25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2006.(XII.22.), 15/2007.(XII.20.), 16/2008.(XII.15.), 6/2009.(X.1.), 1/2010 (II.3.),3/2011.(II.1.), 7/2012 (IV.27.), 8/2012.(VI.1.), 18/2012. (XII.30), 8/2013.(VI.17.), 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelettel.) Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékokról szóló évi CLXXXV törvényben (a továbbiakban Ht.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. rész Bevezetı rendelkezések I. FEJEZET 1. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja (1) Jelen rendelet célja a) Kaposmérı község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, b) Kaposmérı község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képzıdött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása. (2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Kaposmérı község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a) a környezetét a lehetı legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, b) biztosítsa a keletkezı hulladék mennyiségének és minıségének megfelelı kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. (3) Kaposmérı Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 2. (1) Az önkormányzatot megilletı feladatok ellátása - jogszabály eltérı rendelkezése hiányában Kaposmérı község Önkormányzata Képviselı- testületének (továbbiakban: Képviselı-testület hatásköre. (2) Az önkormányzat szervei útján vesz részt a hulladékgazdálkodási igazgatásban. (3) A képviselı-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatait a korszerő környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Ht-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezıen ellátandó és igénybe veendı hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (4) A szabályozás eszközével arra törekszik, hogy a képzıdı hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében a lehetı legkisebb mértékőre szorítsa. Ennek érdekében érvényesíteni kívánja a megosztott felelısség elvét, mely alapján a hulladékgazdálkodás körébe tartozó szereplık felelısségét meghatározza. (5) A képviselı-testület a hulladékgazdálkodás területén támogatja a legkíméletesebb környezetigénybevétellel járó technológiák alkalmazását, illetve a környezetkímélı hulladékkezelı technológiák bevezetését.

2 II. FEJEZET Fogalmi meghatározások 3. (1) Települési szilárd hulladék: a) a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı, veszélyesnek nem minısülı hulladék, b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı hulladék, c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhetı. (2) Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett hulladék közül nem minısül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségő anyag, a kerti és gazdasági mővelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett keletkezett hulladék és a nagyobb mérető elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák tartalma, stb.) (3) Szelektíven győjtendı hulladék: Kaposmérı község közigazgatási területén létesített hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett győjtıedényekben kötelezıen elhelyezendı üveg (fehér és színes), papír és mőanyag hulladék. (4) Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzıje, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele kapcsolatba kerülı más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezıanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. (5) Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedényzetben nem helyezhetı el úgy, hogy a győjtıedény zárható és rendeltetésének megfelelıen használható maradjon. (6) Építési törmelék: építésbıl, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék. (7) Bio hulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti, valamint ehhez hasonló hulladék. (8) Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe vihetık, szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérı célra hasznosíthatók. (9) Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem lehet, így ártalmatlanításuk lerakással történik. (10) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélılények vagy enzimek segítségével) lebontható. (11) Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Ht. által felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. (12) Kaposmérı községi Hulladékgazdálkodási Terv: A Kaposmérı községi Önkormányzat által önkormányzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a Ht. és végrehajtási rendeletei alapján az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel és a Somogy Megyei Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak cselekvési programját, a hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elısegítı intézkedéseket, a végrehajtás sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és létesítményeket, valamint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját. (13) Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelmően megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevık részére. (14) Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyőjtı edények helye. 2

3 (15) Ürítési hely: az a hely (többnyire közterület), ahol a hulladékgyőjtı edények gépjármőre történı ürítése történik. (16) Ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. (17) Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): mőszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenırzést biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történı ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. (18) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. (19) Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyőjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja; (20) Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló, hatályos jogszabályok szerinti tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat. (21) Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı hasznosítása. (22) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történı rendszeres begyőjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevıinek elkülönítetten történı győjtése, ártalmatlanítása, valamint hulladékkezelı telep, hulladéklerakó, hulladékgyőjtı udvar és hulladékgyőjtı sziget létesítése és mőködtetése. (23) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. (24) Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı elszállítás érdekében. (25) Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-kezelı telepen) és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén. (26) Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. (27) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely történhet hulladéklerakóban történı lerakással, termikus ártalmatlanítással és más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással. (28) Elıkezelés: a települési szilárd hulladék begyőjtését, tárolását, hasznosítását, illetıleg ártalmatlanítását elısegítı, azok biztonságát növelı, a környezetterhelést csökkentı tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. Fizikai elıkezelésnek minısül az elkülönítetten begyőjtött szilárd hulladék olyan további válogatása, szétválasztása, osztályozása (aprítás, tömörítés, bálázás), amelynek segítségével a hasznosítás vagy ártalmatlanítás könnyebben megvalósítható. (29) Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; (30) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen (különösen közlekedés biztosítása, pihenı- és emlékhelyek, közmővek elhelyezése, stb. céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is) bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyílván, Egyéb (magán) ingatlanoknak a közforgalom számára - arról szóló külön szerzıdés (okirat) keretei között a tulajdonos (vagy bejegyzett használó) által megnyitott és kijelölt része. (31) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képzıdött települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített győjtıedényzetben mérete miatt nem helyezhetı el; (32) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levı ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdésekben a 3

4 társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén ingatlantulajdonos nem az adott társasházi vagy szövetkezeti lakás egység külön lapon nyilvántartott tulajdonosa, hanem a társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség egyetemlegesen, melyet a közös képviselı, vagy a társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy képvisel; (33) 1 Közszolgáltató: a Kaposmérı község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı, a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: PELSO-KOM Nonprofit Kft.)(8693 Lengyeltóti, Zrínyi u 1-3.), aki Kaposmérı község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelı eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott idıtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás jelen rendeletben nevesített jogi személy. (34) Közszolgáltatási díj: az az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendı, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj. (35) Háztartás: emberek közös életvitele, amelyben közös gazdálkodással biztosítják életük fenntartását, így az étkezést, lakhatást, a tisztálkodást stb.; (36) Gazdálkodó szervezet: a Ptk c. pontjában felsorolt valamennyi szerv továbbá az ügyvéd, az ügyvédi iroda, a közjegyzı, a bírósági végrehajtó. (37) Közszolgáltatással összefüggı személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) III. FEJEZET Általános rendelkezések 4. Kaposmérı község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya 5. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Kaposmérı község közigazgatási területére terjed ki. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Kaposmérı község közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál keletkezı települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék győjtésérıl és annak begyőjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. (3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. (4) 2 A község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a PELSO-KOM Nonprofit Kft. amely a kötelezı közszolgáltatónak minısül (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Kaposmérı község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett. A Közszolgáltató végzi Kaposmérı község települési szilárd és lakossági veszélyes hulladékainak győjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezésérıl a Kaposmérı, Kaposmérı, Hetes, Csombárd, Bárdudvarnok önkormányzatok közös tulajdonát képezı, Hetes 062/1 hrsz alatti komplex hulladéklerakón és gondoskodik annak üzemeltetésérıl. (5) Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti. 1 Módosította a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos október 1. napjától. 2 Módosította a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos október 1. napjától. 4

5 II. rész A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás I. FEJEZET Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 6. (1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; b.) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés megkötése; c.) gondoskodás a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetésérıl, megszüntetésérıl, illetve rekultivációjáról; d.) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása; e.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása; f.) a közszolgáltatással összefüggı egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása. (2) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez az általa rendelkezésre bocsátott - jelen rendelet pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak - rendszeresített győjtıedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki. (3) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében együttmőködik az 1. számú mellékletben felsorolt más települési önkormányzatokkal. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 7. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített saját és az önkormányzat tulajdonában lévı, a tulajdonos részére használatba adott 110 literes győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon győjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történı begyőjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; c) hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, mőködtetésére és üzemeltetésére; d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására; e) a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek más összetevıktıl elkülönített, szelektív begyőjtése (továbbiakban: szelektív begyőjtés). f) háztartásokban keletkezı veszélyes hulladék évi egyszeri összegyőjtésére és elszállítására, (2) Az önkormányzat végzi a község belterületén a közutak gépi hó eltakarítását és síkosság mentesítését. II. FEJEZET A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 8. 5

6 (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevı ingatlantulajdonosoktól a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott győjtıedényben vegyesen győjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék házhoz menı járattal történı rendszeres begyőjtése és elszállítása, b) a Közszolgáltató által fenntartott és mőködtetett szelektív hulladékgyőjtı szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által meghatározott módon, szelektíven győjtött települési szilárd hulladék begyőjtése. c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen - történı begyőjtése és elszállítása. d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített győjtıedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történı alkalmi begyőjtése és elszállítása, e) a háztartásokban keletkezı veszélyes hulladéknak elızetesen egyeztetett idıpontban történı összegyőjtése és elszállítása; f) a begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek üzemeltetése, g) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történı átadása, h) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintő jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása. (2) A Közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. (3) A Közszolgáltató köteles a képviselı-testület számára közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez. (4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı ellátását; b) a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik; c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelı mértékő biztosítékkal, garanciával; d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerzıdést kötött. (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közremőködıt vehet igénybe a Képviselı-testület egyetértésével. (6) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelıen egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. (7) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adat kezelésére a hulladékokról szóló évi CLXXX törvény alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. (8) A közszolgáltatással összefüggı személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetı. (9) A közszolgáltató megfelelı technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetıleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. (10)A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat az ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplı jogosult) azonosítására, a közüzemi szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt ellenırzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel. 6

7 (11)A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggı személyes adat nyilvánosságra hozatalára. III. fejezet A közszolgáltatási szerzıdés 9. (1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb szintő jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselıtestület a magasabb szintő jogszabályokban meghatározottak szerint a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést követı 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerzıdést köt. A közszolgáltatási szerzıdés nyilvános. (2) 3 (3) A szerzıdés az aláírás napján jön létre, és - ha a rendelet eltérıen nem rendelkezik - az aláírást követı év elsı napjától számítottan a (2) bekezdésben meghatározott év utolsó napján szőnik meg. (4) A közszolgáltatási szerzıdés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintő jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerzıdésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését, c) a közszolgáltatási szerzıdés idıtartamát, d) a települési szilárd hulladékok győjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven) győjthetı és hasznosítható hulladékok körét és győjtésének, illetve hasznosításának módját, e) a közszolgáltatás igazolási és ellenırzési kötelezettségét, annak módját, f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerzıdés megkötésekor érvényesíthetı legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, i) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közremőködıt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért történı felelısségvállalást, k) a szerzıdés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. (5) A közszolgáltatási szerzıdésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elısegítését, c) a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítését, d) a települési igények kielégítésére alkalmas, a hulladék győjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. (6) A közszolgáltatási szerzıdésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását, b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazását, d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselı-testület által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét, 3 Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályon kívül október 1. napjától. 7

8 f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól a képviselı-testületnek történı évenkénti egyszeri tájékoztatást, g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetését, h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer mőködtetését, i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, j) elkülönített alapként kezeli a hulladéklerakó telep hulladékdíjban megállapított monitorozási, utógondozási és rekultivációs költségeit. (7) A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik: a) a benne meghatározott idıtartam lejártával, b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével, c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg, d) felbontással a teljesítés megkezdését követıen, e) felmondással. (8) A képviselı-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha: a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította, b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. (9) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. (10) A közszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén a képviselı-testületnek haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. (11) Szerzıdés megszőnése esetén a Közszolgáltató átadja az önkormányzatnak a megszőnést követı 30 napon belül a rekultivációs és aktuális utógondozási, monitorozási költségeket, amelyeket alapszerően kezelt annak kamataival együtt. (12) A Közszolgáltató a szerzıdéstıl a teljesítés megkezdése elıtt elállhat, azt követıen felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti. (13) Jelen rendelet rendelkezései külön szerzıdési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerzıdés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. III. rész A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK I. FEJEZET Az ingatlan tulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 10. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak szerinti győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására, valamint a 2. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási díj megfizetésére. (2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik. 8

9 (3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelıen. 11. (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a hatályos jogszabályok szerint nem gondoskodik. (2) Hatályos jogszabályok szerintinek minısül a települési szilárd hulladék kezelése (hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségérıl az erre feljogosított és környezetvédelmi felügyelıség engedélyével rendelkezı kezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett, megfelelı hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti. (3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan környezeti szempontból a (2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik. (4) Az ingatlantulajdonos ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a termelés vagy szolgáltatás során keletkezı háztartási hulladékkal együtt kezelhetı hulladékot a hulladék termelıje (birtokosa) telephelye határain belül hulladékkezelési engedély nélkül győjtheti, szállíthatja és azt fizikai elıkezelésnek vetheti alá. (5) A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő települési szilárd hulladékának kezelésérıl a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat az (2) bekezdés szerint. 12. (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. (2) Alapvetı kötelessége e tekintetben, hogy: a) a települési szilárd hulladékot szelektíven szétválogassa, b) a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett edényzetekbe a külön győjtendı fehér, színes üveg, papír és mőanyag hulladékát elhelyezze, c) a veszélyes hulladékot külön győjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladékgyőjtési napokon átadja, d) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig győjtse, tárolja, e) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelınek adja át, illetve a 2. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, f) a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, az város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, g) az ingatlanán keletkezı hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie: a) a rendszeres szilárd hulladék győjtésére használni kívánt hulladékgyőjtı edényzet őrtartalmát 9

10 b) az ingatlanon lakók (állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezık) számát, c) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkezı hulladék mennyiségét, d) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát. II. FEJEZET Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 13. (1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. (2) A közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentésérıl a Közszolgáltató gondoskodik. (3) 4 (4) (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés eredményébıl származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelılétesítmények mőködésérıl üzemnaplót vezetni, és ezekrıl a hatóságoknak bejelentést tenni. (2) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezelésérıl közszolgáltatáson kívül a rendelet 16. (2) bekezdése szerint gondoskodik, köteles errıl a tényrıl a Közszolgáltató egyidejő tájékoztatása mellett a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára - a jegyzıhöz címzetten - írásban nyilatkozni és egyidejőleg igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezelésérıl közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára - a jegyzıhöz címzetten - köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulladékkezelı(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a hulladékkezelı(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejő tájékoztatása mellett. (4) A (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet hatálybalépését követı 30 napon belül, illetıleg a rendelet hatálybalépését követıen általa igénybe venni kívánt hulladékkezelıvel történı szerzıdéskötést megelızıen köteles eleget tenni. (5) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezelésérıl közszolgáltatáson kívül az 16. (2) bekezdés b) pontja szerint gondoskodik, a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára - a jegyzıhöz címzetten - köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelıség engedélyének eredeti vagy közjegyzı által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett és annak üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga gondoskodik települési szilárd hulladékának kezelésérıl. (6) A (4) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már mőködı létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétıl számított 30 napon belül, míg a rendelet hatályba lépését követıen igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezésétıl számított 15 napon belül köteles eleget tenni. (7) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezetnek a jegyzı szerinti nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett be, vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles. 4 Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(VI.17.) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve június 17. napjától. 5 Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(VI.17.) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve június 17. napjától. 10

11 IV. rész A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE I. FEJEZET A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 15. (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezése elıtt köteles értesíteni. (4) A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. Az értesítés mintáját e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkezı települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. (6) A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és idıpont) az ingatlantulajdonosnál keletkezı hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti. 16. (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyzı által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerzıdést köt. (2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az elıírások ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzıt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés megkötésére. (3) A Közszolgáltató azokról a gazdálkodó szervezetekrıl is értesíti a jegyzıt, amelyek az e rendeletben meghatározottak szerint kötelezetté váltak a közszolgáltatás igénybevételére, és az értesítéssel egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés megkötésére. (4) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyzı által vezetett nyilvántartásban nem szerepel és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget a 16. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jegyzı felhívja a hulladék keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerzıdés megkötésére. (5) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerzıdéskötésre vonatkozó kötelezettségének a jegyzı által megjelölt idıpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerzıdés létrehozását az e rendeletben meghatározott tartalommal, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján a rendelet 4. számú melléklete szerinti díjazást kell alapul venni. II. FEJEZET A gazdálkodó szervezetekkel megkötendı szerzıdés egyes tartalmi elemei 17. (1) A szerzıdésben meg kell határozni a szerzıdést kötı feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerően, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve. (2) A szerzıdésben meg kell jelölni: 11

12 a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját, b) a teljesítés helyét és módját, c) a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátott győjtıedényt őrtartalom és darabszám szerint, d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, e) nem elıre meghatározott idıben történı ürítés esetén az ürítés módját, f) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi. (3) A szerzıdésben rendelkezni kell továbbá: a) a győjtıedények használatának jogcímérıl és módjáról, b) a közszolgáltatási díjról, c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, d) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeirıl, e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról, f) szerzıdés megszőnése eseteirıl. (4) A szerzıdést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerzıdést írásban, 30 napos határidıvel mondhatja fel. (5) A gazdálkodó szervezet a szerzıdést akkor mondhatja fel a) ha a község közigazgatási területén megszőnt az a gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési szilárd hulladéka keletkezett, vagy b) ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy c) ha a Közszolgáltatónak megszőnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa. (6) A felmondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet - a bejelentés érkeztetett írásbeli példányának csatolásával - egyidejőleg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti nyilvántartás számára az e rendeletbe foglaltak szerinti szerint a változást bejelentette és becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, illetve az általa igénybe vett új hulladékkezelı gazdálkodó szervezet engedélyét. (7) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, illetve gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerzıdést köt. III. FEJEZET A közszolgáltatás szünetelése 18. (1) Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdı idıpontja elıtt, azt legalább 30 nappal megelızıen és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét. (3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. IV. FEJEZET A települési szilárd hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása és ártalmatlanítása Hulladékszállítás rendje 19. (1) A hulladék begyőjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelezı gyakoriság mellett a napi vagy a heti idıpontok meghatározására. Ha az útvonal és az idıpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevıket, a lakosságot értesítenie. (2) A hulladékszállítás a községbe hetente 1-szer történik a közszolgáltató által meghatározott napon. (3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál, vagy az önkormányzatnál 12

13 megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyőjtı zsákba helyezheti el. A hulladékszállítás díja (a zsák díja) e rendelet 4. számú mellékletében megállapított díj. Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 20. (1) A közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap akkor sem változik, ha az ünnep vagy munkaszüneti napra esik. (2) Ha a győjtıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következı szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhetı díj ellenében a közszolgáltatótól. (3) Ha a hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az elızetesen meghirdetett idıpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítı megoldásról gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot tájékoztatni kell. Hulladékgyőjtı edényzet rendelkezésre bocsátása 21. (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelızı, károsítását kizáró módon köteles győjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos, 110 literes győjtıedényt köteles igénybe venni. (2) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, 110 literes győjtıedényeket saját költségén kell beszereznie. 22. (1) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. (2) Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a győjtıedények őrtartalmát, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített, jelölt zsákba kihelyezett hulladékot elszállítani. A többletdíjat a tulajdonos a hulladékgyőjtı zsák megvásárlásával fizeti meg. A zsákos hulladékszállítás díját a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 23. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, valamint a győjtési idın túli idıben való eltőnése vagy megsemmisülése miatt felelıséget a Közszolgáltató nem vállal. (2) Tilos a szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. (3) Tilos a szabályszerően kihelyezett győjtõedényekbõl a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. (4) A hulladékok győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertıtleníteni. V. FEJEZET A hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 24. (1) A hulladék győjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen is használhatja a következı esetekben: 13

14 a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete mőködik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg. (2) Ha a győjtıedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a képzıdı hulladék mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. (3) A győjtıedényzet közös használatára megállapodást kötık közös képviselıjének írásban kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a győjtıedényt hol tárolják, és adják át ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyérıl. 25. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt idıpontban, a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (2) Ha az ingatlantulajdonos a győjtıtartály tárolási helyérıl az edényzet ürítésére való átadásának helyére történı mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendı díj mértékét. (3) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott győjtıedényben, vagy az esetei többlethulladék kihelyezésére rendszeresített mőanyag zsákban adhatja át. A hulladék más módon történı kihelyezése tilos. (4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (5) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. (6) Az ingatlantulajdonos a győjtıedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy őrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. (7) Győjtıedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselı- testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. (8) Az úszótelken kialakított ingatlanok tulajdonosai jogosultak a konténerek közterületen történı elhelyezésre, az annak elhelyezésére szolgáló általában az erre a célra kiépített helyen. A konténer közterületre történı tartós, folyamatos kihelyezése közterület- használati díj megfizetése alól mentes. 26. (1) Az ingatlan tulajdonos a győjtıedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt idıpontban a begyőjtést végzı jármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármő járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb esı úttest közelében van. (2) Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely megközelíthetıségérıl, valamint a győjtıedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelmérıl gondoskodni köteles. A Közszolgáltató köteles gondoskodni a győjtıedényzet ürítésérıl. (3) A közszolgáltató hulladékgyőjtı edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a győjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. (4) A győjtıedényt tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 6 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követıen az edényzet tárolási helyre történı visszahelyezése. (5) A kihelyezett győjtıedényekbıl hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos! (6) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő- és a gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. 14

15 VI. FEJEZET Hulladékgyőjtı edényzet használatával, megırzésével, tisztántartásával kapcsolatos elıírások 27. (1) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hulladékgyőjtı edények megırzésérıl, valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhetı helyen legyen és azt rendeltetésszerően használják. (2) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék győjtésére szolgáló győjtı edények tisztántartásáról, fertıtlenítésrıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 28. (1) A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gőjtıedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a győjtıedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmő hulladékot a győjtıedényzetbe helyezés elıtt a megfelelı méretőre fel kell darabolni. (2) A győjtıedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhetõ hulladék maximális súlya: 110 literes győjtıedény esetén 36 kg, (3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló rendszeresített győjtıedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (4) A győjtıedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a győjtıedényzetbe folyékony, mérgezı, tőzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést végzı személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. (5) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levı hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkezı kárt megtéríteni. (6) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon győjteni és a veszélyes hulladék begyőjtésére és szállítására, illetıleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek átadni, illetve a Ht. elıírásai szerint eljárni. Ilyen esetben az adminisztratív és tervezési kötelezettségek a hulladék átvevıjét terhelik. 29. (1) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójármővel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyezıdjék. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdésmentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. (2) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról elıkezelést követıen hulladéklerakóba történı lerakással és tömörítéssel gondoskodik. (3) A rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Közszolgáltató kizárólag a képviselı-testület által erre a célra kijelölt hulladéklerakón végezheti. VII. FEJEZET Nem rendszeres közszolgáltatások

16 A nagy darabos települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések (1) A nagy darabos hulladék (lom) győjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezésérıl, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzıdött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos győjtıedényekben el nem helyezhetı nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, jármőroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás idıpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelızı nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana elıtti közterületre. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármő és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével, a begyőjtı szállítóeszköz által jól megközelíthetı legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. Lakossági veszélyes hulladékok győjtése és szállítása 31. (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehetı legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elı. (3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegıbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék más összetevıitıl elkülönítetten győjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelınek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített győjtését biztosító győjtıhelyeket igénybe venni. (5) A háztartásokban keletkezı veszélyes hulladékokat évente egyszer a közszolgáltató térítésmentesen győjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról. (6) A veszélyes hulladékgyőjtés idıpontjáról a polgármester és a közszolgáltató évente állapodik meg. A lakosságot a veszélyes hulladék győjtésének idıpontjáról az önkormányzat értesíti. Karácsonyfa győjtése 32. A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követıen a lakossági győjtıedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. VIII. FEJEZET A hulladékgyőjtı szigetek mőködésével kapcsolatos szabályok 33. (1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevık újrafeldolgozásának, visszanyerésének elısegítése, az energetikai hasznosítás elımozdítása érdekében a képviselı-testület a helyi 16

17 feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetıségeknek megfelelı (szelektív) begyőjtésének kombinált rendszerét. (2) A települési szilárd hulladék szelektív győjtésével, illetve begyőjtésével összefüggı tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató közremőködésével biztosítja. (3) Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésében és népszerősítésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyőjtést, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyőjtıhelyek létesítését, fenntartását, mőködtetését és kiterjesztését támogatja. (4) Az önkormányzat a fentiekben foglalt kötelezettségeként a közszolgáltatási díjban biztosítja a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésével felmerülı indokolt költségek és ráfordítások megtérülését. (5) A települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésének részletes városi feladatait a Hulladékgazdálkodási Terv állapítja meg, elısegítve a hulladékfajta szerinti, illetve az egyes hulladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését. (6) Az ingatlantulajdonos a szelektíven győjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyőjtı szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló győjtıedényben helyezheti el. (7) A rendeletbe foglalt települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék elkülönített, szelektív győjtésére, az e rendeletben rögzítteti tartalommal. (8) Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív győjtésére vonatkozó elıírásoknak. (9) Az ingatlantulajdonos az elkülönítetten győjtött települési szilárd hulladékának elhelyezésérıl a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más - erre feljogosított - hulladékkezelınek történı átadással is teljesítheti. A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történı szelektív begyőjtése 34. (1) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevıitıl elkülönítetten győjthetı papírt, fehér és színes üveget, mőanyag üveget és papírt a Közszolgáltató által mőködtetett hulladékgyőjtı szigeteken köteles elhelyezni. (2) Győjtısziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történı szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató elıírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. (3) A szelektíven győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos győjtıedények elhelyezésérıl, az edények ürítésérıl, karbantartásáról és fertıtlenítésérıl a Közszolgáltató, a győjtıedények, győjtıszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítésérıl az önkormányzat gondoskodik. A begyőjtést szolgáló szabványos győjtıedényt - jelöléssel piktogrammal, más színnel, felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színő edény) - meg kell különböztetni az egyéb győjtıedénytıl. (4) A szelektíven győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló győjtıedények, illetve a győjtıszigetek használatának rendjérıl a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak. (5) A győjtıszigeten elhelyezett szelektív győjtés alá tartozó hulladék fizikai elıkezelésrıl a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyőjtött települési szilárd hulladék hasznosítható összetevıinek elıkezelése, hasznosításra elıkészítése hulladékkezelı telepen végezhetı. A hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett győjtıedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az így győjtött hulladék értékesítésére is. A szelektíven győjtött hulladék értékesítésébıl befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentı tényezıként számításba venni. 17

18 Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó elıírások 35. (1) Az építési törmelék - mint hulladék elszállítására - az ingatlan tulajdonosa, illetıleg az köteles akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett. (2) A veszélyes hulladéknak nem minısülı építési törmeléket a hetesi komplex hulladékgyőjtı telepre lehet elhelyezni. (3) A városi hulladékgyőjtı telepen az önkormányzat és a költségvetési szervei beruházásai, felújításai és karbantartásai során keletkezı, veszélyes hulladéknak nem minısülı, nem hasznosítható anyagainak, építési törmelékeinek elhelyezése díjtalan. (4) 6 A veszélyes hulladéknak nem minısülı építési törmeléket az lerakót üzemeltetı PELSO-KOM Nonprofit Kft. által meg megállapított díj megfizetése mellett lehet a komplex hulladéklerakó telepen elhelyezni. A hulladék elhelyezésével ártalmatlanításával illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 36. (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását a közszolgáltató a Kaposmérı, Kaposmérı, Hetes, Csombárd, Bárdudvarnok önkormányzatok közös tulajdonát képezı, és a közszolgáltató által üzemeltett Hetes 062/1 hrsz-ú ingatlanon levı létesítményben végzi. (2) A hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A begyőjtött hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. A hulladéklerakón történı lerakással a hulladék a hulladéklerakót üzemeltetı tulajdonává válik. (3) Az önkormányzat a községi közterületek fenntartásából származó, az általa összegyőjtött hulladékot, lombot, nyesedéket, utcai aprítékot, és fenyıágat jogosult térítésmentesen a hulladéklerakón elhelyezni. (4) A hulladéklerakó tulajdonosain kívül más településrıl származó hulladék lerakása a lerakón csak a lerakni kívánó település önkormányzatának Kaposmérı község /gesztor/ Önkormányzatával kötött megállapodása alapján lehetséges. 37. A természetes személy ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett-települési szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 m3-ig maga is elszállíthatja a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendeletben foglalt feltételekkel az e rendelet 41. (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe, és ott díjmentesen lerakhatja. V. rész A közszolgáltatás díja I. FEJEZET A közszolgáltatási díj meghatározása 38. (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. (2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új tulajdonos köteles megfizetni Módosította a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos október 1. napjától. 7 Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályon kívül október 1. napjától. 18

19 II. FEJEZET Az egységnyi díjtétel és a fizetendı díj megállapítása A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása 41. (1) 9 (2) 10 (3) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját havonta kötelesek megfizetni. (4) A közszolgáltatás díját a számlán megjelölt idıpontig kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. (5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a számla fizetıje Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. (6) Az, aki a díj megfizetésére anyagi, vagy szociális körülményei miatt nem, vagy csak részben képes, a díj megfizetéséhez az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális támogatásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerint hulladékszállítási díj támogatásban részesülhet. (7) A szociálisan rászorult részére megállapított díjtámogatást a Közszolgáltató részére kell átutalni. (8) 11 A jegyzı kérelem esetén engedélyezheti, hogy egy háztartásban egyedül élı természetes személy, illetve öregségi nyugdíjban részesülı házaspár 60 literes edényt használhasson a települési szilárd hulladék elszállításakor. Az erre vonatkozó kérelmeket, - azok jóváhagyását követıen - a következı számlázási idıszakban figyelembe kell venni. A közszolgáltatási díj megfizetése 42. (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendı közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató vagy az általa a képviselı-testület egyetértésével díjbeszedésre megbízott számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedı útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. (2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak idıarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következı, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (5) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követı 90. napot követıen - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék megfizetése iránti igényérıl a jegyzı útján értesítenie kell a polgármestert. (6) Az értesítés kézhezvételét követıen a helyi önkormányzati adóhatóság haladéktalanul intézkedik a díjhátralék adók módjára történı beszedése, a behajtás költségei, és az egyéb felmerült költségek behajtása érdekében. A beszedett díjhátralékot az önkormányzati adóhatóság 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak átutalni. 8 Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályon kívül október 1. napjától. 9 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (XII.30.) rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve január 1. napjától. 10 Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(VI.17.) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve június 17. napjától. 11 Beiktatta a 18/2012. (XII.30.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1. napjától. 19

20 (7) Ha a köztartozás behajthatatlan, a behajthatatlanság tényének megállapítását követı nyolc napon belül a díjhátralékot a Közszolgáltató részére az önkormányzat megtéríti. Az adóhatóság a továbbiakban a rá irányadó adó-végrehajtási eljárási szabályok alapján folytatja a végrehajtást. (8) Ha a Közszolgáltató nem igényli a díjhátralék adók módjára történı behajtást, úgy a díjhátralék beszedése iránt jogosult a hatályos jogszabály szerint maga vagy megbízottja útján eljárni. (9) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. (10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az idıjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követıen a legközelebbi győjtési napig pótolta a mulasztását. VI. rész A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 43. A hulladék kezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben meghatározott estekben szüneteltethetı, illetıleg korlátozható. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések 44. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki: a) az inert hulladékra, b) a nagy darabos hulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi kétszeri alkalommal végzett lomtalanítás kivételével és c) a gazdálkodó szervezetnek a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére d) a veszélyes hulladékra (kivéve a 7. (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra). (2) A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezı vagy más módon a birtokába kerülı - a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó - hulladékot a jogszabályokban foglalt elıírásoknak megfelelıen köteles győjteni (ideértve az elkülönített győjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelıje, birtokosa: a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelı ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (4) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdésben megjelölt hulladékának begyőjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve hasznosítására a Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni. (5) Ha az ingatlantulajdonos a (4) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik. A Közszolgáltató ilyen esetben a hulladék ártalmatlanításáról a jelen rendelet szerint kijelölt hulladékártalmatlanító helyeken, az azokra vonatkozó hatósági engedélyben foglaltak betartása mellett köteles gondoskodni. 45. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési szilárd hulladék konténerrel történı szállítása esetében a hulladék termelıje, birtokosa és kezelıje a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. (2) A hulladék átvétele, illetve szállítása során a hulladékkezelınek olyan gondossággal kell eljárnia, hogy a hulladék a szállító jármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elı. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés-mentesítésérıl, fertıtlenítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 20

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2006.(VIII.11.) r e n d e l e t e

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2006.(VIII.11.) r e n d e l e t e LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2006.(VIII.11.) r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŐVEL ÖSSZEGYŐJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŐJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

G a r a Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 5/2002. (VII. 19.) ökr. számú r e n d e l e t e

G a r a Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 5/2002. (VII. 19.) ökr. számú r e n d e l e t e G a r a Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002. (VII. 19.) ökr. számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület. 25/2004. (XII.1.) r e n d e l e t e

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület. 25/2004. (XII.1.) r e n d e l e t e Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 25/2004. (XII.1.) r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 30/2009.(XII.18.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/2008.(X.01.) Ör módosításáról Apátfalva

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE módosított 7/2009. (V.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYBAKÓNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2010. (III.23.) számú. r e n d e l e t e

NAGYBAKÓNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2010. (III.23.) számú. r e n d e l e t e NAGYBAKÓNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (III.23.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkeztbe

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja Szentlőrinc Városi Önkormányzat 30/2006. (XII.18.) KT. R e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (A 3/2013.(II.15.), a 24/2012.(XII.21.),

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről Nyírbátor

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben