ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Vereckei Judit referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés évi decemberi és évi februári ülésén tárgyalta a középfokú kollégium alapításának céljából esztergomi ingatlan vásárlásáról szóló elıterjesztéseket. Az anyag februári tárgyalása után a közgyőlés 37/2010. (II. 25.) számmal határozatot fogadott el, melyben felhatalmazta a közgyőlés elnökét, hogy írja alá az Oktáv Továbbképzı Zrt-vel az Esztergom- Kertváros 167/2 hrsz-ú ingatlanra az adásvételi szerzıdést. A szerzıdés aláírása és az ingatlan megvásárlása 2010 márciusában megtörtént. Hogy a vásárolt ingatlan 2010 szeptemberétıl kollégiumként mőködhessen, elıször az intézmény megalapítására, majd a Magyar Államkincstárnál nyilvántartásba vételére van szükség. A kollégium alapításának szükségességét már a decemberi és a februári elıterjesztések is tárgyalták, emlékeztetıül idézem fel a legfontosabbakat. A kollégiumi ellátás Esztergomban nem megoldott. Esztergomban egy városi fenntartású önálló kollégium és két egyházi fenntartású kollégium mőködik. Az egyházi kollégiumok a hozzájuk tartozó iskolákkal közösen mőködnek, az adott iskola tanulóinak elhelyezését biztosítva; Esztergom Város Képviselı-testülete pedig augusztusi 5-ei, rendkívüli ülésén a Kırösy László Kollégiumot érintıen a csoportok számának felmenı rendszerő csökkentésérıl döntött a 2008/2009-es tanévtıl kezdıdıen. Ennek következtében az idei tanévben már csak két csoporttal mőködött az intézmény, a középiskolák magas száma miatt azonban a férıhelyek iránti igény ennél magasabb a városban. Ezt támasztja alá az is, hogy a Kırösy kollégium diákönkormányzata két alkalommal is írásban kereste meg a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnökét és segítségét kérte az esztergomi diákok kollégiumi elhelyezésének biztosítása ügyében. A közoktatásról szóló évi LXXIX. számú törvény (továbbiakban Kt.) 86. (3) bekezdésének a) pontja a megyei önkormányzat számára kötelezettségként írja elı a kollégiumi, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról való gondoskodást, abban az esetben, ha a községi, városi, fıvárosi kerületi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye, fıváros területén nem megoldott. Természetesen csak a szolgáltatás biztosítása kötelezı, melynek több formája van (pl. meglévı intézménnyel), de jelen esetben intézmény alapítása kínál csak megoldást. A megyei önkormányzat fenntartásában vannak ugyan kollégiumok, de földrajzilag Esztergomtól messze: Tatán és Komáromban. Ha ilyen távolságból kellene a tanulóknak bejárni Esztergomba, a kollégiumi intézményrendszer egyik alapvetı funkciója, az intézményhez közeli szálláshely biztosítása és így a szabad iskolaválasztás joga sérülne. Az alapítandó középiskolai kollégium mőködtetését a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a következıképpen tervezi: Az új kollégiumot önálló intézményként fogjuk mőködtetni, lehetıséget adva ezzel minden olyan diáknak a kollégiumi szolgáltatás igénybevételére, akik esztergomi vagy ahhoz közeli középiskolában tanulnak.

3 A megyei önkormányzat által fenntartott, valamint a megye területén mőködı egyéb kollégiumok kihasználtságából kiindulva a maximálisan felvehetı tanulólétszámot 80 fıben határozzuk meg, ami 3 kollégiumi csoportnak felel meg. Mivel elıreláthatólag a Kırösy kollégium a következı tanévben még 1 csoporttal mőködni fog, ezért a 2010/2011-es tanévben 2 csoport, körülbelül 54 fı ellátásáról kell majd gondoskodni és ehhez a szükséges feltételeket megteremteni. A Kt. 88. (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat új közoktatási intézményt akkor létesíthet, ha a mőködés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. A döntéshez be kell szerezni a megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. Személyi feltételekkel, a Kt ának (1) bekezdése alapján, akkor rendelkezik az intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges elıírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan idıre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A 2010/2011-es tanévben tervezett csoportszámnál az alaptevékenység ellátásához, a kollégiumi nevelés-oktatás megvalósításához 1 fı kollégiumvezetıre és 2 fı nevelıtanárra van szükség, akiknek kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. számú törvény 21. -a alapján - határozatlan idıre szóló közalkalmazotti jogviszonyban fog történni. Vezetı megbízásakor új intézmény létesítése esetén két megoldás közül választhat a képviselı-testület: 1. Dönthet úgy, hogy a magasabb vezetıi megbízásra pályázatot ír ki, vagy 2. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (17) bekezdése értelmében a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetıi beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követı évre szólhat, azzal a feltétellel, hogy lejártának idıpontja csak július 1-jétıl augusztus 15-ig terjedı idıszakra eshet, akkor is, ha a határidı egyébként ennél az idıpontnál korábban vagy késıbben járna le. Jelen esetben a második megoldást javaslom a Közgyőlésnek, hiszen ahhoz, hogy az új intézmény 2011 szeptemberében mőködését megkezdhesse, a szervezési munkák (pl.: az álláshelyek meghirdetése; az alkalmazottak kinevezése; az alapdokumentumok elkészítése; a tanulók jelentkezésnek, beiratkozásának lebonyolítása, stb.), az kívánják, hogy minél hamarabb legyen vezetıje a kollégiumnak. A technikai személyzet létszámát 9 fıben határozzuk meg. Mivel az új intézmény nem önállóan gazdálkodó lesz és melegítı konyhát üzemeltetünk benne, mőködtetéséhez szükség van legalább 1 fıre, aki a gazdasági és ügyviteli feladatokat irányítja, 3 fı portásra, 2 fı takarítóra és 3 fı konyhalányra. A tárgyi feltételek a törvény alapján (szintén a Kt a) akkor megfelelıek, ha az intézménynek állandó saját székhelye van, illetve rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete által meghatározott eszközökkel, felszerelésekkel és helyiségekkel.

4 Az ingatlan vásárlásával az állandó székhelyet már biztosítottuk; ami pedig az MKM rendelet által meghatározottakból esetleg hiányozna, a tanév megkezdése elıtt beszerzésre, átalakításra kerül. Az anyagi feltételek meglétét a mőködéshez szükséges költségek biztosítása jelenti az önkormányzat költségvetésében. A 2009 júniusáig önállóan mőködı komáromi középfokú kollégium esetében a normatíván felüli költségvetési támogatás 2008-ban körülbelül 31 millió, 2009 elsı félévében körülbelül 16 millió volt. Éves viszonylatban tehát a 2008-as és a 2009-es költségvetési támogatás nagysága ugyanakkora volt, annak ellenére, hogy 2008-hoz képest 2009-re körülbelül egy csoporttal csökkent a tanulói létszám és kevesebb lett az alkalmazotti létszám is. Ezekbıl az adatokból kiindulva, bár az új kollégiumban még kevesebb tanulóval és alkalmazottal számolunk, 2010 II. félévére milliós nagyságrendő kiadással célszerő számolni, hiszen a 2009-es adatokhoz képest csökkent a normatív támogatás összege és az esetlegesen szükséges beszerzések, átalakítások szintén kiadást növelı tényezık lehetnek. A fentiek alapján a képviselı-testület elé terjesztjük a költségvetési rendelet módosítását, beépítve az új intézmény költségvetését, létszámkeretét. Az új kollégium alapítása összhangban van a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A fejlesztési terv ugyanis a kollégiumi intézményhálózat vonatkozásában fı célnak azt tartja, hogy a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele a megye egész területén megoldott és az elhelyezés iránti igény maradéktalanul kielégíthetı legyen. Minden oktatási intézményt érintıen pedig a célok között szerepel az esélyegyenlıség biztosítása, melynek megvalósításában a kollégiumok szintén fontos szerepet játszanak. Mivel a megyei önkormányzat csak vizsgálhatja a tervezett intézkedésnek a fejlesztési tervvel való összhangját, véleményt errıl természetes módon önmagának nem adhat, az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértıt kértünk fel a tervezett intézkedés véleményezésére. A szakértı a kollégium alapítását szükségszerő, jogszerő és megalapozott döntésnek tartja. Véleményének rövidített, mellékletek nélküli változatát az elıterjesztés függeléke tartalmazza. A fentiek alapján tehát összefoglalóan kijelenthetjük, hogy kollégium alapításának jogi, feltételbeli akadálya nincs. A kollégium alapító okiratának összeállításakor figyelemmel voltunk azokra az alapvetı jogszabályi helyekre, melyek az alapító okirat tartalmát meghatározzák: a Kt ára, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1)-(2) bekezdéseire; illetve az intézmény nevének meghatározásakor a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendeletben foglaltakra. Az alapító okirat közgyőlés általi elfogadása, majd az államkincstári nyilvántartásba vétele után gondoskodni kell a szükséges adatszolgáltatásról a közoktatási információs rendszer részére, OM számot kell kérni, majd ennek birtokában meghirdetni a férıhelyeket. A kinevezett vezetınek meg kell hirdetnie az álláshelyeket és el kell készítenie az új intézmény alapvetı szabályzatait

5 (pedagógiai program, szervezeti és mőködési szabályzatot, minıségirányítási program, házirend). Tisztelt Közgyőlés! A fentiek alapján, kérem, támogassák, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomban a kollégiumi ellátás biztosítása érdekében kollégiumot alapítson. Tatabánya, április 19. Dr. Völner Pál elnök HATÁROZATI JAVASLAT I. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma (Esztergom) elnevezéssel intézményt alapít. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a májusi közgyőlésre tegyen javaslatot a vezetı személyére. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május meghatározza az új intézmény mőködéséhez szükséges létszámkeretet a következık szerint: 1 fı kollégiumvezetı, 2 fı kollégiumi nevelı és 9 fı egyéb, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Határidı: április biztosítja az új intézményben a vonatkozó jogszabályok alapján a szükséges tárgyi feltételeket. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: augusztus elrendeli az új intézmény költségvetésének elkészítését. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: június 24.

6 II. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiumának alapító okiratát a következı tartalommal: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma 2. Rövid neve: Rubik Ernı Kollégium 3. Székhelye: 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi utca Alapításának idıpontja: április Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás (nevelési-oktatási intézmény) 8. Típusa: kollégium 9. Szakágazati besorolása: egyéb szálláshely-szolgáltatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai: Alap: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tanulók kollégiumi étkeztetése Kollégiumi, externátusi nevelés Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékosság típusa: - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók Kiegészítı: Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Egyéb étkeztetés Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 11. Mőködési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı, gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 80 fı

7 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény az irányadó. 15. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi utca tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 16. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: június 01. Záradék: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma alapító okiratát a /2010. (IV. 29.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke

8 III. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményének módosító okiratát a következı tartalommal: /2010. (IV. 29.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 197/2009. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontban módosítja: Az alapító okirat 14. pontjának Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: bekezdése a következıképpen módosul: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó, ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma gazdasági feladatait A módosítás június 1-jén lép hatályba. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke

9 Függelék SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat középiskolai kollégium létesítéséhez március 24. KÉSZÍTETTE: PETROVICS ISTVÁN Közoktatási-, Felnıttképzési szakértı

10 TARTALOM A SZAKÉRTİ ADATAI 3 1. A szakértıi felkérés tárgya 4 2. A szakértıi vélemény beszerzése 4 3. A szakértıi vélemény leadásának idıpontja 4 4. A szakértıi vélemény formája 4 5. A szakértıi vélemény használata, alkalmazása 4 6. A szakértıi NYILATKOZAT 4 I. A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSÁNAK, MÓDJA, MÓDSZERE, ESZKÖZE 5 I/1. A VIZSGÁLATI STRATÉGIA 5 I/.2. DOKUMENTUMELEMZÉS 5 I/3. INTERJÚ 5 I/4. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS 6 I/5. SZAKÉRTİ VÉLEMÉNYZÁRÓ MEGFOGALMAZÁSA (szintézis) 11 1/6. MELLÉKLET MELLÉKLET INTERJÚTERV Szakértıi vélemény kialakításához MELLÉKLET Iktatószámú levél: VI. 1807/ MELLÉKLET ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-i ülésére MELLÉKLET Mőszaki szakértıi vélemény MELLÉKLET Segédanyag a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolásához 20

11 A SZAKÉRTİ ADATAI PETROVICS ISTVÁN Közoktatási-, Felnıttképzési szakértı Szakterület: kollégiumi oktatás és nevelés Keszthely, Vásár-tér 21. Tel.: 83/ Mobil: Munkahely: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Tanácsadási Osztály 717. szoba Budapest, Baross u. 52. Személyi igazolvány száma: CA Közoktatási szakértıi igazolvány száma: Vizsgaelnöki igazolvány száma: Adóazonosító jele: Társadalombiztosítási azonosító jele: Meghatalmazás: meghatalmazom a KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS nevében eljáró köztisztviselıt, hogy az adataimat kezelje, azt belátása szerint közzé tegye. Budapest: március 24. Petrovics István megbízott közoktatási szakértı

12 1. A szakértıi felkérés tárgya: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat középiskolai kollégium létesítését tervezi Esztergom városban. 2. A szakértıi vélemény beszerzése: megbízási szerzıdés alapján. 3. A szakértıi vélemény leadásának idıpontja: március A szakértıi vélemény formája: - 1 db. Nyomtatott, aláírt, főzött, A/4-es formátumú dokumentum. TIMES NEW ROMAN BETŐTÍPUS, 14 ÉS 12-ES BETŐMÉRET, 1,5 SORTÁV, 4,5-2,5-2,5-2,5 MARGÓ. TERJEDELME: 1 ív. - A fentieket elektronikus formában is megküldve a megrendelınek. 5. A szakértıi vélemény használata, alkalmazása: A MEGRENDELİ BELÁTÁSA SZERINTI HELYEN ÉS MÓDON, A SZAKÉRTİ ÁLTAL LEADOTT FORMÁBAN ÉS TARTALOMMAL! 6. A szakértıi NYILATKOZAT: A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSA IDEJÉN TUDOMÁSOMRA JUTOTT ADATOKAT, VÉLEMÉNYEKET 3. FÉL RÉSZÉRE ÁT NEM ADHATOM, AZOKAT BIZALMASAN KEZELEM. A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNYBEN LEÍRTAK VALÓS ADATOK ALAPJÁN, SZEMÉLYI ÉRINTETTSÉG NÉLKÜL KÉSZÜLTEK. A LEÍRTAKÉRT FELELİSSÉGET VÁLLALOK MÁRCIUS 24. PETROVICS ISTVÁN KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTİ

13 I. A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSÁNAK, MÓDJA, MÓDSZERE, ESZKÖZE I/1. A VIZSGÁLATI STRATÉGIA: induktív, összefüggés-feltáró. I/.2. DOKUMENTUMELEMZÉS (szükségesnek ítélt dokumentumok a mellékletben elhelyezve). Felhasznált (vizsgált) dokumentumok: 1. Kırösy László Középiskola Kollégium Diákönkormányzata Holop Zsuzsanna a Diákönkormányzat elnöke részére. Levél. Iktatószám: VI. 1807/ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-i ülésére 3. Szakértıi vélemény a KEM Önkormányzat megbízásából, Esztergom- Kertváros Wesselényi u. Hrsz. 167/2 alatti ingatlanról évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1 5. Segédanyag a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolásához I/3. INTERJÚ Strukturált interjúban résztvevık: 1. Török Ádám fıosztályvezetı Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Fıosztály 2. Vereckei Judit referens Intézményi Fıosztály 1 A törvényt az Országgyőlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: augusztus 3. Az 1998: LXXXVI. törvény 29. -ának (3) bekezdésének megfelelıen módosított törvényszöveg. A 2006: LXXI. törvény 22. (4) bekezdése alapján ahol a törvény oktatási miniszterrıl rendelkezik, annak helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép.

14 I/4. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS A fenntartó indokainak összegzése: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-i ülésére elıterjesztést nyújtott be, középfokú oktatásban résztvevı tanulók elhelyezését biztosító, önálló kollégium létesítéséhez ingatlan vásárlásra, Esztergom városban. A tervezett és további intézkedés jogszabályban meghatározott közfeladataként jelentkezik a Kt alapján. AZ ÖNKORMÁNYZAT indoklása: - Jelenlegi feltételek mellett a középiskolai kollégiumi ellátás Esztergom városban nem megoldott. Ezt a véleményt megérısítette a Kırösy László Középiskola Kollégium Diákönkormányzata elnökének (tıle kapott és részére küldött) (Holop Zsuzsanna) azonos tartalmú levele. - A közoktatásról szóló évi LXXIX. számú törvény 86. -a alapján ebben az esetben a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia a feladat ellátásáról. - A Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése, december 17-ei döntésével elfogadta a javaslatot ingatlan vásárlásáról (Esztergom- Kertváros Wesselényi u. Hrsz. 167/2 alatti ingatlan). - Az ingatlan mőszaki szakértıi véleménye rendelkezésre áll. - A tervezett két tanulócsoport beindítása, önálló, koedukált kollégiumi ellátás keretében biztosíthatja a jelentkezı kollégiumi igények teljesítését. Szakértıi helyzetelemzés Az önkormányzat, a hatályos jogszabályi felhatalmazások alapján tervezheti és végezheti az önálló kollégium létrehozását és mőködtetését Esztergom városában, megyei hatáskörben. A törvény egyúttal rendelkezik az elvégzendı feladatokról is.

15 Az évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl 2 2. (2) 3 és az évi LXXIX. törvény a közoktatásról (2) alapján a fenntartó a) 5 dönt a közoktatási intézmény létesítésérıl, gazdálkodási jogkörérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. A fenntartó legkésıbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15-ig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos döntést. Feladat-ellátási kötelezettségét (a szakértıi vélemény kialakításának témájában) a Kt. 86. (3) határozza meg. A megyei önkormányzat köteles gondoskodni: 86. (3) 6 A megyei önkormányzat, köteles gondoskodni a) a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, b) a középiskolai és a szakiskolai ellátásról. További feladatait a közoktatási törvény egyértelmően meghatározza, az alábbiak szerint. A fenntartó a Kt 4. (7) 7 szerint a közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét kell, hogy figyelembe vegyék. 2 A törvényt az Országgyőlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. 3 A 2. (2) bekezdése a 2007: CII. törvény 2. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 4 A törvényt az Országgyőlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: augusztus 3. Az 1998: LXXXVI. törvény 29. -ának (3) bekezdésének megfelelıen módosított törvényszöveg. A 2006: LXXI. törvény 22. (4) bekezdése alapján ahol a törvény oktatási miniszterrıl rendelkezik, annak helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép. 5 A 102. (2) bekezdésének a) pontja 1996: LXII. törvény 77. -ának (2) bekezdése szerint kiegészített szöveg. 6 A 86. (3) bekezdése az 1996: LXII. törvény 66. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. 7 A 4. (15) bekezdését a 2003: LXI. törvény 1. -a iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta a 2003: CXXV. törvény 45. (1) bekezdése, amely az eredeti (7) (14) bekezdést hatályon kívül helyezte.

16 A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy: a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet; b) az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez. Ehhez kapcsolódó tanulói jogról a Kt 10. (3) egyértelmően rendelkezik. A gyermeknek, tanulónak joga, hogy: a) 8 képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön évi LXXIX. Törvény a közoktatásról a fentiekhez is rendeli az alábbiakat: 32. (1) A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak: a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve b) akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. (3) 9 A kollégium feladata a tanuló a) humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklıdésének megfelelıen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, 8 A 10. (3) bekezdésének a) pontja a 2003: LXI. törvény 8. -ával megállapított szöveg. 9 A 32. (2) bekezdését az 1999: LXVIII. törvény 20. -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta. A (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta a 2002: LXII. törvény 83. (1) bekezdése.

17 b) sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségének biztosítása, c) öntevékenységének, együttmőködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelısségtudatának fejlesztése, d) pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése. Az önálló középiskolai kollégium létesítésénél felmerül a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolása is (lásd: segédanyag, 6. melléklet. a) humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklıdésének megfelelıen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, b) sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségének biztosítása, c) öntevékenységének, együttmőködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelısségtudatának fejlesztése, d) pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése. Az önálló középiskolai kollégium létesítésénél felmerül a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolása is (lásd: segédanyag, 6. melléklet. A Kt. 38. (1) 10 meghatározza, hogy a közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a mőködéséhez szükséges pénzeszközökkel. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek ha e törvény másként nem rendelkezik határozatlan idıre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges elıírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan idıre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 10 A 38. (1) bekezdése a 2005: CXLVII. törvény 5. -ával megállapított szöveg.

18 A nevelési-oktatási intézményvezetıi megbízás feltételeit 18. tartalmazza. A közoktatási intézmény feladatainak ellátásáról az alapító, illetıleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A közoktatási intézmények fenntartási és mőködési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell elıirányozni. A tervezett intézményalapítás érinti a kollégium alapvetı dokumentumait is, annak elkészítését (1) A közoktatási intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. (2) 11 A közoktatási intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a közoktatási intézmény vezetıje készíti el, és nevelési-oktatási intézményben a nevelıtestület, más közoktatási intézményben a szak-alkalmazotti értekezlet fogadja el. A szervezeti és mőködési szabályzatát elfogadásakor és módosításakor nevelési-oktatási intézményben az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol. A szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé (1) 13 A nevelési-oktatási intézményben a nevelı és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása elıtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelı szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértı véleményét beszerezni. A Kt (1) szerint a kollégium a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak alapján pedagógiai programot készít, figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai programját. 11 A 40. (2) bekezdése az 1996: LXII. törvény 31. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 12 A 44. a 2003: LXI. törvény 31. -ával megállapított szöveg. 13 A 44. (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 77. -a szerint módosított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követıen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 14 A 49. az 1999: LXVIII. törvény 28. -ával megállapított szöveg.

19 I/5. SZAKÉRTİ VÉLEMÉNYZÁRÓ MEGFOGALMAZÁSA (szintézis) Az alkalmazott és fent bemutatott szakértıi vizsgálati módszerek alapján megállapítom, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat szükséghelyzet elé került az Esztergom városában kialakult középiskolai kollégiumi hiányhelyzet megszőntetésében (lásd: 3. melléklet) az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról felhatalmazásával. A kialakult helyzet és a vonatkozó (a fenti I/4. fejezetben bemutatott) jogszabály elıírásai szerint tovább nem biztosítható az igények szerinti kollégiumi férıhely Esztergom városában. Ezt a megállapításomat alátámasztja a Kırösy László Középiskola Kollégium Diákönkormányzata elnökének levele is (lásd: 2. melléklet) és az általam végzett interjú (lásd: 2. melléklet). A rendelkezésemre álló mőszaki szakértı vélemény (lásd: 4-5. melléklet) tartalma szerint a kollégium környezete, az épület mőszaki adatai, infrastrukturális ellátottsága, állaga és értékelése: jó-közepes. A fejlesztések elvégzése (kollégiumra elıírt paraméterek biztosításával) után a kollégium mőködtetése nem ütközhet akadályba az Esztergom- Kertváros Wesselényi u. Hrsz. 167/2 alatti ingatlanban. Amennyiben a kollégiumi célra kialakítandó épület, továbbiakban a a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat önálló új intézményeként, a megye kollégiumi ellátásának színvonalát pozitívan befolyásolhatja. A tervezett önálló kollégium létesítése Esztergomban, a középiskolai 2 tanulócsoportos, koedukált, megyei kollégiumi szolgáltatásról javuló színvonalon gondoskodhat oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet. A tervezett intézkedés jogszerőségét és szükségszerőségét, annak megalapozottságát, kiemelten (a fenti I/4. fejezetben bemutatott) a Kt. vonatkozó bekezdéseinek való megfelelést a szakértıi vizsgálatom igazolja (a rendelkezésemre álló dokumentumok és információk alapján)! BUDAPEST, MÁRCIUS 24. PETROVICS ISTVÁN közoktatási szakértı

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben