VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A KMBK- PROGRAM (TANTERV- ÉS TANMENETJAVASLATTAL) Készítették: Dr. Némethné Jankó Szabó Klára Boncz Balázs Szombathely

2 1. Bevezetés Iskolánk pedagógiai programjával összhangban- az elmúlt tanévekben több alkalommal szervezte meg a Kis menedzserek baráti körét és hirdette meg a Kis menedzserek versenyét. A kedvező tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanulóknak az alapvető emberi értékek mellett szükségük van korunk rohanó világában is jól használható, alkalmazható, a mindennapi élet szituációiban bármikor elővehető ismeretekre. Iskolánk tantestületével azért dolgoztuk ki a tanulók gazdasági kultúráját fejlesztő, a piacgazdaságban való eligazodásra, a racionális gazdasági viselkedésre, tudatos fogyasztói magatartásra felkészítő programot, hogy azzal hatékony lépéseket tegyünk a pedagógiai programunkban kitűzött célok megvalósítása felé, valamint példánk és propagandánk nyomán jó gyakorlatként - e szemléletmód hatékony módszereinek széleskörű elterjesztésében is tevékeny részt vállaljunk! Az első lépés a Kis Menedzserek Baráti Körének (KMBK) életre hívása volt. A szakkör összegyűjti azokat a tanulókat, akik életkori sajátosságaik figyelembe vételével- e program alapján megismerkedhetnek a mai életritmushoz legjobban alkalmazkodó ismeretekkel, magatartásformákkal és tevékenységekkel. 2. A KMBK-program célja A szakkör és egyben iskolánk célja, hogy tovább szélesítsük szakmai programunkat, emeljük színvonalát és motiváló hatását. Programunkat iskolánk minden tanulója számára elérhetővé tegyük, hogy az itt megszerezhető ismeretek majdani alkalmazásával sikeres felnőtté váljanak. Célunk továbbá, hogy a program résztvevői életkori sajátosságuknak és érdeklődésüknek megfelelő módon- megismerkedjenek a korszerű pénzügyi- közgazdasági kultúrához és gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak rendszerével. Mindezek ismeretében tudatosan készüljenek felnőtt életükre, tudva, hogy felelősek saját sorsuk alakításáért és képesek is erre. Lehetőséget kapjanak arra, hogy az elsajátított ismereteket és viselkedési mintákat gyakorolják, és ez által fogékonyakká váljanak a tudatos döntésekre, érdekérvényesítésre, önmenedzselésre. A program során egyrészt olyan komplex tevékenységrendszert kínáljunk a résztvevők számára, mely lehetőséget biztosít a pénzügyi szektorral és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítésére. Az életkori sajátosságoknak megfelelő formákat és módszereket megismerve olyan attitűdök kialakítását kívánjuk fejleszteni, melyek nyitottá teszik a résztvevőket a témával kapcsolatos ismeretek és magatartásformák elsajátítására. Másrészt alkalmat teremtsünk nekik arra, hogy iskolánk

3 tanulói konkrét tartalommal teli kapcsolatrendszert alakítsanak ki és ápoljanak a lakóhelyükön vagy annak közvetlen környezetében működő pénzügyi gazdasági szervezetekkel, vállalkozásokkal, a település pénzügyi-gazdasági életének meghatározó szereplőivel. Vázolt programunk az európai trendnek és a jelen társadalom elvárásainak megfelelően- arra is irányul, hogy fejlesszük a tanulók pénzügyi - gazdasági kultúráját a vállalkozások világának megismertetésével. A program alkalmas arra, hogy a gazdasági környezettel kapcsolatos tudnivalókra és az ehhez társuló gyakorlatorientált oktatásra és az alkalmazható ismeretekre felhívja a projektben résztvevő tanulók figyelmét a projektfeladatok megoldása során és a kapott segédanyagok birtokában olyan ismereteket szerezzenek a tanulók, amelyek nem illeszthetők a hagyományos tantárgyi rendszerhez, ezért más úton való megszerzése esetleges és a kötődési pontok hiánya miatt legfeljebb átmeneti lehet. 3. Programterv A Kis Menedzserek Baráti Köre szakkörként, 1-1 tanulócsoporttal működik az alsó és felső tagozaton. Az alábbiakban a szakköri munka felépítését koordináló tanterveinket ismertetjük. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy e tantervek csupán ajánlások, személyes tapasztalataink alapján összeállított javaslatok. Szakköreink tematikája részben egymásra épül, ekként biztosítja a folytonosságot, azonban a helyi igényeknek, sajátosságoknak megfelelően önállóan is alkalmazható. Kis Menedzser Szakkör (alsó tagozat) 1. Időkeret: 37 óra/ év 2. Célok, feladatok: Céljaink meghatározásánál figyelemmel voltunk két dologra, egyrészt arra, hogy tanítványaink jelentős részének - szociális helyzetéből adódóan - a világhoz, a munkához való viszonyát alapvetően az iskolában megszerzett tapasztalataik, ismereteik, sikereik és kudarcaik, közösségi élményeik határozzák meg, másrészt arra, hogy kisiskolás korban különösen nagy gondot kell fordítani a lassabban tanuló, lemaradó, elbizonytalanodó tanulókra, akiknek a hátránya a lemaradás érzésétől tovább fokozódhat. Iskolánk Pedagógiai Programja - az alapkészségek fejlesztése, az alapozó tantárgyak minél hatékonyabb tanítása mellett - kiemelten foglalkozik a - 3 -

4 hátrányos tanulók képességeinek, készségeinek kialakításával, fejlesztésével. A célok megvalósításához új módszerekre, hatékonyabb oktatásra, az egyéni fejlesztés területén jelentkező új igények kielégítésére van szükség. Iskolánk feladata többek között az, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek az alap- és kulcskompetenciákkal. Az új módszerek, programok, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, elfogadása. A NAT kiemelt feladatai a helyi tantervben is tükröződnek. Ennek értelmében egyik kiemelt feladat a fogyasztóvédelmi oktatás, melynek célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is- abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A program felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, és ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az iskolának a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. (Nemzeti alaptanterv részlet) A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. (Nemzeti alaptanterv részlet.) A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. (Nemzeti alaptanterv) 3. Szervezési kérdések: Ebben a tanévben ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan kiépítettünk egy sajátos rendszert, melynek részét képezik a KMBK alsó és felsős kismenedzser szakkörei. Az Apró lépések programban a 1. és a 2. osztályosok a napközi keretein belül játékosan ismerkednek meg a vállalkozások, a fogyasztóvédelem, a helyes életvitel és a kommunikáció alapfogalmaival. A 3-4. osztályosok ezt a munkát a Kis menedzser szakkörben folytathatják tovább, ahol szimulált vállalkozások formájában gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek. A tanulmányi séták, üzemlátogatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy meglássák, melyek azok a feltételek, amelyek a vállalkozások sikeres működéséhez szükségesek. A tanulók a szabadban, a színes, mozgalmas környezetben, épülő házak között, üzletekben, piacokon számos adatot gyűjtenek. Tapasztalatokat szereznek a közvetlen környezetükben lévő munkahelyekről, az ott elvégzendő feladatokról. Ezeket az ismereteket különböző szituációkban felhasználják

5 4. Fejlesztési követelmények Hétköznapi helyzetekben az alsós gyerekek képesek az adekvát megnyilvánulásokra: köszönés, megszólítás, kérdés, kérés, társalgás, tájékoztatás. Spontán helyzetben köszön, ismeretlen szituációban megszólít, kér és tájékoztat. A társalgásban kérdez, kapcsolódik a mások által elmondottakhoz. Szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban megfelelő beléptetéssel, a társai által jól hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelő intonációval, logikus kifejezésmóddal mondja el gondolatait. A dramatikus játék motiválója lehet az ismeretszerzésnek, a személyiség sokoldalú kibontakoztatásának. Kommunikáció során alkalmazkodik a különböző helyzetekhez (tanulás, családi élet, szabadidős tevékenység ) Olyan magatartásformákat kell kialakítani, amelyek révén az egyén hatékonyan és építő módon vehet részt a konfliktusok kezelésében. Fontos a család szerkezetének ismerete, a családtagok érzelmi kötődése, az egymás iránti tisztelet elmélyítése, a felnőtt szerepe, a feladatmegosztás szükségességének megfogalmazása. A társas viselkedés normáinak ismerete, betartása, udvarias kommunikáció. A személyes adatok pontos ismerete, a társak viselkedésének értékelése, segítségnyújtás. Fontos a reális önértékelés, a pozitív én erősítése, az egészséges önbizalom kialakításának segítése. A humánus magatartás kialakítása, a vágyak megfogalmazása, képzeletvilág fejlesztése. Annak tudatosítása, hogy vannak feladataik és kötelességeik. Nélkülözhetetlen az én és mások ismerete, ezen belül kapcsolattartás az osztálytársakkal, illetve a problémamegoldás, az együttműködés, megértés, rugalmasság. Helyes napirend kialakítása. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak, és a hozzájuk vezető utaknak a megismerése. Legyenek képesek megkülönböztetni társadalmon belüli foglalkozásokat. Ismerjék fel, hogyan dolgoznak együtt a társadalomban az emberek. Átfogó képet nyújtunk a munka világáról úgy, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka iránt. A séták, üzemlátogatások alkalmával a tanított ismeretek valódiságáról, győződik mg a tanuló. Legyenek nyitottak a gazdaság, gazdálkodás, a pénz világa felé. Saját szintjüknek megfelelően tudják a pénz értékét, tudjanak bánni a pénzzel, különbséget tudjanak tenni igény, szükséglet között. Fejlődjenek a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteik. Ismerjék meg a bank funkcióit. Lássa a reklámok jelentőségét, célcsoportjait, helyeit. El kell érni, hogy majd a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják döntéseiket. A tapasztalati úton szerzett ismereteket összegyűjtik, rögzítik írásban, vagy rajzban, azokat megadott szempontok szerint csoportosítják. Arra törekszünk, hogy tanítványaink az életkori sajátosságaiknak megfelelően magabiztosan és kritikusan használják az információs társadalom technológiáit. Tudjon tanári segítséggel- információt felismerni, visszakeresni, értékelni, tárolni, előállítani, bemutatni. Adatokat csoportosítani, értelmezni. Használjanak egyszerű információs jeleket (beszéd, rajz, írás, piktogramok). Ismerkedjenek meg a médiainformatikai eszközök felhasználhatósági lehetőségeivel. Használjanak néhány gazdasági alapfogalmat. 5. Belépő tevékenységformák A mindennapi helyzetből adódó szituációs játékok, amelyekkel pozitív példákat kapnak a gyerekek. A csoport szabályainak összegyűjtése közös megegyezés alapján. Rajzos szabálytábla készítése. Bemutatkozás gyakorlása kézfogással, - 5 -

6 szemkontaktussal. A fontosabb külső és belső tulajdonságok összegyűjtése, csoportosítása. Mozdulatutánzás. Egyensúlyozás: személyiségünk külső és belső egyensúlya. Kommunikációs tréningek. Azonosságok, különbségek felismerése. Csoportok létrehozása, csoportmunka. Egymásra figyelő, kapcsolatteremtő készséget, térirányt fejlesztő tevékenységek. Felnőtt szerepek utánzása, azonosulás pozitív példákkal. Az egymásrautaltság érzésének, az együttműködés és feladatmegosztás szükségességnek megfogalmazása. Szócsaládok, szókapcsolatok alkotása. A lakodalmi ülésrend elkészítésével a rokoni elnevezések tisztázása, szókincsbővítés. Fogalmak tisztázása. Páralkotó: összetartozó képek segítségével. Kirakós feladat. Napirend készítése. Tükörjáték: arckifejezések, grimaszok. Miben jeleskedem? Pozitív tartalmú érzések, tulajdonságok gyűjtése. Ötletbörze. Irányított beszélgetések. Önállóság, segítségkérés, a segítség elfogadása. Alkalmazkodás másokhoz: hangulatok, érzelmek megfogalmazása. Macska-játék az önuralom gyakorlására. Vállalható, nem vállalható kockázatok. Önbizalom erősítés csoportban. Helyzetek és döntések elemzése. Plakát, táblázat készítés. Állítások csoportosítása. Példamondatok befejezése, fotókon lévő helyzetekről véleményformálás. Beszélgető sarkok, szerepkártyák használata. Interjúkészítés. Meséljünk! játékkal eseményfelidézés konfliktuskezelésre. Termékösszetétel vizsgálata. Amerikából jöttem játékkal foglalkozások bemutatása. Tanulmányi séták során megfigyelik a dolgozók munkáját, munkaeszközeiket, a munkafolyamatokat, a szakemberek egymásrautaltságát. Előrevetítés: ha én majd vállalkozó leszek. Termékek felismerése, kiválasztása, csoportosítása. Reklámhordozók összegyűjtése. Szlogenek, logók elemzése, készítése. A szimulált vállalkozások reklámhordozóinak elkészítése. 6. Várható eredmények A tanulók képesek lesznek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik majd, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy a vállalat eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítési minősége, helye és a szaktudás. Felfedeznek majd alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában. Megismerkednek többféle értékesítési lehetőséggel. Meg tudják határozni a reklám célját, megismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Törekednek majd a reklámok reális értékelésére. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk lesz a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek lesznek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során felidézik a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek lesznek döntéseket hozni, a döntéseiket indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megfigyelik, hogy a különböző szakemberek közös munkájára van szükség általában egy-egy cél megvalósításához a munkahelyen. Környezettudatos, kritikus fogyasztóvá válnak, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik

7 A programban résztvevő gyerekek munkájának értékelése: oklevél, amelyet mintegy a szakköri munka befejezéseként, év végén a bizonyítvány mellékleteként megkapnak, illetve az év végén megrendezett közös Menedzser parti. 7. Tematika: 3-4. OSZTÁLYOS KISMENEDZSER SZAKKÖR TEMATIKÁJA témacsoportok témák fogalmak Tevékenységek, módszerek 1. Önismeret, kommunikáció l.tükröm, tükröm. Hogyan látnak engem? Önmagunk és mások tisztelete. 2. Álmaim, vágyaim, céljaim, lehetőségeim. 3. Véleménynyilvánítás: vita, ellenérvek, metakommunikáció, építő kritika 4. Kapcsolatfelvétel: köszönés, bemutatkozás, megszólítás. 5. Szándéknyilvánítás: felszólítás, kérés, tudakozódás, meghívás. 6. Különböző élethelyzetekből adódó szabályok (jó megjelenés, étkezés, vásárlás) Illemtan. önismeret, kommunikáció, testbeszéd, hangerő, tekintettartás, tudakozódás, szándéknyilvánítás, személyes higiénia, építő kritika, benyomás (kedvező, semleges, negatív) szituációs játékok, internetes kutatómunka, könyvtárhasználat, szerepjátékok, vitatkozás, érvelés, megbeszélés kooperatív játékok, totó összeállítása, kitöltése, jegyzetelés, szókártyák csoportosítása, magyarázat, bemutatás megjegyzés 2. Életvitel 7. A család fogalma, szerkezete, szokásrendszere. 8. Munkamegosztás szükségessége, munka meg- osztás a családon belül, együttműködés a társadalmon belül. 9. Szülők, rokonok foglalkozása. Foglalkozások, szolgáltatások környezetünkben, pályaorientáció. 10. Napirend szükségessége, fontossága, napirend összeállítása. 11. Szükséglet, igény tanulmányi séta: közvetlen környezetünkben lévő üzletekbe, szolgáltatókhoz, egyéni vállalkozókhoz 14.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. család, szükséglet, igény, lehetőség, környezetünk, együttműködés, munkalehetőség, választás, hivatás foglalkozások, napirend, rendszeresség beszélgetés, poszter, játék, plakátkészítés, szituációs játékok, kommunikációs feladatok, tanulmányi séták, megbeszélések, csoportmunka, egyéni feladatmegoldás, rajzolás, színezés, megfigyelés - 7 -

8 Termék útja Fogyasztóvédelem /nyersanyag, félkész termék, késztermék / 16. Termék, termékek értéke, ára. 17. Dobozon lévő információk. 18.Egészséges termékek fogyasztása tanulmányi séta: a fentiek megfigyelése termékeken 21.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. 4. A pénz és a 22. Miért kell a pénz? vállalkozások Honnan lesz pénzed? világa Csináljunk pénzt! A pénz története 23. Legyél vállalkozó! Mit akarsz csinálni? 24. Kivel, kiknek, miből akarod csinálni? 25. Hol, mikor akarod termékeidet eladni? 26. Lépésről lépésre: fizetés bankkártyával, pénzfelvétel bank automatából Tanulmányi séta: pénzintézet, vagy vállalkozás megtekintése 29.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. 5. A reklám 30.Termékek felismerése, kiválasztása, csoportosítása. 31. Reklámhordozók /tv, újság, rádió.../ 32. Kereslet, kínálat. 33. Reklámok gyűjtése, elemzése. 34. Szlogenek, logók elemzése. 35. Reklámhordozók, logók, szlogenek készítése Tanulmányi séta: nyomda, egyéni vállalkozások 38.A látottak megbeszélése, tapasztalatok gyűjtése. termék, félkész termék, késztermék, termékgyártás, minőség, érték, ár, piktogramok, jelek, fogyasztóvédelem, szavatossági idő, termékösszetétel vállalkozási formák, szükség, cél vágy, igény, cserekereskedelem, alkalmazott, bank, bankbetét, adósság, fizetés, hitel, munkaadó, munkabér, nyereség, bankautomata reklám, kereslet, kínálat, reklámhordozók, szlogen, logó igaz, hamis állítások, anyaggyűjtés, kiállítás rendezés, megfigyelés, csoportosítás, koop. játékok, piktogramok gyűjtése, készítése, rajzolás, feladatlapok megoldása, tapasztalatok elmondása, plakátkészítés, jegyzetelés beszélgetés, szituációs játékok:osztálybank, cserekereskedelem, tervezés, megbeszélés, vita, kívánságlista, tervezés /saját pénz/, költségvetés készítése /pl. palacsintakészítés, ékszerkészítés../ pénzérmék, papírpénzek, más országok fizetési eszközei, saját pénz tervezése, DVD-nézés: Ez Kész! Pénz! Mi micsoda sorozat: A pénz csoportos munka, ötletroham, tervező munka, színezés, vágás, ragasztás, plakátkészítés, véleménynyilvánítás, megfigyelés, megbeszélés, adatgyűjtés, újságkivágás, rendszerezés, tanulmányi séta - 8 -

9 Kis Menedzser Szakkör (felső tagozat) 1. Időkeret 74 óra/év 2. Célok, feladatok Összhangban a Kerettanterv célkitűzéseivel: Olyan tanulási környezet kialakítása, amely fokozza a tanulókban az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Segítsük elő diákjaink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására. Tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét példákon keresztül ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. Tanulóink vegyenek részt az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátításában. Ez a következőket foglalja magában: az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet erősítése; a gondolkodási kultúra művelése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. Alakítsuk ki, és folyamatosan fejlesszük a diákok fogyasztói kultúráját, tudatos és kritikus fogyasztói magatartását. Szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, megtervezett fejlesztése. A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan - 9 -

10 szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség. 3. Fejlesztési követelmények A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat. Fejlesztő feladat lehet az érvek gyűjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. Fejlesztési cél, hogy növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés a polgári lét alapjait segíti megteremteni. Az 5 8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztésére kell gondolni, mint a konfliktuskezelés, az együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, az előítéletek elutasítása. A gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudáselemek beépítése. A hatékony munkavégzés érdekében a rend, az időbeosztás hatását érdemes megtapasztaltatni. A pénzzel való gazdálkodás alapjait, a gazdálkodási képességet is fejleszteni kell. Tudatosítani kell, hogy a gazdálkodás, az életünk része (termékelemzésekkel, a Vásárlói kosár vizsgálatával). Fejlesztő gyakorlat lehet a különböző termékek rendeltetésének felismerése, a legkedvezőbbek kiválasztása. Értékbecslés játékosan, figyelemfelkeltő plakát tervezése. A 7 8. évfolyamon már elvárható, hogy ismerjék a tanulók egy család jövedelemforrásait és kiadásait. Törekedni kell arra, hogy legyenek elképzeléseik a célszerű gazdálkodásról. A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kell, hogy kerüljön az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek kiválasztásának

11 területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése. A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében - ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. 4. Belépő tevékenységformák Az alsó tagozatról érkező tanulók képesek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy egy vállalkozás eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítés minősége és a szaktudás. Fel tudják fedezni az alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában, valamint a termék értékesíthetőségében. Meg tudják határozni a reklám célját, ismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk van a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során fel tudják idézni a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek döntéseket hozni, a döntéseiket életkori sajátosságaiknak megfelelően indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megadott szempontok alapján képesek megfigyeléseket végezni, megfigyeléseiket rögzíteni Környezettudatos, kritikus fogyasztók, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik. 5. Várható eredmények A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország politikai és gazdasági rendszerének alapelemeit. Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzostáblázatos dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait. Tudjon forrásokra hivatkozni

12 A tanuló tudja bemutatni hazánk társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. Ismerje az Európai Unió felépítését, kialakulásának fontosabb állomásait, hazánk uniós csatlakozásának körülményeit. Legyen képes önállóan véleményt formálni hazánk és az EU kapcsolatáról. A piaci kínálat megítélése és minősítése. Észszerű döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek kihasználása. A tanuló ismerje az írott sajtó, az elektronikus média és a reklámok működését. Legyen képes feltárni a reklám hatásmechanizmusát, tudjon saját reklámot készíteni. Ismerje és alkalmazza mindennapi életünk viselkedési szabályait, normáit a kapcsolattartásban és a véleménynyilvánításban. Legyen határozott jövőképe, rendelkezzen információkkal a képességeinek, érdeklődésének megfelelő szakmákról, valamint a képzés lehetőségeiről. Problémafelismerő, problémamegoldó algoritmikus gondolkodás kialakulása. Jártasság a vállalkozások szervezésében és működtetésében. A tanuló önállóan tudjon üzleti prezentációt, terv-idő hálót, tevékenységi tervet, költségvetést készíteni. 6. Tematika: A felsős Kis Menedzser szakkör tematikája Témacsoportok Témák Fogalmak Módszerek, tevékenységek 1. Európai Unió 1. Európai Unió felépítése 2. Hazánk, Magyarország az EUban 3. Vállalkozás az Unióban 4. Munkavállalás az Eu-ban 2. Munkavállalás 5. Pályaismeret, valamint ennek megszerzése 6. Tájékozódás a karrierlehetőségekről 7. Karrierterv készítése OECD-országok, schengeni egyezmény, Örömóda Tagország, csatlakozás, Jogharmonizáció, munkavállalási engedély, vízum, cégbírósági bejegyzés Munkavállalási engedély, szezonális munka, idénymunka, Szakma, hivatás, szakképzés, OKJ-s szakmák, Hiányszakma, moduláris képzés, Karrier, életcél, perspektíva, jövőkép, hivatás Internetes adatgyűjtés, megbeszélés, tablókészítés Olvasmányok elemzése Tájékozódás az írott és digitális médiában, szociális kompetencia fejlesztésére irányuló feladatok Látogatás megszervezése a FITben Fogalmazások készítése, összehasonlítása, kooperatív Megjegyzés

13 8. Munkavállalás feltételei 9. Munkavállalói jogok és kötelességek 10. A munkaerőpiac helyzete megyénkben Végzettség, képesítés, hiányszakma, túlfoglalkoztatottság, minimálbér, nyugdíjjárulék munkaformák felhasználása Statiszikák elemzése, látogatás szervezése a helyi diákmunkával foglalkozó szövetkezetnél. Látogatás a Munkaügyi Központban. 11. Álláshirdetés Saját vállalkozás álláshirdetésének elkészítése 12. Állás interjú Munkaadó, munkavállaló, empátia, figyelem, humánerőforrás 13. Önéletrajz Szakmai önéletrajz, végzettség, képesítés, érdeklődési terület, Pénzügyek 14. A pénz, és egyéb fizetőeszközök 15. Pénzgazdálkodás a családban 16. Költségtervezés, költségvetés készítése 17. Megtakarítási lehetőségek 18. Pénzforrások biztosítása 19. Egy kis kalkuláció: adó, TB, mérleg 20. Az infláció, és hatásai 4. Bankélet 21. Banki alapfogalmak Termékcsere, cserekereskedelem, értékmérő funkció, elszámolás, készpénz, valuta, Szükséglet, igény, lehetőség, munkabér, Bevétel, kiadás, egyenleg, számla, közüzemi díj, Betét, folyószámla, kincstárjegy, részvény, államkötvény, Szponzor, mecénás, hitelező, hitelintézet, Személyi jövedelemadó, forgalmi adó, ÁFAvisszatérítés, társadalombiztosítás, Vásárlóerő, infláció, defláció, költséginfláció, keresletinfláció, inflációs ráta, Bank, takarékpénztár, betét, számla, hitel 22. A bankszektor és a takarékpénztárak szerepe 23. Pénzügyi szervezetek Vas megyében 24. A Budapest Bank szombathelyi fiókjának látogatása 25. Pénzügyletek a Letét, valutaváltás, Szituációs játékok Hagyományos ill. szakmai önéletrajz megírása, értékelése Szituációs játék: cserekereskedelem, saját pénz készítése, mat. kompetencia fejlesztése: valutaváltással kapcs. Számolási feladatok Családi költségvetés készítése, Banki szóróanyagok gyűjtése, a témával foglalkozó reklámok megbeszélése, szülők meghívása Játékos matematikai feladatok megoldása, mat. kompetencia fejlesztése Újságcikkek gyűjtése, történelmi példák alapján összehasonlító elemzés készítése Banklátogatás, megbeszélés, fogalmazás készítése, meghívott előadó meghallgatása, plakátkészítés

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 9. évfolyam

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 9. évfolyam GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 9. évfolyam A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tanterv a NAT gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben