Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet"

Átírás

1 NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet közremőködésével Képzık Képzése Projekt

2 Környezeti nevelés Tantárgyleírás A tantárgy oktatásának célja A hallgatók megismertetése a környezeti nevelés kialakulásának történetével, és hazai kihívásaival, valamint a lehetséges pedagógiai válaszokkal. A tantárgy keretében ismerjék meg a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb hazai és nemzetközi elveit, módszereit, megvalósításának tanórai és tanórán kívüli lehetıségeit. Ismerjék és értsék a környezeti neveléshez kapcsolódó kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok tartalmát, legyenek képesek ezeknek megfelelıen szervezni az oktatási folyamatot. Tanulmányaik által érezzenek felelısséget a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósításáért, a gyermekek szemléletformálásának elısegítéséért. A tantárgy tartalmának rövid leírása A környezeti nevelés kialakulása hazánkban, kihívások a környezeti nevelésben. A környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés fogalma, a fenntarthatóságra nevelés/oktatás, mint környezeti tudatformálás. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Környezeti nevelési módszerek. A környezeti nevelés iskolán/tanórán kívüli lehetıségei. Az iskolai környezeti nevelést segítı állami és civil szervezetek. Évközi ellenırzés, számonkérés módja A félév gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy portfólió elkészítése és bemutatása a megadott szempontok alapján. Szakmai követelményrendszer A tantárgy oktatásával el kell érni, hogy a hallgatók ismerjék a környezeti nevelés hazai történetét, kialakulásának folyamatát, a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát. Legyenek tisztában a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának alapvetı fogalmaival, gyakorlati lehetıségeivel. Képesek legyenek a környezeti nevelés folyamatának megtervezésére, megszervezésére. A tantárgy tananyagtartalma 1. modul 1-3. óra: A félév követelményeinek, feladatrendszerének megismerése, a portfólió, A kooperatív tanulás okai, szükségessége, alapelvei, tanulásszervezés kooperatív megoldással 2. modul: 4-5. óra: A környezeti nevelés kialakulásának története I. elızmények: civilizációs és környezeti problémák megjelenése: tudósok, mővészek az embert fenyegetı veszélyekrıl: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, R. Carson: Néma tavasz 3. modul 6-9. óra: A környezeti nevelés kialakulásának története II. Globális és hazai kihívások (túlnépesedés, új népbetegségek, a légkör globális problémái, vízproblémák, hulladék, mint 2

3 globális probléma, erdıirtás, atomenergia ) A globális környezeti problémák és fontosabb hazai hatásaik, jelentıs nemzetközi és hazai konferenciák, egyezmények, törvények 4. modul óra: A környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés fogalma, kialakulása, a fenntarthatóságra oktatás nevelés jellemzıi, pedagógiai alapjai, A konstruktív életvezetés, mint nevelési célkitőzés, Környezetpedagógia és felelısség, Harmónia elmélet 5. modul óra: Környezeti nevelés az iskolában: Törvényi háttér, a környezeti nevelési programok, a környezeti nevelés tervezése, (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, pedagógiai program, helyi tanterv ) Az ökoiskolák szerepe, jelentısége a környezeti nevelésben 6. modul óra: A környezeti nevelés módszerei: projektmódszer, tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, szimuláció, szerepjáték, játék, kísérlet 7. modul óra: A környezeti nevelés iskolán/tanórán kívüli lehetıségei: témanap/akciónap, témahét, erdei iskola, tervezési, szervezési, megvalósítási kérdések, családok, lakosság bevonásának lehetıségei a diákok környezeti nevelésébe. 8. modul óra: Környezeti nevelés az iskolában: Az iskola zöldítése, az iskolakert szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, Az iskolai környezeti nevelést segítı állami és civil szervezetek, a környezeti nevelés elektronikus és nyomtatott kiadványai 9. modul óra: A környezeti nevelés egyéb lehetıségei, A múzeumpedagógia megjelenése a környezeti nevelésben, Az állatkertek, vadasparkok, Nemzeti Parkok szerepe a környezettudatos gondolkodás formálásában. 10. modul óra: A félév munkájának értékelése, a portfóliók bemutatása 3

4 Téma Probléma/Cél A probléma megoldását segítı tartalmak Módszerek Tevékenységek/feladatok Kooperatív technikák Színtér Eszköz 1. modul Bevezetı foglalkozás 1. óra Kooperativitás jelentısége a pedagógiában 2-3. óra Egymás megismerésére szükség van a hatékony feladatmegoldásokhoz. Az oktatásban elhanyagolt a kooperatív módszereket alkalmazó tanulásszervezés A hallgatók nincsenek hozzászokva a csoportban történı feladat/problémamegoldáshoz. Csoportalakítás Ismerkedı foglalkozás A kooperatív tanulás szükségessége, az oktatás kihívásai a XXI. században A kooperatív tanulásszervezés sajátosságai Kulcsszavak: önismeret, társismeret, kooperatív tanulás, oktatási kihívások, kooperatív technikák, alapelvek Játék Játék Adatgyőjtés Szemléltetés Elıadás Csoportalakítás véletlenszerően: Csípj fel kisvirág játékkal Ismerkedıs játékok, csoportkohézió erısítése Indián név, csoport jelmondat alkotás Szóbontó A kooperatív tanulás fogalom betőihez kell szabad asszociációkat kapcsolni függılegesen, mely a hallgatók eszébe jut a felírt szóhoz kapcsolódóan. Mozaik Szakirodalom feldolgozása csoportokban, majd beszámoló a többi csoportnak. DVD bejátszás megtekintése, a megadott szempontok szerinti elemzése A megszerzett tapasztalatok összegzése tanári elıadással tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok színes ceruzák csomagoló papírok 2. modul 4-5. óra A környezeti nevelés története Tudósok a civilizációs ártalmakról Legyenek tisztában a környezeti nevelés történetével, a környezeti nevelés kialakulásában közrejátszó okokkal Ismerjék tudós gondolkodók írásait a civilizációs ártalmakról Milan Kundera gondolatainak értelmezése Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne címő könyv részleteinek elemzı értékelése A kooperatív munkához szükséges szerepek megismerése Beszélgetés Adatgyőjtés Elemzés Értékelés Szóforgó technika Idézet elemzése úgy, hogy a csoport minden tagja az óramutató járásával megegyezı irányban hozzászól az idézethez, majd a végén megbeszéljük az eredményt. Csoport szóháló technika - Gondolati térképet készítenek a csoportok a civilizációs ártalmak kifejezéshez kapcsolódóan. tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok színes ceruzák csomagoló papírok képrészletek Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, versenyfutás, túlnépesedés, érzelmi Házi feladat Kooperatív szerepek kiosztása (idıfelelıs, szószóló, írnok )

5 elsivárosodás, infantilizmus, élettér elpusztítása, kooperatív szerepek Szövegfeldolgozás mozaik technikával A választott globális problémához szakirodalom győjtése 3. modul 6-9. óra Globális kihívások Nemzetközi egyezmények környezeti konferenciák, Legyenek képesek a környezeti problémák megnevezésére, bemutatására, ismerjék a megoldási lehetıségeket. Ismerjék a környezeti nevelés terén jelentıs törekvéseket, egyezményeket, világkonferenciákat, azok javaslatait. A környezeti problémák feldolgozása Konferenciák, egyezmények a globális problémák megoldása érdekében Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alkotás Beszélgetés Elemzés Értékelés Öszehasonlítás Vita Oktatóposzter készítése Mozaik technikával minden csoport más más környezeti problémát mutat be az elkészült plakátján. Képtárlátogatás technikával minden csoport körbejár és megnézi, értékeli a másik csoport oktatóposzterét. Sarkok technika Minden környezeti probléma egy sarok, vagy teremrész. El kell helyezkedni ott, amelyet a legfenyegetıbbnek éreznek a hallgatók. Lehet vitát kezdeményezni arról, hogy lehet e egyáltalán köztük különbséget tenni. tanterem szövegrészletek kártyák csomagolópapír színes ceruzák Villámkártya technika Szövegrészleteket és kártyákat felhasználva kell párosítani az idıpontokat, eseményeket, majd jegyzetet készíteni arról, hogy milyen jelentısebb események, megállapodások történtek az adott idıkben. Kulcsszavak: hulladékkezelés, talajszennyezés vízszennyezés, légszennyezés, Adatgyőjtés Szakértıi mozaik A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elemzése, a megadott szempontok alapján a munkalapok kitöltése, majd a csoportok az általuk feldolgozott tananyagot megtanítják a másik csoportoknak is. 5

6 4. modul óra A környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés fogalma, jellemzıi, pedagógiai alapjai A társadalom környezettudatossága nem megfelelı. Szükség van a környezettel kapcsolatos attitődök formálására. Legyenek tisztában a hallgatók az alapvetı fogalmakkal, a környezetpedagógia jelentıségével, szerepével. Konstruktív életvezetés, mint a XXI. századi nevelés alapvetı célkitőzése A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés alapvetı kérdései, alapfogalmai A környezetpedagógia alapvetı feladata, célkitőzései, alapelvei Ötletroham Beszélgetés Elemzés Értékelés Lényegkiemelés Elemzés Csoportmegoldás technika A környezeti nevelés azért fontos, mert mondatot a csoport minden tagja egyedül befejezi, majd a végén közösen alkotnak egy olyan befejezést, ami mindenki véleményét tükrözi. Feladatküldés technika Minden csoport feldolgozza a NKNS 3. fejezetét (Értékek és alapelvek). A jegyzetelés után kártyákat készítenek kérdésekkel, melyet elküldenek a másik csoportnak, akiknek a feladata a válaszadás, vélemények megfogalmazása. Csoportszóháló technika Gondolati térképet készítenek a csoportok a fenntartható fejlıdés fogalomhoz kapcsolódóan. tanterem számítógép projektor csomagoló papír munkalapok kis kártyák Kulcsszavak: környezeti nevelés, fenntartható fejlıdés, fenntarthatóság pedagógiája, környezetpedagógia, környezeti attitődök, kompetenciák, konstruktív életvezetés Elıadás Szövegfeldolgozás munkalapok segítségével. Feladatcsere technika Az elkészült feladatok ellenırzése a megoldott feladatok kicserélésével történik. Házi feladat Hallgatói kiselıadások kiosztása Környezeti nevelési programok beszerzése 5. modul Környezeti nevelés az iskolában, törvényi háttér, Ismerjék meg a hallgatók az iskolai környezeti nevelés törvényi hátterét és szerezzenek tapasztalatot a környezeti nevelési Kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési területek (környezettudatosságra nevelés, természettudományos kompetencia) A környezeti nevelés tervezése az iskolában Adatgyőjtés Alkotás Adatgyőjtés Elemzés Értékelés Oktató poszterek készítése A hallgatók az általuk hozott környezeti nevelési programokat elemzik a munkalapon meghatározott szempontok tanterem csomagolópapír győjtések munkalapok projektor internet 6

7 környezeti programok nevelési Az ökoiskolák szerepe, jelentısége óra 6. modul A környezeti nevelés módszerei (tanulmányi kirándulás, projektmódszer, játék ) programok tanulmányozása során. Ismerjék meg az ökoiskolák szempontrendszerét. A környezeti nevelés sajátosságaiból adódóan olyan, a gyermeki aktivitásra épülı, cselekedtetı, problémamegoldó módszerek megismertetése, melyek hatékonyan járulnak hozzá a pozitív környezeti attitődök kialakulásához. Az ökoiskola hálózat kialakulása, jellemzıi, az ökoiskolákat meghatározó szempontrendszer Kulcsszavak: Nemzeti alaptanterv, iskolai környezeti nevelési programok, kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák, természettudományos kompetencia, ökoiskola A környezeti nevelés módszertani sajátosságai, a módszerek megvalósításának szempontjai, követelményei. Környezeti nevelés folyamatának tervezése a megismert módszerek alkalmazásával. Összehasonlítás Kiselıadás Vita Elıadás Vita Ötletbörze alapján. Ezt követıen a csoportokon belül összevetik az eredményeket, és következtetéseket vonnak le. A hallgatók kiselıadást tartanak az ökoiskola hálózat kialakulásáról, jellemzıirıl. A többi hallgató megfigyelési szempontok alapján jegyzetet készít, melyet a végén megbeszélünk közösen. Ötletroham: Gondolkozz beszéld meg párban kupaktanács technikával A csoportok feladata, hogy találjanak ki egy szempontrendszert, melynek teljesítésével egy iskola elnyerheti az ökoiskola címet. Elıször egyénileg gondolkodjanak, majd párban, végül a csoport állítsa össze ezt a szempontrendszert. Környezeti nevelés a közoktatásban egy vizsgálat eredményeinek összegzése Csoportmegoldás technika A táblán felírt mondatot ( A környezeti nevelésben azért tartom fontosnak a cselekedtetésre, közvetlen tapasztalatszerzésre épülı módszereket, mert ) kell a csoportnak folytatni úgy, hogy mindenki külön-külön befejezi a mondatot, majd alkotnak egy olyan befejezést közösen, melyben mindenkinek a véleménye tükrözıdik. számítógép tanterem számítógépek internet projektor csomagolópapír szókártyák óra Kulcsszavak: projektmódszer, projektoktatás, tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, szerepjáték, játék, szimuláció, Beszélgetés Sarkok technika A terem különbözı sarkait megjelöljük (tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, játék, szerepjáték, szimuláció) A 7

8 kísérlet, cselekedtetés problémamegoldás, hallgatóknak kell választani egy sarkot, ez lesz a csoportképzés alapja. Alkotás Oktatóposzter készítés A választott módszerek bemutatása poszter segítségével Képtárlátogatás technika A módszerekrıl készült oktatóposzterek megtekintése és értékelése Elıadás Szóforgó technika A megkezdett mondatot (A projektrıl az jut eszembe, hogy ) szóforgóval fejezik be a hallgatók a korábbiakban leírt módon. Vita (ötletbörze) Tervezés Csoportszóháló technika A projektterv készítésénél ezzel kezdik a csoportok az ötletgyőjtést. Projektterv készítése 7. modul A környezeti nevelés iskolán/tanórán kívüli lehetıségei, a családok bevonásának lehetıségei a környezeti nevelésbe (témanap/akciónap, erdei iskola) óra Szerezzenek jártasságot témanapok tervezésében, erdei iskola szervezésében. Az erdei iskola, mint sajátos tanulásszervezési forma szerepe, jelentısége a környezeti nevelésben. Témanapok, akciónapok szervezésének szempontjai, lépései. Kulcsszavak: témanap, akciónap, témahét, erdei iskola, Győjtés Tervezés Alkotás Elıadás A zöld napok, jeles napok idıpontjainak kigyőjtése A csoport egy témanap tervét készíti el a kiválasztott zöld naphoz kapcsolódóan Képtárlátogatás technika Az értékelési szempontok alapján a csoportok körbejárják egymás munkáját, meghallgatják a csoportok beszámolóját és értékelnek. Vers megfogalmazása, segítséggel: Amikor erdei iskolában jártam. Az erdei iskolák kialakulásának története, jelentısége a környezeti nevelésben Tanterem Csomagolópapír Színes papír Számítógép Projektor 8

9 Szituációs játék Szervezzünk erdei iskolát! Házi feladat Interjú készítése csoportokban iskolaigazgatókkal 8. modul Környezeti nevelés az iskolában iskolánk zöldítése, az iskolakert szerepe a fenntarthatóságra nevelésben óra Iskoláinkban kevés lehetıség van sokszor az iskola környezeti adottságaiból fakadóan az iskolakert megvalósításához. Képesek legyenek a hallgatók az iskola zöldítésére, ezzel kapcsolatos tervek készítésére. Az iskolák tevékenységei a fenntartható iskolamőködés megvalósítása érdekében. Iskolakertek madárbarát iskolák a fenntarthatóság jegyében Beszélgetés Tanári elıadás Modellezés Kutatás, győjtés Az interjúk eredményeinek, tapasztalatainak megbeszélése Álmaim zöld iskolája A csoportok megalkotják egy általuk elképzelt zöld iskola tervét. Könyvtári kutató munka, internet felhasználásával Tanterem, könyvtár, Könyvek, Csomagolópapír, jegyzetek Kulcsszavak: iskolakert, fenntartható iskolai környezet Képtárlátogatás technika A zöld iskoláról készült tervek közös megtekintése és értékelése 9. modul Az állatkertek, vadasparkok, Nemzeti Parkok szerepe, lehetıségei a környezeti nevelésben o. A környezeti nevelés az iskolai oktatáson nevelésen kívül számos formában van jelen. Ismerjenek meg a hallgatók jó gyakorlatokat a környezeti nevelés iskolán kívüli a hagyományostól kissé eltérı formáiból. A környezeti nevelés tanórán kívüli lehetıségei, a múzeumpedagógia célja, feladata, gyakorlata a környezettudatosságra nevelés során Tanulmányi séta Adatgyőjtés Megfigyelés Tanulmányi séta állatkertben A megadott szempontok alapján az állatkerti környezeti nevelés megfigyelése, információk összegyőjtése. Állatkert Gyır Munkalapok Múzeumpedagógia megjelenése a környezeti nevelésben 28. óra Kulcsszavak: múzeumpedagógia, közvetlen érzékszervi tapasztalatszerzés, zoopedagógia, nemzeti parkok Interjú Elıadás Alkotás Interjú készítése az állatkerti séta vezetıjével/zoopedagógussal A múzeumpedagógia lehetıségei a környezeti nevelésben Ötletroham Foglalkozási tervek elképzelése, mit lehet csinálni a múzeumben, milyen feladatokat 9

10 10. modul A félév munkájának értékelése óra Alakítsuk a hallgatók fejlesztı értékeléssel kapcsolatos szemléletét. Fejlesszük az önértékelésüket, reflektív gondolkodásukat. Kulcsszavak: önértékelés, társak értékelése, reflektív gondolkodás, portfólió Kiselıadás Értékelés Magyarázat tervezhetünk? A portfóliók rövid bemutatása hallgatói kiselıadással tanterem számítógép projektor értékelı lapok kérdıívek 10

11 1. modul 1. óra A foglalkozás témája: Ismerkedés játékokkal, A félév követelményrendszerének megismerése, a portfólió elkészítésének szempontjai A foglalkozás célja: A hallgatói csoport tagjai ismerjék meg egymást, a félév követelményeit, a portfólió elkészítésének kritériumait. Fejlesztendı kompetenciák: társas, szociális kompetenciák, önismeret, társismeret Alkalmazott módszerek: elıadás, szemléltetés, magyarázat, játék Munkaformák, szervezési módok: frontális munka, csoportmunka Alkalmazott kooperatív technikák: véletlenszerő csoportalakítás mozaikkal Eszközök, segédanyagok: számítógép, projektor, képek Igényelt idı: 1*45 perc Az óra menete: 1. Csoportalakítás A kurzus elején kialakítjuk a 4-5 fıs csoportokat, akik a félév során közösen fognak tevékenykedni. A véletlenszerő csoportalakítás a következı játék segítségével valósul meg: A. Csípj fel kisvirág! : A hallgatóknak képeket kell húzniuk, melyek egy egy virágcsaládot jelentenek. (pókbangó, tavaszi hérics, kankalin.) Ezek a virágcsaládok beszélgetnek egymással. A beszélgetés végén a virágcsalád tagjai bemutatják egymást. Megjegyzés: Célszerő olyan játékokat választani a tanítójelölteknek, amelyek a kisgyermekek környezeti nevelése során jól alkalmazható. További példák a csoportalakításra: B. Szimpátia alapján történı választással: A kurzus hallgatói csak a pillantásukkal, szavak nélkül választják ki egymást, és így alkotnak csoportot. Ezt követıen a választott csoportok közösen egy jelmondatot, mottót fogalmaznak meg, ennek szellemében végzik a munkát. A cél a csoportkohézió fejlesztése, egymás alaposabb megismerése. C. Csoportalakítás véletlenszerően mozaik technikával: A hallgatók létszámtól függıen 5 fıs csoportokba rendezıdnek olyan módon, hogy egy-egy kép részleteit kell összerakniuk. Az összeillı képrészletek gazdái fognak egy csoportot alkotni. D. Csoportalakítás az oktató által elıre kigondolt beosztás szerint: A csoportbeosztást a hallgatók az azonos színő névtáblák átvételével kapják meg vagy játékos formában matricás játékkal Minden hallgató kap az elızetes elosztásnak megfelelıen a hátára egy olyan matricát, mely piktogrammokat ábrázol (erdei iskola, öko-iskola, WWF ) Azonos csoportba

12 kerülı hallgatók azonos matricát kapnak. A saját matricáját senki sem láthatja. Szavak nélkül mozdulatokkal kell a csoportoknak megtalálni egymást. 2. A tantárgy célkitőzéseinek, követelményeinek tisztázása, a portfólió készítés szempontjainak megbeszélése elıadás (ppt) (1. számú melléklet) segítségével. 12

13 1. számú melléklet: Portfólió A portfólió készítése Olyan dokumentumok gyujteménye, melyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását. (Bird 1990.) A tanuló munkáiból összeállított célirányos gyujtemény, amely bemutatja készítojének erofeszítéseit, fejlodését és eredményeit, egy vagy több területen. A tanulónak részt kell vennie a tartalom összeállításában, a gyujteménynek tartalmaznia kell a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert és a tanuló önreflexióit. (Northwest Evaluation Association, 1990.) A portfolió készítésének célja A portfólió típusai (Barrett 2002.) Értékelés -Több szempontú értékelés -Döntésképesség, önértékelés fejlesztése Tanulás elosegítése - Formatív értékelés segíti az együttmuködést - Önreflexió (tanulás értékelés - önértékelés) Munkaportfólió (Tanár és diák rendszeresen megvitatja a diák elorehaladását.) Bemutató portfólió (A legjobb anyagokat a diák válogatja bele értékelési szempontrendszer) Értékelési portfólió (Alternatív osztályozást, értékelést szolgál, minden darabját értékeli a tanár. Holisztikus szemlélet) További típusok (Heueré 2000.) A portfólió készítésének szakaszai Eredmény bemutató Kompetencia alapú Bemutató Pillanatfelvétel Tantárgyközi Készségeket bemutató Tematikus Kutatási Projekt Fejlodési Diagnosztikus Reflektív Kimeneti Felvételi A tanári szempontból Célok kituzése Tervezés Elokészítés Visszajelzés Értékelés A diákszempontjából Célok megismerése Anyaggyujtés Válogatás Reflexió Szerkesztés Értékelés és irányadás 13

14 A portfólió tartalma Fogalomlista elkészítése a környezeti neveléshez kapcsolódóan A lakóhely iskolájának vagy a gyakorlati helyszínül választott iskola környezeti nevelési programjának elemzo értékelése Környezeti nevelési célú témanap / témahét vagy osztálykirándulás tervezése Zöld iskola / tanterem / vagy iskolakert tervezése hozzákapcsolódó tanulói feladatokkal Felhasznált irodalom: Kimmel Magdolna Falus Iván: A portfólió fogalma, készítésének céljai és típusai, In.: A tanítás tanulás hatékony szervezése (alkotószerkeszto: Réthy Endréné) Educatio Bp.,

15 1. modul 2-3. óra A foglalkozás témája: A kooperativitás szükségessége a pedagógiában az oktatási kihívások tükrében, a kooperatív tanulásszervezés alapelvei, sajátosságai A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg azokat a tényezıket, melyek szükségessé teszik a kooperatív formában történı tanulást. Lássák eredményességének okait, a kooperatív tanulásszervezés megvalósításának sajátosságait. Fejlesztendı kompetenciák: Kritikus gondolkodás, vitakészség, kommunikációs képesség, lényegkiemelı képesség, asszociációs képesség Alkalmazott módszerek: vita, szemléltetés, magyarázat, játék, adatgyőjtés, elıadás Munkaformák, szervezési módok: frontális munka, egyéni munka, csoportmunka Alkalmazott kooperatív technikák: mozaik, csoport szóháló, kerekasztal, szóforgó Eszközök, segédanyagok: csomagolópapírok, filctoll/zsírkréta, szövegrészletek Igényelt idı: 2*45 perc Felhasznált irodalom: Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás, ÖNKONET Kft, Bp., A foglalkozás menete: 1. Csoportkohézió erısítése Az elızı órán kialakított csoportoknál fontos a csoport összetartozásának, a csoportkohéziónak az erısítése, az együttmőködés hatékonyságának fokozása egymás alaposabb megismerésével. Javasolt játékok: a, Tulajdonságok listája: A hallgatók felírják keresztnevüket egy lapra, és minden betőhöz függılegesen egy tulajdonságot társítanak, ami igaz rájuk. Pl: V I K I I G E G D A D Y Á Z V E M S E K Á S V G İ O S 15

16 b, Indián név kitalálása a saját jellemezı tulajdonságok alapján (természeti jelenség, növény, állat és valamilyen jelzı hozzá: Pl.: lobogó tőz, szikrázó nap, cikázó villám c, Útlevél készítés: Egy kis papírra mindenki készít egy útlevelet magáról, melyben a legfontosabb információk szerepelnek, amit az illetı személy meg akar osztani a társaival. A csoport tagjai szóforgó segítségével beszélik meg az útlevelek tartalmát. d, Mi lennék, ha..virág, madár, állat, erdı, fa..lennék? Keresse meg mindenki a neki megfelelıt! 2. Motiváció, a téma bevezetése: Szóbontó játék segítségével keltjük fel a téma iránti érdeklıdést, próbáljuk meg a gondolatokat egy fogalomra koncentrálni. A táblán a kooperatív tanulás fogalom szerepel. Ehhez kell a csoportnak a fogalomról eszükbe jutó szavakat úgy elhelyezni egy papíron, hogy minden betőhöz függılegesen társítanak a kezdıbetőknek megfelelıen egy-egy jellemzı kifejezést. A feladat megkezdése elıtt kiosztjuk a kooperatív csoportmunkához szükséges szerepeket, melyet borítékban kapnak meg a hallgatók. Szerepek: Idıfelelıs (aki a munka során a rendelkezésre álló idıt figyeli), Jegyzı (aki feljegyzi az ötletek), Szószóló (aki ismerteti az eredményeket más csoportokkal), feladatmester (aki a feladatot ismerteti, mikor a csapatok írásbeli formában kapják azt, illetve irányítja a munka menetét), Eszközfelelıs (a szükséges eszközöket elhelyezi az asztalon, azokért felelıs) Csendkapitány (feladata a megfelelı munkazaj szinten tartása) Ezen kívül adhatunk még további szerepeket a célok és a feladatok függvényében. (esélyteremtı, lelkesítı ) Pl.: K O O P E R A T Í V T A N U L Á S E A G A E L R Y N G L T Ü U Í E N T L T M E T S İ E R M Á K S Ő G É K O S Ö S Z D S É É S G 16

17 3. A kooperatív tanulás szükségességének okai A szövegfeldolgozás célja, hogy a hallgatók megismerjék a XXI. század kihívásai tükrében a kooperativitásra épülı tanulásszervezés szükségességét. A feldolgozandó szövegrészlet Spencer Kagan: Kooperatív tanulás címő könyvébıl származik. (2. fejezet: Miért van szükség kooperatív tanulásra?) 1. téma: Megváltozott szocializáció (2:2-2:4.o.) Szövegelemzés szempontja: Értelmezze, hogy mit jelent a megváltozott szocializáció! Röviden mutassa be, hogy milyen következményei vannak a szocializációs őrnek! 2. téma: Átalakult gazdaság (2:4-2:6.o.) Szövegelemzés szempontja: Értelmezze, hogy mit jelent az útban az emberközpontú gazdaság felé! Mutassa be, hogy milyen következményei vannak a felgyorsult változásnak! 3. téma: Megváltozik a népesség (2:6-2:11.o.) Szövegelemzés szempontja: Értelmezze, hogy mit jelent az urbanizáció! Mutassa be röviden, hogy milyen következményeket hoz magával a népesség sokfélesége! A szövegelemzést követıen a csoportok elmondják a szempontoknak megfelelıen a válaszokat, és a csoport gondolatait, véleményét is megfogalmazzák. 4. A kooperatív tanulásszervezés sajátosságai Az óra következı részében arra keressük a választ, hogy milyen jellemzıi vannak a kooperatív tanulásszervezésnek, miben rejlik a hatékonysága. Egy video felvételt nézünk meg a hallgatókkal kb. 30 percben, mely egy olyan tanórát mutat be, ahol az óra során kooperatív technikák alkalmazásával történik a tananyag feldolgozása. Hallgatóinknak van már némi tapasztalata a tanítás terén, a Gyakorló iskolában volt alkalmuk kipróbálni a hagyományos tanulásszervezést és néhányuknak esetleg a kooperatívot is. A felvétel megtekintése során a következı megfigyelési szempontok alapján kell jegyzetet készíteniük: Milyen szerepet tölt be a pedagógus a tanulásirányítás során? Milyen a gyermekek aktivitása? Véleményük szerint hogyan alakul a kommunikáció aránya tanár és diák között az órán? Milyen technikákat, milyen feladatokat láthatnak a tanítási óra során? A video megtekintése után a szempontok alapján megbeszéljük a látottakat, és reflektálunk arra, hogy miben lehet ez más, mint egy hagyományos óravezetés. Ezután a csoportok ötletbörze segítségével próbálják meg összegyőjteni azt, hogy milyen eredmények várhatóak a kooperatív tanulásszervezés során. A közös vitát egy rövid tanári elıadás foglalja össze a szakirodalom alapján. (2. számú melléklet) 17

18 2. számú melléklet Kooperatív és kompetitív tanulás Kooperatív érdeklodo, motivált tanulás együttmuködés igénye örömérzés a másik teljesítményekor tartalmas idokihasználás Kompetitív alacsonyabb motiváció félelem gyozni akarás kényszer A kooperatív és kompetitív tanulás jellemzoi A kooperatív tanulásszervezés eredményessége Beszélj róla és elfelejtem, Mutasd meg és emlékszem rá, Vonj be és megértem! (kínai mondás) A kooperatív tanulásszervezés hatékonyság eredményesség méltányosság Milyen eredményeket várhatunk? Tanulmányi fejlodés Javulnak a különbözo etnikai csoportokhoz tartozó diákok közötti kapcsolatok Szociális és értelmi fejlodés Miért hatékony? A módszer révén növekszik a feldolgozható tananyag mennyisége Tanulók egymást is tanítják Kello mértéku gyakorlás Feladatra fordított ido több Motiváció és jutalom 18

19 2. modul 4-5. óra A foglalkozás témája: A környezeti nevelés kialakulásának története I. elızmények: civilizációs és környezeti problémák megjelenése: tudósok, mővészek az embert fenyegetı veszélyekrıl: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, R. Carson: Néma tavasz A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a környezetet veszélyeztetı civilizációs ártalmakat, különbözı irodalmi részletek feldolgozásával. Lássák meg a környezet ember kapcsolatrendszerének problémáit, a környezeti nevelés kialakulásának szükségszerőségét, jelentıségét. Fejlesztendı kompetenciák: Kritikus gondolkodás, vitakészség, kommunikációs képesség, lényegkiemelı képesség, asszociációs képesség Alkalmazott módszerek: beszélgetés, játék, adatgyőjtés, elemzés, értékelés, házi feladat, szemléltetés, magyarázat Munkaformák, szervezési módok: frontális munka, egyéni munka, csoportmunka Alkalmazott kooperatív technikák: mozaik, csoport szóháló, kerekasztal, szóforgó Eszközök, segédanyagok: csomagolópapírok, filctoll/zsírkréta, szövegrészletek Igényelt idı: 2*45 perc Felhasznált irodalom: Rachel Carson: Néma tavasz, Katalizátor Könyvkiadó, Páty, Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Cartaphilus Kiadó, Bp., Kovátsné dr. habil Németh Mária: Erdıpedagógiától a környezetpedagógiáig, Comenius Bt., Pécs A foglalkozás menete: 1. A téma bevezetése, motiváció: A hallgatók a következı idézetet láthatják. A csoportok feladata, hogy szóforgóval (A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyezı irányban elmondják egymásnak a gondolataikat, mely során egy tag beszédidejét meg lehet határozni. ) beszéljék meg az idézet jelentését. A megbeszélést követıen a csoportok egymással is megosztják a gondolataikat. "A technikai fejlıdés elıhívta az embereket a barlangból, ám amikor a technikai fejlıdés totálissá válik, akkor vissza is kergeti oda." (Milan Kundera) 19

20 2. A civilizációs ártalmak felvezetése: A csoportok egy nagy csomagolópapírra szóhálót készítenek. (csoport szóháló technika) A csoport minden tagja különbözı színő tollat kap. A csomagolópapír közepére kerül a következı: civilizációs ártalmak. Kerekasztal technika segítségével a csoporttagok a témához kapcsolódó kulcsszavakat írnak. Az elkészült lapokat a falra rögzítik és a csoportok bemutatják a kulcsszavak rendszerét. A különbözı színek használata motivál minden csoporttagot a feladatban való aktív részvételre. Civilizációs ártalmak A feladat megkezdése elıtt itt is kiosztjuk a kooperatív csoportmunkához szükséges szerepeket. Lényeges szempont, hogy a szerepek a féléves feladatok során folyamatosan cserélıdjenek, és mindenki próbáljon ki több szerepkört is. (ld.: 2-3. óra) 3. Civilizációs problémák: tudósok, mővészek az embert fenyegetı veszélyekrıl A csoportok szövegrészleteket kapnak (3. számú melléklet). Mozaik technika segítségével minden csoport más szövegrészletet dolgoz fel Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne címő könyvébıl. A kiemelt szövegrészletet nyomtatott formában kapják meg a hallgatók. 4 csoport esetén minden csoport két bőnt dolgoz fel. A szövegek feldolgozása után bemutatják a csoportok a problémákat, értékelik és véleményt fogalmaznak meg róla. 4. A következı óra elıkészítése: A hallgatóknak csoportonként kell választaniuk egy-egy globális környezeti problémát. Választható területek: túlnépesedés, új népbetegségek, a légkör globális problémái, vízproblémák, talajszennyezés, hulladék, mint globális probléma, erdıirtás, atomenergia A hallgatók feladata, hogy a következı órára ezekhez a témákhoz kapcsolódóan keressenek szakirodalmakat, melyek segítségével a tanórán fogják feldolgozni a témát. 20

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS A kooperáció egyik alapfeltétele a pedagógusok szemléletváltozása, de szükségesek azok a pedagógus mesterségbeli tudások is, amelyek megalapozzák a szemléletváltást.

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmő és gyakorlat modul A modul a Szociális munka BA képzés komplex moduljának egyik modulja, mely

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Továbbképzés Ökoiskola vezetőknek. Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése

Továbbképzés Ökoiskola vezetőknek. Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése Továbbképzés Ökoiskola vezetőknek Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzési program A továbbképzés minden tanévben

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- )

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) A kutatócsoport aktív belsı magja: Dömsödy Andrea, Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit,

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Falus Iván Kimmel Magdolna A portfólió

Falus Iván Kimmel Magdolna A portfólió A PORTFÓLIÓ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI ALSÓ TAGOZATON A portfólió fogalmával, készítésének céljával, módjával, folyamatával 15 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a Lépésről Lépésre Program kapcsán. A tavalyi

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben