ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERVE 2010/2011 TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERVE 2010/2011 TANÉV"

Átírás

1 ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERVE 2010/2011 TANÉV Készítette: intézményegység-vezető

2 1. Helyzetelemzés Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményegysége működésének negyedik tanévét kezdi. Az intézményegység az alapító okiratban meghatározott feladatokat látja el. Pedagógiai szakszolgálati feladatok Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Utazó gyógypedagógiai szolgálat Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben szakmai szolgáltatási feladatok ellátása is történik. Az intézményben dolgozó magasan kvalifikált szakemberek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, a pedagógusokat, és a szülőket. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés Tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata Az elkövetkező időszak feladata továbbra is a korszerű, hatékony és innovatív intézményegység működtetése valamint továbbfejlesztése a TÁMOP pályázat keretében, melynek címe: EGY-MIndenkiért, mindenki együtt-az együttneveléshez szükséges szolgáltatások fejlesztéséért. A 2010/2011-es tanév pedagógiai munkájának előkészítése Tanév elején felmérjük a tatabányai közoktatási intézményekben integrált ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók számát, majd az ellátásukhoz szükséges óraszámokat, fejlesztő szakembereket is hozzárendeljük. A létszámokban kisebb mértékű változások lehetnek, hiszen folyamatban lévő szakértői vizsgálatok is vannak. A 1. sz. melléklet tartalmazza Tatabánya város közoktatási és középfokú intézményeiben a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók meglévő adatai alapján az ellátás módját, idejét, az ellátást végző szakembert. Az adatok alapján megállapítható, hogy az ellátási igények magasabbak, mint az EGYMI-ben dolgozó gyógypedagógusok kötelező óraszáma, amely rendszeres túlmunkát jelent a feladatot ellátó gyógypedagógusok számára. Mindezt nehezíti, hogy ebben a tanévben két munkatársunk is továbbtanul a TÁMOP pályázat keretében, akik munkájukat a heti kötelező óraszámuk 50%-ban látják el. 2

3 3. Az oktató - nevelő munka személyi feltételei A fenntartó döntése értelmében intézményegységünk engedélyezett létszáma 1 fő intézményegység-vezető, 4 fő gyógypedagógus. Intézményegység-vezető oligofrénpedagógia - pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, konduktor, szakvizsgázott pedagógus Nevelő, oktató munkát végző pedagógusok Prelozsnik Erzsébet Imréné Horváth Márta Banó Zsuzsanna oligofrénpedagógia - szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus oligofrénpedagógia - szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus konduktor, tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógiai tanár logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár, terapeuta, jelenleg GYED A GYED-en lévő logopédus álláshelyre kétszeri meghirdetésre sem jelentkezett szakember. Ebben a tanévben a logopédiai ellátást három logopédus szakemberrel látjuk el, közülük két fő az intézmény logopédusa, egy fő nyugdíjas logopédus. Az EGYMI utazó gyógypedagógiai szolgáltatásait a többségi iskolákban a következő tevékenységekkel végzi: konzultáció - a többségi pedagógusok szakmai segítsége céljából a habilitációs, rehabilitációs órák tartása (egyéni és kiscsoportos rehabilitációs órák, tanórai keretek között tartott órák) tanácsadás - a tanuló, szülők, pedagógusok számára 4. Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei A tárgyi feltételek kialakítása és biztosítása az EGYMI TÁMOP pályázati költségeiből és intézményegységeink közötti együttműködéssel biztosított. Az utazó gyógypedagógusi feladatellátáshoz szükséges fejlesztőeszközök, munkalapok, feladatlapok 90%-át az EGYMI biztosítja. A fejlesztéshez szükséges terem biztosítása az adott intézmény feladata, de ez előfordul, hogy ez nehézségbe ütközik. A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés foglakozásait a Kodály téri telephely szűkössége miatt szeptembertől a Kós Károly úti telephely (általános iskola Rehabilitációs Tagozat) egy nagyobb méretű termében végezzük. 3

4 A feladatellátás területi széttagoltsága miatt szükség lenne legalább egy intézményegység által használt személyautóra, ezért ebben az évben fokozott figyelmet fordítunk az ez irányú pályázatok keresésére. Az intézményegység jövőbeni működéséhez szükséges a költségvetés tudatos tervezése, amelyet pályázati források szerzésével igyekszünk kiegészíteni a többletforrások biztosítása érdekében. 5. A tanév rendje Az intézményegység működési rendje igazodik az általános iskola működési rendjéhez. Ettől eltérő szabályozások: Fogadó órák: Előzetes egyeztetés alapján délelőtt. Munkamegbeszélés: Minden hónap első csütörtökön délelőtt az eltelt hónap értékelése, a következő hónap feladatainak tervezése céljából. 6. A tanév kiemelt célkitűzései 1.Vezetés - Tagintézmény vezetési feladatainak (tervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés) szervezése. - Szervezetfejlesztés: a rehabilitációs órák, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés feltételeinek, területeinek jobbítása. 2. Oktatás, nevelés - Rehabilitációs órákon a tanulók aktivitásának, részvételének növelése. - Tanulók teljesítménymérése tanév végén olvasás, szövegértés, helyesírás, matematika területein. 3. Tagintézmény működtetés - SNI gyermekek, tanulók adatbázis összeállítása, aktualizálása. - A pedagógus adatszolgáltatás (tervezés, értékelések, beszámolók hatékony működtetése. - Online kapcsolattartás működtetése (közoktatási intézmények, oktatási iroda ) 4. Emberi erőforrás fejlesztés - A munkaköri leírások áttekintése. 4

5 - A szervezeti kultúra elemeinek (közös ünnepségek, kirándulások, köszöntések) építése. - A pedagógiai munka fejlesztése (személyi dosszié: óralátogatások, beszámolók) 5. Gazdálkodás - Fejlesztési források biztosítása pályázatok útján. - Meglévő eszközök óvása, kölcsönzés esetén a szerződéssel garancia biztosítása. 6. Marketing - Intézményegységünk szakszolgálati, szakmai szolgáltatói munkájának, eredményének bemutatása: honlap, sajtó, szakmai és szülőknek szóló rendezvények. - A középiskolák inkluzív nevelésére irányuló marketing eredményes megtervezése, végrehajtása. 7. Elégedettség - A szülői és tanulói elégedettségvizsgálathoz kapcsolódó kérdőívek feldolgozása elemzése, majd ennek ismeretében a változtatások végrehajtása. Munkatervünkben azokat a pedagógiai tevékenységeket, feladatokat határozzuk meg a 2010/2011. tanévre, amelyek az EGYMI intézményegység minőségi szolgáltatás nyújtását célozza meg. Az intézményvezetők valamint a fenntartó közös feladata, hogy ezeket a célokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat szoros együttműködésben a szakszolgálati és szakmai szolgáltatások tartalma alapján valósítsák meg. Az intézményegység alaptevékenysége a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és szervezése. Ezt a mindenkori igények és szükségletekre alapozott képzési tematika összeállításával, a képzési tartalom kidolgozásával, valamint szervezésével és lebonyolításával valósítjuk meg. Célunk, hogy a gyógypedagógiai módszertan elemeit továbbadjuk az inkluzív oktatást megvalósító többségi óvodák, iskolák, középiskolák számára. Jelenleg 1 előadást, 4 előadással öszszekötött szakmai műhelyfoglalkozást, valamint egy érzékenyítő tréninget tudunk tartani a befogadó intézmények számára. E tanév első félévében kidolgozásra kerül az óvodák számára is egy szakmai műhelyfoglalkozás, melynek révén a közoktatás összes színterén biztosíthatjuk az együttnevelésben résztvevők számára a közös munkát. A tanév során erősíteni kívánjuk a középfokú nevelésben, oktatásban az SNI tanulók befogadására alkalmas intézmények tevékenységét. Az óvodától a szakiskoláig, szakközépiskoláig felmenő rendszerben biztosítani szeretnénk a már megkezdett inkluzív folyamatot a sajátos nevelési igényű tanulók minél teljesebb társadalmi integrációja, az integráció feltételeinek minőségi változtatása, a továbbtanulási esélyegyenlőség biztosítása érdekében a későbbi sikeres munkavállalás céljából. Intézményegységünk fontos feladatának tartja a pozitív munkahelyi légkör kialakítását, majd annak folyamatos biztosítását, ahol a pedagógusok kreatív, innovatív munkát végezhetnek, ezáltal a gyermekek, tanulók fejlesztése egyéni képességeiknek megfelelően a legmagasabb szinten megvalósítható. 5

6 A mindennapi munkavégzés során az empatikus attitűd mellett a munkatervbe épített közösségfejlesztő programokkal, valamint a viselkedéskultúra alakításával kívánjuk ezt a célt elérni. A viselkedéskultúra alakítása pedagógiai szolgáltató intézményként alapvető feladatunk, elválaszthatatlan része a nevelő, oktató munkának. A teljes pedagógiai folyamat sikere érdekében arra kell törekednünk, hogy az intézmény valamennyi dolgozója példaként álljon a diákok, a pedagógusok, a szülők előtt. A pedagógus megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával pozitív, követendő mintát nyújtson. 7. Belső ellenőrzés A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai, paraméterei az EGYMI Pedagógus Teljesítményértékelése dokumentumban rögzítettek. Az ellenőrzési folyamat ez alapján történik Óralátogatás Az intézményvezető a lehetőségek figyelembevételével látogatja az utazó gyógypedagógus munkavégzését a többségi iskolákban, óvodában Az adminisztráció pontossága, folyamatossága Egyéni fejlesztési tervek, naplók belívei, emlékeztetők, jelentések Munkavégzés pontossága A munkaköri leírásban foglaltak alapján. Éves ellenőrzési ütemterv a 2. sz. mellékletben található. 8. Feladataink a TÁMOP pályázat keretében 9. Képzők képzése, majd képzések megtartása, vagy képzések szervezése, lebonyolítása. 10. Szakmai műhelymunka (4): óvodák, középiskolák pedagógusai számára. 11. Műhelyek anyagából Jó gyakorlat elkészítése. 12. Hét próbák tartása (4). 13. Két képzésünk akkreditációja. 14. Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás kisdolgozása. 15. Kiadvány, szórólap készítése az EGYMI tevékenységeiről. 16. Zárókonferencia 6

7 9. A munkaterv feladatai havi bontásban SZEPTEMBER Határidő Feladat Felelős ig Az EGYMI működési feltételeinek kidolgozása, kialakítása, pedagógusok teljesítményértékelésének a kidolgozása Tanévnyitó alakuló értekezlet EGYMI u. az Intézményi tanévnyitó értekezlet u. az. folyamatos Szolgáltatási szükségletfelmérés az általános iskolákban, mentorok az óvodában EGYMI szolgáltatásairól referencia anyag összeállítása, megállapodások aláírásakor átadás, mentorok ig Rehabilitációs órakeret egyeztetése az SNI gyermekeket, tanulókat ellátó közoktatási intézmé- nyekkel ig Kapcsolatfelvétel az intézményvezetőkkel, az együttműködés feltételeinek megbeszélése és kialakítása, szerződések megkötése, adott intézmény mentora TÁMOP pályázati felhívás, műhelymunkára meghívás Honlap feltöltése Munkaterv készítése Szakmai műhelymunka-középiskola, Prelozsnik Erzsébet ig Egyéni fejlesztési tervek készítése gyógypedagógusok ig SNI tanulók diagnosztikai mérése gyógypedagógusok ig. Közösségépítő programszervezés az intézményegység számára folyamatos Kapcsolattartás a médiával Prelozsnik Erzsébet Statisztika elkészítése OKTÓBER Határidő Feladat Felelős TÁMOP Szakmai műhelymunkaközépiskola, Bacsó Ágnes ig Kapcsolatalakítás a külső partnerekkelgyerekorvosok Imréné Horváth Márta ig Igény szerint a tanórai differenciálásban történő gyógypedagógusok segítségnyújtás Saját honlap feltöltése ig TÁMOP Utazó gyógypedagógusi protokoll kidolgozása folyamatos Társadalmi környezet tájékoztatása az EGYMI szolgáltatásairól igény és szükség szerint 7

8 Hét próba, érzékenyítő tréning: Esztergom folyamatosan Szülőklub szervezése, foglalkozás megtartása Prelozsnik Erzsébet, NOVEMBER Határidő Feladat Felelős ig Tapasztalatcsere szervezése intézménylátogatás keretében: oroszlányi EGYMI ig Hét próba, érzékenyítő tréning-középiskolás diákok ig Szülői fogadó óra tartása előzetes igényfelmérés alapján ig Korai fejlesztő konferencián való részvétel vagy a Tudomány Napján ig Közösségépítő programszervezés ig Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata és a következő negyedévi tervek elkészítése, szakemberek ig TÁMOP 3.1.6: Szakmai műhelyfoglalkozás óvodapedagógusok számára Prelozsnik Erzsébet, folyamatosan Szülőklub szervezése, megtartása Prelozsnik Erzsébet, DECEMBER Határidő Feladat Felelős Közösségépítő programszervezés: Mikulás Közösségépítő program: Karácsonyi ünnepély az intézményegységek dolgozói számára (hagyományos ünnepi ebéd) évi költségvetés tervezése ig TÁMOP kiadvány elkészítése JANUÁR Határidő Feladat Felelős SNI igényfelmérés ig Az intézmény féléves munkájának értékelése ig Pedagógussal az SNI-s tanuló félévi értékelésének szakemberek megbeszélése ig Fél évi értekezlet ig Hét próba, érzékenyítő tréning: önkormányzati képviselők ig Humánerőforrási terv, továbbképzési terv felülvizsgálata ig TÁMOP Tartósan beteg gyermek ellátásának protokollja ig Fél évi értekezlet 8

9 folyamatosan Szülőklub szervezése, tartása Prelozsnik Erzsébet, FEBRUÁR Határidő Feladat Felelős TÁMOP :meghívók, kiadvány, szórólap tervezése, szakemberek ig Hét próba, érzékenyítő tréning: Kölcsey F. Ált. Isk. Prelozsnik Erzsébet ig Igény esetén szülői értekezleteken való részvétel szakemberek ig Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata és a következő negyedévi tervek elkészítése, szakemberek folyamatosan Szülőklub szervezése, tartása Prelozsnik Erzsébet, MÁRCIUS folyamatos TÁMOP Záró konferencia szervezése folyamatos Szülői fogadó óra tartása előzetes igényfelmérés alapján folyamatosan Szülőklub szervezése, tartása Prelozsnik Erzsébet, ÁPRILIS SNI tanulók szüleinek igény-és elégedettség mérése IMIP-csoport, mentorok SNI tanulók, igény-és elégedettség mérése IMIP-csoport, mentorok SNI tanulót tanító pedagógus, igény-és elégedettség mérése IMIP-csoport, mentorok TÁMOP pályázattal kapcsolatos zárási feladatok folyamatosan Szülőklub zárása MÁJUS ig SNI tanulók értékelésének segítése tanácsadással mentorok ig SNI tanulók mérése saját feladatlapon szakemberek ig Közösségépítő program: igény szerint JÚNIUS ig Segítségnyújtás a pedagógusoknak az SNI tanulók pedagógiai jellemzésének elkészítéséhez szakemberek ig Az EGYMI éves értékelésének elkészítése ig A következő tanév előkészítése ig Rehabilitációs naplók zárása, konzultációs lapon szakemberek, mentorok 9

10 történő rögzítés mellett intézményi dokumentumba helyezés ig MAGYE konferencia ig Munkamegbeszélés: év végi feladatok megbeszélése ig Tanévzáró értekezlet igazgató, tagintézmény vezető ig Közösségépítő program: igény szerint JÚLIUS Nyári ügyelet AUGUSZTUS ig SNI igényfelmérő lapok kiküldése a város közoktatási intézményeinek ig Kitöltött SNI igényfelmérő lapok visszaérkezése ig SNI tanulók csoportba sorolása, óraszámok, szakemberek hozzárendelése SNI táblázat egyeztetése pontosítása az általános iskolai referenssel. Új elemként a es tanév elején minden közoktatási intézmény számára átadunk egy mappát az EGYMI tevékenységéről és szolgáltatásairól. Az EGYMI képzési szolgáltatásait igény esetén nyújtja a befogadó nevelőtestületek, munkaközösségek számára. 10

11 2. sz. melléklet: A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása Tatabánya közoktatási és középfokú intézményeiben Intézmény neve SNI tanuló ellátásának összes óraszáma Az intézmény által ellátott órák száma EGYMI által ellátott órák száma EGYMI által biztosított szakember Óvoda Sárberki Óvoda 3 1óra-konduktor-Imréné Horváth Márta 2 óra-konduktor -Csák Ágnes Kertvárosi Óvoda óra gyógypedagógus, szomatopedagógus Prelozsnik Erzsébet Márta Óvoda összesen: 8 Általános Iskolák Kertvárosi ÁMK Bolyai János Szakmai tanácsadás/mentor 0, 5 óra Prelozsnik Erzsébet Prelozsnik Erzsébet 1 óra Dózsa György óra-logopédus Bodonyiné Kondor Hajnalka 0,5 óra Tatabányai Ált. Isk. Szakképző Isk. és Középfokú Koll. Füzes úti telephely Kodály Zoltán Általános Iskola telephelye: Herman Ottó Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Ságvári Endre Ált. Isk. és AMI telephelye: József Attila óra gyógypedagógus- 3 óra konduktor- Csák Ágnes 2 óra- logopédus- Bodonyiné Kondor Hajnalka 4 óra- logopédus-kovács Lászlóné 1 óra-pszichológus- Lászlóné Szabó Hajnalka 2 óra-gyógypedagógus- Bokros Ildikó 1óra 0,5 óra Imréné Horváth Márta - 1óra 0,5 óra Kodály Zoltán Kertvárosi ÁMK Kölcsey Ferenc óra-szurdopedagógus- 2 óra- logopédia-kovács Lászlóné 0,5 óra Prelozsnik Erzsébet 1 óra Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor óra-szomatopedagógus- Prelozsnik Erzsébet 1 óra-pszichológus- Lászlóné Szabó hajnalka Prelozsnik Erzsébet 1 óra Dózsa György óra-logopédus- 11

12 Ált. Isk. telephelye Móra Ferenc Ságvári Endre Ált. Isk. és AMI Sárberki Ált. Isk. Német Nemzetiségi ÁMK Széchenyi István Bodonyiné Kondor Hajnalka 3 óra- szurdopedagógus- 3 óra- szomatopedagógus- Prelozsnyik Erzsébet 6 óra- logopédus- Záborszky Márta 5 óra- logopédus-kovács Lászlóné 4 óra- szomatopedagógus- Prelozsnyik Erzsébet 4 óra- szurdopedagógus, gyógypedagógus-dalmadi Jánosné 2 óra-pszichológus- Pál Eszter Zsófia 3 óra-gyógypedagógus- Imréné Horváh Márta 0,5 óra 1 óra 1óra Imréné Horváth Márta 1 óra Váci Mihály általános iskola összesen Árpád Gimnázium 1 Kereskedelmi Vendéglátó és Idegenforgalmi 3 Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola Kossuth Lajos Közgada-sági és Humán Szakköz. Bárdos László Gimnázium Középfokú intézmények óra-gyógypedagógus- Imréné Horváth Márta 2 óra- szurdopedagógus- Ácsné Tremmel Zsófia 1 óra szurdopedagógusgyógypedagógus-dalmadi Jánosné 1óra-tiflopedagógus- Szedresi Károly 2 óra-logopédus- Belákovicsné Kuczmann Brigitta 2 óra-logopédus-molnár Éva 2 óra-pszichológus- Lászlóné Szabó Hajnalka 3 óra-szomatopedagógus- Anikó 1 óra-szurdoped.dalmadiné Imréné Horváth Márta 1 óra Bacsó Ágnes Bacsó Ágnes Bacsó Ágnes Bacsó Ágnes Bacsó Ágnes Tatabányai Ált. Isk. Szakképző Isk. és Középfokú 2 Koll. Fellner Jakab telephely középfokú int. 16 összesen Mindösszesen: 78 2óra- konduktor-imréné Horváth Márta Bacsó Ágnes 12

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületében

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 11. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01

Részletesebben

Utazó gyógypedagógusi hálózat MUNKATERV. 2018/19-es tanév

Utazó gyógypedagógusi hálózat MUNKATERV. 2018/19-es tanév Egy olyan hegyet, mint az Everest, nem úgy mászik meg az ember, hogy saját feje szerint lohol előre vagy, hogy mindenáron verseng a bajtársaival. Lassan, gondosan, elővigyázatosan, önzetlen csapatmunkával

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A projekt bemutatása. Új Széchenyi terv. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /

A projekt bemutatása. Új Széchenyi terv. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP / Pályázat címe: A projekt bemutatása Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A projekt rövid áttekintése. 1. Előzmények

A projekt rövid áttekintése. 1. Előzmények A projekt rövid áttekintése 1. Előzmények Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban elkészítette a közoktatási intézményeire vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzésen alapuló Esélyegyenlőségi Tervét.

Részletesebben

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban SZVÓ Szakmai Nap 2017.03.28. Készítette: Bencsik Mária tagintézmény vezető Az integráció integrálás, fogadás : a Magyar értelmező kéziszótár

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Gemma Fejlesztő Nevelés - oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 2017-2018-as tanév A következő adatokat tesszük közzé iskolánkról: 1. Intézmény neve, nyitva tartása 2. Személyi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015-ben végzett munkájáról

Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015-ben végzett munkájáról Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015-ben végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási Óvodában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény 2010. november 17. KISKİRÖS A kezdetek - 2002 2001/ 2002

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai 3. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE a 2018/2019-es tanévre Odor Zsuzsanna mkv. 1 A munkaközösség

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

TA MOP-3.3.2/-08/ Esélyegyenlőségi programok megvalósítása Tatabányán

TA MOP-3.3.2/-08/ Esélyegyenlőségi programok megvalósítása Tatabányán TA MOP-3.3.2/-08/2-2008-0042 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása Tatabányán A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Tatabánya Megyei Jogú

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. (telephely) Óvodapedagógusok száma: 24 fő Ebből: Felsőfokú végzettséggel

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Továbbtanulási munkacsoport Fodorné Strausz Irma

Továbbtanulási munkacsoport Fodorné Strausz Irma Pályázati program: TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása A projekt címe: ESÉLYTEREMTÉS A BARCSI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0034 Továbbtanulási munkacsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása ZÁRÓKONFERENCIA 2015. november 27.,

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Egyéni fejlesztési lehetőségek az együttnevelésben Habilitációs-rehabilitációs ellátás formái Jó gyakorlatok Termékek Szakmai

Részletesebben

AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZET ÉVES MUNKATERVE

AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZET ÉVES MUNKATERVE AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZET ÉVES MUNKATERVE A 2009-2010-es TANÉVRE Készítette: Nagyné Batin Erika tagintézményvezető Bevezető A Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény új tagintézményeként

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Észak-Budapesti Tankerületi Központ Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu OM

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Utazó gyógypedagógiai hálózat

Utazó gyógypedagógiai hálózat KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Utazó gyógypedagógiai hálózat Módosított pedagógiai program 2015. 1 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével 2018.09.01 Szombat Részvétel a Szolnok Város Napja Rendezvényen 2018.09.02 Vasárnap Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási napon megjelent tanulók, 2018.09.03 Hétfő valamint a tanulói jogviszonnyal rendelkező

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

5. A tanév helyi rendje 2017/18.

5. A tanév helyi rendje 2017/18. 5. A tanév helyi rendje 2017/18. Az énekkari próbák rendje: kedd: 50-14-30 : 50-30. Szeptember 1. 4-8. 6. 7. 18. 22. 23. 30. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1-8. évfolyamos szülői értekezlet Tűzriadó próba Bombariadó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Portfólióvédés március 2. Bajnokné Vincze Orsolya. Pedagógiai előadó Református Pedagógiai Intézet

Portfólióvédés március 2. Bajnokné Vincze Orsolya. Pedagógiai előadó Református Pedagógiai Intézet Portfólióvédés 2018. március 2. Bajnokné Vincze Orsolya Pedagógiai előadó Református Pedagógiai Intézet Hitvallásom Nem változtathatunk azon, ami már megtörtént, de hatást gyakorolhatunk arra, ami most

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Készítette: Szabó Klára február. Szaktanácsadói szakmai nap

Készítette: Szabó Klára február. Szaktanácsadói szakmai nap Készítette: Szabó Klára 2019. február Szaktanácsadói szakmai nap 2019 Visszatekintés 2018 Személyi feltételek Szaktanácsadók Szaktanácsadók Terület 2018. 01.01-2018.09.01-08.31. 12.31. Óvodapedagógusok

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 2018-2019. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. - a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 037059 Kertai Általános Iskola 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ feladatellátása

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ feladatellátása A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ feladatellátása Lánczky Edit főosztályvezető Lanczky.Edit@oh.gov.hu Terjeszkedés 2017/18. tanév 52% Szaktanácsadás Összes elvégzett szaktanácsadói feladat 4505 Tantárgygondozás

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben