Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6."

Átírás

1 Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó

2 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási Intézmény Szakmai Programja 1. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási Intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdések 1.1. Az intézmény megnevezése, címe Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése Az intézmény jogállása Az intézmény működési területe Az intézmény tevékenységi köre Az intézmény vezetőjének feladatköre és hatásköre A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulás szakmai programja Gyermekjóléti szolgálat 2.1. A Gyermekjóléti Szolgálat célja Alapelvek Alapellátás módszerei Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok Feladatkörök 3.1. A gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének jogállása, feladatköre A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak jogállása, feladatköre A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulásban résztvevő települések fontosabb népességi adatai és a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak szakképzettsége, működési területe, ügyfélfogadási helye, ideje, az ellátás igénybevételének módja, szakemberek szakmai felkészültsége A gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett és az ellátásba bevont gyerme kek száma... 2

3 Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye szakmai programja Családi napközi Családi napközi feladata... Családi napközi célja... Szemléletformálás... Nevelés megvalósulása A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése... Más intézményekkel történő együttműködés módja... A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása... Ellátottak köre, szociális jellemzőik... Feladat ellátás szakmai tartalma telephelyenként... Felvételi adatlap... Nyilatkozat... Térítési díj... A szolgáltatást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme... Érdekképviseleti fórum... Házirend... 3

4 1. Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdések Az intézmény megnevezése, és címe: Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye 9141 Ikrény, Vasútsor utca Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése: az alapítás időpontja: január 1. Az alapító megnevezése: Győri Többcélú Kistérségi Társulás 1.3. Az intézmény jogállása: Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv, önálló jogi személy A pénzügyi gazdálkodási feladatait a Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete látja el Az intézmény működési területe gyermekjóléti szolgálat területén: Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi, Vének községek közigazgatási területe Az intézmény működési területe gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi területén: Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének 1.5. Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi 1.6. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulás vezetőjének feladat- és jogköre: Vezeti, irányítja, ellenőrzi és összehangolja az intézmény szakmai tevékenységét. Felelős az intézmény működéséért, a szakmai ellátásért a települések területén. Általános feladatkörében: Biztosítja a korszerű és kiegyenlítetten magas színvonalú szakmai feladatellátást. Részt vesz a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, ellátását, értékelését tárgyaló tanácskozásokon, üléseken, rendezvényeken. Kezdeményezheti a tevékenységi kör bővítését. Kezdeményezheti és javasolhatja a támogatási formák szükségletekhez igazodó átgondolását. Koordinálja a munkakapcsolatok kialakítását, megtartását.

5 Együttműködési megállapodásokat köthet intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel, egyházakkal meghatározott feladatokra, szolgáltatások nyújtására, igénybevételére, egyes tevékenységek közös ellátására. Szakmai feladatkörében: Iránymutatást, állásfoglalást ad a munkatársaknak, meghatározza a szakmai programok alapelveit, realizálásának módját és formáját. Az anyagi lehetőségektől függően biztosítja a modern szemléletnek megfelelő, tudományos megalapozottságú szakmai programok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Folyamatosan gondoskodik a munkatársak képzéséről, továbbképzéséről, a konzultáció és kontroll lehetőségének megteremtéséről. Kapcsolatokat épít és tart fenn szakmai szervezetekkel, fórumokkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokon elnyert összegek felhasználása terén szakmai kontrollt gyakorol. Gazdálkodási feladatkörében: Gondoskodik a kiadási előirányzatok felhasználásáról, az állami költségvetés és az államháztartás vitelének szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések betartásával, együttműködve a Társulás Szakmai Munkaszervezetével. Ellenőrzési feladatkörében: Meghatározza a vezetői ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi az egységek egymás közötti működését, a koordinációt. A családi napközi esetében az adott település polgármesterének és jegyzőjének közreműködésével ellenőrzi. Ellenőrzi a belső munkamegosztást, a szervezettséget és munkafegyelmet, az etikai szabályok betartását, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetén keresztül a gazdálkodást, a működési és fenntartási feltételek biztosítottságát. Meghatározza munkarendet és ellenőrzi annak betartását. Tájékoztatja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat-és hatáskörébe utal. 5

6 2. Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény Szakmai Programja Gyermekjóléti szolgálat 2.1. A Gyermekjóléti Szolgáltatás célja: A társult önkormányzatok igazgatási területén érvényt szerezni a Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek és a 15/1998. (IV:30) Nm. rendeletnek A Gyermekjóléti Szolgáltatás alapelvei: - Az Intézményt a társuló települések Önkormányzatai az önkormányzati közszolgáltatások kiegyenlített színvonalának emelése érdekében hozták létre, az egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos közteherviselés alapelvének betartásával, az évi CXXXV. törvény 16. -a, valamint a évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése, továbbá az évi XXI. törvény 10 (1) bekezdése alapján. - Az alapellátásként nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek test lelki, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének elősegítéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. - A szolgáltatás feladatai végzése során mindig a gyermek érdekeit tartja szem előtt, de a valódi döntéseket mindig a gyermek családjának kell meghoznia. - Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ingyenesek Alapellátás módszerei A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a Gyvt ában meghatározott személyek és szervezetek gyermekvédelmi munkájának szervezése és összehangolása, valamint a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében alkalmazott módszerek: Komplex családgondozás végzése a gyermekkel és a szülővel egyeztetett gondozásinevelési terv alapján. Gyermekek támogatása az őket veszélyeztető körülmények elhárításában, személyiségük helyes irányú fejlődésében. A gyermekeknek nyújtott gyermekjóléti ellátások összehangolása. Szükség esetén kezdeményezi az egészségügyi vagy gyógypedagógiai ellátás biztosítását. Az eset körülményeinek feltárása, a feltárás utáni mérlegelés: eredményre vezet-e az önkéntes ellátás, vagy egyéb hatósági intézkedés szükséges. A védelembe vett gyermek családjának gondozása az előírtaknak megfelelően. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás végzése. Együttműködés a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózat ill. a gyermekotthon családgondozójával a Gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesített családgondozás során. A családjába visszahelyezett gyermek utógondozása, melynek célja a gyermek családjába

7 való visszailleszkedés, a gyermek tanulmányainak folytatásának elősegítése. 2.4.Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében. Tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról. Segítséget nyújt a családon belül kialakult krízishelyzet feloldásában, a család belső viszonyainak, külső kapcsolatainak feltárásával, erősítésével. Segíti a támogatásokhoz való hozzájutást Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást tart, szervez, illetve szakirányú továbbirányítást végez. Szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, együttműködve a Védőnői Hálózattal/Szolgálattal. Speciális szolgáltatást is nyújthat, pl. adományok gyűjtése, közvetítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Programokat szervez /táboroztatás, szabadidős programok/ a működési területén lévő lakosság részére. A gyermek veszélyeztetettségnek megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. A településeken élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése. Az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátásának segítése. A települési önkormányzatoknál új ellátások bevezetésének kezdeményezése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetén. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: Családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. 7

8 Az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. 3. Feladatkörök 3.1. A gyermekjóléti szolgálat vezetője: Jogállása Tevékenységét a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke irányításával végzi. Felelős a terület szakmai feladatellátásáért a működés rendjéért. Munkakörébe tartozó feladatok: A szolgálat szakmai irányítása, ellenőrzése. Folyamatos családgondozás. Szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás feltételeinek megteremtése, az estek elosztása családgondozók között, a családgondozói munka feltételeinek koordinálása, az ön-és társsegítő erők mozgósítása, gyermekcsoportok működtetése. Munkakapcsolat tartása a társult települések területén működő intézményekkel és egyéb szervekkel, kiemelten a gyermek- ifjúságvédelemmel a prevenció érdekében. Jelzőrendszer kialakítása és működtetése. Esetmegbeszéléseken értékeli, elemzi a családgondozók munkáját, a családok életkörülményeit, a segítségadás módját és formáját Családgondozók jogállása, feladatköre Jogállásuk: Közvetlenül az intézmény szakma vezetőjének irányításával végzik munkájukat, munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Felelősek a szakmai feladatellátásért, a működési rend betartásáért. Feladataik: A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: Tájékoztatást adnak a hozzáfordulóknak a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, az ezekez való hozzájutás módjáról, ezt a tanácsadást szolgáltatással is kiegészítik. Kialakítják és működtetik a veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszert. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, és káros szenvedélyeket megelőzését célzó tanácsadást tartanak, ill. szerveznek. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése együttműködve a Védőnői Szolgálattal. Szabadidős programok szervezése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. 8

9 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer kialakítása és működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Segítik az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátását. Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében: Családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. - Utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területei gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. 9

10 3.3. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulásban résztvevő települések fontosabb népességi adatai és a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei: Állandó lakosok száma 18 év alattiak száma 1.IKRÉNY 1852 fő 412 fő 1 fő családgondozó heti 20 órában + szolgálatvezető heti 20 órában 2. ABDA 3139 fő 568 fő BÖRCS 1289 fő 290 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában 3. GYŐRLADAMÉR 1611 fő 387 fő GYŐRÚJFALU 1424 fő 311 fő GYŐRZÁMOLY 2411 fő 579 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában 4. DUNASZEG 1980 fő 435 fő DUNASZENTPÁL 750 fő 164 fő 1 fő családgondozó heti 20 órában 5. ÖTTEVÉNY 2910 fő 595 fő KUNSZIGET 1214 fő 273 fő 6. KISBAJCS 835 fő 183 fő NAGYBAJCS 952 fő 189 fő VÉNEK 196 fő 34 fő VÁMOSSZABADI 1540 fő 396 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában ÖSSZESEN: fő 4813 fő

11 Az intézmény egész területére 1 fő intézményvezető, aki családgondozóként is dolgozik A gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak, és családi napközi vezetőinek szakképzettsége, működési területe, ügyfélfogadási helye: 1 fő szakmai vezető/intézményvezető főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: a társult községek közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6. Helyettese: - a családgondozói feladatkörben Abda, Börcs községek családgondozója, - intézményvezetői feladatkörben Dunaszeg, Dunaszentpál községek családgondozója, 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó főiskolai végzettségű hittanár és teológus, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú végzettségű Munkavégzés helye: Abda, Börcs közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9151 Abda, Szent István út 03., Polgármesteri Hivatal 9152 Börcs, Erzsébet tér 4., Polgármesteri Hivatal Helyettese: Ikrény község családgondozója. 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó szociálpedagógus Munkavégzés helye: Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9173 Győrladamér, Petőfi S. u. 1/b, Napköziotthonos Óvoda 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7. Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczy F. u. 45. Polgármesteri Hivatal Helyettese: Dunaszeg, Dunaszentpál községek családgondozója 1 fő részfoglalkoztatású családgondozó főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: Dunaszeg, Dunaszentpál, közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9174 Dunaszeg, Országút u. 6., Polgármesteri Hivatal 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1., Polgármesteri Hivatal Helyettese: Győrladamér, Győrújfalu és Győrzámoly községek családgondozója. 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: Öttevény, Kunsziget közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9153 Öttevény, Fő út 86, Faluház 9184 Kunsziget Petőfi tér 14/a. Egészségház Helyettese: Kisbajcs és Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek családgondozója. - 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó

12 Főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. Polgármesteri Hivatal 9063 Nagybajcs, Petődi u. 58. Faluház 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Polgármesteri Hivatal 9062 Vének, Petőfi S. u. 3. Polgármesteri Hivatal Helyettese: Öttevény és Kunsziget községek családgondozója. Manóvár Családi Napközi-Kunsziget telephely - 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családi napközi vezető Végzettségük: családi napközi vezető Munkavégzés helye: 9184 Kunsziget Petőfi tér 14. Helyettesítés megbízási szerződéssel, szakképzett családi napközi vezetővel. Fürge Róka Családi Napközi- Nagyszentjános telephely - 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családi napközi vezető Végzettségük: családi napközi vezető Munkavégzés helye: 9072 Nagyszentjános József Attila u. 6. Helyettesítés megbízási szerződéssel, szakképzett családi napközi vezetővel. Az intézmény a szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségét, valamint annak folyamatosságát az alábbiak szerint biztosítja: Rendszeres szakmai konzultáció az intézményvezetővel Rendszeres szakmai és szakmaközi értekezleteken való részvétel Esetmegbeszélések, esetkonferenciák Kapcsolattartás társintézményekkel Jogi konzultációs lehetőség Továbbképzéseken való részvétel Rendszeres szakmai ellenőrzés

13 A Gyermekjóléti Szolgálat Ügyfélfogadási rendje Hétfő Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Bombayné Varga Szent István út 03. Tel:96/ óráig Mónika 06/ Győrladamér 9-11 óráig Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/b 06/ Bernadett Öttevény Lehotzky József Fő út. 53. Faluház 06/ óráig Kisbajcs Weisz Orsolya Kossuth u / óráig Kedd Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Dunaszentpál Iskola tér 1 Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér óráig Bombayné Varga Mónika Tel:96/ Vének Petőfi u / óráig Weisz Orsolya Tel:96/ Győrújfalu Ady E.u / óráig Majorné Szabó Bernadett 06/ Kusziget Petőfi tér 14/a óráig Lehotzky József 06/

14 Szerda Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Szent I. u. 3. Bombayné Varga Tel:96/ óráig Mónika 06/ Vámosszabadi Szabadi u. 57. Weisz Orsolya 06/ óráig Öttevény Fő u. 86. Lehotzky József 06/ óráig Győrzámoly Rákóczi u. 45. Majorné Szabó 06/ óráig Bernadett Csütörtök Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér 4. Tel:96/ óráig Bombayné Varga 06/ Mónika Nagybajcs Petőfi S. u Tel: óráig Weisz Orsolya 06/ Győrladamér Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/a 06/ óráig Bernadett Kunsziget Lehotzky József Petőfi tér 14/a.. 06/ óráig Péntek Győrzámoly Majorné Szabó Bernadett Rákóczi u / óráig Az intézmény munkatársai a hivatalos ügyfélfogadási órákon kívül a hétköznapokon, hivatali időben fogadják a hozzáfordulókat, krízishelyzetben azonnal intézkednek.

15 Az ellátás igénybevételének módja, a szolgáltató és az igénybe vevő kapcsolattartásának módja A lakosság tájékoztatása A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről a lakosságot minden településen a helyben szokásos módon tájékoztatjuk: plakátokon, szórólapokon, helyi rádióban, honlapon,és a helyi lapokban. A tájékoztató tartalmazza a Szolgálat nevét, címét, fenntartóját, az ügyfélfogadás rendjét, a családgondozó egyéb elérhetőségét, és a nyújtott szolgáltatásokat. A tájékoztatás különös figyelemmel kiterjed az együttműködő partnereinkre. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató tevékenysége elsődlegesen a személyes kapcsolattartásra épül. A szolgáltatást önként igénybevevők esetében az első találkozás a szolgáltatónál történik. A további együttműködés, problémamegoldás a szolgáltatónál, az ügyfél lakásán, a problémától függően egyéb helyen történhet. Az észlelő- és jelzőrendszeren keresztül jövő jelzés esetében a gyermek otthonában, aktuális tartózkodási helyén történik az első találkozás. A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, kivéve az együttműködésre kötelezetteket védelembe vétel esetén -, akik számára kötelező. A szolgáltatás gyermekek, gyermeket nevelő családok számára térítésmentesen, ügyfélfogadási időben vehető igénybe. A Szolgálat által nyújtott valamennyi szolgáltatás térítésmentes.

16 Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény Szakmai Programja Családi napközi A családi napközi feladata: A családi napközi és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi célja: a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Megvalósítani kívánt program bemutatása Szemléletformálás A családi napköziben történő közös munka, élmény képessé teszi a szakembereket, szülőket, gyermekeket arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák. Továbbá drámajátékok, történetek, szituációk feldolgozásával segítsék a hátrányos helyzetű/roma tanulók beilleszkedését, valamint a nem hátrányos helyzetű gyerekek inkluzív attitűdjének kialakulását. Célunk, hogy a családi napköziben történő közös munka után a szakemberek, szülők, gyermekek a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra építve képesek legyenek a személyiségformálásában hatékony lépéseket tenni. A családi napköziben különböző változásokat kívánunk elérni az alábbi területeken: partneri viszony elfogadása, konszenzus-készség, empátia, etikai érzék, képzelet, jó írásbeli-szóbeli kommunikációs képesség, tolerancia, együttműködési készség, rugalmasság stb. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése A szakemberek, szülők szerepfelfogása közelítsen a társadalmi valósághoz, a résztvevők felkészítése a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságára alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére. A résztvevő szakemberek professzionális viselkedésének fejlesztése, szakmai tudatosságuk erősítése, a kapcsolati minőség jelentőségének felismertetése a nevelői munkában. A hatékonyságot segítő és gátló kommunikációs minták megismerése, a segítő minták gyakorlása. A családi napközi munka hatékonyságának elemzéséhez közös értelmezési keret. Az integráció elve alapján célunk, hogy a fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb körével. Különös figyelemmel kísérendő és támogatandó az, hogy a fogyatékos emberek folyamatos kapcsolatot tarthassanak fenn családtagjaikkal, valamint az egészségügyi, oktatási, szociális, államigazgatási intézményekkel és munkahelyükkel hagyományos vagy korszerű technikai eszközökön keresztül A családi napköziben fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők az életkori szintjüknek megfelelő, saját élményt

17 biztosító, érzékenyítő gyakorlatokkal párhuzamosan, azokkal szoros összhangban ismerjék meg a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak szóló feladatokat, játékokat is. Ez több szempontból is lényeges. Egyrészt így megvan az esély arra, hogy az élményszerzés, valamint az élmény átélésének, megfogalmazásának, feldolgozásának és generalizálásának folyamatán keresztül nemcsak merev technikákat sajátítanak el, hanem a technikák alkalmazásához szükséges tudásnak is birtokába jutnak. Segít, ha a közös tevékenységek során nemcsak életkoruknak megfelelő, hanem az ekvivalens iskoláskori feladatokat is kipróbálják. Az így nyert tapasztalatok segíthetnek az iskolások életkori szintjének megfelelő játékokban rejlő fejlesztési lehetőségek felismerésében, tudatosításában. Másrészt saját kommunikációs készségeik is csiszolódhatnak. Fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután a fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. Az emberek közötti együttműködés a társas mivoltunk formálódásához létfontos. Az interperszonális kapcsolatokban az alkalmazkodás folyamata nem zökkenőmentes. Gyakran konfliktusok színezik együttes tevékenységeinket. Az emberi kapcsolatok stabilitását a konfliktusok nem veszélyeztetik, sőt a kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok még inkább erősítik azt. Nevelés megvalósulása: Egészséges életmód kialakítására törekszünk a táplálkozás és a mozgás terén is. A gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, ezért erre törekszünk. Cél : A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése, Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása, A gyermekek testi képességeinek, fizikai erőnlétének, edzettségének fejlesztése. A gyermek megnyilvánulásaira, teljesítményére konkrétan reagálunk (elsősorban, ha lehetséges a pozitív megerősítés segítségével, dicsérettel.) Az erkölcsi értékek kialakításában elsősorban a következőkre szeretnénk hangsúlyt fektetni: Jó rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébb védelme és segítése. Ezek fejlesztéséhez a mesélésen és a bibliai történetek ismertetésén túl, minden napközben adódó konkrét helyzetet fel lehet majd használni. Alapvetőnek tartjuk azt is, hogy a napközibe járó gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés szabályait, mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, egymáshoz való alkalmazkodás együttérzés. Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni, és célirányosan bővíteni. Ezáltal a következő területek fejlődését célozzuk meg: Egyre pontosabb, valóság hűbb észlelés, Figyelemösszpontosításra való képesség, Gazdag képzeleti működés, Reproduktív emlékezet, Problémamegoldó és kreatív gondolkodás. A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve Az állandóság elve Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A pozitívumokra támaszkodás elve

18 Az egységes nevelő hatások elve A rendszeresség elve A fokozatosság elve A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése: A kistérség területén a gyermekjóléti szolgáltatás mindenütt megoldott volt, de a napközbeni ellátás alternatív formája hiányzott. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott Intézményének (Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás. Győri Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatai a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekek napközbeni ellátása feladatát gyermekjóléti szolgálat feladattal, szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítják közös feladatellátásban, közös irányítás alatt, magasabb szakmai színvonallal működtethető, és a közös fenntartás mellett a tárgyi feltételek javítása is jobban megoldott. Központból irányított, de a telephelyek működtetésével a településeken marad a szolgáltatás. Az ott dolgozók munkáját azzal tudjuk segíteni, hogy közös szakmai megbeszéléseket tartunk, és a szakmai egységgel is szoros együttműködést alakítunk ki. Mivel az intézmény vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a terület szociális mutatóit, a demográfia alakulását, ezért tud igazodni a feladat ellátáshoz, és újabb, a területhez speciálisan kapcsolódó más szolgáltatást felvenni. Más intézményekkel történő együttműködés módja: A gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A felsorolt intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

19 Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A fentiekben felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványokon kívül fentiekben felsorolt személy vagy a fentiekben felsorolt- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványokon kívül- szerv alkalmazottja a jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal - jelzésre vagy hivatalból - értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhivatal büntetőeljárást kezdeményez. A gyámhivatal a egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a gyermekjóléti szolgálatnál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti esetmegbeszélés megtartását. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: A Többcélú Társulás megalakulásakor a kistérség települései közösen úgy döntöttek, hogy a gyermek napközbeni ellátása feladat keretén belül a családi napközi integrált formában történő ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltatással közösen intézményfenntartóként - az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye /Továbbiakban: Intézmény/ útján - gondoskodnak. Az Intézmény alapító okiratának kelte január 1. A helyi igények egy újabb telephely indítását indokolták, a kialakítást védőnői, önkormányzati felmérés előzte meg. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: Ellátottak köre: Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás Demográfiai mutató: A kistérség helyzete statisztikai adatok alapján feladatellátásban résztvevő települések TELEPÜLÉS LAKOSSÁGSZÁM 0-17 ÉVESEK Abda Börcs Bőny Dunaszeg Gönyű Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly

20 Ikrény Kisbajcs Kunsziget Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rétalap Töltéstava Vének Szociális jellemző: A népesedési (halálozás, élveszületés) és népmozgalmi (oda-, illetve elköltözés) folyamatok a 2007-es évre csekély mértékű változást jelentettek a kistérség egészét nézve: nőtt a kistérség lakossága. E népesség eloszlása továbbra is erősen aránytalan maradt Győr, mint centrum vonzásában. A korábban már említett erővonalak mentén, valamint a város közelében helyezkednek el továbbra is a népesebb települések (Abda, Gönyű, Győrújbarát, Nyúl). Egyes települések lakosságszáma 10%-ot meghaladó mértékben emelkedett (Győrladamér, Győrzámoly). Jelentős népességcsökkenés a kistérség egy településén sem tapasztalható. Településenként átlagosan 63,6 fő gyarapodás mutatható ki. 20 településen nőtt, 6 településen csökken, Rétalapon pedig változatlan maradt a lakosság száma. Kiugróan magas számban nőtt Győrújbarát (356 fő) lakosságának száma, illetve jelentős gyarapodás figyelhető meg Győrzámoly (174 fő) esetében is. Az okok részletesebb elemzése (népmozgalmi és népesedési események vizsgálata) előtt vélhetően ez a pozitív változás a vándorlás egyenlegéből adódik. A lakosság 18,4%-a 18 évnél fiatalabb, közel kétharmada év közötti, míg népesség közel ötöde 60 év feletti. A települések között kiugróak a különbségek. Átlagot meghaladó mértékű a 18 év alattiak jelenléte a kistelepüléseken. (Kisbajcs, Ikrény, Győrzámoly) A munkanélküliek aránya 2,8 %. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma közel 500 fő. A társulásban élők szociális helyzete Társulás A lakónépesség száma Munkanélküliek száma a TKT területén 917 A munkanélküliek aránya a lakossághoz viszonyítva 1,9% Tartósan munkanélküliek 280 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 124 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? 774

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben