VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A KMBK- PROGRAM (TANTERV- ÉS TANMENETJAVASLATTAL) Készítették: Dr. Némethné Jankó Szabó Klára Boncz Balázs Szombathely

2 1. Bevezetés Iskolánk pedagógiai programjával összhangban- az elmúlt tanévekben több alkalommal szervezte meg a Kis menedzserek baráti körét és hirdette meg a Kis menedzserek versenyét. A kedvező tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanulóknak az alapvető emberi értékek mellett szükségük van korunk rohanó világában is jól használható, alkalmazható, a mindennapi élet szituációiban bármikor elővehető ismeretekre. Iskolánk tantestületével azért dolgoztuk ki a tanulók gazdasági kultúráját fejlesztő, a piacgazdaságban való eligazodásra, a racionális gazdasági viselkedésre, tudatos fogyasztói magatartásra felkészítő programot, hogy azzal hatékony lépéseket tegyünk a pedagógiai programunkban kitűzött célok megvalósítása felé, valamint példánk és propagandánk nyomán jó gyakorlatként - e szemléletmód hatékony módszereinek széleskörű elterjesztésében is tevékeny részt vállaljunk! Az első lépés a Kis Menedzserek Baráti Körének (KMBK) életre hívása volt. A szakkör összegyűjti azokat a tanulókat, akik életkori sajátosságaik figyelembe vételével- e program alapján megismerkedhetnek a mai életritmushoz legjobban alkalmazkodó ismeretekkel, magatartásformákkal és tevékenységekkel. 2. A KMBK-program célja A szakkör és egyben iskolánk célja, hogy tovább szélesítsük szakmai programunkat, emeljük színvonalát és motiváló hatását. Programunkat iskolánk minden tanulója számára elérhetővé tegyük, hogy az itt megszerezhető ismeretek majdani alkalmazásával sikeres felnőtté váljanak. Célunk továbbá, hogy a program résztvevői életkori sajátosságuknak és érdeklődésüknek megfelelő módon- megismerkedjenek a korszerű pénzügyi- közgazdasági kultúrához és gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak rendszerével. Mindezek ismeretében tudatosan készüljenek felnőtt életükre, tudva, hogy felelősek saját sorsuk alakításáért és képesek is erre. Lehetőséget kapjanak arra, hogy az elsajátított ismereteket és viselkedési mintákat gyakorolják, és ez által fogékonyakká váljanak a tudatos döntésekre, érdekérvényesítésre, önmenedzselésre. A program során egyrészt olyan komplex tevékenységrendszert kínáljunk a résztvevők számára, mely lehetőséget biztosít a pénzügyi szektorral és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítésére. Az életkori sajátosságoknak megfelelő formákat és módszereket megismerve olyan attitűdök kialakítását kívánjuk fejleszteni, melyek nyitottá teszik a résztvevőket a témával kapcsolatos ismeretek és magatartásformák elsajátítására. Másrészt alkalmat teremtsünk nekik arra, hogy iskolánk

3 tanulói konkrét tartalommal teli kapcsolatrendszert alakítsanak ki és ápoljanak a lakóhelyükön vagy annak közvetlen környezetében működő pénzügyi gazdasági szervezetekkel, vállalkozásokkal, a település pénzügyi-gazdasági életének meghatározó szereplőivel. Vázolt programunk az európai trendnek és a jelen társadalom elvárásainak megfelelően- arra is irányul, hogy fejlesszük a tanulók pénzügyi - gazdasági kultúráját a vállalkozások világának megismertetésével. A program alkalmas arra, hogy a gazdasági környezettel kapcsolatos tudnivalókra és az ehhez társuló gyakorlatorientált oktatásra és az alkalmazható ismeretekre felhívja a projektben résztvevő tanulók figyelmét a projektfeladatok megoldása során és a kapott segédanyagok birtokában olyan ismereteket szerezzenek a tanulók, amelyek nem illeszthetők a hagyományos tantárgyi rendszerhez, ezért más úton való megszerzése esetleges és a kötődési pontok hiánya miatt legfeljebb átmeneti lehet. 3. Programterv A Kis Menedzserek Baráti Köre szakkörként, 1-1 tanulócsoporttal működik az alsó és felső tagozaton. Az alábbiakban a szakköri munka felépítését koordináló tanterveinket ismertetjük. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy e tantervek csupán ajánlások, személyes tapasztalataink alapján összeállított javaslatok. Szakköreink tematikája részben egymásra épül, ekként biztosítja a folytonosságot, azonban a helyi igényeknek, sajátosságoknak megfelelően önállóan is alkalmazható. Kis Menedzser Szakkör (alsó tagozat) 1. Időkeret: 37 óra/ év 2. Célok, feladatok: Céljaink meghatározásánál figyelemmel voltunk két dologra, egyrészt arra, hogy tanítványaink jelentős részének - szociális helyzetéből adódóan - a világhoz, a munkához való viszonyát alapvetően az iskolában megszerzett tapasztalataik, ismereteik, sikereik és kudarcaik, közösségi élményeik határozzák meg, másrészt arra, hogy kisiskolás korban különösen nagy gondot kell fordítani a lassabban tanuló, lemaradó, elbizonytalanodó tanulókra, akiknek a hátránya a lemaradás érzésétől tovább fokozódhat. Iskolánk Pedagógiai Programja - az alapkészségek fejlesztése, az alapozó tantárgyak minél hatékonyabb tanítása mellett - kiemelten foglalkozik a - 3 -

4 hátrányos tanulók képességeinek, készségeinek kialakításával, fejlesztésével. A célok megvalósításához új módszerekre, hatékonyabb oktatásra, az egyéni fejlesztés területén jelentkező új igények kielégítésére van szükség. Iskolánk feladata többek között az, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek az alap- és kulcskompetenciákkal. Az új módszerek, programok, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, elfogadása. A NAT kiemelt feladatai a helyi tantervben is tükröződnek. Ennek értelmében egyik kiemelt feladat a fogyasztóvédelmi oktatás, melynek célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is- abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A program felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, és ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az iskolának a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. (Nemzeti alaptanterv részlet) A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. (Nemzeti alaptanterv részlet.) A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. (Nemzeti alaptanterv) 3. Szervezési kérdések: Ebben a tanévben ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan kiépítettünk egy sajátos rendszert, melynek részét képezik a KMBK alsó és felsős kismenedzser szakkörei. Az Apró lépések programban a 1. és a 2. osztályosok a napközi keretein belül játékosan ismerkednek meg a vállalkozások, a fogyasztóvédelem, a helyes életvitel és a kommunikáció alapfogalmaival. A 3-4. osztályosok ezt a munkát a Kis menedzser szakkörben folytathatják tovább, ahol szimulált vállalkozások formájában gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek. A tanulmányi séták, üzemlátogatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy meglássák, melyek azok a feltételek, amelyek a vállalkozások sikeres működéséhez szükségesek. A tanulók a szabadban, a színes, mozgalmas környezetben, épülő házak között, üzletekben, piacokon számos adatot gyűjtenek. Tapasztalatokat szereznek a közvetlen környezetükben lévő munkahelyekről, az ott elvégzendő feladatokról. Ezeket az ismereteket különböző szituációkban felhasználják

5 4. Fejlesztési követelmények Hétköznapi helyzetekben az alsós gyerekek képesek az adekvát megnyilvánulásokra: köszönés, megszólítás, kérdés, kérés, társalgás, tájékoztatás. Spontán helyzetben köszön, ismeretlen szituációban megszólít, kér és tájékoztat. A társalgásban kérdez, kapcsolódik a mások által elmondottakhoz. Szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban megfelelő beléptetéssel, a társai által jól hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelő intonációval, logikus kifejezésmóddal mondja el gondolatait. A dramatikus játék motiválója lehet az ismeretszerzésnek, a személyiség sokoldalú kibontakoztatásának. Kommunikáció során alkalmazkodik a különböző helyzetekhez (tanulás, családi élet, szabadidős tevékenység ) Olyan magatartásformákat kell kialakítani, amelyek révén az egyén hatékonyan és építő módon vehet részt a konfliktusok kezelésében. Fontos a család szerkezetének ismerete, a családtagok érzelmi kötődése, az egymás iránti tisztelet elmélyítése, a felnőtt szerepe, a feladatmegosztás szükségességének megfogalmazása. A társas viselkedés normáinak ismerete, betartása, udvarias kommunikáció. A személyes adatok pontos ismerete, a társak viselkedésének értékelése, segítségnyújtás. Fontos a reális önértékelés, a pozitív én erősítése, az egészséges önbizalom kialakításának segítése. A humánus magatartás kialakítása, a vágyak megfogalmazása, képzeletvilág fejlesztése. Annak tudatosítása, hogy vannak feladataik és kötelességeik. Nélkülözhetetlen az én és mások ismerete, ezen belül kapcsolattartás az osztálytársakkal, illetve a problémamegoldás, az együttműködés, megértés, rugalmasság. Helyes napirend kialakítása. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak, és a hozzájuk vezető utaknak a megismerése. Legyenek képesek megkülönböztetni társadalmon belüli foglalkozásokat. Ismerjék fel, hogyan dolgoznak együtt a társadalomban az emberek. Átfogó képet nyújtunk a munka világáról úgy, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka iránt. A séták, üzemlátogatások alkalmával a tanított ismeretek valódiságáról, győződik mg a tanuló. Legyenek nyitottak a gazdaság, gazdálkodás, a pénz világa felé. Saját szintjüknek megfelelően tudják a pénz értékét, tudjanak bánni a pénzzel, különbséget tudjanak tenni igény, szükséglet között. Fejlődjenek a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteik. Ismerjék meg a bank funkcióit. Lássa a reklámok jelentőségét, célcsoportjait, helyeit. El kell érni, hogy majd a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják döntéseiket. A tapasztalati úton szerzett ismereteket összegyűjtik, rögzítik írásban, vagy rajzban, azokat megadott szempontok szerint csoportosítják. Arra törekszünk, hogy tanítványaink az életkori sajátosságaiknak megfelelően magabiztosan és kritikusan használják az információs társadalom technológiáit. Tudjon tanári segítséggel- információt felismerni, visszakeresni, értékelni, tárolni, előállítani, bemutatni. Adatokat csoportosítani, értelmezni. Használjanak egyszerű információs jeleket (beszéd, rajz, írás, piktogramok). Ismerkedjenek meg a médiainformatikai eszközök felhasználhatósági lehetőségeivel. Használjanak néhány gazdasági alapfogalmat. 5. Belépő tevékenységformák A mindennapi helyzetből adódó szituációs játékok, amelyekkel pozitív példákat kapnak a gyerekek. A csoport szabályainak összegyűjtése közös megegyezés alapján. Rajzos szabálytábla készítése. Bemutatkozás gyakorlása kézfogással, - 5 -

6 szemkontaktussal. A fontosabb külső és belső tulajdonságok összegyűjtése, csoportosítása. Mozdulatutánzás. Egyensúlyozás: személyiségünk külső és belső egyensúlya. Kommunikációs tréningek. Azonosságok, különbségek felismerése. Csoportok létrehozása, csoportmunka. Egymásra figyelő, kapcsolatteremtő készséget, térirányt fejlesztő tevékenységek. Felnőtt szerepek utánzása, azonosulás pozitív példákkal. Az egymásrautaltság érzésének, az együttműködés és feladatmegosztás szükségességnek megfogalmazása. Szócsaládok, szókapcsolatok alkotása. A lakodalmi ülésrend elkészítésével a rokoni elnevezések tisztázása, szókincsbővítés. Fogalmak tisztázása. Páralkotó: összetartozó képek segítségével. Kirakós feladat. Napirend készítése. Tükörjáték: arckifejezések, grimaszok. Miben jeleskedem? Pozitív tartalmú érzések, tulajdonságok gyűjtése. Ötletbörze. Irányított beszélgetések. Önállóság, segítségkérés, a segítség elfogadása. Alkalmazkodás másokhoz: hangulatok, érzelmek megfogalmazása. Macska-játék az önuralom gyakorlására. Vállalható, nem vállalható kockázatok. Önbizalom erősítés csoportban. Helyzetek és döntések elemzése. Plakát, táblázat készítés. Állítások csoportosítása. Példamondatok befejezése, fotókon lévő helyzetekről véleményformálás. Beszélgető sarkok, szerepkártyák használata. Interjúkészítés. Meséljünk! játékkal eseményfelidézés konfliktuskezelésre. Termékösszetétel vizsgálata. Amerikából jöttem játékkal foglalkozások bemutatása. Tanulmányi séták során megfigyelik a dolgozók munkáját, munkaeszközeiket, a munkafolyamatokat, a szakemberek egymásrautaltságát. Előrevetítés: ha én majd vállalkozó leszek. Termékek felismerése, kiválasztása, csoportosítása. Reklámhordozók összegyűjtése. Szlogenek, logók elemzése, készítése. A szimulált vállalkozások reklámhordozóinak elkészítése. 6. Várható eredmények A tanulók képesek lesznek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik majd, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy a vállalat eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítési minősége, helye és a szaktudás. Felfedeznek majd alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában. Megismerkednek többféle értékesítési lehetőséggel. Meg tudják határozni a reklám célját, megismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Törekednek majd a reklámok reális értékelésére. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk lesz a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek lesznek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során felidézik a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek lesznek döntéseket hozni, a döntéseiket indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megfigyelik, hogy a különböző szakemberek közös munkájára van szükség általában egy-egy cél megvalósításához a munkahelyen. Környezettudatos, kritikus fogyasztóvá válnak, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik

7 A programban résztvevő gyerekek munkájának értékelése: oklevél, amelyet mintegy a szakköri munka befejezéseként, év végén a bizonyítvány mellékleteként megkapnak, illetve az év végén megrendezett közös Menedzser parti. 7. Tematika: 3-4. OSZTÁLYOS KISMENEDZSER SZAKKÖR TEMATIKÁJA témacsoportok témák fogalmak Tevékenységek, módszerek 1. Önismeret, kommunikáció l.tükröm, tükröm. Hogyan látnak engem? Önmagunk és mások tisztelete. 2. Álmaim, vágyaim, céljaim, lehetőségeim. 3. Véleménynyilvánítás: vita, ellenérvek, metakommunikáció, építő kritika 4. Kapcsolatfelvétel: köszönés, bemutatkozás, megszólítás. 5. Szándéknyilvánítás: felszólítás, kérés, tudakozódás, meghívás. 6. Különböző élethelyzetekből adódó szabályok (jó megjelenés, étkezés, vásárlás) Illemtan. önismeret, kommunikáció, testbeszéd, hangerő, tekintettartás, tudakozódás, szándéknyilvánítás, személyes higiénia, építő kritika, benyomás (kedvező, semleges, negatív) szituációs játékok, internetes kutatómunka, könyvtárhasználat, szerepjátékok, vitatkozás, érvelés, megbeszélés kooperatív játékok, totó összeállítása, kitöltése, jegyzetelés, szókártyák csoportosítása, magyarázat, bemutatás megjegyzés 2. Életvitel 7. A család fogalma, szerkezete, szokásrendszere. 8. Munkamegosztás szükségessége, munka meg- osztás a családon belül, együttműködés a társadalmon belül. 9. Szülők, rokonok foglalkozása. Foglalkozások, szolgáltatások környezetünkben, pályaorientáció. 10. Napirend szükségessége, fontossága, napirend összeállítása. 11. Szükséglet, igény tanulmányi séta: közvetlen környezetünkben lévő üzletekbe, szolgáltatókhoz, egyéni vállalkozókhoz 14.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. család, szükséglet, igény, lehetőség, környezetünk, együttműködés, munkalehetőség, választás, hivatás foglalkozások, napirend, rendszeresség beszélgetés, poszter, játék, plakátkészítés, szituációs játékok, kommunikációs feladatok, tanulmányi séták, megbeszélések, csoportmunka, egyéni feladatmegoldás, rajzolás, színezés, megfigyelés - 7 -

8 Termék útja Fogyasztóvédelem /nyersanyag, félkész termék, késztermék / 16. Termék, termékek értéke, ára. 17. Dobozon lévő információk. 18.Egészséges termékek fogyasztása tanulmányi séta: a fentiek megfigyelése termékeken 21.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. 4. A pénz és a 22. Miért kell a pénz? vállalkozások Honnan lesz pénzed? világa Csináljunk pénzt! A pénz története 23. Legyél vállalkozó! Mit akarsz csinálni? 24. Kivel, kiknek, miből akarod csinálni? 25. Hol, mikor akarod termékeidet eladni? 26. Lépésről lépésre: fizetés bankkártyával, pénzfelvétel bank automatából Tanulmányi séta: pénzintézet, vagy vállalkozás megtekintése 29.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. 5. A reklám 30.Termékek felismerése, kiválasztása, csoportosítása. 31. Reklámhordozók /tv, újság, rádió.../ 32. Kereslet, kínálat. 33. Reklámok gyűjtése, elemzése. 34. Szlogenek, logók elemzése. 35. Reklámhordozók, logók, szlogenek készítése Tanulmányi séta: nyomda, egyéni vállalkozások 38.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. termék, félkész termék, késztermék, termékgyártás, minőség, érték, ár, piktogramok, jelek, fogyasztóvédelem, szavatossági idő, termékösszetétel vállalkozási formák, szükség, cél vágy, igény, cserekereskedelem, alkalmazott, bank, bankbetét, adósság, fizetés, hitel, munkaadó, munkabér, nyereség, bankautomata reklám, kereslet, kínálat, reklámhordozók, szlogen, logó igaz, hamis állítások, anyaggyűjtés, kiállítás rendezés, megfigyelés, csoportosítás, koop. játékok, piktogramok gyűjtése, készítése, rajzolás, feladatlapok megoldása, tapasztalatok elmondása, plakátkészítés, jegyzetelés beszélgetés, szituációs játékok:osztálybank, cserekereskedelem, tervezés, megbeszélés, vita, kívánságlista, tervezés /saját pénz/, költségvetés készítése /pl. palacsintakészítés, ékszerkészítés../ pénzérmék, papírpénzek, más országok fizetési eszközei, saját pénz tervezése, DVD-nézés: Ez Kész! Pénz! Mi micsoda sorozat: A pénz csoportos munka, ötletroham, tervező munka, színezés, vágás, ragasztás, plakátkészítés, véleménynyilvánítás, megfigyelés, megbeszélés, adatgyűjtés, újságkivágás, rendszerezés, tanulmányi séta - 8 -

9 Kis Menedzser Szakkör (felső tagozat) 1. Időkeret 74 óra/év 2. Célok, feladatok Összhangban a Kerettanterv célkitűzéseivel: Olyan tanulási környezet kialakítása, amely fokozza a tanulókban az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Segítsük elő diákjaink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására. Tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét példákon keresztül ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. Tanulóink vegyenek részt az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátításában. Ez a következőket foglalja magában: az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet erősítése; a gondolkodási kultúra művelése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. Alakítsuk ki, és folyamatosan fejlesszük a diákok fogyasztói kultúráját, tudatos és kritikus fogyasztói magatartását. Szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, megtervezett fejlesztése. A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan - 9 -

10 szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség. 3. Fejlesztési követelmények A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat. Fejlesztő feladat lehet az érvek gyűjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. Fejlesztési cél, hogy növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés a polgári lét alapjait segíti megteremteni. Az 5 8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztésére kell gondolni, mint a konfliktuskezelés, az együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, az előítéletek elutasítása. A gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudáselemek beépítése. A hatékony munkavégzés érdekében a rend, az időbeosztás hatását érdemes megtapasztaltatni. A pénzzel való gazdálkodás alapjait, a gazdálkodási képességet is fejleszteni kell. Tudatosítani kell, hogy a gazdálkodás, az életünk része (termékelemzésekkel, a Vásárlói kosár vizsgálatával). Fejlesztő gyakorlat lehet a különböző termékek rendeltetésének felismerése, a legkedvezőbbek kiválasztása. Értékbecslés játékosan, figyelemfelkeltő plakát tervezése. A 7 8. évfolyamon már elvárható, hogy ismerjék a tanulók egy család jövedelemforrásait és kiadásait. Törekedni kell arra, hogy legyenek elképzeléseik a célszerű gazdálkodásról. A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kell, hogy kerüljön az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek kiválasztásának

11 területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése. A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében - ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. 4. Belépő tevékenységformák Az alsó tagozatról érkező tanulók képesek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy egy vállalkozás eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítés minősége és a szaktudás. Fel tudják fedezni az alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában, valamint a termék értékesíthetőségében. Meg tudják határozni a reklám célját, ismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk van a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során fel tudják idézni a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek döntéseket hozni, a döntéseiket életkori sajátosságaiknak megfelelően indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megadott szempontok alapján képesek megfigyeléseket végezni, megfigyeléseiket rögzíteni Környezettudatos, kritikus fogyasztók, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik. 5. Várható eredmények A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország politikai és gazdasági rendszerének alapelemeit. Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzostáblázatos dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait. Tudjon forrásokra hivatkozni

12 A tanuló tudja bemutatni hazánk társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. Ismerje az Európai Unió felépítését, kialakulásának fontosabb állomásait, hazánk uniós csatlakozásának körülményeit. Legyen képes önállóan véleményt formálni hazánk és az EU kapcsolatáról. A piaci kínálat megítélése és minősítése. Észszerű döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek kihasználása. A tanuló ismerje az írott sajtó, az elektronikus média és a reklámok működését. Legyen képes feltárni a reklám hatásmechanizmusát, tudjon saját reklámot készíteni. Ismerje és alkalmazza mindennapi életünk viselkedési szabályait, normáit a kapcsolattartásban és a véleménynyilvánításban. Legyen határozott jövőképe, rendelkezzen információkkal a képességeinek, érdeklődésének megfelelő szakmákról, valamint a képzés lehetőségeiről. Problémafelismerő, problémamegoldó algoritmikus gondolkodás kialakulása. Jártasság a vállalkozások szervezésében és működtetésében. A tanuló önállóan tudjon üzleti prezentációt, terv-idő hálót, tevékenységi tervet, költségvetést készíteni. 6. Tematika: A felsős Kis Menedzser szakkör tematikája Témacsoportok Témák Fogalmak Módszerek, tevékenységek 1. Európai Unió 1. Európai Unió felépítése 2. Hazánk, Magyarország az EUban 3. Vállalkozás az Unióban 4. Munkavállalás az Eu-ban 2. Munkavállalás 5. Pályaismeret, valamint ennek megszerzése 6. Tájékozódás a karrierlehetőségekről 7. Karrierterv készítése OECD-országok, schengeni egyezmény, Örömóda Tagország, csatlakozás, Jogharmonizáció, munkavállalási engedély, vízum, cégbírósági bejegyzés Munkavállalási engedély, szezonális munka, idénymunka, Szakma, hivatás, szakképzés, OKJ-s szakmák, Hiányszakma, moduláris képzés, Karrier, életcél, perspektíva, jövőkép, hivatás Internetes adatgyűjtés, megbeszélés, tablókészítés Olvasmányok elemzése Tájékozódás az írott és digitális médiában, szociális kompetencia fejlesztésére irányuló feladatok Látogatás megszervezése a FITben Fogalmazások készítése, összehasonlítása, kooperatív Megjegyzés

13 8. Munkavállalás feltételei 9. Munkavállalói jogok és kötelességek 10. A munkaerőpiac helyzete megyénkben Végzettség, képesítés, hiányszakma, túlfoglalkoztatottság, minimálbér, nyugdíjjárulék munkaformák felhasználása Statiszikák elemzése, látogatás szervezése a helyi diákmunkával foglalkozó szövetkezetnél. Látogatás a Munkaügyi Központban. 11. Álláshirdetés Saját vállalkozás álláshirdetésének elkészítése 12. Állás interjú Munkaadó, munkavállaló, empátia, figyelem, humánerőforrás 13. Önéletrajz Szakmai önéletrajz, végzettség, képesítés, érdeklődési terület, Pénzügyek 14. A pénz, és egyéb fizetőeszközök 15. Pénzgazdálkodás a családban 16. Költségtervezés, költségvetés készítése 17. Megtakarítási lehetőségek 18. Pénzforrások biztosítása 19. Egy kis kalkuláció: adó, TB, mérleg 20. Az infláció, és hatásai 4. Bankélet 21. Banki alapfogalmak Termékcsere, cserekereskedelem, értékmérő funkció, elszámolás, készpénz, valuta, Szükséglet, igény, lehetőség, munkabér, Bevétel, kiadás, egyenleg, számla, közüzemi díj, Betét, folyószámla, kincstárjegy, részvény, államkötvény, Szponzor, mecénás, hitelező, hitelintézet, Személyi jövedelemadó, forgalmi adó, ÁFAvisszatérítés, társadalombiztosítás, Vásárlóerő, infláció, defláció, költséginfláció, keresletinfláció, inflációs ráta, Bank, takarékpénztár, betét, számla, hitel 22. A bankszektor és a takarékpénztárak szerepe 23. Pénzügyi szervezetek Vas megyében 24. A Budapest Bank szombathelyi fiókjának látogatása 25. Pénzügyletek a Letét, valutaváltás, Szituációs játékok Hagyományos ill. szakmai önéletrajz megírása, értékelése Szituációs játék: cserekereskedelem, saját pénz készítése, mat. kompetencia fejlesztése: valutaváltással kapcs. Számolási feladatok Családi költségvetés készítése, Banki szóróanyagok gyűjtése, a témával foglalkozó reklámok megbeszélése, szülők meghívása Játékos matematikai feladatok megoldása, mat. kompetencia fejlesztése Újságcikkek gyűjtése, történelmi példák alapján összehasonlító elemzés készítése Banklátogatás, megbeszélés, fogalmazás készítése, meghívott előadó meghallgatása, plakátkészítés

14 bankon keresztül 26. Hitel, kölcsön és lízing 27. Online pénzkezelés megőrzés, hitelkártya, bróker tev., befektetés, részvények jegyzése, tanácsadás Hitel lejárati ideje, tartósbérlet, banki kölcsön, kamat, kamatos kamat, teljes hiteldíj mutató Mobilbankszolgáltatás, átutalás, 5. Vállalkozások 28. Vállalkozási formák 29. Vállalkozás indítás feltételei 30. Szimulált vállalkozások alapítása 31. Üzleti terv készítése 32. Piaci igények felmérése: kérdőívkészítés 33. Vállalkozások felépítése Egyéni vállalkozó, Bt, KFT, KHT, ZRT, NYRT, Vállalkozás célja, személyi feltételek, pénzügyi terv, Korcsoport, nemi megoszlás, reprezentatív minta Hierarchia, beosztott, alkalmazott, munkatárs, csendestárs, befektető, részvényes 34. Terv-idő háló Határidő, felelős, logisztika, 35. Pénzügyi terv készítése 36. A vállalkozások környezete: piac, és versenytársak 37. A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány meglátogatása 38. Vállalkozástámogatás: MVA, MIVA, RKW, Életpálya Alapítvány, kamarák Alaptőke, eszköztőke, amortizáció, leltár, adomány, profit, Konkurencia, önerő, célzott támogatás, kamarai tagság, vissza nem térítendő támogatás, Széchenyi-terv Forráselemzés, megbeszélés ötletbörze megtartása, érvelés, vita Saját vállalkozás üzleti tervének elkészítése kiadott segédanyag segítségével Saját kérdőív megtervezése, elkészítése, kiértékelése Szituációs játékok, fogalmi totó készítése Saját vállalkozás tervidő hálójának elkészítése Saját vállalkozás pénzügyi tervének elkészítése Helyi Vállalkozói Központ meglátogatása, Inkubátor-ház program megismerése, önálló ismeretszerzés interneten keresztül, vállalkozóknak szóló pályázati lehetőségek megismerése 6. Reklám és Marketing 39. Reklámfilm elemzés Reklámidő, reklámtörvény, műsoridő, Reklámfilmek gyűjtése videón, ezek elemzése, összehasonlítása

15 40. Reklám szlogen piktogramm, 41. Logó szabadalom, védjegy Saját vállalkozás logójának elkészítése, plakátkészítés 42. Saját reklám készítése Saját reklámfilm elkészítése a helyi lehetőségek felhasználásával 43. Egyéni vállalkozó látogatása 44. Multinacionális cég meglátogatása 45. Cégek közti versengés Jogi személy, teljes anyagi felelősség (stúdió, videós, stb.) Helyi kisvállalkozó meglátogatása, a tapasztaltak megbeszélése Látogatás megszervezése a LUK helyi üzemében, megbeszélés, összehasonlító elemzés készítése Újságcikkelemzés, szituációs játék, vita 7. Világgazdaság 46. Világpiac, és tőzsde 47. Gazdasági stabilitás GDP, GNP 48. Monetáris politika 49. Országok közti kereskedelem 50. Gazdasági integráció 51. A fizetési mérleg és problémái 52. Globális gazdasági problémák 53. A szegénység és okai 54. Gazdasági növekedés és a környezet 55. Az elmaradott országok 56. Magyarország gazdasági helyzete Import, export, IMF, OECD, abszolút előny, komparatív előny, védővám, kvóta, exportszubvenció, Szabadkereskedelmi társulás, vámunió, Kereskedelmi mérleg, alapmérleg, aranytartalék, tőkekiáramlás, passzívum, aktívum Elsivatagosodás, munkaerő-vándorlás, agyelszívás Képzettségi hátrány, regionális egyenlőtlenség, családi életciklus, Megtakarítás, beruházás, külföldi tőke, Világbank, Nemzetközi Valutaalap, Nemzetközi Pénzügyi Társaság Harmadik világ, éhségövezet, WHO Privatizáció, állami vállalat, Olvasmányok elemzése, statisztikák kiértékelése, szociális kompetencia fejlesztése, kereskedelmi játék, meghívott előadó meghallgatása Önálló portfolió készítése valamely elmaradott ország gazdasági életéről Adatgyűjtés a médiából, a kapott adatok

16 középvállalkozás, gazdasági válság 57. Eltérő gazdasági Kapitalizmus, struktúrák szocializmus, kommunizmus, központi tervgazdálkodás, glasznoszty, 8.Fogyasztóvédelem 58. Eladási stratégiák Akciós termék, agresszív marketing, direktmarketing, 59. Tudatos vásárlás Termék, félkész termék, késztermék, ár-érték arány, E- számok, termékösszetétel, piktogrammok, 60. Reklamáció Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 61. Kereslet és kínálat jótállási jegy, garancia, szavatossági idő, minőség-megőrzési idő, 9. Befektetések 62. Részvény, részvénytársaságok: ZRT, NYRT 63. Kötvények, állampapírok 64. Az értékpapírpiac, a tőzsde működése Értékpapír, befektetés, vagyoni jog, tagsági jog, osztalékfizetési jog, pénzintézeti papír, részjegy, Országos Betétbiztosítási Alap, követelést megtestesítő értékpapír rendszerezése, elemzése Vita generálása: a vitázó felek méltassák saját gazdasági rendszerüket, ezt előzze meg alapos tájékozódás. Tanulmányi séta szervezése különböző kereskedelmi egységekben (multi, kisbolt, stb.) Bevásárlólista összeállítása, próbavásárlás, a csomagoláson lévő információk elemzése Szituációs játékok: reklamálás, termékcsere, etikus kereskedői magatartás Vonatkozó szakirodalom közös és önálló feldolgozása, totókészítés, megbeszélés, internetes kutatás 65. Bux-index, BÉT 10. Vállalkozói önismeret 66. Tőzsdejáték Közös játék: termék előállítása, ill. minél sikeresebb értékesítése változó feltételek mellett 67. Pozitív első benyomás kialakítása 68. Az önbizalom és mások iránti bizalom erősítése 69. Asszertív kommunikáció Verbális és nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd, empátia, agresszió, vita, én-üzenet, szükséglet, SWOTanalízis Irányított beszélgetés Kommunikációs játékok, csoportalkotás, csoportmunka, megbeszélés, szituációk eljátszása és értelmezése, vita, filmvetítés, 70. Az építő kritika 71. Stresszkezelés 72. Konfliktuskezelés 73. Vállalkozói etika

17 74. Szerepek a vállalkozások világában 75. Szituációs játékok 11. Hatékonyság 76. Ötletmenedzselés, finanszírozás 77. Az eredményes team-munka feltételei Projekt 78. A jó csapatjátékos Együttműködés, önérdek, közérdek, 79. SWOT-analízis Erősség, gyengeség, lehetőség, félelem 80. A teljesítmény Önértékelés értékelése Projektfeladatok kidolgozása, plakátkészítés, megbeszélés, csoportos munkaformák alkalmazása, táblázatkészítés

18 Felhasznált irodalom : l.-4.évfolyam: Egymás között. Kommunikáció, illem az általános iskola 3. osztálya számára. Szerk.:Zsolnai József. - Bp.: Tankönyvkiadó, (Nyelvi és kommunikációs nevelés) Én és a világ. Gazdasági és vállalkozási ismeretek. Tanári kézikönyv az általános iskola évfolyama számára. - Szeged: Junior Achievement, Lengyel Zsuzsanna: Vállalom? Vállalkozom!. -Bp.: OKKER, Médiatudor. Oktatási program gyerekeknek a média és a reklám világából. Új ingyenes médiaismereti, oktatási segédanyagok az alsó tagozatos oktatásban. - Nógrádi Gábor: Gazdag akarsz lenni te is? Bánj a pénzzel okosan!. - Bp.: PRESSKONTAKT, évfolyam: A kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának helyzete, problémái, a továbblépés feltételei. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 11.) Alkalmazott közgazdaságtan: Gazdasági és vállalkozási ismeretek. Munkafüzet. Szerk.: Jávorszky Iván. - Szeged: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Alkalmazott közgazdaságtan: Gazdasági és vállalkozási ismeretek. Tankönyv. Szerk.: Jávorszky Iván. - Szeged: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Az Európai Unió címszavakban: Iránytű kis-0 és középvállalkozásoknak. - Bp.: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Business katalog. Hungary - Ungarn. - Szombathely: Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Dancsó Ilona: Környezetvédelem. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek: Tankönyv. - Celldömölk: Pauz - Westermann Könyvkiadó Kft., Éder Tamás: Kisvállalkozások az agrárszektorban. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 8.) Életpálya alapítvány. Kulcs a vállalkozáshoz: Miként valósítsd meg az ötleteidet?. - [Bp.]: Ezredforduló Alapítvány, Európa nyitottan. Tanulás határok nélkül. Szerk.: Palánkai Tibor. - Bp.: Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány,

19 Európáról módszeresen. Szerk.: Vass Vilmos. - Bp.: DHV Magyarország, Gazdasági oktatás általános- és középiskolák számára. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, Gondoljon az Euróra! Szerk.: Rácz Margit. - Bp.: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,2001. (Vállalkozók Európában 9. szám) Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról: Kis- és középvállalkozóknak. Kézikönyv. - Bp.: Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium, Halm Tamás: Magyarország és az Európai Unió gazdasági kapcsolatai. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Hetényi István, dr.: Miért, hogyan, mennyit? : Adókönyv. - Bp.: APEH, Hogyan működnek a régiók?. - Bp.: Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, (Európai Unió Regionális Kiadványok) Hutflesz Mihály: Kisvállalkozás és marketing: Felnőttoktatási segédanyag. - Szombathely: LIMEX Bt, Huzsik Anna - Vitéz Péter: Vállalkozz okosan!. - Mágocs: Comenius Kiadó Kft., Kársai Judit: A kockázati tőke megjelenése a hazai piacon, részvétele az innovációs Folyamatokban. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 9.) Katái- Nagy Krisztina: Útmutató az Európai Unióról diákoknak és tanároknak. - Bp.: 2 Zsiráf Kiadó, Kuczi Tibor: A vállalkozóvá válás társadalmi erőforrásai. Terjed-e a vállalkozói szellem Magyarországon?. - Bp. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,1995. (MVA Kutatási Füzetek 4.) Megszűnt és működő vállalkozások Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 7.) Németh Sándorné: A tanulói kreativitás fejlesztésének lehetőségei: Iskolaújság, iskolarádió. - Szombathely: Vas megyei Pedagógiai Intézet, Révész Jánosné: A kisvállalkozói hitel- és garanciarendszer működése Magyarországon. -Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 3.) Szabó Roland: Állások és elvárások. - Szeged.: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Szomor Tamás: Üzleti terv. - Szeged: Junior Achievement Magyarország, (Ja, gazda(g)sági füzetek, avagy...) Taba Miklós: Gépipar az Európai Unióban és Magyarországon. - Bp.: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, (Vállalkozók Európában 12. szám)

20 Tájékoztató kézikönyv kisvállalkozóknak. - Bp.: Vas megye és Szombathely város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,1995. Törzsök Éva: Üzleti környezet az Európai Unióban. - Bp.: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, (Vállalkozók Európában) Vajda Ágnes: Mikrohitelre pályázó vállalkozók Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 6.) Várhegyi Éva: A bankrendszer és a kisvállalkozások. - Bp.: Magyar vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 10.) Várhegyi Éva - Spéder Zoltán: Kis- és középvállalkozások pénzpiaci igényei és hitelezési helyzete. - Bp.: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, (MVA Kutatási Füzetek 5.) Ajánlott irodalom: Cook, Janet: Bevezetés az üzlet világába. - Bp.: Novotrade Kiadó, Ez kész! Pénz! : Rajzfilmsorozat pénzügyi ismeretekről, és az Európai Unióról. - DVD-film. (Letölthető: a weboldalról.) Hisrich, R. d. - Peters, M. P.: Vállalkozás: Új vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése. - Bp.: Akadémiai Kiadó, Kotler, Philip: Marketing, management. - Bp.: Műszaki Könyvkiadó, Kovács Péterné, dr.: Eredményes ifjúságért. Kismenedzser-program.- Eupaletta.hu Q17.ppt Kovács Péterné, dr.: Ha eljön a döntő. - Nyugat.hu: http ://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/11419 ha i ön döntő..._aprilis_l 3_anjlontoben minden_io_es Mackay, Harvey: Cápák közt sértetlen, avagy a kapitalizmus iskolája. - Bp.: Park Kiadó,1993. Szőnyi, J. Andrew- Steinhoff, S. Dán: Kisvállalkozások menedzselésének alapjai. - Bp.: Park Kiadó, Vállalkozás. Tankönyv. - Bp.: Novorg K.,1994. Vállalkozni jó. Munkafüzet. - Bp.: See D Alapítvány, Weiss, H. Donald: Problémamegoldás alkotó módon. - Bp.: Park Kiadó,

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Kovács VEZETÉKNÉV Zsuzsanna KERESZTNÉV PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Az Osztály dolgozói ÚJ! Iskolaválasztási tanácsadók: Málnási Gábor (208) Szatmári László (204)

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei Győr Moson - Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei 2012.03.08. Pongrácz Balázs www.gymskik.hu Oldal: 1 I. Bemutatkozás Önkéntes tagok száma: 1,200 vállalkozás

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola fogyasztóvédelmi programja

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola fogyasztóvédelmi programja TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben