KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I."

Átírás

1 KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók munkaadói érdekképviseletét, valamint tagjai ágazati, szakmaigazdasági, munkaadói, fogyasztóvédelmi és társadalmi érdekeinek a képviseletét, és védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat. Az egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján jött létre. Az egyesület határozatlan időre alakul, működését március l. napjával kezdi meg. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezései alapján az egyesület a hatályos törvényi előírások figyelembe vétele mellett az alábbiak szerint állapítja meg Alapszabályát. 2./ Az egyesület neve: Kereskedők és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete KISOSZ 3./ Székhelye: Szombathely Jászai M. u. 6/A. 4./ Elektronikus elérhetősége: 5./ Az egyesület önálló jogi személy. 6./ Az egyesület a KISOSZ országos küldöttgyűlésének 6/1990. és 1/1991. számú határozatai alapján az 1947-ben létre- jött Kiskereskedők Országos Szervezete Vas megyei Szervezetének általános jogutódja, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ tagegyesülete, amely alapján felhatalmazást kapott/jogosult a KISOSZ név és címer használatára. II. 7./ Ellátja a tagok érdekeinek megyei szintű képviseletét az állami, önkormányzati, társadalmi szervek, közöttük politikai pártok, köztestületek valamint más szervezetek előtt. 8./ A tagok érdekeit kifejezve részt vesz a jogszabályok véleményezésében, kezdeményezi jogszabályok, illetve jogszabály módosítások kiadását. 9./ Az érdekképviseleti munka hatékonyságának növelése érdekében koordinálja a tagok érdekképviseleti tevékenységét és annak ellátásához szükséges információs hálózatot folyamatosan működteti.

2 2 10./ Tevékenyen részt vállal a vállalkozóknak a tevékenységükkel kapcsolatos alapvető ismeretek széleskörű megismertetésében, ennek keretében időszakos lapot és más kiadványokat, könyvet ad ki, oktatási és továbbképzési lehetőségeket tár fel és ezek bonyolítását, kivitelezését elvégzi, szervezi. Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, az egyének munkaerőpiaci státuszának javítása érdekében. A tagságot alkotó mikro-, kis és középvállalkozások munkaerőigényének felmérése, foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdítása a hatékony munkaerő gazdálkodás kialakításának szakértői segítségnyújtása. 10./ Szervezi az egyesület nemzetközi kapcsolatait, közvetítő és koordinatív tevékenységet lát el tagjai gazdasági érdekeinek külföldi partnerekkel történő kiépítésében. 11./ Az egyesületbe tömörült tagok gazdasági tevékenysége elősegítése érdekében gazdaságszervezési-koordinációs tevékenységet folytat, ennek érdekében - szükség szerint - gazdasági társaságot, közhasznú társaságot alapíthat, illetve annak működésében részt vehet. 12./ Tagsága egészét vagy egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági illetve gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben véleményét, javaslatait az országos szakmai szövetségnek továbbítja, képviselőin keresztül a szövetséggel folyamatos kapcsolatot tart. 13./ Tagjai részére a vállalkozás elősegítése érdekében: a./ Térítés nélkül: - adó - társadalombiztosítási - munkaügyi - szakmai - könyvvezetési - jogi tanácsadást biztosít, és egyszerű okiratokat szerkeszt, - beszerzési forrásokról információt nyújt, - Kereskedelmi Élet havi lapot előfizeti tagjai részére, - időszakos kiadványokban aktuális tudnivalókat közöl.

3 3 b./ Térítés ellenében: - Könyvelést, adóbevallást készít, kötelező nyilvántartás vezet, ügyviteli szolgáltatást nyújt, - Megbízott ügyvéden, Ügyvédi Irodán keresztül jogi képviseletet, mindennemű jogi feladatot ellát, - oktatást, továbbképzést szervez, - sokszorosító tevékenységet végez, - Internet és Jogtár használat - nyomtatványokat, különböző szakmai kiadványokat értékesít. - gépjárművet bérbe ad - Ingatlanok hasznosítás céljára történő bérbeadásánál közreműködik, illetve saját ingatlanát bérbe adhatja - Hirdetési tevékenységet szervez, illetve végez - Közreműködik a gazdasági társaságok és vállalkozások munkaerő szükségletének biztosításánál 14./ Egyéb vállalkozók és jogi személyek részére térítés ellenében: - könyvelést, adóbevallást készít, kötelező nyilvántartást vezet, - ügyviteli szolgáltatást nyújt, - oktatást, továbbképzést szervez, - sokszorosító tevékenységet végez, - Internet és Jogtár használat - reklám-propaganda tevékenységet végez, - nyomtatványokat, különböző szakmai kiadványokat értékesít. - Gépjárművet bérbe ad - Ingatlanok hasznosítás céljára történő bérbeadásánál közreműködik, illetve saját ingatlanát bérbe adhatja - Hirdetési tevékenységet szervez, illetve végez - Közreműködik a gazdasági társaságok és vállalkozások munkaerő szükségletének biztosításánál Az egyesület által végzett tevékenységek TEAOR szerinti megjelölése:

4 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Ingatlanügynöki tevékenység, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Személygépjármű kölcsönzése, Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép), Munkaközvetítés Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt oktatás, Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet, Szakmai érdekképviselet, Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 4 III. 15./ Az egyesület tagja lehet Vas megye területén kereskedelmi ill. vendéglátó tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező és nem jogi személy gazdasági társaság és közhasznú társaság, valamint aki kereskedőként ill. vendéglátóként ment nyugdíjba és felvételét kéri. A tagság létesítésének feltétele, hogy a természetes személy ne legyen eltiltva a közügyek gyakorlásától. 16./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, amennyiben az egyesület céljait elfogadja. 17./ Az egyesületben a tagsági viszony önkéntes. 18./ Az egyesületbe történő felvétel írásbeli jelentkezés alapján történik. A kérelemhez amennyiben a kérelmező telephelyén már működik - a területi vagy szakmai csoport vezetőjének javaslatát kell csatolni, valamint be kell mutatni a vállalkozói igazolványt, vagy a társasági szerződést, illetve cégbírósági végzést. A felvételről vagy annak elutasításáról az Elnökség a kérelem benyújtását követő ülésén dönt és küld értesítést. 19./ Pártoló tag felvételéről az egyesület elnöksége dönt. 20./ A tagok jogaikat választott képviselőik útján és személyesen gyakorolhatják. A pártoló tag / vagy annak képviselője tanácskozási joggal részt vehet a taggyűlés, más testületi ülésekre meghívható. 21./ A tagok jogai:

5 5 a./ A tagok jogaikat személyesen és választott képviselőik útján. gyakorolhatják. A jogi személy tagok jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetve teljesítik. b./ A tag/képviselője/ a tisztség tekintetében választójoggal bír, illetve bármelyik tisztségre választható és jelölhető. A pártoló tag / vagy annak képviselője / választójoggal nem rendelkezik, tisztségre nem választható. c./ A tagok jelölési, tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt az egyesület taggyűlésén. d./ Tevékenységükkel vagy bármely gazdasági, társadalmi, szociális érdekükkel összefüggő kérdésekben szakvéleményért, felvilágosításért az egyesület bármely illetékes szervéhez fordulhatnak. e./ Igénybe vehetik a tagsági viszonyból következő ingyenes vagy visszterhes szolgáltatásokat. f./ A tárgyévi tagdíjfelhasználásról a tagság a taggyűlésen tájékoztatást kap. 22./ A tagok kötelezettségei: a./ Az alapszabályban és az egyesület más, a tagokra irányadó belső szabályzatokban foglaltak betartása. b./ A tagok kötelesek tagsági viszonyuk alatt a vállalt kötelezettségeiket teljesíteni, a megállapított tagdíjat félévre előre január 20-ig, illetve július 20-ig megfizetni. c./ Kötelesek az egyesület és annak tagsága érdekeinek megfelelő magatartást tanúsítani. 23 / A tagsági viszony szüneteltetése: A tagsági jogviszony a jogok gyakorlása tekintetében szünetel, amennyiben a tagnak 3 havi tagdíjelmaradása van. 24./ A tagsági viszony megszűnik: - a tag halálával, - jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cégnyilvántartásból való törléssel, - kilépéssel, - kizárással. 25./ A tagsági jogviszony a tag halála esetén az elhalálozás napjával, társaságnál a cégnyilvántartásból való törlésről szóló határozat jogerőre emelkedése napján, kilépés esetén az erre irányuló nyilatkozatot követő 90. napon, kizárás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg. A kilépést az Elnökség veszi tudomásul. 26./ A tagot 12 havi tagdíjat meghaladó hátraléka esetén, felszólítás és előzetes meghallgatás után, az egyesület tagjai sorából az elnökség döntése alapján kizárhatja. A tag kizárását bármelyik tag kezdeményezheti, ha a tag olyan magatartást tanúsít, amely az egyesület céljainak elérését veszélyezteti. Az Elnökség a tag kizárására való kezdeményezést köteles a tag részére megküldeni, azzal, hogy 15 napon belül észrevételt tehet a Taggyűlésnél. A tagot az egyesület Taggyűlésére meg kell hívni. 27./ Az egyesület elnöksége felhívhatja a tagságot tagdíjon felüli, meghatározott célra történő tagi hozzájárulás teljesítésére. A tagdíjon felüli hozzájárulás teljesítése önkéntes. Amennyiben az elnökség által meghatározott cél nem teljesül a hozzájárulást haladéktalanul vissza kell fizetni.

6 6 Az elnökség méltányossági alapon a tagdíjat egyedi esetben mérsékelheti, vagy határozott időre elengedheti. 28./ Testületi szervek és tisztségviselők. Testületi szervek: 1.Taggyűlés 2. Felügyelő bizottság 3. Elnökség Tisztségviselők: 1. elnök 2. alelnök 3. 3 elnökségi tag 4. felügyelő bizottság elnöke 5. felügyelő bizottság 2 tagja IV. Az egyesület tisztségviselője lehet az a természetes személy tag, aki - magyar állampolgár, életévét betöltötte, - nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, - nem áll jogerős büntetőbírósági ítélet hatálya alatt, - a szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a választott tisztséggel járó feladatok elvégzésére. 29./ Az egyesületet az elnök képviseli. Távollétében a képviseletet az alelnök látja el. Az elnök és az alelnök távollétében az általuk kijelölt elnökségi tag látja el az egyesület képviseletét. A választott tisztségre, bármely tag javaslatot tehet. A tisztségre, vagy tisztségekre történő jelölés, írásban, előzetesen, vagy a taggyűlésen, szóban történhet. A jelölés, a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a taggyűlési határozattal lép érvénybe. 30./ A tisztségviselők megválasztása a taggyűlésen jelölés alapján egyszerű szótöbbséggel történik. A szavazás általában nem titkos, azonban a jelenlévő tagok 10 %-nak indítványára titkos szavazást kell tartani. Titkos szavazás elrendeléséről a taggyűlésen határozatot kell hozni. 31./ A taggyűlés hatásköre és működése: - az alapszabály megállapítása és módosítása, - az elnökség és a felügyelő bizottság, éves beszámolójának elfogadása, V.

7 7 - az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének illetőleg szétválásának és feloszlásának kimondása, - megválasztja és felmenti az elnökség valamint a felügyelő bizottság tagjait, - megválasztja az egyesület elnökét és a felügyelő bizottság elnökét, - jóváhagyja az egyesület ügyrendjét, - döntés az országos szakmai szövetségbe történő belépés tárgyában, dönt az országos küldöttek személyéről - az 1 millió forintot meghaladó gazdasági ügyletek lebonyolításához (a jelenlegi saját vagyonra vonatkoztatva) taggyűlési határozat szükséges. - Az egyesület megszűnése esetén, a hitelezői igények kielégítése után, dönt vagyonáról. A taggyűlés évente legalább, egyszer ülésezik, legkésőbb május 31-ig. Taggyűlést kell továbbá összehívni a tagság 15 %-ának írásbeli indítványára. A taggyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. Határozatképes a taggyűlés, ha a nyilvántartott tagság legalább fele a taggyűlésen megjelent, feltéve, ha valamennyi tagot szabályszerűen értesítették. A taggyűlésről szóló értesítés akkor szabályszerű, ha a taggyűlés időpontját 15 nappal megelőzően az értesítést -a napirend megjelölésével, -a meghívón azzal a figyelmeztetéssel, hogy határozatképtelenség esetén a meghívón megjelölt napirenddel 30 perc várakozási idő után megtartják, - minden tagnak írásban megküldték. A meghívón a tagokat arra is figyelmeztetik, hogy határozatképtelenség esetén a taggyűlést 30 perc várakozási idő után azonos napirendi ponttal hívják össze, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Határozatképtelenség esetén 30 perc várakozási idő után azonos napirendi ponttal a megjelentek számától függetlenül a taggyűlés határozatképes. Az értesítés szabályszerűtlensége ellenére is határozatképes a taggyűlés, ha valamennyi tag jelen van és a napirend ellen nem emel kifogást. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Bármely napirendben, annak megtárgyalása előtt, az Elnökség, a jelenlevő tagok 10 %-nak indítványára, 2/3-os többségű, illetve titkos szavazást kezdeményezhetnek. A javaslatról a taggyűlés előzetesen dönt. 32./ Felügyelő bizottság: megbízatása öt évre szól. Tevékenységéről évente, illetve szükség szerint a taggyűlésnek köteles beszámolni. Tagjait a taggyűlés választja meg. Feladatai: - ellenőrzi az egyesület. vagyonának és bevételeinek, valamint kiadásainak kezelését,

8 8 - őrködik az egyesület törvényes működése felett, a vonatkozó jogszabályok és az egyesületi alapszabály és más szabályzatokban foglalt rendelkezések megtartásán, A felügyelő bizottság feladatának ellátása érdekében az egyesület minden tagja, az ügyintéző szervezet dolgozói, kötelesek a bizottság részére a kért felvilágosításokat megadni, adatokat rendelkezésre bocsátani. 33./ Az egyesület elnöksége: megbízatása öt évre szól. Üléseit szükség szerint tartja. Üléseinek összehívásról az egyesület elnöke gondoskodik. 1 elnökből, 1 alelnökből és 3 tagból áll. Az elnökség elnöke egyben az egyesület elnöke. Az elnökség az érdekképviseleti, érdekvédelmi munka operatív irányítója. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Az elnökség feladatai: - a két taggyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját, dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, - gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, előkészíti azok üléseit, a legfőbb testületnek beszámolási kötelezettséggel tartozik, - az egyesület ügyintéző szervezetén keresztül irányítja az apparátus munkáját, - megállapítja az alapszabály kivételével az egyesület működésére vonatkozó belső szabályokat, - az egyesület működése, a tagság érdekeinek védelme, képviselete érdekében állandó és eseti bizottságokat működtethet - javaslatot tesz a taggyűlésnek a két választási időszak között megüresedett tisztségviselői helyek betöltésére, - véleményezési, javaslattételi és döntési joggal élhet magatartási, etikai és kizárási ügyekben, - beszámoltatja az országos szakmai szövetségbe delegált képviselőket munkájukról és a taggyűlésnek adott éves beszámolójában mindezekről tájékoztatást ad, - dönt a tagdíjak összegéről, - az országos szakmai szövetség részére delegált tagján keresztül és közvetlenül is előterjesztéseket, indítványokat tehet, - munkáltatói jogot gyakorol az egyesület ügyintéző szervezetének titkára/ vezetője/munkavállalója felett, - éves költségvetés meghatározása - dönt a tagok és pártoló tagok felvételéről és kizárásáról, - dönt a 400 ezer forint és 1 millió forint közötti gazdasági ügyekben - a 400 ezer forintot meg nem haladó gazdasági ügyekben az elnök és az alelnök együttes döntése szükséges. VI. ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET 34./ Az egyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat és ügyintézést az ügyintéző szervezet látja el. Jogállását a Szervezeti Működési Szabályzat határozza. Végrehajtja az egyesület testületi üléseinek határozatait, munkáját a szervezet vezetőjének közvetlen irányítása mellett a jogszabályok, az alapszabály és egyéb belső szabályzatok szerint végzi. Az egyesület ügyintéző szervezetének titkára / vezetője részt vesz az egyesület testületi ülésein. Érvényt szerez a testületi határozatok végrehajtásának az érdekvédelmi, érdekképviseleti

9 9 tevékenység végzésénél, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint képviseli az egyesület. Felelős az ügyintéző szervezet által végzett munka jogszerűségéért. Az egyesület ügyintéző szervezetének titkára/ vezetője /munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az elnökség nevében az elnök gyakorolja. VII. 35./ Az egyesület a társadalmi szervezetek számára előírt gazdálkodási rend szerint működik, tartozásaiért vagyonával felel. A tag saját vagyonával nem felel, felelőssége a tagdíj befizetésére korlátozódik. Az egyesület évente mérlegbeszámolót készít. 36./ Vagyona a tagok által fizetett tagdíjból, fenntartási hozzájárulásból, természetes és jogi személyek támogatásából, valamint az egyesület által végzett visszterhes szolgáltatásokból, illetve gazdálkodás során történt működési bevételeiből áll. Az egyesület - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat. VIII. 37./ Az egyesület megszűnik, ha: a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. Az a) és b) pontban foglalt esetekben a tagok 2/3-os többségű szavazata szükséges. 38./ Az egyesület tagjainak lehetőségük van arra, hogy megfelelő létszám esetén, lakóhelyükön helyi csoportokat szervezzenek. Amennyiben az egyesület taglétszáma meghaladja a 200 főt az elnök az egyesület szervezeti felépítésének módosítása érdekében taggyűlést hívhat össze. IX. 40./ Az egyesület Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Szombathely, 2012.november 05.

10 10.. elnök Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a taggyűlés 2012.november 05. napján elfogadta. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály 1. pont 3. mondatának, 13. b) pontjának, 14. pontjának, 16. pontjának, 20. pontjának, 27. pontjának, 28. pontjának, 31. pontjának, 33. pontjának, 34. pontjának és 37. pontjának változása adott okot. Ellenjegyzem: Szombathely, november 05. Dr Kunecz Renáta ügyvéd

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások:

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások: Szakszervezeti tömörülés neve: Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /rövidített nevén: TESZ/ Székhelye: 1239. Budapest, Nagykőrösi út 351. A TESZ, a Hungarocamion

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben