FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére"

Átírás

1 FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL Sopron, április 04. Déry Márta

2 2 Bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgálat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az évi LXV. Törvény 92. -ban előírt kötelezettségének eleget téve választott könyvvizsgálóval rendelkezik a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, pénzmaradvány-kimutatásának, eredmény-kimutatásának felülvizsgálatára, könyvvizsgálói hitelesítésére. A könyvvizsgálatot megalapozó jogszabályok: Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény, A számvitelről szóló évi C. Törvény, Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény, Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet, Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000 (XII. 27.) Kormány rendelet A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és az Önkormányzat saját rendeleteinek, a költségvetési beszámoló az Önkormányzat működéséről, gazdálkodásának eredményéről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet mutat-e, az Önkormányzat pénzügyi helyzete hogyan alakult a működés során, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát társaságunk látja el a könyvvizsgálói szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően. A könyvvizsgálói szerződés értelmében a megbízott könyvvizsgáló feladata volt a gazdálkodási év tényszámainak a felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés összeállítása. Az Önkormányzat vagyonának felülvizsgálatát elvégeztem, a Polgármesteri Hivatalban vezetett analitikus és szintetikus könyvelés adatait áttekintettem, folyamatosan ellenőriztem a beszámoló összeállításának tevékenységét, a munkám elvégzéséhez szükséges információként a közgyűlési határozatok jegyzőkönyveit megkaptam, a közgyűléseken és bizottsági üléseken való személyes részvételem lehetőségét az Önkormányzat egész évben biztosította. Valamennyi önkormányzati működtetésű intézmény évi beszámolóját a rendelkezésemre bocsátott költségvetési beszámolók,

3 3 mérlegek, főkönyvi kivonatok és kiegészítő mellékletek, teljességi nyilatkozatok alapján átvizsgáltam. Három intézménynél végeztem helyszíni ellenőrzést: Családsegítő Intézet, Széchenyi István Gimnázium, Lackner Kristóf Általános Iskola. Az auditálási eltéréseket és megállapításokat az intézményeknél a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítettem évben 634 e Ft értékben fordult elő auditálási eltérés. 2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálata Az éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Önkormányzat köteles minden év június 30-ig az Állami Számvevőszék részére megküldeni. Az Önkormányzat előterjesztése a jogszabály által megkövetelt határidő betartásával készült el A számviteli alapelvek érvényesülése A számvitelről szóló évi C. Törvény ában rögzíti az alkalmazandó számviteli alapelveket, amelyek közül az államháztartási szervezetekre jellemző speciális alapelvek: - a vállalkozás folytatásának elve, - teljesség elve, - következetesség elve, - összemérés elve, - óvatosság elve, - bruttó elszámolás elve, - lényegesség elve, - költség-haszon összevetésének elve Az általános és speciális alapelvek érvényesítésének formáját és módját a Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikájában rögzítették, a nyilvántartásokban alkalmazták 2.2. A Számviteli Politika és annak megvalósulása Az eszközök és források értékelése

4 4 A mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat a tényleges bekerülési értékükön kell szerepeltetni, elvégezve év végén a szükséges átértékeléseket. Az Önkormányzat és intézményei mérlegében az immateriális javak és a tárgyi eszközök szerepelnek könyvi értéken, a befektetett pénzügyi eszközök között lévő részesedések tekintetében értékvesztés elszámolására sor került Pénzgazdálkodási feladatok, a kapcsolódó döntési hatásköri rendszer A szabályozottság értékelése A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a számviteli információs rendszerét és elszámolásait meghatározó belső szabályzatokkal Számviteli Politika, Számlarend, Eszközök és források értékelési Szabályzata, Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Bizonylati rend és bizonylati album. A bizonylatok feldolgozása az elkészített szabályzatok alapján történt. A szabályzatok módosítása folyamatosan történik a jogszabályi változások nyomán Belső ellenőrzés helyzete Az Önkormányzatnál önálló belső ellenőrzés működik. Az Ellenőrzési Csoport tervet készít az általános és célvizsgálatairól, amelyet a Közgyűlés elé terjesztett. Az Ellenőrzési Csoport munkáját a Pénzügyi Bizottság és a Közgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri Számítástechnikai információs rendszer működése A Polgármesteri Hivatalban január 1-jétől bevezetett integrált könyvelési, pénzügyi rendszer a megelőző évekhez hasonlóan nem szolgálta a beszámoló űrlapok kitöltését és a mérleg összeállítását, a program nem tartalmaz alapvető egyeztetési előírásokat, nem mutatja egy integrált programtól elvárható szintű eredményeket. A probléma feloldására az Önkormányzat új program bevezetését határozta el a Polgármesteri Hivatalban. Az új program július 1-jétől kerül bevezetésre. 3. A számviteli munka minősítése A számlák, számviteli bizonylatok rögzítése az év során folyamatos volt. Az évvégi mérleg a főkönyvi kivonatból készült, leltárakkal alátámasztott.

5 5 A mérleghez szükséges leltárt alátámasztó folyószámla értesítő levelek (tartozás egyenlegközlő levelek) elküldése megtörtént, a követelések értékelése az egyenlegközlők alapján történt. 4. Éves zárlati munkák 4.1. A leltározás és a leltár elkészítése A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési beszámolójának részét képező egyszerűsített mérleget alátámasztó leltározásokat mind az eszközök, mind a források vonatkozásában mérlegsoronként tételesen elvégezték. Az anyagok és a pénztári pénzeszközök állományának leltározása tényleges számlálással, méréssel történt, az egyéb eszközök és források leltára egyeztetéssel készült. A követelések egyeztetéséhez tartozásegyenlegközlő folyószámla-értesítő leveleket küldtek ki az Önkormányzat üzleti- és magánszemély partnerei részére. A számlavezető és betétkezelő bankok írásban elküldték az Önkormányzat bankszámláin lévő összegekről az értesítő levelüket A leltár értékelése A leltárak forint értékben, soronként tartalmazzák az Önkormányzat eszközeit és forrásait. A visszaérkező folyószámla levelek kiértékelése partnerenként, számlánként történt, az esetleges eltérések okát megkeresték, az eltérések könyvelése, javítása megtörtént Az értékcsökkenések elszámolása Az államháztartás szervezetei számára a 249/2000 (XII. 27.) Kormány rendelet kötelezően alkalmazandó lineáris leírási kulcsokat ír elő: vagyoni értékű jogok 16 % szellemi termékek 33 % épületek 2 % építmények 3 % járművek 20 % gépek berendezések 14,5 % számítástechnikai eszközök 33 % A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása a fenti előírásnak megfelelően történt.

6 A könyvelési zárlati munkák Az államháztartás szervezeteinek a jogszabályok által előírt gyakoriságú és tartalmú beszámolókat a Magyar Államkincstár felé kell teljesíteni. Az éves költségvetési beszámoló és egyszerűsített beszámoló december 31-i fordulónappal készül, amelyhez a záró főkönyvi kivonat elkészült. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését elvégezték. 5. Az éves beszámoló elkészítésének, valódiságának minősítése A mérlegben szereplő adatok összeállítása pénzforgalmi, módosított teljesítés szemléletű könyvvitel alapján történt, a pénzforgalmi adatok mellett rögzítésre kerültek a nem pénzforgalomból származó vagyoni változások. A mérleg sorai analitikus leltárakkal, nyilvántartással alátámasztottak, az ún. mérleg alatti tételek is kidolgozásra kerültek. A 0 számlaosztályban történik a kötelezettségvállalások vezetése, a kimutatás a beszámoló mellékletét képezi. A mérleg összeállítása előtt a leltárak elkészültek, azok adatait átvezették. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások összhangja megvalósult. A mérlegkészítés időpontjának kijelölése, a zárlati munkák időbeli ütemezése, a Közgyűlés elé terjesztése lehetővé teszi a jogszabályok betartását. Az előző évi auditálási eltérések átvezetése megtörtént A mérlegbeszámoló A Polgármesteri Hivatal mérlege Eszközök A mérleg eszköz oldalának részletezése: e Ft Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek II. Tárgyi eszközök

7 7 Egyéb tartós részesedés Értékpapírok Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök Anyagok Befejezetlen, félkész termék Késztermékek Áruk I. Készletek Követelések áruszállításból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Immateriális javak Az immateriális javak állományában vagyoni értékű jog, használati jog és szellemi termékek, szoftverek szerepelnek. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között került nyilvántartásra az ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek berendezések felszerelések, járművek, valamint a befejezetlen beruházások állománya. Az ingatlanok mérlegsoron jelenik meg az Önkormányzat tulajdonát képező valamennyi földterület, telek, épület és építmény, amelynek részletező nyilvántartását az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitikus nyilvántartás tartalmazza. A befejezetlen beruházási állomány nyilvántartását év során a Polgármesteri Hivatal elvégezte, a mérlegben szereplő befejezetlen beruházások állománya az előző évhez képest 150 m Ft növekedést mutat. A befejezetlen állomány felét továbbra is az ISPA csatornázási program teszi ki. A megelőző évek beruházásaiból év során 2,4 mrd Ft-nyi beruházás aktiválására került sor.

8 8 Befejezetlen beruházások: ISPA m Ft Széchenyi Gimnázium 139 m Ft Utak, közlekedés m Ft Egyéb 676 m Ft Összesen m Ft Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések, részvények részletezése: SMJV Üzletrészei és befektetései e Ft Társaság Névérté k Értékveszt és Könyvi érték Sopron Holding Zrt STK Hulladékgazdálkodási Kft Pro Kultúra Kht GYIK Kht Szociális Fogl és Rehab. Kht FC Sopron Futball Kft Raabersport Kft F.K.L. Sportszolgáltató Kft Vízmű Rt Hofmann Sopron Kft MÉH Rt Bp. Elektromos Művek Rt Oldtex Ker. Rt Pátria Nyomda Rt Soproni Ruhagyár Rt Cégjből törölve Ny-Pannon Rt Pannon Sopron Regionális TV Mindösszesen A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsor tartalmazza a befektetési céllal az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedéseket, részvényeket, a dolgozóknak adott kölcsönök állományát 16 mft értékben, lakossági viziközmű társulati és Sopron és Térsége szennyvíz hitelek éven túli hosszúlejáratú részét 86 mft értékben, önkormányzati lakástörlesztési részletek éven túli hosszúlejáratú részét 50 mft értékben.

9 9 A részesedések egyedi értékelését elvégezte a Polgármesteri Hivatal. A társaságok saját tőke jegyzett tőke hányadosa alapján, az éven túli tartós hatások figyelembevételével összesen a névérték 85 m Ft-tal csökkent. Készletek A készletek között az előző évhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal valamint a Polgári Védelem kezelésében lévő szakmai anyagok, gépjármű üzemanyagok, irodaszerek, karbantartási anyagok, szerszámok, tisztítószerek, textilanyagok szerepelnek. A készletek értéke 4,4 m Ft-tal változott az előző évi értékhez képest. Követelések A Polgármesteri Hivatal követelésállományának összetétele: Vevői követelés 59 m Ft Adóhátralékok 398 m Ft Bírságok 36 m Ft APEH áfa visszaigénylés 42 m Ft Éven belüli törlesztések 79 m Ft Lakáselszámolások 131 m Ft Bérlemények 160 m Ft Parkoló létesítés 39 m Ft Hozzájárulások, egyéb 20 m Ft Összesen: 964 m Ft Az Adó Iroda december 31-én nyilvántartott - Felszámolás és végelszámolás alattiakkal szembeni követelést 166 mft, - Megszűntekkel szembeni követelést 23 mft - Elhunytakkal szembeni követelést 1 mft értékben. Értékpapírok Forgatási célú értékpapírokkal az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök A költségvetési bankszámlák december 31-i állománya az előző évhez képest 960 m Ft-tal alacsonyabb.

10 10 Az idegen pénzeszközök között gesztor számlák, letéti számlák összegei szerepelnek 338 m Ft értékben. Aktív pénzügyi elszámolások Az aktív kiegyenlítő, átfutó és függő kiadások között kerültek könyvelésre azok a kiadások, amelyek a tárgyévben nem számolhatók el véglegesen a költségvetési előirányzat terhére, amelyek a költségvetési gazdálkodáshoz nem kapcsolódó könyvelési tételek, illetve tárgyév december 31-ig tisztázhatatlan, rendezetlen kiadások. (tiszteletdíjak, segélyek, ápolási díjak, jutalom, fizetési előlegek) Források A mérleg forrás oldalának részletezése: e Ft Induló tőke Tőkeváltozások D. Saját tőke Költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány I. Ktgvetési tartalékok Vállalkozási tartalék Vállalkozás eredménye II. Vállalkozási tartalék 0 0 E. Tartalékok Kötvénykibocsátás Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke

11 11 Az induló tőke tárgyévi és előző évi állománya eltér a 2007-ben történt átszervezés, feladatváltozás miatt. Az egészségügyi alapellátás intézményi feladatai a Polgármesteri Hivatalhoz kerültek, így a korábbi intézményi indulótőke lecsökkent, és ugyanazon értékkel a Polgármesteri Hivatal értéke megnövekedett. Ugyancsak az induló tőke változásaként kerültek elszámolásra a Szociális Foglalkoztató vagyonátadásával kapcsolatos elszámolások. A tőkeváltozás növekedéseként kell kimutatni - befektetett eszközök vásárlását, - beruházással való létesítését, felújítását, - készletek záró állományának a növekedését, - követelések záró állományának a növekedését, - más egyéb jogcímen történő eszközátvételt. A tőkeváltozás csökkenéseként kell kimutatni - az eszközökre elszámolt értékcsökkenéseket, - selejtezéseket, - hiányzó eszközöket, - készletek és követelések záró állományának a csökkenését, - a követelések leírását, - az értékvesztések elszámolását. Az elszámolt állományváltozások következtében a tőkeváltozás 1,7 mrd Ft növekedést mutat. Tartalékok A Polgármesteri Hivatal tartalékai között költségvetési tartalékok szerepelnek a Képviselő Testület elé benyújtott zárszámadási jelentés részletezése szerint. Hosszúlejáratú kötelezettségek Az Önkormányzat által kibocsátott hosszúlejáratú kötvényekből és a beruházási fejlesztési hitelekből állnak. A beruházási és fejlesztési célú hitelek összetétele - Lakossági viziközmű társulati, Sopron és Térsége hitelek 95 m Ft - Erzsébet Kórház diagnosztikai berendezés 219 m Ft

12 12 - Káposztás u. stadion 10 m Ft - Hátulsó u bérlakás építés 135 m Ft - Hátulsó u garázs építés 192 m Ft - Táncsics u. lakásépítés 82 m Ft - RDMB célhitel 432 m Ft - Beruházási célhitel ( mFt keret) 230 m Ft - Beruházási célhitel (500 mft keret) 377 m Ft - Infrastruktúra fejlesztési hitel 969 m Ft - Pro Kultúra Színház hitel 230 m Ft - Fenti tételek évi törlesztő részlete -245 m Ft Összesen: m Ft Fejlesztési célú kötvénykibocsátások: - OTP Bank m Ft - Raiffeisen Bank 974 m Ft - CIB Bank 339 m Ft Összesen: m Ft Az évvégi mérlegkészítés során a kötvényekhez kapcsolódóan 91 mft értékben számolt el az Önkormányzat nem realizált árfolyamnyereséget. Rövidlejáratú kötelezettségek A rövidlejáratú hitelek összege mft értékben a folyószámla hitelkeretből az igénybevett év végi összeget mutatja. A hitelkeret évközi igénybevétele nélkül a folyamatos finanszírozás megoldhatatlan lett volna. Az áruszállításból, szolgáltatás igénybevételéből származó december 31-én még ki nem fizetett számlák leltár szerinti összege 907 m Ft. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a hosszúlejáratú hitelek következő évet terhelő kötelezettségeit, valamint az adótúlfizetések összegét, a gesztor elszámolásból eredő összegeket. A likviditási gyorsráta értéke, azaz a követelések és a saját pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez képest 0,60 a évi adatok alapján, míg 2006-ban ez az érték 0,85 volt. Passzív pénzügyi elszámolások A passzív pénzügyi elszámolások a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét mutatja, amelyek rendeltetése év végén vagy tisztázatlan, vagy

13 13 nem szerepel a tárgyévi előirányzatok tételei között, rendezésére a könyvelésben a januári nyitás után kerül sor évi költségvetési előleg 261 m Ft - megelőlegezett munkabér, társbizt. ellátás 59 m Ft - lebonyolítási, letéti, gesztor számla bevételek 338 m Ft - egyéb bevételek 32 m Ft Összesen: 690 m Ft Az intézmények mérlege Az intézményi beszámolók az előírt határidőre beérkeztek. A Polgármesteri Hivatal valamennyi intézmény beszámolóját továbbította a Magyar Állam Kincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóságához. A tartalmi és technikai hibajavítások után az intézményi beszámolók elfogadásra kerültek. Az intézményi összevont mérleg eszköz oldalának részletezése: e Ft Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Egyéb tartós részesedés Értékpapírok Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök Anyagok Befejezetlen, félkész termék 21 Késztermékek Áruk I. Készletek Követelések áruszállításból (vevők) Adósok

14 14 Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Az intézmények teljes köre: 1. Egészségügyi, szociális, valamint kiszolgáló feladatokkal 8 intézmény foglalkozik (Erzsébet Kórház, Egyesített Szociális Intézmény, NapSzak Szociotherápiás Otthon, Családsegítő Intézet, Központi Gyermekkonyha, Egyesített Bölcsődék, Intézményi Gondnokság, Középiskolai Kollégium) 2. Alsó- és középfokú oktatást 7 illetve 5 intézmény folytat. 3. Kulturális feladatokat egy intézmény lát el. (Széchenyi István Városi Könyvtár) 4. Védelmi feladatokat egy intézmény, a Városi Hivatásos Tűzoltóság végez. Az intézményi beszámolók tartalmazták a Teljességi nyilatkozatot és a Kiegészítő mellékletet. A helyszíni felülvizsgálat során 2 intézménynél tapasztaltam auditálási eltérést 634 e Ft értékben, amely az értékcsökkenés helytelen elszámolásából adódott. Az auditálási eltérés korrigálását az intézmények a évi saját könyvelésükben tudják végrehajtani. Befektetett eszközök Immateriális javak Az intézményeknél az immateriális javak az ISO minősítéshez kapcsolódó költségek aktivált értékét, használati jogok, szoftverek értékét tartalmazzák. Az intézményi mérlegekben szereplő adatok a számviteli előírásoknak megfelelően az immateriális javak nettó összegét mutatják. Ingatlanok

15 15 Az intézmények mérlegében az ingatlanok között szereplő épületek, építmények értéke az előző évhez képest az értékcsökkenés mértékében csökkent. Az elszámolható értékcsökkenés mértéke évi 2%, az építmények esetében évi 3 %, megfelel a törvényi előírásoknak. Gépek, berendezések, felszerelések A mérlegsor tartalmazza a számítógépeket, műszaki gépeket, bútorokat, irodai intézményi berendezéseket, járműveket. A mérlegsoron szereplő adatok a számviteli előírásoknak megfelelően az eszközcsoport nettó összegét mutatják. Forgóeszközök A forgóeszközök között az egy éven belül elhasználódó anyagok, készletek, a követelések, értékpapírok és a pénzeszközök szerepelnek. Az intézmények követelésállománya az előző évhez képest csökkent, az összeg tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséből, termék eladásából származó vevői kintlévőségeket, valamint a határidőn túli kintlévőségeket is. A rövidlejáratú egyéb követelések között szerepelnek a munkáltatói kölcsönök éven belüli törlesztő részletei, adóhatósággal szembeni egyéb követelések. A pénzeszközök állománya az előző évihez képest növekedett, az elvonásra január elején került sor a kiskincstári keretben. Az idegen pénzeszközök (ellátottak pénzeszközei) külön mérlegsoron és kimutatásban szerepelnek, elkülönítve a saját pénzeszközöktől. Az elszámolási bankszámlák mérlegértéke a banki értesítéseknek megfelelően tartalmazzák a december 31-én fennálló egyenlegeket, banki pénzállományokat. Források Az összevont intézményi mérlegek forrás oldalának részletezése: e Ft Induló tőke

16 16 Tőkeváltozások D. Saját tőke Költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány 165 I. Ktgvetési tartalékok Vállalkozási tartalék Vállalkozás eredménye II. Vállalkozási tartalék 0 0 E. Tartalékok Kötvénykibocsátás Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Induló tőke Az induló tőke az alapfeladatokhoz kapcsolódó, az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközök forrását mutatja, az évi záró állapotoknak megfelelően. Az induló tőke csak abban az esetben változhat, ha a tulajdonos önkormányzat feladat többletet vagy feladat elvonást határoz el az adott intézménynél, módosítva az alapító okiratát ben az Egészségügyi Alapellátás, valamint a Szociális Foglalkoztató megszűntetése és átszervezése okozott változást. Tőkeváltozás Az eszközök finanszírozására szolgáló, működés közben képződött tartós források változását mutatja. A tőkeváltozás a tárgyévben az előző évhez képest növekedhet és csökkenhet évre az önkormányzati intézmények tőkeváltozása csökkenést mutat. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

17 17 Kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek közötti rövidlejáratú kölcsönök értéke az Erzsébet Kórház előfinanszírozásából adódik. Az intézményi szállítók állományából 235 m Ft-ot képez a Kórház szállítói tartozása, ami az intézmények közötti százalékos megoszlás tekintetében 94 %-ot jelent. Az előző év ugyanezen adata 86 % volt. Passzív pénzügyi elszámolások Az intézményi körben az előző évhez képest növekedtek a passzív pénzügyi elszámolások A pénzforgalmi jelentés A költségvetési előirányzatok módosulásának átvezetése a nyilvántartásokon megtörtént. A költségvetés évközi teljesítési százalékainak alakulását, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjesztették A pénzmaradvány kimutatás A mérleg tárgyévi költségvetési tartalék sorában elszámolt összeg megfelel a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegének. A kimutatás a záró pénzkészletből kiindulva a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti le a helyesbített pénzmaradványt. 6. Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete Az Önkormányzat vagyona - mérlegfőösszege - az előző évhez képest 1,5 mrd Ft-tal növekedett. Pénzügyi helyzetét a likviditási hitel egyre növekvő mértéke jellemzi. A működést finanszírozó m Ft folyószámla és a kifizetetlen szállítók állománya együttesen meghaladja a 3 milliárd forintot. 7. Könyvvizsgálói záradék Az elvégzett könyvvizsgálat eredményeként hitelesítő záradék kiadására került sor. A könyvvizsgálat során a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek

18 18 alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a Számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. 8. Zárszámadási rendelettervezet Zárszámadási rendelettervezet elkészítése A költségvetési évről készült önkormányzati zárszámadás rendelettervezete az évi XXXVIII. Törvény 18. -a szerint, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően készült el. A zárszámadási rendelettervezetet, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú beszámolót Sopron Megyei Jogú Város polgármestere köteles minden év április 30-ig a közgyűlés elé terjeszteni. A mérlegkészítési előkészítő munkálatok megkezdése és időbeli ütemezése lehetővé tette, hogy a beterjesztés és a rendeletet alkotó közgyűlés megtartásának időpontja megfeleljen e határidőnek, így teljesíthető az Állami Számvevőszék felé betartandó kötelező határidő is. A zárszámadás az egyszerűsített tartalmú, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, - könyvviteli mérleget, - pénzmaradvány-kimutatást, magában foglalja. A beszámoló a Képviselő Testület részére bemutatja - az önkormányzat teljes bevételét és kiadását, - az önkormányzat finanszírozását, és pénzeszközeinek a változását, - a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a tényleges adatok alapján, - valamint a szöveges indoklást A költségvetési bevételek és kiadások alakulása

19 19 Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának jellemzői Az Önkormányzat a költségvetési év során az elfogadott eredeti költségvetését többször módosította, a módosítások során átvezetésre kerültek a közgyűlési határozatoknak megfelelő bevételi és kiadási előirányzatot érintő vonatkozásai. Az Önkormányzat gazdálkodását a külső forrás folyószámla és szállítói hitelek - folyamatos igénybevétele jellemezte a teljes év során. A mérlegben szereplő hosszú- és rövidlejáratú hitelek állománya december 31-én a mérlegfőösszeg 17 %-át teszik ki. A gazdálkodás részletes szöveges indoklását és számadatait a zárszámadási rendelettervezet tartalmazza. Az évközi költségvetési rendeletmódosítások eredményeként a költségvetési bevételek és kiadások egyező főösszege: eft. E bevételi-kiadási főösszeget február 29-én fogadta el a Közgyűlés március 3-án kelt a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Igazgatóságának levele, amelyben értesíti az Önkormányzatot, hogy a CÉDE támogatás összegét a évi előirányzatában módosítsa, amely által a költségvetési bevételek és kiadások főösszege: eft ra változott. Módosított előirányzat Teljesítés % Bevételi főösszeg e Ft e Ft 92,51 % Kiadási főösszeg e Ft e Ft 86,28 % A bevételi előirányzatok közül a helyi adók összességükben 8 %-kal, 260 m Ft-tal haladták meg az előirányzatot, az egyéb bevételek tekintetében nagy mértékű elmaradás a módosított előirányzathoz képest az ingatlanértékesítés soron következett be. A tervezett fejlesztési hitelbevételek mértéke 56 % -os teljesülést mutat az év végén, közel két milliárd forinttal kevesebb hitel felvételére került sor a tényszámok alapján a módosított előirányzathoz képest. Bevételek Költségvet és Tény Teljesítés m Ft m Ft % Állami költségvetésből származó Intézményi pénzmaradvány Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás Önkormányzati pénzmaradvány Saját bevételek Összesen

20 20 A kiadások tekintetében az előirányzatok elmaradása több kiadási soron következett be, az összbevételek m Ft-tal haladták meg az összkiadások mértékét. Kiadások Költségvet és Tény Teljesítés m Ft m Ft Működési, szociális, városüzemeltetési kiadások Fejlesztések, felújítások Támogatások Hiteltörlesztések Pénzügyi, lakásalap és egyéb kiadások Összesen Mind a bevételek, mind a kiadások hitelfelvételi, kötvény kibocsátási és hiteltörlesztési, kölcsönfinanszírozási soroktól való megtisztítása esetén a bevételek 585 m Ft-tal haladnák meg a kiadásokat. A kiadások elmaradásainak abszolút értékben jelentősebb tételei: - működési kiadások 422 m Ft - fejlesztések, felújítások m Ft - lakásalap kiadásai 557 m Ft - céltartalékok 302 m Ft - egyéb sorokon 485 m Ft Összesen m Ft Sopron április 04.

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft 6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6. Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről Készítette: BÉTA-AUDIT

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 E-mail: kissmariakonyvvizs@vnet.hu Könyvvizsgálói jelentés Balatonkenese Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített beszámolójáról (egyszersített mérleg,

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balatonföldvár

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról.

Független könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról. Független könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról. Címzett: Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 4264. Nyírábrány, Ábrányi

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Báta Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítés Nemti Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Kiegészítés Nemti Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez Kiegészítés Nemti Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez Készült: Képviselő-testület tagjai részére A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft.

B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. Kiegészítő KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Ózd város 2010. évi önkormányzati költségvetési beszámolójáról 1 Ózd város Önkormányzati Képviselőtestületének 317/KH/1995 sz. alatt

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2014. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés a MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY 2005. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról

Könyvvizsgálói jelentés a MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY 2005. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról 3. SZ. MELLÉKLET Könyvvizsgálói jelentés a MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY 2005. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról Készítette: LEITNER + LEITNER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(1114.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben