Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet"

Átírás

1 NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet közremőködésével Képzık Képzése Projekt

2 Környezeti nevelés Tantárgyleírás A tantárgy oktatásának célja A hallgatók megismertetése a környezeti nevelés kialakulásának történetével, és hazai kihívásaival, valamint a lehetséges pedagógiai válaszokkal. A tantárgy keretében ismerjék meg a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb hazai és nemzetközi elveit, módszereit, megvalósításának tanórai és tanórán kívüli lehetıségeit. Ismerjék és értsék a környezeti neveléshez kapcsolódó kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok tartalmát, legyenek képesek ezeknek megfelelıen szervezni az oktatási folyamatot. Tanulmányaik által érezzenek felelısséget a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósításáért, a gyermekek szemléletformálásának elısegítéséért. A tantárgy tartalmának rövid leírása A környezeti nevelés kialakulása hazánkban, kihívások a környezeti nevelésben. A környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés fogalma, a fenntarthatóságra nevelés/oktatás, mint környezeti tudatformálás. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Környezeti nevelési módszerek. A környezeti nevelés iskolán/tanórán kívüli lehetıségei. Az iskolai környezeti nevelést segítı állami és civil szervezetek. Évközi ellenırzés, számonkérés módja A félév gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy portfólió elkészítése és bemutatása a megadott szempontok alapján. Szakmai követelményrendszer A tantárgy oktatásával el kell érni, hogy a hallgatók ismerjék a környezeti nevelés hazai történetét, kialakulásának folyamatát, a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát. Legyenek tisztában a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának alapvetı fogalmaival, gyakorlati lehetıségeivel. Képesek legyenek a környezeti nevelés folyamatának megtervezésére, megszervezésére. A tantárgy tananyagtartalma 1. modul 1-3. óra: A félév követelményeinek, feladatrendszerének megismerése, a portfólió, A kooperatív tanulás okai, szükségessége, alapelvei, tanulásszervezés kooperatív megoldással 2. modul: 4-5. óra: A környezeti nevelés kialakulásának története I. elızmények: civilizációs és környezeti problémák megjelenése: tudósok, mővészek az embert fenyegetı veszélyekrıl: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, R. Carson: Néma tavasz 3. modul 6-9. óra: A környezeti nevelés kialakulásának története II. Globális és hazai kihívások (túlnépesedés, új népbetegségek, a légkör globális problémái, vízproblémák, hulladék, mint 2

3 globális probléma, erdıirtás, atomenergia ) A globális környezeti problémák és fontosabb hazai hatásaik, jelentıs nemzetközi és hazai konferenciák, egyezmények, törvények 4. modul óra: A környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés fogalma, kialakulása, a fenntarthatóságra oktatás nevelés jellemzıi, pedagógiai alapjai, A konstruktív életvezetés, mint nevelési célkitőzés, Környezetpedagógia és felelısség, Harmónia elmélet 5. modul óra: Környezeti nevelés az iskolában: Törvényi háttér, a környezeti nevelési programok, a környezeti nevelés tervezése, (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, pedagógiai program, helyi tanterv ) Az ökoiskolák szerepe, jelentısége a környezeti nevelésben 6. modul óra: A környezeti nevelés módszerei: projektmódszer, tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, szimuláció, szerepjáték, játék, kísérlet 7. modul óra: A környezeti nevelés iskolán/tanórán kívüli lehetıségei: témanap/akciónap, témahét, erdei iskola, tervezési, szervezési, megvalósítási kérdések, családok, lakosság bevonásának lehetıségei a diákok környezeti nevelésébe. 8. modul óra: Környezeti nevelés az iskolában: Az iskola zöldítése, az iskolakert szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, Az iskolai környezeti nevelést segítı állami és civil szervezetek, a környezeti nevelés elektronikus és nyomtatott kiadványai 9. modul óra: A környezeti nevelés egyéb lehetıségei, A múzeumpedagógia megjelenése a környezeti nevelésben, Az állatkertek, vadasparkok, Nemzeti Parkok szerepe a környezettudatos gondolkodás formálásában. 10. modul óra: A félév munkájának értékelése, a portfóliók bemutatása 3

4 Téma Probléma/Cél A probléma megoldását segítı tartalmak Módszerek Tevékenységek/feladatok Kooperatív technikák Színtér Eszköz 1. modul Bevezetı foglalkozás 1. óra Kooperativitás jelentısége a pedagógiában 2-3. óra Egymás megismerésére szükség van a hatékony feladatmegoldásokhoz. Az oktatásban elhanyagolt a kooperatív módszereket alkalmazó tanulásszervezés A hallgatók nincsenek hozzászokva a csoportban történı feladat/problémamegoldáshoz. Csoportalakítás Ismerkedı foglalkozás A kooperatív tanulás szükségessége, az oktatás kihívásai a XXI. században A kooperatív tanulásszervezés sajátosságai Kulcsszavak: önismeret, társismeret, kooperatív tanulás, oktatási kihívások, kooperatív technikák, alapelvek Játék Játék Adatgyőjtés Szemléltetés Elıadás Csoportalakítás véletlenszerően: Csípj fel kisvirág játékkal Ismerkedıs játékok, csoportkohézió erısítése Indián név, csoport jelmondat alkotás Szóbontó A kooperatív tanulás fogalom betőihez kell szabad asszociációkat kapcsolni függılegesen, mely a hallgatók eszébe jut a felírt szóhoz kapcsolódóan. Mozaik Szakirodalom feldolgozása csoportokban, majd beszámoló a többi csoportnak. DVD bejátszás megtekintése, a megadott szempontok szerinti elemzése A megszerzett tapasztalatok összegzése tanári elıadással tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok színes ceruzák csomagoló papírok 2. modul 4-5. óra A környezeti nevelés története Tudósok a civilizációs ártalmakról Legyenek tisztában a környezeti nevelés történetével, a környezeti nevelés kialakulásában közrejátszó okokkal Ismerjék tudós gondolkodók írásait a civilizációs ártalmakról Milan Kundera gondolatainak értelmezése Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne címő könyv részleteinek elemzı értékelése A kooperatív munkához szükséges szerepek megismerése Beszélgetés Adatgyőjtés Elemzés Értékelés Szóforgó technika Idézet elemzése úgy, hogy a csoport minden tagja az óramutató járásával megegyezı irányban hozzászól az idézethez, majd a végén megbeszéljük az eredményt. Csoport szóháló technika - Gondolati térképet készítenek a csoportok a civilizációs ártalmak kifejezéshez kapcsolódóan. tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok színes ceruzák csomagoló papírok képrészletek Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, versenyfutás, túlnépesedés, érzelmi Házi feladat Kooperatív szerepek kiosztása (idıfelelıs, szószóló, írnok )

5 elsivárosodás, infantilizmus, élettér elpusztítása, kooperatív szerepek Szövegfeldolgozás mozaik technikával A választott globális problémához szakirodalom győjtése 3. modul 6-9. óra Globális kihívások Nemzetközi egyezmények környezeti konferenciák, Legyenek képesek a környezeti problémák megnevezésére, bemutatására, ismerjék a megoldási lehetıségeket. Ismerjék a környezeti nevelés terén jelentıs törekvéseket, egyezményeket, világkonferenciákat, azok javaslatait. A környezeti problémák feldolgozása Konferenciák, egyezmények a globális problémák megoldása érdekében Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alkotás Beszélgetés Elemzés Értékelés Öszehasonlítás Vita Oktatóposzter készítése Mozaik technikával minden csoport más más környezeti problémát mutat be az elkészült plakátján. Képtárlátogatás technikával minden csoport körbejár és megnézi, értékeli a másik csoport oktatóposzterét. Sarkok technika Minden környezeti probléma egy sarok, vagy teremrész. El kell helyezkedni ott, amelyet a legfenyegetıbbnek éreznek a hallgatók. Lehet vitát kezdeményezni arról, hogy lehet e egyáltalán köztük különbséget tenni. tanterem szövegrészletek kártyák csomagolópapír színes ceruzák Villámkártya technika Szövegrészleteket és kártyákat felhasználva kell párosítani az idıpontokat, eseményeket, majd jegyzetet készíteni arról, hogy milyen jelentısebb események, megállapodások történtek az adott idıkben. Kulcsszavak: hulladékkezelés, talajszennyezés vízszennyezés, légszennyezés, Adatgyőjtés Szakértıi mozaik A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elemzése, a megadott szempontok alapján a munkalapok kitöltése, majd a csoportok az általuk feldolgozott tananyagot megtanítják a másik csoportoknak is. 5

6 4. modul óra A környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés fogalma, jellemzıi, pedagógiai alapjai A társadalom környezettudatossága nem megfelelı. Szükség van a környezettel kapcsolatos attitődök formálására. Legyenek tisztában a hallgatók az alapvetı fogalmakkal, a környezetpedagógia jelentıségével, szerepével. Konstruktív életvezetés, mint a XXI. századi nevelés alapvetı célkitőzése A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés alapvetı kérdései, alapfogalmai A környezetpedagógia alapvetı feladata, célkitőzései, alapelvei Ötletroham Beszélgetés Elemzés Értékelés Lényegkiemelés Elemzés Csoportmegoldás technika A környezeti nevelés azért fontos, mert mondatot a csoport minden tagja egyedül befejezi, majd a végén közösen alkotnak egy olyan befejezést, ami mindenki véleményét tükrözi. Feladatküldés technika Minden csoport feldolgozza a NKNS 3. fejezetét (Értékek és alapelvek). A jegyzetelés után kártyákat készítenek kérdésekkel, melyet elküldenek a másik csoportnak, akiknek a feladata a válaszadás, vélemények megfogalmazása. Csoportszóháló technika Gondolati térképet készítenek a csoportok a fenntartható fejlıdés fogalomhoz kapcsolódóan. tanterem számítógép projektor csomagoló papír munkalapok kis kártyák Kulcsszavak: környezeti nevelés, fenntartható fejlıdés, fenntarthatóság pedagógiája, környezetpedagógia, környezeti attitődök, kompetenciák, konstruktív életvezetés Elıadás Szövegfeldolgozás munkalapok segítségével. Feladatcsere technika Az elkészült feladatok ellenırzése a megoldott feladatok kicserélésével történik. Házi feladat Hallgatói kiselıadások kiosztása Környezeti nevelési programok beszerzése 5. modul Környezeti nevelés az iskolában, törvényi háttér, Ismerjék meg a hallgatók az iskolai környezeti nevelés törvényi hátterét és szerezzenek tapasztalatot a környezeti nevelési Kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési területek (környezettudatosságra nevelés, természettudományos kompetencia) A környezeti nevelés tervezése az iskolában Adatgyőjtés Alkotás Adatgyőjtés Elemzés Értékelés Oktató poszterek készítése A hallgatók az általuk hozott környezeti nevelési programokat elemzik a munkalapon meghatározott szempontok tanterem csomagolópapír győjtések munkalapok projektor internet 6

7 környezeti programok nevelési Az ökoiskolák szerepe, jelentısége óra 6. modul A környezeti nevelés módszerei (tanulmányi kirándulás, projektmódszer, játék ) programok tanulmányozása során. Ismerjék meg az ökoiskolák szempontrendszerét. A környezeti nevelés sajátosságaiból adódóan olyan, a gyermeki aktivitásra épülı, cselekedtetı, problémamegoldó módszerek megismertetése, melyek hatékonyan járulnak hozzá a pozitív környezeti attitődök kialakulásához. Az ökoiskola hálózat kialakulása, jellemzıi, az ökoiskolákat meghatározó szempontrendszer Kulcsszavak: Nemzeti alaptanterv, iskolai környezeti nevelési programok, kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák, természettudományos kompetencia, ökoiskola A környezeti nevelés módszertani sajátosságai, a módszerek megvalósításának szempontjai, követelményei. Környezeti nevelés folyamatának tervezése a megismert módszerek alkalmazásával. Összehasonlítás Kiselıadás Vita Elıadás Vita Ötletbörze alapján. Ezt követıen a csoportokon belül összevetik az eredményeket, és következtetéseket vonnak le. A hallgatók kiselıadást tartanak az ökoiskola hálózat kialakulásáról, jellemzıirıl. A többi hallgató megfigyelési szempontok alapján jegyzetet készít, melyet a végén megbeszélünk közösen. Ötletroham: Gondolkozz beszéld meg párban kupaktanács technikával A csoportok feladata, hogy találjanak ki egy szempontrendszert, melynek teljesítésével egy iskola elnyerheti az ökoiskola címet. Elıször egyénileg gondolkodjanak, majd párban, végül a csoport állítsa össze ezt a szempontrendszert. Környezeti nevelés a közoktatásban egy vizsgálat eredményeinek összegzése Csoportmegoldás technika A táblán felírt mondatot ( A környezeti nevelésben azért tartom fontosnak a cselekedtetésre, közvetlen tapasztalatszerzésre épülı módszereket, mert ) kell a csoportnak folytatni úgy, hogy mindenki külön-külön befejezi a mondatot, majd alkotnak egy olyan befejezést közösen, melyben mindenkinek a véleménye tükrözıdik. számítógép tanterem számítógépek internet projektor csomagolópapír szókártyák óra Kulcsszavak: projektmódszer, projektoktatás, tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, szerepjáték, játék, szimuláció, Beszélgetés Sarkok technika A terem különbözı sarkait megjelöljük (tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, játék, szerepjáték, szimuláció) A 7

8 kísérlet, cselekedtetés problémamegoldás, hallgatóknak kell választani egy sarkot, ez lesz a csoportképzés alapja. Alkotás Oktatóposzter készítés A választott módszerek bemutatása poszter segítségével Képtárlátogatás technika A módszerekrıl készült oktatóposzterek megtekintése és értékelése Elıadás Szóforgó technika A megkezdett mondatot (A projektrıl az jut eszembe, hogy ) szóforgóval fejezik be a hallgatók a korábbiakban leírt módon. Vita (ötletbörze) Tervezés Csoportszóháló technika A projektterv készítésénél ezzel kezdik a csoportok az ötletgyőjtést. Projektterv készítése 7. modul A környezeti nevelés iskolán/tanórán kívüli lehetıségei, a családok bevonásának lehetıségei a környezeti nevelésbe (témanap/akciónap, erdei iskola) óra Szerezzenek jártasságot témanapok tervezésében, erdei iskola szervezésében. Az erdei iskola, mint sajátos tanulásszervezési forma szerepe, jelentısége a környezeti nevelésben. Témanapok, akciónapok szervezésének szempontjai, lépései. Kulcsszavak: témanap, akciónap, témahét, erdei iskola, Győjtés Tervezés Alkotás Elıadás A zöld napok, jeles napok idıpontjainak kigyőjtése A csoport egy témanap tervét készíti el a kiválasztott zöld naphoz kapcsolódóan Képtárlátogatás technika Az értékelési szempontok alapján a csoportok körbejárják egymás munkáját, meghallgatják a csoportok beszámolóját és értékelnek. Vers megfogalmazása, segítséggel: Amikor erdei iskolában jártam. Az erdei iskolák kialakulásának története, jelentısége a környezeti nevelésben Tanterem Csomagolópapír Színes papír Számítógép Projektor 8

9 Szituációs játék Szervezzünk erdei iskolát! Házi feladat Interjú készítése csoportokban iskolaigazgatókkal 8. modul Környezeti nevelés az iskolában iskolánk zöldítése, az iskolakert szerepe a fenntarthatóságra nevelésben óra Iskoláinkban kevés lehetıség van sokszor az iskola környezeti adottságaiból fakadóan az iskolakert megvalósításához. Képesek legyenek a hallgatók az iskola zöldítésére, ezzel kapcsolatos tervek készítésére. Az iskolák tevékenységei a fenntartható iskolamőködés megvalósítása érdekében. Iskolakertek madárbarát iskolák a fenntarthatóság jegyében Beszélgetés Tanári elıadás Modellezés Kutatás, győjtés Az interjúk eredményeinek, tapasztalatainak megbeszélése Álmaim zöld iskolája A csoportok megalkotják egy általuk elképzelt zöld iskola tervét. Könyvtári kutató munka, internet felhasználásával Tanterem, könyvtár, Könyvek, Csomagolópapír, jegyzetek Kulcsszavak: iskolakert, fenntartható iskolai környezet Képtárlátogatás technika A zöld iskoláról készült tervek közös megtekintése és értékelése 9. modul Az állatkertek, vadasparkok, Nemzeti Parkok szerepe, lehetıségei a környezeti nevelésben o. A környezeti nevelés az iskolai oktatáson nevelésen kívül számos formában van jelen. Ismerjenek meg a hallgatók jó gyakorlatokat a környezeti nevelés iskolán kívüli a hagyományostól kissé eltérı formáiból. A környezeti nevelés tanórán kívüli lehetıségei, a múzeumpedagógia célja, feladata, gyakorlata a környezettudatosságra nevelés során Tanulmányi séta Adatgyőjtés Megfigyelés Tanulmányi séta állatkertben A megadott szempontok alapján az állatkerti környezeti nevelés megfigyelése, információk összegyőjtése. Állatkert Gyır Munkalapok Múzeumpedagógia megjelenése a környezeti nevelésben 28. óra Kulcsszavak: múzeumpedagógia, közvetlen érzékszervi tapasztalatszerzés, zoopedagógia, nemzeti parkok Interjú Elıadás Alkotás Interjú készítése az állatkerti séta vezetıjével/zoopedagógussal A múzeumpedagógia lehetıségei a környezeti nevelésben Ötletroham Foglalkozási tervek elképzelése, mit lehet csinálni a múzeumben, milyen feladatokat 9

10 10. modul A félév munkájának értékelése óra Alakítsuk a hallgatók fejlesztı értékeléssel kapcsolatos szemléletét. Fejlesszük az önértékelésüket, reflektív gondolkodásukat. Kulcsszavak: önértékelés, társak értékelése, reflektív gondolkodás, portfólió Kiselıadás Értékelés Magyarázat tervezhetünk? A portfóliók rövid bemutatása hallgatói kiselıadással tanterem számítógép projektor értékelı lapok kérdıívek 10

11 1. modul 1. óra A foglalkozás témája: Ismerkedés játékokkal, A félév követelményrendszerének megismerése, a portfólió elkészítésének szempontjai A foglalkozás célja: A hallgatói csoport tagjai ismerjék meg egymást, a félév követelményeit, a portfólió elkészítésének kritériumait. Fejlesztendı kompetenciák: társas, szociális kompetenciák, önismeret, társismeret Alkalmazott módszerek: elıadás, szemléltetés, magyarázat, játék Munkaformák, szervezési módok: frontális munka, csoportmunka Alkalmazott kooperatív technikák: véletlenszerő csoportalakítás mozaikkal Eszközök, segédanyagok: számítógép, projektor, képek Igényelt idı: 1*45 perc Az óra menete: 1. Csoportalakítás A kurzus elején kialakítjuk a 4-5 fıs csoportokat, akik a félév során közösen fognak tevékenykedni. A véletlenszerő csoportalakítás a következı játék segítségével valósul meg: A. Csípj fel kisvirág! : A hallgatóknak képeket kell húzniuk, melyek egy egy virágcsaládot jelentenek. (pókbangó, tavaszi hérics, kankalin.) Ezek a virágcsaládok beszélgetnek egymással. A beszélgetés végén a virágcsalád tagjai bemutatják egymást. Megjegyzés: Célszerő olyan játékokat választani a tanítójelölteknek, amelyek a kisgyermekek környezeti nevelése során jól alkalmazható. További példák a csoportalakításra: B. Szimpátia alapján történı választással: A kurzus hallgatói csak a pillantásukkal, szavak nélkül választják ki egymást, és így alkotnak csoportot. Ezt követıen a választott csoportok közösen egy jelmondatot, mottót fogalmaznak meg, ennek szellemében végzik a munkát. A cél a csoportkohézió fejlesztése, egymás alaposabb megismerése. C. Csoportalakítás véletlenszerően mozaik technikával: A hallgatók létszámtól függıen 5 fıs csoportokba rendezıdnek olyan módon, hogy egy-egy kép részleteit kell összerakniuk. Az összeillı képrészletek gazdái fognak egy csoportot alkotni. D. Csoportalakítás az oktató által elıre kigondolt beosztás szerint: A csoportbeosztást a hallgatók az azonos színő névtáblák átvételével kapják meg vagy játékos formában matricás játékkal Minden hallgató kap az elızetes elosztásnak megfelelıen a hátára egy olyan matricát, mely piktogrammokat ábrázol (erdei iskola, öko-iskola, WWF ) Azonos csoportba

12 kerülı hallgatók azonos matricát kapnak. A saját matricáját senki sem láthatja. Szavak nélkül mozdulatokkal kell a csoportoknak megtalálni egymást. 2. A tantárgy célkitőzéseinek, követelményeinek tisztázása, a portfólió készítés szempontjainak megbeszélése elıadás (ppt) (1. számú melléklet) segítségével. 12

13 1. számú melléklet: Portfólió A portfólió készítése Olyan dokumentumok gyujteménye, melyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását. (Bird 1990.) A tanuló munkáiból összeállított célirányos gyujtemény, amely bemutatja készítojének erofeszítéseit, fejlodését és eredményeit, egy vagy több területen. A tanulónak részt kell vennie a tartalom összeállításában, a gyujteménynek tartalmaznia kell a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert és a tanuló önreflexióit. (Northwest Evaluation Association, 1990.) A portfolió készítésének célja A portfólió típusai (Barrett 2002.) Értékelés -Több szempontú értékelés -Döntésképesség, önértékelés fejlesztése Tanulás elosegítése - Formatív értékelés segíti az együttmuködést - Önreflexió (tanulás értékelés - önértékelés) Munkaportfólió (Tanár és diák rendszeresen megvitatja a diák elorehaladását.) Bemutató portfólió (A legjobb anyagokat a diák válogatja bele értékelési szempontrendszer) Értékelési portfólió (Alternatív osztályozást, értékelést szolgál, minden darabját értékeli a tanár. Holisztikus szemlélet) További típusok (Heueré 2000.) A portfólió készítésének szakaszai Eredmény bemutató Kompetencia alapú Bemutató Pillanatfelvétel Tantárgyközi Készségeket bemutató Tematikus Kutatási Projekt Fejlodési Diagnosztikus Reflektív Kimeneti Felvételi A tanári szempontból Célok kituzése Tervezés Elokészítés Visszajelzés Értékelés A diákszempontjából Célok megismerése Anyaggyujtés Válogatás Reflexió Szerkesztés Értékelés és irányadás 13

14 A portfólió tartalma Fogalomlista elkészítése a környezeti neveléshez kapcsolódóan A lakóhely iskolájának vagy a gyakorlati helyszínül választott iskola környezeti nevelési programjának elemzo értékelése Környezeti nevelési célú témanap / témahét vagy osztálykirándulás tervezése Zöld iskola / tanterem / vagy iskolakert tervezése hozzákapcsolódó tanulói feladatokkal Felhasznált irodalom: Kimmel Magdolna Falus Iván: A portfólió fogalma, készítésének céljai és típusai, In.: A tanítás tanulás hatékony szervezése (alkotószerkeszto: Réthy Endréné) Educatio Bp.,

15 1. modul 2-3. óra A foglalkozás témája: A kooperativitás szükségessége a pedagógiában az oktatási kihívások tükrében, a kooperatív tanulásszervezés alapelvei, sajátosságai A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg azokat a tényezıket, melyek szükségessé teszik a kooperatív formában történı tanulást. Lássák eredményességének okait, a kooperatív tanulásszervezés megvalósításának sajátosságait. Fejlesztendı kompetenciák: Kritikus gondolkodás, vitakészség, kommunikációs képesség, lényegkiemelı képesség, asszociációs képesség Alkalmazott módszerek: vita, szemléltetés, magyarázat, játék, adatgyőjtés, elıadás Munkaformák, szervezési módok: frontális munka, egyéni munka, csoportmunka Alkalmazott kooperatív technikák: mozaik, csoport szóháló, kerekasztal, szóforgó Eszközök, segédanyagok: csomagolópapírok, filctoll/zsírkréta, szövegrészletek Igényelt idı: 2*45 perc Felhasznált irodalom: Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás, ÖNKONET Kft, Bp., A foglalkozás menete: 1. Csoportkohézió erısítése Az elızı órán kialakított csoportoknál fontos a csoport összetartozásának, a csoportkohéziónak az erısítése, az együttmőködés hatékonyságának fokozása egymás alaposabb megismerésével. Javasolt játékok: a, Tulajdonságok listája: A hallgatók felírják keresztnevüket egy lapra, és minden betőhöz függılegesen egy tulajdonságot társítanak, ami igaz rájuk. Pl: V I K I I G E G D A D Y Á Z V E M S E K Á S V G İ O S 15

16 b, Indián név kitalálása a saját jellemezı tulajdonságok alapján (természeti jelenség, növény, állat és valamilyen jelzı hozzá: Pl.: lobogó tőz, szikrázó nap, cikázó villám c, Útlevél készítés: Egy kis papírra mindenki készít egy útlevelet magáról, melyben a legfontosabb információk szerepelnek, amit az illetı személy meg akar osztani a társaival. A csoport tagjai szóforgó segítségével beszélik meg az útlevelek tartalmát. d, Mi lennék, ha..virág, madár, állat, erdı, fa..lennék? Keresse meg mindenki a neki megfelelıt! 2. Motiváció, a téma bevezetése: Szóbontó játék segítségével keltjük fel a téma iránti érdeklıdést, próbáljuk meg a gondolatokat egy fogalomra koncentrálni. A táblán a kooperatív tanulás fogalom szerepel. Ehhez kell a csoportnak a fogalomról eszükbe jutó szavakat úgy elhelyezni egy papíron, hogy minden betőhöz függılegesen társítanak a kezdıbetőknek megfelelıen egy-egy jellemzı kifejezést. A feladat megkezdése elıtt kiosztjuk a kooperatív csoportmunkához szükséges szerepeket, melyet borítékban kapnak meg a hallgatók. Szerepek: Idıfelelıs (aki a munka során a rendelkezésre álló idıt figyeli), Jegyzı (aki feljegyzi az ötletek), Szószóló (aki ismerteti az eredményeket más csoportokkal), feladatmester (aki a feladatot ismerteti, mikor a csapatok írásbeli formában kapják azt, illetve irányítja a munka menetét), Eszközfelelıs (a szükséges eszközöket elhelyezi az asztalon, azokért felelıs) Csendkapitány (feladata a megfelelı munkazaj szinten tartása) Ezen kívül adhatunk még további szerepeket a célok és a feladatok függvényében. (esélyteremtı, lelkesítı ) Pl.: K O O P E R A T Í V T A N U L Á S E A G A E L R Y N G L T Ü U Í E N T L T M E T S İ E R M Á K S Ő G É K O S Ö S Z D S É É S G 16

17 3. A kooperatív tanulás szükségességének okai A szövegfeldolgozás célja, hogy a hallgatók megismerjék a XXI. század kihívásai tükrében a kooperativitásra épülı tanulásszervezés szükségességét. A feldolgozandó szövegrészlet Spencer Kagan: Kooperatív tanulás címő könyvébıl származik. (2. fejezet: Miért van szükség kooperatív tanulásra?) 1. téma: Megváltozott szocializáció (2:2-2:4.o.) Szövegelemzés szempontja: Értelmezze, hogy mit jelent a megváltozott szocializáció! Röviden mutassa be, hogy milyen következményei vannak a szocializációs őrnek! 2. téma: Átalakult gazdaság (2:4-2:6.o.) Szövegelemzés szempontja: Értelmezze, hogy mit jelent az útban az emberközpontú gazdaság felé! Mutassa be, hogy milyen következményei vannak a felgyorsult változásnak! 3. téma: Megváltozik a népesség (2:6-2:11.o.) Szövegelemzés szempontja: Értelmezze, hogy mit jelent az urbanizáció! Mutassa be röviden, hogy milyen következményeket hoz magával a népesség sokfélesége! A szövegelemzést követıen a csoportok elmondják a szempontoknak megfelelıen a válaszokat, és a csoport gondolatait, véleményét is megfogalmazzák. 4. A kooperatív tanulásszervezés sajátosságai Az óra következı részében arra keressük a választ, hogy milyen jellemzıi vannak a kooperatív tanulásszervezésnek, miben rejlik a hatékonysága. Egy video felvételt nézünk meg a hallgatókkal kb. 30 percben, mely egy olyan tanórát mutat be, ahol az óra során kooperatív technikák alkalmazásával történik a tananyag feldolgozása. Hallgatóinknak van már némi tapasztalata a tanítás terén, a Gyakorló iskolában volt alkalmuk kipróbálni a hagyományos tanulásszervezést és néhányuknak esetleg a kooperatívot is. A felvétel megtekintése során a következı megfigyelési szempontok alapján kell jegyzetet készíteniük: Milyen szerepet tölt be a pedagógus a tanulásirányítás során? Milyen a gyermekek aktivitása? Véleményük szerint hogyan alakul a kommunikáció aránya tanár és diák között az órán? Milyen technikákat, milyen feladatokat láthatnak a tanítási óra során? A video megtekintése után a szempontok alapján megbeszéljük a látottakat, és reflektálunk arra, hogy miben lehet ez más, mint egy hagyományos óravezetés. Ezután a csoportok ötletbörze segítségével próbálják meg összegyőjteni azt, hogy milyen eredmények várhatóak a kooperatív tanulásszervezés során. A közös vitát egy rövid tanári elıadás foglalja össze a szakirodalom alapján. (2. számú melléklet) 17

18 2. számú melléklet Kooperatív és kompetitív tanulás Kooperatív érdeklodo, motivált tanulás együttmuködés igénye örömérzés a másik teljesítményekor tartalmas idokihasználás Kompetitív alacsonyabb motiváció félelem gyozni akarás kényszer A kooperatív és kompetitív tanulás jellemzoi A kooperatív tanulásszervezés eredményessége Beszélj róla és elfelejtem, Mutasd meg és emlékszem rá, Vonj be és megértem! (kínai mondás) A kooperatív tanulásszervezés hatékonyság eredményesség méltányosság Milyen eredményeket várhatunk? Tanulmányi fejlodés Javulnak a különbözo etnikai csoportokhoz tartozó diákok közötti kapcsolatok Szociális és értelmi fejlodés Miért hatékony? A módszer révén növekszik a feldolgozható tananyag mennyisége Tanulók egymást is tanítják Kello mértéku gyakorlás Feladatra fordított ido több Motiváció és jutalom 18

19 2. modul 4-5. óra A foglalkozás témája: A környezeti nevelés kialakulásának története I. elızmények: civilizációs és környezeti problémák megjelenése: tudósok, mővészek az embert fenyegetı veszélyekrıl: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, R. Carson: Néma tavasz A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a környezetet veszélyeztetı civilizációs ártalmakat, különbözı irodalmi részletek feldolgozásával. Lássák meg a környezet ember kapcsolatrendszerének problémáit, a környezeti nevelés kialakulásának szükségszerőségét, jelentıségét. Fejlesztendı kompetenciák: Kritikus gondolkodás, vitakészség, kommunikációs képesség, lényegkiemelı képesség, asszociációs képesség Alkalmazott módszerek: beszélgetés, játék, adatgyőjtés, elemzés, értékelés, házi feladat, szemléltetés, magyarázat Munkaformák, szervezési módok: frontális munka, egyéni munka, csoportmunka Alkalmazott kooperatív technikák: mozaik, csoport szóháló, kerekasztal, szóforgó Eszközök, segédanyagok: csomagolópapírok, filctoll/zsírkréta, szövegrészletek Igényelt idı: 2*45 perc Felhasznált irodalom: Rachel Carson: Néma tavasz, Katalizátor Könyvkiadó, Páty, Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Cartaphilus Kiadó, Bp., Kovátsné dr. habil Németh Mária: Erdıpedagógiától a környezetpedagógiáig, Comenius Bt., Pécs A foglalkozás menete: 1. A téma bevezetése, motiváció: A hallgatók a következı idézetet láthatják. A csoportok feladata, hogy szóforgóval (A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyezı irányban elmondják egymásnak a gondolataikat, mely során egy tag beszédidejét meg lehet határozni. ) beszéljék meg az idézet jelentését. A megbeszélést követıen a csoportok egymással is megosztják a gondolataikat. "A technikai fejlıdés elıhívta az embereket a barlangból, ám amikor a technikai fejlıdés totálissá válik, akkor vissza is kergeti oda." (Milan Kundera) 19

20 2. A civilizációs ártalmak felvezetése: A csoportok egy nagy csomagolópapírra szóhálót készítenek. (csoport szóháló technika) A csoport minden tagja különbözı színő tollat kap. A csomagolópapír közepére kerül a következı: civilizációs ártalmak. Kerekasztal technika segítségével a csoporttagok a témához kapcsolódó kulcsszavakat írnak. Az elkészült lapokat a falra rögzítik és a csoportok bemutatják a kulcsszavak rendszerét. A különbözı színek használata motivál minden csoporttagot a feladatban való aktív részvételre. Civilizációs ártalmak A feladat megkezdése elıtt itt is kiosztjuk a kooperatív csoportmunkához szükséges szerepeket. Lényeges szempont, hogy a szerepek a féléves feladatok során folyamatosan cserélıdjenek, és mindenki próbáljon ki több szerepkört is. (ld.: 2-3. óra) 3. Civilizációs problémák: tudósok, mővészek az embert fenyegetı veszélyekrıl A csoportok szövegrészleteket kapnak (3. számú melléklet). Mozaik technika segítségével minden csoport más szövegrészletet dolgoz fel Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne címő könyvébıl. A kiemelt szövegrészletet nyomtatott formában kapják meg a hallgatók. 4 csoport esetén minden csoport két bőnt dolgoz fel. A szövegek feldolgozása után bemutatják a csoportok a problémákat, értékelik és véleményt fogalmaznak meg róla. 4. A következı óra elıkészítése: A hallgatóknak csoportonként kell választaniuk egy-egy globális környezeti problémát. Választható területek: túlnépesedés, új népbetegségek, a légkör globális problémái, vízproblémák, talajszennyezés, hulladék, mint globális probléma, erdıirtás, atomenergia A hallgatók feladata, hogy a következı órára ezekhez a témákhoz kapcsolódóan keressenek szakirodalmakat, melyek segítségével a tanórán fogják feldolgozni a témát. 20

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben