A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL"

Átírás

1 A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében kibocsátott kötvények, illetve diszkontkincstárjegyek adásvételére kötnek adásvételi és/vagy megbízási szerzıdést. A kereskedés során a normál T+2 napos (üzletkötést követı 2.munkanapon történı) elszámolástól az Ügyfél kérésére el lehet térni T+1 (üzletkötést követı 1. munkanapon), vagy T (üzletkötés napján) napos elszámolásra. A megvásárolt, és lejáratig tartott állampapírok kockázatmentes befektetésnek minısülnek. Ha az állampapírok lejárat elıtt értékesítésre kerülnek, akkor elképzelhetı, hogy a piaci hozamszint mozgása miatt erre csak a vételi árfolyamnál Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében kibocsátott kötvények, illetve diszkont kincstárjegyek adásvételére kötnek kedvezıtlenebb szinten van lehetıség, így az Ügyfél számára veszteség realizálódik. VÁLLALATI KÖTVÉNY ÜGYLETEK A kötvények hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, ahol a hitelezı az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevı pedig a kötvény kibocsátója. A kötvénykibocsátó vállalat arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az elıre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt idıben és módon megfizeti. Kötvény vásárlásakor az Ügyfél a papírért annak bruttó árfolyamát fizeti, és eladáskor is a bruttó árfolyamát kapja. A bruttó árfolyam a nettó árfolyamon kívül tartalmazza a kötvény elızı kamatfizetése óta eltelt idıszakra jutó idıarányos kamatot (ún. felhalmozott kamatot) is, ami természetesen mindig azt a tulajdonost illeti, akinek ez alatt az idıszak alatt a kötvény a birtokában volt. A kötvényadásvétellel kapcsolatos elszámolások általában a kötésnapot követı 2. vagy 3. munkanapon történnek. : A kötvények kockázata önmagában a kibocsátó intézmény kockázatosságának függvénye, azaz minél kockázatosabbnak tekinthetı egy vállalat, ill. mőködése, minél kevésbé valószínősíthetı a névérték ill. kamatok esedékességkori kifizetése, annál kockázatosabbnak tekinthetı az adott kötvény. A kötvények lejárat elıtti eladása esetén a ténylegesen realizált hozam mértékét az eladási és vételi hozamok közötti eltérés és a piac alakulása is befolyásolja. A kötvények hozama és az árfolyam nagysága egymással fordítottan arányos, azaz magasabb hozam alacsonyabb árfolyamot eredményez. Elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által eladandó kötvény árfolyama a piaci kamatlábváltozás (alapkamat-, hozamemelkedés) hatására alacsonyabb, mint a megvételekor így az eladásra szánt kötvény kevesebbet ér. Amennyiben ügyfelünk nem forintban denominált kötvény birtokosa (a kötvény nem forintban került kibocsátásra), úgy devizaárfolyam-kockázat (kérdéses devizaárfolyam gyengülés, vagy forinterısödés esetén) is felléphet, azaz a kötvény névértéke, illetve kamata forintban kifejezett értéke alacsonyabb lehet a korábban elvártnál.

2 RÉSZVÉNY ÜGYLETEK Részvénytársaság alapításakor, vagy jegyzett tıkéje felemelésekor kibocsátott, tulajdonjogot megtestesítı értékpapír, amely a társaság tıkéjének a névérték által meghatározott hányadát testesíti meg. A részvény tulajdonosa a befektetett pénze (részvény névértéke) után jogosult a kiosztásra kerülı nyereség arányos részére, az osztalékra. Az ügyfelek által megvásárolható részvény lehet tızsdére bevezetett, ill. tızsdére be nem vezetett nyilvánosan (bárki által megvásárolhatóan) kibocsátott értékpapír. A részvény megvásárlásakor az ügyfél a részvény aktuális árfolyamát fizeti, ami jelentısen eltérhet annak névértékétıl. A részvény adás-vétellel kapcsolatos elszámolások tızsdei üzletkötés esetében általában a kötésnapot követı 3. munkanapon történnek. : A részvénybefektetés az állampapír ügyleteknél kockázatosabb befektetések közé sorolandó az árfolyamok érzékenysége, ingadozása miatt. A részvények kockázata alapvetıen a kibocsátó intézmény kockázatosságának függvénye, azaz minél kockázatosabbnak tekinthetı egy vállalat, ill. mőködése, annál kockázatosabbnak tekinthetı az adott részvény. A részvény árfolyama, így annak változékonysága azonban nem kizárólagosan az adott vállalat mőködési függvénye, azt befolyásolja többek között az adott ország, iparág, stb. pénzpiaci, makrogazdasági helyzete is. Elıfordulhat, hogy alacsonyabb árfolyamon tudja az ügyfél a részvényét eladni, mint amilyen árfolyam korábban azt megszerezte. Amennyiben ügyfelünk nem forintban denominált részvény birtokosa (a részvény nem forintban került kibocsátásra), úgy devizaárfolyam-kockázat (kérdéses devizaárfolyam gyengülés, vagy forinterısödés esetén) is felléphet, azaz a részvény eladáskori, forintban kifejezett értéke alacsonyabb lehet a megvásárlási árnál akár a devizában meghatározott részvényárfolyam emelkedésének ellenére is. BEFEKTETÉSI JEGY ÜGYLETEK A befektetési jegy az alapkezelı által sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve kötelezi magát, hogy azt a befektetési jegy tulajdonosa érdekében befektetési alap kialakítására, illetve az abban történı elhelyezésre fordítja, és az így létrehozott alapot a befektetık általános megbízásából kezeli. A befektetési jegy részesedést testesít meg, de tulajdonosa korlátozott tulajdonosi jogokat szerez, ui. kizárólag hozamra és likvidációs ellenértékre jogosult, az alap mőködésébe nem szólhat bele. A befektetési jegy tulajdonosok a befektetési alap tıkéjének tulajdonosai, akik ebbıl befektetési jegyeik értékének az alap értékéhez a hozam felosztáskori nettó eszközértékhez viszonyított arányában részesednek. A befektetı hozama tehát az alap befektetéseinek sikerességétıl függ. Az alap fektethet értékpapírokba ill. ingatlanokba. A befektetési alapok elsısorban a kisbefektetık pénzét győjtik össze, biztosítva számukra a szükséges szakértelmet, illetve befektetési lehetıségekhez való hozzáférést (nagy tıkekoncentrációval könnyebb befektetni). A befektetési jegy megvásárlásakor/eladásakor még nem ismert az az árfolyam, amelyen a tranzakció ténylegesen teljesülni fog, az az alapban lévı eszközök ún. nettó eszközértékének függvénye és csak a jegyzést követıen meghatározott. : Az egyes befektetési jegyek hozama, ill. kockázata elsısorban azon eszközök hozamától ill. kockázatosságától, valamint azok egymásra hatásától függ, amelyekbe az alap befektet.

3 Elıfordulhat bármilyen idıtávon, hogy alacsonyabb árfolyamon tudja az ügyfél a befektetési jegyét visszaváltani, mint amilyen árfolyam korábban azt megszerezte. Bizonyos befektetési jegyeknél elıfordulhat, hogy a megvásárlástól számított, alaptól függıen meghatározott (néhány nap, vagy akár egy év) idın belüli visszaváltáskor a befektetési jegy árfolyamának emelkedése ellenére sem realizálja az ügyfél a korábban befektetett összeget, ugyanis ilyen esetben ún. extra költséget számítanak/számíthatnak fel a befektetési alapok kezelıi. Amennyiben ügyfelünk nem forintban denominált befektetési jegy birtokosa (a befektetési jegy nem forintban került kibocsátásra), úgy devizaárfolyam-kockázat (kérdéses devizaárfolyam gyengülés, vagy forinterısödés esetén) is felléphet, azaz a befektetési jegy visszaváltáskori, forintban kifejezett értéke alacsonyabb lehet a megvásárláskorinál akár a devizában meghatározott befektetési jegy árfolyamának emelkedése ellenére is. SPOT ÜGYLETEK Egy spot ügylet az jelenti, hogy az Ügyfél megbízása alapján a Társaság egyszeri, pénzügyi eszközre vagy devizára vonatkozó ún. azonnali adásvételi ügyletet bonyolít le, amelynél a teljesítés idıpontja a kötésnapot követı azon nap, mely mindkét devizában munkanap és ameddig ellenkezı megállapodás, vagy tızsdei illetve elszámolási szabály hiányában - eltelt két munkanap (T+2). Tekintettel arra, hogy az árfolyam rögzítése és a teljesítés idıpontja között jellemzıen több munkanap telik el, így az ügylet megkötése idıpontjában érvényes és a teljesítés idıpontjában érvényes árfolyam nagy valószínőséggel el fog térni egymástól. Így elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által megvásárolt pénzügyi eszköz vagy deviza a Társaság általi teljesítés idıpontjában olcsóbban is megvásárolható, valamint elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által eladott pénzügyi eszköz vagy deviza a Társaság általi teljesítés idıpontjában drágábban is eladható. FORWARD ÜGYLETEK A forward olyan határidıs ügylet, amelyben a Társaság és az Ügyfél valamely napon megállapodnak bizonyos mennyiségő adott pénzügyi eszköz vagy deviza meghatározott árfolyamon történı vételérıl vagy eladásáról rögzített jövıbeni idıpontra szóló teljesítéssel. A határidıs kötési árfolyam kiszámítása jellemzıen két tényezı alapján történik: a mindenkori spot árfolyam és a két pénzügyi eszköz vagy deviza idıarányos kamatkülönbözetének árfolyampontokban kifejezett értéke. Tekintettel arra, hogy az árfolyam rögzítése és a teljesítés idıpontja között több munkanap telik el, így az ügylet megkötése idıpontjában érvényes és a teljesítés idıpontjában érvényes árfolyam nagy valószínőséggel el fog térni egymástól. Így elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által megvásárolt pénzügyi eszköz vagy deviza a Társaság általi teljesítés idıpontjában olcsóbban is megvásárolható, valamint elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által eladott pénzügyi eszköz vagy deviza a Társaság általi teljesítés idıpontjában drágábban is eladható. A forward ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy összegő nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet a rendelkezésre bocsátott biztosítékoknak. Amennyiben a piaci ármozgás olyan irányú, hogy az Ügyfél által a Társaság rendelkezésére bocsátott biztosítékok a továbbiakban a Társaság megítélése szerint nem elegendıek a Társaság Ügyféllel szemben fennálló követeléseinek biztosítására, a pozíció fenntartása érdekében a Társaság az Ügyféltıl pótlólagos biztosítékot követelhet, vagy amennyiben az Ügyfél biztosítéknyújtási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a Társaság a pozíciókat likvidálhatja.

4 OPCIÓS ÜGYLETEK Opciós díj ellenében jog megvásárlása vagy eladása, adásvételi szerzıdés, mely alapján az opció jogosultja megvásárol vagy elad egy meghatározott jövıbeli idıpontban vagy meghatározott idıszakban esedékes ügylet egyoldalú megkötésére szóló jogot. Az opciós ügyletek típusai: - vételi opció: kétoldalú ügylet, melyben az opciót megvásárló fél opciós díj ellenében egy meghatározott pénzügyi eszköz vagy deviza meghatározott jövıbeli idıpontban elıre megállapított árfolyamon történı vásárlására szerez jogot a másik féltıl (call option). - eladási opció: kétoldalú ügylet, melyben az opciót megvásárló fél opciós díj ellenében egy meghatározott pénzügyi eszköz vagy devizameghatározott jövıbeli idıpontban elıre meghatározott áron való eladására szerez jogot (put option). Az Ügyfél az opció megvásárlását követıen a mindenkori opciós díj fejében értékesítheti az opciót, vagy a lejáratkor az opciós jogával élhet, vagy megteheti azt is, hogy a lejáratkor nem él az opciós jogával. Abban az esetben, ha a vételi opció jogosultja él vételi jogával, úgy az opció kötelezettjének a meghatározott pénzügyi eszközt vagy devizát teljesítenie kell, ha az eladási opció jogosultja él eladási jogával, az opció kötelezettjének a meghatározott pénzügyi eszköz vagy deviza ellenértékét kell teljesítenie. Opció eladója (kötelezettje) az opciós díj (prémium) megnyerésének fejében viszonylag alacsony fedezettel nagy összegő nyitott pozíció árfolyamváltozásainak kockázatát viseli, következésképpen vállalja, hogy a lehetséges nyereségének többszöröse is lehet vesztesége. Amennyiben a piaci ármozgás olyan irányú, hogy az Ügyfél által a Társaság rendelkezésére bocsátott biztosítékok a továbbiakban a Társaság megítélése szerint nem elegendıek a Társaság Ügyféllel szemben fennálló követeléseinek biztosítására, a pozíció fenntartása érdekében a Társaság az Ügyféltıl pótlólagos biztosítékot követelhet. Az opció lehívási árfolyama és az opció gyakorlásakor jegyzett piaci ár jelentısen eltérhet egymástól, így elıfordulhat, hogy az opció kötelezettje jelentıs veszteséget kénytelen elkönyvelni. Az opció kötelezettje számára kedvezıtlen ármozgást okozhatnak az opciós piacon az azonnali devizapiaci árfolyammozgások, a volatilitás változása, a hátralévı futamidı csökkenése, a kamatlábak változása. Bizonyos esetekben likviditáshiány is elıfordulhat az opciós piacon, mely befolyásolhatja az elérhetı árakat. DEVIZA SWAP ÜGYLETEK A deviza swap olyan ügylet, amelyben a Társaság és az Ügyfél valamely napon megállapodnak bizonyos mennyiségő adott pénzügyi eszköz vagy deviza meghatározott árfolyamon történı vételérıl vagy eladásáról rögzített azonnali, vagy jövıbeni idıpontra szóló teljesítéssel, valamint ugyanezen pénzügyi eszközök vagy devizák egy elızınél késıbbi idıpontban történı ellentétes irányú cseréjérıl. A két csereügylet árfolyamának kiszámítása jellemzıen két tényezı alapján történik: a mindenkori spot árfolyam és a két pénzügyi eszköz vagy deviza idıarányos kamatkülönbözetének árfolyampontokban kifejezett értéke. Tekintettel arra, hogy az árfolyam rögzítése és a teljesítés idıpontja között több munkanap telik el, így az ügylet megkötése idıpontjában érvényes és a teljesítés idıpontjában érvényes árfolyam nagy valószínőséggel el fog térni egymástól. Így elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által megvásárolt pénzügyi eszköz vagy deviza a Társaság általi teljesítés idıpontjában olcsóbban is megvásárolható, valamint elıfordulhat olyan eset, hogy az ügyfél által eladott pénzügyi eszköz vagy deviza a Társaság általi teljesítés idıpontjában drágábban is eladható. A deviza swap ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy összegő nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet a rendelkezésre bocsátott biztosítékoknak. Amennyiben a piaci ármozgás olyan irányú, hogy az Ügyfél által a Társaság rendelkezésére bocsátott biztosítékok a továbbiakban a Társaság megítélése szerint nem elegendıek a

5 Társaság Ügyféllel szemben fennálló követeléseinek biztosítására, a pozíció fenntartása érdekében a Társaság az Ügyféltıl pótlólagos biztosítékot követelhet, vagy amennyiben az Ügyfél biztosítéknyújtási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a Társaság a pozíciókat likvidálhatja.

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.

ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA, AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei ERGO Biztos Tıke alapbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános

Részletesebben

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei ERGO Biztos Tıke alapbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. 1054

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPOK

FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPOK AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA A Biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Hold Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2011. október 14. *Az Alap befektetési alapba fektetı értékpapír

Részletesebben

MKB Kelet-Európai Négyes Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Kelet-Európai Négyes Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Kelet-Európai Négyes Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Részvény Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Raiffeisen Likviditási Alap

Raiffeisen Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

2.1 Állampapírok. 2.1.1 Diszkont Kincstárjegy

2.1 Állampapírok. 2.1.1 Diszkont Kincstárjegy A (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8.) TERMÉKKATALÓGUS 2008. február 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSA 5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2 A BEOLVADÓ ALAP BEMUTATÁSA... 5 A BEOLVADÓ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA... 5

TARTALOMJEGYZÉK 2 A BEOLVADÓ ALAP BEMUTATÁSA... 5 A BEOLVADÓ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA... 5 AZ AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT BEOLVADÓ ALAP) AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március K&H Alapkezelő Zrt. Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március Tartalom I. Betétek és rövid távú eszközök... 3 1.1 Lekötött betétszámlák 3 1.2. Kincstárjegyek 4 II. Kötvények... 5 2.1. Forintban kibocsátott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. december TARTALOMJEGYZÉK... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Kockázati

Részletesebben

GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és i jellemzőire terjed ki: szabályozott piacra bevezetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzata

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzata BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT BEOLVADÓ ALAP) AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

AZ AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben