FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

2 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban: FMSZ) a fogyatékkal élők sportján belül a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak sportjával összefüggő feladatok ellátására, a sportmozgalomban meglévő hagyományaik ápolására, létrehozott szervezet. Az FMSZ a fogyatékkal élők országos sportszövetségeként a sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény ( a továbbiakban: Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( a továbbiakban :Ptk ) alapján, önkormányzati elven, különös formában, sportszövetségként működő közhasznú szervezet. 2.) Az FMSZ jogi személy, működése feletti törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja. Az FMSZ- t a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. 3.) Az FMSZ az Stv. 29. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az Stv. 21. (2) bekezdésére jogosult elnevezésében a magyar megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának használatára. 4.) Az FMSZ elítéli a hátrányos megkülönböztetés minden formáját. 5.) Az FMSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól nem fogad el. 6.) Az FMSZ működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről elfogadott beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén független könyvvizsgálói jelentését az FMSZ köteles honlapján közzétenni. 7.) Az FMSZ közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az FMSZ tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti ) Az FMSZ neve: Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége. Rövidített neve: FMSZ 2.) Az FMSZ angol nyelvű elnevezése: Hungarian Parasport Federation, rövidítve: HPF 3.) Az FMSZ székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út ) Az FMSZ működési területe: Magyarország 5.) Az FMSZ jogutódja a Fővárosi Bíróság által 2696 számon nyilvántartott Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének. 2

3 6.) Az FMSZ a Civil tv 4. (1) bekezdése alapján különös formában működő egyesület amely az Stv 19. (3) d) pontja valamint a 29. (2)-(3) bekezdéseire figyelemmel,- fogyatékosok országos sportszövetsége és a (2) bekezdés szerint önálló jogi személy. 7.) Az FMSZ logója: Nemzeti színű csavart lángot alulról körülívelő kart szimbolizáló ív. Kőrbe befoglalva, amely kör tartalmazza a magyar, vagy angol nyelvű feliratot. Az FMSZ célja: II. fejezet Célok és feladatok 3. - Az FMSZ célja népszerűsíteni a fogyatékkal élők sportját, növelni eredményességét, szakmailag irányítani a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak versenysportját, rehabilitációját, egészségmegőrző célú tevékenységét, felhasználni a szövetségi struktúrát szociális célra. Szervezni, irányítani, összehangolni és ellenőrizni tagszervezetei sporttevékenységét, közreműködni az Stv-ben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviselni sportolói, tagszervezetei érdekeit, ellátni a nemzetközi szervezetek által meghatározott feladatait az esélyegyenlőség, az integráció és az inklúzió elvei szerint. 1.) Az FMSZ feladatai elsősorban 4. a) az INAS és a Nemzetközi Sportszövetségek alapszabályában és egyéb szabályzataiban (sportági versenyrendszerében) a nemzeti szövetségek és tagszervezeteik részére megállapított célkitűzések és feladatok végrehajtása, b) a fogyatékkal élő személyek szabadidő-, diák-, és utánpótlás, valamint minőségi versenysportjának hazai és nemzetközi fejlődésének elősegítése, népszerűsítése és működtetése. c) Sportszövetségekkel együttműködve a sportolók nemzetközi versenyekre történő felkészülésének, kvalifikálásának, ill. részvételének szakmai elősegítése, d) az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, a tisztességes doppingmentes (fair play) játék szellemében való versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomban ható káros jelenségek ellen, 3

4 e) együttműködés minden olyan szervvel, személlyel, akik segítik a sportstratégiai fejlesztési céljainak megvalósításában. 2.) Az FMSZ feladatai az állami sportirányítás által nyújtott sportcélú támogatásokkal összefüggésben az Stv-ben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint a következők: a) javaslatot dolgoz ki az FMSZ által képviselt fogyatékosok versenysportjára vonatkozó feladatokra, valamint a fogyatékosok versenysportja pályázati úton történő támogatására szolgáló állami támogatások felhasználására, b) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról 3.) Az FMSZ jogosult az INAS és a Nemzetközi Sportszövetségek előírásaival összhangban: a) sportágak és sportolók nevezésére a Nemzetközi Sportszövetségek nemzetközi versenyeire. b) kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a rábízott minden vagyonnal és pénzeszközzel, c) az FMSZ kizárólagos jogosultsága az INAS és a Nemzetközi Sportszövetségek által felügyelt sportágak hazai versenyrendezésének engedélyezése. 4.) Az FMSZ közreműködik az akadálymentes sportközpontok fejlesztésében, ill. szakmai tevékenységének kidolgozásában. 5.) Az FMSZ a Civil tv 2. -ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége a Civil tv. 2 -ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49. d), e), h), m) pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint: a) az Stv-ben, költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a fogyatékkal élők sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatásában, b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a fogyatékkal élők sportját, azon belül a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását, c) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítmények létrehozását, d) támogatja az épek és fogyatékkal élők sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sporteseményeit. III. fejezet Az FMSZ Tagjai 5. 1.) Az FMSZ teljes jogú tagjai lehetnek azok a jogi személyiségű sportszervezetek, sportiskolák valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok amelyek a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak 4

5 szövetségi versenyrendszerében részt vesznek. Versenyrendszerben való részvételnek minősül, ha az adott tagszervezet az FMSZ éves versenynaptárában szereplő bármely versenyen versenyengedéllyel rendelkező sportolójával (csapatával) jegyzőkönyvileg vagy bármely más módon (eredmény lista stb) igazolhatóan részt vett és elfogadja az FMSZ Alapszabályát. 2.) Az FMSZ tagjairól nyilvántartást vezet ) Az FMSZ tiszteletbeli tagja cím azoknak a természetes személyeknek vagy szervezeteknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel az FMSZ célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb ideig eredményesen segítették elő, illetőleg erkölcsi vagy anyagi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel kiemelkedően támogatják az FMSZ tevékenységét. 2.) A tiszteletbeli tag cím adományozásáról az elnökség javaslatára a közgyűlés ünnepélyes keretek között határozattal dönt. 7. 1) Az FMSZ teljes jogú tagjának jogai: a) képviselője útján szavazati joggal részt vehet az FMSZ tevékenységében, rendezvényein, közgyűlésén és egyéb szerveinek munkájában, b) képviselője útján választhat és tagjai választhatók az FMSZ szerveibe, c) javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat az FMSZ működésével, tevékenységével kapcsolatban. 2) Az FMSZ teljes jogú tagjának kötelezettségei: a) az FMSZ alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatok megtartása, illetőleg megtartatása, b) az FMSZ célkitűzéseinek népszerűsítése, c) tagdíj megfizetése, d) kötelesek betartani és betartatni a doppingellenes küzdelem minden nemzetközi és hazai szabályait, e) olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem veszélyeztetheti az FMSZ céljainak megvalósítását. 3) A tiszteletbeli tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet az FMSZ szerveinek (közgyűlés, elnökség) döntéshozatalában, b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az FMSZ működésével kapcsolatban, c) javaslatot tehet az FMSZ és szerveit érintő kérdések megtárgyalására. 4) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: a) az FMSZ alapszabálya és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatok megtartása, illetve megtartatása, b) az FMSZ célkitűzéseinek népszerűsítése. 5.) A tagsági díj mértékét az FMSZ elnöksége állapítja meg. A tagsági díj változásáról a tagot az elnökség, írásban értesíti. A tag az értesítéstől számított harminc napon belül köteles a tagdíjat megfizetni. 5

6 6.) Az FMSZ pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az FMSZ alapszabályában foglalt célokkal egyetért, és annak tevékenységét csak vagyoni hozzájárulással (pénzzel vagy más anyagi javakkal) támogatja. A pártoló tagok jogaira és kötelezettségeire a tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok az irányadók értelemszerűen. A Tagsági viszony keletkezése és megszűnése 8. 1.) A tagfelvételt az FMSZ elnökségétől írásban kell kérelmezni. Az elnökség a soron következő elnökségi ülésén köteles a kérelemről dönteni. A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező szervezet a jogszabályokban és az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, az FMSZ alapszabályát, egyéb szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja, és a tagsági díjat megfizeti. A tagsági viszony az elnökség határozatának meghozatala napján jön létre. A tagfelvételt elutasító, valamint a kizáró határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez lehet jogorvoslatért fordulni. A szövetség közgyűlése a kérelemről a soron következő közgyűlésen köteles dönteni. 2.) Megszűnik a tagság: a) kilépéssel, b) kizárással, c) törléssel, d) a tagszervezet megszűnésével, 3.) A tiszteletbeli tagi címről a tiszteletbeli tag lemondhat, illetve az adományozó azt visszavonhatja érdemtelenség esetén. Érdemtelenné válik a tiszteletbeli címre az a tag, a) akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítél, b) aki jogerős sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 4.) Kilépéssel a tagsági viszony a tag akaratából szűnik meg. A kilépést a tag képviselőjének az elnökséghez kell írásban bejelentenie. A tagsági viszony megszűnik a kérelemnek az elnökséghez történő beérkezése napján. Ettől a naptól kezdődően megszűnnek a tagsági jogok, a tag kötelezettségeiért a polgári jog szabályai szerint felel. 5.) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag jogszabályokban, az FMSZ alapszabályában és más szabályzataiban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi. A kizárásról az elnökség dönt. 6.) Törléssel szűnik meg a tagsági viszony: - a tagsági viszony létesítésére vonatkozó bármelyik feltétel megszűnésével, - valamint a tagdíj megfizetésére előírt határidő elmulasztásával. Törlés előtt a tagot határidő tűzésével, írásban fel kell szólítani a törlés okának orvoslására, és figyelmeztetni kell mulasztásának jogkövetkezményére. Az elnökség a törlésről írásban értesíti a tagszervezetet. 7.) A tagsági viszony a tag megszűnésével a nyilvántartást végző szervezet végzésének, vagy határozatának jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. 6

7 1) A FMSZ szervei: a) Közgyűlés, b) Elnökség, c) Felügyelő Bizottság, d) Szakágak és Bizottságok, e) FMSZ Iroda 2) Az FMSZ tisztségviselői: a) elnök, b) alelnök, c) elnökségi tagok, d) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai IV. fejezet A FMSZ Szervezete és működése 9. A Közgyűlés A Közgyűlés összehívása ) Az FMSZ legfelsőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A rendes évi közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. 2.) A közgyűlés időpontját a FMSZ elnökségének 30 nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat elektronikus úton, külön kérés esetén, postai úton is értesíteni kell. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról nyilvánosan az FMSZ honlapja útján, vagy más megfelelő módon (pl. postai és/vagy elektronikus úton), vagy hírközlési szervek útján kell tájékoztatni. A közgyűlésre az FMSZ elnöksége és elnöke a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. 3.) A közgyűlésen szavazati joggal az FMSZ tagszervezetei rendelkeznek. A közgyűlésen a tagok képviselői egy-egy szavazattal rendelkeznek. A szavazati jogot a közgyűlésen más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. Képviseleti joggal rendelkező más személynek a szavazati jog átadható (váltott képviselet), ha egyébként az átvevőnek más szavazati joga nincs. 4.) A közgyűlés végleges napirendi pontjait, az ahhoz készített vitaanyagot, határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legkésőbb 10 nappal előbb kell megküldeni a tagszervezetek képviselői számára a 10. (2) bekezdésében meghatározott módon. 5.) Az FMSZ tagszervezeteinek képviseleti joga: a) Alanyi jogon minden tagszervezet egy képviselővel rendelkezik. 7

8 A Közgyűlés határozatképessége ) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok képviselőinek több mint fele jelen van. 2.) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, megismételt közgyűlést lehet tartani. A megismételt közgyűlést legkorábban a határozatképtelen közgyűlést követő fél óra utáni időpontra lehet összehívni és megtartani abban az esetben, hogyha a közgyűlésre kiküldött meghívóban az ismételt közgyűlés összehívásáról is rendelkeztek. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül, határozatképes, erre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. A megismételt közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan formában tárgyalhatja. A Közgyűlés napirendje ) A közgyűlés napirendjére a FMSZ elnöksége tesz javaslatot és terjeszti a közgyűlés elé. 2.) Az FMSZ évi közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: a) az elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló b) a pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) c) a Felügyelő Bizottság beszámolója d) az FMSZ tagjai által előterjesztett javaslatok, e) a közhasznúsági melléklet (jelentés) f) költségvetés megállapítása (elfogadása) 3.) A közgyűlés napirendjében nem szereplő, a tagok által előterjesztett napirendi javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 naptári nappal előbb postai, vagy elektronikus úton benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlés helyszínén beterjesztett napirendi pontok csak abban az esetben tárgyalhatóak, amennyiben a tagság jelenlévő szavazásra jogosult képviselőinek minimum 1/3-a (egyharmada) támogatja. Megismételt közgyűlésen és/vagy Rendkívüli közgyűlésen, helyszínen beterjesztett napirendi pont nem tárgyalható! A Közgyűlés hatásköre 13. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az FMSZ más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának a kimondása, c) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, d) az elnök, az alelnök, az elnökség, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, megválasztása és visszahívása, 8

9 e) az elnökség éves szakmai beszámolójának, és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, f) a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása, g) a befektetési szabályzat Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően elfogadása, h) az FMSZ tiszteletbeli tagja cím adományozása, i) az FMSZ rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról való döntés, j) tagfelvételi illetve kizárási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása, k) dönteni az FMSZ továbbműködéséről a Ptk 64. (1) bekezdés b) pontja alapján indult végelszámolás során, l) dönteni az FMSZ valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánításáról, m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amely nem tartozik más szervének a hatáskörébe. A Közgyűlés határozathozatala ) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, a tagok jelenlévő képviselői több mint felének igen szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni. 2.) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban a közgyűlés a jelenlévő képviselők többségének szavazatával bármely kérdésben titkos szavazást is elrendelhet. 3.) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a FMSZ cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az FMSZ által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 4.) A közgyűlésről hangfelvétel útján rögzített kivonatos, írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. 5.) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot jogszabályokban meghatározott esetekben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel korlátozhatja. 9

10 A Tisztségviselők választása ) Az FMSZ tisztségviselőire a tagok képviselői tehetnek javaslatot a Jelölő Bizottságnak vagy a közgyűlés helyszínén. A jelöltek kiválasztása történhet pályázat útján is. 2.) Az FMSZ tisztségviselőit a közgyűlés választja meg négy évre. 3.) Az FMSZ tisztségviselőkre tett javaslatokat az elnökség által felkért Jelölő Bizottság terjeszti a közgyűlés elé. A Jelölő Bizottság a jelölteket jelölő listán terjeszti a közgyűlés elé. A helyszínen jelöltek jelölőlistára kerüléséről a jelenlévő képviselők szavazással döntenek. Egyidejűleg több tisztségre is lehet ugyanazt a személyt jelölni, de csak egy tisztségre lehet megválasztani. 4.) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az FMSZ elnökét, az alelnököt, az elnökség tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 5.) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a határozatképesnek minősülő közgyűlésen jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazatát megszerezte. Ha ezt a többséget a jelölt tisztségre, tisztségekre a jelöltek közül senki vagy csak a jelöltek egy része érte el, újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a már megválasztott és a legkevesebb szavazatot elért jelölt már nem vesz részt. A szavazást újabb fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelölt helyre a jelöltek közül valaki a megválasztásához szükséges többségi szavazatot nem kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok) tekinthető(k) megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta(ák). 6.) A tisztségviselői választás titkos szavazással történik. Egy jelölt vagy a testületi létszámot meg nem haladó jelölésnél lehetőség van a közgyűlés többségi határozata alapján a nyílt szavazásra. A szavazás ez esetben is személyenként külön-külön történik. Rendkívüli Közgyűlés ) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha a) az elnökség többségi döntése alapján b) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, c) azt a Bíróság elrendeli, d) ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi, e) az FMSZ elnöki, a Felügyelő Bizottsági elnöki tisztsége megüresedik 2.) Rendkívüli közgyűlést az elnökség a kezdeményezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra köteles összehívni. Ha az elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az Elnök, annak hiányában a 10

11 helyettesítésre jogosult személy hívja össze. Mindezek hiányában a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze. 3.) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a határidők rövidebbek is lehetnek, figyelemmel az összehívás okának sürgősségére. Az Elnökség ) A közgyűlés ülései között az FMSZ munkáját annak ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség irányítja. 2.) Az elnökség létszáma 9 fő. 3.) Az elnökségnek tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességet a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy betelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 4.) Nem lehet az FMSZ elnöke a tagszervezet elnöke, 5.) Bármilyen összeférhetetlenséget 60 napon belül kell megszüntetni. 6.) Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az FMSZ elnökség tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7.) Az elnökség összetétele: a) elnök, b) alelnök, 11

12 c) hét elnökségi tag 8.) Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással. 9.) A közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a közgyűlés hívhatja vissza, bármelyik tag kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet különösen, ha a tisztségviselőt - megválasztásának feltételei közül valamelyik megszűnik, - bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, - sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll, - megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el, - összeférhetetlenség okát nem szünteti meg. Az Elnökség működése ) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét. 2.) Az elnökséget szükség szerint, de legalább három havonként össze kell hívni. Az elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt az elnök vagy tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. Ilyen esetben az elnökségi ülést 8 napon belül meg kell tartani. 3.) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább 7 nappal korábban a 10. (2) bekezdésében meghatározott módon értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, de annak elegendőnek kell lenni az értesítés átvételére és az ülésen való megjelenésre. 4.) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét. 5.) Az elnökség ülései nyilvánosak. Jogszabályban meghatározott esetekben, az adott napirendi pont vonatkozásában, az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. 6.) Az elnökség üléseiről a jegyzőkönyvet elektronikus hanghordozó segítségével is lehet rögzíteni. A hangfelvételt egy elnökségi ciklusig kötelesek megőrizni. A jegyzőkönyv nyomtatott formátumának tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A nyomtatásban készült jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és az elnökségi ülés elején megválasztott személy hitelesíti, valamint aláírja a jegyzőkönyvvezető is. A hitelesítést követően a hozott határozatokról az érintett szerveket, személyeket és az FMSZ tagjait a 10. (2) bekezdésében meghatározott módon, -ben, elektronikus úton kell értesíteni. 12

13 19. 1.) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének igen szavazatával hozza. 2.) Az elnökség jelenlévő tagjai egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 3.) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az FMSZ cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az FMSZ által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás ) Az elnökség feladat- és hatásköre: a) az FMSZ működésével kapcsolatos belső szabályzatainak (szervezeti és működési (SZMSZ), választási, gazdálkodási, pénzügyi, dopping, képesítési, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, verseny, sportfegyelmi, sportrendezvények biztonsági és egyéb szabályzatainak (alapszabály kivételével) megállapítása és módosítása) b) a közgyűlés előkészítése és összehívása, c) az elnökség munkatervének elfogadása, d) szakágak és bizottságok létrehozása és vezetőinek kinevezése, beszámoltatása, e) munkáltatói jogkör gyakorlása az elnök felett, ha tisztségét munkaviszony keretében látja el, f) a tagdíj megállapítása, g) a közgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és azok ellenőrzése, h) a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése, i) a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása, a céljaira biztosított állami és egyéb támogatások elosztása, a nemzetközi kapcsolatok támogatása, j) a válogatott kerettag sportolók és a felkészítésben közreműködő sportszakemberek részére adható, a MOB szabályzatában rögzített sportösztöndíj felosztására való javaslattétel, k) gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, l) kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve ezek adományozása, m) pályázatok meghirdetése, n) a sportszakmai vezetők, bizottságok vezetői, vezetőedzők (szövetségi kapitány) kinevezése, visszahívása, o) hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, p) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal. 13

14 2.) Az elnökség köteles az éves beszámolóhoz egyidejűleg közhasznúsági mellékletet (jelentést) készíteni, azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszteni, majd május 31-ig letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a Civil tv a szerint: a) a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként, b) külön meg kell adni a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatásra vonatkozó adatokat, c) a be kell mutatni az FMSZ által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, d) az FMSZ által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil tv. 32. szerinti adatokat és mutatókat. e) az FMSZ vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását Az Elnök, Alelnök feladata és hatásköre 21. 1) Az elnök az FMSZ legfőbb tisztségviselője, aki feladatait elláthatja munkaviszonyban vagy társadalmi munkában is. Főbb feladatai: a) irányítja az FMSZ és annak elnöksége munkáját, valamint beszámol arról a közgyűlésnek, vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit, b) képviseli az FMSZ-t, c) javaslatot tesz a bizottságok vezetőire, d) ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, e) kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, és a tagok által a közgyűlésbe delegált személyekkel, f) teljes munkáltatói jogkört gyakorol az FMSZ Iroda dolgozói felett g) tájékoztatja az FMSZ munkájáról a hírközlő szerveket, h) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol önállóan, i) a sportágak szakmai vezetőinek (szövetségi kapitányok) munkájával kapcsolatban sportszakmai véleményezési és javaslattételi feladatokat lát el, j) gondoskodik a különböző sportágak felkészülését elősegítő sportegészségügyi és sporttudományi munka összehangolásáról, k) elősegíti és szorgalmazza a sportágak fejlődését és népszerűsítését, l) stratégiailag elősegíti a sportágak utánpótlás gondozását, m) ellát minden olyan feladatot, amit az alapszabály nem utal az FMSZ szerveinek a hatáskörébe. 2) Az FMSZ alelnöke: a) az elnök megbízása alapján, illetve annak tartós 30 napot meghaladó - távolléte esetén helyettesíti az elnököt, képviseleti jogot azonban egy másik elnökségi taggal a PTK 29. -a szerint együttesen látja el, valamint bankszámla feletti rendelkezési, utalványozási jogot szintén egy elnökségi taggal együttesen látja el. 14

15 b) az elnökkel történt munkamegosztás alapján szervezi és irányítja a FMSZ egyes szakterületeinek tevékenységét, c) a munkamegosztás figyelembevételével részt vesz a FMSZ gazdasági, marketing, sportszakmai és doppingellenes területeinek munkájában. A Felügyelő Bizottság ) A közgyűlés az FMSZ gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő. 2.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a közgyűlés azon tagjait - tagszervezeti képviselőket akik tisztséget nem töltenek be), b) az FMSZ-ben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az FMSZ cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az FMSZ által a tagjának a tagsági jogviszony alapján az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást-, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az FMSZ Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 3.) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. 4.) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az FMSZ elnökségét tájékoztatja. Feladatai ellátására külső szakembereket is igénybe vehet. 23. A Felügyelő Bizottság főbb feladatai: a) az FMSZ alapszabálya és egyéb szabályzatainak betartásának ellenőrzése b) az FMSZ gazdasági, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése, c) az FMSZ gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos megállapításairól a közgyűlésnek történő beszámolás, 15

16 d) az FMSZ gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, e) közhasznúsági melléklet és éves mérleg felülvizsgálata a közgyűlés elé terjesztését megelőzően, f) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, g) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, h) az FMSZ vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtétele ) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az FMSZ működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, azokat megvizsgálni, az FMSZ vezető tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni. 2.) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az FMSZ irodát és külön az FMSZ elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 3.) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az FMSZ elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 4.) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 5.) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az FMSZ működése során olyan jogszabálysértés, vagy az FMSZ érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 6.) Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 7.) A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal, átfogó ellenőrzést köteles tartani. 8.) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az FMSZ közgyűlésének köteles beszámolni. 9.) A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében maga állapítja meg 16

17 A Szakágak és Bizottságok ) Az FMSZ-ben sportágak szerinti szakágak működnek. A szakágakat az elnökség hozza létre és szünteti meg, nevezi ki vezetőjét. A szakágak felsorolását, szervezetének és működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza. 2.) Az FMSZ feladatköréhez igazodva szakterületenként állandó és eseti bizottságokat működtet. A bizottságokat az FMSZ elnöksége hozza létre, szünteti meg, nevezi ki vezetőjét. 3.) A bizottságok feladatait és hatáskörét, működésének rendjét az elnökség az FMSZ szervezeti és működési szabályzatában határozza meg. 4.) Eseti bizottságok, amelyet az elnökség ad hoc jelleggel a felmerülő feladat és időkeret meghatározásával hoz létre. FMSZ Iroda ) Az FMSZ munkájának és feladatainak ellátására adminisztratív apparátust működtet. Az FMSZ iroda munkáját az elnök irányítja. 3.) 2.) Az FMSZ Iroda szervezetének és működésének valamint a Civil törvény 37. (3) bekezdésében foglalt szabályokat az SZMSZ tartalmazza. Így különösen: a. olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya ( ha lehetséges személye) megállapítható, b. a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve a nyilvánosságra hozatali módjáról a 10. (2) bekezdéssel összhangban, c. az FMSZ működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint d. az FMSZ működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. V. fejezet A Gazdálkodás szabályai ) Az FMSZ éves költségvetés alapján, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján gazdálkodik. 2.) A működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: a) tagdíj, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel c) költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 17

18 cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege, d) az államháztartás alrendszereiből közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, f) befektetési tevékenységből származó bevétel, g) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, h) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, i) egyéb, fenti pontok alá nem tartozó bevétel, 3.) Az FMSZ költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek, c) az FMSZ szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,, d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 4.) Az FMSZ bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az FMSZ tagjai az FMSZ tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az FMSZ gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja. 5.) Az FMSZ kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az FMSZ váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásainak fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az FMSZ a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 6.) Az FMSZ gazdálkodásának részletes szabályait az FMSZ gazdálkodási szabályzata határozza meg. VI. fejezet AZ FMSZ megszűnése ) Az FMSZ megszűnik, ha a) a közgyűlés döntése alapján átalakul, b) a közgyűlés a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, 18

19 d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatti indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az FMSZ-t törlik a nyilvántartásból. 2.) Az 1. b-e) pontjaiban foglalt esetekben az FMSZ jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. 3.) A közgyűlés nem dönthet az FMSZ feloszlásáról, ha az FMSZ-vel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az FMSZ fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 4.) Az FMSZ jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés dönt. Amennyiben megszűnésről nem a közgyűlés dönt, úgy a vagyonát a hazai fogyatékos sportágak céljaira kell fordítani. VII. fejezet Átmeneti rendelkezések ) Az FMSZ első alkalommal megválasztott tisztségviselőinek mandátuma megválasztásuktól a évi közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31-ig tart. 2.) A Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége és a Magyar Parasport Szövetség azon tagjai amelyek jogszabály módosulás folytán nem felelnek meg ezen alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek 90 napon belül pótolhatják azokat tagsági viszonyuk folytonossága céljából. Ennek elmulasztása esetén tagsági viszonyuk törléssel megszűnik. 3.) A Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MLMS) az egyesülés folytán bírósági nyilvántartásból történő törlése napján szűnik meg. 4.) A Magyar Parasport Szövetség (névváltozás miatt FMSZ) jogutódja az MLMS-nek. Záró rendelkezések ) Az alapszabálynak a magyar nyelvű szövege a hiteles. 2.) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az IPC alapszabályának és a Nemzetközi Sportszövetségek egyéb szabályainak rendelkezései az irányadók. 4.) Az FMSZ-t megilletik az Stv. szerint a szakszövetségeket megillető jogok és kötelezettségek. 19

20 5.) A Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége által én elfogadott és többször módosított alapszabályát az FMSZ átalakuló (egyesülő) közgyűlése március 09-én november 09.-én szeptember 21.-én módosította. Rendelkezéseit az elfogadástól kell alkalmazni. Budapest, szeptember 21. Elnök 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA 2014 A Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlése által elfogadva 2012. január 27-én, és a 2012 május 18.-i, a 2013. május 17-i valamint a 2014. május 16-i módosításokkal

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16.

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16. Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály 2013. július 16. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben