FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére"

Átírás

1 FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL Sopron, április 04. Déry Márta

2 2 Bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgálat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az évi LXV. Törvény 92. -ban előírt kötelezettségének eleget téve választott könyvvizsgálóval rendelkezik a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, pénzmaradvány-kimutatásának, eredmény-kimutatásának felülvizsgálatára, könyvvizsgálói hitelesítésére. A könyvvizsgálatot megalapozó jogszabályok: Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény, A számvitelről szóló évi C. Törvény, Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény, Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet, Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000 (XII. 27.) Kormány rendelet A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és az Önkormányzat saját rendeleteinek, a költségvetési beszámoló az Önkormányzat működéséről, gazdálkodásának eredményéről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet mutat-e, az Önkormányzat pénzügyi helyzete hogyan alakult a működés során, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát társaságunk látja el a könyvvizsgálói szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően. A könyvvizsgálói szerződés értelmében a megbízott könyvvizsgáló feladata volt a gazdálkodási év tényszámainak a felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés összeállítása. Az Önkormányzat vagyonának felülvizsgálatát elvégeztem, a Polgármesteri Hivatalban vezetett analitikus és szintetikus könyvelés adatait áttekintettem, folyamatosan ellenőriztem a beszámoló összeállításának tevékenységét, a munkám elvégzéséhez szükséges információként a közgyűlési határozatok jegyzőkönyveit megkaptam, a közgyűléseken és bizottsági üléseken való személyes részvételem lehetőségét az Önkormányzat egész évben biztosította. Valamennyi önkormányzati működtetésű intézmény évi beszámolóját a rendelkezésemre bocsátott költségvetési beszámolók,

3 3 mérlegek, főkönyvi kivonatok és kiegészítő mellékletek, teljességi nyilatkozatok alapján átvizsgáltam. Három intézménynél végeztem helyszíni ellenőrzést: Családsegítő Intézet, Széchenyi István Gimnázium, Lackner Kristóf Általános Iskola. Az auditálási eltéréseket és megállapításokat az intézményeknél a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítettem évben 634 e Ft értékben fordult elő auditálási eltérés. 2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálata Az éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Önkormányzat köteles minden év június 30-ig az Állami Számvevőszék részére megküldeni. Az Önkormányzat előterjesztése a jogszabály által megkövetelt határidő betartásával készült el A számviteli alapelvek érvényesülése A számvitelről szóló évi C. Törvény ában rögzíti az alkalmazandó számviteli alapelveket, amelyek közül az államháztartási szervezetekre jellemző speciális alapelvek: - a vállalkozás folytatásának elve, - teljesség elve, - következetesség elve, - összemérés elve, - óvatosság elve, - bruttó elszámolás elve, - lényegesség elve, - költség-haszon összevetésének elve Az általános és speciális alapelvek érvényesítésének formáját és módját a Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikájában rögzítették, a nyilvántartásokban alkalmazták 2.2. A Számviteli Politika és annak megvalósulása Az eszközök és források értékelése

4 4 A mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat a tényleges bekerülési értékükön kell szerepeltetni, elvégezve év végén a szükséges átértékeléseket. Az Önkormányzat és intézményei mérlegében az immateriális javak és a tárgyi eszközök szerepelnek könyvi értéken, a befektetett pénzügyi eszközök között lévő részesedések tekintetében értékvesztés elszámolására sor került Pénzgazdálkodási feladatok, a kapcsolódó döntési hatásköri rendszer A szabályozottság értékelése A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a számviteli információs rendszerét és elszámolásait meghatározó belső szabályzatokkal Számviteli Politika, Számlarend, Eszközök és források értékelési Szabályzata, Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Bizonylati rend és bizonylati album. A bizonylatok feldolgozása az elkészített szabályzatok alapján történt. A szabályzatok módosítása folyamatosan történik a jogszabályi változások nyomán Belső ellenőrzés helyzete Az Önkormányzatnál önálló belső ellenőrzés működik. Az Ellenőrzési Csoport tervet készít az általános és célvizsgálatairól, amelyet a Közgyűlés elé terjesztett. Az Ellenőrzési Csoport munkáját a Pénzügyi Bizottság és a Közgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri Számítástechnikai információs rendszer működése A Polgármesteri Hivatalban január 1-jétől bevezetett integrált könyvelési, pénzügyi rendszer a megelőző évekhez hasonlóan nem szolgálta a beszámoló űrlapok kitöltését és a mérleg összeállítását, a program nem tartalmaz alapvető egyeztetési előírásokat, nem mutatja egy integrált programtól elvárható szintű eredményeket. A probléma feloldására az Önkormányzat új program bevezetését határozta el a Polgármesteri Hivatalban. Az új program július 1-jétől kerül bevezetésre. 3. A számviteli munka minősítése A számlák, számviteli bizonylatok rögzítése az év során folyamatos volt. Az évvégi mérleg a főkönyvi kivonatból készült, leltárakkal alátámasztott.

5 5 A mérleghez szükséges leltárt alátámasztó folyószámla értesítő levelek (tartozás egyenlegközlő levelek) elküldése megtörtént, a követelések értékelése az egyenlegközlők alapján történt. 4. Éves zárlati munkák 4.1. A leltározás és a leltár elkészítése A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési beszámolójának részét képező egyszerűsített mérleget alátámasztó leltározásokat mind az eszközök, mind a források vonatkozásában mérlegsoronként tételesen elvégezték. Az anyagok és a pénztári pénzeszközök állományának leltározása tényleges számlálással, méréssel történt, az egyéb eszközök és források leltára egyeztetéssel készült. A követelések egyeztetéséhez tartozásegyenlegközlő folyószámla-értesítő leveleket küldtek ki az Önkormányzat üzleti- és magánszemély partnerei részére. A számlavezető és betétkezelő bankok írásban elküldték az Önkormányzat bankszámláin lévő összegekről az értesítő levelüket A leltár értékelése A leltárak forint értékben, soronként tartalmazzák az Önkormányzat eszközeit és forrásait. A visszaérkező folyószámla levelek kiértékelése partnerenként, számlánként történt, az esetleges eltérések okát megkeresték, az eltérések könyvelése, javítása megtörtént Az értékcsökkenések elszámolása Az államháztartás szervezetei számára a 249/2000 (XII. 27.) Kormány rendelet kötelezően alkalmazandó lineáris leírási kulcsokat ír elő: vagyoni értékű jogok 16 % szellemi termékek 33 % épületek 2 % építmények 3 % járművek 20 % gépek berendezések 14,5 % számítástechnikai eszközök 33 % A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása a fenti előírásnak megfelelően történt.

6 A könyvelési zárlati munkák Az államháztartás szervezeteinek a jogszabályok által előírt gyakoriságú és tartalmú beszámolókat a Magyar Államkincstár felé kell teljesíteni. Az éves költségvetési beszámoló és egyszerűsített beszámoló december 31-i fordulónappal készül, amelyhez a záró főkönyvi kivonat elkészült. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését elvégezték. 5. Az éves beszámoló elkészítésének, valódiságának minősítése A mérlegben szereplő adatok összeállítása pénzforgalmi, módosított teljesítés szemléletű könyvvitel alapján történt, a pénzforgalmi adatok mellett rögzítésre kerültek a nem pénzforgalomból származó vagyoni változások. A mérleg sorai analitikus leltárakkal, nyilvántartással alátámasztottak, az ún. mérleg alatti tételek is kidolgozásra kerültek. A 0 számlaosztályban történik a kötelezettségvállalások vezetése, a kimutatás a beszámoló mellékletét képezi. A mérleg összeállítása előtt a leltárak elkészültek, azok adatait átvezették. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások összhangja megvalósult. A mérlegkészítés időpontjának kijelölése, a zárlati munkák időbeli ütemezése, a Közgyűlés elé terjesztése lehetővé teszi a jogszabályok betartását. Az előző évi auditálási eltérések átvezetése megtörtént A mérlegbeszámoló A Polgármesteri Hivatal mérlege Eszközök A mérleg eszköz oldalának részletezése: e Ft Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek II. Tárgyi eszközök

7 7 Egyéb tartós részesedés Értékpapírok Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök Anyagok Befejezetlen, félkész termék Késztermékek Áruk I. Készletek Követelések áruszállításból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Immateriális javak Az immateriális javak állományában vagyoni értékű jog, használati jog és szellemi termékek, szoftverek szerepelnek. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között került nyilvántartásra az ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek berendezések felszerelések, járművek, valamint a befejezetlen beruházások állománya. Az ingatlanok mérlegsoron jelenik meg az Önkormányzat tulajdonát képező valamennyi földterület, telek, épület és építmény, amelynek részletező nyilvántartását az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitikus nyilvántartás tartalmazza. A befejezetlen beruházási állomány nyilvántartását év során a Polgármesteri Hivatal elvégezte, a mérlegben szereplő befejezetlen beruházások állománya az előző évhez képest 150 m Ft növekedést mutat. A befejezetlen állomány felét továbbra is az ISPA csatornázási program teszi ki. A megelőző évek beruházásaiból év során 2,4 mrd Ft-nyi beruházás aktiválására került sor.

8 8 Befejezetlen beruházások: ISPA m Ft Széchenyi Gimnázium 139 m Ft Utak, közlekedés m Ft Egyéb 676 m Ft Összesen m Ft Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések, részvények részletezése: SMJV Üzletrészei és befektetései e Ft Társaság Névérté k Értékveszt és Könyvi érték Sopron Holding Zrt STK Hulladékgazdálkodási Kft Pro Kultúra Kht GYIK Kht Szociális Fogl és Rehab. Kht FC Sopron Futball Kft Raabersport Kft F.K.L. Sportszolgáltató Kft Vízmű Rt Hofmann Sopron Kft MÉH Rt Bp. Elektromos Művek Rt Oldtex Ker. Rt Pátria Nyomda Rt Soproni Ruhagyár Rt Cégjből törölve Ny-Pannon Rt Pannon Sopron Regionális TV Mindösszesen A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsor tartalmazza a befektetési céllal az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedéseket, részvényeket, a dolgozóknak adott kölcsönök állományát 16 mft értékben, lakossági viziközmű társulati és Sopron és Térsége szennyvíz hitelek éven túli hosszúlejáratú részét 86 mft értékben, önkormányzati lakástörlesztési részletek éven túli hosszúlejáratú részét 50 mft értékben.

9 9 A részesedések egyedi értékelését elvégezte a Polgármesteri Hivatal. A társaságok saját tőke jegyzett tőke hányadosa alapján, az éven túli tartós hatások figyelembevételével összesen a névérték 85 m Ft-tal csökkent. Készletek A készletek között az előző évhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal valamint a Polgári Védelem kezelésében lévő szakmai anyagok, gépjármű üzemanyagok, irodaszerek, karbantartási anyagok, szerszámok, tisztítószerek, textilanyagok szerepelnek. A készletek értéke 4,4 m Ft-tal változott az előző évi értékhez képest. Követelések A Polgármesteri Hivatal követelésállományának összetétele: Vevői követelés 59 m Ft Adóhátralékok 398 m Ft Bírságok 36 m Ft APEH áfa visszaigénylés 42 m Ft Éven belüli törlesztések 79 m Ft Lakáselszámolások 131 m Ft Bérlemények 160 m Ft Parkoló létesítés 39 m Ft Hozzájárulások, egyéb 20 m Ft Összesen: 964 m Ft Az Adó Iroda december 31-én nyilvántartott - Felszámolás és végelszámolás alattiakkal szembeni követelést 166 mft, - Megszűntekkel szembeni követelést 23 mft - Elhunytakkal szembeni követelést 1 mft értékben. Értékpapírok Forgatási célú értékpapírokkal az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök A költségvetési bankszámlák december 31-i állománya az előző évhez képest 960 m Ft-tal alacsonyabb.

10 10 Az idegen pénzeszközök között gesztor számlák, letéti számlák összegei szerepelnek 338 m Ft értékben. Aktív pénzügyi elszámolások Az aktív kiegyenlítő, átfutó és függő kiadások között kerültek könyvelésre azok a kiadások, amelyek a tárgyévben nem számolhatók el véglegesen a költségvetési előirányzat terhére, amelyek a költségvetési gazdálkodáshoz nem kapcsolódó könyvelési tételek, illetve tárgyév december 31-ig tisztázhatatlan, rendezetlen kiadások. (tiszteletdíjak, segélyek, ápolási díjak, jutalom, fizetési előlegek) Források A mérleg forrás oldalának részletezése: e Ft Induló tőke Tőkeváltozások D. Saját tőke Költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány I. Ktgvetési tartalékok Vállalkozási tartalék Vállalkozás eredménye II. Vállalkozási tartalék 0 0 E. Tartalékok Kötvénykibocsátás Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke

11 11 Az induló tőke tárgyévi és előző évi állománya eltér a 2007-ben történt átszervezés, feladatváltozás miatt. Az egészségügyi alapellátás intézményi feladatai a Polgármesteri Hivatalhoz kerültek, így a korábbi intézményi indulótőke lecsökkent, és ugyanazon értékkel a Polgármesteri Hivatal értéke megnövekedett. Ugyancsak az induló tőke változásaként kerültek elszámolásra a Szociális Foglalkoztató vagyonátadásával kapcsolatos elszámolások. A tőkeváltozás növekedéseként kell kimutatni - befektetett eszközök vásárlását, - beruházással való létesítését, felújítását, - készletek záró állományának a növekedését, - követelések záró állományának a növekedését, - más egyéb jogcímen történő eszközátvételt. A tőkeváltozás csökkenéseként kell kimutatni - az eszközökre elszámolt értékcsökkenéseket, - selejtezéseket, - hiányzó eszközöket, - készletek és követelések záró állományának a csökkenését, - a követelések leírását, - az értékvesztések elszámolását. Az elszámolt állományváltozások következtében a tőkeváltozás 1,7 mrd Ft növekedést mutat. Tartalékok A Polgármesteri Hivatal tartalékai között költségvetési tartalékok szerepelnek a Képviselő Testület elé benyújtott zárszámadási jelentés részletezése szerint. Hosszúlejáratú kötelezettségek Az Önkormányzat által kibocsátott hosszúlejáratú kötvényekből és a beruházási fejlesztési hitelekből állnak. A beruházási és fejlesztési célú hitelek összetétele - Lakossági viziközmű társulati, Sopron és Térsége hitelek 95 m Ft - Erzsébet Kórház diagnosztikai berendezés 219 m Ft

12 12 - Káposztás u. stadion 10 m Ft - Hátulsó u bérlakás építés 135 m Ft - Hátulsó u garázs építés 192 m Ft - Táncsics u. lakásépítés 82 m Ft - RDMB célhitel 432 m Ft - Beruházási célhitel ( mFt keret) 230 m Ft - Beruházási célhitel (500 mft keret) 377 m Ft - Infrastruktúra fejlesztési hitel 969 m Ft - Pro Kultúra Színház hitel 230 m Ft - Fenti tételek évi törlesztő részlete -245 m Ft Összesen: m Ft Fejlesztési célú kötvénykibocsátások: - OTP Bank m Ft - Raiffeisen Bank 974 m Ft - CIB Bank 339 m Ft Összesen: m Ft Az évvégi mérlegkészítés során a kötvényekhez kapcsolódóan 91 mft értékben számolt el az Önkormányzat nem realizált árfolyamnyereséget. Rövidlejáratú kötelezettségek A rövidlejáratú hitelek összege mft értékben a folyószámla hitelkeretből az igénybevett év végi összeget mutatja. A hitelkeret évközi igénybevétele nélkül a folyamatos finanszírozás megoldhatatlan lett volna. Az áruszállításból, szolgáltatás igénybevételéből származó december 31-én még ki nem fizetett számlák leltár szerinti összege 907 m Ft. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a hosszúlejáratú hitelek következő évet terhelő kötelezettségeit, valamint az adótúlfizetések összegét, a gesztor elszámolásból eredő összegeket. A likviditási gyorsráta értéke, azaz a követelések és a saját pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez képest 0,60 a évi adatok alapján, míg 2006-ban ez az érték 0,85 volt. Passzív pénzügyi elszámolások A passzív pénzügyi elszámolások a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét mutatja, amelyek rendeltetése év végén vagy tisztázatlan, vagy

13 13 nem szerepel a tárgyévi előirányzatok tételei között, rendezésére a könyvelésben a januári nyitás után kerül sor évi költségvetési előleg 261 m Ft - megelőlegezett munkabér, társbizt. ellátás 59 m Ft - lebonyolítási, letéti, gesztor számla bevételek 338 m Ft - egyéb bevételek 32 m Ft Összesen: 690 m Ft Az intézmények mérlege Az intézményi beszámolók az előírt határidőre beérkeztek. A Polgármesteri Hivatal valamennyi intézmény beszámolóját továbbította a Magyar Állam Kincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóságához. A tartalmi és technikai hibajavítások után az intézményi beszámolók elfogadásra kerültek. Az intézményi összevont mérleg eszköz oldalának részletezése: e Ft Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Egyéb tartós részesedés Értékpapírok Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök Anyagok Befejezetlen, félkész termék 21 Késztermékek Áruk I. Készletek Követelések áruszállításból (vevők) Adósok

14 14 Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Az intézmények teljes köre: 1. Egészségügyi, szociális, valamint kiszolgáló feladatokkal 8 intézmény foglalkozik (Erzsébet Kórház, Egyesített Szociális Intézmény, NapSzak Szociotherápiás Otthon, Családsegítő Intézet, Központi Gyermekkonyha, Egyesített Bölcsődék, Intézményi Gondnokság, Középiskolai Kollégium) 2. Alsó- és középfokú oktatást 7 illetve 5 intézmény folytat. 3. Kulturális feladatokat egy intézmény lát el. (Széchenyi István Városi Könyvtár) 4. Védelmi feladatokat egy intézmény, a Városi Hivatásos Tűzoltóság végez. Az intézményi beszámolók tartalmazták a Teljességi nyilatkozatot és a Kiegészítő mellékletet. A helyszíni felülvizsgálat során 2 intézménynél tapasztaltam auditálási eltérést 634 e Ft értékben, amely az értékcsökkenés helytelen elszámolásából adódott. Az auditálási eltérés korrigálását az intézmények a évi saját könyvelésükben tudják végrehajtani. Befektetett eszközök Immateriális javak Az intézményeknél az immateriális javak az ISO minősítéshez kapcsolódó költségek aktivált értékét, használati jogok, szoftverek értékét tartalmazzák. Az intézményi mérlegekben szereplő adatok a számviteli előírásoknak megfelelően az immateriális javak nettó összegét mutatják. Ingatlanok

15 15 Az intézmények mérlegében az ingatlanok között szereplő épületek, építmények értéke az előző évhez képest az értékcsökkenés mértékében csökkent. Az elszámolható értékcsökkenés mértéke évi 2%, az építmények esetében évi 3 %, megfelel a törvényi előírásoknak. Gépek, berendezések, felszerelések A mérlegsor tartalmazza a számítógépeket, műszaki gépeket, bútorokat, irodai intézményi berendezéseket, járműveket. A mérlegsoron szereplő adatok a számviteli előírásoknak megfelelően az eszközcsoport nettó összegét mutatják. Forgóeszközök A forgóeszközök között az egy éven belül elhasználódó anyagok, készletek, a követelések, értékpapírok és a pénzeszközök szerepelnek. Az intézmények követelésállománya az előző évhez képest csökkent, az összeg tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséből, termék eladásából származó vevői kintlévőségeket, valamint a határidőn túli kintlévőségeket is. A rövidlejáratú egyéb követelések között szerepelnek a munkáltatói kölcsönök éven belüli törlesztő részletei, adóhatósággal szembeni egyéb követelések. A pénzeszközök állománya az előző évihez képest növekedett, az elvonásra január elején került sor a kiskincstári keretben. Az idegen pénzeszközök (ellátottak pénzeszközei) külön mérlegsoron és kimutatásban szerepelnek, elkülönítve a saját pénzeszközöktől. Az elszámolási bankszámlák mérlegértéke a banki értesítéseknek megfelelően tartalmazzák a december 31-én fennálló egyenlegeket, banki pénzállományokat. Források Az összevont intézményi mérlegek forrás oldalának részletezése: e Ft Induló tőke

16 16 Tőkeváltozások D. Saját tőke Költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány 165 I. Ktgvetési tartalékok Vállalkozási tartalék Vállalkozás eredménye II. Vállalkozási tartalék 0 0 E. Tartalékok Kötvénykibocsátás Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Induló tőke Az induló tőke az alapfeladatokhoz kapcsolódó, az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközök forrását mutatja, az évi záró állapotoknak megfelelően. Az induló tőke csak abban az esetben változhat, ha a tulajdonos önkormányzat feladat többletet vagy feladat elvonást határoz el az adott intézménynél, módosítva az alapító okiratát ben az Egészségügyi Alapellátás, valamint a Szociális Foglalkoztató megszűntetése és átszervezése okozott változást. Tőkeváltozás Az eszközök finanszírozására szolgáló, működés közben képződött tartós források változását mutatja. A tőkeváltozás a tárgyévben az előző évhez képest növekedhet és csökkenhet évre az önkormányzati intézmények tőkeváltozása csökkenést mutat. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

17 17 Kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek közötti rövidlejáratú kölcsönök értéke az Erzsébet Kórház előfinanszírozásából adódik. Az intézményi szállítók állományából 235 m Ft-ot képez a Kórház szállítói tartozása, ami az intézmények közötti százalékos megoszlás tekintetében 94 %-ot jelent. Az előző év ugyanezen adata 86 % volt. Passzív pénzügyi elszámolások Az intézményi körben az előző évhez képest növekedtek a passzív pénzügyi elszámolások A pénzforgalmi jelentés A költségvetési előirányzatok módosulásának átvezetése a nyilvántartásokon megtörtént. A költségvetés évközi teljesítési százalékainak alakulását, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjesztették A pénzmaradvány kimutatás A mérleg tárgyévi költségvetési tartalék sorában elszámolt összeg megfelel a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegének. A kimutatás a záró pénzkészletből kiindulva a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti le a helyesbített pénzmaradványt. 6. Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete Az Önkormányzat vagyona - mérlegfőösszege - az előző évhez képest 1,5 mrd Ft-tal növekedett. Pénzügyi helyzetét a likviditási hitel egyre növekvő mértéke jellemzi. A működést finanszírozó m Ft folyószámla és a kifizetetlen szállítók állománya együttesen meghaladja a 3 milliárd forintot. 7. Könyvvizsgálói záradék Az elvégzett könyvvizsgálat eredményeként hitelesítő záradék kiadására került sor. A könyvvizsgálat során a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek

18 18 alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a Számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. 8. Zárszámadási rendelettervezet Zárszámadási rendelettervezet elkészítése A költségvetési évről készült önkormányzati zárszámadás rendelettervezete az évi XXXVIII. Törvény 18. -a szerint, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően készült el. A zárszámadási rendelettervezetet, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú beszámolót Sopron Megyei Jogú Város polgármestere köteles minden év április 30-ig a közgyűlés elé terjeszteni. A mérlegkészítési előkészítő munkálatok megkezdése és időbeli ütemezése lehetővé tette, hogy a beterjesztés és a rendeletet alkotó közgyűlés megtartásának időpontja megfeleljen e határidőnek, így teljesíthető az Állami Számvevőszék felé betartandó kötelező határidő is. A zárszámadás az egyszerűsített tartalmú, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, - könyvviteli mérleget, - pénzmaradvány-kimutatást, magában foglalja. A beszámoló a Képviselő Testület részére bemutatja - az önkormányzat teljes bevételét és kiadását, - az önkormányzat finanszírozását, és pénzeszközeinek a változását, - a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a tényleges adatok alapján, - valamint a szöveges indoklást A költségvetési bevételek és kiadások alakulása

19 19 Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának jellemzői Az Önkormányzat a költségvetési év során az elfogadott eredeti költségvetését többször módosította, a módosítások során átvezetésre kerültek a közgyűlési határozatoknak megfelelő bevételi és kiadási előirányzatot érintő vonatkozásai. Az Önkormányzat gazdálkodását a külső forrás folyószámla és szállítói hitelek - folyamatos igénybevétele jellemezte a teljes év során. A mérlegben szereplő hosszú- és rövidlejáratú hitelek állománya december 31-én a mérlegfőösszeg 17 %-át teszik ki. A gazdálkodás részletes szöveges indoklását és számadatait a zárszámadási rendelettervezet tartalmazza. Az évközi költségvetési rendeletmódosítások eredményeként a költségvetési bevételek és kiadások egyező főösszege: eft. E bevételi-kiadási főösszeget február 29-én fogadta el a Közgyűlés március 3-án kelt a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Igazgatóságának levele, amelyben értesíti az Önkormányzatot, hogy a CÉDE támogatás összegét a évi előirányzatában módosítsa, amely által a költségvetési bevételek és kiadások főösszege: eft ra változott. Módosított előirányzat Teljesítés % Bevételi főösszeg e Ft e Ft 92,51 % Kiadási főösszeg e Ft e Ft 86,28 % A bevételi előirányzatok közül a helyi adók összességükben 8 %-kal, 260 m Ft-tal haladták meg az előirányzatot, az egyéb bevételek tekintetében nagy mértékű elmaradás a módosított előirányzathoz képest az ingatlanértékesítés soron következett be. A tervezett fejlesztési hitelbevételek mértéke 56 % -os teljesülést mutat az év végén, közel két milliárd forinttal kevesebb hitel felvételére került sor a tényszámok alapján a módosított előirányzathoz képest. Bevételek Költségvet és Tény Teljesítés m Ft m Ft % Állami költségvetésből származó Intézményi pénzmaradvány Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás Önkormányzati pénzmaradvány Saját bevételek Összesen

20 20 A kiadások tekintetében az előirányzatok elmaradása több kiadási soron következett be, az összbevételek m Ft-tal haladták meg az összkiadások mértékét. Kiadások Költségvet és Tény Teljesítés m Ft m Ft Működési, szociális, városüzemeltetési kiadások Fejlesztések, felújítások Támogatások Hiteltörlesztések Pénzügyi, lakásalap és egyéb kiadások Összesen Mind a bevételek, mind a kiadások hitelfelvételi, kötvény kibocsátási és hiteltörlesztési, kölcsönfinanszírozási soroktól való megtisztítása esetén a bevételek 585 m Ft-tal haladnák meg a kiadásokat. A kiadások elmaradásainak abszolút értékben jelentősebb tételei: - működési kiadások 422 m Ft - fejlesztések, felújítások m Ft - lakásalap kiadásai 557 m Ft - céltartalékok 302 m Ft - egyéb sorokon 485 m Ft Összesen m Ft Sopron április 04.

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben