ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Vereckei Judit referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés évi decemberi és évi februári ülésén tárgyalta a középfokú kollégium alapításának céljából esztergomi ingatlan vásárlásáról szóló elıterjesztéseket. Az anyag februári tárgyalása után a közgyőlés 37/2010. (II. 25.) számmal határozatot fogadott el, melyben felhatalmazta a közgyőlés elnökét, hogy írja alá az Oktáv Továbbképzı Zrt-vel az Esztergom- Kertváros 167/2 hrsz-ú ingatlanra az adásvételi szerzıdést. A szerzıdés aláírása és az ingatlan megvásárlása 2010 márciusában megtörtént. Hogy a vásárolt ingatlan 2010 szeptemberétıl kollégiumként mőködhessen, elıször az intézmény megalapítására, majd a Magyar Államkincstárnál nyilvántartásba vételére van szükség. A kollégium alapításának szükségességét már a decemberi és a februári elıterjesztések is tárgyalták, emlékeztetıül idézem fel a legfontosabbakat. A kollégiumi ellátás Esztergomban nem megoldott. Esztergomban egy városi fenntartású önálló kollégium és két egyházi fenntartású kollégium mőködik. Az egyházi kollégiumok a hozzájuk tartozó iskolákkal közösen mőködnek, az adott iskola tanulóinak elhelyezését biztosítva; Esztergom Város Képviselı-testülete pedig augusztusi 5-ei, rendkívüli ülésén a Kırösy László Kollégiumot érintıen a csoportok számának felmenı rendszerő csökkentésérıl döntött a 2008/2009-es tanévtıl kezdıdıen. Ennek következtében az idei tanévben már csak két csoporttal mőködött az intézmény, a középiskolák magas száma miatt azonban a férıhelyek iránti igény ennél magasabb a városban. Ezt támasztja alá az is, hogy a Kırösy kollégium diákönkormányzata két alkalommal is írásban kereste meg a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnökét és segítségét kérte az esztergomi diákok kollégiumi elhelyezésének biztosítása ügyében. A közoktatásról szóló évi LXXIX. számú törvény (továbbiakban Kt.) 86. (3) bekezdésének a) pontja a megyei önkormányzat számára kötelezettségként írja elı a kollégiumi, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról való gondoskodást, abban az esetben, ha a községi, városi, fıvárosi kerületi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye, fıváros területén nem megoldott. Természetesen csak a szolgáltatás biztosítása kötelezı, melynek több formája van (pl. meglévı intézménnyel), de jelen esetben intézmény alapítása kínál csak megoldást. A megyei önkormányzat fenntartásában vannak ugyan kollégiumok, de földrajzilag Esztergomtól messze: Tatán és Komáromban. Ha ilyen távolságból kellene a tanulóknak bejárni Esztergomba, a kollégiumi intézményrendszer egyik alapvetı funkciója, az intézményhez közeli szálláshely biztosítása és így a szabad iskolaválasztás joga sérülne. Az alapítandó középiskolai kollégium mőködtetését a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a következıképpen tervezi: Az új kollégiumot önálló intézményként fogjuk mőködtetni, lehetıséget adva ezzel minden olyan diáknak a kollégiumi szolgáltatás igénybevételére, akik esztergomi vagy ahhoz közeli középiskolában tanulnak.

3 A megyei önkormányzat által fenntartott, valamint a megye területén mőködı egyéb kollégiumok kihasználtságából kiindulva a maximálisan felvehetı tanulólétszámot 80 fıben határozzuk meg, ami 3 kollégiumi csoportnak felel meg. Mivel elıreláthatólag a Kırösy kollégium a következı tanévben még 1 csoporttal mőködni fog, ezért a 2010/2011-es tanévben 2 csoport, körülbelül 54 fı ellátásáról kell majd gondoskodni és ehhez a szükséges feltételeket megteremteni. A Kt. 88. (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat új közoktatási intézményt akkor létesíthet, ha a mőködés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. A döntéshez be kell szerezni a megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. Személyi feltételekkel, a Kt ának (1) bekezdése alapján, akkor rendelkezik az intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges elıírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan idıre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A 2010/2011-es tanévben tervezett csoportszámnál az alaptevékenység ellátásához, a kollégiumi nevelés-oktatás megvalósításához 1 fı kollégiumvezetıre és 2 fı nevelıtanárra van szükség, akiknek kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. számú törvény 21. -a alapján - határozatlan idıre szóló közalkalmazotti jogviszonyban fog történni. Vezetı megbízásakor új intézmény létesítése esetén két megoldás közül választhat a képviselı-testület: 1. Dönthet úgy, hogy a magasabb vezetıi megbízásra pályázatot ír ki, vagy 2. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (17) bekezdése értelmében a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetıi beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követı évre szólhat, azzal a feltétellel, hogy lejártának idıpontja csak július 1-jétıl augusztus 15-ig terjedı idıszakra eshet, akkor is, ha a határidı egyébként ennél az idıpontnál korábban vagy késıbben járna le. Jelen esetben a második megoldást javaslom a Közgyőlésnek, hiszen ahhoz, hogy az új intézmény 2011 szeptemberében mőködését megkezdhesse, a szervezési munkák (pl.: az álláshelyek meghirdetése; az alkalmazottak kinevezése; az alapdokumentumok elkészítése; a tanulók jelentkezésnek, beiratkozásának lebonyolítása, stb.), az kívánják, hogy minél hamarabb legyen vezetıje a kollégiumnak. A technikai személyzet létszámát 9 fıben határozzuk meg. Mivel az új intézmény nem önállóan gazdálkodó lesz és melegítı konyhát üzemeltetünk benne, mőködtetéséhez szükség van legalább 1 fıre, aki a gazdasági és ügyviteli feladatokat irányítja, 3 fı portásra, 2 fı takarítóra és 3 fı konyhalányra. A tárgyi feltételek a törvény alapján (szintén a Kt a) akkor megfelelıek, ha az intézménynek állandó saját székhelye van, illetve rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete által meghatározott eszközökkel, felszerelésekkel és helyiségekkel.

4 Az ingatlan vásárlásával az állandó székhelyet már biztosítottuk; ami pedig az MKM rendelet által meghatározottakból esetleg hiányozna, a tanév megkezdése elıtt beszerzésre, átalakításra kerül. Az anyagi feltételek meglétét a mőködéshez szükséges költségek biztosítása jelenti az önkormányzat költségvetésében. A 2009 júniusáig önállóan mőködı komáromi középfokú kollégium esetében a normatíván felüli költségvetési támogatás 2008-ban körülbelül 31 millió, 2009 elsı félévében körülbelül 16 millió volt. Éves viszonylatban tehát a 2008-as és a 2009-es költségvetési támogatás nagysága ugyanakkora volt, annak ellenére, hogy 2008-hoz képest 2009-re körülbelül egy csoporttal csökkent a tanulói létszám és kevesebb lett az alkalmazotti létszám is. Ezekbıl az adatokból kiindulva, bár az új kollégiumban még kevesebb tanulóval és alkalmazottal számolunk, 2010 II. félévére milliós nagyságrendő kiadással célszerő számolni, hiszen a 2009-es adatokhoz képest csökkent a normatív támogatás összege és az esetlegesen szükséges beszerzések, átalakítások szintén kiadást növelı tényezık lehetnek. A fentiek alapján a képviselı-testület elé terjesztjük a költségvetési rendelet módosítását, beépítve az új intézmény költségvetését, létszámkeretét. Az új kollégium alapítása összhangban van a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A fejlesztési terv ugyanis a kollégiumi intézményhálózat vonatkozásában fı célnak azt tartja, hogy a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele a megye egész területén megoldott és az elhelyezés iránti igény maradéktalanul kielégíthetı legyen. Minden oktatási intézményt érintıen pedig a célok között szerepel az esélyegyenlıség biztosítása, melynek megvalósításában a kollégiumok szintén fontos szerepet játszanak. Mivel a megyei önkormányzat csak vizsgálhatja a tervezett intézkedésnek a fejlesztési tervvel való összhangját, véleményt errıl természetes módon önmagának nem adhat, az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértıt kértünk fel a tervezett intézkedés véleményezésére. A szakértı a kollégium alapítását szükségszerő, jogszerő és megalapozott döntésnek tartja. Véleményének rövidített, mellékletek nélküli változatát az elıterjesztés függeléke tartalmazza. A fentiek alapján tehát összefoglalóan kijelenthetjük, hogy kollégium alapításának jogi, feltételbeli akadálya nincs. A kollégium alapító okiratának összeállításakor figyelemmel voltunk azokra az alapvetı jogszabályi helyekre, melyek az alapító okirat tartalmát meghatározzák: a Kt ára, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1)-(2) bekezdéseire; illetve az intézmény nevének meghatározásakor a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendeletben foglaltakra. Az alapító okirat közgyőlés általi elfogadása, majd az államkincstári nyilvántartásba vétele után gondoskodni kell a szükséges adatszolgáltatásról a közoktatási információs rendszer részére, OM számot kell kérni, majd ennek birtokában meghirdetni a férıhelyeket. A kinevezett vezetınek meg kell hirdetnie az álláshelyeket és el kell készítenie az új intézmény alapvetı szabályzatait

5 (pedagógiai program, szervezeti és mőködési szabályzatot, minıségirányítási program, házirend). Tisztelt Közgyőlés! A fentiek alapján, kérem, támogassák, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomban a kollégiumi ellátás biztosítása érdekében kollégiumot alapítson. Tatabánya, április 19. Dr. Völner Pál elnök HATÁROZATI JAVASLAT I. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma (Esztergom) elnevezéssel intézményt alapít. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a májusi közgyőlésre tegyen javaslatot a vezetı személyére. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május meghatározza az új intézmény mőködéséhez szükséges létszámkeretet a következık szerint: 1 fı kollégiumvezetı, 2 fı kollégiumi nevelı és 9 fı egyéb, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Határidı: április biztosítja az új intézményben a vonatkozó jogszabályok alapján a szükséges tárgyi feltételeket. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: augusztus elrendeli az új intézmény költségvetésének elkészítését. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: június 24.

6 II. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiumának alapító okiratát a következı tartalommal: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma 2. Rövid neve: Rubik Ernı Kollégium 3. Székhelye: 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi utca Alapításának idıpontja: április Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás (nevelési-oktatási intézmény) 8. Típusa: kollégium 9. Szakágazati besorolása: egyéb szálláshely-szolgáltatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai: Alap: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tanulók kollégiumi étkeztetése Kollégiumi, externátusi nevelés Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékosság típusa: - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók Kiegészítı: Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Egyéb étkeztetés Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 11. Mőködési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı, gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 80 fı

7 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény az irányadó. 15. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi utca tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 16. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: június 01. Záradék: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma alapító okiratát a /2010. (IV. 29.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke

8 III. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményének módosító okiratát a következı tartalommal: /2010. (IV. 29.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 197/2009. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontban módosítja: Az alapító okirat 14. pontjának Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: bekezdése a következıképpen módosul: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó, ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma gazdasági feladatait A módosítás június 1-jén lép hatályba. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke

9 Függelék SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat középiskolai kollégium létesítéséhez március 24. KÉSZÍTETTE: PETROVICS ISTVÁN Közoktatási-, Felnıttképzési szakértı

10 TARTALOM A SZAKÉRTİ ADATAI 3 1. A szakértıi felkérés tárgya 4 2. A szakértıi vélemény beszerzése 4 3. A szakértıi vélemény leadásának idıpontja 4 4. A szakértıi vélemény formája 4 5. A szakértıi vélemény használata, alkalmazása 4 6. A szakértıi NYILATKOZAT 4 I. A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSÁNAK, MÓDJA, MÓDSZERE, ESZKÖZE 5 I/1. A VIZSGÁLATI STRATÉGIA 5 I/.2. DOKUMENTUMELEMZÉS 5 I/3. INTERJÚ 5 I/4. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS 6 I/5. SZAKÉRTİ VÉLEMÉNYZÁRÓ MEGFOGALMAZÁSA (szintézis) 11 1/6. MELLÉKLET MELLÉKLET INTERJÚTERV Szakértıi vélemény kialakításához MELLÉKLET Iktatószámú levél: VI. 1807/ MELLÉKLET ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-i ülésére MELLÉKLET Mőszaki szakértıi vélemény MELLÉKLET Segédanyag a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolásához 20

11 A SZAKÉRTİ ADATAI PETROVICS ISTVÁN Közoktatási-, Felnıttképzési szakértı Szakterület: kollégiumi oktatás és nevelés Keszthely, Vásár-tér 21. Tel.: 83/ Mobil: Munkahely: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Tanácsadási Osztály 717. szoba Budapest, Baross u. 52. Személyi igazolvány száma: CA Közoktatási szakértıi igazolvány száma: Vizsgaelnöki igazolvány száma: Adóazonosító jele: Társadalombiztosítási azonosító jele: Meghatalmazás: meghatalmazom a KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS nevében eljáró köztisztviselıt, hogy az adataimat kezelje, azt belátása szerint közzé tegye. Budapest: március 24. Petrovics István megbízott közoktatási szakértı

12 1. A szakértıi felkérés tárgya: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat középiskolai kollégium létesítését tervezi Esztergom városban. 2. A szakértıi vélemény beszerzése: megbízási szerzıdés alapján. 3. A szakértıi vélemény leadásának idıpontja: március A szakértıi vélemény formája: - 1 db. Nyomtatott, aláírt, főzött, A/4-es formátumú dokumentum. TIMES NEW ROMAN BETŐTÍPUS, 14 ÉS 12-ES BETŐMÉRET, 1,5 SORTÁV, 4,5-2,5-2,5-2,5 MARGÓ. TERJEDELME: 1 ív. - A fentieket elektronikus formában is megküldve a megrendelınek. 5. A szakértıi vélemény használata, alkalmazása: A MEGRENDELİ BELÁTÁSA SZERINTI HELYEN ÉS MÓDON, A SZAKÉRTİ ÁLTAL LEADOTT FORMÁBAN ÉS TARTALOMMAL! 6. A szakértıi NYILATKOZAT: A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSA IDEJÉN TUDOMÁSOMRA JUTOTT ADATOKAT, VÉLEMÉNYEKET 3. FÉL RÉSZÉRE ÁT NEM ADHATOM, AZOKAT BIZALMASAN KEZELEM. A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNYBEN LEÍRTAK VALÓS ADATOK ALAPJÁN, SZEMÉLYI ÉRINTETTSÉG NÉLKÜL KÉSZÜLTEK. A LEÍRTAKÉRT FELELİSSÉGET VÁLLALOK MÁRCIUS 24. PETROVICS ISTVÁN KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTİ

13 I. A SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSÁNAK, MÓDJA, MÓDSZERE, ESZKÖZE I/1. A VIZSGÁLATI STRATÉGIA: induktív, összefüggés-feltáró. I/.2. DOKUMENTUMELEMZÉS (szükségesnek ítélt dokumentumok a mellékletben elhelyezve). Felhasznált (vizsgált) dokumentumok: 1. Kırösy László Középiskola Kollégium Diákönkormányzata Holop Zsuzsanna a Diákönkormányzat elnöke részére. Levél. Iktatószám: VI. 1807/ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-i ülésére 3. Szakértıi vélemény a KEM Önkormányzat megbízásából, Esztergom- Kertváros Wesselényi u. Hrsz. 167/2 alatti ingatlanról évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1 5. Segédanyag a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolásához I/3. INTERJÚ Strukturált interjúban résztvevık: 1. Török Ádám fıosztályvezetı Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Fıosztály 2. Vereckei Judit referens Intézményi Fıosztály 1 A törvényt az Országgyőlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: augusztus 3. Az 1998: LXXXVI. törvény 29. -ának (3) bekezdésének megfelelıen módosított törvényszöveg. A 2006: LXXI. törvény 22. (4) bekezdése alapján ahol a törvény oktatási miniszterrıl rendelkezik, annak helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép.

14 I/4. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS A fenntartó indokainak összegzése: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-i ülésére elıterjesztést nyújtott be, középfokú oktatásban résztvevı tanulók elhelyezését biztosító, önálló kollégium létesítéséhez ingatlan vásárlásra, Esztergom városban. A tervezett és további intézkedés jogszabályban meghatározott közfeladataként jelentkezik a Kt alapján. AZ ÖNKORMÁNYZAT indoklása: - Jelenlegi feltételek mellett a középiskolai kollégiumi ellátás Esztergom városban nem megoldott. Ezt a véleményt megérısítette a Kırösy László Középiskola Kollégium Diákönkormányzata elnökének (tıle kapott és részére küldött) (Holop Zsuzsanna) azonos tartalmú levele. - A közoktatásról szóló évi LXXIX. számú törvény 86. -a alapján ebben az esetben a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia a feladat ellátásáról. - A Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése, december 17-ei döntésével elfogadta a javaslatot ingatlan vásárlásáról (Esztergom- Kertváros Wesselényi u. Hrsz. 167/2 alatti ingatlan). - Az ingatlan mőszaki szakértıi véleménye rendelkezésre áll. - A tervezett két tanulócsoport beindítása, önálló, koedukált kollégiumi ellátás keretében biztosíthatja a jelentkezı kollégiumi igények teljesítését. Szakértıi helyzetelemzés Az önkormányzat, a hatályos jogszabályi felhatalmazások alapján tervezheti és végezheti az önálló kollégium létrehozását és mőködtetését Esztergom városában, megyei hatáskörben. A törvény egyúttal rendelkezik az elvégzendı feladatokról is.

15 Az évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl 2 2. (2) 3 és az évi LXXIX. törvény a közoktatásról (2) alapján a fenntartó a) 5 dönt a közoktatási intézmény létesítésérıl, gazdálkodási jogkörérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. A fenntartó legkésıbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15-ig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos döntést. Feladat-ellátási kötelezettségét (a szakértıi vélemény kialakításának témájában) a Kt. 86. (3) határozza meg. A megyei önkormányzat köteles gondoskodni: 86. (3) 6 A megyei önkormányzat, köteles gondoskodni a) a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, b) a középiskolai és a szakiskolai ellátásról. További feladatait a közoktatási törvény egyértelmően meghatározza, az alábbiak szerint. A fenntartó a Kt 4. (7) 7 szerint a közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét kell, hogy figyelembe vegyék. 2 A törvényt az Országgyőlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. 3 A 2. (2) bekezdése a 2007: CII. törvény 2. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 4 A törvényt az Országgyőlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: augusztus 3. Az 1998: LXXXVI. törvény 29. -ának (3) bekezdésének megfelelıen módosított törvényszöveg. A 2006: LXXI. törvény 22. (4) bekezdése alapján ahol a törvény oktatási miniszterrıl rendelkezik, annak helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép. 5 A 102. (2) bekezdésének a) pontja 1996: LXII. törvény 77. -ának (2) bekezdése szerint kiegészített szöveg. 6 A 86. (3) bekezdése az 1996: LXII. törvény 66. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. 7 A 4. (15) bekezdését a 2003: LXI. törvény 1. -a iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta a 2003: CXXV. törvény 45. (1) bekezdése, amely az eredeti (7) (14) bekezdést hatályon kívül helyezte.

16 A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy: a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet; b) az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez. Ehhez kapcsolódó tanulói jogról a Kt 10. (3) egyértelmően rendelkezik. A gyermeknek, tanulónak joga, hogy: a) 8 képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön évi LXXIX. Törvény a közoktatásról a fentiekhez is rendeli az alábbiakat: 32. (1) A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak: a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve b) akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. (3) 9 A kollégium feladata a tanuló a) humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklıdésének megfelelıen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, 8 A 10. (3) bekezdésének a) pontja a 2003: LXI. törvény 8. -ával megállapított szöveg. 9 A 32. (2) bekezdését az 1999: LXVIII. törvény 20. -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta. A (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta a 2002: LXII. törvény 83. (1) bekezdése.

17 b) sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségének biztosítása, c) öntevékenységének, együttmőködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelısségtudatának fejlesztése, d) pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése. Az önálló középiskolai kollégium létesítésénél felmerül a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolása is (lásd: segédanyag, 6. melléklet. a) humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklıdésének megfelelıen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, b) sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségének biztosítása, c) öntevékenységének, együttmőködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelısségtudatának fejlesztése, d) pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése. Az önálló középiskolai kollégium létesítésénél felmerül a költségvetési szervként mőködı közoktatási intézmények besorolása is (lásd: segédanyag, 6. melléklet. A Kt. 38. (1) 10 meghatározza, hogy a közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a mőködéséhez szükséges pénzeszközökkel. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek ha e törvény másként nem rendelkezik határozatlan idıre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges elıírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan idıre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 10 A 38. (1) bekezdése a 2005: CXLVII. törvény 5. -ával megállapított szöveg.

18 A nevelési-oktatási intézményvezetıi megbízás feltételeit 18. tartalmazza. A közoktatási intézmény feladatainak ellátásáról az alapító, illetıleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A közoktatási intézmények fenntartási és mőködési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell elıirányozni. A tervezett intézményalapítás érinti a kollégium alapvetı dokumentumait is, annak elkészítését (1) A közoktatási intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. (2) 11 A közoktatási intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a közoktatási intézmény vezetıje készíti el, és nevelési-oktatási intézményben a nevelıtestület, más közoktatási intézményben a szak-alkalmazotti értekezlet fogadja el. A szervezeti és mőködési szabályzatát elfogadásakor és módosításakor nevelési-oktatási intézményben az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol. A szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé (1) 13 A nevelési-oktatási intézményben a nevelı és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása elıtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelı szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértı véleményét beszerezni. A Kt (1) szerint a kollégium a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak alapján pedagógiai programot készít, figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai programját. 11 A 40. (2) bekezdése az 1996: LXII. törvény 31. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 12 A 44. a 2003: LXI. törvény 31. -ával megállapított szöveg. 13 A 44. (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 77. -a szerint módosított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követıen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 14 A 49. az 1999: LXVIII. törvény 28. -ával megállapított szöveg.

19 I/5. SZAKÉRTİ VÉLEMÉNYZÁRÓ MEGFOGALMAZÁSA (szintézis) Az alkalmazott és fent bemutatott szakértıi vizsgálati módszerek alapján megállapítom, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat szükséghelyzet elé került az Esztergom városában kialakult középiskolai kollégiumi hiányhelyzet megszőntetésében (lásd: 3. melléklet) az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról felhatalmazásával. A kialakult helyzet és a vonatkozó (a fenti I/4. fejezetben bemutatott) jogszabály elıírásai szerint tovább nem biztosítható az igények szerinti kollégiumi férıhely Esztergom városában. Ezt a megállapításomat alátámasztja a Kırösy László Középiskola Kollégium Diákönkormányzata elnökének levele is (lásd: 2. melléklet) és az általam végzett interjú (lásd: 2. melléklet). A rendelkezésemre álló mőszaki szakértı vélemény (lásd: 4-5. melléklet) tartalma szerint a kollégium környezete, az épület mőszaki adatai, infrastrukturális ellátottsága, állaga és értékelése: jó-közepes. A fejlesztések elvégzése (kollégiumra elıírt paraméterek biztosításával) után a kollégium mőködtetése nem ütközhet akadályba az Esztergom- Kertváros Wesselényi u. Hrsz. 167/2 alatti ingatlanban. Amennyiben a kollégiumi célra kialakítandó épület, továbbiakban a a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat önálló új intézményeként, a megye kollégiumi ellátásának színvonalát pozitívan befolyásolhatja. A tervezett önálló kollégium létesítése Esztergomban, a középiskolai 2 tanulócsoportos, koedukált, megyei kollégiumi szolgáltatásról javuló színvonalon gondoskodhat oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet. A tervezett intézkedés jogszerőségét és szükségszerőségét, annak megalapozottságát, kiemelten (a fenti I/4. fejezetben bemutatott) a Kt. vonatkozó bekezdéseinek való megfelelést a szakértıi vizsgálatom igazolja (a rendelkezésemre álló dokumentumok és információk alapján)! BUDAPEST, MÁRCIUS 24. PETROVICS ISTVÁN közoktatási szakértı

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:... MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 13 db TÁRGY: Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 305/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám és a Meserét

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben