A DEVECSERI ROTARY HÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEVECSERI ROTARY HÁZ"

Átírás

1 4. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM OKTÓBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR AZ ÉV PROJEKTJE: A DEVECSERI ROTARY HÁZ Rotarys licitálás a Facebookon A Rotary nyit a fiatalok felé Gyôri fröccsnapok biztos siker

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! Gyorsan múlik az idô, július elsején az ötödik önálló évét kezdte meg a Rotary Magyarországon. Velem az ötödik magyar kormányzó lépett hiva - talba, vette át a szolgálatot. Nyugodt büszkeséggel tekinthetünk vissza az elmúlt négy évre, a magyar rotarysták bebizonyították érettségüket, képes ségüket az önálló létre. Ezt mi tudjuk, de megerô - sítették kívülrôl is, vezetô tisztséget betöltô, tapasztalt rotarysták. Az önálló magyar Rotary District megalakulása, 2007 óta három Rotary International-elnök ( világelnök ) látogatott meg bennünket. Mindannyian a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az itt tapasz - taltakról, az ered ményeinkrôl. Két kiragadott példa. John Kenny, a 2009/2010-es Rotary-év RI-elnöke mondta találkozásunkkor, ez év ja - nu ár jában, San Diegóban, hogy sokfelé jártak a világban, sokat láttak, tapasztaltak. Ebbôl sajnos sok mindent elfelejtettek, de a magyarokat soha nem fogják elfelejteni, mert folyton érezték a magyar rotarystákból feléjük áradó szeretetet és ezután mintegy negyedórán keresztül, csillogó szemmel sorolták a magyar élményeiket. Hozzá - teszem, San Diegóban a vezetô tisztségviselôkkel legfel - jebb 45 másodpercet lehet beszélni a sokéves tapasz - talatok alapján. Az egyik osztrák volt kormányzó barátunk mondta egy - szer az egyik gyûlésünk nyilvánossága elôtt, hogy a magyarok már mindent tudnak, amit az osztrákok, csak éppen jobban csinálják. Ebben nyilván van némi túlzás, de a kormányzók részére sokszor zavarba ejtô a klubok programjainak hallatlan bôsége, sokfélesége, ötletgazdagsága. A zavart termé - szetesen az okozza, hogy a kormányzó, bármennyire is György Balogh is the fifth District Governor of Hungary and is proud to be a member in the Hungarian Rotary because it is so energetic and filled with love. During his year he wishes to fulfill RI President Banerjee s motto: Reach Within to Embrace Humanity by making every Rotarian see how all people share the same dreams and the common goal of peace and understanding. szeretne, a gyakori egybeesések miatt nem tud jelen lenni minden klubrendezvényen. Szilveszterkor, az óév elmúltával sokan fogadkoznak, sokan akarnak új életet kezdeni az új esztendôben. Nekem, nekünk erre nincs szükségünk, folytatnunk kell azt, amit az elôdök olykor nagy küzdelmek, áldozatok árán az elmúlt több mint húsz évben elértek, felépí tet - tek. Becsüljük meg ôket is, az eredményeket is. Én nem kívánok magamnak emlékmûvet állítani, ezért nem is kell elkezdenem az alapjainak lerakását inkább szolgálni akarom a Rotary eszmeiségét, erôsíteni és támogatni szeretném a magyar klubokat. Az elmúlt négy évben district-titkárként, most pedig kormányzóként szeretnék példát mutatni a baráti, toleráns, rotarystához méltó életre, magatartásra. Bizonyosan egy jó Rotary-év elé nézünk, ennek egyik fon - tos tényezôje a világelnök, Kalyan Banerjee kariz matikus személyisége. Banerjee elnök arra kér bennünket, rotarystákat, nézzünk önmagukba, és ébredjünk tudatára annak, hogy az egész emberiségnek ugyanazok az álmai, hasonlóak a remé - nyei, ugyanazon célok vezérlik, és hasonló prob lé mák kal küzdenek. Lehetünk akárkik, élhetünk akárhol, ugyan - azon békére és megelégedettségre vágyunk. Amikor azonban másoknak akarunk adni valamit, elôször mindazt magunkban kell megtalálnunk, mert amit mi magunknak kívánunk, azt kívánják mások is maguknak. Balogh György kormányzó, 2011/ O K T Ó B E R ROTARY 3

4 T A R T A L O M KÖSZÖNTÔ 3 Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! JEGYZET 5 Fôszerkesztôi levél ROTARY WORLD 6 Az Új Nemzedékek (New Generations) szolgálat bemutatása KÖZÉLET 9 Megalakult a soproni Rotaract Club 16 A devecseri Rotary Ház 18 Lovaglás és agyagozás gyermekkacajjal 20 Karácsonyi ajándék a Rotarytól 21 Nyílt levél 22 Borban a gyöngy VII. Gyôri Fröccsnapok rotarysta szervezésben éves a Miskolci Rotary Club 30 Tízéves a Barátsággal Egymásért Magyar-Román Nyári Rotary Tábor 6 KULTÚRA 10 Jótékonysági árverésen II. János Pál pápa szobra 13 Dutch Adventure Summer Siker Varsóban RETRO 26 Szabad nép szabad hazát szeret... Gábor Áron emlékezete ROTARY KISOKOS 32 Rotary Kisokos SZERKESZTÔI OLDALAK 36 Rotary Clubok Magyarországon 38 Levelesláda 10 Címlapon: A devecseri Rotary Ház avatása 4 ROTARY O T K Ó B E R

5 J E G Y Z E T Fôszerkesztôi levél Egyszer érdemes lenne egy kis mini-, belsô közvélemény-kutatást tartani arról, hogy ki miért lett rotarys, de ennél még izgalmasabb kérdés, hogy ki miért maradt az? Elôször talán kíváncsiságból lépnek be sokan, mások a világmegváltásért jönnek, megint mások a jó kapcsolatokért stb. Ugyanakkor a kezdeti felbuzdulást követôen sokan csalódnak, sokan elfáradnak, azonban hála istennek, még többen maradnak. De miért? Hiszen mondjuk jótékonykodni lassan mindenhol lehet, az ország folyamatos gazdasági lecsúszásának köszönhetôen. Számomra a Rotaryban a legizgalmasabb egy szellemi kihívás. Talán kevesen tudják, de a Rotary szakszóval élve egy normatív világ ideáját próbálja meg valósítani. A normativitás összefüggéseit három olimpiai karikával ábrázolja a kommuni káció - elmélet. A három karika három halmazt jelent, a jog és az erkölcs pedig az illemszabályok összességét. Azért ábrázoljuk olimpiai karikaként ezeket a szabályokat, mert a jog, az erkölcs és az illemszabályok gyakran ütköznek egymással, nemegyszer pedig kiegészítik egymást, így adva útmutatást egy közösség tagjainak arra, hogy melyek a helyes és helytelen társa dalmi érintkezési szabályok, vagyis mi a helyes és mi a helytelen visel kedés. Másképpen fogalmazva melyek egy kisebb vagy nagyobb közösség írott és íratlan szabályai. Ezek súlya olyan jelentôs, hogy a kommunikációelmélet egyenesen azt állítja: nincs neuro tizálóbb a viselkedési bizonytalanságnál, azaz nincs neuroti zá - lóbb annál, hogy ha egy közösség ellentmondásos visel kedési szabályokat fogalmaz meg tagjai felé. Magyarország e tekintetben állatorvosi ló. Elég csak a vállalkozókra gondolnunk, akik ha minden jogszabályt betarta nának, valószínûleg azonnal csôdbe juttatnák cégüket, egzisz tenciális bajba sodorva kollégáikat, családjukat. Ütközik tehát erkölcs és jog. A Rotary szigorú erkölcsi és illemszabályokat fogalmaz meg tagjaival szemben (négy kérdés próbája), és természetesen a jogszabályokat illetôen is normakövetô. A nagy szellemi kihívás, kérdés pedig az, hogy miként tud boldogulni egy ilyen szervezet egy egyre kevésbé normatív környezetben? Naponta szembesülünk olyan esetekkel, amelyekrôl korábban azt hittük, ez nem történhet meg. Közelmúltbeli kedvenc példám, amikor a nagy hatalmú TV2, Magyarország egyik legnézettebb televíziós csatornájának legfon - tosabb belpolitikai mûsora, a Napló riportot készített a kukorica - tolvajokról, majd az elementáris hatású, leleplezônek szánt riport leadása után kiderült, hogy kamu volt az egész. A stáb ugyanis lefizette a helyi vízmû munkatársait, hogy statisztaként játsszák el a kukorica - tolvajokat. Már ez is abszurd, hiszen ki lehet olyan tökkel ütött, hogy azt képzeli, a helyiek nem ismerik majd fel szomszédaikat, akármennyire is kukoricatolvajnak vannak maszkírozva. Azonban a folytatás is hemzseg az elmebajtól. A TV2 elhatárolódik, ôk nem is tudják, ez hogyan történhetett meg, riporter kirúgva. Azt hittem, valami kezdô riporter volt az elkövetô, aki épp most akart karriert csinálni. De nem, a TV2 celeblistáján meg találtam az illetôt, akit sztároltak gyermekével, magánéletével, kivételes tehetségével. Sôt, a honlap tanúsága szerint a lebukott riporter nem más, mint a TV2 Akadémia felkent tanára. Magyarán ez a hölgy tanítja, vagy most már lehet, hogy csak tanította a TV2-nél újság írónak jelentkezôket. Annak, aki dolgozott már szerkesztô ségben, eleve gyanús, hogy minden felsô biztatás nélkül, egy riporter saját szakállá - ra ilyet elkövessen. Egy kezdônél talán még el lehet képzelni, aki nem ismeri a szerkesztôség policyjét, de egy öreg rókánál, egy tanárnál? Abszur disztán azonban nem pihen. A magyar médiafelügyelet bambán szemléli az esemé nye - ket, nem mozdul rá Ma gya r or szág eddigi leg - nagyobb sajtóbotrányára. Szerencsére van egy lelkes helyi rendôr, akinek paraszti logiká val is szemet szúr az eset, hogy itt jogszabály sértés történt, és nyomozni kezd. Az ORFK a nyomozati anyagot elküldi a média felügye let - hez, mondván, itt további intéz kedés szük - séges. Aki kitalálja, mit mondott erre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az meg nyeri a fôdíjat. Ép elmével kitalálhatatlan. A Mé dia ható - ság hiány pótlásra szólította fel, na nem a TV2-t, az ORFK-t. Azóta is azon töröm a fejem, vajon mi lehet a hiány az ORFK anyagá ban? A helyiek felismerték a szom szédokat, a TV2 elis merte, a riportert kirúgták, és azóta se tiltako zott, az ORFK szerint bûzlik valami. Mi lehet a hiány? Talán kukorica se volt? Hollós János fôszerkesztô O K T Ó B E R ROTARY 5

6 R O T A R Y W O R L D Az Új Nemzedékek (New Generations) szolgálat bemutatása Mit is takar az Új Nemzedékek név? Az Új Nemzedékek név a Rotary-család legfiatalabb csoportjaira utal. Közülük sokan vesznek részt a Rotary ifjúsági és fiatal felnôtteknek szóló programjaiban, mint az Interact, Rotaract, Rotary ifjúsági csere, RYLA. Megint mások olyan segítôkész fiatalok, akik részt vesznek a Rotary Clubok vagy a district munkájában. Luis Vincente Giay korábbi világelnök vezette be az új nemzedékek fogalmát, amikor megosztotta azon véleményét, hogy a Rotary jövôje azon múlik, mennyire tudja a fiatalokat tevékenységébe bevonni ban, az RI Konvención, a kanadai Calgaryban, a következôket mondta: Jövôképünk, jobban, mint eddig bármikor, a siker vagy a kudarc. Az új generáció olyan befektetés, amely a jövônek szól. Kezdjük el még ma a holnapot építeni. Az Új Nemzedékek szolgálat 2010-ben a szolgálat ötödik útja lett. Feladata a Rotary Clubok Alkotmányának 5. cikkelyében az alábbiakban lett meghatározva: Az Új Nemzedékek szolgálat annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnôttek részvétele jelent a vezetôi fejlesztési tevékenységekben, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, csere - programokban, amelyek gazdagítják és erôsítik a békét és a kultúrák közti megértést a világon. A Rotary Cluboknak elkötelezetteknek kell lenniük a fiatalok és fiatal felnôttek bevonásában szakmai, közösségi és nemzetközi szolgálat projektjeikben, programok és támogatások nyújtásában számukra. Vegyétek fel a kapcsolatot a district resort felelôseivel! A district ifjúsági tevékenységét vezetô resort felelôsei segítenek, hogy a programok nyilvánosságot kapjanak, és segítenek annak levezetésében is. Csóka Imre Rotaract, RYLA-megbízott RC Mosonmagyaróvár Kertész Béla Ifjúsági csere elnöke RC Debrecen Dr. Nagy József Alumni-megbízott RC Budapest-Margitsziget Pénzes Ilona EarlyAct-megbízott RC Nyíregyháza Tari Annamária Új Nemzedékek sz. elnöke RC Budapest-Sasad Vilimszky Zoltán Interact-megbízott RC Miskolc-Tapolca Az RI-tôl a címen lehet további információkat kérni. Az EarlyAct Az EarlyAct küldetése: jóakaratot, megértést és békét hirdet diáktagjai aktív részvételén keresztül, hogy elkötelezett állampolgársággal és hatékony vezetéssel javíthassák az iskolájuk, a helyi és globális közösségeik életminôségét. Az EarlyAct a következôkre tanít Törôdés Tisztelet Érzelem Felelôsség Türelem Állampolgárság Együttérzés Barátság Vezetôi készségek Az EarlyAct egy iskolaméretû jószolgálati klub az általános iskolák 5 13 éves diákjai számára, általában azon helyi Rotary Club által támogatva, amely városban az iskola is megtalálható. Az EarlyAct küldetése és mûködése nagyban hasonlít a Rotary eszméihez, és ezzel együtt az EarlyAct szolgáltatja az utánpótlását és természetes sikerességét az InterActnak. Az EarlyAct fiatal diákok számára lehetôséget biztosít, hogy növeljék saját magukban a tudatosságot, és 6 ROTARY O K T Ó B E R

7 R O T A R Y W O R L D elnyerjék közösségük és a világ tudását. Fiatal korban minden diákot könnyû biztatni, hogy legyen törôdô és segítôkész. Az elméik nyitottak, hogy felismerjék az egyének méltóságát és értékét, ami tiszteletet épít mások iránt. Az EarlyAct megértését és barátságok kiépítését is szem elôtt tartja a klubtagok között. Az EarlyAct megtanítja a gyerekeket a különbözô szerep - játékokra, és felkészíti ôket vezetôi szerepekre, hogy ké - pe sek legyenek azonosítani és végrehajtani olyan projek - teket, amelyek elônyére válnak iskolájuknak, helyi és glo - bá lis közösségüknek. Források: az EarlyAct Clubok mûködésével és a Rotary Clubok teendôivel kapcsolatos bôvebb tájékoztatást a mepage.jsp?dom=aaaaktxl&fmn=baafjhyq&prt=ba AFHUOF&men=BAAFJHYP oldalon lehet megtalálni. Az Interact Az Interact a Rotary éves korosztály számára szervezett jószolgálati klubja. Az Interact Clubok telepü - lés- vagy iskolaszinten szervezôdhetnek. Minden Rotary Club szervezhet és támogathat Interact Clubokat, de a klubok önállók és önfenntartók. Az Interact célja többek között az irányítási képességek fejlesztése és a személy kiteljesedésének segítése a mások iránti segít ségnyújtás és tisztelet által, az egyének felelôs ségének és munká - jának elismerése a nemzetek közötti egyetértés és jóaka - rat segítése. Tekintettel az Interact által lefedett korcsoportokra, ugyan azon helyeken több klubot is létre lehet hozni, figye lembe véve az életkori sajátosságokat. Attól függôen pl., hogy az oktatási intézmény osztályos-e, külön - bözô korcsoportoknak célszerû klubokat szervezni. A Rotary Clubok sokféleképpen támogathatják az Inter - act Clubokat: Fel lehet kérni elôadónak az Interac-tagokat vagy a district Interact-felelôsét elôadás tartására klub - ülésen. Az intaractosok bevonása közösségi szolgálati projektekbe. Interact Club létrehozása (az iskola vezetésével kell elôször beszélni róla). Pályaválasztási napokat tartani interactosok részére. Interact Club-ülések látogatása, interactosok meg - hívása a Rotary Club üléseire. Klubtagok mentornak való jelölése az interactosok mellé. Források: további ismeretek szerezhetôk az Interactról, és arról, hogyan lehet az Interact Clubokat támogatni a következô segédletekbôl: Interact Brochure (600) Interact Poster (639) Interact: Make a Difference DVD (650) Interact Faculty Adviser Guide (csak a neten érhetô el) A segédletek letölthetôk a oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org-on. (Figyelem, az Amazon Magyarországra nem szállít!) További kérdésekre az válaszol. ROTARACT A Rotaract a Rotary jószolgálati klubja éves fiatalok részére. Az egyetemi szintû klubok azokat a hallgatókat és már végzetteket fogják össze, akik egyazon intézményben tanultak. A közösségi szintû klubok különbözô hátterû fiatalokat gyûjtenek össze szakágtól és végzettségtôl függetlenül. Minden Rotaract Clubot egy helyi Rotary Club támogat, és minden Rotaract Club helyi vagy nemzetközi projek - teket irányít. A Rotaract Clubok vezetési és szakmai fejlesztési tevékenységet is folytatnak. A Rotary Clubok sokféleképpen támogathatják a Rotaract Clubokat: A Rotaract Clubokról szóló információk küldése felsôoktatási és közösségi intézményeknek. Rotaract-bizottság létrehozása a Rotary Clubban. Rotaract Club támogatása. Rotaract-tagok meghívása klubülésekre, projektekre és egyéb klubtevékenységekre. Rotaract-tagok támogatása szakmai és vezetôi képességeik fejlesztésében, képzési lehetôségek biztosítása a Rotaract Club tisztségviselôi számára. Régi rotaractosok meghívása a Rotary Club tagjai közé. New Generations is the fifth pillar of Rotary since it is the young people who will grow to be the future Rotarians and continue the work for a better understanding and world peace. There are different programs for each age such as Earlyact (age 5-13), Interact (age 14-18), Rotaract (age 18-30), the Rotary Youth Exchange Programs and RYLA. For further information contact O K T Ó B E R ROTARY 7

8 R O T A R Y W O R L D Források: További ismeretek szerezhetôk az ifjúsági cserérôl, és arról, hogyan lehet az ifjúsági cserét támogatni a következô segédletekbôl: Youth Exchange Handbook (746) Long-Term Youth Exchange Brochure (755) Short-Term Youth Exchange Brochure (760) New Generations Youth Exchange Brochure (760) Youth Exchange Poster (751) rotary_homepage.jsp?dom=aaaaktxl&fmn=baaf HUPA&prt=BAAFHUOF&men=BAAFHUOK District konferencia Szolnokon Források: További ismeretek szerezhetôk a Rotaractról, és arról, hogyan lehet a Rotaract Clubokat támogatni a következô segédletekbôl: Rotaract Handbook (562) Rotaract Brochure (663) Guide for District Rotaract Leaders (csak a neten érhetô el) A segédletek letölthetôk a ol dal - ról, vagy megrendelhetôk a shop.rotary.org oldalon. To - váb bi kérdésekre a válaszol. Rotary Ifjúsági Csere A Rotary Ifjúsági Csere a Rotary csereprogramja fiatalok és fiatal felnôttek részére. Lehetôvé teszi, hogy a fiatalok akár egy tanévet is eltöltsenek különbözô országokban, és megismerhessék annak kultúráját. A (16 18) éves fiatalok egy tanév hosszú, ún. hosszú utas programon, valamint rövid utas prog ra mo - kon vehetnek részt. Az utóbbi hossza a pár naptól pár hétig terjedhet. A éves fiatal felnôttek számára a New Generations csereprogram biztosít pár héttôl három hónapig terjedô tartamú cserét. A résztvevôket, akik országuk követei - ként szolgálnak, a Rotary Districtek és Clubok támo gat - ják. A Rotary Clubok többféleképpen támogathatják az ifjúsági cserét: Cserediák meghívása elôadás tartására a klubba. Cserediák küldésének és fogadásának biztosítása. Az ifjúsági csere kulturális és tanulmányi hasznának ismertetése a potenciális jelöltekkel és a fogadó családokkal. Korábbi cserediák felkérése, hogy az iskolákban, a szülôi munkaközösségekben személyesen ajánlja az ifjúsági cserében való részvételt. A kezdô lépésekhez segítséget ad a district governor vagy az ifjúsági csere elnöke. A segédletek letölthetôk a - change oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org oldalon. További kérdések feltehetôk a youthex - címen. RYLA A RYLA a Rotary vezetôképzés programja fiatalok számára. A RYLA programban részt vevôk életkora évesig terjedhet, ezért a legtöbb klub meghatá - rozott korosztályra (14 18, 19 24, 25 30) koncentrál a program során. A RYLA program lényege a vezetôi képességek, az állam - polgári tudat fejlesztése, a személyes fejlôdés segíté se. A programon keresztül a Rotary elkötelezet tsé gét és meg - becsü lését fejezi ki a fiatalok felé azzal, hogy haté kony képzési programot biztosít a leendô vezetôk nek, bátorít - va ôket a többi fiatal vezetésére, és nyilvános ságot bizto - sít va azok számára, akik kiemel kedôk közös ségük szol - gála tában. A Rotary Clubok többféleképpen támogat - hatják a RYLA programot: Iskolák vezetésének, Interact Club-tanácsadók felkérése a RYLA programba. Korábbi RYLA-résztvevôk meghívása, hogy RYLAval kapcsolatos tapasztalataikról beszéljenek a klubülésen. Fiatalok részvételének támogatása a district RYLAeseményein. Vezetôi képességekkel rendelkezô fiatalok keresése, hogy részt vehessenek a district RYLA-eseményein. RYLA-találkozók szervezése, a korábbi RYLArésztvevôk nyomon követése. A kezdô lépésekhez segítség kapható a district governortól vagy a RYLA elnökétôl. Források: További ismeretek szerezhetôk a RYLA programról a következô segédletekbôl: Rotary Youth Leadership Awards Handbook (694) Rotary Youth Leadership Awards Brochure (636) Rotary Youth Leadership Awards Poster (635) A segédletek letölthetôk a oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org oldalon. Továb - bi kérdések feltehetôk a címen. Tari Annamária RC Budapest-Sasad 8 ROTARY O K T Ó B E R

9 K Ö Z É L E T Megalakult a soproni Rotaract Club Kedves Barátaink, Tisztelt Olvasók! Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a tavasz folyamán megalakult a Rotaract Club Sopron. A klub megalapítását a Rotary Club Sopron tagjai vetették fel nekünk, ôk meséltek a Rotary szellemiségérôl és alapelveirôl. A beszélgetések során ráébredtünk arra, hogy mekkora lehetôség lakozik a Rotaractban, így elkezdtünk az alapítás után érdeklôdni. A kezdeteknél sokat segítettek a mosonmagyaróvári rotaractos barátaink, akik mindenben támogattak, amit ezúton is köszönünk nekik. Végül tíz társunkkal február 21-én érkeztünk el arra a pontra, hogy megalapítsuk a Rotaract Club Sopront. A szervezet alapításánál célul tûztük ki az emberi kapcsolatok és a szociális helyzet fejlesztését, segítését, a kulturális és sport tevé kenysé gek szervezését, a nem - zetközi kapcsolatok kiépítését, a sop roni fiatalok támo - gatását, továbbá szeretnénk a környezet és az élet minôség javulását elôremozdítani. Szervezetünk még bejegyzés alatt áll, de már elkezdtük projektjeink megvalósítását, amelyeket az elsô program - sorozatunkban meg határoztunk. Az elsô évre tíz projektet terveztünk, amelybôl eddig kettô valósult meg a tavasszal, ami után büszkén mehettünk el közö sen a nyári szünetre. Az elsô projektünk A te szedd! Önkéntesen a tiszta Magyar országért! országos hulla - dékgyûjtési akció volt Sopronban. Az akció során a mi feladatunk a fôs hulla dék - gyûjtô csoportok koordinálása volt. A prog - ramban közel 400 ember vett részt, és több mint 20 helyszín tisztult meg a városban, aminek igazán örültünk. A második projektünk a használtruha-gyûjtés volt, melynek szlogenje: Néhány neked már nem kellô ruhadarab sok rászoruló arcára csalhat mosolyt! A programot a Nyugatmagyarországi Egyetem soproni karai között hirdettük meg. A hallgatók, a tanárok és a dolgozók tájékoztatásában az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat segített nekünk. A gyûjtés során összegyûlt közel 50 zsáknyi ruha, amit külön köszönünk az egyetem polgárainak. Az elhelyezésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat soproni szervezete volt segítségünkre. Reméljük, munkánkat a nyári szünet után is dinamikusan tudjuk folytatni, amihez minden lehetôségünk megvan, hála együtt gondol - kodá sunknak és a Rotary Club Sopronnak. Baráti üdvözlettel: Keresztes Gábor elnök Rotaract Club Sopron The Rotaract Club of Sopron is the youngest club among the Hungarian Rotaract movement. Their members are enthusiastic young adults who started their meetings on February 21, They already had two major projects (street cleaning and collection of clothes) in their town which they will continue on. The Hungarian Rotaract community is looking forward to their charter celebration O K T Ó B E R ROTARY 9

10 K U L T Ú R A Jótékonysági árverésen II. János Pál pápa szobra Csoportkép II. János Pál pápa egészalakos szobrának avatása után Rendhagyó ajándékot kapott a Rotary Club Budapest-Sasad: egy II. János Pál pápát ábrázoló szobrot. Az ajándékozó Babusa János szobrászmûvész volt, aki ilyen módon szeretett volna hozzájárulni a Rotary nemes céljaihoz. Miért kapott ajándékot a klub Babusa Jánostól? A történet úgy kezdôdött, hogy a Budapest-Sasad klub a Gózon Gyula Kamaraszínházban tartotta meg az idei elnöki átadóját. Ebben a színházban van az én mûtermem is, miután a párom az igazgatója az intézménynek. A klub tagjai az elnöki átadót követôen megnézték az Irma, te édes címû vígjátékot, majd bográcsozni kezdtek a színház kertjében, eközben pedig csoportosan meg - látogathatták a mûtermemet. Az érdeklôdôknek így meg - mutathattam éppen készülô munkámat, amely egy háromalakos szoborcsoport. A jelenet arról szól, hogy Bartók Béla egy fonográf segítségével éppen népdalokat gyûjt egy szlovák lánytól. Ez a jelenet egy fikció, vagy konkrét történethez kötôdik? Nem fikció, 1915-ben Bartók Béla Rákoskeresztúron gyûjtött népdalokat, ennek emlékére mûködik is itt egy Bartók-ház. Pontosabban a mai Rákoshegyen, hiszen a köz igazgatási határok idôközben megváltoztak. A szo - bor csoport ihletôje egy konkrét fotó, amelyet Bartók Béla saját kezûleg készített arról a lányról, aki énekelt neki. Sôt, megvan az eredeti hangfelvétel is, amelyet Bartók még viasztekercsre rögzített. Akkor meg lehet csinálni a világ elsô olyan Bartókszobrát, amely korabeli zenét ad elô. Ez nem rossz gondolat, lehet, hogy elrejtünk majd egy 10 ROTARY O K T Ó B E R

11 K U L T Ú R A érzékelôt a szoborcsoport közelében, és ha valaki odamegy, akkor elindul a zene. Nagyon jó ötlet, igazi kuriózum lenne. Köszö - nöm szépen. Visszatérve a rotarisokra, amikor fogadtam ôket, egy kis komplett mûsorral készültem. Elmondtam az alkotás történetét, és lejátszottam nekik az eredeti felvételt. Nagyon sokan jöttek be, több csoport is meglátogatott. Utána pedig még együtt eszegettünk a kertben, és olyan érzésem támadt, mintha külföldön lennék. A nyugati emberekbôl ugyanis árad egy pozitív életérzés, egy másfajta gondolkodás, mint amit itthon sokszor tapasztalunk. Izgalmas volt, hogy ugyan sokféle ember jött össze, mégis valami közös harmóniát sugároztak. Számomra ez a színházban is fontos, ezért van itt a mûtermem, mert ez a pozitív gondol - kodás engem inspirál. Gyakorlatilag ezt az erôs inspirációt próbáltam meg kö szön ni a szo borral. Hogy lett Babusa Jánosból szobrász? Jó kézügyességû gyerek voltam, és a tanáraim gon dol kodtak, hogy milyen szakmában tudnám ezt hasz nosí tani. Így A szobrászmûvész az alapanyag kiválasztásánál és alkotásaival lettem kôfaragó, majd kôszobrász. Amikor végez tem 1982-ben, mindjárt a Parlamentbe kerültem kôszobrászként. Igaz az, hogy Babusa János azon kevés szobrászok egyike, aki akár teljesen egye dül is képes elkészíteni egy szobrot? Két oka lehet annak, ha valaki másokkal együtt csinálja meg a szobrát. Az egyik, hogy a sok megrendelés miatt nincs ideje a szakmunkákra. A másik ok, hogy van, aki csak mintázni tud agyagra vagy gipszre, de követ faragni, fémet önteni már nem képes. Mivel én a szakmából, az iparból jöttem, ne - kem ez utóbbi nem okoz gondot. A Gózon Gyula Kamaraszínházon például van egy egész alakos, életnagyságú Gózon Gyulabronzszobrom, ahhoz más ember nem nyúlt. Egyébként nincsenek rossz tapasztalataim a fiatalokkal. Néhányuk megfordult mos taná O K T Ó B E R ROTARY 11

12 K U L T Ú R A ban a mûtermemben, és sokan igye keznek közülük megtanulni a szakma minden csínjátbínját. A mi idônk ben ez még másképp ment a Parlamentnél. Egyszer iszo nyatos tél jött, hatalmas hóval, a bányászok nem tudtak követ küldeni, ezért két hónapon keresztül nem volt mit dolgozni. Verseket olvastunk egymásnak, sepregettünk, nagyon jó közös - ség volt ott, és igyekeztünk értelmesen eltölteni az idôt. Azóta sem találtam olyan jó közösséget, pedig vágynék valami hasonló csapatba. Aztán egyszer csak megjöttek a kövek, de nem a kôszobrásztelepre hozták ki, hanem azonnal odavitték a Parlamenthez. A helyi szocialista brigád pedig faragatlanul, kôkeményen behelyezte a falba a köveket. Döbbenetes volt, két hónapra kivittek faragni az épülethez, és másfél évig ott felejtettek. Rettenetesen dühös voltam, hogy mennyire kitoltak velem, de ez alatt a másfél év alatt én annyit tanultam, mint más tíz év alatt. Sokszor jógapózban kellett faragnom az akantusz leve leket, nemegyszer emléke zet - bôl, mert a mintadarab nagyon messze volt. Ha körbejárnánk ma a Parlamentet, akkor most is meg lehetne ott nézni Babusa János munkáit? Nagyon nagy bánatom, hogy nem. Az a homlokzat ugyanis, amit én faragtam, lentrôl János Babusa is a sculptor offered one of his statues of the Pope John Paul, II to the Rotary Club Budapest Sasad because he was so impressed with the devotion and positive attitude of Rotarians. The piece of art is being auctioned and the money will go for meals in orphanages. In order to bid, you have to like the facebook page of the Hungarian Art Gallery. nem látszik. Bizonyos szobák ablakaiból tudnánk csak megnézni. A Parla menten egyébként száz kôszobrász dolgozott hatvan évig. Ha az én ötévi faragásom összes kövét kiszednék, akkor se dôlne össze az Országház, talán még a hiányzó foltokat se vennék észre az emberek. Ez bántott is, talán ezért kezdtem önálló, mások által is látható mûveket létrehozni. Elôször japán lampio - nokat faragtam, majd csobogókat, kerti dísze ket, aztán jöttek a portrék és a magas mûvészet. Végül jöttek a komolyabb köztéri szob - rok is. Igen, a már említett Gózon Gyula-szobor, II. János Pál pápa szobra Rákoshegyen, Mindszenty bíboros szobra Budaörsön a Nyugat kapujában, illetve külföldön, Bécs egyik külvárosának fôutcájában van egy hatalmas szökô kutam. A bécsi Dorotheum Galériában is volt két mûvem. Ennek az a különlegessége, hogy ott nagyon ritkán vesznek valamit kortárs mûvésztôl, pláne magyar tól. Az Európa elrablása címû mûvemet és a II. János Pál pápa bronz kisplasztikámat vették meg, árverésre bocsátották, és magas áron sikerült eladniuk. Mit kell tudni arról a szoborról, amely most a Rotary Club Budapest-Sasadhoz került? A klubban elôször is szavaztak a tagok arról, hogy milyen célja legyen a szobor jóté - konysági árverésének. Többen elmondták, az állami gyermekotthonokban elôfordul, hogy éheznek a gyerekek, mert nincs elég enni - való, így a rotarysok azt gondolták, hogy az állami gondozott gyermekeknek kellene élelmet venni a befolyó összegbôl. Termé - szetesen azonnal igent mondtam, hiszen ennél nemesebb célt el sem tudok képzelni. A szobor ról tudni kell, hogy a rákoshegyi II. János Pál pápa szobor kicsinyített mása. Fontos, hogy nem a makettje. Ez egy önálló alkotás, hiszen na gyon nagy a különbség a két mû mére tében, így a kicsi szobornál jóval finomabb mûvészi eszközöket kellett alka - lmazni. A Hollóházi Porcelán gyárban készült limitált számban. Exkluzív jelet kapott, ami a különleges minô séget jelzi, és amelyet ritkán használ a gyár. A szobor alján ott az aláírá - som és az ujjlenyo matom. A jótékony sági árverés a Face bookon már meg is kezdôdött. A Hungarian Art Gallery oldalt kell lájkolni, és a hozzá szólások között lehet jelezni, ha valaki felajánl egy összeget. Hollós János 12 ROTARY O K T Ó B E R

13 K U L T Ú R A Dutch Adventure Summer 2011 Izgulva és kicsit félve köszöntem el szüleimtôl július 16-án a Liszt Ferenc reptéren. Életem elsô egyedüli és elsô rotarys utazása vette kezdetét. Két hetet töl töt tem Hollandiában, 16 különbözô or - szág ból származó, velem egykorú gyerekkel. Három különbözô, Amszterdamtól északra található Rotary Club fogadott minket, mindegyiknél 5-5 napot töltöttünk el. A gyerekekkel kettesével laktunk a fogadó csalá doknál, minden új családdal új szoba - társat is kaptunk. Mind a három családom szeretetteljesen fogadott minket, segítettek megismerni országukat, hagyományaikat és mindennapi életüket. Betekintést nyertünk mindegyik klub életébe, mivel az ott-tartóz - kodásunk utolsó napjaiban mindegyikük vendégül látta táborunkat. Együtt vacso - ráztunk a klubtagokkal, mindhárman klubjuk zászlójával is megajándékoztak. Programjaink rendkívül színesen és válto za - tosan voltak összeállítva. Megtudtuk, hogy tudják szárazon tartani a hollandok a lábaikat 6 méterrel a tengerszint alatt. Megismertük a sajtkészítés és a facipôfaragás fortélyait, valamint számos történetnek vagy történelmi helyszínnek voltunk lelkes csodálói. Ezeken kívül sportok nélkül sem maradtunk ebben az országban, ahol ezek nagy népszerûségnek örvendenek. Sok helyszínre a kluboktól kapott biciklikkel jutottunk el, vitorláztunk és csónakáztunk tavakon, melyek valaha ten ge - rek voltak, és Amszterdam utcáinak egy ré - szét is hajóról csodálhattuk meg. És végül, de nem utolsósorban, a közös sé - günk. Hihetetlen, hogy míg az elsô találko zá - sunkkor úgy néztünk egymásra, mint az ûrlé - nyekre, és egyre csak az járt a fejünkben, hogy vajon mit keresek én itt?, addig egy rövid idô elteltével már teljesen természe - tesnek vettük, hogy együtt vagyunk, nem vol - tunk zavarban, teljesen feloldódtunk egymás társaságában. Hangunktól és nevetésünktôl zengtek a városok és az utak, ahol biciklivel elhaladtunk és mosolyogva figyelt bennünket minden arra járó ember. Az együtt töltött utolsó esténk több szem - pontból is különleges volt. Búcsúva cso - Nemzetközi diáknapon ránkon mi készítettük el a fogásokat, mindenki azt a receptet, amit magával hozott. Nem mindennapi érzés volt a knédlit készítô cseh lány mellett gulyáslevest készí - teni. Ezen az estén vendégül láttuk a három klub vezetôségét és valamennyi fogadó csalá dunkat. Nem kicsit izgultunk, vajon hogy fog nekik ízleni, amit fôztünk. Termé - szetesen óriási sikerünk volt, mindannyian elégedettek voltunk, vendéglátóink pedig jóllakottan búcsúztak el tôlünk. A gulyás leve - sembôl egy csepp sem maradt. Az ismerkedés elsô pillanataiban mind annyi - an idegenek voltunk egymásnak, viszont most, a két hét után bizton állíthatom, hogy igaz barátokra tettem szert. Köszönöm ezt a magyar Rotarynak, a szentendrei Rotary Clubnak és Kertész Bélának, a magyar YEP szervezôjének, hogy átélhettem ezeket az élményeket. Cseri Anna Flóra Anna Flóra Cseri attended the Dutch Summer Adventure, one of Rotary s short programs offered for teenagers. Not only did she get to know the Dutch culture and people better who welcomed her in their homes but she had a fantastic time making friends with the other participants from 16 different countries. She is grateful for Béla Kertész, the Hungarian YEP representative, the Szentendre Rotary Club which sponsored her and Rotary for making this possible O K T Ó B E R ROTARY 13

14 K U L T Ú R A SIKER VARSÓBAN Szoboravatás Lengyelországban Augusztus 12-én avatták fel Liszt Ferenc mellszobrát Varsóban, a Łazienki Királyi Parkban. Az alkotóval, dr Gerô Katalinnal beszélgetett Kard Aladár. ARotary Club Budapest City alapító tagja dr. Gerô Katalin, az évkönyv adatai szerint ügyvéd/attorney at Law. Pedig ez a kvalifikáció már néhány éve módosításra szorulna: 2006 óta kezdett szobrászattal foglalkozni, és mára nyugodtan állíthatjuk: szob rász - mûvésszé érett. Elôször tehát errôl a váltásról kérdezlek. Évek óta a Zeneakadémia Baráti Körében tevékeny - kedtem, mint az egyesület titkára, ezért bízott meg az elnökség azzal, hogy szervezzem meg egy emléktábla létrehozását az akkor elhunyt Strém Kálmán hang - versenyrendezô tiszteletére. A felkért szobrász mûvész válaszában feltûnt a plasztilin szó, ami meg ra gad ta a fantáziámat, és én magam is megpró bálkoztam az arc megformálásával. Ez olyan készséget szabadított fel bennem, amirôl korábban nem tudtam. Nagy munkába kezdtem tehát, éjjel-nappal tanulás, mintázás, öntödei jelenlét és mûvészeti táborok. Mindezek eredményeként készült el az elsô dombormûvem, amelyet a Budapest Galéria szakmai bírálata érdemesnek talált arra, hogy a Zeneakadémián elhelyezést nyerjen. Ezt számos egyéb közterületre került alkotás kö - vette. Igen, a legfontosabb a Magyar Haydn Társaság fel - kérésére készült Haydn-portré, amelyet tavaly avattunk fel a Nemzeti Galéria homlokzatára helyezett emlék - táblán. A Páva utcai Holokauszt Emlékközpont számára Hiányzó láncszemek címmel, a holokauszt áldozatává vált magyar muzsikusok emlékére, 10 plakettbôl álló sorozatot készítettem. A plakettek az állandó kiállító - térben megtekinthetôk. Az igazi nagy felkérés azonban 2010-ben érkezett, hogy készíts el egy Liszt Ferenc-mell szobrot. A 14 ROTARY O K T Ó B E R

15 K U L T Ú R A megjelölt cél Varsó volt. Mesélj errôl egypár mon datot! A Budavári Önkormányzat szoborcsere-akció keretében lengyel Chopin-szobrot helyeznek el a Horváth-kertben egy parkban felállítandó Lisztbüsztöt kívánt adományozni Varsónak. Ebbôl egyértelmû volt, hogy fiatalkori portrét kell mintáznom, hiszen a két zeneszerzô-óriás ifjúkorában élt barátként Párizsban, ezért a Liszt Múzeumban a rendelkezé - sem re bocsátott fénykép - album ból elsôsorban ezeket az ábrázo lásokat kerestem meg. Sze ren csére a dagerrotípia 1838-as felfedezése folytán Lisztrôl már igen korán készül - tek felvé telek, így autentikus forrásból, és nem más kora - beli, vagy késôbbi mûvészek portréiból tudtam megtalálni a magam Lisztjét. A szobor tehát elkészült, a kötelezô szak mai bírálat, a zsûri dicsé ret tel ajánlotta meg való sítás ra. A legegy - szerûbb, ha ebbôl idézek egy mondatot: A zene szer - zô-zongora mû vész külön - bözô életkorában készült, külön bözô beállítású áb rá zolá sai ból, az alkotó kiváló érzékkel válo - gatta ki a jellemzô karak terjegyeket, amelyek a korrekt, jó színvonalú szob rászi munka nyomán egységes kompozíciót, Liszt Ferenc szemé lyé - hez, zene történeti jelentô ségé hez és az aján - dékozás alkal mához méltó alko tást ered mé - nyeztek. Ez a szakvélemény valóban nagy megerôsítés és vissza igazolás volt számomra, hiszen azért ez a munka óriási felelôsség és nyomás még egy hivatásos, a szobrászatot évtizedek óta mûvelô ember számára is. Tudjuk, hogy a szobrot közérdekû felaján lás ként készítetted, az önkormányzat fedezte az öntési, szállítási költségeket, míg a posztamens és a felállí tás terhe a lengyeleké volt. Mesélj most arról, hogy miként zajlott a szobor felavatása! Egyáltalán: hová helyezték el? Valójában ez volt a legnagyobb csoda az egész ese - ményben. Nem tudtam ugyanis egészen addig, míg a helyszínre nem értünk, hogy pontosan hol állították fel. Valósággal földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam, hogy a féltve ôrzött, ereklyeként, kegyeleti helyként tisztelt Chopin-emlékmûvel azonos területen, annak köz vetlen közelében áll az én szobrom úgy, hogy a lengyel kom po nista éppen felé fordul, ôt nézi! Elmondhatatlan megtiszteltetés számomra, de nyugod tan állíthatom, hogy egész Magyarország számá ra is. Az alkotó és az alkotás Kik voltak jelen az avatási ünnep ségen? Az önkormányzati delegáción kívül a magyar nagy követ, a kulturális attasé, a magyar intézet igazgatója, az ott élô magyar közös - ség számos tagja, lengyel részrôl pedig a városvezetôk, a Łazienki Park igazgatója, az operaház igazgatója (a volt kulturális minisz - ter), a tévé, a rádió, a sajtó számos kép - viselôje, de nagy örömömre sikerült néhány szót váltanom az általunk meghívott vala - mennyi varsói Rotary Clubból meg jelen tek kel is. Az újságjuk számára készült egy fény - képes riport is, mint ahogy a lengyel híradó is faggatott a szoborral kapcsolatos kérdé - sekrôl. Nagyon felemelô, boldog nap volt. Kati, engedd meg, hogy ebben a beszé l - ge tésben is tiszta szívbôl gratu láljak mind a magam, mind valamennyi rota - rysta barátunk nevében. Büszkék va - gyunk rád! Kard Aladár RC Budapes-City O K T Ó B E R ROTARY 15

16 K Ö Z É L E T A devecseri Rotary Ház Interjú dr. Beltz Zoltánnal, az RC Veszprém elnökével A jelen és a múlt Talán még soha ennyi cikk nem jelent meg a magyar sajtóban Rotaryprojekt rôl, mint a devecseri Rotary Házról. Kié az ötlet, és hogyan született a gondolat? Az ötlet abszolút közös alkotás, a veszprémi klub tagjai találták ki. Sokat beszéltünk ugyanis arról, hogy valamilyen hosszabb távú segítséget kellene nyújtani a devecserieknek, nem egy egyszeri segélyt. Aztán tájékozódtunk, próbáltuk megismerni a lehetô ségeket, majd mérlegeltünk, aztán döntöttünk. Elha tá roztuk, hogy felépítünk egy kulturális, didaktikai köz pon tot. Kik támogatták a projektet és hogyan? Helyi vállalatok, a Soroptimist International, Devecser Város Önkormányzata, a Rotary Austria, a Rotary Schweiz és a Rotary Németország. Mi volt a legnehezebb a projekt során, és mi volt a legemlékezetesebb? Anélkül, hogy ezt részletezném, az ígéretek behajtása. Sokan ígértek segítséget elsô felindulásból, aztán több helyrôl nem érkezett meg az ígért összeg. Ugyanakkor félúton voltunk, így nem lehetett már megállni. Végül kormányzónk hathatós segítségével sikerült egyenesbe kerülni. Milyen feladatokat lát majd el a Rotary Ház? Elsôsorban egy magas szintû számítás technikai képzés infrastruktúráját teremtettük meg a Rotary Házban. Rászorulók, valamint helyi vállal kozók számára lesz ez 16 ROTARY O K T Ó B E R

17 K Ö Z É L E T hasznos, hogy munkaerô-piaci, gazdasági verseny képes ségük javuljon. E nélkül úgy láttuk, esélytelen lenne a helyiek meg ma - radása. Ez a projekt egy igen jelentôs szak - mai támogatást kap a Veszprémi Egyetem Informatikai Karától, amelynek korábbi dékánja rotarysta barátunk, Friedler Ferenc professzor, aki most már az intézmény rektora. Még az is elképzelhetô, hogy a deve - cseri Rotary Házból egy pilotprojekt lesz, amelynek tanulságai alapján más telepü - léseken is épülhetnek majd hasonló házak. Ez az álmunk, de még olyan elképzelés is van, hogy külföldön szintén hasznosítjuk majd az itt szerzett tapasz talatokat. A házban kap még helyet a helyi zeneiskola, valamint kulturális prog ramok és nép mûvé szeti kurzusok is lesznek. A lényeg, hogy nem egy hûtô szekrény adomá nyo zásával akarjuk lezárni ezt a prog ramot. Minden projektnél a legnehezebb kérdés, hogy fenn tartható lesz-e hosszú távon? Ez volt az elsô dolog, amit tisztáztunk, mert számunkra is ez volt a legfontosabb. Az ön - kor mányzat hét évre vállalta a ház üzemel - tetését. Az ünnepélyes megnyitóra általában nem szokott elkészülni minden, azaz maradnak még feladatok. Milyen további segítségek jönnének jól? Ebben talán rendhagyó volt ez a projekt. Nagyon elôrelátóan, megfontoltan igyekez - tünk mindent elôre megtervezni, mindent megtettünk, hogy minimalizáljuk a meglepe - tések lehetôségét, így mindössze nyolc hét alatt egy romos, lepusztult házból gyönyörû épületet hoztunk létre. Ettôl még az az egyébként rendkívül fájdalmas döntés sem tántorított el minket, hogy a nemzetközi Rotarytól kért 14 millió forintos támogatást nem kaptuk meg. A hiányzó pénzt adomá - nyokból pótolni fogjuk. A devecseri ház - avatásról az egész ország értesült A legfontosabb a ház jövôje szempont - jából, hogy a helyiek hogyan fogadják. Mit szólnak a devecse riek? A kérdés talán korai, hiszen ez függ majd a ház mûködésének minôségétôl is, de biztosan érezzük, hogy helyes úton járunk. Eddig mi a legfontosabb tanulsága a projektnek? Rendíthetetlennek kell maradni akkor is, amikor jönnek a nehézségek, amelyek ráadá - sul legtöbbször rajtunk kívül álló okokból következnek be. Hollós János The Rotary club of Veszprém refurbished a house in Devecser after the red sludge catastrophe to make it an IT and educational center for locals. Rotary clubs of Austria, Switzerland and Germany helped as well and the club members are eagerly looking forward to seeing how the operation will please locals O K T Ó B E R ROTARY 17

18 16 közelet_layout 1 10/9/11 11:25 AM Page 18 KÖZÉLET Lovaglás és agyagozás gyermekkacajjal A Rotary Club Orosháza gyermektábora Az RC Orosháza tagjai számára mindig is elsôdleges támogatási cél volt a környezetükben élô fiatalok segítése. Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy a megfelelô tanulmányi eredményt elérô és a közösségi munkában is szerepet vállaló, nehéz anyagi körülmények között élô, általános iskolás korú gyermekek részére biztosítjuk a táborozás lehetôségét. Az elmarad hatatlan szalonnasütés 18 ROTARY tábor hétfôtôl szombatig tartott, fôhadiszállása a város határában elhelyezkedô, honfoglalás korabeli település területe volt, amelyet a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány bocsátott rendelkezésünkre. Az idén 46 nehéz körülmények között élô gyermek vehetett részt a táborban, akik kiválasztásában az osztályfônökök mellett a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete is segített bennünket. Az elsô osztályosoktól a nyolcadikosokig mindenki számára sokrétû és színes programot igyekeztünk összeállítani, az agyagozás, lövészet, kézmûves foglalkozá sok, rovásírás, íjászkodás, lovaglás mellett kirándulások, közös szalonnasütés és grille zés is szerepelt a palettán. Bár a tábort elsô alkalommal szerveztük meg, de minden képpen hagyományt kívánunk teremteni belôle. Sôt, elképzeléseink szerint nemzet közi cseretáboroztatást szeretnénk kialakíta ni az elkövetkezô években! Frankó Gábor, a Rotary Club Orosháza elnöke elmondta, a gyerekek nagy örömmel fogadták a lehetôséget, és a tábor helyszíne, A O K T Ó B E R

19 K Ö Z É L E T Gellértegyháza is megfelelô adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a gyerekek a friss levegôn, és ne a négy fal között töltsenek el egy hetet a nyár folyamán. A táborlakók közül többeknek csak ez az egyetlen nyaralási lehetôségük van a vakáció ideje alatt. Azt is el kell mondanunk, hogy a hat nap alatt a klubtagok többsége tevôleges szerepet is vállalt a programok elôkészítésében és végrehajtásában, így nemcsak a gyermekek számára, hanem a magunk részére is jó csapatépítô tréningnek volt betudható ez a táborozás. Hegedûs Martina nagy örömmel jött a táborba, mint mondta, olyan programokon vehet részt, melyben nem mindennap van része. Minden, ami szem-szájnak ingere Az elôbb próbáltam ki a fazekazást, és nagyon tetszett. Mindegyik program tetszik, de a a legjobban lovaglást vártam, és már új barátokat is szereztem emelte ki Martina. Németh Rékát is agyagozás közben kér dez - tük, számára a legjobban a kézmûves foglal - kozások tetszettek, már készített csont nyak - láncot és egy bodzasípot is. Ô is szerzett már új barátokat, és nagyon jól érezte magát a Szegedi Vadasparkba tett kirándulás alkal - mával is. A tábort az orosházi klub a februárban rendezett jótékonysági báljának bevételébôl finanszírozta. Csongrádi Pál RC Orosháza The Rotary Club of Orosháza launched its first summer camp for children who live in difficult circumstances or whose families could not afford summer camping. The member of the Rotary club also participated in the organization and operation of the camp which turned to be a great team building program as well. The Orosháza Rotary Club plans to make this program annual and is trying to have international visitors participate as well O K T Ó B E R ROTARY 19

20 K Ö Z É L E T Karácsonyi ajándék a Rotarytól Kétmillió forintos árvíz utáni felújítás A májusi esôzések és árvizek komoly károkat okoztak az ország több pontján a legnagyobbakat talán Borsod megyében. Az országos médiában ugyan kisebb figyelmet kapott, de súlyos károk érték a Kisalföldön Bôny és Mezôörs térségét is, ahol a Bakony-ér öntött el hatalmas területeket. Agyôrújbaráti Rotary Clubban úgy döntöttünk, erôfeszítéseinket ide, közvetlen környezetünk megsegítésére összpontosítjuk. A munkát jól elôkészítettük: a Bogárdi Zoltán polgármesterrel való konzultációt követôen személyesen jártuk be a területet, beszéltünk a károsultakkal, és így választottuk ki Ónódi Ferencné házát. Úgy láttuk, anyagi és egészségi állapotát is figyelembe véve neki van a legnagyobb szüksége segítségünkre. Az idôs asszony háza súlyos károkat szenvedett: a padozat és az alapozás megsüllyedése miatt megrepedtek a válaszfalak, megrongálódott a mennyezet és a kémény, tönkrement a ház egyetlen fûtési lehetôségét adó cserépkályha is. További problémát jelentett, hogy mivel a ház kívül épnek látszott, a fôfalak nem repedtek meg, idôs tulajdonosa kormányzati segítségre nem számíthatott. A projekt megvalósításához felhasználtuk a 2009-es szüreti bálunk tiszta bevételét, de a KOMP kiállítás gyôrújbaráti ünnepélyes megnyitóján is gyûjtöttünk pénzt erre a célra sikerrel. A munka jelentôs részét a szervezés jelentette: megtalálni és meggyôzni azokat a cégeket, akik kedvezményesen adnak anyagot, végeznek el szakipari munkákat. A szervezômunka oroszlánrészét a gyôrújbaráti klub egyik alapító tagja, Széles Elemér végezte, a klub tagjai a fizikai munkából is kivették részüket. Tovább növeli az akció értékét az együttmûködés: Tukovits Attila, a mosonmagyaróvári Rotary Club elnöke és a klub tagsága az elsô szóra az ügy mellé állt, és a rotaractos fiatalokkal együtt hathatósan segítette a ház felújítását. A felújítás során az utcafronti szobák teljesen új aljzatbetont, szigetelést és laminált padlót kaptak, új lett a mennyezeti gipszkarton, a festés és a villamos szerelvények is, sôt a régi ablakokat új, jó hôszigetelésû mûanyag nyílászárókra cseréltük. A tél beálltára már új kályha biztosította a ház fûtését. A beépített anyagok és az elvégzett munka értéke meghaladta a kétmillió forintot. A felújított házat karácsony elôtt bensôséges ünnepség keretében adtuk át Ónódi Ferencnének. A rotarysták köszöntötték a frissen felújított ház boldog és meghatott tulajdonosát jelképesen átadták használatra a felújított házat. Az átadás ünnepélyességét alapító tagunk, Spanicsek Attila tárogatójátéka tette teljessé. A ház homlokzatán tábla örökíti meg a Rotary-segítséget. Váczi József elnök 2009/2010 The Rotary Club of Gyôrújbarát helped renovating an elderly lady s home after the big flooding of They donated 2 million HUF for the works in which they took part along with the members of the Rotary and Rotaract club of Mosonmagyaróvár. 20 ROTARY O K T Ó B E R

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak 4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2011. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak Fiatal rotarysok játszóteret építettek

Részletesebben

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék 5. Hírlevél Rotary Club Szolnok 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év A 2006-os Charter ünnepségen részt vett klubtagok. Balról jobbra, felső sor: Kardos Tamás, Dr. Barazutti László, Erdei György, Kiss László,

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Halász Judit: Önmagunkban is hinni kell!

Halász Judit: Önmagunkban is hinni kell! XII. évfolyam 11. szám Ára: 240 Ft Halász Judit: Önmagunkban is hinni kell! Egészségünkre! Vitaminpótlás NYOSZ-hírek Elnökségi ülés Életmese Ismeretlen ismerős 8. oldal 12. oldal 25. oldal Együttműködő

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések.......... 2 Körzetek Tihanyban.......4

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság Vi lá go si Hír mon dó 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám Karácsonyi köszöntô Balatonvilágos, különösen télen - kis település. A nyár elmúltával, az esôs hideg ôsz beköszöntével a nyaralókat

Részletesebben

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert népzenészt, Berta Alexandrát, akinek egyik küldetése, hogy segítsen elfoglalni a citerának az őt megillető helyet a hangszerek közt.

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2011 MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina A tehetség sokszínű! Az e havi lapszámunk témája

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 12. szám 2013. május 30. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009.

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XX.évf. 2. szám 2009. Boldogasszony hava Menny-asszony Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés napja és alkalma, több annál. Hívő elő deink

Részletesebben