Jelentések és Mérleg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg"

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Közgyűlés összehívása 4 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 10 Egyetemes szolgáltatói tevékenység 11 Kereskedelmi tevékenység 12 Támogató tevékenység 14 Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 19 Egészség, biztonság és környezet 21 Fenntarthatóság 22 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 27 Egyéb információk 31 Az üzleti év zárását követő főbb események 32 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 37 Eredménykimutatás 38 Kiegészítő melléklet 39 - Cash flow kimutatás 40 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 42 - Értékelési kritériumok 48 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Számviteli szétválasztás, éves mérleg és eredménykimutatások 86 Számviteli szétválasztás kidolgozásának kritériumai 89 Egyetemes szolgáltatási működési engedélyes 91 - Mérleg 93 - Eredménykimutatás 94 Földgáz kereskedelmi működési engedélyes 96 - Mérleg 98 - Eredménykimutatás 99 Támogató működési tevékenység Mérleg Eredménykimutatás Mellékletek Felügyelő bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés Eredmény felosztás

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését április 16. napján 10:00 órai kezdettel tartja a 1067 Budapest Teréz körút 43. szám alatti helyszínen (Radisson Blu - Hotel Béke). Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a TIGÁZ Zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása és az arról szóló döntés 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentés megvitatása 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala 7. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása 8. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által eredetiben kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén 09:00 órától történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 20. napján 20:00 órai kezdettel a 1067 Budapest Teréz körút 43. szám alatti helyszínen (Radisson Blu - Hotel Béke) változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén 19:00 órától történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az Igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Fabrizio Dassogno 3

6 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A TIGÁZ Zrt. földgázt értékesít Magyarország egész területén. A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. A év jelentősebb adatai: A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.197 ezer fő) 9 ezerrel csökkent. A TIGÁZ Zrt. szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 Amortization) millió Ft, (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Az adózott eredmény 1 negatív millió Ft, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből (EBIT), a pénzügyi tevékenység millió Ft-os veszteségéből, valamint a jövedelem adók millió Ft-os ráfordításából adódik. A pozitív Free Cash flow millió Ft volt. A Társaság 397 millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza. 1 a HAS szerinti eredménykimutatás adatai alapján 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Gázértékesítés (millió m 3 ) Megjegyzés: a gázértékesítés tartalmazza az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítésen kívül a kereskedelmi értékesítést is Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (ezer db)

8 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Tisztelt Részvényesek! 2012 decembere óta, az egyetemes szolgáltatásban a végfelhasználói árakat, három lépésben összesen 26,5 %-al csökkentették. Ennek hatására az Egyetemes Szolgáltatás árbévetele jelentősen csökkent. Az év során hozott további intézkedések szintén negatív hatást gyakoroltak a társaság számaira; ilyen például a jogszabály által előírt rögzített és az egyetemes szolgáltatás tarifáiban elismert dollár és euró árfolyamok ben is éreztették hatásukat a 2013 során hozott törvényi intézkedések, amelyek nagymértékben hatottak az elosztási tevékenységre. Ezek az alábbiak: közműadó, elismert tőkeköltség több lépésben való 0-ra csökkentése, valamint az árban elismert hálózati mérési különbözet szinte nullára való csökkentése. Ezen intézkedések hatására az árbevétel jelentős mértékben csökkent. A fent említett intézkedések okozta jelentős veszteség hatására, a 2014-es üzleti év rendkívül nehéz volt a Társaság számára. Ebben a kritikus helyzetben a TIGÁZ és a többi energiaszolgáltató társaság is többször próbált egyeztetést folytatni a szabályozó hatósággal és az NFM-el, annak érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosított előnyök mellett, minimálisra lehessen csökkenteni a társaságra gyakorolt negatív hatást. Tigáz több alkalommal jelezte az illetékes hatóságok felé azt a nehéz pénzügyi helyzetet, amelyet e szektorban előidéztek, kérvén olyan intézkedések bevezetését, mely által csökkenthető az új energiapolitika által generált veszteség. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ezen kísérletek nem jártak eredménnyel. Ezen negatív külső szabályozási környezet ellenére a Társaság évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele. A Társaság évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Társaság Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, tovább folytatódott a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaság internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, folytatódott az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítása, tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, Az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalati folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg, fix költségek csökkentése a piaci versenyképesség visszanyerése érdekében, a számlázási rendszer tanúsításának megszerzése. A Parlament (indokolatlanul) megváltoztatta a vonatkozó jogszabályt, ezáltal arra kötelezve a társaságot, hogy újra végeztesse el számlázási rendszere tanúsítását február 28-ig. A TIGÁZ Zrt évben operatív működésének legfontosabb eredményei: 6 a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató fogyasztói létszáma ezer fő volt, szabad piaci fogyasztói létszám kb. 4 ezer volt a TIGÁZ Zrt. összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltató földgáz értékesítés millió m 3 volt.

9 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: az EBIT (működési eredmény) negatív összegű: millió Ft. az adózott eredmény millió Ft, melyből millió Ft, a Tigáz DSO Kft.-ben való részesedésből származó veszteség évben a TIGÁZ Zrt. 397 millió Ft értékű beruházást hajtott végre, amely elsősorban a kiemelt projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek részbeni mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Társaság év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Társaság vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon úgy, hogy a Társaság proaktív módon lépjen fel a magyar piacon. A TIGÁZ dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, - melyek egy részét a kormány és a szabályozó hatóság döntései részben meghiusították - akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Társaság az elkövetkező évekre kitűzött. 7

10 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Fabrizio Dassogno Elnök Fausto Salvador Tagok Federico Regola Ilaria Azzimonti Roberto Albergante Paolo Bossola Tagok Dr. Nagyné Dr. Stieber Tünde Ilona Varga Gyula KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst &Young Könyvvizsgáló Kft. Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, amellyel az Igazgatóság a meghatározott ügyekben felruházta. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. 8

11 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ÜZLETI JELENTÉS 9

12 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG A Társaság operatív működését évben is jelentősen megnehezítette a jogszabályi és piaci környezet, az alábbiak miatt: 2013 év folyamán az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák két alkalommal történő módosítása az értékesítési árak 20 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest április 1-től az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák módosítása az értékesítési árak 6,5 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest a gázellátással kapcsolatban az elmúlt években több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra. az egyetemes szolgáltatói piacon is megjelentek a versenytársak, mely a fogyasztói létszám csökkenését eredményezi átlagos fogyasztás csökkenése tárgyév enyhe időjárása Az egyetemes szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan a december 31.-re vonatkozó naturáliákat a következő táblázatok tartalmazzák: Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (db) Változás Abszolút % Lakossági (8 250) (0,73) Nem lakossági (723) (1,10) ÖSSZESEN (8 973) (0,75) Egyetemes szolgáltatói értékesítés (Mm³) Változás Abszolút % Lakossági 1 165, ,9 (154,5) (13,26) Nem lakossági 153,4 128,3 (25,1) (16,37) ÖSSZESEN 1 318, ,2 (179,6) (13,62) A 2014.éves adatokból kiderül, hogy a Társaság egyetemes szolgáltatói fogyasztóinak száma közel 9 ezer fővel csökkent (a i ezer főről re ezer főre változott) éves adatok alapján az ellátott egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma ezer - melyből ezer lakossági fogyasztó, 65 ezer pedig nem lakossági fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés fogyasztóknak Mm 3. A lakossági fogyasztás összesen millió köbméter, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés kb. 89 %-a. 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztók, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. A Társaság Magyarország teljes területén lát el felhasználókat, egyre erősődő piaci versenyben. Az ügyfelek tudatosabbá válása, a versenytársak megerősödése a kereskedői szervezet felé nagy kihívást jelent. A Társaság törekszik az ügyfelek igényeit kielégíteni, rugalmas ügyfélközpontú kiszolgálást megvalósítani. A Társaság a évben összesen 473 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. 11

14 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉS ÉS HUMÁNPOLITIKA A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében év elejétől a Kereskedelem területén az értékesítési régiók átszervezésére, az Ügyfélkapcsolatok területén az értékesítés támogatási szervezet kialakítására és a kintlévőség kezelés átszervezésére került sor I. félévében a kikapcsolás és a leolvasás koordináció, valamint a panasziroda területén történtek feladat átcsoportosítások. Az anyavállalat elvárásainak megfelelően Security officer került kinevezésre. A 2014 év harmadik negyedévében a Kereskedelmi igazgató személyében történt változás. A 2014 év utolsó negyedévében a pénzügyi compliance management feladatok szétosztásra kerültek a Gazdaság, pénzügy és controlling szervezeten belül. A Társaság szervezeteire vonatkozó teljesítményértékelés az anyavállalat elvárásainak megfelelően időben befejeződött. A Társaság összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A TIGÁZ Zrt.-nél december 31-én 502 fő dolgozott ( én 556 fő volt), továbbá 4 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Társaság munkáját. A tárgyévben 11 fő szakképzett munkaerő került átvételre a TIGÁZ-DSO Kft.-től, és 65 fő távozott a Társaságtól, amelyből 15 fő került átvételre a TIGÁZ-DSO Kft. által. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évi bérmegállapodás van érvényben. A TIGÁZ Zrt 2014.évben is nagy hangsúlyt fektetett a humán erőforrás állomány fejlesztésére, az év során több mint 30 ezer órát fordítottunk képzésre. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, HSE képzésekre, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. JOGI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁRSASÁGI TITKÁRSÁG A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken volt aktív: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az egyetemes szolgáltatási, földgáz kereskedelmi és földgázelosztási üzletszabályzatok felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; intenzív kapcsolattartás a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatallal, a földgáz beszállítókkal kialakult elszámolási vita jogi támogatása, koordinálása, közgyűlés és igazgatósági ülések (TIGÁZ Zrt.), valamint felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt.,TIGÁZ-DSO Kft.) előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása a jogszabályi környezet változásainak (pl. új Polgári Törvénykönyv, nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságával kapcsolatos jogszabályok, stb.) megfelelő működés támogatása, létesítő okiratok (Alapszabály, Alapítói Okiratok) aktualizálása. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS CONTROLLING TEVÉKENYSÉG Ami a gazdasági területet illeti, a tárgyidőszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk: az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, az árfolyamok és fedezeti ügyletek kezelésére fölgáz értékesítés folyamatához kapcsolódóan a még ki nem számlázott, értékesített gáz (aktív időbeli elhatárolás) meghatározásának és kiszámlázhatóságának ellenőrzésére. BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal (MSG) és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére. JELENTŐSEBB KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK Folytatódott az "Összefogás" program, amelynek célja a helyi közösségek támogatása. Az "Összefogás" keretében a TIGÁZ Zrt. dolgozói önkéntes munkájukkal járultak hozzá oktatási-, szociális- és kulturális létesítmények részleges- vagy teljes felújításához, azért, hogy ezek az intézmények minél eredményesebben szolgálhassák a helyi közösségeket saját tevékenységük révén. Idén is megújult egy gyermekintézmény, 100 önkéntes közreműködésével a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvoda épülete új köntösbe öltözött. Az elmúlt két esztendő sikeres adománygyűjtéséhez hasonlóan a TIGÁZ Zrt. idén 6 jótékonysági intézményt támogatott, hogy szebbé varázsolja a rászorulók karácsonyát. A társaság és dolgozói a nagycsaládosok, idősek és szűkölködők számára 5 millió forint értékben juttatott el tartós élelmiszereket, valamint tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint játékot és ruhaneműt az alapítványok segítségével. Idén júliusban vette kezdetét a Tigáz Biciklizz a Munkába programja, melynek során a vállalat arra bíztatta alkalmazottait, hogy válasszák a biciklizést a környezetet terhelő autózás helyett. A kihívást vállaló 215 dolgozó összesen csaknem 93 ezer kilométert tett meg. A lelkes bringázók teljesítményének köszönhetően a TIGÁZ Zrt. 1,2 millió forinttal támogatta az Aranyág Alapítványt. Egy Tál Étel elnevezéssel egy új kezdeményezést hívott életre a társaság, hogy a munkatársak összefogásával, adománygyűjtés révén a miskolci rászorulókat támogassák június 23-án országszerte a társaság 6 telephelye (Miskolc, Debrecen, Hajdúszoboszló, Gödöllő, Szolnok, Szerencs) csatlakozott a jótékony akcióhoz. A munkatársak önkéntes süteménykészítési programja során becsületkasszába gyűjtötték az elfogyasztott finomságok jelképes árát. Tárgyévben a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség ünnepélyes keretek között díjazta a TIGÁZ Zrt. nőkért tett erőfeszítéseit. A TIGÁZ Zrt. a Legjobb női munkahely 2013 pályázaton 3. helyezést ért el a több mint 250 munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriájában. A díjat a munkavállalók és a vezetők által kitöltött anonim kérdőívek alapján, valamint HR vezetői kérdőív értékelése alapján ítélték meg. A társaság hosszú évek óta elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósítása iránt. 13

16 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 58/2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói kör elosztási árának és tárolás díjának képzésénél figyelembe vehető reálhozam tényező 2.28%-ról 0 %-ra csökken november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes rendszerhasználati díjakat tartalmazza évi CLXVII. törvény (X.21) a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges egyes törvények módosításáról. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben megjelentek a november 1-től érvényes 11,1%-kal csökkentett új ESZ díjak évi CLXXXVIII. törvény (XI.21) az egységes közszolgáltatói számlaképről, melyet a december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni. Módosításra került továbbá a GET 104/A. (1) bekezdése, amely szerint az egyetemes szolgáltatás árának elemeire vonatkozó árszabályozási periódus kezdő időpontját a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet, mely módosította az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendeletet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q1-ben kb. 58 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,040 Ft/MJ (kb. 35 Ft/m3) évi CCXXVII. törvény (XII.18) az egyes energetikai törvények módosításáról amely szerint az árszabályozási periódus 4 év helyett legalább 2 éves és legfeljebb 6 éves lehet. Ha a következő árszabályozási ciklus január 1. előtt indul, akkor a évi költség-felülvizsgálat eredményei felhasználhatóak, valamint a MEKH nem köteles tájékoztatni a költségfelülvizsgálat eredményéről a társaságokat évi CCXXXI. törvény (XII.21) az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról, melyben meghatározásra került a rezsicsökkentés fogalma évi CCLII. törvény (XII.30) az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról melyben egy újabb bekezdéssel került kiegészítésre a GET a, miszerint a számla kiállítása csak biztonságos informatikai háttérrel zárt rendszerben történhet évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról, melyben az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló tv. kiegészítésre került azzal, hogy a szolgáltatók augusztus 1-től köteles a fogyatékos személyek kérése esetén számukra Braille írással nyomtatott, akadálymentes formátumú vagy könnyen érthető elektronikus számlát kiállítani. 1/2014 (III.4) MEKH rendelet a MEKH igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról. A felügyeleti díj megfizetése két részletben történik, melyről a Hivatal nyilvántartást vezet. A fizetendő díjak nem változtak. 14/2014 (III.31) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben megjelentek a április 1-től érvényes 6,5 %-kal csökkentett ESZ tarifák, valamint az árakban elismert szolgáltatói árrés, mely 4,32 Ft/m3-ről 3,65 Ft/m3-re csökken. - az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q2- ben kb. 78 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,991 Ft/MJ (kb. 34 Ft/m3). 110/2014 (IV.1) Korm. rendelet az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, amely módosítja a GET ill. annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) korm.rendelet egyes paragrafusait. (pl. tevékenység kiszervezhetősége, földgázforrás rendelkezésre állásának bemutatása) 32/2014 (VI.27) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q3-ban kb. 85 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,875 Ft/MJ (kb. 30 Ft/m3). 156/2014 (VI.30) Korm. rendelet az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, melyben a 19/2009 (I.30) sz. a GET végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben a határkeresztező földgázszállító vezetéken történő kapacitáslekötés szabályozását módosították. 212/2014 (VIII.27) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008.évi törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) Korm. rendelet módosításáról, amely kiegészítésre került néhány, a szállítórendszerrel kapcsolatos fogalommal ill. az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályokkal évi XXXIX. törvény (IX.29) az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is, ahol a volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó felajánlási előírások kerültek módosításra. 39/2014 (IX.30) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben október 1-től módosításra került az Egyetemes szolgáltatói árképzésben figyelembe vehető molekula költség képlete és az árrés 4,57 Ft/m3-re, ill. meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q4-ben kb. 90 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,907 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m3). 248/2014 (X.1) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint a december 31-ig benyújtott többlet tárolói kapacitás igényt a tárolói engedélyes az üzletszabályzatától eltérő módon is biztosíthatja évi XLI. törvény (X.6) az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról, mely több, gázipart érintő jogszabályt is módosít: - A földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosítása, mely szerint módosulnak a számlázási informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények, melyek az egyetemes szolgáltatón túl a földgázkereskedőre és az elosztóra is irányadóak. 15

18 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS - a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény kiegészül a számlázás kapcsán új, a szolgáltatók közötti adatátadásra vonatkozó szabállyal. - Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvényben módosulnak az egyetemes szolgáltatói és elosztói részszámla és elszámoló számla tartalmára vonatkozó rendelkezések. 256/2014 (X.10) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben a földgáz-kereskedelmi engedélyes tevékenységét érintő egyes eljárási szabályok kerültek módosításra. 43/2014 (X.18) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, amely tartalmazza a volt közüzemi nagykereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ESZ árnál kedvezőbb áron ellátó kereskedők részére vételre felajánlott földgázforrás árát és mennyiségét. 267/2014 (X.30) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint a december 31-ig benyújtott többlet szállítói és tárolói kapacitás igényt a szállítói és tárolói engedélyes köteles megszakítható módon biztosítani évi LIX. törvény (XI.13) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról, amely kiegészítésre került a szállítóvezeték-létesítő fogalmával, ill. azzal, hogy a közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható évi LXXIV. törvény (XI.26) az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról, melyben az energiaadóról szóló törvény is módosításra került. Az energiaadó mértéke január 1-től 93,5 Ft/GJ ra változik a korábbi 88,50 Ft/GJ-ról. 52/2014.(XII.13) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosul az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás áráról és mennyiségéről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, mely szerint CRP forrásból Q1-ben kb. 74 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,907 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m3). 12/2014. (XII.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk feltételeiről szóló 1/2013 (VII.11) MEKH rendelet módosításáról, melyben a főbb változások a következők: január 1-től pontosodik az elosztási alapdíj fogalma, a pontosan 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók esetében; július 1-től a szállítási, tárolási díjak alapja nem MJ, hanem kwh lesz; - módosulnak a szállítási kapacitásdíjak és visszatérítések január 1-től. 9/2014 (XII.17) MSZKSZ határozat szerint január 1-től a tagi hozzájárulás mértéke 65,15 Ft/GJ-ra változik a korábbi 60,50 Ft/GJ-ról évi XCIX. törvény (XII.29) Magyarország 2015 évi központi költségvetésének megalapozásáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, amiben a számlázási rendszert tanusító szervezetre vonatkozó rendelkezések is módosításra kerültek. 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TARIFAHELYZET Az egyetemes szolgáltatási tarifák április 1-jén kerültek módosításra december 31-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók kivéve fogyasztói közösségek < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók Alkalmazandó díjak Alapdíjak (éves) Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ I.árkategória 2, II.árkategória 2,712 I.árkategória 3, II.árkategória 3,567 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek ,486 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók ,029 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók ,654 Gázmérővel nem rendelkezők 2,551 17

20 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Társaságunk menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek, szervezeti működésünk középpontjában ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk az integrált irányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által érdemeljük ki fogyasztóink, partnereink bizalmát, elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet a következő mottóval helyeztünk integrált irányítási rendszerünk fókuszába: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói piacon betöltött pozíciónkat. A TIGÁZ Zrt. kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, a környezet megóvását. A Társaság külső fél által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer (IIR) keretében tevékenykedik. Az IIR rendszerhez igazodó vállalati folyamatmodell és a szabályozási struktúra az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedést is biztosítja I. félévében lezajlott a három évente esedékes TIGÁZ csoport integrált irányítási rendszer tanúsítójának pályáztatása. A év harmadik negyedévében a Társaság elkezdte a felkészülést az őszi tanúsító okirat megújító auditra, amely év utolsó negyedévében sikeresen zárult évben a tulajdonosi és társasági elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ Zrt., 40 új jelentős partnere került minősítésre, valamint, 38 jelentős partner újraminősítése valósult meg, valamint szabályozás módosítás miatt 43 partner került átsorolásra normal kategóriából, jelentősbe. 18

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben