történı közvetlen befektetések mellett befektetheti olyan indexcertifikátokba, amelyek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piac számára megfelelı viszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint a gyógyszeripari és egészségügyi ágazat részvényeire vonatkozó certifikátokba és részesedési igazolásokba is. A DKB Pharma Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB Pharma Fonds nemzetközi megoszlása révén a befektetık egy globális, átlagon felüli növekedéső ágazat fejlıdésébıl részesednek. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Pharma Fonds eszközeinek széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések sikerétıl. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki, amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját

36 képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat Amennyiben egy részalap befektetési eredménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró személyek hozzáértésének és ezáltal a menedzsment helyes döntéseinek is köszönhetı. Az Alapkezelı menedzsment személyi összetétele azonban változhat. Elıfordulhat, hogy az új döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak

37 váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Pharma Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Pharma Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni a jó növekedési lehetıséget nyújtó, globálisan és regionálisan mőködı gyógyszeripari cégekben a biotechnológiai és egészségügyi szolgáltatói ágazat figyelembe vétele mellett. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetı rendelkezzen hosszú távú befektetési perspektívával. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás november 22. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: AL Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában)

38 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetések (rendszerint a bevételezett osztalékhozamok) Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Összes részosztály: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı)

39 Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: AL részosztály: 1,82% TNL részosztály: 2,51% Hisztórikus teljesítmény

40 A DKB Pharma Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB TeleTech Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB TeleTech Fonds eszközeinek legalább 51%-át nemzetközi technológiai és telekommunikációs cégekbe fekteti. Ez olyan vállalatokat foglal magában, amelyek tevékenysége technológiai szolgáltatások fejlesztésére, gyár-

41 tására, valamint forgalmazására és karbantartására terjed ki. Elsısorban az adatfeldolgozás, számítástechnika, szoftveripar, elektrotechnika, légi- és ırutazás - beleértve a híradástechnikai és kommunikációs rendszereket is -, és a biotechnológia területén, és egyéb hasonló, speciálisan a telekommunikáció és technológia területén várhatóan fejlesztést produkáló vállalatok tartoznak ebbe a körbe. A fenti befektetések súlypontját amerikai, európai, valamint ázsiai vállalatok adják. A részalap kiegészítı jelleggel új, feltörekvı, innovatív területeken tevékenykedı vállalatok részvényeibe is befektet. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára a telekommunikációs és technológiai ágazat hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. A befektetési cél nem egy részvény-index (ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási eljárás során az elemzıi szempontból legérdekesebb részvényekbe fektesse. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantba is fektethetik, amennyiben ezek az Alap befektetési elveinek megfelelı cégek részvényeinek megszerzésére jogosítanak. A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett részvényekbe történı közvetlen befektetések mellett befektetheti olyan indexre vonatkozó igazolásba ( Indexzertifikat ), amelynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely megfelelıviszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint a technológia és telekommunikációs ágazat részvényeire vonatkozó certifikátokba és részesedési igazolásokba. A DKB TeleTech Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB TeleTech Fonds eszközeinek széleskörő nemzetközi megoszlása révén a befektetık egy átlagon felüli növekedést mutató ágazat fejlıdésébıl részesednek. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében.

42 Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat Amennyiben egy részalap befektetési eredménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró személyek hozzáértésének és ezáltal a menedzsment helyes döntéseinek is köszönhetı. Az Alapkezelı menedzsment személyi összetétele azonban változhat. Elıfordulhat, hogy az új döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek

43 Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB TeleTech Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB TeleTech Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni jó növekedési lehetıséggel rendelkezı európai, amerikai és ázsiai térségbeli telekommunikációs cégek sikereiben. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetı rendelkezzen hosszú távú befektetési perspektívával. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás március 6. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: AL Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a nettó eszközérték %-ban) Visszaváltási jutalék: Nincs

44 A hozam felhasználása Osztalékfizetések (rendszerint a bevételezett osztalékhozamok) Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Összes részosztály: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı)

45 Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország, Magyarország (tervezés alatt) Futamidı: Korlátozás nélkül TER: AL részosztály: 1,82% TNL részosztály: 2,48%

46 Hisztórikus teljesítmény A DKB TeleTech Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Neue Bundesländer Fonds Befektetési cél A DKB Neue Bundesländer Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg, és értékének legalább 51%-át az új szövetségi tartományokban vagy Berlinben székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe és olyan fix kamatozású értékpapírokba fekteti be, amelyek kibocsátóinak székhelye az új szövetségi tartományokban vagy Berlinben van. Befektetési stratégia A hozam és a kockázat optimalizálásának szempontját szem elıtt tartva a részalap vagyonának maximum 50%-át fektetik részvényekbe. A DKB Neue Bundesländer Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe.

47 A befektetések elemzıi szempontból érdekes részvényekbe történnek, ennek során a befektetési terület mindenekelıtt a régió erıs növekedésre képes, közepes és kisebb piaci kapitalizációjú vállalataira összpontosít. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Az e befektetési eszközökben rejlı emelı hatás miatt a warrantok az alapjukul szolgáló bázisértékekhez képest aránytalanul nagy árfolyamkilengéseket mutathatnak. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetı részt vesz az új szövetségi tartományok és Berlin régiójának fejlesztésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a részalap eszközeinek széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések sikerétıl. Kamatváltozási kockázat A fix kamatozású értékpapírokba való befektetés esetén változhat az értékpapír kibocsátáskori piaci kamat szintje. Amennyiben a piaci kamatok a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatokhoz képest növekednek, a fix kamatozású értékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha azonban a piaci kamatok csökkennek, akkor a fix kamatozású értékpapírok árfolyama emelkedni fog. Ez az árfolyam-alakulás oda vezet, hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális hozama általában körülbelül az aktuális piaci kamatoknak fog megfelelni. Ezek az árfolyam-ingadozások azonban a fix kamatozású értékpapírok futamideje szerint eltérı mértékőek. A rövidebb futamidejő fix kamatozású értékpapírok árfolyamkockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb futamidejő fix kamatozású értékpapírok ezzel szemben általában alacsonyabb hozamúak, mint a hosszabb futamidejő fix kamatozású értékpapírok. A kevesebb mint 12 hónapos hátralévı futamidıvel rendelkezı pénzpiaci eszközök árfolyamkockázata a rövid futamidı miatt általában alacsonyabb. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében.

48 Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Különleges régiós kockázatok Miután a befektetések súlyponti jelleggel az új szövetségi tartományokban székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe és kötvényeibe történnek, ezért a régió gazdasági helyzetében bekövetkezett változások különös mértékben kihathatnak a részalap értékére. A különleges kockázatok többek között az alábbiakból eredhetnek: kedvezıtlen politikai és társadalmi körülmények, mint pl. a gazdasági szektorra gyakorolt politikai befolyás, kisebb likviditású piacok és az ehhez kapcsolódó fokozott volatilitás. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget.

49 A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Neue Bundesländer Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Neue Bundesländer Fonds részalapba történı befektetés olyan befektetık számára ajánlott, akik rendelkeznek már némi tapasztalattal a pénzpiacok terén, és akik számára a tıke megırzése és a folyamatos jövedelem ugyan elıtérben áll, de akik ezen felül részesülni szeretnének a volt NDK-terület és Berlin részvényeinek alakulásából, és akik számára fontos a nyugdíj- és részvénybefektetések közti kiegyensúlyozott arány. A befektetıknek késznek és képesnek kell lenniük a befektetési jegyek értékingadozásának és adott esetben egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadására. Az ebbe a részalapba befektetıknek közép-, ill. hosszú távú befektetési perspektívával kell rendelkeznie. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás március 6. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: ANL osztály Forgalmazási jutalék: Évi 0,60% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı

50 hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,10% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban

51 Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: ANL részosztály: 2,12% Hisztórikus teljesítmény A DKB Neue Bundesländer Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni érték-alakulásra vonatkozóan.

52 DKB Zukunftsfonds Befektetési cél A cél, hogy a befektetık részesedjenek a részvénypiacok fejlıdésébıl. Az értéknövekedést olyan vállalatok részvényeibıl kívánjuk realizálni, amelyeknek üzleti gyakorlatát a fenntarthatóság jellemzi, és amelyek emellett kiállják az érték-stílusirányzatok konzervatív értékelési kritériumainak a próbáját. Ez olyan vállalatokra terjed ki, amelyek hosszú távú értékteremtésre törekednek, és ennek során környezet- és társadalomtudatos módon cselekszenek. Az elıbb megnevezett kritériumok felülvizsgálata saját és külsı források alapján történik. Befektetési stratégia A DKB Zukunftsfonds legalább 51%-ban az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló egyezményt aláíró szerzıdı államban székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe fektet be. E keretek között csak olyan társaságok részvényeibe hajtunk végre befektetéseket, amelyeknek üzleti gyakorlatát a hosszú távú fenntarthatóság jellemzi. Bizonyos piaci szakaszokban elıfordulhat, hogy idıszakosan egyes földrajzi régiókra, ágazatokra és piaci szegmensekre helyezzük a hangsúlyt. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapír-befektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). A DKB Zukunftsfonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A részvénybefektetések nemzetközi megoszlása folytán a DKB Zukunftsfonds befektetıje olyan vállalatok fejlıdésébıl részesedik, amelyeknek üzletpolitikája a fenntarthatóság alapelveihez igazodik. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a

53 kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében

54 szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetet is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Zukunftsfonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Zukunftsfonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként a fenntarthatóság alapelvén álló vállalatok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Kibocsátási jutalék: Nincs

55 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: A0MX5K ISIN: LU Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a számítás alapja a TNL befektetési jegy osztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am

56 Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Futamidı: Korlátozás nélkül Forgalmazási terület Luxemburg, Németország TER: TNL részosztály: 2,45% Hisztórikus teljesítmény

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Tájékoztató, mely tartalmazza a Kezelési Szabályzatot is

Tájékoztató, mely tartalmazza a Kezelési Szabályzatot is 2009. februári kiadás Tájékoztató BayernLB Irányelvnek megfelelı, luxemburgi jog szerinti befektetési alap Tájékoztató, mely tartalmazza a Kezelési Szabályzatot is 1 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE

ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT Egyszerûsített tájékoztató ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Luxemburg Nagyhercegsége joga szerinti, egy vagy több részalapból álló különvagyon (commun de placement

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

Egyszerűsített Tájékoztató BayernLB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap

Egyszerűsített Tájékoztató BayernLB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2008. BayernInvest májusi kiadás Luxembourg S.A. Egyszerűsített Tájékoztató BayernLB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 1 Szervezeti felépítés Alapkezelő BayernInvest Luxembourg

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Éves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben