Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési októberi kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás"

Átírás

1 Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás

2 Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon (00352) Telefax (00352) Társasági forma: Korlátolt felelısségi társaság Alapítás: augusztus 26. Jegyzett tıke december 31.-én: ,56 euró Cégjegyzék: Luxembourg HR B Igazgatótanács Elnök: Nils Niermann Sales and Trading Corporates vezetı Bayerische Landesbank, München Alain Weber Gazdasági igazgató Banque LBLux S.A., Luxemburg Dr. Jörg Senger Bankigazgató Bayerische Landesbank, München Ügyvezetés: Guy Schmit BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg Christian Mardeck BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh, München Befektetési ügyek bizottsága Günther Troppmann A Befektetési bizottság elnöke

3 A Deutsche Kreditbank AG igazgatóságának elnöke, Berlin Dr. Patrick Wilden Deutsche Kreditbank AG, Berlin Rolf Mähliß Deutsche Kreditbank AG, Berlin Stefan Unterlandstättner Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München ( tıl) Letétkezelı és központi kifizetıhely BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: (00352) Telefax: (00352) Az Alap és az Alapkezelı független könyvvizsgálója KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Alapkezelı menedzser BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Befektetési tanácsadó BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstraße 35 D München Kifizetıhely Németországban (egyben információs iroda is) Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Magyarországi kifizetıhely (egyben értékesítıhely is)

4 MKB Bank Rt. Váci u. 38. H-1056 Budapest V. Promóter Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Központi Adminisztráció, Szolgáltató- és Regisztrációs Központ Union Investment Financial Services S.A. 308, route d Esch L-1471 Luxemburg Jogi tanácsadó Etude Bonn, Schmitt & Steichen 22-24, rives de Clausen L-2661 Luxemburg (2010. októberi állapot) Az itt szereplı adatok változásairól rendszeres tájékoztatást nyújtanak a féléves és éves beszámolók. Az Alap rövid bemutatása A DKB egy ernyıs szerkezető, egy vagy több részalapból álló befektetési alap (Fonds Commun de Placement), amelyet a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, módosított és kiegészített március 30-i törvény 1. része szerint október 22-én hoztak létre szeptember 26-i hatállyal az Alapot akként módosították, hogy immáron megfelel a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló december 20-i törvény 1. része rendelkezéseinek. Az Alap a luxemburgi törvények hatálya alá esik Részosztályok Minden kibocsátott befektetési jegy azonos jogokat biztosít. A részosztályok képzése az egyes részalapokra vonatkozó speciális adatok alapján történik. Alapkezelı Az Alap kezelıje: BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon (00352)

5 Telefax (00352) Futamidı Az Alap határozatlan idıre jött létre. Az egyes részalapok határozott idıre is létrehozhatóak, így mőködési idejük az Alap mőködési idejétıl eltérhet. Határozott idıre létrehozott részalapok esetén az ezzel kapcsolatos további információk a jelen forgalmazási tájékoztató A DKB áttekintése címő fejezetében találhatóak, az egyes alapok leírásánál. A befektetési jegy tulajdonosok az egyes részalapok eszközeinek közös tulajdonosai, akik a befektetési jegyeik számához igazodó arányban rendelkeznek közös tulajdoni hányaddal. Letétkezelı és központi kifizetıhely Letétkezelı és központi kifizetıhely BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: 00352/ Telefax: 00352/ Könyvvizsgáló KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Promóter Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Befektetési információk Befektetési cél Az egyes részalapok befektetési politikájának célját a A DKB áttekintése címet viselı rész mutatja be. Az Alapkezelı a fenntartható értéknövekedés céljából egy sor olyan részalapot kíván a befektetıknek felkínálni, amelyek a forgalmazási tájékoztatóban kinyomtatott Alapkezelési szabályzat 4. cikkelye szerint megengedhetı befektetési tárgyakba fektetnek be. A részalapok mindenekelıtt aszerint a régió és szektor szerint különbözhetnek egymástól, amelybe befektetnek, továbbá az általuk megszerzendı értékpapírok fajtája szerint, azon pénznem szerint, amelyre szólnak, kockázati profiljuk szerint vagy futamidejük szerint. Az Alapkezelı minden részalap esetében biztosítékként és a befektetési stratégia részeként köthet származtatott ügyleteket (ezt adott esetben az adott részalap befektetési politikájában kerül bemutatásra, vö. A DKB áttekintése címő fejezet). Ez legalábbis átmenetileg - növelheti az adott részalap veszteségének kockázatát. A megnevezett befektetési célok és a befektetési politika nem tartalmaz teljesítési garanciát. Az egyes rész-

6 alapok a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló évi december 20-i törvény és a Kezelési Szabályzat 4. pontja szerint megengedett eszközöket szerezhetik meg. Befektetési stratégia Az egyes részalapok befektetési stratégiáját az A DKB áttekintése címet viselı rész mutatja be. A részalapok kockázati profilja A részalapok befektetési jegyeinek értékei ingadozhatnak. Lehetséges, hogy a befektetı nem teljes egészében kapja vissza pénzét. A befektetı kockázata ugyanakkor a befektetett összegre korlátozott. A befektetıt a befektetett összegen felüli pótbefizetési kötelezettség nem terheli. Az egyes részalapok kockázati profiljának leírása az "A DKB áttekintésében" található. Értékalakulás A részalapok értékének alakulása az adott részalapra vonatkozó specifikus információk között található. Újonnan létrehozott részalapok esetén múltbeli értékalakulás nem mutatható ki. Az egyes részalapok értékének további alakulásáról ezen kívül az éves/féléves jelentésekben, valamint a társaság címő weboldalán lehet tájékozódni. A korábbi értékalakulásból nem vonható le a jövıbeni értékalakulásra vonatkozó következtetés. Az egyes részlapok kockázati- és befektetıi profiljainak részletes leírásához ajánljuk Önöknek, hogy hívják segítségül az Alap aktuális és teljes forgalmazási tájékoztatóját és a legutolsó éves- vagy féléves beszámolóját. Gazdasági információk Adózási alapok A részalapok vagyonát átalányadó (taxe d abonnement) terheli a Luxemburgi Nagyhercegségben, melynek mértéke jelenleg a részalap nettó eszközértékének évi 0,05%-a. Amennyiben valamely részalap egy intézményi részosztállyal rendelkezik, úgy erre a befektetési osztályra vonatkozóan az átalányadó évi 0,01%. Az érdeklıdıknek ajánlatos a lakóhelyük szerinti ország befektetési jegyek jegyzésével, vásárlásával, birtoklásával és eladásával kapcsolatos törvényeit és rendeleteit tanulmányozni, és szükség esetén ügyvéd vagy adótanácsadó segítségét igénybe venni. Azokat a befektetési jegy tulajdonosokat, akik Luxemburgban állandó lakhellyel nem rendelkeznek, illetve ott nem honosak, és részükre Luxemburgban tartózkodási engedély sem került kiadásra, az Alapban és a részalapokban tartott részesedésük után jelenleg nem terheli luxemburgi tıkenyereség-, jövedelem, forrás-, ajándékozási-, örökösödési vagy más luxemburgi adó. Az Alap vagyonának befektetésébıl származó bevételek azonban adófizetési kötelezettség alá eshetnek azon más országokban, ahol az Alap vagyonát befektetik. Sem az Alapkezelı, sem a letétkezelı nem szerez be ezen adókra vonatkozó igazolást az egyes befektetık illetve a befektetık összessége részére. Az EU-kamatadóztatásról szóló irányelvének megfelelıen (a továbbiakban Irányelv ), mely július 1- ével lépett hatályba, nem zárható ki, hogy bizonyos esetekben, illetve bizonyos országokban forrásadót vetnek ki, amennyiben valamely kifizetıhely hozamkifizetést eszközöl, illetve valamely részalapnak a befektetési jegyeit visszaváltja, és ezen összegek haszonélvezıje egy másik tagállamban honos természetes személy. Ezen hozamkifizetések és visszaváltások esetében a forrásadó mértéke június 30-ig 15%, június 30-ig 20%, azt követıen pedig 35%, kivéve azt az esetet, ha az érintett magánszemély kifejezetten kérelmezi,

7 hogy az irányelv szerinti információcsere rendszer keretébe tartozzon. A befektetési jegy tulajdonosok az esetlegesen levont forrásadót saját országukban felmerült jövedelemadó-fizetési kötelezettségükbe beszámíttathatják. Az Alap hozamainak a befektetı szintjén adózási szempontból történı kezelése az adott egyedi esetben rá vonatkozó adóelıírásoktól függ. A befektetık (különösen az adókülföldiek) egyéni adóterheire vonatkozó felvilágosításokhoz célszerő adótanácsadót igénybe venni. A részalapok adózási szempontból történı kezelésének részletei megtalálhatók a részletes forgalmazási tájékoztatóban. Kibocsátási és visszaváltási árak és költségek A befektetési jegyek kibocsátási ára az adott részalapnak a vételi megbízás Alapkezelıhöz való beérkezését követı elsı értékelési napon közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. A különbözı részosztályok kialakítása a Kezelési Szabályzat 7. cikke szerint történik. Az Alapkezelı részalaponként egy vagy több részosztályban bocsát ki befektetési jegyeket. Az egyes részalapoknál kibocsátott részosztályokat jelen Forgalmazási tájékoztató A DKB áttekintése c. fejezete tartalmazza. A részalapok kibocsátásra kerülı befektetési jegyeinek száma alapvetıen korlátlan. A befektetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek meg. A kibocsátási árat minden befektetési jegy osztály esetében növelhetik az illetékek vagy más terhek, melyek az Alapkezelınél merülnek föl, valamint az olyan értékesítési jutalék, melyet a forgalmazási helyeket megilletı, Alapkezelı által meghatározott kibocsátási jutalékon felül számítanak föl. Az Alapkezelı fenntartja a jogot arra, hogy a befektetési jegyek kibocsátását átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse. A befektetési jegy tulajdonosok minden értékelési napon benyújthatnak a befektetési jegyek visszaváltására vagy átváltására vonatkozó megbízást. A befektetési jegyek visszaváltása illetve átváltása az Alapkezelın, a letétkezelın, illetve bármely kifizetıhelyen keresztül történhet. A visszaváltás illetve átváltás a Kezelési Szabályzat 10. és 11. szakaszaiban megjelölt feltételekkel történik. Nagyszámú visszaváltási kérelem esetén az Alapkezelı - a letétkezelı elızetes hozzájárulásával - a befektetési jegyek visszaváltási árfolyamának kifizetését elhalaszthatja, amíg a megfelelı eszközöket értékesítik (ld. Kezelési Szabályzat 8. cikk). A visszaváltási árfolyam - a nettó eszközérték alakulásától függıen alacsonyabb is, és magasabb is lehet a fizetett kibocsátási árnál (vételárnál). Az Alapkezelınek nem áll szándékában átváltási díjat felszámítani. Amennyiben azonban az egyik részalap befektetési jegyét olyan másik részalap befektetési jegyére váltják át, ahol a kibocsátási jutalék magasabb, az Alapkezelı kibocsátási jutalékok különbözetét átváltáskor felszámítja. Rendkívüli események esetén az Alapkezelı valamely részalap nettó eszközértékének számítását, és ezzel a befektetési jegyek kibocsátását, visszaváltását és átváltását egyes részalapokra vonatkozóan illetve valamennyi részalapra vonatkozóan felfüggesztheti (lásd a Kezelési Szabályzat 9. cikkét). Az Alapkezelı alapkezelési díjat számít fel, melynek maximális mértéke évi 2%. Az esetleges Alapkezelı menedzser, illetve az esetleges befektetési tanácsadó díja, ide értve a részalap vagyonának kezelésével kapcsolatos, teljesítményhez kötött díjakat is, az egyes részalapokat külön terheli. Az alapkezelési díjat, az Alapkezelı menedzsert megilletı díjakat, illetve az esetleg felmerülı befektetési tanácsadói díjakat, valamint

8 ezek számítási módját az egyes részalapok ismertetıi tartalmazzák. A letétkezelı maximum 0,7%-os letétkezelıi díjat számít fel, mely havonta fizetendı, és minden hónap végén az utolsó nettó eszközérték alapulvételével kerül meghatározásra. Ez a letétkezelıi díj rendszerint magában foglalja az összes olyan idegen megırzési és alapkezelési díjat, amelyet más levelezı bankok és/vagy elszámoló-házak (pl. Clearstream vagy Euroclear) az Alap eszközeinek letétkezeléséért felszámítanak. A letétkezelı ezen felül a részalapok vagyonából valamennyi, akár nyilvános tızsdén, akár szabadkézbıl végrehajtott értékpapír tranzakció után a banki forgalomban szokásos forgalmi jutalékban részesül. A fenti díjakkal kapcsolatos kiadásokon felül az alábbi költségek terhelik az adott részalapot: a részalapok ügyleteivel kapcsolatban felmerülı szokásos ügynöki-, bróker-, és banki díjak. a tulajdonosi certifikátok nyomdai költségei, a Kezelési Szabályzat továbbá az Alapot érintı valamennyi dokumentum elıkészítésének, és/vagy hatósági vizsgálatának, és közzétételének költségei, ideértve a befektetési jegyek forgalmazása érdekében a különbözı országok hatóságaihoz megfelelı nyelveken benyújtott valamennyi dokumentummal, engedélykérelemmel, forgalmazási tájékoztatóval, egyszerősített tájékoztatóval, továbbá ezek módosításával kapcsolatban felmerült költségeket; az éves és évközi jelentések, valamint a befektetıknek szóló, különbözı nyelveken készült más közlemények nyomdai és terjesztési költsége, továbbá a befektetési jegyek kibocsátási- és visszaváltási árfolyamának, valamint az osztalékfizetési tájékoztató és a befektetıknek szóló minden egyéb közlemény közzétételének költségei; számviteli és könyvelési költségek, a nyilvántartási és transzferhelyek költségei, a részalapok teljesítménymérésének és a kockázatkezelés költségei, valamint az eszközérték napi számításának és közzétételének költségei; a hozamszelvények beváltásával illetve az új hozamszelvény-ívek elıállításával kapcsolatos költségek; könyvvizsgálói díj; árfolyambiztosítási ügyeletek esetleges költsége; esetleg fizetendı Áfa; az értékesítés támogatásának költségei; a jogi tanácsadás költségei, és más hasonló adminisztratív költségek, melyek a befektetési jegy tulajdonosok érdekében hozott intézkedések következtében az Alapkezelınél vagy a letétkezelınél felmerülnek; a befektetési jegyek különbözı országokban történı esetleges tızsdei jegyzésének és/vagy a nyilvános forgalomba hozatal bejegyzésének költségei. az adóalapok és azon igazolások közzétételének költségei miszerint az adózással kapcsolatos adatokat a német adójog rendelkezései szerint állapították meg, valamint az adókérdéseket érintı tájékoztatás elkészítésének és közzétételének költsége; A Luxemburgi Nagyhercegségben az összes nettó eszközérték után fizetendı éves adó ( taxe d abonnement ). Az Alapkezelı jogosult bizonyos, a forgalmazási tájékoztatóban mindenkor feltüntetett részosztályok esetében a részalap nettó eszközértékének erre a részosztályra jutó hányada után legfeljebb évi 1,5% forgalmazási jutalékot felszámítani. A számítás módja az adott részalap tájékoztatójának "A DKB áttekintése" fejezetében olvasható.

9 Amennyiben a fenti költségek valamelyike nem sorolható be egy adott részalap elkülönített kiadásai közé, az adott költség nettó eszközértékük arányában terheli a részalapokat. Amennyiben az Alap valamely fenti kiadást egy adott részalapra fordít, illetve egy kiadás egyetlen részalapjával kapcsolatban merül fel, ez a költség csak az adott részalapot terheli. Valamennyi idıszakosan visszatérı kiadást az Alap közvetlenül visel. Más kiadások öt év alatt írhatók le. Az egyes részalapoknál kimutatott összköltség arány (total expense ratio TER) azt mutatja, hogy milyen magas a részalap vagyonának költségterhe. Ennek során az alapkezelési- és a letéti banki díjazás, valamint az átalányadó mellett figyelembe veszi az összes többi költséget, a részalapban felmerült tranzakciós költségek kivételével. Ezen költségek teljes összegét az Alap egy üzleti éven belüli átlagos volumenének százalékaként mutatja ki. A teljesítménytıl függı esetleges díjazások az összköltség aránnyal (TER) közvetlen öszszefüggésben, külön kerülnek kimutatásra. A TER kiszámításához az alábbi BVI számítási módszert alkalmaztuk: TER = GKn * 100 FV TER: Összköltséghányad százalékban GKn: Ténylegesen ráterhelt költségek (nominálisan, az összes költség a tranzakciós költségek nélkül), az Alap pénznemében FV: Az Alap átlagos volumene a tárgyidıszakban, az Alap pénznemében Befektetési jegyek megszerzése és elidegenítése Kibocsátás, visszaváltás, megbízások elfogadásának lezárása, késıi kereskedés/piaci idızítés A befektetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek meg. A letéti bank a kibocsátási áron bocsátja ki ıket. A befektetési jegyek jegyzése, visszaváltása és átváltása a jegyzési-, átváltási-, és visszaváltási kérelem beérkezésekor nem ismert jegyzési-, visszaváltási árfolyamon történik. A jegyzési-, visszaváltási- vagy átváltási kérelemnek luxemburgi idı szerint a vonatkozó értékelési napon 14 óra elıtt kell beérkeznie az Alapkezelıhöz. Azon jegyzési-, visszaváltási vagy átváltási kérelmek, melyek a vonatkozó értékelési napon luxemburgi idı szerint 14 óra után érkeznek az Alapkezelıhöz, úgy minısülnek, mintha csak a következı értékelési napon érkeztek volna meg az Alapkezelıhöz. Az Alapkezelı megfelelı intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy a piaci idızítés visszaélésszerő használatának elejét vegye és gyanú esetén megfelelı lépéseket tesz annak megakadályozására. Az Alapkezelı köteles a befektetési jegyeket a mindenkor érvényes visszaváltási áron visszavenni. Hozamok A hozamfizetésre jogosító részosztályokban az Alapkezelı a rendes nettó hozamból és az elért nettó tıkenyereségbıl a részalapon belül az adott részosztályra jutó vagyonrész után minden évben hozamot fizet. Ettıl az Alapkezelı eltérhet, annak érdekében, hogy megfelelı összeg kerüljön kifizetésre. Azok a hozamok, amelyek értékfelhalmozó részosztályokra jutnak, nem kerülnek osztalékként kifizetésre, hanem újra befektetjük ıket.

10 Ár közzététele A kibocsátási és visszaváltási árakat a társaság a letéti bank ellenırzése mellett értékelési naponként megállapítja, és ezek a társaság és a letéti bank székhelyén rendelkezésre állnak. Ezen kívül ezeket az árakat a társaság weblapján valamint az alábbi napilapokban közzétesszük: d Wort, Börsen- Zeitung. Kiegészítı információk Forgalmazási dokumentumok hozzáférhetısége A részletes és egyszerősített forgalmazási prospektus, az általános szerzıdési feltételek, vagy az alapszabály, valamint az aktuális éves és féléves beszámolók díjmentesen kaphatók az Alapkezelınél, valamint hozzáférhetık a weboldalon is. Felügyeleti szerv Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, route d Arlon L-2991 Luxembourg (www.cssf.lu) Kapcsolattartó hely Részletes információkat kaphat BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon: 00352/ Fax: 00352/ vagy az alábbi weblapon: A Német Szövetségi Köztársaságbeli befektetıknek szóló kiegészítı információk Németországban a befektetési jegyek kibocsátási ára, visszaváltási ára, valamint minden egyéb, a befektetési jegy tulajdonosoknak szóló közlemény és információ a jelen forgalmazási tájékoztatóban és az egyszerősített tájékoztatóban megjelölt németországi kifizetıhelyeken és információs helyeken hozzáférhetı. A befektetési jegy tulajdonosok szintén ezeken a helyeken szerezhetik be térítésmentesen a forgalmazási tájékoztatót, az egyszerősített tájékoztatót a Kezelési Szabályzatot, az éves és féléves jelentést, a befektetési jegyek megszerzéséhez, és itt tekinthetik meg a letétkezelıvel kötött szerzıdést, a központi adminisztrációra, illetve szolgáltató-és regisztrációs központra vonatkozó szerzıdést, a befektetıi tanácsadói szerzıdést, valamint a megbízott Alapkezelı alapszabályát. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visszaváltási árát, továbbá minden egyéb, a befektetıknek szóló közzététel-köteles információt a vonatkozó német jogszabályok követelményeivel összhangban Börsen Zeitung címő lapban tesznek közzé. A németországi befektetık részére befektetési jegyeik visszaváltási árának és osztalékának kifizetése, valamint bármely egyéb kifizetés teljesítése a Német Szövetségi Köztársaság területén lévı kifizetıhelyeken történik.

11 Magyarországi befektetıknek szóló kiegészítı információk A befektetési jegyek kibocsátási és visszaváltási árfolyama, valamint minden egyéb, a magyarországi befektetıknek szóló közlemény és információ a jelen Forgalmazási tájékoztatóban és Egyszerősített tájékoztatóban megjelölt magyarországi forgalmazási- és kifizetıhelyeken szerezhetı be. Ugyanezeken a helyeken szerezhetik be a magyarországi befektetési jegy tulajdonosok a Forgalmazási tájékoztatót, az Egyszerősített forgalmazási tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, "A DKB Alap egyes részalapjaihoz tartozó befektetési jegyek magyarországi forgalmazására vonatkozó speciális szabályokat", az éves- és féléves jelentéseket, a befektetési jegyek megszerzéséhez szükséges egyéb dokumentumokat, és itt tekinthetik meg a jelen Forgalmazási tájékoztatóban megjelölt szerzıdéseket, valamint az Alapkezelı alapszabályát. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visszaváltási árát, továbbá minden egyéb, a befektetıknek szóló közzététel-köteles információt ezen kívül a vonatkozó magyar jogszabályok értelmében az MKB Bank Zrt. internetes oldalán is közzé teszik az alábbi címen: (http://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi_alapok/dkb/arfolyamok_es_kondiciok/). A magyarországi befektetık részére a befektetési jegyeik visszaváltási árfolyamának és hozamának kifizetése, valamint bármely egyéb kifizetés teljesítése a Magyarország területén lévı forgalmazási - és kifizetıhelyeken történik. Állapot: október A DKB áttekintése DKB Europa Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam elérése tızsdén jegyzett, erıs hozamú cégek részvényeibe való befektetésekbıl eredı hozamok és tıkenyereség révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Europa Fonds eszközeinek legalább 51%-át európai részvényekbe fekteti és hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára az európai régió részvényeinek hozamlehetıségeibıl. Az eszközkiválasztás mennyiségi és minıségi kritériumok alapján történik. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapír-befektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). A DKB Europa Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe.

12 Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a részvénybefektetések nemzetközi szinten történı megoszlása révén részesednek az európai részvénypiacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Europa Fonds eszközeinek országok, üzletágak és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések specifikus alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ország-kockázatok Ha valamely fundamentális vagy piactechnológiai adottság eredményeképpen a részalap az európai valutatérség egyes országainak részvényeit különösen hangsúlyos mértékben szerzi meg, akkor az egyes országok gazdasági helyzetében beálló változások kiemelt mértékben hathatnak ki a részalap értékének alakulására. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár.

13 Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Europa Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Europa Fonds részalapba történı befektetés csak tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként európai vállalatok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Részosztály: AL Elsı kibocsátás október 1.

14 Elsı kibocsátási ár: 10,00 euró Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában) Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: A1C3WK ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a számítás alapja a részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részosztály: TNL Elsı kibocsátás augusztus 21. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Kibocsátási jutalék: Nincs

15 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a számítás alapja a TNL befektetési jegy osztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részosztály: InstAL (intézményi befektetık számára fenntartva) Elsı kibocsátás október 1. Elsı kibocsátási ár: 5.000,00 euró Jegyzési minimum: Minimális ellenérték: 1 millió euró Kibocsátási jutalék: Maximum 2% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában)

16 Visszaváltási jutalék: nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: A1C3WL ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 0,90% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Átalányadó: Évi 0,01% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Összes részosztály: Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Münchenben Befektetési jegyek: Befektetési jegyek

17 Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,32% Hisztórikus teljesítmény Az AL és InstAL osztályokra vonatkozóan a jelen tájékoztatóból kimarad

18 A DKB Europa Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Osteuropa Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja hosszútávon vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és növekedéső keleteurópai vállalatok részvényeibe való befektetésbıl eredı hozam és tıkenyereség révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Osteuropa Fonds értékének legalább 51%-át kelet-európai székhelyő kibocsátók részvényeibe fekteti be. A befektetési terület részét képezik mindenekelıtt a magyarországi, lengyelországi, csehországi, oroszországi székhelyő vállalatok részvényei, valamint világszerte az olyan vállalatok részvényei, amelyek tevékenységének súlypontja a kelet-európai régióban van. Kiegészítésképpen, csekélyebb mértékben lehetségesek az összes kelet-európai ország beleértve Törökországot is elemzıi szempontból érdekes részvényeibe történı befektetések. A részalap elınyben részesíti az adott ország vonatkozásában a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkezı részvényekbe történı befektetéseket. A DKB Osteuropa Fonds lehetıvé teszi befektetıi számára, hogy részesedjenek a kelet-európai régió, valamint a fıleg ott tevékenykedı vállalatok hozam- és növekedési lehetıségeiben. A befektetési cél nem a régió egy részvényindexének passzív leképezése. Az Alapkezelı menedzser sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap vagyonát aktívan irányított kiválasztási eljárás útján a régió elemzıi szempontból legérdekesebb részvényeibe fektesse. A részalap eszközei egyrészrıl közvetlenül tızsdén jegyzett részvényekbe fektethetıek, emellett azonban megfelelıen közzétett index-certifikátokba is, amelyeknek összetétele kellıképpen diverzifikált, és amelyek megfelelı viszonyítási alapot képeznek ahhoz a piachoz. Be lehet fektetni továbbá részesedési igazolásokba, valamint Amerikai Letéti Igazolásokba (ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba (IDR), és Összevont Letéti Igazolásokba (GDR) is. Az ADR-ek, GDR-ek és IDR-ek olyan certifikátok, melyeket a bankok bocsátanak ki a náluk letétbe helyezett külföldi osztalékpapírokra. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantba is fektethetik, amennyiben ezek az Alap befektetési elveinek megfelelı cégek részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Az Alap vagyona ugyanezen célból más befektetési alapokba is fektethetı. A kiválasztás folyamatát kvantitatív-technikai elemzési modellek támogatják, de ennek során a fundamentális elemzés lentrıl felfelé irányuló megközelítése a döntı. Ennek során mindenekelıtt a mindenkori vállalati szektort, a piaci pozíciót, a vezetés minıségét, az üzletpolitika átláthatóságát, valamint a vállalatok pénzügyi és hozam mutatószámait vesszük figyelembe. A DKB Osteuropa Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl.

19 Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a részvénybefektetések nemzetközi megoszlása révén vesznek részt a kelet-európai részvénypiacok fejlıdésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Osteuropa Fonds eszközeinek országok, üzletágak és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki, amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Likviditási kockázat A DKB Osteuropa Fonds számára olyan eszközök is megszerezhetıek, melyeket nem vezettek be a valamely hivatalos tızsdepiacra vagy valamely szervezett piacra. Az ilyen eszközök megszerzése azzal a kockázattal jár, hogy problémák adódhatnak az eszközök harmadik személy részére történı továbbértékesítésével kapcsolatban. Inkább a speciális, még kiépülıben lévı piaci szegmensek esetében fordulhat elı szők keresztmetszet forgalomképesség terén, mint a magasan fejlett piacoknál. Az egyes eszközök értékelése és eladása így nehéz és idıigényes lehet. Adott esetben csak az árfolyamveszteség vállalásával lehet az eszközöket eladni. Ebben az összefüggésben utalunk az Alapkezelési szabályzatban elıirányzott lehetıségre: a befektetési jegy értékszámításának és visszaváltásának idıszakos felfüggesztésére. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyle-

20 tek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Különleges ország-kockázatok Felhívjuk a részalap potenciális befektetıinek figyelmét arra, hogy a DKB Osteuropa Fonds az európai feltörekvı országok részvényeibe fektet be és, hogy az e piacokon történı befektetések kínálta esélyek jelentıs potenciális kockázatokkal is együtt járnak. A kelet-európai piacok és tızsdék idınként igen jelentıs ingadozásoknak vannak alávetve. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal ellentétben, ezen feltörekvı országok pénzpiacainak viszonylag kis mérete azt eredményezi, hogy a piacok volatilisabbak és kevésbé likvidek. A politikai viszonyok, az a tény, hogy a kemény devizák csak szőkösen állnak rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, az árfolyamváltozások, a megszerzett befektetések tulajdonjogának megtámadhatóságával kapcsolatos esetleges problémák, a külföldi tıkebefektetések és visszaáramlások esetleges korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ezekben az államokban a kibocsátók kevésbé állnak nyilvános ellenırzés alatt, valamint kevésbé strukturált törvényhozás hatálya alatt állhatnak, továbbá a számvitel és a könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett egyesült államokbeli, illetve nyugat-európai pénz- és tıkepiacok standardjainak. Az Alapkezelı ezért kifejezetten felhívja a figyelmet a nettó-eszközérték számítás, és ebbıl következıleg a befektetési jegyek kibocsátásának, visszaváltásának és átváltásának idıleges felfüggesztésének lehetıségére (Kezelési Szabályzat 9. cikk).

21 Fokozott volatilitás Mivel a DKB Osteuropa Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Osteuropa Fonds részalapba történı befektetés csak tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni kelet-európai, és fıleg a térségben tevékenykedı vállaltok sikereiben. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás május 4. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: Alapkezelési díj: Maximum 1,40% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka

22 hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Alapkezelı menedzser: BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Alapkezelı menedzser honoráriuma: Az Alapkezelı menedzser honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,80% Hisztórikus teljesítmény

23 A DKB Osteuropa Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Nordamerika Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Nordamerika Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg az észak-amerikai részvényekbe történı befektetés által. A részalap vagyona legalább 51%-ban észak-amerikai részvényekbe van befektetve. Az észak-amerikai részvényekbe történı befektetések egyaránt történhetnek közvetlen befektetések és arra alkalmas UCITS-ok vagy más non-ucits-ok révén, amennyiben azok súlyponti jelleggel észak-amerikai részvényekbe fektetnek be. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára az észak-amerikai régió részvé-

24 nyeinek hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus országindexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, és warrantba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapírbefektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. A DKB Nordamerika Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetık a DKB Nordamerika Fonds befektetéseinek széleskörő megoszlása révén részesednek fıleg az észak-amerikai részvénypiacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Nordamerika Fonds eszközeinek országok, ágazatok és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ország-kockázatok Ha ezen kívül valamely fundamentális vagy piactechnológiai adottság eredményeképpen a részalap különösen hangsúlyos mértékben szerez meg részvényeket, akkor az egyes országok gazdasági helyzetében beálló változások kiemelt mértékben hathatnak a részalap értékének alakulására. Mindenesetre a részalap igen tág befektetési kerete folytán lehetséges, hogy a részalap számára a még fejlıdı piacokról származó kibocsátók értékpapírjait is megszerezzük. Amennyiben az ilyen értékpapírok megszerzése a tényleges befektetési politika alapján erısebb súlyozással történik, úgy ez olyan különleges ország-kockázatokkal járhat együtt, amelyek a fejlettebb országok kibocsátóinak értékpapírjaiba történı befek-

25 tetések esetén rendszerint nem merülnek fel. A különleges kockázatok többek között az alábbiakból eredhetnek: ezekben az országokban alacsonyabb a befektetık védettségi szintje, kedvezıtlen politikai és társadalmi körülmények, mint pl. a gazdasági szektorra gyakorolt politikai befolyás, kisebb likviditású piacok és az ehhez kapcsolódó fokozott volatilitás. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. A befektetési jegyekkel kapcsolatos kockázatok Ez egy részalap számára megszerzett befektetési jegyek szorosan összefüggenek az ebben a befektetési alapban lévı eszközökkel, ill. az ezek által követett befektetési stratégiákkal. Az említett kockázatok azonban csökkenthetık az eszközöknek azon a befektetési alapon belüli megoszlásával, melyben a befektetı befektetési jegyet vásárolt. Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelı menedzserei egymástól függetlenül cselekszenek, elıfordulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, vagy egymással ellentétes befektetési politikát követnek. Ezáltal kumulálódhatnak a meglévı kockázatok és az esetleges esélyek feloldódhatnak egymással szemben. Az Alapkezelı általában nem ellenırizheti a célalap menedzsmentjét. Ezek befektetési döntéseinek nem kell feltétlenül egyezniük az Alapkezelı feltevéseivel vagy várakozásaival. Az Alapkezelı gyakran nem ismeri meg idıben a célalap aktuális összeállítását. Amennyiben az összetétel nem felel meg az Alapkezelı feltételezéseinek és elvárásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési jegyeinek visszaváltásával. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfel-

26 tételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Nordamerika Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Nordamerika Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként észak-amerikai vállaltok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás augusztus 21. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,15% (a számítás alapja a TNL részosztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs

27 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek

28 Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 1,01% Hisztórikus teljesítmény A DKB Nordamerika Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan.

29 DKB Asien Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB Asien Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg az ázsiai és *Csendes-óceáni régió részvényeibe történı befektetés által, és értékének legalább 51%-át az ázsiai és Csendes-óceáni régióban székhellyel rendelkezı kibocsátók részvényeibe fekteti be. A fent említett részvénybefektetései elsısorban Japánra irányulnak. Emellett kiegészítı jelleggel a részalap eszközeit az ázsiai-csendes-óceáni régió más országaiba pl. Hongkong, Szingapúr, India, Kína, Tajvan, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Ausztrália és Új-Zéland is befektetik. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára ázsiai-csendes-óceáni régió részvényeinek hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. Továbbá lehet más olyan régiók vállalkozásainak részvényeibe is fektetni, melyek székhelye az ázsiai-csendes-óceáni térségben található. A részalap eszközeit egyrészrıl a tızsdén jegyzett részvényekbe való közvetlen befektetés mellett azonban be lehet fektetni olyan index-certifikátokba, amelyeknek összetétele kellıen diverzifikált, és amelyek a piac számára megfelelı viszonyítási alapot képeznek arra a piacra nézve, amelyre vonatkoznak, a ázsiai-csendesóceáni régió részvényeire vonatkozó certifikátokba, részesedési igazolásokba, továbbá Amerikai Letéti Igazolásokba (ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba (IDR), és Összevont Letéti Igazolásokba (GDR) is. Az ADRek, GDR-ek és IDR-ek olyan certifikátok, melyeket a bankok bocsátanak ki a náluk letétbe helyezett külföldi, osztalékra jogosító értékpapírokra. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Ugyanezen célból a részalap eszközeit más befektetési alapokba is fektethetik. A DKB Asien Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB Asien Fonds eszközeinek széleskörő megoszlása révén a befektetık részt vesznek az ázsiai csendes-óceáni részvénypiacok fejlıdésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Asien Fonds eszközeinek országok, ágazatok és eszközök szerinti széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések alakulásától. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez

30 jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák.

31 A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Különleges ország-kockázatok Felhívtuk a részalap lehetséges befektetıinek a figyelmét arra, hogy a DKB Asien Fonds vegyítésképpen a fejlett ipari országnak minısülı Japán részvényein kívül olyan feltörekvı országok részvényeibe is befektethetnek, mint pl. India, Fülöp Szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Tajvan és Kína). Az ezekben az országokban történı befektetések bizonyos kockázattal járhatnak. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal ellentétben, ezen feltörekvı országok pénzpiacainak viszonylag kis mérete azt eredményezi, hogy a piacok volatilisabbak és kevésbé likvidek. A politikai viszonyok, az a tény, hogy a kemény devizák csak szőkösen állnak rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, az árfolyamváltozások, a megszerzett befektetések tulajdonjogának megtámadhatóságával kapcsolatos esetleges problémák, a külföldi tıkebefektetések és visszaáramlások esetleges korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ezekben az államokban a kibocsátók kevésbé állnak nyilvános ellenırzés alatt, valamint kevésbé strukturált törvényhozás hatálya alatt állhatnak, továbbá a számvitel és a könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett egyesült államokbeli, illetve nyugateurópai pénz- és tıkepiacok standardjainak. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) Fokozott volatilitás Mivel a DKB Asien Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Asien Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı hagyományos befektetési formák kiegészítéseként az ázsiai csendes-óceáni térségbeli vállaltok eredményeiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás május 4. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró

32 Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (%-ban számítva, a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad alapján, minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a számítás alapja részalap vagyonának százaléka hónap végével és fizetendı minden hónap végén) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén)

33 Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország, Magyarország (tervezés alatt) Futamidı: Korlátozás nélkül TER: TNL részosztály: 2,56% Hisztórikus teljesítmény

34 A DKB Asien Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Pharma Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia/menedzsment Der DKB Pharma Fonds eszközeinek legalább 51%-át nemzetközi gyógyszeripari, illetve egészségügyi és egészséggondozási területén tevékenykedı cégekbe fekteti. A fent említett részvénybefektetések súlypontját az amerikai és európai gyógyszeripari konszernek részvényei képezik. Emellett a részalap a leginnovatívabb bio- és géntechnológia ágazatba, az átlagon felüli növekedést mutató egészségügyi szolgáltató és gyógyszer-technológiai vállalkozásokba, valamint gyógyászati tápanyagokkal foglalkozó vállalatokba is befektet. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára a globális gyógyszer-,

35 egészségügyi és egészséggondozási piac részvényeinek hozam- és növekedési lehetıségeibıl. A globálisan mőködı gyógyszeripari cégek számára fıleg a még nagymértékben feltáratlan ázsiai, latinamerikai, és kelet-európai gyógyszerpiacokon mutatkozik bıvülési lehetıség. A gyógyszerágazattal kapcsolatos pozitív irányú várakozásokra a világ népességének tartós növekedése, a várható élettartam növekedése, az ipari államok demográfiai fejlıdése (az idısebb korosztály növekvı részaránya), illetve az egészségügyi szolgáltatások iránti növekvı igény nyújt alapot. A bio- és géntechnológiai ágazat magas fokú specializáltságával, és ennek következtében a gyógyszerfejlesztések idıtartamának rövidülésével jelentıs mértékben hozzájárul a gyógyszeripar forradalmasításához. A befektetési cél nem egy részvény-index (ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási eljárás során az elemzıi szempontból legérdekesebb részvényekbe fektesse. A portfolió szerkezetének kialakításakor azonban figyelembe lehet venni a cégek specifikus ország-indexen belüli relatív súlyozását. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit adósságlevelekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett részvényekbe történı közvetlen befektetések mellett befektetheti olyan indexcertifikátokba, amelyek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piac számára megfelelı viszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint a gyógyszeripari és egészségügyi ágazat részvényeire vonatkozó certifikátokba és részesedési igazolásokba is. A DKB Pharma Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB Pharma Fonds nemzetközi megoszlása révén a befektetık egy globális, átlagon felüli növekedéső ágazat fejlıdésébıl részesednek. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a DKB Pharma Fonds eszközeinek széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések sikerétıl. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki, amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját

36 képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat Amennyiben egy részalap befektetési eredménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró személyek hozzáértésének és ezáltal a menedzsment helyes döntéseinek is köszönhetı. Az Alapkezelı menedzsment személyi összetétele azonban változhat. Elıfordulhat, hogy az új döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak

37 váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Pharma Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Pharma Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni a jó növekedési lehetıséget nyújtó, globálisan és regionálisan mőködı gyógyszeripari cégekben a biotechnológiai és egészségügyi szolgáltatói ágazat figyelembe vétele mellett. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetı rendelkezzen hosszú távú befektetési perspektívával. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás november 22. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: AL Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a tulajdonrészenkénti a nettó eszközérték %-ában)

38 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetések (rendszerint a bevételezett osztalékhozamok) Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Összes részosztály: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı)

39 Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: AL részosztály: 1,82% TNL részosztály: 2,51% Hisztórikus teljesítmény

40 A DKB Pharma Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB TeleTech Fonds Befektetési cél A befektetési politika célja vonzó hozam kigazdálkodása erıs hozamú és tıkenyereségő cégekbe való részvénybefektetés révén. A kockázatok és a hozamok optimalizálását a részalap változatos portfolió-szerkezete keretében, a befektetési eszközök széles körben való megoszlása révén kívánja elérni. Befektetési stratégia A DKB TeleTech Fonds eszközeinek legalább 51%-át nemzetközi technológiai és telekommunikációs cégekbe fekteti. Ez olyan vállalatokat foglal magában, amelyek tevékenysége technológiai szolgáltatások fejlesztésére, gyár-

41 tására, valamint forgalmazására és karbantartására terjed ki. Elsısorban az adatfeldolgozás, számítástechnika, szoftveripar, elektrotechnika, légi- és ırutazás - beleértve a híradástechnikai és kommunikációs rendszereket is -, és a biotechnológia területén, és egyéb hasonló, speciálisan a telekommunikáció és technológia területén várhatóan fejlesztést produkáló vállalatok tartoznak ebbe a körbe. A fenti befektetések súlypontját amerikai, európai, valamint ázsiai vállalatok adják. A részalap kiegészítı jelleggel új, feltörekvı, innovatív területeken tevékenykedı vállalatok részvényeibe is befektet. A részalap részesedést nyújt befektetıi számára a telekommunikációs és technológiai ágazat hozam-, és növekedési lehetıségeibıl. A befektetési cél nem egy részvény-index (ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási eljárás során az elemzıi szempontból legérdekesebb részvényekbe fektesse. A portfolió-szerkezet kialakításakor ugyanakkor számításba vehetik az adott vállalatnak a specifikus ország-indexben képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvénybe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantba is fektethetik, amennyiben ezek az Alap befektetési elveinek megfelelı cégek részvényeinek megszerzésére jogosítanak. A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett részvényekbe történı közvetlen befektetések mellett befektetheti olyan indexre vonatkozó igazolásba ( Indexzertifikat ), amelynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely megfelelıviszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint a technológia és telekommunikációs ágazat részvényeire vonatkozó certifikátokba és részesedési igazolásokba. A DKB TeleTech Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A DKB TeleTech Fonds eszközeinek széleskörő nemzetközi megoszlása révén a befektetık egy átlagon felüli növekedést mutató ágazat fejlıdésébıl részesednek. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében.

42 Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat Amennyiben egy részalap befektetési eredménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró személyek hozzáértésének és ezáltal a menedzsment helyes döntéseinek is köszönhetı. Az Alapkezelı menedzsment személyi összetétele azonban változhat. Elıfordulhat, hogy az új döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek

43 Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB TeleTech Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB TeleTech Fonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként kívánnak részesedni jó növekedési lehetıséggel rendelkezı európai, amerikai és ázsiai térségbeli telekommunikációs cégek sikereiben. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetı rendelkezzen hosszú távú befektetési perspektívával. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás március 6. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: AL Kibocsátási jutalék: Maximum 5% (a nettó eszközérték %-ban) Visszaváltási jutalék: Nincs

44 A hozam felhasználása Osztalékfizetések (rendszerint a bevételezett osztalékhozamok) Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Részosztály: TNL Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: ISIN: LU Összes részosztály: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı)

45 Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország, Magyarország (tervezés alatt) Futamidı: Korlátozás nélkül TER: AL részosztály: 1,82% TNL részosztály: 2,48%

46 Hisztórikus teljesítmény A DKB TeleTech Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni értékalakulásra vonatkozóan. DKB Neue Bundesländer Fonds Befektetési cél A DKB Neue Bundesländer Fonds hosszútávon vonzó értéknövekedést céloz meg, és értékének legalább 51%-át az új szövetségi tartományokban vagy Berlinben székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe és olyan fix kamatozású értékpapírokba fekteti be, amelyek kibocsátóinak székhelye az új szövetségi tartományokban vagy Berlinben van. Befektetési stratégia A hozam és a kockázat optimalizálásának szempontját szem elıtt tartva a részalap vagyonának maximum 50%-át fektetik részvényekbe. A DKB Neue Bundesländer Fonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe.

47 A befektetések elemzıi szempontból érdekes részvényekbe történnek, ennek során a befektetési terület mindenekelıtt a régió erıs növekedésre képes, közepes és kisebb piaci kapitalizációjú vállalataira összpontosít. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı vállalatok részvényeinek megszerzésére jogosítanak. Az e befektetési eszközökben rejlı emelı hatás miatt a warrantok az alapjukul szolgáló bázisértékekhez képest aránytalanul nagy árfolyamkilengéseket mutathatnak. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A befektetı részt vesz az új szövetségi tartományok és Berlin régiójának fejlesztésében. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, a részalap eszközeinek széleskörő megoszlása messzemenı függetlenséget biztosít az egyes befektetések sikerétıl. Kamatváltozási kockázat A fix kamatozású értékpapírokba való befektetés esetén változhat az értékpapír kibocsátáskori piaci kamat szintje. Amennyiben a piaci kamatok a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatokhoz képest növekednek, a fix kamatozású értékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha azonban a piaci kamatok csökkennek, akkor a fix kamatozású értékpapírok árfolyama emelkedni fog. Ez az árfolyam-alakulás oda vezet, hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális hozama általában körülbelül az aktuális piaci kamatoknak fog megfelelni. Ezek az árfolyam-ingadozások azonban a fix kamatozású értékpapírok futamideje szerint eltérı mértékőek. A rövidebb futamidejő fix kamatozású értékpapírok árfolyamkockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb futamidejő fix kamatozású értékpapírok ezzel szemben általában alacsonyabb hozamúak, mint a hosszabb futamidejő fix kamatozású értékpapírok. A kevesebb mint 12 hónapos hátralévı futamidıvel rendelkezı pénzpiaci eszközök árfolyamkockázata a rövid futamidı miatt általában alacsonyabb. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében.

48 Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Különleges régiós kockázatok Miután a befektetések súlyponti jelleggel az új szövetségi tartományokban székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe és kötvényeibe történnek, ezért a régió gazdasági helyzetében bekövetkezett változások különös mértékben kihathatnak a részalap értékére. A különleges kockázatok többek között az alábbiakból eredhetnek: kedvezıtlen politikai és társadalmi körülmények, mint pl. a gazdasági szektorra gyakorolt politikai befolyás, kisebb likviditású piacok és az ehhez kapcsolódó fokozott volatilitás. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében szenved veszteséget.

49 A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a forgalmazási tájékoztató Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetét is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Neue Bundesländer Fonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Neue Bundesländer Fonds részalapba történı befektetés olyan befektetık számára ajánlott, akik rendelkeznek már némi tapasztalattal a pénzpiacok terén, és akik számára a tıke megırzése és a folyamatos jövedelem ugyan elıtérben áll, de akik ezen felül részesülni szeretnének a volt NDK-terület és Berlin részvényeinek alakulásából, és akik számára fontos a nyugdíj- és részvénybefektetések közti kiegyensúlyozott arány. A befektetıknek késznek és képesnek kell lenniük a befektetési jegyek értékingadozásának és adott esetben egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadására. Az ebbe a részalapba befektetıknek közép-, ill. hosszú távú befektetési perspektívával kell rendelkeznie. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás március 6. Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: ANL osztály Forgalmazási jutalék: Évi 0,60% (a részalap vagyonából a TNL részosztályhoz rendelhetı

50 hányad %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Kibocsátási jutalék: Nincs Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Osztalékfizetés Értékpapír azonosító száma: Alapkezelési díj: Maximum évi 1,10% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és minden hónap végén fizetendı) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am Mainban

51 Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Forgalmazási terület Luxemburg, Németország Futamidı: Korlátozás nélkül TER: ANL részosztály: 2,12% Hisztórikus teljesítmény A DKB Neue Bundesländer Fonds hisztórikus érték-alakulása nem tesz lehetıvé elırejelzést a jövıbeni érték-alakulásra vonatkozóan.

52 DKB Zukunftsfonds Befektetési cél A cél, hogy a befektetık részesedjenek a részvénypiacok fejlıdésébıl. Az értéknövekedést olyan vállalatok részvényeibıl kívánjuk realizálni, amelyeknek üzleti gyakorlatát a fenntarthatóság jellemzi, és amelyek emellett kiállják az érték-stílusirányzatok konzervatív értékelési kritériumainak a próbáját. Ez olyan vállalatokra terjed ki, amelyek hosszú távú értékteremtésre törekednek, és ennek során környezet- és társadalomtudatos módon cselekszenek. Az elıbb megnevezett kritériumok felülvizsgálata saját és külsı források alapján történik. Befektetési stratégia A DKB Zukunftsfonds legalább 51%-ban az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló egyezményt aláíró szerzıdı államban székhellyel rendelkezı vállalatok részvényeibe fektet be. E keretek között csak olyan társaságok részvényeibe hajtunk végre befektetéseket, amelyeknek üzleti gyakorlatát a hosszú távú fenntarthatóság jellemzi. Bizonyos piaci szakaszokban elıfordulhat, hogy idıszakosan egyes földrajzi régiókra, ágazatokra és piaci szegmensekre helyezzük a hangsúlyt. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltható kötvényekbe, opciós jogot biztosító kötvényekbe, vagy warrantokba is fektethetik, amennyiben ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı részvények megszerzésére jogosítanak. Mint befektetési eszközök, az egyes értékpapír-befektetések mellett olyan értékpapírok is szóba jöhetnek, melyek hozama a különbözı piacok, régiók, államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez kötött (pl. megfelelı módon közzétett indexek index-certifikátjai, melynek összetétele kellıen diverzifikált, és amely a piacok számára megfelelı viszonyítási alapot képez azon a piacokra nézve, amelyekre vonatkozik, vagy részesedési igazolás). A DKB Zukunftsfonds vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más UCITS vagy más UCI befektetési jegyeibe. Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként a részalap használhat származtatott ügyleteket, valamint egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. Egyébként pedig a Kezelési Szabályzat 4. cikkében megengedett eszközbe be lehet fektetni. Kockázati profil A részvénybefektetések nemzetközi megoszlása folytán a DKB Zukunftsfonds befektetıje olyan vállalatok fejlıdésébıl részesedik, amelyeknek üzletpolitikája a fenntarthatóság alapelveihez igazodik. Részvénykockázat A részvényszerzés különleges piaci és vállalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke nem mindig tükrözi a cég tényleges értékét. Ezek az értékek emiatt nagymértékben és gyorsan ingadozhatnak, ha változnak a piaci adottságok és a piaci szereplık másként ítélik meg ezeknek a befektetési jegyeknek az értékét. Ehhez jön még az is, hogy a részvényekbıl eredı jogokat soha sem a prioritási rangsor elején elégítik ki amikor a

53 kibocsátók hitelezıinek igény-kielégítésérıl van szó. A részvények értéke ezért általában jobban ingadozik, mint pl. a fix kamatozású értékpapíroké. Mivel a minden piaci szegmensben tevékenykedı kis- és közepes kapitalizációjú cégek megszerzésével növelhetıek a hozamesélyek, fennáll annak a lehetısége, hogy idılegesen a részalapban is erısebb a kis és közepes vállalatok részvényeinek aránya. A kicsi, kevésbé kiforrott cégek részvényei jobban ingadoznak, mint általában véve a piac. Ennek okai abban rejlenek, hogy ezek a cégek általában kisebb mennyiségő értékpapírokkal kereskednek és nagyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. A részvények értékének nagyobb és gyakoribb ingadozását tekintve elıfordulhat, hogy a részalap súlypontját képezı részvények megfelelı nagyobb vagy kisebb változást idézhetnek elı a részalap értékében. Különleges ágazati kockázatok Az egy-egy ágazatba való súlyponti befektetés azzal járhat, hogy egy ágazat különleges kockázata erısen tükrözıdhet a részalap értékében. Különösen az olyan ágazatban történı befektetéseknél, amelyek erısen függenek a kutatástól és fejlesztéstıl (pl. biotechnológiai, gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag újnak számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeli termékkel kapcsolatos spekuláción vagy várakozáson alapul. Ha ezek a termékek nem váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban értékvesztés következhet be. Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak olyan függıségi viszonyok, melyek eredményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása, pl. szők keresztmetszet a szállításban, nyersanyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása, stb. esetén jelentıs értékingadozást eredményezhet az egész ágazatban. Devizakockázat Amennyiben egy részalap eszközei a részalap mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, visszaváltásokat, bevételeket a mindenkori devizanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devizaneméhez képest csökken, akkor csökken a részalap értéke is. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok Az opciós jogok adásvétele, valamint határidıs ügyletek vagy swap-ügyletek megkötése a következı kockázatokkal jár: A bázisérték árfolyamváltozásai akár az értéktelenségig csökkenthetik az opciós jog vagy a határidıs ügyletek értékét. Az egy swap-ügylet alapjául szolgáló eszköz értékének változása által a részalap vagyona is veszíthet értékébıl. Egy adott esetben szükséges ellenügylet megkötése (rendezés) költségekkel jár. Az opciós jogok ösztönzı hatása által erısebben befolyásolható az alap vagyonának értéke, mint a bázisértékek közvetlen megvásárlása esetében. Az opciók vételének az a kockázata, hogy az opciós jogot nem fogják gyakorolni, mert a bázisértékek ára nem a várakozásoknak megfelelıen alakul, és így a befektetı elesik az Alap vagyonából fizetendı opciós díjtól. Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a mindenkori részalap-vagyon az eszközök aktuális piaci árnál magasabb értéken történı megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál alacsonyabb értéken történı kiadására kötelez. A részalap vagyona emiatt az árkülönbözet mínusz beszedett opciós díj mértékében

54 szenved veszteséget. A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kockázata, hogy a részalap eszközei esedékességkor a piaci árak váratlan alakulása következtében veszteségesek lesznek Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfelelı opciós jogok és warrantok megszerzésénél keletkezı költségek és esetleges veszteségek csökkentik a részalap eredményét. Piaci kockázat A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától függ, melyeket pedig a világgazdaság általános helyzete, valamint az egyes országok gazdasági és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általános árfolyam-alakulásra különösen a tızsdén olyan irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. a hangulat alakulása, vélemények és pletykák. (Lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás címet viselı 7. fejezetet is) A befektetıknek tudatában kell lennie annak, hogy a részalap befektetési céljainak elérése nem garantálható, és hogy adott esetben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél alacsonyabb összeget fognak visszakapni. Fokozott volatilitás Mivel a DKB Zukunftsfonds esetében az aktív és rugalmas menedzsment megközelítés miatt idıszakosan súlypontok alakulhatnak ki egy-egy földrajzi régió, ágazat vagy piaci szegmens tekintetében, ezért nem jelentéktelen a fokozott volatilitási kockázat. Ez azt jelenti, hogy rövid idıszakon belül erısen ingadozhat felfelé vagy lefelé a befektetési jegyek árfolyama. A tipikus befektetı profilja A DKB Zukunftsfonds részalapba történı befektetés csak olyan tapasztalt befektetık számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a meglévı konzervatív befektetési formák kiegészítéseként a fenntarthatóság alapelvén álló vállalatok sikereiben is részesedni kívánnak. A befektetınek képesnek és késznek kell lennie a befektetési jegyek jelentıs értékingadozásának és az adott esetben jelentıs tıkeveszteség elfogadására, ill. elviselésre. A befektetınek hosszú távú befektetésekben kell gondolkodnia. Fontosabb adatok Elsı kibocsátás Elsı kibocsátási ár: 25,00 euró Részosztály: TNL Kibocsátási jutalék: Nincs

55 Visszaváltási jutalék: Nincs A hozam felhasználása Hozamfelhalmozás Értékpapír azonosító száma: A0MX5K ISIN: LU Forgalmazási jutalék: Évi 0,65% (a számítás alapja a TNL befektetési jegy osztály részalapban való részesedésének százalékos aránya a negyedév végén; fizetendı minden negyedév végén) Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40% (a hó végén a részalap vagyonának %-ában számítva és a hónap végén fizetendı) Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstrasse 35 D München A befektetési tanácsadó honoráriuma: A befektetési tanácsadó honoráriumát a beszedett alapkezelési díjból fedezik. Átalányadó: Évi 0,05% (a részalap vagyonának %-ában számítva minden egyes negyedév végén) Részalap pénzneme: Euró Értékelés napja: Minden egész napos banki munkanap Luxemburgban és Frankfurt am

56 Mainban Befektetési jegyek: Befektetési jegyek Részesedések felosztása: Összevont címlető certifikátok Futamidı: Korlátozás nélkül Forgalmazási terület Luxemburg, Németország TER: TNL részosztály: 2,45% Hisztórikus teljesítmény

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK COMMODITIES A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap

Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Egyszerűsített Tájékoztató ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE A befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20. -a szerinti közös tulajdonú alap Engedélyezte az [osztrák] Pénzpiaci Felügyelet a befektetési alapokról

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Hold Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2011. október 14. *Az Alap befektetési alapba fektetı értékpapír

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

Egyszerűsített értékesítési tájékoztató. DekaLux-Deutschland

Egyszerűsített értékesítési tájékoztató. DekaLux-Deutschland Egyszerűsített értékesítési tájékoztató. DekaLux-Deutschland Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi kiadás

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája

A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája A Biztosító az egyes eszközalapok kezelésével

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Stabilitás 2014/10 kötvény Nyilvános ajánlat

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013 kibocsátási programja Takarék Invest Stabilitás 2014/10 kötvény Nyilvános ajánlat Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Stabilitás 2014/10 kötvény Nyilvános ajánlat 1. Termékleírás Indexált kamatozású, 1,5 év futamidejű,

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

IX. Befektetési termékek

IX. Befektetési termékek Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. : (06-40) 48-48-48 IX. Befektetési termékek 1. Alapkezelő befektetési jegyei Kondíciós Lista Érvényben: 2008. április 1-jétől visszavonásig 1.1. Forint befektetési

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a.

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

HANSAasia. Ügyféltájékoztató. nemzetközi részvényalap HANSAINVEST

HANSAasia. Ügyféltájékoztató. nemzetközi részvényalap HANSAINVEST HANSAINVEST nemzetközi részvényalap Ügyféltájékoztató A dokumentum a nemzetközi kötvényalap 2008. április 1-jén kelt német nyelvű tájékoztatójának és rövidített tájékoztatójának kivonatolt magyar nyelvű

Részletesebben

FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPOK

FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPOK AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA A Biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának

Részletesebben

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. 1054

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Raiffeisen Likviditási Alap

Raiffeisen Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

QFT20171220A12 KÖTVÉNY

QFT20171220A12 KÖTVÉNY QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK IV/1.

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény Nyilvános ajánlat

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013 kibocsátási programja Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény Nyilvános ajánlat Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2012/2013" kibocsátási programja Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény Nyilvános ajánlat 1. Termékleírás Indexált kamatozású, 1,5 év futamidejű,

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

HI Topselect D. Ügyféltájékoztató az alapról. kockázatorientált nemzetközi alapok alapja HANSAINVEST

HI Topselect D. Ügyféltájékoztató az alapról. kockázatorientált nemzetközi alapok alapja HANSAINVEST HANSAINVEST HI Topselect D kockázatorientált nemzetközi alapok alapja Ügyféltájékoztató az alapról A dokumentum a HI Topselect D nemzetközi alapok alapja 2006. szeptember 1-jén kelt német nyelvű tájékoztatójának

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Részvény Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió

optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió 2015 optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió GFX Balance Abszolút Hozamú Portfólió Intelligens vagyonkezelés A Balance Abszolút Hozamú Portfólió célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Gránit Tıkegarantált Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2008. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Gránit Tıkegarantált Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2008. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Gránit Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet A VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK LISTÁJA, ÖSSZETÉTELE ÉS BEFEKTETÉSI ELVEI az ERGO Smart Way befektetési

Részletesebben

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Budapest, 2011. május 20.

Budapest, 2011. május 20. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátási Program 2010/2011" kibocsátási programja Takarék Invest Biztos Befutó II. 2013/01 kötvény Nyilvános ajánlat Befektetési alaphoz kötött, 1,5 év futamidejű,

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben