KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I."

Átírás

1 KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók munkaadói érdekképviseletét, valamint tagjai ágazati, szakmaigazdasági, munkaadói, fogyasztóvédelmi és társadalmi érdekeinek a képviseletét, és védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat. Az egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján jött létre. Az egyesület határozatlan időre alakul, működését március l. napjával kezdi meg. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezései alapján az egyesület a hatályos törvényi előírások figyelembe vétele mellett az alábbiak szerint állapítja meg Alapszabályát. 2./ Az egyesület neve: Kereskedők és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete KISOSZ 3./ Székhelye: Szombathely Jászai M. u. 6/A. 4./ Elektronikus elérhetősége: 5./ Az egyesület önálló jogi személy. 6./ Az egyesület a KISOSZ országos küldöttgyűlésének 6/1990. és 1/1991. számú határozatai alapján az 1947-ben létre- jött Kiskereskedők Országos Szervezete Vas megyei Szervezetének általános jogutódja, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ tagegyesülete, amely alapján felhatalmazást kapott/jogosult a KISOSZ név és címer használatára. II. 7./ Ellátja a tagok érdekeinek megyei szintű képviseletét az állami, önkormányzati, társadalmi szervek, közöttük politikai pártok, köztestületek valamint más szervezetek előtt. 8./ A tagok érdekeit kifejezve részt vesz a jogszabályok véleményezésében, kezdeményezi jogszabályok, illetve jogszabály módosítások kiadását. 9./ Az érdekképviseleti munka hatékonyságának növelése érdekében koordinálja a tagok érdekképviseleti tevékenységét és annak ellátásához szükséges információs hálózatot folyamatosan működteti.

2 2 10./ Tevékenyen részt vállal a vállalkozóknak a tevékenységükkel kapcsolatos alapvető ismeretek széleskörű megismertetésében, ennek keretében időszakos lapot és más kiadványokat, könyvet ad ki, oktatási és továbbképzési lehetőségeket tár fel és ezek bonyolítását, kivitelezését elvégzi, szervezi. Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, az egyének munkaerőpiaci státuszának javítása érdekében. A tagságot alkotó mikro-, kis és középvállalkozások munkaerőigényének felmérése, foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdítása a hatékony munkaerő gazdálkodás kialakításának szakértői segítségnyújtása. 10./ Szervezi az egyesület nemzetközi kapcsolatait, közvetítő és koordinatív tevékenységet lát el tagjai gazdasági érdekeinek külföldi partnerekkel történő kiépítésében. 11./ Az egyesületbe tömörült tagok gazdasági tevékenysége elősegítése érdekében gazdaságszervezési-koordinációs tevékenységet folytat, ennek érdekében - szükség szerint - gazdasági társaságot, közhasznú társaságot alapíthat, illetve annak működésében részt vehet. 12./ Tagsága egészét vagy egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági illetve gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben véleményét, javaslatait az országos szakmai szövetségnek továbbítja, képviselőin keresztül a szövetséggel folyamatos kapcsolatot tart. 13./ Tagjai részére a vállalkozás elősegítése érdekében: a./ Térítés nélkül: - adó - társadalombiztosítási - munkaügyi - szakmai - könyvvezetési - jogi tanácsadást biztosít, és egyszerű okiratokat szerkeszt, - beszerzési forrásokról információt nyújt, - Kereskedelmi Élet havi lapot előfizeti tagjai részére, - időszakos kiadványokban aktuális tudnivalókat közöl.

3 3 b./ Térítés ellenében: - Könyvelést, adóbevallást készít, kötelező nyilvántartás vezet, ügyviteli szolgáltatást nyújt, - Megbízott ügyvéden, Ügyvédi Irodán keresztül jogi képviseletet, mindennemű jogi feladatot ellát, - oktatást, továbbképzést szervez, - sokszorosító tevékenységet végez, - Internet és Jogtár használat - nyomtatványokat, különböző szakmai kiadványokat értékesít. - gépjárművet bérbe ad - Ingatlanok hasznosítás céljára történő bérbeadásánál közreműködik, illetve saját ingatlanát bérbe adhatja - Hirdetési tevékenységet szervez, illetve végez - Közreműködik a gazdasági társaságok és vállalkozások munkaerő szükségletének biztosításánál 14./ Egyéb vállalkozók és jogi személyek részére térítés ellenében: - könyvelést, adóbevallást készít, kötelező nyilvántartást vezet, - ügyviteli szolgáltatást nyújt, - oktatást, továbbképzést szervez, - sokszorosító tevékenységet végez, - Internet és Jogtár használat - reklám-propaganda tevékenységet végez, - nyomtatványokat, különböző szakmai kiadványokat értékesít. - Gépjárművet bérbe ad - Ingatlanok hasznosítás céljára történő bérbeadásánál közreműködik, illetve saját ingatlanát bérbe adhatja - Hirdetési tevékenységet szervez, illetve végez - Közreműködik a gazdasági társaságok és vállalkozások munkaerő szükségletének biztosításánál Az egyesület által végzett tevékenységek TEAOR szerinti megjelölése:

4 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Ingatlanügynöki tevékenység, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Személygépjármű kölcsönzése, Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép), Munkaközvetítés Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt oktatás, Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet, Szakmai érdekképviselet, Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 4 III. 15./ Az egyesület tagja lehet Vas megye területén kereskedelmi ill. vendéglátó tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező és nem jogi személy gazdasági társaság és közhasznú társaság, valamint aki kereskedőként ill. vendéglátóként ment nyugdíjba és felvételét kéri. A tagság létesítésének feltétele, hogy a természetes személy ne legyen eltiltva a közügyek gyakorlásától. 16./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, amennyiben az egyesület céljait elfogadja. 17./ Az egyesületben a tagsági viszony önkéntes. 18./ Az egyesületbe történő felvétel írásbeli jelentkezés alapján történik. A kérelemhez amennyiben a kérelmező telephelyén már működik - a területi vagy szakmai csoport vezetőjének javaslatát kell csatolni, valamint be kell mutatni a vállalkozói igazolványt, vagy a társasági szerződést, illetve cégbírósági végzést. A felvételről vagy annak elutasításáról az Elnökség a kérelem benyújtását követő ülésén dönt és küld értesítést. 19./ Pártoló tag felvételéről az egyesület elnöksége dönt. 20./ A tagok jogaikat választott képviselőik útján és személyesen gyakorolhatják. A pártoló tag / vagy annak képviselője tanácskozási joggal részt vehet a taggyűlés, más testületi ülésekre meghívható. 21./ A tagok jogai:

5 5 a./ A tagok jogaikat személyesen és választott képviselőik útján. gyakorolhatják. A jogi személy tagok jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetve teljesítik. b./ A tag/képviselője/ a tisztség tekintetében választójoggal bír, illetve bármelyik tisztségre választható és jelölhető. A pártoló tag / vagy annak képviselője / választójoggal nem rendelkezik, tisztségre nem választható. c./ A tagok jelölési, tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt az egyesület taggyűlésén. d./ Tevékenységükkel vagy bármely gazdasági, társadalmi, szociális érdekükkel összefüggő kérdésekben szakvéleményért, felvilágosításért az egyesület bármely illetékes szervéhez fordulhatnak. e./ Igénybe vehetik a tagsági viszonyból következő ingyenes vagy visszterhes szolgáltatásokat. f./ A tárgyévi tagdíjfelhasználásról a tagság a taggyűlésen tájékoztatást kap. 22./ A tagok kötelezettségei: a./ Az alapszabályban és az egyesület más, a tagokra irányadó belső szabályzatokban foglaltak betartása. b./ A tagok kötelesek tagsági viszonyuk alatt a vállalt kötelezettségeiket teljesíteni, a megállapított tagdíjat félévre előre január 20-ig, illetve július 20-ig megfizetni. c./ Kötelesek az egyesület és annak tagsága érdekeinek megfelelő magatartást tanúsítani. 23 / A tagsági viszony szüneteltetése: A tagsági jogviszony a jogok gyakorlása tekintetében szünetel, amennyiben a tagnak 3 havi tagdíjelmaradása van. 24./ A tagsági viszony megszűnik: - a tag halálával, - jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cégnyilvántartásból való törléssel, - kilépéssel, - kizárással. 25./ A tagsági jogviszony a tag halála esetén az elhalálozás napjával, társaságnál a cégnyilvántartásból való törlésről szóló határozat jogerőre emelkedése napján, kilépés esetén az erre irányuló nyilatkozatot követő 90. napon, kizárás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg. A kilépést az Elnökség veszi tudomásul. 26./ A tagot 12 havi tagdíjat meghaladó hátraléka esetén, felszólítás és előzetes meghallgatás után, az egyesület tagjai sorából az elnökség döntése alapján kizárhatja. A tag kizárását bármelyik tag kezdeményezheti, ha a tag olyan magatartást tanúsít, amely az egyesület céljainak elérését veszélyezteti. Az Elnökség a tag kizárására való kezdeményezést köteles a tag részére megküldeni, azzal, hogy 15 napon belül észrevételt tehet a Taggyűlésnél. A tagot az egyesület Taggyűlésére meg kell hívni. 27./ Az egyesület elnöksége felhívhatja a tagságot tagdíjon felüli, meghatározott célra történő tagi hozzájárulás teljesítésére. A tagdíjon felüli hozzájárulás teljesítése önkéntes. Amennyiben az elnökség által meghatározott cél nem teljesül a hozzájárulást haladéktalanul vissza kell fizetni.

6 6 Az elnökség méltányossági alapon a tagdíjat egyedi esetben mérsékelheti, vagy határozott időre elengedheti. 28./ Testületi szervek és tisztségviselők. Testületi szervek: 1.Taggyűlés 2. Felügyelő bizottság 3. Elnökség Tisztségviselők: 1. elnök 2. alelnök 3. 3 elnökségi tag 4. felügyelő bizottság elnöke 5. felügyelő bizottság 2 tagja IV. Az egyesület tisztségviselője lehet az a természetes személy tag, aki - magyar állampolgár, életévét betöltötte, - nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, - nem áll jogerős büntetőbírósági ítélet hatálya alatt, - a szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a választott tisztséggel járó feladatok elvégzésére. 29./ Az egyesületet az elnök képviseli. Távollétében a képviseletet az alelnök látja el. Az elnök és az alelnök távollétében az általuk kijelölt elnökségi tag látja el az egyesület képviseletét. A választott tisztségre, bármely tag javaslatot tehet. A tisztségre, vagy tisztségekre történő jelölés, írásban, előzetesen, vagy a taggyűlésen, szóban történhet. A jelölés, a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a taggyűlési határozattal lép érvénybe. 30./ A tisztségviselők megválasztása a taggyűlésen jelölés alapján egyszerű szótöbbséggel történik. A szavazás általában nem titkos, azonban a jelenlévő tagok 10 %-nak indítványára titkos szavazást kell tartani. Titkos szavazás elrendeléséről a taggyűlésen határozatot kell hozni. 31./ A taggyűlés hatásköre és működése: - az alapszabály megállapítása és módosítása, - az elnökség és a felügyelő bizottság, éves beszámolójának elfogadása, V.

7 7 - az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének illetőleg szétválásának és feloszlásának kimondása, - megválasztja és felmenti az elnökség valamint a felügyelő bizottság tagjait, - megválasztja az egyesület elnökét és a felügyelő bizottság elnökét, - jóváhagyja az egyesület ügyrendjét, - döntés az országos szakmai szövetségbe történő belépés tárgyában, dönt az országos küldöttek személyéről - az 1 millió forintot meghaladó gazdasági ügyletek lebonyolításához (a jelenlegi saját vagyonra vonatkoztatva) taggyűlési határozat szükséges. - Az egyesület megszűnése esetén, a hitelezői igények kielégítése után, dönt vagyonáról. A taggyűlés évente legalább, egyszer ülésezik, legkésőbb május 31-ig. Taggyűlést kell továbbá összehívni a tagság 15 %-ának írásbeli indítványára. A taggyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. Határozatképes a taggyűlés, ha a nyilvántartott tagság legalább fele a taggyűlésen megjelent, feltéve, ha valamennyi tagot szabályszerűen értesítették. A taggyűlésről szóló értesítés akkor szabályszerű, ha a taggyűlés időpontját 15 nappal megelőzően az értesítést -a napirend megjelölésével, -a meghívón azzal a figyelmeztetéssel, hogy határozatképtelenség esetén a meghívón megjelölt napirenddel 30 perc várakozási idő után megtartják, - minden tagnak írásban megküldték. A meghívón a tagokat arra is figyelmeztetik, hogy határozatképtelenség esetén a taggyűlést 30 perc várakozási idő után azonos napirendi ponttal hívják össze, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Határozatképtelenség esetén 30 perc várakozási idő után azonos napirendi ponttal a megjelentek számától függetlenül a taggyűlés határozatképes. Az értesítés szabályszerűtlensége ellenére is határozatképes a taggyűlés, ha valamennyi tag jelen van és a napirend ellen nem emel kifogást. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Bármely napirendben, annak megtárgyalása előtt, az Elnökség, a jelenlevő tagok 10 %-nak indítványára, 2/3-os többségű, illetve titkos szavazást kezdeményezhetnek. A javaslatról a taggyűlés előzetesen dönt. 32./ Felügyelő bizottság: megbízatása öt évre szól. Tevékenységéről évente, illetve szükség szerint a taggyűlésnek köteles beszámolni. Tagjait a taggyűlés választja meg. Feladatai: - ellenőrzi az egyesület. vagyonának és bevételeinek, valamint kiadásainak kezelését,

8 8 - őrködik az egyesület törvényes működése felett, a vonatkozó jogszabályok és az egyesületi alapszabály és más szabályzatokban foglalt rendelkezések megtartásán, A felügyelő bizottság feladatának ellátása érdekében az egyesület minden tagja, az ügyintéző szervezet dolgozói, kötelesek a bizottság részére a kért felvilágosításokat megadni, adatokat rendelkezésre bocsátani. 33./ Az egyesület elnöksége: megbízatása öt évre szól. Üléseit szükség szerint tartja. Üléseinek összehívásról az egyesület elnöke gondoskodik. 1 elnökből, 1 alelnökből és 3 tagból áll. Az elnökség elnöke egyben az egyesület elnöke. Az elnökség az érdekképviseleti, érdekvédelmi munka operatív irányítója. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Az elnökség feladatai: - a két taggyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját, dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, - gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, előkészíti azok üléseit, a legfőbb testületnek beszámolási kötelezettséggel tartozik, - az egyesület ügyintéző szervezetén keresztül irányítja az apparátus munkáját, - megállapítja az alapszabály kivételével az egyesület működésére vonatkozó belső szabályokat, - az egyesület működése, a tagság érdekeinek védelme, képviselete érdekében állandó és eseti bizottságokat működtethet - javaslatot tesz a taggyűlésnek a két választási időszak között megüresedett tisztségviselői helyek betöltésére, - véleményezési, javaslattételi és döntési joggal élhet magatartási, etikai és kizárási ügyekben, - beszámoltatja az országos szakmai szövetségbe delegált képviselőket munkájukról és a taggyűlésnek adott éves beszámolójában mindezekről tájékoztatást ad, - dönt a tagdíjak összegéről, - az országos szakmai szövetség részére delegált tagján keresztül és közvetlenül is előterjesztéseket, indítványokat tehet, - munkáltatói jogot gyakorol az egyesület ügyintéző szervezetének titkára/ vezetője/munkavállalója felett, - éves költségvetés meghatározása - dönt a tagok és pártoló tagok felvételéről és kizárásáról, - dönt a 400 ezer forint és 1 millió forint közötti gazdasági ügyekben - a 400 ezer forintot meg nem haladó gazdasági ügyekben az elnök és az alelnök együttes döntése szükséges. VI. ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET 34./ Az egyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat és ügyintézést az ügyintéző szervezet látja el. Jogállását a Szervezeti Működési Szabályzat határozza. Végrehajtja az egyesület testületi üléseinek határozatait, munkáját a szervezet vezetőjének közvetlen irányítása mellett a jogszabályok, az alapszabály és egyéb belső szabályzatok szerint végzi. Az egyesület ügyintéző szervezetének titkára / vezetője részt vesz az egyesület testületi ülésein. Érvényt szerez a testületi határozatok végrehajtásának az érdekvédelmi, érdekképviseleti

9 9 tevékenység végzésénél, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint képviseli az egyesület. Felelős az ügyintéző szervezet által végzett munka jogszerűségéért. Az egyesület ügyintéző szervezetének titkára/ vezetője /munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az elnökség nevében az elnök gyakorolja. VII. 35./ Az egyesület a társadalmi szervezetek számára előírt gazdálkodási rend szerint működik, tartozásaiért vagyonával felel. A tag saját vagyonával nem felel, felelőssége a tagdíj befizetésére korlátozódik. Az egyesület évente mérlegbeszámolót készít. 36./ Vagyona a tagok által fizetett tagdíjból, fenntartási hozzájárulásból, természetes és jogi személyek támogatásából, valamint az egyesület által végzett visszterhes szolgáltatásokból, illetve gazdálkodás során történt működési bevételeiből áll. Az egyesület - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat. VIII. 37./ Az egyesület megszűnik, ha: a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. Az a) és b) pontban foglalt esetekben a tagok 2/3-os többségű szavazata szükséges. 38./ Az egyesület tagjainak lehetőségük van arra, hogy megfelelő létszám esetén, lakóhelyükön helyi csoportokat szervezzenek. Amennyiben az egyesület taglétszáma meghaladja a 200 főt az elnök az egyesület szervezeti felépítésének módosítása érdekében taggyűlést hívhat össze. IX. 40./ Az egyesület Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Szombathely, 2012.november 05.

10 10.. elnök Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a taggyűlés 2012.november 05. napján elfogadta. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály 1. pont 3. mondatának, 13. b) pontjának, 14. pontjának, 16. pontjának, 20. pontjának, 27. pontjának, 28. pontjának, 31. pontjának, 33. pontjának, 34. pontjának és 37. pontjának változása adott okot. Ellenjegyzem: Szombathely, november 05. Dr Kunecz Renáta ügyvéd

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály módosítását a közgyűlés 2011.01.28. napján jóváhagyta, egyben megbízza az Elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz beterjessze. A módosítások

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG 1036 Budapest Bécsi út 85. Telefon/Fax: (1) 363-8720 E-mail: kozpont@mavesz.hu Honlap: www.mavesz.hu A L A P S Z A B Á L Y - a 2006.május 9.-i közgyűlés 1/2006. (V.9.) sz. határozatával

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének Alapszabálya az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel ZALÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ZALÁÉRT EGYESÜLET 2. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Association for Zala Country 3. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Belső Szabályzata Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Adatai Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 7632 Pécs, Aidinger J. u. 40. VIII. em. 31. 1. Az

Részletesebben

BALKÁN HÍV EGYESÜLET

BALKÁN HÍV EGYESÜLET BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben