FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

2 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban: FMSZ) a fogyatékkal élők sportján belül a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak sportjával összefüggő feladatok ellátására, a sportmozgalomban meglévő hagyományaik ápolására, létrehozott szervezet. Az FMSZ a fogyatékkal élők országos sportszövetségeként a sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény ( a továbbiakban: Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( a továbbiakban :Ptk ) alapján, önkormányzati elven, különös formában, sportszövetségként működő közhasznú szervezet. 2.) Az FMSZ jogi személy, működése feletti törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja. Az FMSZ- t a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. 3.) Az FMSZ az Stv. 29. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az Stv. 21. (2) bekezdésére jogosult elnevezésében a magyar megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának használatára. 4.) Az FMSZ elítéli a hátrányos megkülönböztetés minden formáját. 5.) Az FMSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól nem fogad el. 6.) Az FMSZ működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről elfogadott beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén független könyvvizsgálói jelentését az FMSZ köteles honlapján közzétenni. 7.) Az FMSZ közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az FMSZ tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti ) Az FMSZ neve: Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége. Rövidített neve: FMSZ 2.) Az FMSZ angol nyelvű elnevezése: Hungarian Parasport Federation, rövidítve: HPF 3.) Az FMSZ székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út ) Az FMSZ működési területe: Magyarország 5.) Az FMSZ jogutódja a Fővárosi Bíróság által 2696 számon nyilvántartott Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének. 2

3 6.) Az FMSZ a Civil tv 4. (1) bekezdése alapján különös formában működő egyesület amely az Stv 19. (3) d) pontja valamint a 29. (2)-(3) bekezdéseire figyelemmel,- fogyatékosok országos sportszövetsége és a (2) bekezdés szerint önálló jogi személy. 7.) Az FMSZ logója: Nemzeti színű csavart lángot alulról körülívelő kart szimbolizáló ív. Kőrbe befoglalva, amely kör tartalmazza a magyar, vagy angol nyelvű feliratot. Az FMSZ célja: II. fejezet Célok és feladatok 3. - Az FMSZ célja népszerűsíteni a fogyatékkal élők sportját, növelni eredményességét, szakmailag irányítani a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak versenysportját, rehabilitációját, egészségmegőrző célú tevékenységét, felhasználni a szövetségi struktúrát szociális célra. Szervezni, irányítani, összehangolni és ellenőrizni tagszervezetei sporttevékenységét, közreműködni az Stv-ben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviselni sportolói, tagszervezetei érdekeit, ellátni a nemzetközi szervezetek által meghatározott feladatait az esélyegyenlőség, az integráció és az inklúzió elvei szerint. 1.) Az FMSZ feladatai elsősorban 4. a) az INAS és a Nemzetközi Sportszövetségek alapszabályában és egyéb szabályzataiban (sportági versenyrendszerében) a nemzeti szövetségek és tagszervezeteik részére megállapított célkitűzések és feladatok végrehajtása, b) a fogyatékkal élő személyek szabadidő-, diák-, és utánpótlás, valamint minőségi versenysportjának hazai és nemzetközi fejlődésének elősegítése, népszerűsítése és működtetése. c) Sportszövetségekkel együttműködve a sportolók nemzetközi versenyekre történő felkészülésének, kvalifikálásának, ill. részvételének szakmai elősegítése, d) az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, a tisztességes doppingmentes (fair play) játék szellemében való versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomban ható káros jelenségek ellen, 3

4 e) együttműködés minden olyan szervvel, személlyel, akik segítik a sportstratégiai fejlesztési céljainak megvalósításában. 2.) Az FMSZ feladatai az állami sportirányítás által nyújtott sportcélú támogatásokkal összefüggésben az Stv-ben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint a következők: a) javaslatot dolgoz ki az FMSZ által képviselt fogyatékosok versenysportjára vonatkozó feladatokra, valamint a fogyatékosok versenysportja pályázati úton történő támogatására szolgáló állami támogatások felhasználására, b) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról 3.) Az FMSZ jogosult az INAS és a Nemzetközi Sportszövetségek előírásaival összhangban: a) sportágak és sportolók nevezésére a Nemzetközi Sportszövetségek nemzetközi versenyeire. b) kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a rábízott minden vagyonnal és pénzeszközzel, c) az FMSZ kizárólagos jogosultsága az INAS és a Nemzetközi Sportszövetségek által felügyelt sportágak hazai versenyrendezésének engedélyezése. 4.) Az FMSZ közreműködik az akadálymentes sportközpontok fejlesztésében, ill. szakmai tevékenységének kidolgozásában. 5.) Az FMSZ a Civil tv 2. -ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége a Civil tv. 2 -ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49. d), e), h), m) pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint: a) az Stv-ben, költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a fogyatékkal élők sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatásában, b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a fogyatékkal élők sportját, azon belül a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását, c) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítmények létrehozását, d) támogatja az épek és fogyatékkal élők sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sporteseményeit. III. fejezet Az FMSZ Tagjai 5. 1.) Az FMSZ teljes jogú tagjai lehetnek azok a jogi személyiségű sportszervezetek, sportiskolák valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok amelyek a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak 4

5 szövetségi versenyrendszerében részt vesznek. Versenyrendszerben való részvételnek minősül, ha az adott tagszervezet az FMSZ éves versenynaptárában szereplő bármely versenyen versenyengedéllyel rendelkező sportolójával (csapatával) jegyzőkönyvileg vagy bármely más módon (eredmény lista stb) igazolhatóan részt vett és elfogadja az FMSZ Alapszabályát. 2.) Az FMSZ tagjairól nyilvántartást vezet ) Az FMSZ tiszteletbeli tagja cím azoknak a természetes személyeknek vagy szervezeteknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel az FMSZ célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb ideig eredményesen segítették elő, illetőleg erkölcsi vagy anyagi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel kiemelkedően támogatják az FMSZ tevékenységét. 2.) A tiszteletbeli tag cím adományozásáról az elnökség javaslatára a közgyűlés ünnepélyes keretek között határozattal dönt. 7. 1) Az FMSZ teljes jogú tagjának jogai: a) képviselője útján szavazati joggal részt vehet az FMSZ tevékenységében, rendezvényein, közgyűlésén és egyéb szerveinek munkájában, b) képviselője útján választhat és tagjai választhatók az FMSZ szerveibe, c) javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat az FMSZ működésével, tevékenységével kapcsolatban. 2) Az FMSZ teljes jogú tagjának kötelezettségei: a) az FMSZ alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatok megtartása, illetőleg megtartatása, b) az FMSZ célkitűzéseinek népszerűsítése, c) tagdíj megfizetése, d) kötelesek betartani és betartatni a doppingellenes küzdelem minden nemzetközi és hazai szabályait, e) olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem veszélyeztetheti az FMSZ céljainak megvalósítását. 3) A tiszteletbeli tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet az FMSZ szerveinek (közgyűlés, elnökség) döntéshozatalában, b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az FMSZ működésével kapcsolatban, c) javaslatot tehet az FMSZ és szerveit érintő kérdések megtárgyalására. 4) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: a) az FMSZ alapszabálya és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatok megtartása, illetve megtartatása, b) az FMSZ célkitűzéseinek népszerűsítése. 5.) A tagsági díj mértékét az FMSZ elnöksége állapítja meg. A tagsági díj változásáról a tagot az elnökség, írásban értesíti. A tag az értesítéstől számított harminc napon belül köteles a tagdíjat megfizetni. 5

6 6.) Az FMSZ pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az FMSZ alapszabályában foglalt célokkal egyetért, és annak tevékenységét csak vagyoni hozzájárulással (pénzzel vagy más anyagi javakkal) támogatja. A pártoló tagok jogaira és kötelezettségeire a tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok az irányadók értelemszerűen. A Tagsági viszony keletkezése és megszűnése 8. 1.) A tagfelvételt az FMSZ elnökségétől írásban kell kérelmezni. Az elnökség a soron következő elnökségi ülésén köteles a kérelemről dönteni. A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező szervezet a jogszabályokban és az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, az FMSZ alapszabályát, egyéb szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja, és a tagsági díjat megfizeti. A tagsági viszony az elnökség határozatának meghozatala napján jön létre. A tagfelvételt elutasító, valamint a kizáró határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez lehet jogorvoslatért fordulni. A szövetség közgyűlése a kérelemről a soron következő közgyűlésen köteles dönteni. 2.) Megszűnik a tagság: a) kilépéssel, b) kizárással, c) törléssel, d) a tagszervezet megszűnésével, 3.) A tiszteletbeli tagi címről a tiszteletbeli tag lemondhat, illetve az adományozó azt visszavonhatja érdemtelenség esetén. Érdemtelenné válik a tiszteletbeli címre az a tag, a) akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítél, b) aki jogerős sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 4.) Kilépéssel a tagsági viszony a tag akaratából szűnik meg. A kilépést a tag képviselőjének az elnökséghez kell írásban bejelentenie. A tagsági viszony megszűnik a kérelemnek az elnökséghez történő beérkezése napján. Ettől a naptól kezdődően megszűnnek a tagsági jogok, a tag kötelezettségeiért a polgári jog szabályai szerint felel. 5.) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag jogszabályokban, az FMSZ alapszabályában és más szabályzataiban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi. A kizárásról az elnökség dönt. 6.) Törléssel szűnik meg a tagsági viszony: - a tagsági viszony létesítésére vonatkozó bármelyik feltétel megszűnésével, - valamint a tagdíj megfizetésére előírt határidő elmulasztásával. Törlés előtt a tagot határidő tűzésével, írásban fel kell szólítani a törlés okának orvoslására, és figyelmeztetni kell mulasztásának jogkövetkezményére. Az elnökség a törlésről írásban értesíti a tagszervezetet. 7.) A tagsági viszony a tag megszűnésével a nyilvántartást végző szervezet végzésének, vagy határozatának jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. 6

7 1) A FMSZ szervei: a) Közgyűlés, b) Elnökség, c) Felügyelő Bizottság, d) Szakágak és Bizottságok, e) FMSZ Iroda 2) Az FMSZ tisztségviselői: a) elnök, b) alelnök, c) elnökségi tagok, d) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai IV. fejezet A FMSZ Szervezete és működése 9. A Közgyűlés A Közgyűlés összehívása ) Az FMSZ legfelsőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A rendes évi közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. 2.) A közgyűlés időpontját a FMSZ elnökségének 30 nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat elektronikus úton, külön kérés esetén, postai úton is értesíteni kell. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról nyilvánosan az FMSZ honlapja útján, vagy más megfelelő módon (pl. postai és/vagy elektronikus úton), vagy hírközlési szervek útján kell tájékoztatni. A közgyűlésre az FMSZ elnöksége és elnöke a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. 3.) A közgyűlésen szavazati joggal az FMSZ tagszervezetei rendelkeznek. A közgyűlésen a tagok képviselői egy-egy szavazattal rendelkeznek. A szavazati jogot a közgyűlésen más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. Képviseleti joggal rendelkező más személynek a szavazati jog átadható (váltott képviselet), ha egyébként az átvevőnek más szavazati joga nincs. 4.) A közgyűlés végleges napirendi pontjait, az ahhoz készített vitaanyagot, határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legkésőbb 10 nappal előbb kell megküldeni a tagszervezetek képviselői számára a 10. (2) bekezdésében meghatározott módon. 5.) Az FMSZ tagszervezeteinek képviseleti joga: a) Alanyi jogon minden tagszervezet egy képviselővel rendelkezik. 7

8 A Közgyűlés határozatképessége ) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok képviselőinek több mint fele jelen van. 2.) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, megismételt közgyűlést lehet tartani. A megismételt közgyűlést legkorábban a határozatképtelen közgyűlést követő fél óra utáni időpontra lehet összehívni és megtartani abban az esetben, hogyha a közgyűlésre kiküldött meghívóban az ismételt közgyűlés összehívásáról is rendelkeztek. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül, határozatképes, erre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. A megismételt közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan formában tárgyalhatja. A Közgyűlés napirendje ) A közgyűlés napirendjére a FMSZ elnöksége tesz javaslatot és terjeszti a közgyűlés elé. 2.) Az FMSZ évi közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: a) az elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló b) a pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) c) a Felügyelő Bizottság beszámolója d) az FMSZ tagjai által előterjesztett javaslatok, e) a közhasznúsági melléklet (jelentés) f) költségvetés megállapítása (elfogadása) 3.) A közgyűlés napirendjében nem szereplő, a tagok által előterjesztett napirendi javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 naptári nappal előbb postai, vagy elektronikus úton benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlés helyszínén beterjesztett napirendi pontok csak abban az esetben tárgyalhatóak, amennyiben a tagság jelenlévő szavazásra jogosult képviselőinek minimum 1/3-a (egyharmada) támogatja. Megismételt közgyűlésen és/vagy Rendkívüli közgyűlésen, helyszínen beterjesztett napirendi pont nem tárgyalható! A Közgyűlés hatásköre 13. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az FMSZ más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának a kimondása, c) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, d) az elnök, az alelnök, az elnökség, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, megválasztása és visszahívása, 8

9 e) az elnökség éves szakmai beszámolójának, és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, f) a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása, g) a befektetési szabályzat Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően elfogadása, h) az FMSZ tiszteletbeli tagja cím adományozása, i) az FMSZ rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról való döntés, j) tagfelvételi illetve kizárási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása, k) dönteni az FMSZ továbbműködéséről a Ptk 64. (1) bekezdés b) pontja alapján indult végelszámolás során, l) dönteni az FMSZ valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánításáról, m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amely nem tartozik más szervének a hatáskörébe. A Közgyűlés határozathozatala ) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, a tagok jelenlévő képviselői több mint felének igen szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni. 2.) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban a közgyűlés a jelenlévő képviselők többségének szavazatával bármely kérdésben titkos szavazást is elrendelhet. 3.) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a FMSZ cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az FMSZ által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 4.) A közgyűlésről hangfelvétel útján rögzített kivonatos, írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. 5.) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot jogszabályokban meghatározott esetekben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel korlátozhatja. 9

10 A Tisztségviselők választása ) Az FMSZ tisztségviselőire a tagok képviselői tehetnek javaslatot a Jelölő Bizottságnak vagy a közgyűlés helyszínén. A jelöltek kiválasztása történhet pályázat útján is. 2.) Az FMSZ tisztségviselőit a közgyűlés választja meg négy évre. 3.) Az FMSZ tisztségviselőkre tett javaslatokat az elnökség által felkért Jelölő Bizottság terjeszti a közgyűlés elé. A Jelölő Bizottság a jelölteket jelölő listán terjeszti a közgyűlés elé. A helyszínen jelöltek jelölőlistára kerüléséről a jelenlévő képviselők szavazással döntenek. Egyidejűleg több tisztségre is lehet ugyanazt a személyt jelölni, de csak egy tisztségre lehet megválasztani. 4.) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az FMSZ elnökét, az alelnököt, az elnökség tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 5.) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a határozatképesnek minősülő közgyűlésen jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazatát megszerezte. Ha ezt a többséget a jelölt tisztségre, tisztségekre a jelöltek közül senki vagy csak a jelöltek egy része érte el, újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a már megválasztott és a legkevesebb szavazatot elért jelölt már nem vesz részt. A szavazást újabb fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelölt helyre a jelöltek közül valaki a megválasztásához szükséges többségi szavazatot nem kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok) tekinthető(k) megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta(ák). 6.) A tisztségviselői választás titkos szavazással történik. Egy jelölt vagy a testületi létszámot meg nem haladó jelölésnél lehetőség van a közgyűlés többségi határozata alapján a nyílt szavazásra. A szavazás ez esetben is személyenként külön-külön történik. Rendkívüli Közgyűlés ) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha a) az elnökség többségi döntése alapján b) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, c) azt a Bíróság elrendeli, d) ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi, e) az FMSZ elnöki, a Felügyelő Bizottsági elnöki tisztsége megüresedik 2.) Rendkívüli közgyűlést az elnökség a kezdeményezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra köteles összehívni. Ha az elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az Elnök, annak hiányában a 10

11 helyettesítésre jogosult személy hívja össze. Mindezek hiányában a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze. 3.) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a határidők rövidebbek is lehetnek, figyelemmel az összehívás okának sürgősségére. Az Elnökség ) A közgyűlés ülései között az FMSZ munkáját annak ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség irányítja. 2.) Az elnökség létszáma 9 fő. 3.) Az elnökségnek tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességet a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy betelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 4.) Nem lehet az FMSZ elnöke a tagszervezet elnöke, 5.) Bármilyen összeférhetetlenséget 60 napon belül kell megszüntetni. 6.) Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az FMSZ elnökség tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7.) Az elnökség összetétele: a) elnök, b) alelnök, 11

12 c) hét elnökségi tag 8.) Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással. 9.) A közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a közgyűlés hívhatja vissza, bármelyik tag kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet különösen, ha a tisztségviselőt - megválasztásának feltételei közül valamelyik megszűnik, - bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, - sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll, - megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el, - összeférhetetlenség okát nem szünteti meg. Az Elnökség működése ) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét. 2.) Az elnökséget szükség szerint, de legalább három havonként össze kell hívni. Az elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt az elnök vagy tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. Ilyen esetben az elnökségi ülést 8 napon belül meg kell tartani. 3.) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább 7 nappal korábban a 10. (2) bekezdésében meghatározott módon értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, de annak elegendőnek kell lenni az értesítés átvételére és az ülésen való megjelenésre. 4.) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét. 5.) Az elnökség ülései nyilvánosak. Jogszabályban meghatározott esetekben, az adott napirendi pont vonatkozásában, az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. 6.) Az elnökség üléseiről a jegyzőkönyvet elektronikus hanghordozó segítségével is lehet rögzíteni. A hangfelvételt egy elnökségi ciklusig kötelesek megőrizni. A jegyzőkönyv nyomtatott formátumának tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A nyomtatásban készült jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és az elnökségi ülés elején megválasztott személy hitelesíti, valamint aláírja a jegyzőkönyvvezető is. A hitelesítést követően a hozott határozatokról az érintett szerveket, személyeket és az FMSZ tagjait a 10. (2) bekezdésében meghatározott módon, -ben, elektronikus úton kell értesíteni. 12

13 19. 1.) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének igen szavazatával hozza. 2.) Az elnökség jelenlévő tagjai egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 3.) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az FMSZ cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az FMSZ által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás ) Az elnökség feladat- és hatásköre: a) az FMSZ működésével kapcsolatos belső szabályzatainak (szervezeti és működési (SZMSZ), választási, gazdálkodási, pénzügyi, dopping, képesítési, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, verseny, sportfegyelmi, sportrendezvények biztonsági és egyéb szabályzatainak (alapszabály kivételével) megállapítása és módosítása) b) a közgyűlés előkészítése és összehívása, c) az elnökség munkatervének elfogadása, d) szakágak és bizottságok létrehozása és vezetőinek kinevezése, beszámoltatása, e) munkáltatói jogkör gyakorlása az elnök felett, ha tisztségét munkaviszony keretében látja el, f) a tagdíj megállapítása, g) a közgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és azok ellenőrzése, h) a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése, i) a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása, a céljaira biztosított állami és egyéb támogatások elosztása, a nemzetközi kapcsolatok támogatása, j) a válogatott kerettag sportolók és a felkészítésben közreműködő sportszakemberek részére adható, a MOB szabályzatában rögzített sportösztöndíj felosztására való javaslattétel, k) gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, l) kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve ezek adományozása, m) pályázatok meghirdetése, n) a sportszakmai vezetők, bizottságok vezetői, vezetőedzők (szövetségi kapitány) kinevezése, visszahívása, o) hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, p) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal. 13

14 2.) Az elnökség köteles az éves beszámolóhoz egyidejűleg közhasznúsági mellékletet (jelentést) készíteni, azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszteni, majd május 31-ig letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a Civil tv a szerint: a) a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként, b) külön meg kell adni a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatásra vonatkozó adatokat, c) a be kell mutatni az FMSZ által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, d) az FMSZ által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil tv. 32. szerinti adatokat és mutatókat. e) az FMSZ vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását Az Elnök, Alelnök feladata és hatásköre 21. 1) Az elnök az FMSZ legfőbb tisztségviselője, aki feladatait elláthatja munkaviszonyban vagy társadalmi munkában is. Főbb feladatai: a) irányítja az FMSZ és annak elnöksége munkáját, valamint beszámol arról a közgyűlésnek, vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit, b) képviseli az FMSZ-t, c) javaslatot tesz a bizottságok vezetőire, d) ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, e) kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, és a tagok által a közgyűlésbe delegált személyekkel, f) teljes munkáltatói jogkört gyakorol az FMSZ Iroda dolgozói felett g) tájékoztatja az FMSZ munkájáról a hírközlő szerveket, h) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol önállóan, i) a sportágak szakmai vezetőinek (szövetségi kapitányok) munkájával kapcsolatban sportszakmai véleményezési és javaslattételi feladatokat lát el, j) gondoskodik a különböző sportágak felkészülését elősegítő sportegészségügyi és sporttudományi munka összehangolásáról, k) elősegíti és szorgalmazza a sportágak fejlődését és népszerűsítését, l) stratégiailag elősegíti a sportágak utánpótlás gondozását, m) ellát minden olyan feladatot, amit az alapszabály nem utal az FMSZ szerveinek a hatáskörébe. 2) Az FMSZ alelnöke: a) az elnök megbízása alapján, illetve annak tartós 30 napot meghaladó - távolléte esetén helyettesíti az elnököt, képviseleti jogot azonban egy másik elnökségi taggal a PTK 29. -a szerint együttesen látja el, valamint bankszámla feletti rendelkezési, utalványozási jogot szintén egy elnökségi taggal együttesen látja el. 14

15 b) az elnökkel történt munkamegosztás alapján szervezi és irányítja a FMSZ egyes szakterületeinek tevékenységét, c) a munkamegosztás figyelembevételével részt vesz a FMSZ gazdasági, marketing, sportszakmai és doppingellenes területeinek munkájában. A Felügyelő Bizottság ) A közgyűlés az FMSZ gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő. 2.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a közgyűlés azon tagjait - tagszervezeti képviselőket akik tisztséget nem töltenek be), b) az FMSZ-ben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az FMSZ cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az FMSZ által a tagjának a tagsági jogviszony alapján az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást-, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az FMSZ Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 3.) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. 4.) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az FMSZ elnökségét tájékoztatja. Feladatai ellátására külső szakembereket is igénybe vehet. 23. A Felügyelő Bizottság főbb feladatai: a) az FMSZ alapszabálya és egyéb szabályzatainak betartásának ellenőrzése b) az FMSZ gazdasági, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése, c) az FMSZ gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos megállapításairól a közgyűlésnek történő beszámolás, 15

16 d) az FMSZ gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, e) közhasznúsági melléklet és éves mérleg felülvizsgálata a közgyűlés elé terjesztését megelőzően, f) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, g) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, h) az FMSZ vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtétele ) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az FMSZ működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, azokat megvizsgálni, az FMSZ vezető tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni. 2.) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az FMSZ irodát és külön az FMSZ elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 3.) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az FMSZ elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 4.) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 5.) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az FMSZ működése során olyan jogszabálysértés, vagy az FMSZ érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 6.) Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 7.) A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal, átfogó ellenőrzést köteles tartani. 8.) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az FMSZ közgyűlésének köteles beszámolni. 9.) A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében maga állapítja meg 16

17 A Szakágak és Bizottságok ) Az FMSZ-ben sportágak szerinti szakágak működnek. A szakágakat az elnökség hozza létre és szünteti meg, nevezi ki vezetőjét. A szakágak felsorolását, szervezetének és működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza. 2.) Az FMSZ feladatköréhez igazodva szakterületenként állandó és eseti bizottságokat működtet. A bizottságokat az FMSZ elnöksége hozza létre, szünteti meg, nevezi ki vezetőjét. 3.) A bizottságok feladatait és hatáskörét, működésének rendjét az elnökség az FMSZ szervezeti és működési szabályzatában határozza meg. 4.) Eseti bizottságok, amelyet az elnökség ad hoc jelleggel a felmerülő feladat és időkeret meghatározásával hoz létre. FMSZ Iroda ) Az FMSZ munkájának és feladatainak ellátására adminisztratív apparátust működtet. Az FMSZ iroda munkáját az elnök irányítja. 3.) 2.) Az FMSZ Iroda szervezetének és működésének valamint a Civil törvény 37. (3) bekezdésében foglalt szabályokat az SZMSZ tartalmazza. Így különösen: a. olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya ( ha lehetséges személye) megállapítható, b. a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve a nyilvánosságra hozatali módjáról a 10. (2) bekezdéssel összhangban, c. az FMSZ működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint d. az FMSZ működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. V. fejezet A Gazdálkodás szabályai ) Az FMSZ éves költségvetés alapján, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján gazdálkodik. 2.) A működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: a) tagdíj, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel c) költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 17

18 cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege, d) az államháztartás alrendszereiből közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, f) befektetési tevékenységből származó bevétel, g) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, h) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, i) egyéb, fenti pontok alá nem tartozó bevétel, 3.) Az FMSZ költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek, c) az FMSZ szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,, d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 4.) Az FMSZ bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az FMSZ tagjai az FMSZ tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az FMSZ gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja. 5.) Az FMSZ kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az FMSZ váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásainak fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az FMSZ a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 6.) Az FMSZ gazdálkodásának részletes szabályait az FMSZ gazdálkodási szabályzata határozza meg. VI. fejezet AZ FMSZ megszűnése ) Az FMSZ megszűnik, ha a) a közgyűlés döntése alapján átalakul, b) a közgyűlés a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, 18

19 d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatti indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az FMSZ-t törlik a nyilvántartásból. 2.) Az 1. b-e) pontjaiban foglalt esetekben az FMSZ jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. 3.) A közgyűlés nem dönthet az FMSZ feloszlásáról, ha az FMSZ-vel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az FMSZ fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 4.) Az FMSZ jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés dönt. Amennyiben megszűnésről nem a közgyűlés dönt, úgy a vagyonát a hazai fogyatékos sportágak céljaira kell fordítani. VII. fejezet Átmeneti rendelkezések ) Az FMSZ első alkalommal megválasztott tisztségviselőinek mandátuma megválasztásuktól a évi közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31-ig tart. 2.) A Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége és a Magyar Parasport Szövetség azon tagjai amelyek jogszabály módosulás folytán nem felelnek meg ezen alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek 90 napon belül pótolhatják azokat tagsági viszonyuk folytonossága céljából. Ennek elmulasztása esetén tagsági viszonyuk törléssel megszűnik. 3.) A Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MLMS) az egyesülés folytán bírósági nyilvántartásból történő törlése napján szűnik meg. 4.) A Magyar Parasport Szövetség (névváltozás miatt FMSZ) jogutódja az MLMS-nek. Záró rendelkezések ) Az alapszabálynak a magyar nyelvű szövege a hiteles. 2.) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az IPC alapszabályának és a Nemzetközi Sportszövetségek egyéb szabályainak rendelkezései az irányadók. 4.) Az FMSZ-t megilletik az Stv. szerint a szakszövetségeket megillető jogok és kötelezettségek. 19

20 5.) A Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége által én elfogadott és többször módosított alapszabályát az FMSZ átalakuló (egyesülő) közgyűlése március 09-én november 09.-én szeptember 21.-én módosította. Rendelkezéseit az elfogadástól kell alkalmazni. Budapest, szeptember 21. Elnök 20

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben