25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2006.(XII.22.), 15/2007.(XII.20.), 16/2008.(XII.15.), 6/2009.(X.1.), 1/2010 (II.3.),3/2011.(II.1.), 7/2012 (IV.27.), 8/2012.(VI.1.), 18/2012. (XII.30), 8/2013.(VI.17.), 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelettel.) Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékokról szóló évi CLXXXV törvényben (a továbbiakban Ht.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. rész Bevezetı rendelkezések I. FEJEZET 1. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja (1) Jelen rendelet célja a) Kaposmérı község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, b) Kaposmérı község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képzıdött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása. (2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Kaposmérı község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a) a környezetét a lehetı legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, b) biztosítsa a keletkezı hulladék mennyiségének és minıségének megfelelı kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. (3) Kaposmérı Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 2. (1) Az önkormányzatot megilletı feladatok ellátása - jogszabály eltérı rendelkezése hiányában Kaposmérı község Önkormányzata Képviselı- testületének (továbbiakban: Képviselı-testület hatásköre. (2) Az önkormányzat szervei útján vesz részt a hulladékgazdálkodási igazgatásban. (3) A képviselı-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatait a korszerő környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Ht-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezıen ellátandó és igénybe veendı hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (4) A szabályozás eszközével arra törekszik, hogy a képzıdı hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében a lehetı legkisebb mértékőre szorítsa. Ennek érdekében érvényesíteni kívánja a megosztott felelısség elvét, mely alapján a hulladékgazdálkodás körébe tartozó szereplık felelısségét meghatározza. (5) A képviselı-testület a hulladékgazdálkodás területén támogatja a legkíméletesebb környezetigénybevétellel járó technológiák alkalmazását, illetve a környezetkímélı hulladékkezelı technológiák bevezetését.

2 II. FEJEZET Fogalmi meghatározások 3. (1) Települési szilárd hulladék: a) a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı, veszélyesnek nem minısülı hulladék, b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı hulladék, c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhetı. (2) Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett hulladék közül nem minısül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségő anyag, a kerti és gazdasági mővelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett keletkezett hulladék és a nagyobb mérető elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák tartalma, stb.) (3) Szelektíven győjtendı hulladék: Kaposmérı község közigazgatási területén létesített hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett győjtıedényekben kötelezıen elhelyezendı üveg (fehér és színes), papír és mőanyag hulladék. (4) Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzıje, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele kapcsolatba kerülı más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezıanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. (5) Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedényzetben nem helyezhetı el úgy, hogy a győjtıedény zárható és rendeltetésének megfelelıen használható maradjon. (6) Építési törmelék: építésbıl, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék. (7) Bio hulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti, valamint ehhez hasonló hulladék. (8) Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe vihetık, szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérı célra hasznosíthatók. (9) Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem lehet, így ártalmatlanításuk lerakással történik. (10) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélılények vagy enzimek segítségével) lebontható. (11) Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Ht. által felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. (12) Kaposmérı községi Hulladékgazdálkodási Terv: A Kaposmérı községi Önkormányzat által önkormányzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a Ht. és végrehajtási rendeletei alapján az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel és a Somogy Megyei Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak cselekvési programját, a hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elısegítı intézkedéseket, a végrehajtás sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és létesítményeket, valamint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját. (13) Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelmően megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevık részére. (14) Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyőjtı edények helye. 2

3 (15) Ürítési hely: az a hely (többnyire közterület), ahol a hulladékgyőjtı edények gépjármőre történı ürítése történik. (16) Ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. (17) Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): mőszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenırzést biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történı ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. (18) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. (19) Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyőjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja; (20) Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló, hatályos jogszabályok szerinti tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat. (21) Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı hasznosítása. (22) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történı rendszeres begyőjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevıinek elkülönítetten történı győjtése, ártalmatlanítása, valamint hulladékkezelı telep, hulladéklerakó, hulladékgyőjtı udvar és hulladékgyőjtı sziget létesítése és mőködtetése. (23) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. (24) Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı elszállítás érdekében. (25) Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-kezelı telepen) és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén. (26) Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. (27) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely történhet hulladéklerakóban történı lerakással, termikus ártalmatlanítással és más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással. (28) Elıkezelés: a települési szilárd hulladék begyőjtését, tárolását, hasznosítását, illetıleg ártalmatlanítását elısegítı, azok biztonságát növelı, a környezetterhelést csökkentı tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. Fizikai elıkezelésnek minısül az elkülönítetten begyőjtött szilárd hulladék olyan további válogatása, szétválasztása, osztályozása (aprítás, tömörítés, bálázás), amelynek segítségével a hasznosítás vagy ártalmatlanítás könnyebben megvalósítható. (29) Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; (30) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen (különösen közlekedés biztosítása, pihenı- és emlékhelyek, közmővek elhelyezése, stb. céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is) bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyílván, Egyéb (magán) ingatlanoknak a közforgalom számára - arról szóló külön szerzıdés (okirat) keretei között a tulajdonos (vagy bejegyzett használó) által megnyitott és kijelölt része. (31) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képzıdött települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített győjtıedényzetben mérete miatt nem helyezhetı el; (32) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levı ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdésekben a 3

4 társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén ingatlantulajdonos nem az adott társasházi vagy szövetkezeti lakás egység külön lapon nyilvántartott tulajdonosa, hanem a társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség egyetemlegesen, melyet a közös képviselı, vagy a társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy képvisel; (33) 1 Közszolgáltató: a Kaposmérı község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı, a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: PELSO-KOM Nonprofit Kft.)(8693 Lengyeltóti, Zrínyi u 1-3.), aki Kaposmérı község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelı eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott idıtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás jelen rendeletben nevesített jogi személy. (34) Közszolgáltatási díj: az az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendı, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj. (35) Háztartás: emberek közös életvitele, amelyben közös gazdálkodással biztosítják életük fenntartását, így az étkezést, lakhatást, a tisztálkodást stb.; (36) Gazdálkodó szervezet: a Ptk c. pontjában felsorolt valamennyi szerv továbbá az ügyvéd, az ügyvédi iroda, a közjegyzı, a bírósági végrehajtó. (37) Közszolgáltatással összefüggı személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) III. FEJEZET Általános rendelkezések 4. Kaposmérı község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya 5. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Kaposmérı község közigazgatási területére terjed ki. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Kaposmérı község közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál keletkezı települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék győjtésérıl és annak begyőjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. (3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. (4) 2 A község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a PELSO-KOM Nonprofit Kft. amely a kötelezı közszolgáltatónak minısül (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Kaposmérı község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett. A Közszolgáltató végzi Kaposmérı község települési szilárd és lakossági veszélyes hulladékainak győjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezésérıl a Kaposmérı, Kaposmérı, Hetes, Csombárd, Bárdudvarnok önkormányzatok közös tulajdonát képezı, Hetes 062/1 hrsz alatti komplex hulladéklerakón és gondoskodik annak üzemeltetésérıl. (5) Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti. 1 Módosította a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos október 1. napjától. 2 Módosította a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos október 1. napjától. 4

5 II. rész A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás I. FEJEZET Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 6. (1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; b.) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés megkötése; c.) gondoskodás a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetésérıl, megszüntetésérıl, illetve rekultivációjáról; d.) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása; e.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása; f.) a közszolgáltatással összefüggı egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása. (2) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez az általa rendelkezésre bocsátott - jelen rendelet pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak - rendszeresített győjtıedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki. (3) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében együttmőködik az 1. számú mellékletben felsorolt más települési önkormányzatokkal. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 7. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített saját és az önkormányzat tulajdonában lévı, a tulajdonos részére használatba adott 110 literes győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon győjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történı begyőjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; c) hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, mőködtetésére és üzemeltetésére; d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására; e) a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek más összetevıktıl elkülönített, szelektív begyőjtése (továbbiakban: szelektív begyőjtés). f) háztartásokban keletkezı veszélyes hulladék évi egyszeri összegyőjtésére és elszállítására, (2) Az önkormányzat végzi a község belterületén a közutak gépi hó eltakarítását és síkosság mentesítését. II. FEJEZET A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 8. 5

6 (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevı ingatlantulajdonosoktól a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott győjtıedényben vegyesen győjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék házhoz menı járattal történı rendszeres begyőjtése és elszállítása, b) a Közszolgáltató által fenntartott és mőködtetett szelektív hulladékgyőjtı szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által meghatározott módon, szelektíven győjtött települési szilárd hulladék begyőjtése. c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen - történı begyőjtése és elszállítása. d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített győjtıedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történı alkalmi begyőjtése és elszállítása, e) a háztartásokban keletkezı veszélyes hulladéknak elızetesen egyeztetett idıpontban történı összegyőjtése és elszállítása; f) a begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek üzemeltetése, g) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történı átadása, h) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintő jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása. (2) A Közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. (3) A Közszolgáltató köteles a képviselı-testület számára közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez. (4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı ellátását; b) a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik; c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelı mértékő biztosítékkal, garanciával; d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerzıdést kötött. (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közremőködıt vehet igénybe a Képviselı-testület egyetértésével. (6) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelıen egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. (7) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adat kezelésére a hulladékokról szóló évi CLXXX törvény alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. (8) A közszolgáltatással összefüggı személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetı. (9) A közszolgáltató megfelelı technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetıleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. (10)A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat az ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplı jogosult) azonosítására, a közüzemi szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt ellenırzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel. 6

7 (11)A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggı személyes adat nyilvánosságra hozatalára. III. fejezet A közszolgáltatási szerzıdés 9. (1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb szintő jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselıtestület a magasabb szintő jogszabályokban meghatározottak szerint a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést követı 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerzıdést köt. A közszolgáltatási szerzıdés nyilvános. (2) 3 (3) A szerzıdés az aláírás napján jön létre, és - ha a rendelet eltérıen nem rendelkezik - az aláírást követı év elsı napjától számítottan a (2) bekezdésben meghatározott év utolsó napján szőnik meg. (4) A közszolgáltatási szerzıdés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintő jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerzıdésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését, c) a közszolgáltatási szerzıdés idıtartamát, d) a települési szilárd hulladékok győjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven) győjthetı és hasznosítható hulladékok körét és győjtésének, illetve hasznosításának módját, e) a közszolgáltatás igazolási és ellenırzési kötelezettségét, annak módját, f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerzıdés megkötésekor érvényesíthetı legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, i) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közremőködıt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért történı felelısségvállalást, k) a szerzıdés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. (5) A közszolgáltatási szerzıdésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elısegítését, c) a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítését, d) a települési igények kielégítésére alkalmas, a hulladék győjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. (6) A közszolgáltatási szerzıdésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását, b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazását, d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselı-testület által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét, 3 Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályon kívül október 1. napjától. 7

8 f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól a képviselı-testületnek történı évenkénti egyszeri tájékoztatást, g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetését, h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer mőködtetését, i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, j) elkülönített alapként kezeli a hulladéklerakó telep hulladékdíjban megállapított monitorozási, utógondozási és rekultivációs költségeit. (7) A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik: a) a benne meghatározott idıtartam lejártával, b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével, c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg, d) felbontással a teljesítés megkezdését követıen, e) felmondással. (8) A képviselı-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha: a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította, b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. (9) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. (10) A közszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén a képviselı-testületnek haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. (11) Szerzıdés megszőnése esetén a Közszolgáltató átadja az önkormányzatnak a megszőnést követı 30 napon belül a rekultivációs és aktuális utógondozási, monitorozási költségeket, amelyeket alapszerően kezelt annak kamataival együtt. (12) A Közszolgáltató a szerzıdéstıl a teljesítés megkezdése elıtt elállhat, azt követıen felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti. (13) Jelen rendelet rendelkezései külön szerzıdési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerzıdés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. III. rész A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK I. FEJEZET Az ingatlan tulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 10. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak szerinti győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására, valamint a 2. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási díj megfizetésére. (2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik. 8

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2008.(IV.18.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Belsősárd Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben