Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı testületének 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı testületének 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı testületének 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék győjtésérıl és elszállításáról Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv /1/ bekezdésben, az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételérıl szóló évi XLII. tv. 4../4/ bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ban kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 1. /1/ A rendelet hatálya Zalaapáti község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, társasházi lakóközösségekre, a gazdasági társaságokra, a jogi személyiséggel rendelkezı egyéb szervezetekre, illetve a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı személyi egyesülésére és az egyéni vállalkozókra. /2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, valamint a velük összefüggı tevékenységre. /3/ A köztisztaság megırzésében mindenki köteles hathatóan közremőködni és a települési központ különösen a közterületek szennyezıdését, fertızését eredményezı magatartástól, tevékenységtıl tartózkodni. E rendelet alkalmazásában: Értelmezı rendelkezés 2.

2 2 1. Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó, jogszabályi elıírásoknak megfelelı zárt rendszerő célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségő falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fı/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék.) 2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képzıdött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végzı szolgáltató által rendszeresített győjtıedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik. 3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkezı, háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, veszélyesnek nem minısülı hulladék. 4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek, illetıleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévı ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. 5. Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. 6. Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı, hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelmően megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevık részére. 7. Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. 8. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 9. Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történı elszállítás érdekében. 10. Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyőjtınek a telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén. 11. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı.

3 3 12. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendı, az e rendeletben meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történı elhelyezésének díjhányadát is. 13. idılegesen használt ingatlan: az üdülı ingatlan és az olyan ingatlan ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerően nem tartózkodik senki. II. fejezet KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA 3. /1/ A közterületek tisztántartásáról a képviselıtestület és a közterülettel határos ingatlan tulajdonosa e rendeletben meghatározottak szerint köteles eleget tenni. Az ingatlantulajdonos feladatai 4.. /1/ Az ingatlan tulajdonosa, vagy tényleges használója köteles gondoskodni: a./ Az ingatlan elıtti járdaszakasz járda hiányában egy méter széles területsáv illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor ennek teljes területének tisztántartásáról, a járda hóeltakarításáról, /síkosság mentesítésérıl/, a zöldterületek folyamatos kaszálásáról, b./ az ingatlan elıtti nyílt árok és annak mőtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok, hordalékok eltávolításáról, az árok karbantartásáról, folyamatos kaszálásáról, c./ az ingatlan elıtti fák, növények gondozásáról. 5. Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: a/ mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúlú ágak, bokrok szükséges nyesése, b/ bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az elıtte húzódó járda tisztántartása a kivitelezı feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezıje köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. c/ építési, bontási, tatarozási munkákat, közmőépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell végezni, hogy por és egyéb szennyezıdés a közterületre ne jusson, a csapadékvíz elvezetése ezen idıszak alatt zavarásmentesen biztosítva legyen. d/ építési, bontási és egyéb anyagot közterületen a rendelet és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet elıírásai szerint szabad tárolni. e/ építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét szükség esetén a környezı közterülettıl el kell zárni.

4 4 f/ mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyezıdjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál továbbá szállításánál a közterület szennyezıdik, a szállító köteles a közterületet azonnal megtisztítani. g/ ha az f/ pontban tevékenység során a közterület vagy annak része rongálódik, károsodik, a kárt annak okozója köteles megtéríteni, vagy az eredeti állapotot helyreállítani. A kereskedı, utcai árus és rendezvényszervezı kötelezettségei 6. /1/ Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység elıtti és melletti járdaszakaszt, csapadékvízelvezetı árkot, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyőjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítésérıl és a hó eltakarításáról gondoskodni /2/ Az ingatlan elıtti és melletti járdát, csapadékvízelvezetı árkot, zöldsávot a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári idıszakban legkésıbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitvatartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás elıtt összetakarítani. 7. /1/ Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyőjteni és eltávolításáról gondoskodni. /2/ Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezıje köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelı számú illemhely biztosításáról, üzemeltetésérıl, valamint a rendezvény alatt és azt követıen a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történı visszaadásáról. Síkosság mentesítés és hóeltakarítás 8. /1/ A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélı anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentı szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. /2/ Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos. /3/ Hórakást tilos elhelyezni: a/ útkeresztezıdésben, b/ útburkolati jelen, c/ járdasziget és járda közé, d/ tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél, e/ kapubejárat elé,

5 5 f/ közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetıoszlop stb.). Közterület tisztántartásával összefüggı egyéb rendelkezések 9. /1/ Tilos a/ az úttestet, járdát, csapadékvízelvezetı árkot, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, b/ a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyezıdést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezetı rendszerbe beleseperni, illetıleg beleönteni, c/ a közterületen, zöldterületen lévı növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani, d/ a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetés ellenesen használni. e/ élı fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, keritéseken rendeltetésszerően hirdetésre szolgáló berendezések kivételével hirdetni, grefitizni, feliratozni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni. Az így elhelyezett hirdetmények eltávolításáról a hirdetményet elhelyezı köteles gondoskodni. f/ közterületen gépjármővet mosni. 10. A közterületek tisztántartása a hét minden napján 06 és 21,00 óra közzött végezhetı. III. FEJEZET A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 11. /1/ A szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Zalaapáti község egész belterülete. /2/ A települési szilárd hulladék győjtését és szállítását az /1/ bekezdésben meghatározott területen a Keszthelyi Városüzemeltetı Egyszemélyes Kft. /8360 Keszthely, Vásártér 10. / továbbiakban: szolgáltató/ végzi. /3/ A szolgáltató a szemét elszállítását rendszeresen havi 3 alkalommal köteles biztosítani, melybıl 2 alkalommal kommunális, 1 alkalommal a szelektíven győjtött hulladékot elszállítani. A szemétszállítás napjáról szórólapon keresztül tájékoztatja a lakosságot. A szemétszállítás napja egy naptári éven belül csak indokolt esetben változtatható meg.amennyiben valamely külsı váratlan ok miatt /pl. Jelentıs üzemzavar, hóakadály stb./ a szolgáltató az elıre meghirdetett napon a szállítást teljesíteni nem tudja, errıl a Körjegyzıséget azonnal tájékoztatja, egyuttal megjelölve azt a napot is, amikor a szolgáltatást teljesíti. A változásról a szolgáltató a Körjegyzıségel egyőttmőködve szórólap utján tájékoztatja a lakosságot.

6 Hulladékgyőjtı sziget kialakítása /1/ A képviselıtestület a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes, mőszaki szabályairól szóló 5/2002./X.29./ KvVM rendelet ai szerint eljárva hulladékgyőjtı szigetet alakít ki. /2/ A hulladékgyőjtı szigetek helye a Zalaapáti: 79, 140/2, 387. hrsz. alatt lévı ingatlanokat jelöli meg. Adatkezelés, adatok átadása 13. /1/ A Közszolgáltató a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. 3. (1) bekezdés b) pontja alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevı nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. /2/ A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat kérelmére, a rendelkezésre álló adatbázisából bocsátja a Közszolgáltató rendelkezésére. /3/ Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idıtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. /4/ Az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjtartozásának adók módjára történı behajtása érdekében a Közszolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatokat jogosult, illetve köteles az önkormányzati adóhatóság részére díjbehajtás céljából átadni. /5/ A Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonos személyes adatait a nyilvántartásából törölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlantulajdonos már nem tartozik az e rendelet hatálya alá. A közszolgáltatás igénybe vétele 14.. /1/ Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. /2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. /3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 1 hónappal indokolt esetben rövidebb határidıvel - a változás bekövetkezése elıtt köteles értesíteni.

7 7 /4/ A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. /5/ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkezı települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. /6/ A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és idıpont) az ingatlantulajdonosnál keletkezı hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti. /7/ A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval szerzıdést kötni a az e rendeletbe foglalt tartalommal Az ingatlantulajdonos kötelezettségei /1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezı vagy egyéb módon birtokába került települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak szerinti győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására, / közszolgáltatási díj megfizetésére./ /2/ Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelı hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, és ezért a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett győjtıedény őrtartalmát, a közszolgáltató - a köztisztaság biztosítása érdekében - felhívja az ingatlantulajdonost megfelelı őrtartalmú edényzet biztosítására. Az ingatlan tulajdonosnak a felszólítás kézhezvételét követıen 10 napon belül megfelelı őrtartalmú edényzetet kell biztosítani. /3/ A közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített, alábbiak szerint meghatározott nagyságú győjtıedényeket a kérelem kézhezvételérıl számított 15 napon belül térítés ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja. Az ingatlan tulajdonosa, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója köteles írásban igazolni a győjtıedényzet átvételét. A kötelezı közszolgáltatás a közszolgáltató által meghatározott típusú győjtıedénybıl történik. A győjtıedények mérete a következı: 120 l-es zárt mőanyag edényzet, melynek beszerzése, cseréje, javítása az ingatlan tulajdonosa, kezelıje vagy használója feladata. A szelektív hulladékgyőjtés a szolgáltató által biztosított zsákban történı győjtéssel történik. /4/ Az ingatlantulajdonosnak a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. /

8 8 /5/ Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott győjtıedények őrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. /6/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, valamint a győjtési idın túli idıben való eltőnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles viselni, s a győjtöedényt pótolni. /7/ Tilos a szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. /8/ A hulladékok győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertıtleníteni. /9/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség mindkét felet (a régi és az új tulajdonost is) terheli Háztartási szemét győjtésére szolgáló győjtıedényt úgy kell használni, hogy annak tartalma sem a talajt burkolatot, sem a levegıt ne szennyezze és bőzt ne terjesszen. A győjtıedénybe folyadékot, maró anyagot, tőzveszélyes, robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, orvosságot elhelyezni tilos. A győjtıedényt lefedett állapotban kell tartani /1/ A nem háztartási hulladéknak és az egyéb szilárd hulladéknak nem minısülı szemét elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni. /2/ Nagyobb mérető berendezési tárgyak, veszélyes hulladék lom elszállításáról a szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítás keretében térítésmentesen gondoskodik. A szolgáltató jogai és kötelezettségei 18. /1/ A szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátására. A szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát és ettıl az idıponttól viseli a kárveszélyt. /2/ A szolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve hatósági elıírásoknak megfelelıen elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését

9 9 a Zalabéri: 3096/12 hrsz-u ingatlanon lévı hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelezı közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett a lerakót üzemeltetı közszolgáltató, aki köteles a Városüzemeltetı Egyszemélyes Kft (Keszthely, Vásártér 10.) Közszolgáltató által összegyőjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni december 31. napjáig. /3/ A zalaapáti telephelyő vállalkozások hulladékszállítását a szolgáltató egyedi szerzıdésekben szabályozza. A szolgáltató feladata a Zalaapátii telephelyő vállalkozások díjának beszedése. /4/ Abban az esetben ha a szolgáltató az átvett hulladékban veszélyes hulladékot talál, azt a hulladék termelıje köteles visszafogadni, vagy a költségek áthárításával ezeket az anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. A veszélyes hulladék kezelésébıl keletkezı többletköltségeket a hulladék termelıje viseli. /5/ A szolgáltató a hulladék mennyiségérıl számítógépes nyilvántartást vezet, melyben elkülönítetten nyílvántartja a természetes személyektıl és a gazdálkodó szervezetektıl begyőjtött hulladék mennyiségét és a jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti. /6/ A szolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármő, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazása. /7/ A szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére. /8/ A szolgáltató kötelezi magát, hogy a begyőjtés során elszóródott hulladékot összetakarítja. /9/ A szolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik: túltöltött, ha nema szolgáltató hibájából sérült, késın lett kihelyezve, veszélyes hulladékot tartalmaz, folyékony halmazállapotú hulladékot tartalmaz. /10/ A szolgáltató feladata a fogyasztók számára könnyen elérhetı ügyfélszolgálati tájékoztatási rendszer müködtetése, valamint a fogyasztói észrevételek elintézése. Közszolgáltatási díj megfizetése és a díjhátralék behajtása. 19. /1/ A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevı természetes személy ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díját Zalaapáti Önkormányzata évben átvállaja, részükre a hulladékszállítás ingyenes. A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 20.

10 10 /1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a Hgt ában foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik. /2/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képzıdött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik. /3/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelezı közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés eredményébıl származó hulladékról nyilvántartást, a kezelılétesítmény mőködésérıl üzemnaplót vezetni és ezekrıl a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségérıl, összetételérıl, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzıt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. /4/ Amennyiben a gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a 23. /2/ bekezdése szerint köteles eljárni. A szerzıdéshez szükséges adatokat a gazdálkodó szervezet köteles a szolgáltatónak átadni. A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 21. /1/ A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt a /1/ bekezdésében megjelölt, a hulladék termelıjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. /2/ A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles győjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni. /3/ Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelıje, birtokosa a./ a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelı ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. /4/ Az /1/ bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezı ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelıje, birtokosa

11 11 külön engedély nélkül maga is elszállíthatja 21.. ( 2 ) bekezdésében meghatározott hulladékgyőjtı helyre. /5/ Az ingatlantulajdonos jogosult az /1/ bekezdés szerinti hulladékának begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet. 22. /1/ A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen elı. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés mentesítésérıl és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. /2/ Gazdálkodó szervezet igénybevételével történı szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles fajtánként nyilvántartani és errıl a hatóságoknak bejelentést tenni. /3/ A /2/ bekezdésben elıírt kötelezettség a külön jogszabályban meghatározottak szerint a hulladék lerakóhely üzemeltetıjét az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetıjét, használóját) terheli. /4/ Ha a hulladék termelıje, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja kijelölt hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejőleg, számla ellenében köteles a meghatározott elhelyezési díjat megfizetni az üzemeltetı részére. 23. /1/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történı megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt mennyiségő és összetételő hulladéknak megfelelı győjtıedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történı elhelyezésérıl. /2/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles megfizetni. /3/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a szerzıdés vagy megállapodás megkötéséhez saját személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idı, anyja neve) köteles megadni. 24. /1/ A hulladék termelıje, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati

12 12 szerzıdés) megszerzésérıl, ha a hulladék összegyőjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó idıtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tiszántartásáról, a konténer telítıdése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. /2/ A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztetı módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki: a./ fıútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhetı ki, a szállító jármő helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítıdéskor haladéktalanul megtörténhessen, b./ tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni. c./ Egyéb útvonalakon a konténert a telítıdést követı 8 órán belül el kell szállítani. IV. FEJEZET 1 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Szabálysértés 25. /1/ Szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet a./ 4. és 5. -ában az ingatlantulajdonosnak a közterület, épület és telek tisztántartására, b./ 6. és 7. -ában a kereskedı, utcai árus és rendezvényszervezı kötelességeire, c./ 8. -ában a síkosság-mentesítésre és hóeltakarításra d./ 9. -ában a közterület tisztántartásával összefüggı egyéb tilalomra és kötelességre, e./ 10. -ában aközterületek tisztántartására, f./ ában az ingatlantulajdonos kötelességére, g./ 20. -ának (1) és (4) bekezdésében a gazdálkodó szervezet kötelességeire, h./ 24. -ának (2) bekezdésében a hulladék termelıjének és birtokosának feladataira, i./ 23. -ának (1) bekezdésében a hulladék szállítására, j./ 24. -ában a hulladékgyőjtı konténerre vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi. /2/ Szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható a./ az a természetes személy és gazdálkodó szervezet, ha nem a használatában lévı edényzetbe helyezi el a települési szilárd hulladékot. Hatálybalépés 26. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13 13 /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselıtestületének Zalaapáti község területén a köztisztasági fenntartásáról és a környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló 9/1999. (X.8) számú rendelete. Zalaapáti, február 23. Vincze Tibor polgármester Kovács Katalin körjegyzı A rendelet kihírdetve: Zalaapáti, február 24. Kovács Katalin körjegyzı

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 1..

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 1.. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2008. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kislıd Község

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2012. (III.2.) rendelete A települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának Képviselı-testülete. 10/1995. (VII. 18.) sz. R E N D E L E T E. A település környezetvédelmérıl.

Zalaszántó község Önkormányzatának Képviselı-testülete. 10/1995. (VII. 18.) sz. R E N D E L E T E. A település környezetvédelmérıl. Zalaszántó község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10/1995. (VII. 18.) sz. R E N D E L E T E A település környezetvédelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 27.

Részletesebben

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2012. (II.28) önkormányzati rendelete

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2012. (II.28) önkormányzati rendelete Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2012. (II.28) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről és elszállításáról

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő testületének

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő testületének Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő testületének -módosított, egységes szerkezetbe foglalt-

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő testületének -módosított, egységes szerkezetbe foglalt- Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő testületének -módosított, egységes szerkezetbe foglalt- 4/2012. (II. 24) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2005. (III.30.) rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról Sármellék Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 2..

A rendelet hatálya 2.. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról

12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete

25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRA (A 4/2000. (IV.7.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRA (A 4/2000. (IV.7.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/1993. (VII.3.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRA (A 4/2000. (IV.7.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Nagyközség

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004 (VI. 1.) sz. rendelete

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004 (VI. 1.) sz. rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004 (VI. 1.) sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (A módosításokkal

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2007. (VIII.31.), a 24/2008. (XII.31.), a 12/2009. (V.26.), a 30/2009. (XII.15.), az 5/2012. (I.31.), a 11/2012. (V.30.), a 12/2013. (VI.17.) valamint a

Részletesebben

9/2004. (IV.30.) Önk. számú r e n d e l e t e

9/2004. (IV.30.) Önk. számú r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 9/2004. (IV.30.) Önk. számú r e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2008.

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŐVEL ÖSSZEGYŐJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŐJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

24/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl

24/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl 24/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

G a r a Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 5/2002. (VII. 19.) ökr. számú r e n d e l e t e

G a r a Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 5/2002. (VII. 19.) ökr. számú r e n d e l e t e G a r a Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002. (VII. 19.) ökr. számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2003.(07. 04.) rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 21/2004. (V. 19.) számú rendelete

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 21/2004. (V. 19.) számú rendelete 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 21/2004. (V. 19.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról, a zöldterület és parkfenntartással összefüggı feladatok végrehajtásáról 1,2,3,4,5 (az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben