Újhartyán Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újhartyán Község Önkormányzata"

Átírás

1 Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29) , , Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége: 06/ Kelt: Újhartyán, Tárgy: előzetes vélemény kérés KV-készítés szükségességének eldöntéséhez Újhartyán Településrendezési tervének részleges módsításáhz A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK részére! Kapják: a mellékelt címlista szerinti Címzettek Tisztelt Címzett! ÚJHARTYÁN község hárm részterületén szerkezeti tervének (TSZT) és építési szabályzatának (HÉSZ) kisebb módsítását kezdeményezi, a mellékelt ismertetőben leírt területeken. A település egy-egy részterületére kiterjedő TSZT- módsítás illetve építési szabályzat és szabályzási terv készítés az eseti mérlegelés függvényében környezeti vizsgálat leflytatására kötelezett tevékenységek körébe tartzik és a vnatkzó krmányrendelet értelmében szükséges a környezet védelmében érdekelt szervek előzetes véleményének kikérése. ÚJHARTYÁN település Önkrmányzata ezútn kéri fel a Környezet Védelméért Felelős Szerveket, a rendeletben előírt tájékztatás megadása mellett szakvéleményük megadására a településrendezési tervezéshez külön környezeti vizsgálat (KV) leflytatásának szükségességét illetően, figyelembe véve, hgy: - a tervezett területfelhasználási váltztatásk nem tartznak a 314/2005.(XII.25.) Kr. szerinti környezethasználati engedély kiadásáhz kötött tevékenységi körbe, - a tervezett módsításk településszerkezeti és területfelhasználási szempntból kis területre terjednek ki és kisebb jelentőségűek, - védett-, Natura- és öklógia hálózati területeket, kulturális örökségvédelmi értékeket hátránysan nem érintenek. Kérjük, hgy a településrendezési tervi KV-készítés szükségességére vnatkzó állásfglalásukat 15 naps határidővel megadni szíveskedjenek. Az önkrmányzat határidőben beérkezett szakvélemények alapján hzza meg döntését a környezeti vizsgálat leflytatásáról vagy ennek mellőzéséről. Tájékztatásul közöljük, hgy tervezési területek környezet- és természetvédelmi szempntból érzékeny területeket nem érintenek és a jelenleg rendelkezésünkre álló infrmációk alapján a tervezéssel kapcslatban nem várhatók lyan jelentőségű hatásk, amelyek a környezeti vizsgálatt igényelnék. Mellékelten megküldjük a településrendezési terv megalapzáshz rendelkezésünkre álló infrmációkat, tvábbá a rendelet szerinti települési és tervezési alapadatkat és ismertetőt. A módsuló területek ábramellékleteit és a jelen melléklet által nem tartalmaztt egyéb infrmációit a Hatóságukhz párhuzamsan megküldött Újhartyán településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályzási terv módsítás - előzetes tájékztatás tárgyú levelünkhöz 1 csatlt dkumentáció tartalmazza. Kérjük a két irat egységként való kezelését. Kérjük, hgy szakvéleményüket a megadtt határidőben írásban juttassák el Önkrmányzatunk címére. A határidő után beérkező véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni a tervezési szerződésben rögzített szrs határidőzés miatt sem. Melléklet és Függelék: Települési és tervezési ismertető Egyeztetési címlista Tisztelettel:... Schulcz József /plgármester/ 1 A tvábbiakban 0-körös véleménykérő dkumentáció

2 MELLÉKLET: Települési és tervezési ismertető TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉHEZ 1. Települési és tervi alapadatk: ÚJHARTYÁN igazgatási területe ~2242,69 ha, ebből belterület: ~258,1 ha. Ebből a jelen tervezés által érintett (módsuló) területek: - TSZT módsítás szinten: ~min.10,0 max.19,2 ha, elsősrban külterület, az ig. ter. ~0,52-0,9%-a - HÉSZ és SZT módsítás szinten: ugyancsak ~min.10,0 max.19,2 ha, az ig. ter.~0,52-0,9%-a Érvényes településrendezési tervünk főbb adatai: - Településfejlesztési kncepciót jóváhagyó határzat száma: 80/2006. (IX.14.) Kth. - TSZT elfgadó határzat száma: 114/2012. (X.30.) Kth. - Helyi Építési Szabályzat elfgadó rendelet száma: 11/2012. (X.31.) Ökr. - A fenti hatálys településrendezési eszközök módsítása az Önkrmányzat Képviselőtestülete által hztt 11/2013.(I.29.) sz. határzat alapján készül (csatlva a 0-körös véleménykérő dkumentációhz). A településfejlesztési kncepció módsítása a tervezéshez nem szükséges. A tervezést megalapzó adttságk ismertetése: - a módsításra tervezett, terület felhasználásukban váltzó külterületek jelenlegi természetes állaptukban be nem épített erdőgazdasági terület, az érintett belterület már jelenleg is lakóterület. A módsítással érintett területek természetvédelmi szempntból nem jegyzett, védett illetve egyéb természeti területet nem fglalnak magukban. A módsítandó területek a természeti erőfrrásk minősége és mennyisége szempntjából nem bírnak különösebb jelentőséggel. A jelenlegi TSZT a területeket a külterületen beépítésre nem szánt erdőgazdasági- (E jelű) területfelhasználási övezetbe srlta, - ezért a terület csak övezetmódsítás teljesítése esetén használhatók fel a tervezett gazdasági - övezeti céllal. A rendezendő terület jellemzően a TSZT szerinti belterületi határ közelében fekszik településszerkezeti, közlekedési- és közmű- kapcslatai a tervezett fejlesztés szempntjából megfelelőek. Területfelhasználási kapcslatai ugyancsak kedvezőek: szervesen kapcslódnak a belterület gazdasági célú tömbjéhez, a lakóterületi funkciót nem zavarja. A fejlesztés útkapcslata adtt, egyéb infrastrukturális kapcslatai biztsíthatók. A kisebb jelentőségű tervmódsítás a TSZT váltztatásán túl a HÉSz és SZT tervi mellékletének módsítását is igényli. A módsítással érintett területek települési és tervi adttságait a 0-körös véleménykérő dkumentációhz mellékelt áttekintő TSZT- és részletes SZT ábrák szemléltetik, részletes felsrlásukat a 2) pnt tartalmazza. 1. Tervezési alapadatk: a) a tervezési feladat - címe: Újhartyán településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSz) részleges módsítása; - típusa: kisebb részterületre kiterjedő településszerkezeti terv (TSZT), HÉSz és szabályzási terv (SZT) módsítás; - tartalma - a tervezett váltztatás rövid leírása: a módsítással érintett területek a település belterületén és belterülethez kapcslódó külterületén az alábbiak (az előzetes tervezési prgram alapján): 2

3 aa) A településszerkezeti terv módsítása: A 083/19, /24 hrsz. területek gazdasági területbe való átsrlása, jelenlegi erdőterületből; A 866/28 hrsz. illetve az ezt magában fglaló Pipacs utcai tömb lakóövezeti besrlásnak felülvizsgálata, a falusias övezetből a kertvársi övezetbe való srlás céljából; Egy intézményterület ( hrsz. óvda) Vt övezeti besrlása és az Arany J. u-i körfrgalm átvezetése a tervlapra A fenti átsrláskból adódó csereerdősítési kötelezettség, illetve bilógiai aktivitás érték kmpenzáció által igénybeveendő területek meghatárzása és erdőterületi átsrlása. ab) A szabályzási terv, valamint helyi építési szabályzat módsítása: A 083/19, /24 hrsz. jelenlegi erdőterületek gazdasági területbe való átsrlását követően a gazdasági- kereskedelmi-szlgáltató, vagy ipari övezet meghatárzása*; A 866/28 hrsz. illetve az ezt magában fglaló Pipacs utcai tömb lakóövezeti besrlásnak felülvizsgálata alapján a meghatárztt terület a kertvársi övezeti szabályzása*; *az alternatívák pntsítása a 0-körös véleménykérő dkumentációra beérkező szakvélemények alapján történik A tervezett módsításk részletes leírása a 0-körös véleménykérő dkumentáció 1.sz. mellékletében található. ac) A településrendezési tervet érintő tervezett módsításk előzetes értékelése: A tervezett módsításk településszerkezeti váltzáskat, és a település egészét tekintve alapvető területfelhasználási váltzáskat nem eredményeznek, a természeti-táji, az építészeti-műemléki és a régészeti értékek alapvető sérelme nélkül megvalósíthatók. A módsítással érintett területeken jelentős természeti érték nem található. Az épített értékek védelme szempntjából semleges hatásúak a javaslt átsrlásk. A külterületek beépítése érinthet nem ismert régészeti lelőhelyet és előfrdulhat váratlan régészeti emlék illetőleg lelet előkerülése, de ez az igényelt övezetmódsításktól független. Természetvédelmi szempntból ugyancsak semleges hatásúak a javaslt átsrlásk. - a tervezési terület tvábbi adatai: a tervezés által ptenciálisan érintett összterület min.~10,0 ha (max.~20 ha)*, ebből tervezett beépítésre szánt terület min.~10ha; meglévő belterületen tervezett átsrlás ~0,1 1,5 ha. */Az érintett terület szélsőértékeinek váltzása (min-max.) a térségi övezeti krlátzás alá eső erdőterület igénybevehetőségének függvénye./ - a területet határló közutak és közterületek: a közterületi kapcslatkat a község kialakult úthálózata biztsítja. A módsítással érintett területeken érintett legfntsabb közutak: állami utak: a 405 j. út Újhartyán Újlengyel közti külterületi szakasza a 4602 j. út Újlengyel Újhartyán közti külterületi szakasza önkrmányzati utak: belterületi lakóutca (Pipacs u.) - a terv célja és várható hatásai: egyrészt, a belterületen az építési övezetek (Lf, Vt) újabb igények szerinti felülvizsgálata, kisebb, beépítésre szánt területen belüli övezeti módsításk átvezetése; másrészt, a kapcslódó külterületen beépítésre szánt övezet létrehzása, gazdasági célú beépítés fgadása céljából; a terv lényege, jelentősége, várható hatásai: a tervezési prgram kisebb vegyes- és lakóterületek rendezését, tvábbá gazdasági terület kialakítását tűzi ki célul, kisebbrészt meglevő települési területen, nagybbrészt jelenleg beépítésre nem szánt területen. Az ehhez szükséges területfelhasználási váltztatás egy részterületen a jelenleg is beépítésre szánt terület övezeti 3

4 átminősítését teszi szükségessé, egy esetben beépítésre nem szánt erdőterület beépítésre szánt területi átminősítését igényli. - a váltzásk becsült mértéke: összességében nem jelentős, - részletezve: a külterületi erdőterületből gazdasági területnek javaslt területfelhasználási módsítás a Újhartyáni több száz ha-s erdőállmány jelentéktelen hányadát (~0,02%) érinti, de csereerdősítési és bilógiai aktivitásérték kmpenzációs igényére figyelemmel kell lenni; a belterületen belüli lakóterületi övezetmódsítás környezeti hatással nem jár. b) egyéb infrmációk a tervezéssel kapcslatban - a terv összefüggése más tervekkel és meghatárzó szerepe: természeti erőfrrást krlátzó hatása: - a jelenlegi belterületen: nincs; a jelenlegi külterületen: ~10-18ha erdőterület művelés alóli kivnását irányzza elő; enek negatív hatásaira kmpenzációs megldásk kidlgzása szükséges; helykijelölő funkciója: - a területek a tervezett területfelhasználását a településszerkezeti terv módsítása határzza meg; a terv ennek megfelelően a helyi szinten igényelt települési célú hasznsítást célzza; helye a tervhierarchiában, hatása más tervekre és prgramkra: - a TSZT és a HÉSz módsítása az övezeti átsrlásk és a telekrendezések lehetővé tételét célzzák; a megyei területrendezési tervvel (PmTrT) összhangba hzható módn; a PmTrT az OTrT alapján kiváló termőhelyi adttságú erdőterület övezetbe srlta a 083/24 hrsz. tervterület egy részét, így ennek gazdasági célú igénybevétele feltételhez kötött; környezetvédelmi jelentősége, szerepe a fenntartható fejlődés érvényesítésében: nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás,- közvetett települési környezetvédelmi hatása lehet a településszerkezet javítása, valamint a belterületi gazdasági funkciók kitelepítésének lehetővé tétele révén; az erdőterület igénybevétele a csereerdősítési kötelezettség feltételével lehetséges ennek átmeneti bilógiai aktivitás-rntó hatásai több év alatt kmpenzálódnak; szerepe a meglevő környezeti prblémák megldásában: - a fentieken túl nem jelentős, - a belterületi zavaró hatású telephelyek kitelepítésének TSZT-szintű lehetővé tétele egy távlati prgram első lépése lehet; szerepe az Eu-s környezeti jgszabályk érvényesítésében: nincs összefüggésben - az általáns fenntartható fejlődési elvek érvényesítésén túl - a várható környezeti hatásk ismertetése: időtartam, gyakriság, irreverzibilitás, kölcsönhatási lehetőségek: - a rendezés megvalósulása esetén tartósan feltételezhető a terület-igénybevétel; az új telepítésű erdő csak évek múlva fejti ki teljes mértékben kedvező öklógia hatásait; hatása az emberi egészségre: - nincs lényegi összefüggésben; ptenciális környezetszennyezési veszélyesség: - nem áll fenn, - a kötelezően előírt és biztsítható közmű- és közüzemi szlgáltatásk biztsítása esetén; védelem alatt álló területek érintettsége: a módsításk nem érintenek táj- és természetvédelmi- és ismert régészeti védett- területet, tájvédelmi szempntból sem expnáltak; várható társadalmi gazdasági és kumulatív hatásk: nem jelentős, - a település egészének társadalmi - gazdasági fejlődését kismértékben pzitív irányban beflyáslhatja a munkahelyi területek kijelölése és a javaslt helyi védelmi intézkedések hatása. - az effektív érintett területek értékessége, sérülékenysége: környezeti vagy kulturális örökségvédelmi szempntból: a módsítással érintett területek ismert kulturális és környezeti értékekkel nem rendelkeznek; 4

5 az érintett területek jelenlegi környezeti állapta: részben rendezett területek, látható környezeti szennyezés és értéknövelő környezeti értékek nélkül; az érintett területek jelenlegi használatának intenzitása: a községi belterületek jelenleg is intenzíven hasznsíttt beépített területek, a kapcslódó külterületek extenzív, gazdálkdási célú erdőterületek. c) egyéb infrmációk a tervezés menetével kapcslatban: a TSZT- és HÉSz módsítás előkészítéséhez, a legfntsabb környezeti hatású módsítás területére (083/19,-23 hrsz.) megalapzó tanulmányterv készült, amely előzetesen megküldésre került a területi (reginális) hatáskörű Főépítészeknek. Az erre kaptt válaszkat a terv előkészítése srán figyelembe vettük. Függelékek: 1.) sz. függelék: A Környezeti vizsgálat szükségességének megállapításában illetékes szervek címlistája 2.) sz. függelék: a tervezéssel érintett területek áttekintő térképi lehatárlása - a tvábbiakat (részletes helyszínrajzk és leírásk, stb.) lásd a 0-körös véleménykérő dkumentációban 1.)SZ. FÜGGELÉK: A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA (A CÍMEK ÉVI ÁLLAPOT ALAPJÁN) 1 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 2 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGY FELÜGYELŐSÉG 3 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 4 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI IRODA 1051 BUDAPEST, SAS U BUDAPEST, PF.: BUDAPEST, Nagydiófa u Pstacím: 1447 BUDAPEST, Pf.: BUDAPEST, PF.: BUDAPEST, PF.: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1525 BUDAPEST, PF.: KÖRZETI FÖLDHIVATAL DABAS, 7 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI IG BUDAPEST, KOSSUTH TÉR PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 9 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIV. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 2100 GÖDÖLLŐ, KOTLÁN S. U. 3. (PF.: 13.) FÖLDTANI ÉS ADATTÁRI OSZTÁLY 1145 BP. COLUMBUS U PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IG BUDAPEST, ÉPÍTÉSZ U A HELYI SZINTEN ÉRINTETT NYILVÁNOSSÁG SZERVEI *** ***a helyben szkáss módn és érintettségük szerint (szakmai, társadalmi és civil szervezetek) /a 2/2005.(I.11.) Kr. 3.sz. melléklete alapján/. Kelt: Bp Az ismertetőt összeállíttta: Burányi Endre, tervező PESTTERV KFT 5

6 2.) SZ. FÜGGELÉK: A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA A HATÁLYOS TSZT KIVONAT A MÓDOSULÓ TERÜLETEK BEFOGLALÓ JELZÉSÉVEL - áttekintő helyszínrajz 1 2 A tervezési területek elhelyezkedése Újhartyán igazgatási területén: 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz.: 1.1.sz. terület (szaggattt körrel jelölve) 2.sz. terület: 866/24 hrsz. (Pipacs u.) 1.2.sz. terület (szaggattt körrel jelölve) - a fent nem jelölt területek: 3-4.sz. terület: meglevő belterületen pntszerűen helyezkednek el: az alábbi ábrán A -val jelzett területen; tvábbá a csereerdősítésre kijelölendő terület(ek), amelyek a tervezés srán kerül(nek) lehatárlásra) A területek elhelyezkedése az igazgatási területen: 1 2 /A TERÜLETEK RÉSZLETESEB HELYSZÍNRAJZÁT A 0-KÖRÖS TÁJÉKOZTATÓ TARTALMAZZA/ 6

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben