e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 24/2012. (IX.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város költségvetésér l és végrehajtásának szabályairól szóló7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. (1) A Szigetszentmiklós Város költségvetésr l és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A Képvisel -testület kiadások és a bevételek f összegét a következ k szerint állapítja meg: a) kiadási el irányzat f összege e Ft, b) bevételi el irányzat f összege e Ft, c) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege e Ft, d) a költségvetési hiány bels finanszírozása pénzmaradványból: da) felhalmozási célú e Ft, db) m ködési célú e Ft, e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével e Ft. (2) A Képvisel -testület az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási el irányzatok f összegét az alábbiak szerint határozza meg: a) m ködési célú bevételek e Ft, b) felhalmozási célú bevételek e Ft, c) m ködési célú kiadások e Ft, d) felhalmozási célú kiadások e Ft. (3) A Képvisel -testület az Áht. 23. (2) bekezdése figyelembe vételével a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait el irányzat csoportok, kiemelt el irányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: aa) m ködési célú bevételek e Ft ab) felhalmozási célú bevételek e Ft ac) a személyi jelleg kiadások: 934 e Ft, ad) a munkaadókat terhel járulékok: 474 e Ft, ae) a dologi jelleg kiadások: e Ft, af) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, ag) a speciális célú támogatások: e Ft, ah) a beruházások: e Ft, ai) a felújítások: e Ft, aj) az egyéb felhalmozási célú kiadások: e Ft, b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait el irányzat csoportok, kiemelt el irányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: ba) m ködési célú bevételek: eft bb) a személyi jelleg kiadások: e Ft, bc) a munkaadókat terhel járulékok: e Ft, bd) a dologi jelleg kiadások: e Ft, be) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, bf) a speciális célú támogatások: e Ft,

3 bg) a beruházások: bh) a felújítások: bi) az egyéb felhalmozási célú kiadások: e Ft, 188 e Ft, (4) A képvisel -testület az Áht. 23. (2) bekezdése figyelembe vételével a költségvetési létszámkeretet június 30-áig 796 f ben, a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 53 ben, a 21. mellékletben részletezve határozza meg. (5) A Képvisel -testület a tartalék el irányzatokat az Áht. 23. (3) bekezdése figyelembe vételével a 17. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg: a) általános tartalék e Ft, b) m ködési célú céltartalék: e Ft, c) fejlesztési célú céltartalék: e Ft. 2. A Rendelet 13. (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képvisel i tartalékkeret felhasználásáról a képvisel k szeptember 30-ig írásban benyújtott javaslata alapján a Képvisel -testület határozattal dönt 3. A Rendelet 13. (5) (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) A képvisel i keret a képvisel -testület határozata alapján az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek m ködési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszer sítésre, intézmények kötelez eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson m köd egyházak m ködési célú támogatására és kis érték tárgyi eszköz vásárlására fordítható. (6) A képvisel k a (4) és (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról tárgyévet követ január 15.-ig számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történ átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képvisel nevére, minden esetben, a kedvezményezett támogatott szervezet lehet a vev. 4. A Rendelet a) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép, b) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép, c) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép, d) 4.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép, e) 4.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, f) melléklet helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép, g) melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, h) melléklet helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, i) melléklet helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, j) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép, k) 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép, l) 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép, m) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép, n) 8.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, o) 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép,

4 p) 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép, q) 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép, r) 11.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 18 melléklete lép, s) 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép, t) 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép, u) 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép, v) 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép, z) 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép, 5. A Rendelet 11.. (3) bekezdése hatályát veszti. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ napon hatályát veszíti. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét szeptember 5. napján tartott ülésén alkotta, szeptember 6. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz

5 A költségvetési rendelet (a módosító rendelet mellékletei által) módosított mellékletei 2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegér l, 3. számú melléklet az önkormányzat bevételek forrásonként módosított el irányzatáról, 3/1. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és Családsegít Szolgálat bevételei forrásonként, 3/2. számú melléklet az EGOMIR és Részben Önálló Intézmények bevételei forrásonként, 3/3. számú melléklet a Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként, 3/4. számú melléklet a Városi Könyvtár bevételei forrásonként, 3/5. számú melléklet a T zoltóság bevételei forrásonként, 4. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en 4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en, 4./2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en, 4./3 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai 4./3.0 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat kiadásai számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények kiadásai számú melléklet: Bíró Lajos Iskola kiadásai számú melléklet: Városi Könyvtár kiadásai számú melléklet: Városi T zoltóság kiadásai 4.4 számú melléklet Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, kisebbségi önkormányzatonként, mérlegszer en 5. számú melléklet M ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten, 6. számú melléklet T kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten, 7. számú melléklet Felújítási el irányzatok célonként, 8. számú melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként, 9/1. számú melléklet Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként mérlegszer en, címenként 10. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 12. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya 13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 15. számú melléklet: Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások, 16. számú melléklet az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatásai, 17. számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai, 17/1 számú melléklet: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai,

6 17/2 számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai, 17/3 számú melléklet: Német Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai, 18. számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékai, 19. számú melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai, 20. számú melléklet: az önkormányzati intézmények módosított finanszírozási ütemterve, 22. számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, 22. számú melléklet: az önkormányzati intézmények bevételi el irányzatok nyilvántartása 23. számú melléklet: az önkormányzati intézmények kiadási el irányzatok nyilvántartása 24.a-24.b számú melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási el irányzatok nyilvántartása.

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. Jogcím BEVÉTELEK eredeti módosított szla. I. 1. M ködési bevételek 91 Önkormányzat bevételei Polgármesteri Hivatal bevételei: Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei EGOMIR Bíró L. Ált. Isk Városi Könyvtár Városi T zoltóság 0 Intézmények m ködési bevételek össesen: I. 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev Összesen: Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: Központosított és központi el irányzatok Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Vis maior támogatás Összesen: melléklet

8 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. Jogcím eredeti módosított 1. 4 Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljelleg decentralizált támogatás 0 Összesen: 0 II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásérték bevételek ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú kölcsön törleszt Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) V. Összesen: gg, átfutó, kiegyenlít bevételek 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Tervezett kiadások VI. Hiányzó forrás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után 2 1. melléklet

9 k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím K I A D Á S O K eredeti módosított adatok eft-ban 1. I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás 100 III. Támogatások, elvonások (intézmény 16. finanszírozás nélkül) Intézmények fiananszírozásása M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet

10 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím eredeti módosított 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély egyéb hatósági engedély Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás pályázati díj egyéb bevétel behajtási engedély Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) helységbérleti díj közterület bérleti díja víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja ellátotti étkeztetés tandíj Vackor bölcs de várható támogatási bevétele Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

11 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása Építményadó Építményadó felderítés, adóellen rzés Idegenforgalmi adó Ipar zési adó felderítés, adóellen rzés Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd, építésügyi.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

12 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított 1. Központosított el irányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés El évi jöv. mérséklés beruházás miatti - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyéb jövedelempótló támogatás Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II/9. II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

13 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. 2. tól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez ebb l belterületi utak létesítésének támogatása Bucka csatorna projekt támogatása - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcs de létsítés támogatása Energiahatékonysági Projekt támogatása Megúkúló energiaforrások Bucka tó kármentesítése Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - 2. maradvány elvonás intézményekt l El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és 3. jogszabályi vált. miatt) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és 4. jogszabályi vált.miatt) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. háztartásoktól(közm befizetések) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervt l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ebb l belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcs de létsítés támogatása Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

14 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ködési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. 2. Társulástól Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Bevételek intézmény finanszírozás nélkül Kiadások VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek m ködési célú felhalmozási célú el irányzat maradvány évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére évi elmaradt kiadások el irányzat maradványa lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben 1.3 képz tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI A ütem: eft,b Ütem: e Ft eFt Bölcsi: eft Bucka csatorna: E Ft, Ajti áthúzódó VI./2. hitel: e Ft Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: Hiányzó forrás bels és küls VI./4. finanszírozás után 2. melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

15 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított Hitel lehívás részletezése: ÁJTI Beruházás "A" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "A" Ütem évi ütem MARADVÁNYA: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: Vackor Bölcs de évi elmaradt lehívás visszatervezése az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik! Bucka csatorna beruházás Összesen: melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

16 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK JOGCÍME Városi kiadások összesen Önkormányzat eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.: melléklet

17 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK JOGCÍME Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.: Családsegít Szolgálat EGOMIR eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Bíró Lajos Ált. Iskola Városi Könyvtár melléklet

18 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Városi bevételek összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍME eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások 0 ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó/Többlet forrás Intézmény finanszírozás melléklet

19 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Családsegít Szolgálat EGOMIR Bíró Lajos Ált. Iskola Városi Könyvtár BEVÉTELEK JOGCÍME Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó/Többlet forrás Intézmény finanszírozás eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított melléklet

20 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Cím Intézmények Saját bevételek (m ködési és felhalmozási) TB támogat. Költségvetési támogatás normatíva és közp.tám. száma eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int Feladatra nem osztható 2. EGOMIR és intézményei össz.: Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet 14

21 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban BEVÉTELEK Cím Intézmények Költségvetési támogatás önkorm.tám összesen Tám.ért. felh.bev. száma eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet

22 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban BEVÉTELEK Cím Intézmények Tám.ért. m k. bev Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen száma eredeti ei. mód.ei mód.ei teljesítés eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen #HIV! #HIV! #HIV! melléklet 16

23 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK Cím Intézmények Személyi juttatás Munkaadói járulék. Dologi kiadás száma eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet

24 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK Cím Intézmények k.c. pénze.átad. Szociálpolit ikai juttatások Támogatásért.felh.kiad. Támogatásé rt.m k.kiad. száma eredeti ei. mód.ei mód.ei mód.ei teljesítés mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet 18

25 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK Cím Intézmények Beruházás Felújítás Kiadások összesen száma eredeti ei. mód.ei mód.ei eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet 19

26 Szigetszentmiklós Város ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN adatok:ezer Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti ei. módosított ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok m ködési tartalék fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Önkormányzat melléklet

27 Szigetszentmiklós Város Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai adatok:ezer Ft-ban Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások módosított ei. megnevezése Eredeti ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l Egyéb dologi kiadások 600 Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta melléklet

28 EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA adatok:ezer Ft-ban EGOMÍR Kiadások megnevezése Eredeti ei. módosított Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: 188 Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások EGOMÍR és Intézményei összesen: melléklet

29 BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés módosított ei. Eredeti ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Bíró Lajos Általános Iskola kiadások összesen: melléklet

30 VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA adatok ezer Ft-ban Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése Eredeti ei módosított ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja 326 Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: melléklet

31 M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten adatok e Ft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított eredeti módosított Saját bevételek Személyi juttatások Átengedett bevételek Munkaadókat terhel járulék Támogatásérték bevétel Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadások Állami hozzájárulás Társ. és szociálpol. juttatások ködési kölcsön visszatérülés Pénzeszköz átadás El évi várható pénzm Támogatásérték kiadás EU. El csatlakozási tám. ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat) Egyéb (passzív pü-i elsz.) Tartalék stb. Átmeneti kölcsön nyújtása 290 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.) stb. Megnevezés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: melléklet

32 ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten adatok eft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eredeti módosított Megnevezés Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási kiad. eredeti módosított Felújítások Értékpapír eladás Pénzügyi befektetések 100 El évi várható pénzm Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitel nyújtása Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú visszatérülése hiteltörlesztés (t ke + kamat) EU. El csatlakozási támogatás Egyéb stb. Egyéb stb ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiányzó forrás Hiány: Többlet: melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 110 882 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 125 575 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Önkormányzata Cím száma A költségvetési rendelet címrendje Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 1.1. Polgármesteri Hivatal 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda 2.1. EGOMIR-hoz

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben