Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez"

Átírás

1 Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Mőködtetı Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jenı Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicsergı" II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsıde Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos i Tőzoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Jármővek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 1. sz. melléklet

2 Melléklet a rendelet 1. -ához Az i többségi tulajdonban lévı gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamő Kft Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az i alapítású közalapítványok 1. Felsı-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. I. 1. Mőködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK eredeti 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk Városi Könyvtár Városi Tőzoltóság Intézmények mőködési bevételek össesen: I. 2. ok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Összesen: Átengedett központi adók: Gépjármő adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Termıföld bérbeadásából származó bev Összesen: Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos mőködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: Központosított és központi elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz Helyi tőzoltóságok támogatása ok által szervezett közcélú foglalk Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Összesen: Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljellegő decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. Jogcím eredeti III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése i ingatlanok értékesítése Gépek berendezések, jármővek értékesítése Összesen: ok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9E+05 i lakások értékesítése Összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Összesen: III. Felhalmozási és tıkejellegő bev. összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 Elızı évi támogatások, kiegészítések mőködési 0 0 Elızı évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásértékő bevételek ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül IV. Támogatásértékő bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 Mőködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) V. Összesen: Főggı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Tervezett kiadások VI. Hiányzó forrás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 Elızı évi pénzmaradvány ebbıl: Intézmények pénzmaradványa Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a belsı és külsı finanszírozással összesen Hiány/többlet a belsı és külsı finanszírozás után _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. Jogcím K I A D Á S O K eredeti I. Folyó (mőködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. Mőködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásértékő felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékő tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) Intézmény fiananszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékő kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

6 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély egyéb hatósági engedély Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás pályázati díj egyéb bevétel behajtási engedély Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) helységbérleti díj közterület bérleti díja víz és csatorna közmő bérleti díj Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 0 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 6 3.sz. melléklet

7 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó Idegenforgalmi adó 0 3. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjármő adó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen i lakások értékesítése i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen Központosított elıirányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvt.közmővelıdés támogatás, nyári gyermekétkeztetés Elızı évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) Mővészetoktatás támogatás Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi tőzoltóságok támogatása Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás szociális továbbképzés és szakvizsga egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 7 3.sz. melléklet

8 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN eredeti III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése 500 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ebbıl évi kerékpár út létesítés támogatása Bucka csatorna projekt támogatása IV.5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 8 3.sz. melléklet

9 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek eredeti 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Belsı forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú elıirányzat maradvány évi kötelezettségek visszatervezésére lakásalap igénybevétele (elızı évi tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külsı forrásból: fejlesztési VI/2. hitelbıl VII. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: Hiányzó forrás a belsı és külsı finanszírozás után: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 9 3.sz. melléklet

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély egyéb hatósági engedély Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás pályázati díj és pályázati anyagok díja egyéb bevétel behajtási engedély Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) helységbérleti díj és egyáb bérleti díj közterület bérleti díja víz és csatorna közmő bérleti díj Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamő) Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

11 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó Idegenforgalmi adó 3. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjármő adó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev eft II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen i lakások értékesítése i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen Közponosított és központi támogatás elıirányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvt.közmővelıdés támogatás, nyári gyermekétkeztetés Elızı évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., stb) Mővészetokatatás támogatás 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi tőzoltóságok támogatása Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám II/9. Bevételi jogcím eredeti - szociális továbbképzés és szakvizsga egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. Bev. Kp.-i költségv.-tıl (Mezııri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól és 5. Tököli Önk.-tól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveitıl 4. Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - 1. árvízkárosultak megsegítése 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmő befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + árvízkárosultak 2. megsegítése 785 e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám évi létesítés + BUCKA csatorna 3. projekt támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ebbıl évi kerékpár út létesítés támogatása Bucka csatorna projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú elıirányzat maradvány évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére lakásalap igénybevétele (elızı évi és tárgy évben képzıdı 1.3 tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külsı forrásból: fejlesztési VI./2. hitelbıl VI./3. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: VI./4.Hiányzó forrás belsı és külsı finanszírozás után _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

14 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

15 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

16 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

17 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl eredeti V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással VI./3. együtt: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

18 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

19 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülrıl 6. I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 225 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

20 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás II/9. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen eredeti 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

21 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú VI./3. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

22 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 459 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

23 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

24 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 0 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

25 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással VI./3. együtt: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

26 TŐZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 125 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektıl 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 110 882 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 125 575 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével

e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 24/2012. (IX.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város költségvetésér l és végrehajtásának szabályairól szóló7/2012. (III.01.) önkormányzati

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai ./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2012. évi bevételi elıirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Elı- Cím Alcím Jogcím Jogcím Elıirányzat Bevételi 1. Önkormányzat 1. Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA. Módosítás I. Módosított I.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA. Módosítás I. Módosított I. I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 172 191 12 124 184 315 Költségvetési

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése 2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke mellék let szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Önkormányzata Cím száma A költségvetési rendelet címrendje Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 1.1. Polgármesteri Hivatal 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda 2.1. EGOMIR-hoz

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben