Jelentések és Mérleg december 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg 2011. december 31."

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. Éves rendes közgyűlés április 19. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve

2 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Jelentések és éves beszámoló december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 1 Közgyűlés összehívása 3 Üzleti év eredményei 7 Bevezetés Működési beszámoló - Üzleti jelentés 10 - Bevezető 11 - Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység 11 - Egyetemes szolgáltatói tevékenység 12 - Kereskedelmi tevékenység 13 - Támogató tevékenység 16 - Törvényi / tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 20 - Egészség, biztonság és környezet 22 - Fenntarthatóság 24 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 28 Egyéb információk 31 Az üzleti év zárását követő főbb események 32 Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ Zrt Tárgyévi mérleg december Mérleg 37 Eredménykimutatás 38 Kiegészítő melléklet 39 - Cash flow kimutatás 40 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 42 - Értékelési kritériumok 49 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Tevékenységenkénti mérleg és eredménykimutatás Mellékletek Számviteli szétválasztás, éves mérleg és eredménykimutatások 88 Bevezető 88 Számviteli szétválasztás kidolgozásának kritériumai 90 Egyetemes szolgáltatói tevékenység 92 - Mérleg 94 - Eredménykimutatás 95 Kereskedelmi tevékenység 97 - Mérleg 99 - Eredménykimutatás 100 Támogató tevékenység Mérleg Eredménykimutatás 105 Igazgatóság javaslata a közgyűlés felé 106 Felügyelő bizottság jelentése 109 Független könyvvizsgálói jelentés 111 Eredményfelosztás

3 KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Közgyűlés összehívása A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését áp rilis 19. n apján órai kezdettel tartja a 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínen. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása. 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása. 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása. 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása. 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról. 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala. 7. Az Alapszabály 1.4. és 2.7. pontjainak módosítása. 8. Könyvvizsgálói vizsgálat elrendelése. A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén órától 15 óra 45 percig történik. 1

4 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 20. napján órai kezdettel a 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén órától 19 óra 45 percig történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Dott. Cesare Cuniberto 2

5 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti év eredményei A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.193 ezer fő) közel 64 ezerrel növekedett. A TIGÁZ Zrt. szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 573 millió Ft volt, amelyhez millió Ft árbevétel, és millió Ft összegű költség és ráfordítás tartozik. Az adózott eredmény negatív millió Ft, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből és a pénzügyi- és rendkívüli tevékenység millió Ft-os veszteségéből adódik. A pozitív Free Cash flow millió Ft volt. A Társaság 1,7 milliárd Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza. Megjegyzés: az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint 3

6 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI Gázértékesítés (millió m 3 -ben) Megjegyzés: a gázértékesítés tartalmazza az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítésen kívül a kereskedelmi értékesítést is Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (ezer db)

7 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Főbb gazdasági adatok (az átsorolt mérleg és eredménykimutatás alapján) (millió Ft-ban) Árbevétel összesen Üzemi működési eredmény (1.931) Adózott eredmény (2.619) 579 (7.232) Beruházás összesen Saját tőke Nettó pénzügyi (eszközök) kötelezettségek Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként (Ft) nincs nincs nincs 5

8 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Jelentések és Mérleg december 31. 6

9 BEVEZETÉS / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Bevezetés Tisztelt Részvényesek! A Társaság operatív működését évben jelentősen megnehezítette a jogszabályi környezet, a gázellátással kapcsolatban közel 30 új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra és gyakorlatilag az ESZ (Egyemetes Szolgáltató) tartifák befagyasztására, a válságadóra, amelyek miatt jelentős veszteséget szenvedtünk el. Ezen negatív külső szabályozási környezet és a gazdasági válság ellenére is a Társaság évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének még hatékonyabbá tétele. A Társaság évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Társaság Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, valamint hirdetési kampányok szervezésével. megtörtént az ESZ (Egyemetes Szolgáltató) működési engedély kiterjesztés Budapestre és néhány újabb Pest megyei településre, tovább folytatódott, a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaság internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, további fejlesztésre kerülnek az ügyfelek elégedettségének javítása érdekében, az ügyfélszolgálati irodák, mely szerint folyamatosan modernizáltuk közel 50 ügyfélszolgálati irodánkat, hogy lakossági ügyfeleink európai kényelemben intézhessék gázfogyasztással kapcsolatos ügyeiket. tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, megtörtént a nyomtatási, boritékolási és postára adási tevékenységünk kiszervezése, 7

10 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / BEVEZETÉS bevezetésre került az elektronikus számlaigazolás, amelyet a SAP rendszerben működő Work-flow támogat, Megvalósítottuk az Integrált Irányítási Rendszer kiépítését és tanúsítását célzó feladatokat. Az IIR (Integrált Irányítási Rendszer) kiépítésével együtt az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalalti folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg. Az eni irányelvekkel összhangban végezte a Társaság évben is, az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan. A TIGÁZ Zrt évben operatív működésének legfontosabb eredményei: a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató fogyasztói létszáma ezer fő volt, a TIGÁZ Zrt. összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltató földgáz értékesítés millió m 3 volt évben a TIGÁZ Zrt. 1,7 miliárd Ft. értékű beruházást hajtott végre, amely elsősorban a kiemelt projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: Az EBIT (működési eredmény) negatív összegű millió Ft. A szokásos tevékenység adózás előtti eredménye: millió Ft. 8

11 BEVEZETÉS / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Társaság év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Társaság vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon, a kereskedelmi tevékenységek fejlesztése, valamint a gazdasági-pénzügyi eredmények javítása révén úgy, hogy a Társaság proaktív módon lépjen fel a magyar földgázipar megváltozott viszonyai között, amelyet erőteljes piacnyitási és liberalizációs politika jellemez. A tárgyév során jelentős előrelépést értünk el a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, mely igazolta a szervezeti változtatás hatékonyságát. A jogszabályi környezet változására Társaságunk a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével reagált. A TIGÁZ dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Társaság az elkövetkező évekre kitűzött. IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Elnök Cesare Cuniberto (1) Roberto Albergante (2) Tagok Tagok Maria Rita Galli (2) Alessandro Caporale (2) Cristian Signoretto (2) Varga Gyula (2) Mauro Rinaudo (2) Marco Diotti (2) Scipione Chiala (2) KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst & Young Kft. (3) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az alapító okirat az igazgatóság, illetve a közgyűlés hatáskörébe utal. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) április 20-ai közgyűlés nevezte ki, és az Igazgatóság április 26-án válaszotta elnökké (3) április 21-ei közgyűlés választotta meg (2) április 20-ai közgyűlés nevezte ki 9

12 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető A TIGÁZ Zrt. földgázt értékesít Magyarország egész területén. A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. 10

13 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Egyetemes szolgáltatói tevékenység A Társaság operatív működését évben jelentősen megnehezítette a jogszabályi környezet, a gázellátással kapcsolatban közel 30 új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra és gyakorlatilag az ESZ (Egyemetes Szolgáltató) tartifák befagyasztására, a válságadóra, amelyek miatt jelentős veszteséget szenvedtünk el február 28-án a TIGÁZ Zrt. Egyetemes szolgáltatói működési engedélyének kiterjesztését kérte Budapestre és a működési engedélyében addig nem szereplő Pest megyei településekre. A Hivatal 173/2011. számú határozatában a Tigáz Zrt Egyetemes szolgáltatói működési engedélyét kérelmének megfelelően módosította, vagyis az engedélyes szolgáltatási területe április 13-tól kiegészült Budapesttel és a korábbi működési engedélyben nem szereplő Pest megyei településekkel. A éves adatokból kiderül, hogy a Társaság egyetemes szolgáltatói fogyasztóinak száma közel 64 ezer fővel növekedett a tárgyévben (a i ezer főről ra 1257 ezer főre változott) éves adatok alapján az ellátott egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma ezer - melyből ezer lakossági fogyasztó, 67 ezer pedig nem lakossági fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés fogyasztóknak Mm 3. A lakossági fogyasztás összesen kb millió köbméter, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés kb. 88 %-a. Az egyetemes szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan a december 31.-ére vonatkozó naturáliákat a következő táblázatok tartalmazzák: Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (db) Változás Abszolút % Lakossági ,63 Nem lakossági ,29 ÖSSZESEN ,39 11

14 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG Egyetemes szolgáltatói értékesítés (Mm³) Változás Abszolút % Lakossági 1 441, ,8 (142,2) (9,87) Nem lakossági 299,3 184,2 (115,1) (38,46) ÖSSZESEN 1 740, ,0 (257,3) (14,78) július 01-től az Egyetemes Szolgáltatásra jogosultak köre szűkült. Kikerültek a szabadpiacra kötelezően a m 3 /h mérőkapacitású nem lakossági célú fogyasztók is. Jelentősebb közösségi események a tárgyidőszakban: A tárgyévben indította útjára a TIGÁZ, a Környezetvédelmi Világnapon idei lakossági rendezvénysorozatát, amelynek célja az energiatakarékosság fontosságának hangsúlyozása volt. új akció indult a lakossági felhasználók részére: Számoljon a tigázzal szlogennel, mely eredményesen lezárult. A tárgyévben tovább folytatódott az Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő Összeköt az energia program, mely hatékonyan zárult. A rendezvények célja volt a fenntartható fejlődés hangsúlyozása, az energiatakarékos életmódra nevelés, a mérsékelt energiafogyasztásra oktatás, környezetbarát viselkedés kialakítása és a környezetvédelmi szemlélet erősítése állt. Kereskedelmi tevékenység A TIGÁZ Zrt. a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. Ezen kötelezettségének ellátásához még évben, a már meglévő szerződések mellé, valamint a megszűnt nagykereskedői hosszútávú szerződés helyébe új, import alapú, 2-5 évre szóló földgáz beszerzési szerződéseket kötött. A földgázpiacon az elmúlt években végbement gázipari jogszabályi változások jelentősen érintették a földgázkereskedelmi tevékenységünket. A 20 m 3 /h feletti nem lakossági célú felhasználók többé nem vételezhetnek földgázt az egyetemes szolgáltatás keretein belül; gázigényüket a szabadpiacról, kereskedelmi szerződés keretében kell kielégíteniük. A jogszabályi változások új helyzetet teremtettek a piacon. A Társaság a évben összesen 912 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztóink, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. 12

15 TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Támogató tevékenység Szervezés és humánpolitika A Tárgyévben tovább folytatódott a Társaság szervezetének optimalizálása. Befejeződött a teljesítmény értékelési rendszer bevezetése az anyavállalat irányelveivel összhangban. A külső gazdasági, jogszabályi körülmények változására adott válaszként az ügyfélkapcsolati területen tovább folytatódott a tevékenységek specializált csoportosítása, melynek célja, hogy a szakmai tevékenységek egy-egy szervezetben jelenjenek meg. A korábbi Földgáz-kereskedelmi szervezetből megalakult a Kereskedelmi, valamint a Beszerzés és Risk Management Igazgatóság, mellyel kiemelt szerepük hangsúlyosabbá vált. A fejlesztési projektek területén elért főbb eredmények: a vállalati bérszámfejtés és erőforrás kezelés támogatására bevezetésre került a NEXON HR rendszer, megvalósítottuk az Integrált Irányítási Rendszer kiépítését és tanúsítását célzó feladatokat, elindítottuk az ügyfélkapcsolati csatornák egységesítését célzó projektet, megtörtént a nyomtatási, boritékolási és postára adási tevékenység kiszervezése, a beszerzéssel és a szállítók értékelésével kapcsolatos költségek csökkentése, a szolgáltatások minőségének optimalizálása érdekében teljes körben alkalmazásra került az ELO beszerzési workflow, évben tovább folytatódott az elektronikus iratkezelés kiterjesztését célzó Dokumentum management projekt. Ezen túlmenően, a társaság összes egységével együttműködésben, tovább folytatódik az eni által kiadott Management System Guideline-ok átvétele, valamint azok társasági operatív eszközökhöz történő igazítása (Utasítások és operatív útmutatók). A TIGÁZ Zrt-nél december 31-én 582 fő dolgozott ( én 583 fő volt), továbbá 3 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Társaság munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, felvéve 39 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Társaságtól 40 fő. 13

16 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG Rögzitésre került a évi bérmegállapodás, az alapbérek évben átlagosan 4,7 %-kal nőttek évben a Tigáz Csoport lezárta egységes bérkategória rendszer bevezetését. A munkavállalói mozgóbér kifizetése ez évben is a Társaság egészére vonatkozó Gold feltétel és a munkahelyi csoport célok 100 %-os teljesítésének elérésétől függ. Továbbra is cél, hogy a vezetőket egyénileg is ösztönözzük az egyre ambíciózusabb célkitűzések elérésére, személyre szabott prémiumrendszer alkalmazásával. A TIGÁZ Zrt-nél évben képzésre 26 ezer órát fordítottunk. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, teljesítményértékelő, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. Társaságunk évben nagy hangsúlyt fektetett az e-learninges oktatásokra is. Jogi tevékenység és társasági titkárság A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken aktív volt: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az intenzív jogszabály-alkotási és módosítási folyamat naprakész nyomonkövetése, ezzel együtt a TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ-DSO Kft. valamennyi üzletszabályzatának felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; a Társaság részvényeinek dematerializálási folyamatában történő aktív részvétel; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység Ami a gazdasági területet illeti, továbbra is folytatódtak az egyeztetési erőfeszítések együttműködve a Magyar Energia Hivatallal is, minden olyan témában, amelyek kiemelt gazdasági hatással bírnak a társaságra, így számviteli-, adózási kérdésekben, az árszabályozással kapcsolatos problémákban, tiszteletben tartva a gazdasági verseny miatti korlátokat. Kiemelt tevékenységek: kiemelt figyelmet fordítottunk az árbevétel összetevőire, a hitelállományra azok alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a kintlévőségek alakulására és a fedezeti ügyletekre, tovább folytatódik a kiemelt projektek folyamatos nyomon követése, megtörtént a TIGÁZ GEPA Kft. SAP rendszerbe történő megfeleltetése, bevezetésre került az elektronikus számlaigazolás, amelyet a SAP rendszerben működő Work-flow támogat. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. 14

17 TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Beszerzési tevékenység A TIGÁZ Zrt. beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában folyamán a Beszerzés kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére, az alábbiak szerint: A Társaság műszaki egységeivel közösen készített beszerzésekről szóló éves terv készítése és negyedévente történő aktualizálása, A teljes beszerzési tevékenység időbeli lefutásának csökkentése (a folyamatok több mint 95%-a 60 napon belüli ügyintézői határidővel kerül elvégzésre). A társaság esetében az előírt megrendelések száma több mint 550 volt, összesen 6,8 milliárd Ft értékben. 15

18 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI/TARIFA HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Törvényi/tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége Törvényi helyzet Megjelent a 11/2010 (IX.30.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, amelyben a legfőbb változás, hogy október 1-től változik a tárolási díjrendszer. Megszűnik a tárolói csúcs és mobildíj, helyette tárolói kapacitásdíj kerül kialakításra. a évi CXXXIV. törvény (2010. december 3.) a földgázellátásról szóló évi XL törvény módosításáról, mely lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználóknak eltérő rendszerhasználati díjak kerüljenek megállapításra. a 18/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozással összefüggő miniszteri rendelet módosításáról, mely módosítja az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25.) KHEM rendeletet. Így változik pl. az elismert fajlagos földgázár meghatározására vonatkozó képlet, amely szerint 40 %-ban figyelembevételre kerül a SPOT gáz ára amennyiben annak ára alacsonyabb a hosszú távú szerződés beszerzési árától, változott továbbá a mobilfinanszírozási költség számítása, az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási időszakon belüli megállapítása, valamint a tárolói készletérték meghatározása első negyedévére vonatkozóan. A rendelet továbbá módosítja a 74/2009 (XII.7) KHEM rendeletet, melyben a legfontosabb változás, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázelosztók tőkeköltsége 4,5 %, illetve a rendszeres árkorrekció során infláció korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a jogszabály szerint számított infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot. A rendeletben kihirdetett az árszabályozás során 2011-ben alkalmazandó árfolyamok: 207 Ft/USD és 282,5 Ft/EUR. a 19/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről, melynek lényege, hogy a 3/2010 (VI.30.) NFM rendelet szerint felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten felajánlhatja vételre az egyetemes szolgáltatónak. a 333/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31) Korm. rendelet módosításáról, amelyben a szociális támogatás idejét kiterjesztették április 30-ig. 16

19 TÖRVÉNYI/TARIFA HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ a évi CLXXXI. törvény (2010.dec.30.) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, amely módosítja a földgázellátásról szóló évi LX törvényt, melyben életbe lép az a rendelkezés, hogy a különadót az engedélyesek nem háríthatják át a velük szerződésben álló engedélyesekre vagy felhasználókra. a 38/2010 (XII.31.) NFM rendelet az egyes földgázárakkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosításra kerül a 19/2010 (XII.3.) NFM rendelet, mely szerint a felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten köteles felajánlani vételre az egyetemes szolgáltatónak. a 39/2010. (XII.31.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, melyben a legfőbb változás, hogy január 1-től a 20 m3/h alatti mérős fogyasztói körben (a lakóközösségek kivételével) sávos tarifarendszer kerül meghatározásra, illetve további kedvezményeket határoz meg a nagycsaládosokra vonatkozóan. a 21/2011. valamint az 55/2011. számú MEH határozatok, melyben a Hivatal a TIGÁZ Zrt-t, mint egyetemes szolgáltatói engedélyest január 13-tól 90 napra a FŐGÁZ Zrt egyetemes szolgáltatói területén lévő korábban EMFESZ Kft. által ellátott felhasználók ellátására végső menedékes szolgáltatóként jelöli ki. a évi XXIX. törvény (2011. március 25.) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, amely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt, melyben főbb változások: a földgázelosztási díjból származó árbevétel megosztását a földgázelosztók között utolsó alkalommal első félévére kell teljesíteni július 1-től földgáz elosztói engedélyesenkénti elosztási díj kerül kialakításra módosulnak a kikapcsolási feltételek (a lakossági fogyasztó az egyéb feltételek fennállása esetén 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén kapcsolható ki). a 12/2011. (IV.7) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2009 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, melyben az Egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak Elosztási területként kerültek meghatározásra, valamint meghatározásra került a második negyedévére vonatkozóan a vételre felajánlott földgázforrás ára és mennyisége. a 75/2011 (V.2) Korm. rendelet az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, mely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendeletet. A Vhr. kiegészül a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályokkal. a 22/2011. (V.20) NFM rendelet a Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25) KHEM rendelet módosításáról, melyben a végfelhasználói árak képzéséhez kapcsolódóan meghatározásra került a október 1-jétől alkalmazandó árfolyamok értéke (188 Ft/USD, 271,1 Ft/EUR), valamint a nagycsaládos kedvezmény mértéke elosztói működési területenként került meghatározásra. a 85/2011 (V.26) Korm. rendelet a Lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31) Korm. rendelet módosításáról, melyben a jogosultsági időszak augusztus 31-re módosult. a évi LIX. törvény Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló évi LVI. törvény módosításáról, melynek keretében módosították a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt, melyben a szervezett földgázpiacra vonatkozó rendelkezések változtak. a 100/2011 (VI.29) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben többek között a kereskedőváltással kapcsolatos szabályozások módosulnak. 17

20 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI/TARIFA HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE a 32/2011 (VI.30) NFM rendelet A földgázár-szabályozással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról, melyben július 1-től változnak az egyetemes szolgáltatás díjszabási kategóriái és díjai, valamint megjelentek a Q3-as időszak felajánlási árai. a évi LXXXVII törvény Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény módosításáról. Ennek keretében módosították a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt is, melyben a rendszerhasználat díjainak képzésével, valamint az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések kerültek pontosításra. a 36/2011 (VII. 12.) NFM rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló KHEM rendelet módosításáról, mely módosította a szállítás, tárolás díjtételeit, valamint az elosztói engedélyesek vonatkozásában bevezette az engedélyesenként eltérő, ún. regionális tarifákat. az 52/2011 (X.7) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók vételre felajánlott földgázforrás áráról és az igénybevételre jogosultak köréről szóló NFM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló KHEM rendelet módosításáról. Megváltozott az ESZ árszabályozásban elismert molekula ár képlete. A korábbi 60% longterm és 40% spot kevert árképlet helyett 30% longterm és 70% spot került meghatározásra. a 293/2011 (XII.22) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról. A módosítások az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálják. a évi CLXXXII tv. (XII.22) Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, mely módosítás többek között lehetővé teszi, hogy az egyetemes szolgáltató időbeli elhatárolásként szerepeltesse az egyetemes szolgáltatás céljára igénybe vett földgázforrásain keletkezett nyereségét vagy veszteségét. a évi CLXXXV. tv. (XII.27) a villamos energiáról szóló tv. módosításáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is. A törvény szerint a fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség biztosítását kérheti a közintézményi felhasználó adott év október 15 és következő év április 15 közötti időszakra. a 83/2011 (XII.29) NFM rendelet melyben a földgáz egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások jelentek meg. Meghatározásra kerültek az egyetemes szolgáltatók által január 1-jétől alkalmazandó díjak, valamint a vételre felajánlott földgázforrás mennyiségei és árai, továbbá az egyetemes szoláltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értékei (210 Ft/USD, 279,1 Ft/EUR). a 378/2011 (XII.31) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról. A GET módosításával összhangban módosításra került a VHR több pontja. Tarifahelyzet A MEH 21/2011. számú határozata értelmében január 13. és április 13. között, a FŐGÁZ egyetemes szolgáltató területén lévő végső menedékes ellátásra jogosult felhasználók részére a TIGÁZ Zrt. a FŐGÁZ Zrt. árrendelet szerinti gázdíjából 0,247 Ft/MJ (8,4 Ft/m3) kedvezményt nyújtott április 13-tól az Egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak Elosztási területként kerültek meghatározásra. A TIGÁZ Zrt. Egyetemes szolgáltatói engedélyese 3 elosztási területen, különböző tarifák alkalmazásával nyújtja szolgáltatását, melyek közül a legnagyobb részt a TIGÁZ-DSO Kft elosztási területén végzett szolgáltatás képviseli. Az egyetemes szolgáltatási tarifák július 1-jén kerültek módosításra. 18

21 TÖRVÉNYI/TARIFA HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek Alapdíjak (éves) Ft Alkalmazandó díjak Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ I. árkategória 3, II. árkategória 3,477 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők Gázmérővel nem rendelkezők , ,587 3,266 A szolgáltatás minősége Társaságunk menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek a minőség mellett. Szervezeti működésünk középpontjában külső és belső ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk a minőségirányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által kiérdemeljük fogyasztóink, partnereink bizalmát, kivívjuk elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet integrált irányítási rendszerünk fókuszába helyeztünk a következő mottóval: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói piacon betöltött pozíciónkat. Társaságunk rendelkezik a tevékenységeit keretbe foglaló minőségirányítási rendszerrel, melynek megfelelőségét független fél tanúsította. A rendszer működése során a folyamatos fejlesztés irányvonala mentén fejlesztettük tevékenységeinket, szabályoztuk működésünket. Az ISO 9001-es szabvány változásával összhangban újítottuk meg minőségirányítási rendszerünket 2010 folyamán. A megújulás szellemében a Társaság felsővezetése - a tulajdonosi elvárások figyelembe vételével - határozott a továbbfejlesztés évi irányvonaláról. Ehhez illesztetten a környezetközpontú, a munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszerek bevezetését is célul tűzte ki, a három rendszerszabvány szinergiáinak kiaknázásával. Az Integrált Irányítási Rendszer (továbbiakban IIR) bevezetése 2011 júliusában megtörtént, és októberben független tanúsító igazolta, hogy az alkalmazott rendszer megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek. Az IIR kiépítésével együtt az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalalti folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg. Az év során jelentős előrelépést értünk el a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, mely igazolta a szervezeti változtatás hatékonyságát. A jogszabályi környezet változására Társaságunk a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével reagált. 19

22 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket olyan törvények és rendeletek szabályozzák, amelyek összhangban vannak az EU jelenleg hatályos irányelveivel és rendeleteivel. A TIGÁZ Zrt. stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ Zrt. munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre való iránymutatásait. Ezek összefoglalása a Gas&Power Divizió vezérigazgatójának 6/2011-es számú szabályozásával jelent meg, melyben elrendelte és aktualizálta az egészségvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi rendszer (HSE) alkalmazását. Az év folyamán egy munkabaleset történt. A TIGÁZ Zrt. következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhessék feladataikat, és javuljon a baleseti mutatók statisztikája. A TIGÁZ Zrt. célja az, hogy az elkövetkező években megelőzzük a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság jelentősen erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 51 millió Ft-ot költött (2010. évben 31 millió Ft volt). A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Társaság több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek ben a fizikai munkavállalók körében a teljes vérképre vonatkozó vizsgálatot biztositottunk. Kullancs elleni védőoltásban a Munkavédelmi szabályzat alapján meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak részesültek. Szezonális influenza elleni védőoltást téritésmentesen biztosítottunk a munkatársak részére. Rekreációs programokat biztosítottunk pl. csapatépitő programok megszervezével, sportnap megrendezésével. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Társaság közel 36 millió Ft-ot költött. A TIGÁZ Zrt. környezetvédelmi költségként tárgyévben 43 millió Ft-ot számolt el. A Társaság összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben közel 130 millió Ft-ot költött (2010. évben 115 millió Ft volt). 20

23 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 4,21 3,04 3,59 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 1,05 0 0,90 I. Súlyossági mutató 0,04 0,07 0,07 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,02 0 0,02 21

24 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatóság A TIGÁZ Zrt. továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. Az IIR (Integrált Irányítási Rendszer) kialakításának részeként megtörtént a helyzetfelmérés egy külső tanácsadó céggel közösen. A felmérés eredményeként meghatározott feladatokat a Projekt Irányító Bizottság határozatban fogadta el. Ezt követően megkezdődött a környezeti tényezők és a munkahelyi egészség és biztonság (MEB) kockázatok felmérése. A felmérések eredményeként összeállításra kerültek a környezeti hatásregiszterek valamint a MEB (munkahelyi egészség és biztonság) kockázatértékelések. Meghatározásra kerültek az IIR célok részét képező KIR (környezetközpontú irányítási rendszer) és MEBIR (munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági irányítási rendszer) vonatkozású célok valamint az azok megvalósulását szolgáló programok. A KIR célok meghatározásának alapját, a környezeti hatás értékelési folyamat eredményeként létrejött környezeti hatásregiszterben azonosított jelentős környezeti tényezők képezik. Az azonosított jelentős környezeti tényezők és az azokból eredő környezeti hatások túlnyomó többségével kapcsolatban, a Tigáz Csoportnál már vannak folyamatban lévő projektek. A munkahelyi egészség és biztonság (MEB) célok meghatározásának alapját, a kockázatértékelési folyamat eredményeként létrejött kockázatértékelési dokumentumokban azonosított veszélyek, valamint azok bekövetkezésének valószínűségéből és az okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságából eredő kockázatok képezik. A meghatározott intézkedések munkabiztonságot növelő intézkedések, melyek célja a kockázatok alacsony szinten tartása annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkabalesetek és az abból eredő hiányzások száma. A tárgyévben elvégzett és folyamatban lévő intézkedések: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és bevezetése, Energiafelhasználás racionalizálása és a légköri emisszió csökkentése (CO 2 ) Épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés), Társasági gépjárművek használatának további racionalizálása (üzemanyag felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés, valamint a biztonság növelése). A GPS rendszerrel történő ellenőrzések fokozása a hatékonyság növelésére. 22

25 FENNTARTHATÓSÁG / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Az IT eszközök fejlesztése, mely az IP alapú értekezletek tartásának elősegítése és támogatása révén, az utazások racionalizálásával jelentős környezetterhelés csökkenést eredményez. Hulladék keletkezés csökkentése A társasági irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében az elektronikus dokumentumkezelés körének bővítése, valamint a nyomtatópark további modernizálása. A CO 2 kibocsátás tonna volt (2010. évben tonna volt). A évben a hosszabb fűtési időszak következtében az előző évhez viszonyítva megközelítőleg tonnás növekedés figyelhető meg. A jövő évre megközelítőleg 200 tonnás CO 2 kibocsátás csökkenés prognosztizálható. 23

26 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / GAZDASÁGI PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Gazdasági - pénzügyi helyzet alakulása Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a TIGÁZ Zrt. gazdasági eredményeit és évekre. Átsorolt eredménykimutatás (MFt-ban kifejezve) Változás Abszolút % - Üzemeltetés árbevétele (21 099) (6,89) - Egyéb bevételek ,83 Árbevétel összesen (20 177) (6,54) - Beszerzések, szolgáltatás és egyéb költségek ( ) ( ) (5,53) - Bér és bérterhek (3 282) (3 522) (240) 7,31 Bruttó üzemi eredmény - EBITDA (3 783) (86,85) - Értékcsökkenés (2 381) (2 504) (123) 5,17 Működési eredmény - EBIT (1 931) (3 906) (197,77) - Pénzügyi tev. nettó bevétele (1 415) (5 106) (3 691) 260,85 - Nettó bev. részesedésekből ,35 Szokásos tevékenység adózás előtti eredménye 631 (6 948) (7 579) (1 201,11) - Rendk. tev. nettó bevétele (14) (284) (270) 1 928,57 Adózás előtti eredmény 617 (7 232) (7 849) (1 272,12) - Adófizetési kötelezettség (38) 0 38 (100,0) Adózott eredmény 579 (7 232) (7 811) (1 349,05) A Társaság pozitív 573 millió Ft összegű EBITDA-t (Bruttó üzemi eredmény) realizált, amely millió Ft összegű negatív működési eredményt jelent. Az EBIT (működési eredmény) csökkenése millió Ft, mely millió Ft árbevétel csökkenés és millió Ft működési költség csökkenés eredménye. A beszerzések, szolgáltatások és egyéb költségek a tárgyidőszakban millió Ft-tal csökkentek, annak ellenére, hogy tárgyévben is jelentős terhet jelentett az ágazati különadó 3 milliárd Ft-os összegben. A pénzügyi tevékenység tárgyidőszaki vesztesége összesen millió Ft, és az alábbiakból tevődik össze: a tárgyidőszaki kamatköltség millió Ft, tárgyidőszakban a devizaügyletekkel kapcsolatban elszámolt árfolyamkülönbözetek és a fedezeti ügyletek pénzügyi műveletekre gyakorolt hatása összesen 762 millió Ft. veszteség, kapcsolt vállalkozástól kapott osztalék 89 millió Ft. Az Egyetemes Szolgáltatás gáz beszerzéséhez tartozó Cash-Flow fedezeti ügyletek zárásakor keletkező eredményt, a gáz bekerülési értékét módosító tételként számoltuk el évben, a valós értékelésre történt áttérés következményeként. A TIGÁZ Zrt. üzleti éve millió Ft negatív adózott eredménnyel zárult, mely a millió Ft negatív működési eredményből és a pénzügyi- és rendkívüli tevékenység millió Ft-os veszteségéből. 24

27 GAZDASÁGI PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Átsorolt mérleg (MFt-ban kifejezve) Változás Abszolút % Befektetett tőke Tárgyi eszközök ,16 Immateriális javak (1 103) (21,78) Részesedések Tevékenységre vonatkozó nettó pénzügyi követelések ,0 Beruházásokra vonatkozó nettó kötelezettségek (79) (79) (991) (0,76) Nettó tárgyévi tőke Készletek (976) (1,65) Egyéb tárgyévi aktívák (2 260) (3,17) Tárgyévi passzívák (37 194) (41 426) (4 232) 11,38 Céltartalék kockázatokra (26) (5) 21 (80,77) (7 447) (7,99) NETTÓ BEFEKTETETT TŐKE (8 438) (3,76) Saját tőke (6 994) (4,82) Kizárólag adórendelet miatti céltartalék 0 Nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) - Hosszú távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) 0 - Rövid távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) (1 444) (1,82) (1 444) (1,82) FEDEZETEK (8 438) (3,76) A Társaság vagyoni-pénzügyi struktúrája alapján a nettó befektetett tőke az év végén millió Ft volt. A befektetett tőke tárgyévi csökkenése 991 millió Ft, és alapvetően az immateriális javak állományváltozásából adódik ( millió Ft). A részesedésekben lévő millió Ft megoszlása a következő: 53 millió Ft TIGÁZ GEPA Kft., 818 millió Ft Turulgáz Zrt. és millió Ft TIGÁZ-DSO Kft. A tárgyévi millió Ft összegű nettó tárgyévi tőke az előző időszakhoz képest millió Ft-tal csökkent. A nettó befektetett tőkére nagymértékben fedezetet ad a saját tőke december 31-én fennálló összege, melyet kiegészít millió Ft nettó pénzügyi kötelezettség, melyet a Társaság likviditási igénye tesz szükségessé. 25

28 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / GAZDASÁGI PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA A nettó tárgyévi tőke az alábbiakból épül fel: (MFt-ban kifejezve) Változás Készletek (976) Vevőkövetelések (gáz elhatárolással) (1 724) Követelések az állami költségvetéssel szemben (2 073) Kötelezettségek szállítók felé (gáz elhatárolással) (32 884) (35 162) (2 278) Adóügyi kötelezettségek (1 353) (1 857) (504) Céltartalék (26) (5) 21 Egyéb tárgyévi aktívák és passzívák (4 230) (4 143) 87 Nettó tárgyévi tőke összesen (7 447) A nettó tárgyévi tőke változása millió Ft, lényegében az alábbiak következtében: a készletek csökkenése (976 millió Ft-tal), mely alapvetően a tárolóban lévő gáz értékének tárgyidőszaki változásával magyarázható, vevőkövetelés csökkenése (1.724 millió Ft), az állami költségvetéssel szembeni követelés csökkenése (2.073 millió Ft) elsősorban a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos követelés csökkenésével magyarázható. a szállítói kötelezettségek millió Ft-os növekedése, adóügyi kötelezettségek növekedése (504 millió Ft), elsősorban az ÁFA fizetési kötelezettség növekedése miatt. Nettó pénzügyi kötelezettségek (nettó eszközök) (MFt-ban kifejezve) Változás Értékpapírok és egyéb pénzügyi kötelezettségek (176) Pénzeszközök (1 363) (2 631) (1 268) Tevékenységhez nem kapcsolódó értékpapírok (80) (80) 0 Tevékenységhez nem kapcsolódó pénzügyi követelések Nettó pénzügyi kötelezettségek összesen (pénzeszközök) (1 444) A nettó pénzügyi kötelezettségek millió Ft-ot tettek ki, szemben a ei millió Ft-os értékkel. 26

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Éves rendes közgyűlés 2013. március 28. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2011. ÁPRILIS 20.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2011. ÁPRILIS 20. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2011. ÁPRILIS 20. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Éves rendes közgyűlés 2012. április 19. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Éves rendes közgyűlés 2013. március 28. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ 2010. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 3 4 6 8 8 9

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesünk! A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1092 Budapest, IX., Ráday u. 42-44.) igazgatósága

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2011. december 31.

Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Jelentések és Mérleg 2011. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125.314.470.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Felvesszük a ritmusát!

Felvesszük a ritmusát! Sikerre hangolva! A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény az Önök számára is megteremtette a szabad földgázkereskedő választás lehetőségét. Ha sokallják vállalkozásuk energia költségeit, vagy nincsenek

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Jóváhagyta a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazgatósága 2017. augusztus 24-én Vezetőségi jelentés 2017. 1. félév működésének főbb jellemzői:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GSM FOREVER KFT év

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GSM FOREVER KFT év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GSM FOREVER KFT 2015. év 1 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A GSM_Forever Korlátolt Felelősségű Társaságot (9021 Győr, Kisfaludy u. 15.) a Győr-Moson- Sopron Megyei Cégbíróság 2010. augusztus

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2016. december 31. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 8.486.070.500,

Részletesebben