A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA"

Átírás

1 VARSÁNYI ATTILA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA Az első vásárhelyi szabadkőművesek A modern kori szabadkőművesség magyarországi terjedése a 18. században két szálon indult el: az egyik a lengyel, a másik az osztrák vonal. A régi Magyarország területén lengyel emigránsok indították útjára a mozgalmat, Eperjes városában. A lengyel hatás akként is érvényesült, hogy a birodalmi hadsereg tagjaiként Galíciában állomásozó magyar tisztek (pl. Martinovics Ignác) ott ismerkedtek meg a szabadkőművességgel.(1) Sok magyar testvért(2) azonban Bécsben, osztrák páholyokba vettek fel. Ez utóbbi csoport 1774-ben, Pozsony városában önálló páholyt alapított ben megalakult a Grosse Landesloge von Österreich, azaz Ausztria Nagypáholya, amelyben 62 páholy egyesült Ausztria, Csehország, Magyarország és Erdély területéről.(3) Az újfajta szervezkedés kezdetben helyeslésre talált, hamarosan viszont nehéz idők köszöntöttek a mozgalomra. XII. Kelemen pápa már 1738-ban szembefordult a szabadkőművességgel, "In eminenti" kezdetű bullájában az egyházra és az Istentől rendelt világi rendre veszedelmesnek minősítette a testvéreket, kiátkozta őket. A Habsburg birodalomban Mária Terézia már 1764-ben átmenetileg bezáratta a páholyokat, a végleges betiltásukra pedig 1795-ben került sor.(4) A honi szabadkőművesség történetében a kiegyezés hozta meg a fordulópontot, a dualista magyar kormány ban hatálytalanította az 1795-ös tilalmi rendeletet októberében megalakult az első, ismét szabadon működő páholy, a pesti Einigkeit in Vaterland, amely azonban még német nyelven dolgozott májusában, szintén Pesten, már magyar nyelvű páholyt szerveztek, Corvin Mátyás az igazságos néven. Ettől kezdve sorra alakultak a magyar nyelvű páholyok, amelyek március 21-én a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyban egyesültek.(5) A Belügyminisztérium a szabadkőművességet egyesületként kezelte, a nagypáholy alapszabályát jóváhagyás céljából be kellett nyújtani. A jóváhagyott alapszabály szerint "a szabadkőművesség filozofikus, filantropikus és progresszív intézmény. Célja a közerkölcsiség, művelődés és felebaráti szeretet terjesztése és a jótékonyság gyakorlása. A szabadkőművesség kizár köréből minden politikai és vallási kérdést, és tagjait a hazai törvények tiszteletben tartására kötelezi."(6) A kiegyezés utáni fellendülés hatása rövidesen begyűrűzött a korabeli Csongrád megyébe és környékére is. A megye első szabadkőműves páholya Szegeden alakult május 29-én, Árpád néven.(7) Aradon 1871-ben már három páholy (1 / 14)

2 működött (Fraternitas, Petőfi és Széchenyi), Nagyváradon pedig október 29-én bontott zászlót a László király páholy.(8) Hódmezővásárhely első szabadkőművesei is ebben az időszakban kerültek kapcsolatba a mozgalommal. Nagyobb részüket azok adják, akik vagy Vásárhelyen születtek, vagy életük bizonyos szakaszában ott éltek, de később elköltöztek a városból és új lakóhelyükön váltak a "királyi művészet"(9) gyakorlóivá: Szegeden az Árpád páholy vette fel soraiba Balassa Ármin ügyvéd-újságírót és Irányi Dezsőt, a szegedi törvényszék jegyzőjét és albíráját. Budapesten ifj. Imre Józsefszemész a Corvin Mátyás, Kallós Ede szobrászművész a Deák Ferenc, Sándor Pál kereskedő a Martinovics páholy tagja lett. Ormos Ede újságíró-polihisztor előbb Szegeden az Árpád, később Budapesten a Martinovics páholyban dolgozott.(10) Kisebb arányban képviseltetik magukat azok a testvérek, akik vásárhelyi lakosként lettek tagjai a mozgalomnak. Köztük található azonban a város első szabadkőművese, Adler Géza terménykereskedő, aki 1879 és 1894 között volt a nagyváradi László király páholy tagja.(11) Adler 1855-ben született, 1888 és 1890 között a vásárhelyi zsidó hitközség elnöke volt, majd Bécsbe költözött(12) Schuller József királyi törvényszéki bíró 1892 és 1897 között a kolozsvári Unio, Seltmann Lajos főrabbi 1889-től 1918-ig a fővárosi Könyves Kálmán, Mendli Károly rajztanár 1895-től, Wilheim Arnold ügyvéd től, Kovács János ügyvéd 1900-tól pedig a szegedi Árpád páholy kötelékébe tartozott.(13) A 20. század első évtizedében alábbhagyott a lendület, majd az 1910-es évek elején gyökeres fordulat következett be a vásárhelyi szabadkőművesség történetében. A Virradat szabadkőműves kör megalakulása 1910 márciusában Szegeden összekülönböztek egymással a szabadkőműves testvérek, s a konfliktusnak páholyszakadás lett a vége. A konzervatív beállítottságú Árpád páholyból kivált 12 tag, és március 21-én megalakították a radikálisabb Szeged páholyt. Az Árpád páholy reakciója sem késett sokáig: az érvágást kompenzálandó tagfelvételi láz lett úrrá rajtuk. Ettől a pillanattól számíthatjuk a vásárhelyi szabadkőművesség igazi fellendülését március 4-énMüller Ferenc orvos volt az első fecske, december 16-án aztán egyszerre kilenc vásárhelyi kereső (14) lett a szegedi páholy tagja: Bauer Imre gőzmalom-tulajdonos, Beretzk Péter gyógyszerész, Czukor Bálint ügyvéd, Genersich Antal kórházi igazgató-főorvos, Mattiassich Dezső királyi közjegyző, Reich Ede városi főmérnök, Singer Sándor és Szemző Miksa ügyvédek, valamint Vetró Lajos Endre árvaszéki ülnök.(15) A szegedi páholy frissen felvett vásárhelyi tagjai számára azonban hamar világossá vált, hogy kemény fába vágták a fejszéjüket: a szabadkőműves léttel ugyanis természetesen együtt járt a különböző fokú páholymunkák és értekezletek rendszeres látogatása is. Mivel ezekre általában hétköznap, munka után, az esti órákban került sor, nem csodálkozhatunk azon, hogy a vidéki tagok számára gondot jelentett az utazgatás. Mivel Orosházán is éltek "bejáró" szabadkőművesek (Klein Simon orvost és Müller Jenő ügyvédet, a már említett (2 / 14)

3 vásárhelyi Müller Ferenc bátyját, január harmincadikán(16), Adler Miksagyógyszerészt pedig november ötödikén(17) vették fel az aradi Összetartás páholy kötelékébe), a közös igényből megoldás született: március hetedikén, Hódmezővásárhelyen tartott értekezletet 12 helyi testvér, melyen megjelent az Árpád páholy két prominens tagja is, Pálfy József főmester (18) ésszékely Vilmos, valamint az orosházi szabadkőművesek képviseletében Müller Jenő. Elsőként Müller Ferenc emelkedett szólásra, s szónoki képességeit megcsillantva a szabadkőműves kör megalakítása mellett tört lándzsát: "Erős a hitem..., hogy Hódmezővásárhely keletén is elkövetkezik a virradat, mert hiszen feltűnt már a keleti égbolton a derengő hajnalpír, hiszen megjelent már az első bíztató reménysugár, melyet, remélem, nyomon fog követni a folyton erősbödő sugárkéve, hogy áttörje, szétoszlassa az emberi lelkekre nehezedő homályt, sötétséget."(19) A két évvel korábbi szakadást még mindig érző, presztízséből vesztett Árpád páholy főmestere, Pálfy József az érzelmeivel viaskodott: jó szabadkőművesként örülnie kellett, hogy új szem kapcsolódik a testvéri láncba; egyre gyengülő páholya főmestereként azonban világosan kellett látnia, hogy a most még csak kört alakító, azaz továbbra is az Árpád páholy kebelében dolgozó vásárhelyiek előbbutóbb végképp önállósodni fognak, kiszakadnak majd a szegedi szabadkőművesség kötelékéből. Hozzászólásában Pálfy hangsúlyozta, hogy a vásárhelyiek túlnyomórészt kezdő szabadkőművesek, akiknek komoly szükségük lesz még az anyapáholy további, rendszeres látogatására. Csak érzékeltetni szeretném, mennyire igaza volt: a köralakító testvérek közül egyedül Kovács János rendelkezett komolyabb, tizenkét évre visszatekintő "mozgalmi" múlttal, Müller Ferenc az értekezlet idején egy éve és három napja volt szabadkőműves, a többiek pedig nem egészen három hónapja! Érthető tehát, hogy Pálfy csak úgy volt hajlandó támogatni a köralakítást, ha a vásárhelyi testvérek az Árpád páhollyal a rájuk nézve feltétlenül szükséges kapcsolatot megtartják. Szemző Miksa válaszában ugyan ezt lelkesen megígérte, a későbbi történések Pálfy rossz előérzetét igazolták...(20) Ezek után Pálfy József feltette a kérdést, hogy kívánják-e a testvérek azt, hogy Hódmezővásárhelyen szabadkőműves kör létesüljön, amelyre egyhangú felkiáltás("kívánjuk!") volt a válasz. Az értekezlet résztvevőinek így már csak annyi megbeszélni valója maradt, hogy az újonnan alakult kör mikor tartsa az értekezleteit. Müller Jenő ugyanis azt kérte, hogy az addigi csütörtöki napot vessék el, mivel az aradi Összetartás páholy is akkor tartja munkáit, ami problémát okoz az orosházi testvéreknek. A többiek akceptálták a kérést, elhatározták, hogy a Virradat kör a hónap minden második keddjén tartja értekezleteit.(21) Vásárhelyről hivatalos levél (tábla) ment Szegedre, melyben tudatták az Árpád páholy tagságával az értekezlet határozatait. A szegediek a március 23-i páholymunkájukon foglalkoztak a kérdéssel, melyen hozzájárultak a Virradat kör megalakulásához. Ennek birtokában március 29-én már az alakuló értekezletre is sor kerülhetett. Elsőként ismét Müller Ferenc emelkedett szólásra, mondandójában biztosította az anyapáholyt arról, hogy a kört minden szegedi páholymunkán képviselni fogja néhány testvér. A kör megalakítását Müller Ferenc azért tartotta szükségesnek, hogy általa erősödjön a vásárhelyi tagokban a szabadkőműves szövetséghez tartozás érzése, és kellőképp előkészítse a talajt a majdani páholyalapításhoz.(22) A testvérek egyhangú lelkesedéssel kimondták a Virradat kör megalakítását, elfogadták a kör rendtartását(23), amely szerint a kör a szegedi Árpád páholy vezetése alatt áll, (3 / 14)

4 tagjai "az Árpád páholyhoz tartozó mindazon aktív szabadkőművesek, akik a kör székhelyén laknak, az Árpád páholy azon tagjai, akik a kör székhelyének vidékén laknak, s írásos kérelmük alapján a körhöz való csatlakozásra a páholytól engedélyt kérnek..."(24) A célkitűzések megfeleltek annak, amiről Müller a bevezetőjében felvázolt, a rendtartás pedig kimondta, hogy a kör a kitűzött célok elérésére "a szabadkőműves szertartások mellőzésével rendes értekezleteket tart."(25) Megválasztották a tisztikart is, elnök az életkora (66 év) és szabadkőműves pályafutásának időtartama tekintetében is doyen Kovács János, a titkár pedig a rendkívül agilis Müller Ferenc lett.(26) A rendtartás szerint az elnök feladata a kör képviselete, ő felelős a kör működéséért, míg a titkár tudatja a kör tagjaival az értekezletek időpontját és tárgysorozatát, valamint vezeti az értekezletek jegyzőkönyveit (munkatábláit). Végül a rendtartás rögzítette, hogy "a kör július és augusztus hónapok kivételével legalább kéthetenként értekezletet tart."(27) A Virradat szabadkőműves kör programját a budapesti nagypáholyhoz címzett levelükben fogalmazták meg: "Mindenkor arra fogunk törekedni, hogy az emberi lelkeknek a mélyében a hideg közönynek, a társadalmi előítéleteknek és babonáknak, a faji és felekezeti gyűlölségnek hamuja alatt szendergő isteni szikrát lángra lobbantsuk, serény kalapácsütésekkel lepattogtassuk, testvériesen szerető szívünk melegével felolvasszuk az emberi szíveket körülvevő vastag jégkérget... A profán(28) életben is minden szem, amely a világosságot megpillantotta, gyönyörködhessen a szellemi télvirradásban, a szabadkőműves eszmék hajnalhasadásában."(29) A Virradat szabadkőműves páholy megalakulása Az új kör értekezleteit Mattiassich Dezső kir. közjegyző irodájában tartotta, a Kossuth tér 3. szám alatt.(30) Hamarosan újabb vásárhelyi keresők lettek az Árpád páholy, s vele párhuzamosan a Virradat kör tagjai: Szathmáry Tihamér rendőrfőkapitány április 25-én, Weisz Adolf orvos pedig április 29-én.(31) Az április 23-i köri értekezleten került szóba Csukássy Jenő budapesti főszónok aggálya a rendtartással kapcsolatban: a fővárosi nagypáholy állásfoglalása szerint a Virradat kört ki kell vonni a szegedi Árpád páholy fennhatósága alól, a kör ugyanis közvetlenül a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme és irányítása alá tartozik, csak annyiban függ az Árpád páholytól, amennyiben a kört alkotó testvérek egyúttal a szegedi páholy tagjai is. Ugyanezen az értekezleten rögzítették határozatban azt, hogy a kör minden hónap első és harmadik keddjén, este nyolc órakor tartja ös szejöveteleit Mattiassich irodájában, a kör profán címéül pedig Müller Ferenc titkár címe szolgál: Kállay u. 26.(32) A megalakulást követő időszak nem bizonyult túl mozgalmasnak, mintha a köralapításban elfáradtak volna a testvérek, vagy egyszerűen csak nem tudták, friss szabadkőművesként mihez is kezdjenek. A rendtartás szerint munkássági körükbe tartozott a különböző páholyoktól érkező hivatalos levelek tárgyalása, viták kezdeményezése a szabadkőművességet érdeklő kérdések felett, valamint alkalmat kellett adniuk tagjaiknak szabadkőműves szellemű előadások tartására.(33) 1912 őszén ezen nemes elképzelések közül csak az első valósult meg. Volt testvér, akit kifejezetten zavart is ez a "semmittevés", az október 3-i értekezleten Mattiassich Dezső szokatlanul kritikus hangnemben beszélt tagtársaival. Néhány nappal korábban ugyanis Vásárhelyen járt Csukássy főszónok, aki tudakozódott a kör helyzetéről. (4 / 14)

5 A közjegyző ekként tájékoztatta vendégét: "Valami jelentékenyebb dolgot még nem cselekszünk, Szegedre hol járunk, hol nem, túlságos lelkesedés nem bánt bennünket, s ha ez tovább így tart, bizony nem nagy hasznára leszünk szövetségünknek."(34) december 21-én öt vásárhelyi testvér lett az Árpád páholy és a Virradat kör tagja: Arany János városi számvevő, Barabás István unitárius lelkész, Erdős Jeromos ügyvéd, Pista Zsigmond állami iskolai igazgató-tanító és Reiter Oszkár orvos.(35) Ugyanekkor fogadott soraiba a szegedi páholy három orosházi keresőt is, akik a később megalakult Virradat páholy alapító tagjai lettek: Darányi Árpádgyógyszerész, Hajdú Mihály állami tanító és Török István tanító.(36) január hetedikén került sor a köri tisztújításra: elnökké ismét Kovács Jánost, titkárrá pedig Müller Ferencet választották.(37) Először töltötték be a szónok és a kincstáros posztját. A szónok feladata az elnök helyettesítése volt, őrködött a szabadkőműves alkotmány és alapszabály megtartása felett, ügyelt a határozatok pontos megtartására, ellenőrizte a szavazatok, valamint az özvegypersely(38) tartalmának megszámlálását.(39) Erre a feladatra a mindössze 23 napja szabadkőműves Barabás Istvánt választották.(40) A kincstáros személyes felelősség terhe mellett kezelte a kör vagyonát és vezette a számadásokat, beszedte a tagdíjakat, teljesítette az elnök által utalványozott fizetéseket, a december havi utolsó értekezleten beterjesztette a jövő évi költségvetést, év végén elkészítette a számadásokat.(41) A kincstárosi tisztséget Czukor Bálintra bízták (42), akit lemondása után, május huszadikán Pista Zsigmond követett e poszton.(43) március tizedikén az aradi Összetartás páholy jubileumi díszmunkát tartott, melyen részt vett a Virradat kör titkára, Müller Ferenc is. A díszmunka kiváló alkalmat teremtett a küszöbön álló páholyalapítás kérdésének megtárgyalására. Müller annyi eredményt elért, hogy a nyíregyházi Szabolcs páholy főmestere, Popini Albert megígérte, rövidesen Hódmezővásárhelyre látogat, a további lépések megtárgyalása céljából.(44) A páholyalapításhoz szükséges kellékekkel már rendelkeztek a vásárhelyi testvérek, így Popini május 25-i látogatása alkalmával megállapodtak, hogy rövidesen értekezletet hívnak össze, majd az Árpád páholytól, az anyagi kérdések elintézése után, azonnal a fedezésüket(45) kérik.(46) Az említett előkészítő értekezletre május harmincadikán került sor. A Virradat kör tagjai azonban nem voltak teljesen egységesek a páholyalapítás kérdésében, igaz, a felszólalók többsége (Singer, Genersich, Beretzk és Szathmáry) mellette tört lándzsát. A másik oldalt Müller Jenő képviselte, szerinte technikai akadályai vannak a páholy létrehozásának: a Virradat körnek éppen annyi tagja van, amennyi a páholy tisztikari állásainak betöltéséhez szükséges. Müller Jenő szerint jobb lenne az alakulást őszre halasztani, s addig megerősíteni a kör személyi állományát. A többiek elvetették e javaslatot, a kör határozatot hozott, mely szerint a másnapi szegedi páholymunkán bejelentik kilépésüket az Arpád páholyból.(47) A május 31-i tisztikari értekezleten az Árpád páholy vezetői ezt tudomásul vették, elhatározták, hogy a vásárhelyi testvérek által addig befizetett díjakból ezer koronát visszaadnak a születendő páholy részére, valamint évente négy-öt alkalommal rituális munkákra átengedik nekik saját páholyhelyiségeiket.(48) június tizedikén a Virradat kör ún. szabad ég alatti munkát tartott, melyen a (5 / 14)

6 testvérek kimondták, hogy Virradat név alatt, "A világosságért" jeligével Hódmezővásárhelyen szabadkőműves páholyt alapítanak. A megjelenteket Kovács János elnök köszöntötte: "Szabadkőműves testvéri szeretettel üdvözöllek benneteket. Nagyfontosságú gyűlésre jöttünk össze ez alkalommal, az a feladatunk, hogy az Árpád páholytól nyert elbocsátásunk után Hódmezővásárhely keletén megalapítsuk a saját páholyunkat. Ez ünnepélyes alkalommal tehát arra kell gondolnunk, hogy megalakítandó páholyunkat akként szervezzük, miszerint az a jövendő fejlődésre biztos alappal és feltételekkel bírjon. Hódmezővásárhely keletén a demokratikus elvek követőinek oly nagy számával találkozunk, hogy azok kiválóbbjai között tetszés szerint választhatunk, csak jól tudjuk megválasztani az igaz szabadkőművességre hajló egyéneket. Páholyunk alapításának egyikfő célját én abban látom, hogy az elveinket vallókat minél nagyobb számban - de csakis az arra valókat - egy táborba összegyűjtsük s egyesített erővel munkáljuk a szabadkőművesség világszerte erős, mert üdvös, emberbaráti cselekedeteit. Szervezkedjünk tehát az igaz szabadkőművesség zászlaja alatt egymás megértésével és a kölcsönös szeretet jegyében."(49) Kovács János után Müller Ferenc titkár kért szót, vázolta a nap jelentőségét, amelyen régi, szeretettel gondozott és ápolt vágya válik valóra. "A mai összejövetelünk célja ugyanis a páholyalakítás s ennek az első szabadkőműves munkának symbolikus neve szabad ég alatti munka... Most, amidőn nemcsak Magyarországon, de széles e világon mindenütt, ahol testvérek vannak s azok páholyokba tömörültek, minden nap más és más keleten összejönnek, midőn leszáll az est s a sötétség leple alatt a világosság bajnokai ünnepet ülnek, János napi ünnepet(50), a világosságnak ünnepét; most, amidőn mindenfelé a munkaévad végén a megérdemelt pihenőre akarnak térni a testvérek, mi akkor vesszük kezünkbe az alkotó kalapácsot, mi most kezdünk csak igazán komoly munkánkhoz. Boldognak érzem magam e percekben, és bár általában pesszimista szoktam lenni, e percben lehetetlen optimistának nem lennem, lehetetlen nem reménykednem egy szebb, jobb és boldogabb jövőben, midőn látom, hogy rövid idő alatt a szabadkőműves eszmék milyen tért hódítottak Hódmezővásárhely keletén; lehetetlen nem bíznom a jövőben, midőn körülnézve 22 lelkes testvért látok, s midőn azt látom, hogy azon pár testvér is, kik eddig különösebb érdeklődést nem tanúsítottak a szabadkőműves eszmék iránt, akik eddig csak dilettánsai voltak a királyi művészetnek, most, amikor magunkról, a magunk komoly munkájáról van szó, lelkesedéssel jöttek el, s agyuk egész bölcsességét, karjuk teljes erejét s szívük-lelkük pompázó szépségét helyezik a szabadkőműves eszmék oltárára. Ebben a jövő munkája sikerének biztos zálogát látom. Kívánom e percben, hogy a jövő tevékeny páholyéletében mindenkor az a két jelmondat legyen uralkodó, mely azon két páholy jelmondata, melyekből összeverődtünk. Kívánom, hogy mindenkor otthonos legyen az őszinte, meleg "testvériség", mely az Árpád páholy jeligéje, a testvérek kölcsönös megértéssel s egymást a magasztos cél elérésére való támogatással dolgozzanak, de soha ne hiányozzék azon másik páholy jelmondata sem, mely három igen érdemes szabadkőműves testvérrel ajándékozott meg: az "összetartás". A testvéri szeretet és összetartás vezessen bennünket minden munkánkban. A rituálé szerint a szabadkőművesek munkájukat délben kezdik és éjfélkor hagyják abban. Ez nem helyes. A szabadkőművesek éjfélkor kezdenek dolgozni, amikor teljes a sötétség, s csak akkor teszik le a kalapácsot, ha itt lesz a dél, amikor általános és teljes lesz a szellemi világosság. Elődeink munkájának köszönhetjük, hogy mi már nem éjfélkor kezdjük a munkánkat, a mi munkánk kezdetét a "virradat" szabja meg. Itt van tehát a virradat, itt van a komoly, nagy munkának az ideje; vegyük kezünkbe a munkás kalapácsot, kezdődjék meg a szakadatlan, önzetlen munka a tejes világosságért, a teljes világosság bekövetkezéséig!"(51) (6 / 14)

7 Nem véletlenül emlegette Müller szónoklatában visszatérően a munka szót, hiszen a testvérek a beszéd elhangzása után rögtön dolgozni is kezdtek: megválasztották az ideiglenesen megalakult páholy tisztikarát. A páholy világosságai a következők lettek: Kovács János a főmester, Mattiassich Dezső a helyettes főmester, Singer Sándor az I. felügyelő, Beretzk Péter a II. felügyelő, Müller Jenő a szónok és Müller Ferenc a titkár. A további tisztségek: kincstárossá Vetró Lajos Endrét, templomőrré Reich Edét, alamizsnás mesterré Adler Miksát, előkészítő mesterré Klein Simont választották.(52) Első ízben választottak kincstári bizottságot, amely öt tagból állt, feladata volt a kincstáros számadásainak évenkénti, tételes megvizsgálása, egyes kiadási és bevételi számlák egybevetése a költségvetés tételeivel, a kincstárossal közösen a zárszámadás vagyonleltárának megállapítása, költségelőirányzat elkészítése. A kincstár, az özvegypersely, a páholy alapja, valamint minden más vagyona a kincstári bizottság felügyelete alatt állt.(53) A bizottság tagja, a június 26-i választás alapján, Kovács János főmester, Vetró Lajos Endre kincstáros, valamint Arany János, Darányi Árpád és Szemző Miksa lett.(54) A választás eredményének kihirdetése után Kovács főmester megtartotta székfoglaló beszédét: "Szeretett testvérek! Azért a kitüntető bizalomért, mellyel főmestereteknek választottatok meg, fogadjátok hálás köszönetemet. Érdememen felülinek tartom e kitüntetést, melyet se nem kértem, sem rá nem szolgáltam, sőt úgy érzem, hogy annak feladatai erőmet és tehetségemet felülmúlják. De nem lennék igaz szabadkőműves, ha a kitüntetést visszautasítanám és el nem fogadnám. Elfogadom tehát a reám ruházott főmesteri tisztet annak a kötelességnek érzetével, mely minden szabadkőművestől megköveteli a munkát, a közös emberbaráti nemes feladatok munkálását. Programomat ez képezi, ennél többet ne kívánjatok most tőlem. Hiszem, hogy főmesteri vezetésem alatt végzendő munkáink e célokat mindenkor híven fogják szolgálni, munkáinkban az összetartás szelleme erősödik, a profán világra való kihatásunk pedig, ami egyik fő célunkat kell, hogy képezze, növekedni fog. Erre a munkára kérem a legfőbb Világosság erőt adó szellemét és a ti bölcs tanácsotokat!"(55) A főmesteri székfoglaló után vetődött fel a páholy nevének megállapítása. A testvérek egyik része a köri név, vagyis a Virradat megtartása mellett volt, mások a Bercsényi elnevezés mellett kardoskodtak. Szavazásra került sor, ahol szótöbbséggel a Virradat név és "a világosságért" jelige mellett határoztak.(56) Több mint két hét telt el a szabad ég alatti munkán elhatározott ideiglenes páholyalapítás után, mikor újra találkoztak a vásárhelyi testvérek. A június 26-i összejövetel egyértelműen jelezte, hogy minőségi változás állott be a helyi szabadkőművesség életében: nem egyszerű köri értekezletet tartottak, hanem az új páholy alakuló munkáját, melyhez immár szertartásszerű megnyitás dukált. 21 megjelent páholytag előtt mutatta be Müller Ferenc titkár a budapesti Szövetségtanács tábláját, mely szerint a hódmezővásárhelyi Virradat páholy ideiglenes munkaengedély iránt benyújtott kérvényét az igen érdemes Szövetségtanács örömmel vette tudomásul a június 14-én megtartott ülésén, s részükre az ideiglenes munkaengedélyt megadta. A titkár ajánlatára a testvérek a szabadkőműves alkotmány VII. alaptörvénye 6. -a alapján, az ugyanezen alaptörvény 7. -ában előírt módon, ideiglenes páholyból rendes páhollyá alakultak, majd előbb a főmester, utána az egyéb tisztségviselők tették le a XII. alaptörvény 1. -ában körülírt fogadalmat. Kovács János a fogadalmát még a szabad ég alatti munkát vezető testvér (Müller Ferenc) előtt tette le, a többiek azonban már a beiktatott főmester előtt.(57) (7 / 14)

8 A hódmezővásárhelyi Virradat páholyt 23 testvér alapította (Adler, Arany, Barabás, Bauer, Beretzk, Darányi, Erdős, Genersich, Hajdú, Klein, Kovács, Mattiassich, Müller Ferenc, Müller Jenő, Pista, Reich, Reiter, Singer, Szathmáry, Szemző, Török, Vetró és Weisz), akik két helyről verbuválódtak: húszan a szegedi Árpád, hárman az aradi Összetartás páholy kebeléből. Az elválás azonban nem bizonyult zökkenőmentesnek, apró porszemek kerültek a szabadkőműves együttműködés fogaskerekébe. Az Árpád páholy például azt nehezményezte, hogy a vásárhelyi testvérek nagy része nem fizette be az 1912-es esztendő második, valamint az 1913-as év első félévére eső vidéki páholyalap járulékokat, holott a Virradat páholy a fővárosi nagypáholynak arról számolt be, hogy ezen összegeket a teljes 1913-as esztendőre rendezték.(58) Problémák merültek fel a vásárhelyiek tagdíjfizetésével kapcsolatosan is. Az aradiaktól sem volt zökkenőmentes a búcsú: az Összetartás páholy június 12-i munkáján megadta ugyan az elbocsátást Klein Simonnak, Müller Jenőnek és Adler Miksának, de személyenként harminc koronát követelt tőlük az elbocsátási okmány kiállításáért, holott - olvashatjuk Müller Ferenc titkár a nagypáholyhoz intézett panaszában -, "a három testvér kíméletből nem kérte vissza a páholyalapra befizetett pénzeket, sőt, mint tudom, részvényeik is voltak, s azokat sem óhajtották kiegyenlíttetni, s mégis így jártak el velük szemben."(59) A páholyjelvény kérdése A vásárhelyi testvérek 85 évvel ezelőtt nagy reményekkel, lelkesen indították útjára a Virradat páholyt, amely hivatalosan 1920-ig, gyakorlatilag csak 1919-ig működött. Nem született szerencsés csillagzat alatt: mire megerősödhetett volna, kitört az első világháború, a testvérek jelentős része a frontra került, miközben az itthon maradottak folyamatos, egymás elleni ármánykodásaikkal gyengítették szövetségüket. Volt azonban egy harmadik probléma is, mégpedig az a vészes tehetetlenség, döntésképtelenség, amely az új páholy szinte első elintézendő kérdésénél, a páholyjelvény kiválasztásánál rögtön a felszínre került. Egy ilyen horderejű kérdés eldöntése normális esetben talán egy hónapot vett volna igénybe, a vásárhelyi testvérek azonban közel fél évig rágódtak rajta. A megalakulás mámoros időszakában, az június 26-i páholymunkán kezdődött a történet. Csukássy Jenő budapesti főszónok korábban a hét arany búzakalászt ajánlotta a vásárhelyi szabadkőművesek figyelmébe, amely egyrészt szimbólumként is megfelelő, másrészt stílszerű is, hiszen mind Hódmezővásárhely, mind Orosháza lakói zömében földműveléssel foglalkoznak. Müller Ferenc titkár négy szabadkőműves szobrászművésszel (Kernstock Károly, Vágó Dezső, Telcs Ede és Kallós Ede) lépett érintkezésbe, hogy modelleket készítsenek. A páholytagok egyhangúlag elfogadták a hét búzakalászt jelvényként, mely keskeny, rövid, de nem feltűnő kék-sárga szalagon függjön, lekapcsolható és gomblyukjelvényként is használható legyen. Felkérték Szathmáry Tihamért, hogy ötödikként ő is készítsen egy mintát, s a munkák közül Genersich, Reich és Szathmáry testvérek fogják majd kiválasztani a legmegfelelőbbet (utóbbi esetében rögtön felmerül némi összeférhetetlenség is...), majd a minta után a szintén szabadkőműves Pártos Lajos készíti el a jelvényeket.(60) A jelvénytervezési felhívásra egyedül Vágó Dezső válaszolt, akinek három különböző tervezete szeptember 23-án került a testvérek elé. Egyik sem felelt meg teljesen az ízlésüknek, végül mégis kiválasztottak egyet, amelyen a hét búzakalászt egy (8 / 14)

9 sarló fogja össze. Szathmáry Tihamér tervezete nem felelt meg a páholy határozatának, ugyanis egyes tagtársak azon elképzelését követte, mely szerint a virradat jelképének, a felkelő napnak kellene a jelvény fő motívumának lennie a búzakalászok helyett.(61) Október hetedikén kiderült, hogy a testvérek afféle "titkári engedetlenségi mozgalommal" találták magukat szemben, amely egy megfelelően működő, erőskezű főmester által irányított páholyban elképzelhetetlen lett volna. Müller Ferenc ekkor kért ugyanis bocsánatot, hogy a legutóbbi munka páholyhatározatával szembehelyezkedve a kiválasztott jelvényt nem rendelte meg, bízva abban, hogy annál szebbet is lehet készíttetni, ráadásul úgy, hogy a felkelő napot favorizáló testvérek óhaja is teljesülhessen. Müller nem vesztegette az időt, saját szakállára érintkezésbe lépett további két szobrásszal, Pásztor Jánossal és Rubleczky Gézával, hogy készítsenek olyan terveket, melyekben a hét kalász és a felkelő nap egyaránt megjelenik. A titkár rögtön be is mutatta Pásztor három rajzát, valamint Rubleczky egy gipsztervét. A jelvénybizottság nevében Genersich Antal a Pásztorés a Rubleczky-tervet is igen ízlésesnek találta, javasolta, hogy mindkettőt készíttessék el, Pásztorét háromszög alakban, Rubleczkyét pedig kétkoronás nagyságban gomblyukjelvénynek.(62) 1913 decemberére aztán csak megszülettek a jelvények, mindkettőből ötven-ötven darabot rendelt a páholy.(63) A jelvények pontos leírása is megtalálható a budapesti nagypáholyhoz küldött egyik levelükben: "A nyakjelvény szalagja Hódmezővásárhely színeit mutatja, mindkét jelvényen 7 db. búzakalász látható, száma szabadkőműves szám, a búzakalász szintén városunkat szimbolizálja, minthogy az főleg földművelő város, és 'aranykalásszal ékes rónaságon' fekszik. Végül a páholy neve is symbolicusan kifejezésre jut a felkelő napban."(64) A megalakulás zászlóvivői: Kovács János és Müller Ferenc Végül szólnunk kell a Virradat páholy kezdeti időszakának két legfontosabb tisztségviselőjéről, Kovács Jánosról és Müller Ferencről. (9 / 14)

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története 1947-ig A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES A SZABADKŐMŰVES KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES A SZABADKŐMŰVES KOSZTOLÁNYI DEZSŐ BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES A SZABADKŐMŰVES KOSZTOLÁNYI DEZSŐ A 19-20. századi magyar szabadkőművességhez a szellemi élet szinte valamennyi jelentős képviselője csatlakozott, Ady Endrétől Zipernovszky Károly

Részletesebben

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 OU VZÍ Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 1. Mezőkovácsháza története vázlatosan (1) Mezőkovácsháza Magyarország egyik legnagyobb megyéjében, az 5669 km2 területű Békés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai:

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai: Határozatok tára Közgyűlések határozatai: 1/2012.01.06 határozat: a tagok egyhangúan döntenek arról, hogy létrehozzák az EGY S ÉG Központ Közhasznú Egyesületet. 2/2012.01.06 határozat: a jelen lévő alapítók

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND MAGYAR SZÖVETSÉGÉNEK (2004. november 12.) ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Jeruzsálemi, Rodoszi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyecsed Város Művelődési Házának nagytermében, Nagyecsed Város, Fábiánháza Község, Mérk Nagyközség, Vállaj Község, Tiborszállás Község önkormányzati képviselő-testületeinek

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Közgyűlési Jegyzőkönyv Közgyűlési Jegyzőkönyv,amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) 2014. szeptember 19-én 09:00 órakor megtartott közgyűléséről.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK!

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK! HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. november 4.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) MOST AKKOR JÁR? vagy

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Az iratanyag ismertetése

Az iratanyag ismertetése Spekner Enikő A SZABADKŐMŰVES SZERVEZETEK - COMENIUS PÁHOLY Szalay Károly, a páholy későbbi titkára, a szabadkőműves eszmék egyik teoretikusa, 1909-ben készített egy Tájékoztatót a szabadkőművesség céljairól

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata 320 13/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 2-án 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata Napirend: 1./

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben