VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A KMBK- PROGRAM (TANTERV- ÉS TANMENETJAVASLATTAL) Készítették: Dr. Némethné Jankó Szabó Klára Boncz Balázs Szombathely

2 1. Bevezetés Iskolánk pedagógiai programjával összhangban- az elmúlt tanévekben több alkalommal szervezte meg a Kis menedzserek baráti körét és hirdette meg a Kis menedzserek versenyét. A kedvező tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanulóknak az alapvető emberi értékek mellett szükségük van korunk rohanó világában is jól használható, alkalmazható, a mindennapi élet szituációiban bármikor elővehető ismeretekre. Iskolánk tantestületével azért dolgoztuk ki a tanulók gazdasági kultúráját fejlesztő, a piacgazdaságban való eligazodásra, a racionális gazdasági viselkedésre, tudatos fogyasztói magatartásra felkészítő programot, hogy azzal hatékony lépéseket tegyünk a pedagógiai programunkban kitűzött célok megvalósítása felé, valamint példánk és propagandánk nyomán jó gyakorlatként - e szemléletmód hatékony módszereinek széleskörű elterjesztésében is tevékeny részt vállaljunk! Az első lépés a Kis Menedzserek Baráti Körének (KMBK) életre hívása volt. A szakkör összegyűjti azokat a tanulókat, akik életkori sajátosságaik figyelembe vételével- e program alapján megismerkedhetnek a mai életritmushoz legjobban alkalmazkodó ismeretekkel, magatartásformákkal és tevékenységekkel. 2. A KMBK-program célja A szakkör és egyben iskolánk célja, hogy tovább szélesítsük szakmai programunkat, emeljük színvonalát és motiváló hatását. Programunkat iskolánk minden tanulója számára elérhetővé tegyük, hogy az itt megszerezhető ismeretek majdani alkalmazásával sikeres felnőtté váljanak. Célunk továbbá, hogy a program résztvevői életkori sajátosságuknak és érdeklődésüknek megfelelő módon- megismerkedjenek a korszerű pénzügyi- közgazdasági kultúrához és gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak rendszerével. Mindezek ismeretében tudatosan készüljenek felnőtt életükre, tudva, hogy felelősek saját sorsuk alakításáért és képesek is erre. Lehetőséget kapjanak arra, hogy az elsajátított ismereteket és viselkedési mintákat gyakorolják, és ez által fogékonyakká váljanak a tudatos döntésekre, érdekérvényesítésre, önmenedzselésre. A program során egyrészt olyan komplex tevékenységrendszert kínáljunk a résztvevők számára, mely lehetőséget biztosít a pénzügyi szektorral és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítésére. Az életkori sajátosságoknak megfelelő formákat és módszereket megismerve olyan attitűdök kialakítását kívánjuk fejleszteni, melyek nyitottá teszik a résztvevőket a témával kapcsolatos ismeretek és magatartásformák elsajátítására. Másrészt alkalmat teremtsünk nekik arra, hogy iskolánk

3 tanulói konkrét tartalommal teli kapcsolatrendszert alakítsanak ki és ápoljanak a lakóhelyükön vagy annak közvetlen környezetében működő pénzügyi gazdasági szervezetekkel, vállalkozásokkal, a település pénzügyi-gazdasági életének meghatározó szereplőivel. Vázolt programunk az európai trendnek és a jelen társadalom elvárásainak megfelelően- arra is irányul, hogy fejlesszük a tanulók pénzügyi - gazdasági kultúráját a vállalkozások világának megismertetésével. A program alkalmas arra, hogy a gazdasági környezettel kapcsolatos tudnivalókra és az ehhez társuló gyakorlatorientált oktatásra és az alkalmazható ismeretekre felhívja a projektben résztvevő tanulók figyelmét a projektfeladatok megoldása során és a kapott segédanyagok birtokában olyan ismereteket szerezzenek a tanulók, amelyek nem illeszthetők a hagyományos tantárgyi rendszerhez, ezért más úton való megszerzése esetleges és a kötődési pontok hiánya miatt legfeljebb átmeneti lehet. 3. Programterv A Kis Menedzserek Baráti Köre szakkörként, 1-1 tanulócsoporttal működik az alsó és felső tagozaton. Az alábbiakban a szakköri munka felépítését koordináló tanterveinket ismertetjük. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy e tantervek csupán ajánlások, személyes tapasztalataink alapján összeállított javaslatok. Szakköreink tematikája részben egymásra épül, ekként biztosítja a folytonosságot, azonban a helyi igényeknek, sajátosságoknak megfelelően önállóan is alkalmazható. Kis Menedzser Szakkör (alsó tagozat) 1. Időkeret: 37 óra/ év 2. Célok, feladatok: Céljaink meghatározásánál figyelemmel voltunk két dologra, egyrészt arra, hogy tanítványaink jelentős részének - szociális helyzetéből adódóan - a világhoz, a munkához való viszonyát alapvetően az iskolában megszerzett tapasztalataik, ismereteik, sikereik és kudarcaik, közösségi élményeik határozzák meg, másrészt arra, hogy kisiskolás korban különösen nagy gondot kell fordítani a lassabban tanuló, lemaradó, elbizonytalanodó tanulókra, akiknek a hátránya a lemaradás érzésétől tovább fokozódhat. Iskolánk Pedagógiai Programja - az alapkészségek fejlesztése, az alapozó tantárgyak minél hatékonyabb tanítása mellett - kiemelten foglalkozik a - 3 -

4 hátrányos tanulók képességeinek, készségeinek kialakításával, fejlesztésével. A célok megvalósításához új módszerekre, hatékonyabb oktatásra, az egyéni fejlesztés területén jelentkező új igények kielégítésére van szükség. Iskolánk feladata többek között az, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek az alap- és kulcskompetenciákkal. Az új módszerek, programok, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, elfogadása. A NAT kiemelt feladatai a helyi tantervben is tükröződnek. Ennek értelmében egyik kiemelt feladat a fogyasztóvédelmi oktatás, melynek célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is- abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A program felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, és ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az iskolának a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. (Nemzeti alaptanterv részlet) A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. (Nemzeti alaptanterv részlet.) A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. (Nemzeti alaptanterv) 3. Szervezési kérdések: Ebben a tanévben ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan kiépítettünk egy sajátos rendszert, melynek részét képezik a KMBK alsó és felsős kismenedzser szakkörei. Az Apró lépések programban a 1. és a 2. osztályosok a napközi keretein belül játékosan ismerkednek meg a vállalkozások, a fogyasztóvédelem, a helyes életvitel és a kommunikáció alapfogalmaival. A 3-4. osztályosok ezt a munkát a Kis menedzser szakkörben folytathatják tovább, ahol szimulált vállalkozások formájában gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek. A tanulmányi séták, üzemlátogatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy meglássák, melyek azok a feltételek, amelyek a vállalkozások sikeres működéséhez szükségesek. A tanulók a szabadban, a színes, mozgalmas környezetben, épülő házak között, üzletekben, piacokon számos adatot gyűjtenek. Tapasztalatokat szereznek a közvetlen környezetükben lévő munkahelyekről, az ott elvégzendő feladatokról. Ezeket az ismereteket különböző szituációkban felhasználják

5 4. Fejlesztési követelmények Hétköznapi helyzetekben az alsós gyerekek képesek az adekvát megnyilvánulásokra: köszönés, megszólítás, kérdés, kérés, társalgás, tájékoztatás. Spontán helyzetben köszön, ismeretlen szituációban megszólít, kér és tájékoztat. A társalgásban kérdez, kapcsolódik a mások által elmondottakhoz. Szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban megfelelő beléptetéssel, a társai által jól hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelő intonációval, logikus kifejezésmóddal mondja el gondolatait. A dramatikus játék motiválója lehet az ismeretszerzésnek, a személyiség sokoldalú kibontakoztatásának. Kommunikáció során alkalmazkodik a különböző helyzetekhez (tanulás, családi élet, szabadidős tevékenység ) Olyan magatartásformákat kell kialakítani, amelyek révén az egyén hatékonyan és építő módon vehet részt a konfliktusok kezelésében. Fontos a család szerkezetének ismerete, a családtagok érzelmi kötődése, az egymás iránti tisztelet elmélyítése, a felnőtt szerepe, a feladatmegosztás szükségességének megfogalmazása. A társas viselkedés normáinak ismerete, betartása, udvarias kommunikáció. A személyes adatok pontos ismerete, a társak viselkedésének értékelése, segítségnyújtás. Fontos a reális önértékelés, a pozitív én erősítése, az egészséges önbizalom kialakításának segítése. A humánus magatartás kialakítása, a vágyak megfogalmazása, képzeletvilág fejlesztése. Annak tudatosítása, hogy vannak feladataik és kötelességeik. Nélkülözhetetlen az én és mások ismerete, ezen belül kapcsolattartás az osztálytársakkal, illetve a problémamegoldás, az együttműködés, megértés, rugalmasság. Helyes napirend kialakítása. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak, és a hozzájuk vezető utaknak a megismerése. Legyenek képesek megkülönböztetni társadalmon belüli foglalkozásokat. Ismerjék fel, hogyan dolgoznak együtt a társadalomban az emberek. Átfogó képet nyújtunk a munka világáról úgy, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka iránt. A séták, üzemlátogatások alkalmával a tanított ismeretek valódiságáról, győződik mg a tanuló. Legyenek nyitottak a gazdaság, gazdálkodás, a pénz világa felé. Saját szintjüknek megfelelően tudják a pénz értékét, tudjanak bánni a pénzzel, különbséget tudjanak tenni igény, szükséglet között. Fejlődjenek a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteik. Ismerjék meg a bank funkcióit. Lássa a reklámok jelentőségét, célcsoportjait, helyeit. El kell érni, hogy majd a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják döntéseiket. A tapasztalati úton szerzett ismereteket összegyűjtik, rögzítik írásban, vagy rajzban, azokat megadott szempontok szerint csoportosítják. Arra törekszünk, hogy tanítványaink az életkori sajátosságaiknak megfelelően magabiztosan és kritikusan használják az információs társadalom technológiáit. Tudjon tanári segítséggel- információt felismerni, visszakeresni, értékelni, tárolni, előállítani, bemutatni. Adatokat csoportosítani, értelmezni. Használjanak egyszerű információs jeleket (beszéd, rajz, írás, piktogramok). Ismerkedjenek meg a médiainformatikai eszközök felhasználhatósági lehetőségeivel. Használjanak néhány gazdasági alapfogalmat. 5. Belépő tevékenységformák A mindennapi helyzetből adódó szituációs játékok, amelyekkel pozitív példákat kapnak a gyerekek. A csoport szabályainak összegyűjtése közös megegyezés alapján. Rajzos szabálytábla készítése. Bemutatkozás gyakorlása kézfogással, - 5 -

6 szemkontaktussal. A fontosabb külső és belső tulajdonságok összegyűjtése, csoportosítása. Mozdulatutánzás. Egyensúlyozás: személyiségünk külső és belső egyensúlya. Kommunikációs tréningek. Azonosságok, különbségek felismerése. Csoportok létrehozása, csoportmunka. Egymásra figyelő, kapcsolatteremtő készséget, térirányt fejlesztő tevékenységek. Felnőtt szerepek utánzása, azonosulás pozitív példákkal. Az egymásrautaltság érzésének, az együttműködés és feladatmegosztás szükségességnek megfogalmazása. Szócsaládok, szókapcsolatok alkotása. A lakodalmi ülésrend elkészítésével a rokoni elnevezések tisztázása, szókincsbővítés. Fogalmak tisztázása. Páralkotó: összetartozó képek segítségével. Kirakós feladat. Napirend készítése. Tükörjáték: arckifejezések, grimaszok. Miben jeleskedem? Pozitív tartalmú érzések, tulajdonságok gyűjtése. Ötletbörze. Irányított beszélgetések. Önállóság, segítségkérés, a segítség elfogadása. Alkalmazkodás másokhoz: hangulatok, érzelmek megfogalmazása. Macska-játék az önuralom gyakorlására. Vállalható, nem vállalható kockázatok. Önbizalom erősítés csoportban. Helyzetek és döntések elemzése. Plakát, táblázat készítés. Állítások csoportosítása. Példamondatok befejezése, fotókon lévő helyzetekről véleményformálás. Beszélgető sarkok, szerepkártyák használata. Interjúkészítés. Meséljünk! játékkal eseményfelidézés konfliktuskezelésre. Termékösszetétel vizsgálata. Amerikából jöttem játékkal foglalkozások bemutatása. Tanulmányi séták során megfigyelik a dolgozók munkáját, munkaeszközeiket, a munkafolyamatokat, a szakemberek egymásrautaltságát. Előrevetítés: ha én majd vállalkozó leszek. Termékek felismerése, kiválasztása, csoportosítása. Reklámhordozók összegyűjtése. Szlogenek, logók elemzése, készítése. A szimulált vállalkozások reklámhordozóinak elkészítése. 6. Várható eredmények A tanulók képesek lesznek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik majd, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy a vállalat eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítési minősége, helye és a szaktudás. Felfedeznek majd alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában. Megismerkednek többféle értékesítési lehetőséggel. Meg tudják határozni a reklám célját, megismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Törekednek majd a reklámok reális értékelésére. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk lesz a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek lesznek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során felidézik a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek lesznek döntéseket hozni, a döntéseiket indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megfigyelik, hogy a különböző szakemberek közös munkájára van szükség általában egy-egy cél megvalósításához a munkahelyen. Környezettudatos, kritikus fogyasztóvá válnak, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik

7 A programban résztvevő gyerekek munkájának értékelése: oklevél, amelyet mintegy a szakköri munka befejezéseként, év végén a bizonyítvány mellékleteként megkapnak, illetve az év végén megrendezett közös Menedzser parti. 7. Tematika: 3-4. OSZTÁLYOS KISMENEDZSER SZAKKÖR TEMATIKÁJA témacsoportok témák fogalmak Tevékenységek, módszerek 1. Önismeret, kommunikáció l.tükröm, tükröm. Hogyan látnak engem? Önmagunk és mások tisztelete. 2. Álmaim, vágyaim, céljaim, lehetőségeim. 3. Véleménynyilvánítás: vita, ellenérvek, metakommunikáció, építő kritika 4. Kapcsolatfelvétel: köszönés, bemutatkozás, megszólítás. 5. Szándéknyilvánítás: felszólítás, kérés, tudakozódás, meghívás. 6. Különböző élethelyzetekből adódó szabályok (jó megjelenés, étkezés, vásárlás) Illemtan. önismeret, kommunikáció, testbeszéd, hangerő, tekintettartás, tudakozódás, szándéknyilvánítás, személyes higiénia, építő kritika, benyomás (kedvező, semleges, negatív) szituációs játékok, internetes kutatómunka, könyvtárhasználat, szerepjátékok, vitatkozás, érvelés, megbeszélés kooperatív játékok, totó összeállítása, kitöltése, jegyzetelés, szókártyák csoportosítása, magyarázat, bemutatás megjegyzés 2. Életvitel 7. A család fogalma, szerkezete, szokásrendszere. 8. Munkamegosztás szükségessége, munka meg- osztás a családon belül, együttműködés a társadalmon belül. 9. Szülők, rokonok foglalkozása. Foglalkozások, szolgáltatások környezetünkben, pályaorientáció. 10. Napirend szükségessége, fontossága, napirend összeállítása. 11. Szükséglet, igény tanulmányi séta: közvetlen környezetünkben lévő üzletekbe, szolgáltatókhoz, egyéni vállalkozókhoz 14.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. család, szükséglet, igény, lehetőség, környezetünk, együttműködés, munkalehetőség, választás, hivatás foglalkozások, napirend, rendszeresség beszélgetés, poszter, játék, plakátkészítés, szituációs játékok, kommunikációs feladatok, tanulmányi séták, megbeszélések, csoportmunka, egyéni feladatmegoldás, rajzolás, színezés, megfigyelés - 7 -

8 Termék útja Fogyasztóvédelem /nyersanyag, félkész termék, késztermék / 16. Termék, termékek értéke, ára. 17. Dobozon lévő információk. 18.Egészséges termékek fogyasztása tanulmányi séta: a fentiek megfigyelése termékeken 21.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. 4. A pénz és a 22. Miért kell a pénz? vállalkozások Honnan lesz pénzed? világa Csináljunk pénzt! A pénz története 23. Legyél vállalkozó! Mit akarsz csinálni? 24. Kivel, kiknek, miből akarod csinálni? 25. Hol, mikor akarod termékeidet eladni? 26. Lépésről lépésre: fizetés bankkártyával, pénzfelvétel bank automatából Tanulmányi séta: pénzintézet, vagy vállalkozás megtekintése 29.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. 5. A reklám 30.Termékek felismerése, kiválasztása, csoportosítása. 31. Reklámhordozók /tv, újság, rádió.../ 32. Kereslet, kínálat. 33. Reklámok gyűjtése, elemzése. 34. Szlogenek, logók elemzése. 35. Reklámhordozók, logók, szlogenek készítése Tanulmányi séta: nyomda, egyéni vállalkozások 38.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. termék, félkész termék, késztermék, termékgyártás, minőség, érték, ár, piktogramok, jelek, fogyasztóvédelem, szavatossági idő, termékösszetétel vállalkozási formák, szükség, cél vágy, igény, cserekereskedelem, alkalmazott, bank, bankbetét, adósság, fizetés, hitel, munkaadó, munkabér, nyereség, bankautomata reklám, kereslet, kínálat, reklámhordozók, szlogen, logó igaz, hamis állítások, anyaggyűjtés, kiállítás rendezés, megfigyelés, csoportosítás, koop. játékok, piktogramok gyűjtése, készítése, rajzolás, feladatlapok megoldása, tapasztalatok elmondása, plakátkészítés, jegyzetelés beszélgetés, szituációs játékok:osztálybank, cserekereskedelem, tervezés, megbeszélés, vita, kívánságlista, tervezés /saját pénz/, költségvetés készítése /pl. palacsintakészítés, ékszerkészítés../ pénzérmék, papírpénzek, más országok fizetési eszközei, saját pénz tervezése, DVD-nézés: Ez Kész! Pénz! Mi micsoda sorozat: A pénz csoportos munka, ötletroham, tervező munka, színezés, vágás, ragasztás, plakátkészítés, véleménynyilvánítás, megfigyelés, megbeszélés, adatgyűjtés, újságkivágás, rendszerezés, tanulmányi séta - 8 -

9 Kis Menedzser Szakkör (felső tagozat) 1. Időkeret 74 óra/év 2. Célok, feladatok Összhangban a Kerettanterv célkitűzéseivel: Olyan tanulási környezet kialakítása, amely fokozza a tanulókban az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Segítsük elő diákjaink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására. Tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét példákon keresztül ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. Tanulóink vegyenek részt az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátításában. Ez a következőket foglalja magában: az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet erősítése; a gondolkodási kultúra művelése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. Alakítsuk ki, és folyamatosan fejlesszük a diákok fogyasztói kultúráját, tudatos és kritikus fogyasztói magatartását. Szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, megtervezett fejlesztése. A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan - 9 -

10 szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség. 3. Fejlesztési követelmények A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat. Fejlesztő feladat lehet az érvek gyűjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. Fejlesztési cél, hogy növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés a polgári lét alapjait segíti megteremteni. Az 5 8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztésére kell gondolni, mint a konfliktuskezelés, az együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, az előítéletek elutasítása. A gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudáselemek beépítése. A hatékony munkavégzés érdekében a rend, az időbeosztás hatását érdemes megtapasztaltatni. A pénzzel való gazdálkodás alapjait, a gazdálkodási képességet is fejleszteni kell. Tudatosítani kell, hogy a gazdálkodás, az életünk része (termékelemzésekkel, a Vásárlói kosár vizsgálatával). Fejlesztő gyakorlat lehet a különböző termékek rendeltetésének felismerése, a legkedvezőbbek kiválasztása. Értékbecslés játékosan, figyelemfelkeltő plakát tervezése. A 7 8. évfolyamon már elvárható, hogy ismerjék a tanulók egy család jövedelemforrásait és kiadásait. Törekedni kell arra, hogy legyenek elképzeléseik a célszerű gazdálkodásról. A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kell, hogy kerüljön az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek kiválasztásának

11 területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése. A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében - ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. 4. Belépő tevékenységformák Az alsó tagozatról érkező tanulók képesek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy egy vállalkozás eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítés minősége és a szaktudás. Fel tudják fedezni az alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában, valamint a termék értékesíthetőségében. Meg tudják határozni a reklám célját, ismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk van a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során fel tudják idézni a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek döntéseket hozni, a döntéseiket életkori sajátosságaiknak megfelelően indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megadott szempontok alapján képesek megfigyeléseket végezni, megfigyeléseiket rögzíteni Környezettudatos, kritikus fogyasztók, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik. 5. Várható eredmények A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország politikai és gazdasági rendszerének alapelemeit. Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzostáblázatos dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait. Tudjon forrásokra hivatkozni

12 A tanuló tudja bemutatni hazánk társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. Ismerje az Európai Unió felépítését, kialakulásának fontosabb állomásait, hazánk uniós csatlakozásának körülményeit. Legyen képes önállóan véleményt formálni hazánk és az EU kapcsolatáról. A piaci kínálat megítélése és minősítése. Észszerű döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek kihasználása. A tanuló ismerje az írott sajtó, az elektronikus média és a reklámok működését. Legyen képes feltárni a reklám hatásmechanizmusát, tudjon saját reklámot készíteni. Ismerje és alkalmazza mindennapi életünk viselkedési szabályait, normáit a kapcsolattartásban és a véleménynyilvánításban. Legyen határozott jövőképe, rendelkezzen információkkal a képességeinek, érdeklődésének megfelelő szakmákról, valamint a képzés lehetőségeiről. Problémafelismerő, problémamegoldó algoritmikus gondolkodás kialakulása. Jártasság a vállalkozások szervezésében és működtetésében. A tanuló önállóan tudjon üzleti prezentációt, terv-idő hálót, tevékenységi tervet, költségvetést készíteni. 6. Tematika: A felsős Kis Menedzser szakkör tematikája Témacsoportok Témák Fogalmak Módszerek, tevékenységek 1. Európai Unió 1. Európai Unió felépítése 2. Hazánk, Magyarország az EUban 3. Vállalkozás az Unióban 4. Munkavállalás az Eu-ban 2. Munkavállalás 5. Pályaismeret, valamint ennek megszerzése 6. Tájékozódás a karrierlehetőségekről 7. Karrierterv készítése OECD-országok, schengeni egyezmény, Örömóda Tagország, csatlakozás, Jogharmonizáció, munkavállalási engedély, vízum, cégbírósági bejegyzés Munkavállalási engedély, szezonális munka, idénymunka, Szakma, hivatás, szakképzés, OKJ-s szakmák, Hiányszakma, moduláris képzés, Karrier, életcél, perspektíva, jövőkép, hivatás Internetes adatgyűjtés, megbeszélés, tablókészítés Olvasmányok elemzése Tájékozódás az írott és digitális médiában, szociális kompetencia fejlesztésére irányuló feladatok Látogatás megszervezése a FITben Fogalmazások készítése, összehasonlítása, kooperatív Megjegyzés

13 8. Munkavállalás feltételei 9. Munkavállalói jogok és kötelességek 10. A munkaerőpiac helyzete megyénkben Végzettség, képesítés, hiányszakma, túlfoglalkoztatottság, minimálbér, nyugdíjjárulék munkaformák felhasználása Statiszikák elemzése, látogatás szervezése a helyi diákmunkával foglalkozó szövetkezetnél. Látogatás a Munkaügyi Központban. 11. Álláshirdetés Saját vállalkozás álláshirdetésének elkészítése 12. Állás interjú Munkaadó, munkavállaló, empátia, figyelem, humánerőforrás 13. Önéletrajz Szakmai önéletrajz, végzettség, képesítés, érdeklődési terület, Pénzügyek 14. A pénz, és egyéb fizetőeszközök 15. Pénzgazdálkodás a családban 16. Költségtervezés, költségvetés készítése 17. Megtakarítási lehetőségek 18. Pénzforrások biztosítása 19. Egy kis kalkuláció: adó, TB, mérleg 20. Az infláció, és hatásai 4. Bankélet 21. Banki alapfogalmak Termékcsere, cserekereskedelem, értékmérő funkció, elszámolás, készpénz, valuta, Szükséglet, igény, lehetőség, munkabér, Bevétel, kiadás, egyenleg, számla, közüzemi díj, Betét, folyószámla, kincstárjegy, részvény, államkötvény, Szponzor, mecénás, hitelező, hitelintézet, Személyi jövedelemadó, forgalmi adó, ÁFAvisszatérítés, társadalombiztosítás, Vásárlóerő, infláció, defláció, költséginfláció, keresletinfláció, inflációs ráta, Bank, takarékpénztár, betét, számla, hitel 22. A bankszektor és a takarékpénztárak szerepe 23. Pénzügyi szervezetek Vas megyében 24. A Budapest Bank szombathelyi fiókjának látogatása 25. Pénzügyletek a Letét, valutaváltás, Szituációs játékok Hagyományos ill. szakmai önéletrajz megírása, értékelése Szituációs játék: cserekereskedelem, saját pénz készítése, mat. kompetencia fejlesztése: valutaváltással kapcs. Számolási feladatok Családi költségvetés készítése, Banki szóróanyagok gyűjtése, a témával foglalkozó reklámok megbeszélése, szülők meghívása Játékos matematikai feladatok megoldása, mat. kompetencia fejlesztése Újságcikkek gyűjtése, történelmi példák alapján összehasonlító elemzés készítése Banklátogatás, megbeszélés, fogalmazás készítése, meghívott előadó meghallgatása, plakátkészítés

14 bankon keresztül 26. Hitel, kölcsön és lízing 27. Online pénzkezelés megőrzés, hitelkártya, bróker tev., befektetés, részvények jegyzése, tanácsadás Hitel lejárati ideje, tartósbérlet, banki kölcsön, kamat, kamatos kamat, teljes hiteldíj mutató Mobilbankszolgáltatás, átutalás, 5. Vállalkozások 28. Vállalkozási formák 29. Vállalkozás indítás feltételei 30. Szimulált vállalkozások alapítása 31. Üzleti terv készítése 32. Piaci igények felmérése: kérdőívkészítés 33. Vállalkozások felépítése Egyéni vállalkozó, Bt, KFT, KHT, ZRT, NYRT, Vállalkozás célja, személyi feltételek, pénzügyi terv, Korcsoport, nemi megoszlás, reprezentatív minta Hierarchia, beosztott, alkalmazott, munkatárs, csendestárs, befektető, részvényes 34. Terv-idő háló Határidő, felelős, logisztika, 35. Pénzügyi terv készítése 36. A vállalkozások környezete: piac, és versenytársak 37. A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány meglátogatása 38. Vállalkozástámogatás: MVA, MIVA, RKW, Életpálya Alapítvány, kamarák Alaptőke, eszköztőke, amortizáció, leltár, adomány, profit, Konkurencia, önerő, célzott támogatás, kamarai tagság, vissza nem térítendő támogatás, Széchenyi-terv Forráselemzés, megbeszélés ötletbörze megtartása, érvelés, vita Saját vállalkozás üzleti tervének elkészítése kiadott segédanyag segítségével Saját kérdőív megtervezése, elkészítése, kiértékelése Szituációs játékok, fogalmi totó készítése Saját vállalkozás tervidő hálójának elkészítése Saját vállalkozás pénzügyi tervének elkészítése Helyi Vállalkozói Központ meglátogatása, Inkubátor-ház program megismerése, önálló ismeretszerzés interneten keresztül, vállalkozóknak szóló pályázati lehetőségek megismerése 6. Reklám és Marketing 39. Reklámfilm elemzés Reklámidő, reklámtörvény, műsoridő, Reklámfilmek gyűjtése videón, ezek elemzése, összehasonlítása

15 40. Reklám szlogen piktogramm, 41. Logó szabadalom, védjegy Saját vállalkozás logójának elkészítése, plakátkészítés 42. Saját reklám készítése Saját reklámfilm elkészítése a helyi lehetőségek felhasználásával 43. Egyéni vállalkozó látogatása 44. Multinacionális cég meglátogatása 45. Cégek közti versengés Jogi személy, teljes anyagi felelősség (stúdió, videós, stb.) Helyi kisvállalkozó meglátogatása, a tapasztaltak megbeszélése Látogatás megszervezése a LUK helyi üzemében, megbeszélés, összehasonlító elemzés készítése Újságcikkelemzés, szituációs játék, vita 7. Világgazdaság 46. Világpiac, és tőzsde 47. Gazdasági stabilitás GDP, GNP 48. Monetáris politika 49. Országok közti kereskedelem 50. Gazdasági integráció 51. A fizetési mérleg és problémái 52. Globális gazdasági problémák 53. A szegénység és okai 54. Gazdasági növekedés és a környezet 55. Az elmaradott országok 56. Magyarország gazdasági helyzete Import, export, IMF, OECD, abszolút előny, komparatív előny, védővám, kvóta, exportszubvenció, Szabadkereskedelmi társulás, vámunió, Kereskedelmi mérleg, alapmérleg, aranytartalék, tőkekiáramlás, passzívum, aktívum Elsivatagosodás, munkaerő-vándorlás, agyelszívás Képzettségi hátrány, regionális egyenlőtlenség, családi életciklus, Megtakarítás, beruházás, külföldi tőke, Világbank, Nemzetközi Valutaalap, Nemzetközi Pénzügyi Társaság Harmadik világ, éhségövezet, WHO Privatizáció, állami vállalat, Olvasmányok elemzése, statisztikák kiértékelése, szociális kompetencia fejlesztése, kereskedelmi játék, meghívott előadó meghallgatása Önálló portfolió készítése valamely elmaradott ország gazdasági életéről Adatgyűjtés a médiából, a kapott adatok

16 középvállalkozás, gazdasági válság 57. Eltérő gazdasági Kapitalizmus, struktúrák szocializmus, kommunizmus, központi tervgazdálkodás, glasznoszty, 8.Fogyasztóvédelem 58. Eladási stratégiák Akciós termék, agresszív marketing, direktmarketing, 59. Tudatos vásárlás Termék, félkész termék, késztermék, ár-érték arány, E- számok, termékösszetétel, piktogrammok, 60. Reklamáció Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 61. Kereslet és kínálat jótállási jegy, garancia, szavatossági idő, minőség-megőrzési idő, 9. Befektetések 62. Részvény, részvénytársaságok: ZRT, NYRT 63. Kötvények, állampapírok 64. Az értékpapírpiac, a tőzsde működése Értékpapír, befektetés, vagyoni jog, tagsági jog, osztalékfizetési jog, pénzintézeti papír, részjegy, Országos Betétbiztosítási Alap, követelést megtestesítő értékpapír rendszerezése, elemzése Vita generálása: a vitázó felek méltassák saját gazdasági rendszerüket, ezt előzze meg alapos tájékozódás. Tanulmányi séta szervezése különböző kereskedelmi egységekben (multi, kisbolt, stb.) Bevásárlólista összeállítása, próbavásárlás, a csomagoláson lévő információk elemzése Szituációs játékok: reklamálás, termékcsere, etikus kereskedői magatartás Vonatkozó szakirodalom közös és önálló feldolgozása, totókészítés, megbeszélés, internetes kutatás 65. Bux-index, BÉT 10. Vállalkozói önismeret 66. Tőzsdejáték Közös játék: termék előállítása, ill. minél sikeresebb értékesítése változó feltételek mellett 67. Pozitív első benyomás kialakítása 68. Az önbizalom és mások iránti bizalom erősítése 69. Asszertív kommunikáció Verbális és nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd, empátia, agresszió, vita, én-üzenet, szükséglet, SWOTanalízis Irányított beszélgetés Kommunikációs játékok, csoportalkotás, csoportmunka, megbeszélés, szituációk eljátszása és értelmezése, vita, filmvetítés, 70. Az építő kritika 71. Stresszkezelés 72. Konfliktuskezelés 73. Vállalkozói etika

17 74. Szerepek a vállalkozások világában 75. Szituációs játékok 11. Hatékonyság 76. Ötletmenedzselés, finanszírozás 77. Az eredményes team-munka feltételei Projekt 78. A jó csapatjátékos Együttműködés, önérdek, közérdek, 79. SWOT-analízis Erősség, gyengeség, lehetőség, félelem 80. A teljesítmény Önértékelés értékelése Projektfeladatok kidolgozása, plakátkészítés, megbeszélés, csoportos munkaformák alkalmazása, táblázatkészítés

18 Felhasznált irodalom : l.-4.évfolyam: Egymás között. Kommunikáció, illem az általános iskola 3. osztálya számára. Szerk.:Zsolnai József. - Bp.: Tankönyvkiadó, (Nyelvi és kommunikációs nevelés) Én és a világ. Gazdasági és vállalkozási ismeretek. Tanári kézikönyv az általános iskola évfolyama számára. - Szeged: Junior Achievement, Lengyel Zsuzsanna: Vállalom? Vállalkozom!. -Bp.: OKKER, Médiatudor. Oktatási program gyerekeknek a média és a reklám világából. Új ingyenes médiaismereti, oktatási segédanyagok az alsó tagozatos oktatásban. - Nógrádi Gábor: Gazdag akarsz lenni te is? Bánj a pénzzel okosan!. - Bp.: PRESSKONTAKT, évfolyam: A kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának helyzete, problémái, a továbblépés feltételei. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 11.) Alkalmazott közgazdaságtan: Gazdasági és vállalkozási ismeretek. Munkafüzet. Szerk.: Jávorszky Iván. - Szeged: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Alkalmazott közgazdaságtan: Gazdasági és vállalkozási ismeretek. Tankönyv. Szerk.: Jávorszky Iván. - Szeged: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Az Európai Unió címszavakban: Iránytű kis-0 és középvállalkozásoknak. - Bp.: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Business katalog. Hungary - Ungarn. - Szombathely: Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Dancsó Ilona: Környezetvédelem. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek: Tankönyv. - Celldömölk: Pauz - Westermann Könyvkiadó Kft., Éder Tamás: Kisvállalkozások az agrárszektorban. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 8.) Életpálya alapítvány. Kulcs a vállalkozáshoz: Miként valósítsd meg az ötleteidet?. - [Bp.]: Ezredforduló Alapítvány, Európa nyitottan. Tanulás határok nélkül. Szerk.: Palánkai Tibor. - Bp.: Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány,

19 Európáról módszeresen. Szerk.: Vass Vilmos. - Bp.: DHV Magyarország, Gazdasági oktatás általános- és középiskolák számára. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, Gondoljon az Euróra! Szerk.: Rácz Margit. - Bp.: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,2001. (Vállalkozók Európában 9. szám) Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról: Kis- és középvállalkozóknak. Kézikönyv. - Bp.: Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium, Halm Tamás: Magyarország és az Európai Unió gazdasági kapcsolatai. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Hetényi István, dr.: Miért, hogyan, mennyit? : Adókönyv. - Bp.: APEH, Hogyan működnek a régiók?. - Bp.: Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, (Európai Unió Regionális Kiadványok) Hutflesz Mihály: Kisvállalkozás és marketing: Felnőttoktatási segédanyag. - Szombathely: LIMEX Bt, Huzsik Anna - Vitéz Péter: Vállalkozz okosan!. - Mágocs: Comenius Kiadó Kft., Kársai Judit: A kockázati tőke megjelenése a hazai piacon, részvétele az innovációs Folyamatokban. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 9.) Katái- Nagy Krisztina: Útmutató az Európai Unióról diákoknak és tanároknak. - Bp.: 2 Zsiráf Kiadó, Kuczi Tibor: A vállalkozóvá válás társadalmi erőforrásai. Terjed-e a vállalkozói szellem Magyarországon?. - Bp. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,1995. (MVA Kutatási Füzetek 4.) Megszűnt és működő vállalkozások Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 7.) Németh Sándorné: A tanulói kreativitás fejlesztésének lehetőségei: Iskolaújság, iskolarádió. - Szombathely: Vas megyei Pedagógiai Intézet, Révész Jánosné: A kisvállalkozói hitel- és garanciarendszer működése Magyarországon. -Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 3.) Szabó Roland: Állások és elvárások. - Szeged.: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Szomor Tamás: Üzleti terv. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Taba Miklós: Gépipar az Európai Unióban és Magyarországon. - Bp.: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, (Vállalkozók Európában 12. szám)

20 Tájékoztató kézikönyv kisvállalkozóknak. - Bp.: Vas megye és Szombathely város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,1995. Törzsök Éva: Üzleti környezet az Európai Unióban. - Bp.: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, (Vállalkozók Európában) Vajda Ágnes: Mikrohitelre pályázó vállalkozók Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 6.) Várhegyi Éva: A bankrendszer és a kisvállalkozások. - Bp.: Magyar vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 10.) Várhegyi Éva - Spéder Zoltán: Kis- és középvállalkozások pénzpiaci igényei és hitelezési helyzete. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 5.) Ajánlott irodalom: Cook, Janet: Bevezetés az üzlet világába. - Bp.: Novotrade Kiadó, Ez kész! Pénz! : Rajzfilmsorozat pénzügyi ismeretekről, és az Európai Unióról. - DVD-film. (Letölthető: a weboldalról.) Hisrich, R. d. - Peters, M. P.: Vállalkozás: Új vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése. - Bp.: Akadémiai Kiadó, Kotler, Philip: Marketing, management. - Bp.: Műszaki Könyvkiadó, Kovács Péterné, dr.: Eredményes ifjúságért. Kismenedzser-program.- Eupaletta.hu Q17.ppt Kovács Péterné, dr.: Ha eljön a döntő. - Nyugat.hu: http ://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/11419 ha i ön döntő..._aprilis_l 3_anjlontoben minden_io_es Mackay, Harvey: Cápák közt sértetlen, avagy a kapitalizmus iskolája. - Bp.: Park Kiadó,1993. Szőnyi, J. Andrew- Steinhoff, S. Dán: Kisvállalkozások menedzselésének alapjai. - Bp.: Park Kiadó, Vállalkozás. Tankönyv. - Bp.: Novorg K.,1994. Vállalkozni jó. Munkafüzet. - Bp.: See D Alapítvány, Weiss, H. Donald: Problémamegoldás alkotó módon. - Bp.: Park Kiadó,

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN CZIKE

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben