FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére"

Átírás

1 FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL Sopron, április 04. Déry Márta

2 2 Bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgálat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az évi LXV. Törvény 92. -ban előírt kötelezettségének eleget téve választott könyvvizsgálóval rendelkezik a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, pénzmaradvány-kimutatásának, eredmény-kimutatásának felülvizsgálatára, könyvvizsgálói hitelesítésére. A könyvvizsgálatot megalapozó jogszabályok: Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény, A számvitelről szóló évi C. Törvény, Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény, Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet, Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000 (XII. 27.) Kormány rendelet A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és az Önkormányzat saját rendeleteinek, a költségvetési beszámoló az Önkormányzat működéséről, gazdálkodásának eredményéről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet mutat-e, az Önkormányzat pénzügyi helyzete hogyan alakult a működés során, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát társaságunk látja el a könyvvizsgálói szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően. A könyvvizsgálói szerződés értelmében a megbízott könyvvizsgáló feladata volt a gazdálkodási év tényszámainak a felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés összeállítása. Az Önkormányzat vagyonának felülvizsgálatát elvégeztem, a Polgármesteri Hivatalban vezetett analitikus és szintetikus könyvelés adatait áttekintettem, folyamatosan ellenőriztem a beszámoló összeállításának tevékenységét, a munkám elvégzéséhez szükséges információként a közgyűlési határozatok jegyzőkönyveit megkaptam, a közgyűléseken és bizottsági üléseken való személyes részvételem lehetőségét az Önkormányzat egész évben biztosította. Valamennyi önkormányzati működtetésű intézmény évi beszámolóját a rendelkezésemre bocsátott költségvetési beszámolók,

3 3 mérlegek, főkönyvi kivonatok és kiegészítő mellékletek, teljességi nyilatkozatok alapján átvizsgáltam. Három intézménynél végeztem helyszíni ellenőrzést: Családsegítő Intézet, Széchenyi István Gimnázium, Lackner Kristóf Általános Iskola. Az auditálási eltéréseket és megállapításokat az intézményeknél a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítettem évben 634 e Ft értékben fordult elő auditálási eltérés. 2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálata Az éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Önkormányzat köteles minden év június 30-ig az Állami Számvevőszék részére megküldeni. Az Önkormányzat előterjesztése a jogszabály által megkövetelt határidő betartásával készült el A számviteli alapelvek érvényesülése A számvitelről szóló évi C. Törvény ában rögzíti az alkalmazandó számviteli alapelveket, amelyek közül az államháztartási szervezetekre jellemző speciális alapelvek: - a vállalkozás folytatásának elve, - teljesség elve, - következetesség elve, - összemérés elve, - óvatosság elve, - bruttó elszámolás elve, - lényegesség elve, - költség-haszon összevetésének elve Az általános és speciális alapelvek érvényesítésének formáját és módját a Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikájában rögzítették, a nyilvántartásokban alkalmazták 2.2. A Számviteli Politika és annak megvalósulása Az eszközök és források értékelése

4 4 A mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat a tényleges bekerülési értékükön kell szerepeltetni, elvégezve év végén a szükséges átértékeléseket. Az Önkormányzat és intézményei mérlegében az immateriális javak és a tárgyi eszközök szerepelnek könyvi értéken, a befektetett pénzügyi eszközök között lévő részesedések tekintetében értékvesztés elszámolására sor került Pénzgazdálkodási feladatok, a kapcsolódó döntési hatásköri rendszer A szabályozottság értékelése A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a számviteli információs rendszerét és elszámolásait meghatározó belső szabályzatokkal Számviteli Politika, Számlarend, Eszközök és források értékelési Szabályzata, Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Bizonylati rend és bizonylati album. A bizonylatok feldolgozása az elkészített szabályzatok alapján történt. A szabályzatok módosítása folyamatosan történik a jogszabályi változások nyomán Belső ellenőrzés helyzete Az Önkormányzatnál önálló belső ellenőrzés működik. Az Ellenőrzési Csoport tervet készít az általános és célvizsgálatairól, amelyet a Közgyűlés elé terjesztett. Az Ellenőrzési Csoport munkáját a Pénzügyi Bizottság és a Közgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri Számítástechnikai információs rendszer működése A Polgármesteri Hivatalban január 1-jétől bevezetett integrált könyvelési, pénzügyi rendszer a megelőző évekhez hasonlóan nem szolgálta a beszámoló űrlapok kitöltését és a mérleg összeállítását, a program nem tartalmaz alapvető egyeztetési előírásokat, nem mutatja egy integrált programtól elvárható szintű eredményeket. A probléma feloldására az Önkormányzat új program bevezetését határozta el a Polgármesteri Hivatalban. Az új program július 1-jétől kerül bevezetésre. 3. A számviteli munka minősítése A számlák, számviteli bizonylatok rögzítése az év során folyamatos volt. Az évvégi mérleg a főkönyvi kivonatból készült, leltárakkal alátámasztott.

5 5 A mérleghez szükséges leltárt alátámasztó folyószámla értesítő levelek (tartozás egyenlegközlő levelek) elküldése megtörtént, a követelések értékelése az egyenlegközlők alapján történt. 4. Éves zárlati munkák 4.1. A leltározás és a leltár elkészítése A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési beszámolójának részét képező egyszerűsített mérleget alátámasztó leltározásokat mind az eszközök, mind a források vonatkozásában mérlegsoronként tételesen elvégezték. Az anyagok és a pénztári pénzeszközök állományának leltározása tényleges számlálással, méréssel történt, az egyéb eszközök és források leltára egyeztetéssel készült. A követelések egyeztetéséhez tartozásegyenlegközlő folyószámla-értesítő leveleket küldtek ki az Önkormányzat üzleti- és magánszemély partnerei részére. A számlavezető és betétkezelő bankok írásban elküldték az Önkormányzat bankszámláin lévő összegekről az értesítő levelüket A leltár értékelése A leltárak forint értékben, soronként tartalmazzák az Önkormányzat eszközeit és forrásait. A visszaérkező folyószámla levelek kiértékelése partnerenként, számlánként történt, az esetleges eltérések okát megkeresték, az eltérések könyvelése, javítása megtörtént Az értékcsökkenések elszámolása Az államháztartás szervezetei számára a 249/2000 (XII. 27.) Kormány rendelet kötelezően alkalmazandó lineáris leírási kulcsokat ír elő: vagyoni értékű jogok 16 % szellemi termékek 33 % épületek 2 % építmények 3 % járművek 20 % gépek berendezések 14,5 % számítástechnikai eszközök 33 % A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása a fenti előírásnak megfelelően történt.

6 A könyvelési zárlati munkák Az államháztartás szervezeteinek a jogszabályok által előírt gyakoriságú és tartalmú beszámolókat a Magyar Államkincstár felé kell teljesíteni. Az éves költségvetési beszámoló és egyszerűsített beszámoló december 31-i fordulónappal készül, amelyhez a záró főkönyvi kivonat elkészült. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését elvégezték. 5. Az éves beszámoló elkészítésének, valódiságának minősítése A mérlegben szereplő adatok összeállítása pénzforgalmi, módosított teljesítés szemléletű könyvvitel alapján történt, a pénzforgalmi adatok mellett rögzítésre kerültek a nem pénzforgalomból származó vagyoni változások. A mérleg sorai analitikus leltárakkal, nyilvántartással alátámasztottak, az ún. mérleg alatti tételek is kidolgozásra kerültek. A 0 számlaosztályban történik a kötelezettségvállalások vezetése, a kimutatás a beszámoló mellékletét képezi. A mérleg összeállítása előtt a leltárak elkészültek, azok adatait átvezették. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások összhangja megvalósult. A mérlegkészítés időpontjának kijelölése, a zárlati munkák időbeli ütemezése, a Közgyűlés elé terjesztése lehetővé teszi a jogszabályok betartását. Az előző évi auditálási eltérések átvezetése megtörtént A mérlegbeszámoló A Polgármesteri Hivatal mérlege Eszközök A mérleg eszköz oldalának részletezése: e Ft Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek II. Tárgyi eszközök

7 7 Egyéb tartós részesedés Értékpapírok Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök Anyagok Befejezetlen, félkész termék Késztermékek Áruk I. Készletek Követelések áruszállításból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Immateriális javak Az immateriális javak állományában vagyoni értékű jog, használati jog és szellemi termékek, szoftverek szerepelnek. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között került nyilvántartásra az ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek berendezések felszerelések, járművek, valamint a befejezetlen beruházások állománya. Az ingatlanok mérlegsoron jelenik meg az Önkormányzat tulajdonát képező valamennyi földterület, telek, épület és építmény, amelynek részletező nyilvántartását az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitikus nyilvántartás tartalmazza. A befejezetlen beruházási állomány nyilvántartását év során a Polgármesteri Hivatal elvégezte, a mérlegben szereplő befejezetlen beruházások állománya az előző évhez képest 150 m Ft növekedést mutat. A befejezetlen állomány felét továbbra is az ISPA csatornázási program teszi ki. A megelőző évek beruházásaiból év során 2,4 mrd Ft-nyi beruházás aktiválására került sor.

8 8 Befejezetlen beruházások: ISPA m Ft Széchenyi Gimnázium 139 m Ft Utak, közlekedés m Ft Egyéb 676 m Ft Összesen m Ft Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések, részvények részletezése: SMJV Üzletrészei és befektetései e Ft Társaság Névérté k Értékveszt és Könyvi érték Sopron Holding Zrt STK Hulladékgazdálkodási Kft Pro Kultúra Kht GYIK Kht Szociális Fogl és Rehab. Kht FC Sopron Futball Kft Raabersport Kft F.K.L. Sportszolgáltató Kft Vízmű Rt Hofmann Sopron Kft MÉH Rt Bp. Elektromos Művek Rt Oldtex Ker. Rt Pátria Nyomda Rt Soproni Ruhagyár Rt Cégjből törölve Ny-Pannon Rt Pannon Sopron Regionális TV Mindösszesen A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsor tartalmazza a befektetési céllal az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedéseket, részvényeket, a dolgozóknak adott kölcsönök állományát 16 mft értékben, lakossági viziközmű társulati és Sopron és Térsége szennyvíz hitelek éven túli hosszúlejáratú részét 86 mft értékben, önkormányzati lakástörlesztési részletek éven túli hosszúlejáratú részét 50 mft értékben.

9 9 A részesedések egyedi értékelését elvégezte a Polgármesteri Hivatal. A társaságok saját tőke jegyzett tőke hányadosa alapján, az éven túli tartós hatások figyelembevételével összesen a névérték 85 m Ft-tal csökkent. Készletek A készletek között az előző évhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal valamint a Polgári Védelem kezelésében lévő szakmai anyagok, gépjármű üzemanyagok, irodaszerek, karbantartási anyagok, szerszámok, tisztítószerek, textilanyagok szerepelnek. A készletek értéke 4,4 m Ft-tal változott az előző évi értékhez képest. Követelések A Polgármesteri Hivatal követelésállományának összetétele: Vevői követelés 59 m Ft Adóhátralékok 398 m Ft Bírságok 36 m Ft APEH áfa visszaigénylés 42 m Ft Éven belüli törlesztések 79 m Ft Lakáselszámolások 131 m Ft Bérlemények 160 m Ft Parkoló létesítés 39 m Ft Hozzájárulások, egyéb 20 m Ft Összesen: 964 m Ft Az Adó Iroda december 31-én nyilvántartott - Felszámolás és végelszámolás alattiakkal szembeni követelést 166 mft, - Megszűntekkel szembeni követelést 23 mft - Elhunytakkal szembeni követelést 1 mft értékben. Értékpapírok Forgatási célú értékpapírokkal az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök A költségvetési bankszámlák december 31-i állománya az előző évhez képest 960 m Ft-tal alacsonyabb.

10 10 Az idegen pénzeszközök között gesztor számlák, letéti számlák összegei szerepelnek 338 m Ft értékben. Aktív pénzügyi elszámolások Az aktív kiegyenlítő, átfutó és függő kiadások között kerültek könyvelésre azok a kiadások, amelyek a tárgyévben nem számolhatók el véglegesen a költségvetési előirányzat terhére, amelyek a költségvetési gazdálkodáshoz nem kapcsolódó könyvelési tételek, illetve tárgyév december 31-ig tisztázhatatlan, rendezetlen kiadások. (tiszteletdíjak, segélyek, ápolási díjak, jutalom, fizetési előlegek) Források A mérleg forrás oldalának részletezése: e Ft Induló tőke Tőkeváltozások D. Saját tőke Költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány I. Ktgvetési tartalékok Vállalkozási tartalék Vállalkozás eredménye II. Vállalkozási tartalék 0 0 E. Tartalékok Kötvénykibocsátás Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke

11 11 Az induló tőke tárgyévi és előző évi állománya eltér a 2007-ben történt átszervezés, feladatváltozás miatt. Az egészségügyi alapellátás intézményi feladatai a Polgármesteri Hivatalhoz kerültek, így a korábbi intézményi indulótőke lecsökkent, és ugyanazon értékkel a Polgármesteri Hivatal értéke megnövekedett. Ugyancsak az induló tőke változásaként kerültek elszámolásra a Szociális Foglalkoztató vagyonátadásával kapcsolatos elszámolások. A tőkeváltozás növekedéseként kell kimutatni - befektetett eszközök vásárlását, - beruházással való létesítését, felújítását, - készletek záró állományának a növekedését, - követelések záró állományának a növekedését, - más egyéb jogcímen történő eszközátvételt. A tőkeváltozás csökkenéseként kell kimutatni - az eszközökre elszámolt értékcsökkenéseket, - selejtezéseket, - hiányzó eszközöket, - készletek és követelések záró állományának a csökkenését, - a követelések leírását, - az értékvesztések elszámolását. Az elszámolt állományváltozások következtében a tőkeváltozás 1,7 mrd Ft növekedést mutat. Tartalékok A Polgármesteri Hivatal tartalékai között költségvetési tartalékok szerepelnek a Képviselő Testület elé benyújtott zárszámadási jelentés részletezése szerint. Hosszúlejáratú kötelezettségek Az Önkormányzat által kibocsátott hosszúlejáratú kötvényekből és a beruházási fejlesztési hitelekből állnak. A beruházási és fejlesztési célú hitelek összetétele - Lakossági viziközmű társulati, Sopron és Térsége hitelek 95 m Ft - Erzsébet Kórház diagnosztikai berendezés 219 m Ft

12 12 - Káposztás u. stadion 10 m Ft - Hátulsó u bérlakás építés 135 m Ft - Hátulsó u garázs építés 192 m Ft - Táncsics u. lakásépítés 82 m Ft - RDMB célhitel 432 m Ft - Beruházási célhitel ( mFt keret) 230 m Ft - Beruházási célhitel (500 mft keret) 377 m Ft - Infrastruktúra fejlesztési hitel 969 m Ft - Pro Kultúra Színház hitel 230 m Ft - Fenti tételek évi törlesztő részlete -245 m Ft Összesen: m Ft Fejlesztési célú kötvénykibocsátások: - OTP Bank m Ft - Raiffeisen Bank 974 m Ft - CIB Bank 339 m Ft Összesen: m Ft Az évvégi mérlegkészítés során a kötvényekhez kapcsolódóan 91 mft értékben számolt el az Önkormányzat nem realizált árfolyamnyereséget. Rövidlejáratú kötelezettségek A rövidlejáratú hitelek összege mft értékben a folyószámla hitelkeretből az igénybevett év végi összeget mutatja. A hitelkeret évközi igénybevétele nélkül a folyamatos finanszírozás megoldhatatlan lett volna. Az áruszállításból, szolgáltatás igénybevételéből származó december 31-én még ki nem fizetett számlák leltár szerinti összege 907 m Ft. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a hosszúlejáratú hitelek következő évet terhelő kötelezettségeit, valamint az adótúlfizetések összegét, a gesztor elszámolásból eredő összegeket. A likviditási gyorsráta értéke, azaz a követelések és a saját pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez képest 0,60 a évi adatok alapján, míg 2006-ban ez az érték 0,85 volt. Passzív pénzügyi elszámolások A passzív pénzügyi elszámolások a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét mutatja, amelyek rendeltetése év végén vagy tisztázatlan, vagy

13 13 nem szerepel a tárgyévi előirányzatok tételei között, rendezésére a könyvelésben a januári nyitás után kerül sor évi költségvetési előleg 261 m Ft - megelőlegezett munkabér, társbizt. ellátás 59 m Ft - lebonyolítási, letéti, gesztor számla bevételek 338 m Ft - egyéb bevételek 32 m Ft Összesen: 690 m Ft Az intézmények mérlege Az intézményi beszámolók az előírt határidőre beérkeztek. A Polgármesteri Hivatal valamennyi intézmény beszámolóját továbbította a Magyar Állam Kincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóságához. A tartalmi és technikai hibajavítások után az intézményi beszámolók elfogadásra kerültek. Az intézményi összevont mérleg eszköz oldalának részletezése: e Ft Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Egyéb tartós részesedés Értékpapírok Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök Anyagok Befejezetlen, félkész termék 21 Késztermékek Áruk I. Készletek Követelések áruszállításból (vevők) Adósok

14 14 Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Az intézmények teljes köre: 1. Egészségügyi, szociális, valamint kiszolgáló feladatokkal 8 intézmény foglalkozik (Erzsébet Kórház, Egyesített Szociális Intézmény, NapSzak Szociotherápiás Otthon, Családsegítő Intézet, Központi Gyermekkonyha, Egyesített Bölcsődék, Intézményi Gondnokság, Középiskolai Kollégium) 2. Alsó- és középfokú oktatást 7 illetve 5 intézmény folytat. 3. Kulturális feladatokat egy intézmény lát el. (Széchenyi István Városi Könyvtár) 4. Védelmi feladatokat egy intézmény, a Városi Hivatásos Tűzoltóság végez. Az intézményi beszámolók tartalmazták a Teljességi nyilatkozatot és a Kiegészítő mellékletet. A helyszíni felülvizsgálat során 2 intézménynél tapasztaltam auditálási eltérést 634 e Ft értékben, amely az értékcsökkenés helytelen elszámolásából adódott. Az auditálási eltérés korrigálását az intézmények a évi saját könyvelésükben tudják végrehajtani. Befektetett eszközök Immateriális javak Az intézményeknél az immateriális javak az ISO minősítéshez kapcsolódó költségek aktivált értékét, használati jogok, szoftverek értékét tartalmazzák. Az intézményi mérlegekben szereplő adatok a számviteli előírásoknak megfelelően az immateriális javak nettó összegét mutatják. Ingatlanok

15 15 Az intézmények mérlegében az ingatlanok között szereplő épületek, építmények értéke az előző évhez képest az értékcsökkenés mértékében csökkent. Az elszámolható értékcsökkenés mértéke évi 2%, az építmények esetében évi 3 %, megfelel a törvényi előírásoknak. Gépek, berendezések, felszerelések A mérlegsor tartalmazza a számítógépeket, műszaki gépeket, bútorokat, irodai intézményi berendezéseket, járműveket. A mérlegsoron szereplő adatok a számviteli előírásoknak megfelelően az eszközcsoport nettó összegét mutatják. Forgóeszközök A forgóeszközök között az egy éven belül elhasználódó anyagok, készletek, a követelések, értékpapírok és a pénzeszközök szerepelnek. Az intézmények követelésállománya az előző évhez képest csökkent, az összeg tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséből, termék eladásából származó vevői kintlévőségeket, valamint a határidőn túli kintlévőségeket is. A rövidlejáratú egyéb követelések között szerepelnek a munkáltatói kölcsönök éven belüli törlesztő részletei, adóhatósággal szembeni egyéb követelések. A pénzeszközök állománya az előző évihez képest növekedett, az elvonásra január elején került sor a kiskincstári keretben. Az idegen pénzeszközök (ellátottak pénzeszközei) külön mérlegsoron és kimutatásban szerepelnek, elkülönítve a saját pénzeszközöktől. Az elszámolási bankszámlák mérlegértéke a banki értesítéseknek megfelelően tartalmazzák a december 31-én fennálló egyenlegeket, banki pénzállományokat. Források Az összevont intézményi mérlegek forrás oldalának részletezése: e Ft Induló tőke

16 16 Tőkeváltozások D. Saját tőke Költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány 165 I. Ktgvetési tartalékok Vállalkozási tartalék Vállalkozás eredménye II. Vállalkozási tartalék 0 0 E. Tartalékok Kötvénykibocsátás Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Induló tőke Az induló tőke az alapfeladatokhoz kapcsolódó, az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközök forrását mutatja, az évi záró állapotoknak megfelelően. Az induló tőke csak abban az esetben változhat, ha a tulajdonos önkormányzat feladat többletet vagy feladat elvonást határoz el az adott intézménynél, módosítva az alapító okiratát ben az Egészségügyi Alapellátás, valamint a Szociális Foglalkoztató megszűntetése és átszervezése okozott változást. Tőkeváltozás Az eszközök finanszírozására szolgáló, működés közben képződött tartós források változását mutatja. A tőkeváltozás a tárgyévben az előző évhez képest növekedhet és csökkenhet évre az önkormányzati intézmények tőkeváltozása csökkenést mutat. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

17 17 Kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek közötti rövidlejáratú kölcsönök értéke az Erzsébet Kórház előfinanszírozásából adódik. Az intézményi szállítók állományából 235 m Ft-ot képez a Kórház szállítói tartozása, ami az intézmények közötti százalékos megoszlás tekintetében 94 %-ot jelent. Az előző év ugyanezen adata 86 % volt. Passzív pénzügyi elszámolások Az intézményi körben az előző évhez képest növekedtek a passzív pénzügyi elszámolások A pénzforgalmi jelentés A költségvetési előirányzatok módosulásának átvezetése a nyilvántartásokon megtörtént. A költségvetés évközi teljesítési százalékainak alakulását, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjesztették A pénzmaradvány kimutatás A mérleg tárgyévi költségvetési tartalék sorában elszámolt összeg megfelel a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegének. A kimutatás a záró pénzkészletből kiindulva a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti le a helyesbített pénzmaradványt. 6. Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete Az Önkormányzat vagyona - mérlegfőösszege - az előző évhez képest 1,5 mrd Ft-tal növekedett. Pénzügyi helyzetét a likviditási hitel egyre növekvő mértéke jellemzi. A működést finanszírozó m Ft folyószámla és a kifizetetlen szállítók állománya együttesen meghaladja a 3 milliárd forintot. 7. Könyvvizsgálói záradék Az elvégzett könyvvizsgálat eredményeként hitelesítő záradék kiadására került sor. A könyvvizsgálat során a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek

18 18 alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a Számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. 8. Zárszámadási rendelettervezet Zárszámadási rendelettervezet elkészítése A költségvetési évről készült önkormányzati zárszámadás rendelettervezete az évi XXXVIII. Törvény 18. -a szerint, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően készült el. A zárszámadási rendelettervezetet, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú beszámolót Sopron Megyei Jogú Város polgármestere köteles minden év április 30-ig a közgyűlés elé terjeszteni. A mérlegkészítési előkészítő munkálatok megkezdése és időbeli ütemezése lehetővé tette, hogy a beterjesztés és a rendeletet alkotó közgyűlés megtartásának időpontja megfeleljen e határidőnek, így teljesíthető az Állami Számvevőszék felé betartandó kötelező határidő is. A zárszámadás az egyszerűsített tartalmú, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, - könyvviteli mérleget, - pénzmaradvány-kimutatást, magában foglalja. A beszámoló a Képviselő Testület részére bemutatja - az önkormányzat teljes bevételét és kiadását, - az önkormányzat finanszírozását, és pénzeszközeinek a változását, - a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a tényleges adatok alapján, - valamint a szöveges indoklást A költségvetési bevételek és kiadások alakulása

19 19 Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának jellemzői Az Önkormányzat a költségvetési év során az elfogadott eredeti költségvetését többször módosította, a módosítások során átvezetésre kerültek a közgyűlési határozatoknak megfelelő bevételi és kiadási előirányzatot érintő vonatkozásai. Az Önkormányzat gazdálkodását a külső forrás folyószámla és szállítói hitelek - folyamatos igénybevétele jellemezte a teljes év során. A mérlegben szereplő hosszú- és rövidlejáratú hitelek állománya december 31-én a mérlegfőösszeg 17 %-át teszik ki. A gazdálkodás részletes szöveges indoklását és számadatait a zárszámadási rendelettervezet tartalmazza. Az évközi költségvetési rendeletmódosítások eredményeként a költségvetési bevételek és kiadások egyező főösszege: eft. E bevételi-kiadási főösszeget február 29-én fogadta el a Közgyűlés március 3-án kelt a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Igazgatóságának levele, amelyben értesíti az Önkormányzatot, hogy a CÉDE támogatás összegét a évi előirányzatában módosítsa, amely által a költségvetési bevételek és kiadások főösszege: eft ra változott. Módosított előirányzat Teljesítés % Bevételi főösszeg e Ft e Ft 92,51 % Kiadási főösszeg e Ft e Ft 86,28 % A bevételi előirányzatok közül a helyi adók összességükben 8 %-kal, 260 m Ft-tal haladták meg az előirányzatot, az egyéb bevételek tekintetében nagy mértékű elmaradás a módosított előirányzathoz képest az ingatlanértékesítés soron következett be. A tervezett fejlesztési hitelbevételek mértéke 56 % -os teljesülést mutat az év végén, közel két milliárd forinttal kevesebb hitel felvételére került sor a tényszámok alapján a módosított előirányzathoz képest. Bevételek Költségvet és Tény Teljesítés m Ft m Ft % Állami költségvetésből származó Intézményi pénzmaradvány Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás Önkormányzati pénzmaradvány Saját bevételek Összesen

20 20 A kiadások tekintetében az előirányzatok elmaradása több kiadási soron következett be, az összbevételek m Ft-tal haladták meg az összkiadások mértékét. Kiadások Költségvet és Tény Teljesítés m Ft m Ft Működési, szociális, városüzemeltetési kiadások Fejlesztések, felújítások Támogatások Hiteltörlesztések Pénzügyi, lakásalap és egyéb kiadások Összesen Mind a bevételek, mind a kiadások hitelfelvételi, kötvény kibocsátási és hiteltörlesztési, kölcsönfinanszírozási soroktól való megtisztítása esetén a bevételek 585 m Ft-tal haladnák meg a kiadásokat. A kiadások elmaradásainak abszolút értékben jelentősebb tételei: - működési kiadások 422 m Ft - fejlesztések, felújítások m Ft - lakásalap kiadásai 557 m Ft - céltartalékok 302 m Ft - egyéb sorokon 485 m Ft Összesen m Ft Sopron április 04.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Elvégeztük Budakeszi Város Önkormányzata mellékelt 2010. december 31-i egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről Készítette: BÉTA-AUDIT

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft 6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6. Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 E-mail: kissmariakonyvvizs@vnet.hu Könyvvizsgálói jelentés Balatonkenese Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített beszámolójáról (egyszersített mérleg,

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben