A DEVECSERI ROTARY HÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEVECSERI ROTARY HÁZ"

Átírás

1 4. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM OKTÓBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR AZ ÉV PROJEKTJE: A DEVECSERI ROTARY HÁZ Rotarys licitálás a Facebookon A Rotary nyit a fiatalok felé Gyôri fröccsnapok biztos siker

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! Gyorsan múlik az idô, július elsején az ötödik önálló évét kezdte meg a Rotary Magyarországon. Velem az ötödik magyar kormányzó lépett hiva - talba, vette át a szolgálatot. Nyugodt büszkeséggel tekinthetünk vissza az elmúlt négy évre, a magyar rotarysták bebizonyították érettségüket, képes ségüket az önálló létre. Ezt mi tudjuk, de megerô - sítették kívülrôl is, vezetô tisztséget betöltô, tapasztalt rotarysták. Az önálló magyar Rotary District megalakulása, 2007 óta három Rotary International-elnök ( világelnök ) látogatott meg bennünket. Mindannyian a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az itt tapasz - taltakról, az ered ményeinkrôl. Két kiragadott példa. John Kenny, a 2009/2010-es Rotary-év RI-elnöke mondta találkozásunkkor, ez év ja - nu ár jában, San Diegóban, hogy sokfelé jártak a világban, sokat láttak, tapasztaltak. Ebbôl sajnos sok mindent elfelejtettek, de a magyarokat soha nem fogják elfelejteni, mert folyton érezték a magyar rotarystákból feléjük áradó szeretetet és ezután mintegy negyedórán keresztül, csillogó szemmel sorolták a magyar élményeiket. Hozzá - teszem, San Diegóban a vezetô tisztségviselôkkel legfel - jebb 45 másodpercet lehet beszélni a sokéves tapasz - talatok alapján. Az egyik osztrák volt kormányzó barátunk mondta egy - szer az egyik gyûlésünk nyilvánossága elôtt, hogy a magyarok már mindent tudnak, amit az osztrákok, csak éppen jobban csinálják. Ebben nyilván van némi túlzás, de a kormányzók részére sokszor zavarba ejtô a klubok programjainak hallatlan bôsége, sokfélesége, ötletgazdagsága. A zavart termé - szetesen az okozza, hogy a kormányzó, bármennyire is György Balogh is the fifth District Governor of Hungary and is proud to be a member in the Hungarian Rotary because it is so energetic and filled with love. During his year he wishes to fulfill RI President Banerjee s motto: Reach Within to Embrace Humanity by making every Rotarian see how all people share the same dreams and the common goal of peace and understanding. szeretne, a gyakori egybeesések miatt nem tud jelen lenni minden klubrendezvényen. Szilveszterkor, az óév elmúltával sokan fogadkoznak, sokan akarnak új életet kezdeni az új esztendôben. Nekem, nekünk erre nincs szükségünk, folytatnunk kell azt, amit az elôdök olykor nagy küzdelmek, áldozatok árán az elmúlt több mint húsz évben elértek, felépí tet - tek. Becsüljük meg ôket is, az eredményeket is. Én nem kívánok magamnak emlékmûvet állítani, ezért nem is kell elkezdenem az alapjainak lerakását inkább szolgálni akarom a Rotary eszmeiségét, erôsíteni és támogatni szeretném a magyar klubokat. Az elmúlt négy évben district-titkárként, most pedig kormányzóként szeretnék példát mutatni a baráti, toleráns, rotarystához méltó életre, magatartásra. Bizonyosan egy jó Rotary-év elé nézünk, ennek egyik fon - tos tényezôje a világelnök, Kalyan Banerjee kariz matikus személyisége. Banerjee elnök arra kér bennünket, rotarystákat, nézzünk önmagukba, és ébredjünk tudatára annak, hogy az egész emberiségnek ugyanazok az álmai, hasonlóak a remé - nyei, ugyanazon célok vezérlik, és hasonló prob lé mák kal küzdenek. Lehetünk akárkik, élhetünk akárhol, ugyan - azon békére és megelégedettségre vágyunk. Amikor azonban másoknak akarunk adni valamit, elôször mindazt magunkban kell megtalálnunk, mert amit mi magunknak kívánunk, azt kívánják mások is maguknak. Balogh György kormányzó, 2011/ O K T Ó B E R ROTARY 3

4 T A R T A L O M KÖSZÖNTÔ 3 Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! JEGYZET 5 Fôszerkesztôi levél ROTARY WORLD 6 Az Új Nemzedékek (New Generations) szolgálat bemutatása KÖZÉLET 9 Megalakult a soproni Rotaract Club 16 A devecseri Rotary Ház 18 Lovaglás és agyagozás gyermekkacajjal 20 Karácsonyi ajándék a Rotarytól 21 Nyílt levél 22 Borban a gyöngy VII. Gyôri Fröccsnapok rotarysta szervezésben éves a Miskolci Rotary Club 30 Tízéves a Barátsággal Egymásért Magyar-Román Nyári Rotary Tábor 6 KULTÚRA 10 Jótékonysági árverésen II. János Pál pápa szobra 13 Dutch Adventure Summer Siker Varsóban RETRO 26 Szabad nép szabad hazát szeret... Gábor Áron emlékezete ROTARY KISOKOS 32 Rotary Kisokos SZERKESZTÔI OLDALAK 36 Rotary Clubok Magyarországon 38 Levelesláda 10 Címlapon: A devecseri Rotary Ház avatása 4 ROTARY O T K Ó B E R

5 J E G Y Z E T Fôszerkesztôi levél Egyszer érdemes lenne egy kis mini-, belsô közvélemény-kutatást tartani arról, hogy ki miért lett rotarys, de ennél még izgalmasabb kérdés, hogy ki miért maradt az? Elôször talán kíváncsiságból lépnek be sokan, mások a világmegváltásért jönnek, megint mások a jó kapcsolatokért stb. Ugyanakkor a kezdeti felbuzdulást követôen sokan csalódnak, sokan elfáradnak, azonban hála istennek, még többen maradnak. De miért? Hiszen mondjuk jótékonykodni lassan mindenhol lehet, az ország folyamatos gazdasági lecsúszásának köszönhetôen. Számomra a Rotaryban a legizgalmasabb egy szellemi kihívás. Talán kevesen tudják, de a Rotary szakszóval élve egy normatív világ ideáját próbálja meg valósítani. A normativitás összefüggéseit három olimpiai karikával ábrázolja a kommuni káció - elmélet. A három karika három halmazt jelent, a jog és az erkölcs pedig az illemszabályok összességét. Azért ábrázoljuk olimpiai karikaként ezeket a szabályokat, mert a jog, az erkölcs és az illemszabályok gyakran ütköznek egymással, nemegyszer pedig kiegészítik egymást, így adva útmutatást egy közösség tagjainak arra, hogy melyek a helyes és helytelen társa dalmi érintkezési szabályok, vagyis mi a helyes és mi a helytelen visel kedés. Másképpen fogalmazva melyek egy kisebb vagy nagyobb közösség írott és íratlan szabályai. Ezek súlya olyan jelentôs, hogy a kommunikációelmélet egyenesen azt állítja: nincs neuro tizálóbb a viselkedési bizonytalanságnál, azaz nincs neuroti zá - lóbb annál, hogy ha egy közösség ellentmondásos visel kedési szabályokat fogalmaz meg tagjai felé. Magyarország e tekintetben állatorvosi ló. Elég csak a vállalkozókra gondolnunk, akik ha minden jogszabályt betarta nának, valószínûleg azonnal csôdbe juttatnák cégüket, egzisz tenciális bajba sodorva kollégáikat, családjukat. Ütközik tehát erkölcs és jog. A Rotary szigorú erkölcsi és illemszabályokat fogalmaz meg tagjaival szemben (négy kérdés próbája), és természetesen a jogszabályokat illetôen is normakövetô. A nagy szellemi kihívás, kérdés pedig az, hogy miként tud boldogulni egy ilyen szervezet egy egyre kevésbé normatív környezetben? Naponta szembesülünk olyan esetekkel, amelyekrôl korábban azt hittük, ez nem történhet meg. Közelmúltbeli kedvenc példám, amikor a nagy hatalmú TV2, Magyarország egyik legnézettebb televíziós csatornájának legfon - tosabb belpolitikai mûsora, a Napló riportot készített a kukorica - tolvajokról, majd az elementáris hatású, leleplezônek szánt riport leadása után kiderült, hogy kamu volt az egész. A stáb ugyanis lefizette a helyi vízmû munkatársait, hogy statisztaként játsszák el a kukorica - tolvajokat. Már ez is abszurd, hiszen ki lehet olyan tökkel ütött, hogy azt képzeli, a helyiek nem ismerik majd fel szomszédaikat, akármennyire is kukoricatolvajnak vannak maszkírozva. Azonban a folytatás is hemzseg az elmebajtól. A TV2 elhatárolódik, ôk nem is tudják, ez hogyan történhetett meg, riporter kirúgva. Azt hittem, valami kezdô riporter volt az elkövetô, aki épp most akart karriert csinálni. De nem, a TV2 celeblistáján meg találtam az illetôt, akit sztároltak gyermekével, magánéletével, kivételes tehetségével. Sôt, a honlap tanúsága szerint a lebukott riporter nem más, mint a TV2 Akadémia felkent tanára. Magyarán ez a hölgy tanítja, vagy most már lehet, hogy csak tanította a TV2-nél újság írónak jelentkezôket. Annak, aki dolgozott már szerkesztô ségben, eleve gyanús, hogy minden felsô biztatás nélkül, egy riporter saját szakállá - ra ilyet elkövessen. Egy kezdônél talán még el lehet képzelni, aki nem ismeri a szerkesztôség policyjét, de egy öreg rókánál, egy tanárnál? Abszur disztán azonban nem pihen. A magyar médiafelügyelet bambán szemléli az esemé nye - ket, nem mozdul rá Ma gya r or szág eddigi leg - nagyobb sajtóbotrányára. Szerencsére van egy lelkes helyi rendôr, akinek paraszti logiká val is szemet szúr az eset, hogy itt jogszabály sértés történt, és nyomozni kezd. Az ORFK a nyomozati anyagot elküldi a média felügye let - hez, mondván, itt további intéz kedés szük - séges. Aki kitalálja, mit mondott erre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az meg nyeri a fôdíjat. Ép elmével kitalálhatatlan. A Mé dia ható - ság hiány pótlásra szólította fel, na nem a TV2-t, az ORFK-t. Azóta is azon töröm a fejem, vajon mi lehet a hiány az ORFK anyagá ban? A helyiek felismerték a szom szédokat, a TV2 elis merte, a riportert kirúgták, és azóta se tiltako zott, az ORFK szerint bûzlik valami. Mi lehet a hiány? Talán kukorica se volt? Hollós János fôszerkesztô O K T Ó B E R ROTARY 5

6 R O T A R Y W O R L D Az Új Nemzedékek (New Generations) szolgálat bemutatása Mit is takar az Új Nemzedékek név? Az Új Nemzedékek név a Rotary-család legfiatalabb csoportjaira utal. Közülük sokan vesznek részt a Rotary ifjúsági és fiatal felnôtteknek szóló programjaiban, mint az Interact, Rotaract, Rotary ifjúsági csere, RYLA. Megint mások olyan segítôkész fiatalok, akik részt vesznek a Rotary Clubok vagy a district munkájában. Luis Vincente Giay korábbi világelnök vezette be az új nemzedékek fogalmát, amikor megosztotta azon véleményét, hogy a Rotary jövôje azon múlik, mennyire tudja a fiatalokat tevékenységébe bevonni ban, az RI Konvención, a kanadai Calgaryban, a következôket mondta: Jövôképünk, jobban, mint eddig bármikor, a siker vagy a kudarc. Az új generáció olyan befektetés, amely a jövônek szól. Kezdjük el még ma a holnapot építeni. Az Új Nemzedékek szolgálat 2010-ben a szolgálat ötödik útja lett. Feladata a Rotary Clubok Alkotmányának 5. cikkelyében az alábbiakban lett meghatározva: Az Új Nemzedékek szolgálat annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnôttek részvétele jelent a vezetôi fejlesztési tevékenységekben, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, csere - programokban, amelyek gazdagítják és erôsítik a békét és a kultúrák közti megértést a világon. A Rotary Cluboknak elkötelezetteknek kell lenniük a fiatalok és fiatal felnôttek bevonásában szakmai, közösségi és nemzetközi szolgálat projektjeikben, programok és támogatások nyújtásában számukra. Vegyétek fel a kapcsolatot a district resort felelôseivel! A district ifjúsági tevékenységét vezetô resort felelôsei segítenek, hogy a programok nyilvánosságot kapjanak, és segítenek annak levezetésében is. Csóka Imre Rotaract, RYLA-megbízott RC Mosonmagyaróvár Kertész Béla Ifjúsági csere elnöke RC Debrecen Dr. Nagy József Alumni-megbízott RC Budapest-Margitsziget Pénzes Ilona EarlyAct-megbízott RC Nyíregyháza Tari Annamária Új Nemzedékek sz. elnöke RC Budapest-Sasad Vilimszky Zoltán Interact-megbízott RC Miskolc-Tapolca Az RI-tôl a címen lehet további információkat kérni. Az EarlyAct Az EarlyAct küldetése: jóakaratot, megértést és békét hirdet diáktagjai aktív részvételén keresztül, hogy elkötelezett állampolgársággal és hatékony vezetéssel javíthassák az iskolájuk, a helyi és globális közösségeik életminôségét. Az EarlyAct a következôkre tanít Törôdés Tisztelet Érzelem Felelôsség Türelem Állampolgárság Együttérzés Barátság Vezetôi készségek Az EarlyAct egy iskolaméretû jószolgálati klub az általános iskolák 5 13 éves diákjai számára, általában azon helyi Rotary Club által támogatva, amely városban az iskola is megtalálható. Az EarlyAct küldetése és mûködése nagyban hasonlít a Rotary eszméihez, és ezzel együtt az EarlyAct szolgáltatja az utánpótlását és természetes sikerességét az InterActnak. Az EarlyAct fiatal diákok számára lehetôséget biztosít, hogy növeljék saját magukban a tudatosságot, és 6 ROTARY O K T Ó B E R

7 R O T A R Y W O R L D elnyerjék közösségük és a világ tudását. Fiatal korban minden diákot könnyû biztatni, hogy legyen törôdô és segítôkész. Az elméik nyitottak, hogy felismerjék az egyének méltóságát és értékét, ami tiszteletet épít mások iránt. Az EarlyAct megértését és barátságok kiépítését is szem elôtt tartja a klubtagok között. Az EarlyAct megtanítja a gyerekeket a különbözô szerep - játékokra, és felkészíti ôket vezetôi szerepekre, hogy ké - pe sek legyenek azonosítani és végrehajtani olyan projek - teket, amelyek elônyére válnak iskolájuknak, helyi és glo - bá lis közösségüknek. Források: az EarlyAct Clubok mûködésével és a Rotary Clubok teendôivel kapcsolatos bôvebb tájékoztatást a mepage.jsp?dom=aaaaktxl&fmn=baafjhyq&prt=ba AFHUOF&men=BAAFJHYP oldalon lehet megtalálni. Az Interact Az Interact a Rotary éves korosztály számára szervezett jószolgálati klubja. Az Interact Clubok telepü - lés- vagy iskolaszinten szervezôdhetnek. Minden Rotary Club szervezhet és támogathat Interact Clubokat, de a klubok önállók és önfenntartók. Az Interact célja többek között az irányítási képességek fejlesztése és a személy kiteljesedésének segítése a mások iránti segít ségnyújtás és tisztelet által, az egyének felelôs ségének és munká - jának elismerése a nemzetek közötti egyetértés és jóaka - rat segítése. Tekintettel az Interact által lefedett korcsoportokra, ugyan azon helyeken több klubot is létre lehet hozni, figye lembe véve az életkori sajátosságokat. Attól függôen pl., hogy az oktatási intézmény osztályos-e, külön - bözô korcsoportoknak célszerû klubokat szervezni. A Rotary Clubok sokféleképpen támogathatják az Inter - act Clubokat: Fel lehet kérni elôadónak az Interac-tagokat vagy a district Interact-felelôsét elôadás tartására klub - ülésen. Az intaractosok bevonása közösségi szolgálati projektekbe. Interact Club létrehozása (az iskola vezetésével kell elôször beszélni róla). Pályaválasztási napokat tartani interactosok részére. Interact Club-ülések látogatása, interactosok meg - hívása a Rotary Club üléseire. Klubtagok mentornak való jelölése az interactosok mellé. Források: további ismeretek szerezhetôk az Interactról, és arról, hogyan lehet az Interact Clubokat támogatni a következô segédletekbôl: Interact Brochure (600) Interact Poster (639) Interact: Make a Difference DVD (650) Interact Faculty Adviser Guide (csak a neten érhetô el) A segédletek letölthetôk a oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org-on. (Figyelem, az Amazon Magyarországra nem szállít!) További kérdésekre az válaszol. ROTARACT A Rotaract a Rotary jószolgálati klubja éves fiatalok részére. Az egyetemi szintû klubok azokat a hallgatókat és már végzetteket fogják össze, akik egyazon intézményben tanultak. A közösségi szintû klubok különbözô hátterû fiatalokat gyûjtenek össze szakágtól és végzettségtôl függetlenül. Minden Rotaract Clubot egy helyi Rotary Club támogat, és minden Rotaract Club helyi vagy nemzetközi projek - teket irányít. A Rotaract Clubok vezetési és szakmai fejlesztési tevékenységet is folytatnak. A Rotary Clubok sokféleképpen támogathatják a Rotaract Clubokat: A Rotaract Clubokról szóló információk küldése felsôoktatási és közösségi intézményeknek. Rotaract-bizottság létrehozása a Rotary Clubban. Rotaract Club támogatása. Rotaract-tagok meghívása klubülésekre, projektekre és egyéb klubtevékenységekre. Rotaract-tagok támogatása szakmai és vezetôi képességeik fejlesztésében, képzési lehetôségek biztosítása a Rotaract Club tisztségviselôi számára. Régi rotaractosok meghívása a Rotary Club tagjai közé. New Generations is the fifth pillar of Rotary since it is the young people who will grow to be the future Rotarians and continue the work for a better understanding and world peace. There are different programs for each age such as Earlyact (age 5-13), Interact (age 14-18), Rotaract (age 18-30), the Rotary Youth Exchange Programs and RYLA. For further information contact O K T Ó B E R ROTARY 7

8 R O T A R Y W O R L D Források: További ismeretek szerezhetôk az ifjúsági cserérôl, és arról, hogyan lehet az ifjúsági cserét támogatni a következô segédletekbôl: Youth Exchange Handbook (746) Long-Term Youth Exchange Brochure (755) Short-Term Youth Exchange Brochure (760) New Generations Youth Exchange Brochure (760) Youth Exchange Poster (751) rotary_homepage.jsp?dom=aaaaktxl&fmn=baaf HUPA&prt=BAAFHUOF&men=BAAFHUOK District konferencia Szolnokon Források: További ismeretek szerezhetôk a Rotaractról, és arról, hogyan lehet a Rotaract Clubokat támogatni a következô segédletekbôl: Rotaract Handbook (562) Rotaract Brochure (663) Guide for District Rotaract Leaders (csak a neten érhetô el) A segédletek letölthetôk a ol dal - ról, vagy megrendelhetôk a shop.rotary.org oldalon. To - váb bi kérdésekre a válaszol. Rotary Ifjúsági Csere A Rotary Ifjúsági Csere a Rotary csereprogramja fiatalok és fiatal felnôttek részére. Lehetôvé teszi, hogy a fiatalok akár egy tanévet is eltöltsenek különbözô országokban, és megismerhessék annak kultúráját. A (16 18) éves fiatalok egy tanév hosszú, ún. hosszú utas programon, valamint rövid utas prog ra mo - kon vehetnek részt. Az utóbbi hossza a pár naptól pár hétig terjedhet. A éves fiatal felnôttek számára a New Generations csereprogram biztosít pár héttôl három hónapig terjedô tartamú cserét. A résztvevôket, akik országuk követei - ként szolgálnak, a Rotary Districtek és Clubok támo gat - ják. A Rotary Clubok többféleképpen támogathatják az ifjúsági cserét: Cserediák meghívása elôadás tartására a klubba. Cserediák küldésének és fogadásának biztosítása. Az ifjúsági csere kulturális és tanulmányi hasznának ismertetése a potenciális jelöltekkel és a fogadó családokkal. Korábbi cserediák felkérése, hogy az iskolákban, a szülôi munkaközösségekben személyesen ajánlja az ifjúsági cserében való részvételt. A kezdô lépésekhez segítséget ad a district governor vagy az ifjúsági csere elnöke. A segédletek letölthetôk a - change oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org oldalon. További kérdések feltehetôk a youthex - címen. RYLA A RYLA a Rotary vezetôképzés programja fiatalok számára. A RYLA programban részt vevôk életkora évesig terjedhet, ezért a legtöbb klub meghatá - rozott korosztályra (14 18, 19 24, 25 30) koncentrál a program során. A RYLA program lényege a vezetôi képességek, az állam - polgári tudat fejlesztése, a személyes fejlôdés segíté se. A programon keresztül a Rotary elkötelezet tsé gét és meg - becsü lését fejezi ki a fiatalok felé azzal, hogy haté kony képzési programot biztosít a leendô vezetôk nek, bátorít - va ôket a többi fiatal vezetésére, és nyilvános ságot bizto - sít va azok számára, akik kiemel kedôk közös ségük szol - gála tában. A Rotary Clubok többféleképpen támogat - hatják a RYLA programot: Iskolák vezetésének, Interact Club-tanácsadók felkérése a RYLA programba. Korábbi RYLA-résztvevôk meghívása, hogy RYLAval kapcsolatos tapasztalataikról beszéljenek a klubülésen. Fiatalok részvételének támogatása a district RYLAeseményein. Vezetôi képességekkel rendelkezô fiatalok keresése, hogy részt vehessenek a district RYLA-eseményein. RYLA-találkozók szervezése, a korábbi RYLArésztvevôk nyomon követése. A kezdô lépésekhez segítség kapható a district governortól vagy a RYLA elnökétôl. Források: További ismeretek szerezhetôk a RYLA programról a következô segédletekbôl: Rotary Youth Leadership Awards Handbook (694) Rotary Youth Leadership Awards Brochure (636) Rotary Youth Leadership Awards Poster (635) A segédletek letölthetôk a oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org oldalon. Továb - bi kérdések feltehetôk a címen. Tari Annamária RC Budapest-Sasad 8 ROTARY O K T Ó B E R

9 K Ö Z É L E T Megalakult a soproni Rotaract Club Kedves Barátaink, Tisztelt Olvasók! Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a tavasz folyamán megalakult a Rotaract Club Sopron. A klub megalapítását a Rotary Club Sopron tagjai vetették fel nekünk, ôk meséltek a Rotary szellemiségérôl és alapelveirôl. A beszélgetések során ráébredtünk arra, hogy mekkora lehetôség lakozik a Rotaractban, így elkezdtünk az alapítás után érdeklôdni. A kezdeteknél sokat segítettek a mosonmagyaróvári rotaractos barátaink, akik mindenben támogattak, amit ezúton is köszönünk nekik. Végül tíz társunkkal február 21-én érkeztünk el arra a pontra, hogy megalapítsuk a Rotaract Club Sopront. A szervezet alapításánál célul tûztük ki az emberi kapcsolatok és a szociális helyzet fejlesztését, segítését, a kulturális és sport tevé kenysé gek szervezését, a nem - zetközi kapcsolatok kiépítését, a sop roni fiatalok támo - gatását, továbbá szeretnénk a környezet és az élet minôség javulását elôremozdítani. Szervezetünk még bejegyzés alatt áll, de már elkezdtük projektjeink megvalósítását, amelyeket az elsô program - sorozatunkban meg határoztunk. Az elsô évre tíz projektet terveztünk, amelybôl eddig kettô valósult meg a tavasszal, ami után büszkén mehettünk el közö sen a nyári szünetre. Az elsô projektünk A te szedd! Önkéntesen a tiszta Magyar országért! országos hulla - dékgyûjtési akció volt Sopronban. Az akció során a mi feladatunk a fôs hulla dék - gyûjtô csoportok koordinálása volt. A prog - ramban közel 400 ember vett részt, és több mint 20 helyszín tisztult meg a városban, aminek igazán örültünk. A második projektünk a használtruha-gyûjtés volt, melynek szlogenje: Néhány neked már nem kellô ruhadarab sok rászoruló arcára csalhat mosolyt! A programot a Nyugatmagyarországi Egyetem soproni karai között hirdettük meg. A hallgatók, a tanárok és a dolgozók tájékoztatásában az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat segített nekünk. A gyûjtés során összegyûlt közel 50 zsáknyi ruha, amit külön köszönünk az egyetem polgárainak. Az elhelyezésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat soproni szervezete volt segítségünkre. Reméljük, munkánkat a nyári szünet után is dinamikusan tudjuk folytatni, amihez minden lehetôségünk megvan, hála együtt gondol - kodá sunknak és a Rotary Club Sopronnak. Baráti üdvözlettel: Keresztes Gábor elnök Rotaract Club Sopron The Rotaract Club of Sopron is the youngest club among the Hungarian Rotaract movement. Their members are enthusiastic young adults who started their meetings on February 21, They already had two major projects (street cleaning and collection of clothes) in their town which they will continue on. The Hungarian Rotaract community is looking forward to their charter celebration O K T Ó B E R ROTARY 9

10 K U L T Ú R A Jótékonysági árverésen II. János Pál pápa szobra Csoportkép II. János Pál pápa egészalakos szobrának avatása után Rendhagyó ajándékot kapott a Rotary Club Budapest-Sasad: egy II. János Pál pápát ábrázoló szobrot. Az ajándékozó Babusa János szobrászmûvész volt, aki ilyen módon szeretett volna hozzájárulni a Rotary nemes céljaihoz. Miért kapott ajándékot a klub Babusa Jánostól? A történet úgy kezdôdött, hogy a Budapest-Sasad klub a Gózon Gyula Kamaraszínházban tartotta meg az idei elnöki átadóját. Ebben a színházban van az én mûtermem is, miután a párom az igazgatója az intézménynek. A klub tagjai az elnöki átadót követôen megnézték az Irma, te édes címû vígjátékot, majd bográcsozni kezdtek a színház kertjében, eközben pedig csoportosan meg - látogathatták a mûtermemet. Az érdeklôdôknek így meg - mutathattam éppen készülô munkámat, amely egy háromalakos szoborcsoport. A jelenet arról szól, hogy Bartók Béla egy fonográf segítségével éppen népdalokat gyûjt egy szlovák lánytól. Ez a jelenet egy fikció, vagy konkrét történethez kötôdik? Nem fikció, 1915-ben Bartók Béla Rákoskeresztúron gyûjtött népdalokat, ennek emlékére mûködik is itt egy Bartók-ház. Pontosabban a mai Rákoshegyen, hiszen a köz igazgatási határok idôközben megváltoztak. A szo - bor csoport ihletôje egy konkrét fotó, amelyet Bartók Béla saját kezûleg készített arról a lányról, aki énekelt neki. Sôt, megvan az eredeti hangfelvétel is, amelyet Bartók még viasztekercsre rögzített. Akkor meg lehet csinálni a világ elsô olyan Bartókszobrát, amely korabeli zenét ad elô. Ez nem rossz gondolat, lehet, hogy elrejtünk majd egy 10 ROTARY O K T Ó B E R

11 K U L T Ú R A érzékelôt a szoborcsoport közelében, és ha valaki odamegy, akkor elindul a zene. Nagyon jó ötlet, igazi kuriózum lenne. Köszö - nöm szépen. Visszatérve a rotarisokra, amikor fogadtam ôket, egy kis komplett mûsorral készültem. Elmondtam az alkotás történetét, és lejátszottam nekik az eredeti felvételt. Nagyon sokan jöttek be, több csoport is meglátogatott. Utána pedig még együtt eszegettünk a kertben, és olyan érzésem támadt, mintha külföldön lennék. A nyugati emberekbôl ugyanis árad egy pozitív életérzés, egy másfajta gondolkodás, mint amit itthon sokszor tapasztalunk. Izgalmas volt, hogy ugyan sokféle ember jött össze, mégis valami közös harmóniát sugároztak. Számomra ez a színházban is fontos, ezért van itt a mûtermem, mert ez a pozitív gondol - kodás engem inspirál. Gyakorlatilag ezt az erôs inspirációt próbáltam meg kö szön ni a szo borral. Hogy lett Babusa Jánosból szobrász? Jó kézügyességû gyerek voltam, és a tanáraim gon dol kodtak, hogy milyen szakmában tudnám ezt hasz nosí tani. Így A szobrászmûvész az alapanyag kiválasztásánál és alkotásaival lettem kôfaragó, majd kôszobrász. Amikor végez tem 1982-ben, mindjárt a Parlamentbe kerültem kôszobrászként. Igaz az, hogy Babusa János azon kevés szobrászok egyike, aki akár teljesen egye dül is képes elkészíteni egy szobrot? Két oka lehet annak, ha valaki másokkal együtt csinálja meg a szobrát. Az egyik, hogy a sok megrendelés miatt nincs ideje a szakmunkákra. A másik ok, hogy van, aki csak mintázni tud agyagra vagy gipszre, de követ faragni, fémet önteni már nem képes. Mivel én a szakmából, az iparból jöttem, ne - kem ez utóbbi nem okoz gondot. A Gózon Gyula Kamaraszínházon például van egy egész alakos, életnagyságú Gózon Gyulabronzszobrom, ahhoz más ember nem nyúlt. Egyébként nincsenek rossz tapasztalataim a fiatalokkal. Néhányuk megfordult mos taná O K T Ó B E R ROTARY 11

12 K U L T Ú R A ban a mûtermemben, és sokan igye keznek közülük megtanulni a szakma minden csínjátbínját. A mi idônk ben ez még másképp ment a Parlamentnél. Egyszer iszo nyatos tél jött, hatalmas hóval, a bányászok nem tudtak követ küldeni, ezért két hónapon keresztül nem volt mit dolgozni. Verseket olvastunk egymásnak, sepregettünk, nagyon jó közös - ség volt ott, és igyekeztünk értelmesen eltölteni az idôt. Azóta sem találtam olyan jó közösséget, pedig vágynék valami hasonló csapatba. Aztán egyszer csak megjöttek a kövek, de nem a kôszobrásztelepre hozták ki, hanem azonnal odavitték a Parlamenthez. A helyi szocialista brigád pedig faragatlanul, kôkeményen behelyezte a falba a köveket. Döbbenetes volt, két hónapra kivittek faragni az épülethez, és másfél évig ott felejtettek. Rettenetesen dühös voltam, hogy mennyire kitoltak velem, de ez alatt a másfél év alatt én annyit tanultam, mint más tíz év alatt. Sokszor jógapózban kellett faragnom az akantusz leve leket, nemegyszer emléke zet - bôl, mert a mintadarab nagyon messze volt. Ha körbejárnánk ma a Parlamentet, akkor most is meg lehetne ott nézni Babusa János munkáit? Nagyon nagy bánatom, hogy nem. Az a homlokzat ugyanis, amit én faragtam, lentrôl János Babusa is a sculptor offered one of his statues of the Pope John Paul, II to the Rotary Club Budapest Sasad because he was so impressed with the devotion and positive attitude of Rotarians. The piece of art is being auctioned and the money will go for meals in orphanages. In order to bid, you have to like the facebook page of the Hungarian Art Gallery. nem látszik. Bizonyos szobák ablakaiból tudnánk csak megnézni. A Parla menten egyébként száz kôszobrász dolgozott hatvan évig. Ha az én ötévi faragásom összes kövét kiszednék, akkor se dôlne össze az Országház, talán még a hiányzó foltokat se vennék észre az emberek. Ez bántott is, talán ezért kezdtem önálló, mások által is látható mûveket létrehozni. Elôször japán lampio - nokat faragtam, majd csobogókat, kerti dísze ket, aztán jöttek a portrék és a magas mûvészet. Végül jöttek a komolyabb köztéri szob - rok is. Igen, a már említett Gózon Gyula-szobor, II. János Pál pápa szobra Rákoshegyen, Mindszenty bíboros szobra Budaörsön a Nyugat kapujában, illetve külföldön, Bécs egyik külvárosának fôutcájában van egy hatalmas szökô kutam. A bécsi Dorotheum Galériában is volt két mûvem. Ennek az a különlegessége, hogy ott nagyon ritkán vesznek valamit kortárs mûvésztôl, pláne magyar tól. Az Európa elrablása címû mûvemet és a II. János Pál pápa bronz kisplasztikámat vették meg, árverésre bocsátották, és magas áron sikerült eladniuk. Mit kell tudni arról a szoborról, amely most a Rotary Club Budapest-Sasadhoz került? A klubban elôször is szavaztak a tagok arról, hogy milyen célja legyen a szobor jóté - konysági árverésének. Többen elmondták, az állami gyermekotthonokban elôfordul, hogy éheznek a gyerekek, mert nincs elég enni - való, így a rotarysok azt gondolták, hogy az állami gondozott gyermekeknek kellene élelmet venni a befolyó összegbôl. Termé - szetesen azonnal igent mondtam, hiszen ennél nemesebb célt el sem tudok képzelni. A szobor ról tudni kell, hogy a rákoshegyi II. János Pál pápa szobor kicsinyített mása. Fontos, hogy nem a makettje. Ez egy önálló alkotás, hiszen na gyon nagy a különbség a két mû mére tében, így a kicsi szobornál jóval finomabb mûvészi eszközöket kellett alka - lmazni. A Hollóházi Porcelán gyárban készült limitált számban. Exkluzív jelet kapott, ami a különleges minô séget jelzi, és amelyet ritkán használ a gyár. A szobor alján ott az aláírá - som és az ujjlenyo matom. A jótékony sági árverés a Face bookon már meg is kezdôdött. A Hungarian Art Gallery oldalt kell lájkolni, és a hozzá szólások között lehet jelezni, ha valaki felajánl egy összeget. Hollós János 12 ROTARY O K T Ó B E R

13 K U L T Ú R A Dutch Adventure Summer 2011 Izgulva és kicsit félve köszöntem el szüleimtôl július 16-án a Liszt Ferenc reptéren. Életem elsô egyedüli és elsô rotarys utazása vette kezdetét. Két hetet töl töt tem Hollandiában, 16 különbözô or - szág ból származó, velem egykorú gyerekkel. Három különbözô, Amszterdamtól északra található Rotary Club fogadott minket, mindegyiknél 5-5 napot töltöttünk el. A gyerekekkel kettesével laktunk a fogadó csalá doknál, minden új családdal új szoba - társat is kaptunk. Mind a három családom szeretetteljesen fogadott minket, segítettek megismerni országukat, hagyományaikat és mindennapi életüket. Betekintést nyertünk mindegyik klub életébe, mivel az ott-tartóz - kodásunk utolsó napjaiban mindegyikük vendégül látta táborunkat. Együtt vacso - ráztunk a klubtagokkal, mindhárman klubjuk zászlójával is megajándékoztak. Programjaink rendkívül színesen és válto za - tosan voltak összeállítva. Megtudtuk, hogy tudják szárazon tartani a hollandok a lábaikat 6 méterrel a tengerszint alatt. Megismertük a sajtkészítés és a facipôfaragás fortélyait, valamint számos történetnek vagy történelmi helyszínnek voltunk lelkes csodálói. Ezeken kívül sportok nélkül sem maradtunk ebben az országban, ahol ezek nagy népszerûségnek örvendenek. Sok helyszínre a kluboktól kapott biciklikkel jutottunk el, vitorláztunk és csónakáztunk tavakon, melyek valaha ten ge - rek voltak, és Amszterdam utcáinak egy ré - szét is hajóról csodálhattuk meg. És végül, de nem utolsósorban, a közös sé - günk. Hihetetlen, hogy míg az elsô találko zá - sunkkor úgy néztünk egymásra, mint az ûrlé - nyekre, és egyre csak az járt a fejünkben, hogy vajon mit keresek én itt?, addig egy rövid idô elteltével már teljesen természe - tesnek vettük, hogy együtt vagyunk, nem vol - tunk zavarban, teljesen feloldódtunk egymás társaságában. Hangunktól és nevetésünktôl zengtek a városok és az utak, ahol biciklivel elhaladtunk és mosolyogva figyelt bennünket minden arra járó ember. Az együtt töltött utolsó esténk több szem - pontból is különleges volt. Búcsúva cso - Nemzetközi diáknapon ránkon mi készítettük el a fogásokat, mindenki azt a receptet, amit magával hozott. Nem mindennapi érzés volt a knédlit készítô cseh lány mellett gulyáslevest készí - teni. Ezen az estén vendégül láttuk a három klub vezetôségét és valamennyi fogadó csalá dunkat. Nem kicsit izgultunk, vajon hogy fog nekik ízleni, amit fôztünk. Termé - szetesen óriási sikerünk volt, mindannyian elégedettek voltunk, vendéglátóink pedig jóllakottan búcsúztak el tôlünk. A gulyás leve - sembôl egy csepp sem maradt. Az ismerkedés elsô pillanataiban mind annyi - an idegenek voltunk egymásnak, viszont most, a két hét után bizton állíthatom, hogy igaz barátokra tettem szert. Köszönöm ezt a magyar Rotarynak, a szentendrei Rotary Clubnak és Kertész Bélának, a magyar YEP szervezôjének, hogy átélhettem ezeket az élményeket. Cseri Anna Flóra Anna Flóra Cseri attended the Dutch Summer Adventure, one of Rotary s short programs offered for teenagers. Not only did she get to know the Dutch culture and people better who welcomed her in their homes but she had a fantastic time making friends with the other participants from 16 different countries. She is grateful for Béla Kertész, the Hungarian YEP representative, the Szentendre Rotary Club which sponsored her and Rotary for making this possible O K T Ó B E R ROTARY 13

14 K U L T Ú R A SIKER VARSÓBAN Szoboravatás Lengyelországban Augusztus 12-én avatták fel Liszt Ferenc mellszobrát Varsóban, a Łazienki Királyi Parkban. Az alkotóval, dr Gerô Katalinnal beszélgetett Kard Aladár. ARotary Club Budapest City alapító tagja dr. Gerô Katalin, az évkönyv adatai szerint ügyvéd/attorney at Law. Pedig ez a kvalifikáció már néhány éve módosításra szorulna: 2006 óta kezdett szobrászattal foglalkozni, és mára nyugodtan állíthatjuk: szob rász - mûvésszé érett. Elôször tehát errôl a váltásról kérdezlek. Évek óta a Zeneakadémia Baráti Körében tevékeny - kedtem, mint az egyesület titkára, ezért bízott meg az elnökség azzal, hogy szervezzem meg egy emléktábla létrehozását az akkor elhunyt Strém Kálmán hang - versenyrendezô tiszteletére. A felkért szobrász mûvész válaszában feltûnt a plasztilin szó, ami meg ra gad ta a fantáziámat, és én magam is megpró bálkoztam az arc megformálásával. Ez olyan készséget szabadított fel bennem, amirôl korábban nem tudtam. Nagy munkába kezdtem tehát, éjjel-nappal tanulás, mintázás, öntödei jelenlét és mûvészeti táborok. Mindezek eredményeként készült el az elsô dombormûvem, amelyet a Budapest Galéria szakmai bírálata érdemesnek talált arra, hogy a Zeneakadémián elhelyezést nyerjen. Ezt számos egyéb közterületre került alkotás kö - vette. Igen, a legfontosabb a Magyar Haydn Társaság fel - kérésére készült Haydn-portré, amelyet tavaly avattunk fel a Nemzeti Galéria homlokzatára helyezett emlék - táblán. A Páva utcai Holokauszt Emlékközpont számára Hiányzó láncszemek címmel, a holokauszt áldozatává vált magyar muzsikusok emlékére, 10 plakettbôl álló sorozatot készítettem. A plakettek az állandó kiállító - térben megtekinthetôk. Az igazi nagy felkérés azonban 2010-ben érkezett, hogy készíts el egy Liszt Ferenc-mell szobrot. A 14 ROTARY O K T Ó B E R

15 K U L T Ú R A megjelölt cél Varsó volt. Mesélj errôl egypár mon datot! A Budavári Önkormányzat szoborcsere-akció keretében lengyel Chopin-szobrot helyeznek el a Horváth-kertben egy parkban felállítandó Lisztbüsztöt kívánt adományozni Varsónak. Ebbôl egyértelmû volt, hogy fiatalkori portrét kell mintáznom, hiszen a két zeneszerzô-óriás ifjúkorában élt barátként Párizsban, ezért a Liszt Múzeumban a rendelkezé - sem re bocsátott fénykép - album ból elsôsorban ezeket az ábrázo lásokat kerestem meg. Sze ren csére a dagerrotípia 1838-as felfedezése folytán Lisztrôl már igen korán készül - tek felvé telek, így autentikus forrásból, és nem más kora - beli, vagy késôbbi mûvészek portréiból tudtam megtalálni a magam Lisztjét. A szobor tehát elkészült, a kötelezô szak mai bírálat, a zsûri dicsé ret tel ajánlotta meg való sítás ra. A legegy - szerûbb, ha ebbôl idézek egy mondatot: A zene szer - zô-zongora mû vész külön - bözô életkorában készült, külön bözô beállítású áb rá zolá sai ból, az alkotó kiváló érzékkel válo - gatta ki a jellemzô karak terjegyeket, amelyek a korrekt, jó színvonalú szob rászi munka nyomán egységes kompozíciót, Liszt Ferenc szemé lyé - hez, zene történeti jelentô ségé hez és az aján - dékozás alkal mához méltó alko tást ered mé - nyeztek. Ez a szakvélemény valóban nagy megerôsítés és vissza igazolás volt számomra, hiszen azért ez a munka óriási felelôsség és nyomás még egy hivatásos, a szobrászatot évtizedek óta mûvelô ember számára is. Tudjuk, hogy a szobrot közérdekû felaján lás ként készítetted, az önkormányzat fedezte az öntési, szállítási költségeket, míg a posztamens és a felállí tás terhe a lengyeleké volt. Mesélj most arról, hogy miként zajlott a szobor felavatása! Egyáltalán: hová helyezték el? Valójában ez volt a legnagyobb csoda az egész ese - ményben. Nem tudtam ugyanis egészen addig, míg a helyszínre nem értünk, hogy pontosan hol állították fel. Valósággal földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam, hogy a féltve ôrzött, ereklyeként, kegyeleti helyként tisztelt Chopin-emlékmûvel azonos területen, annak köz vetlen közelében áll az én szobrom úgy, hogy a lengyel kom po nista éppen felé fordul, ôt nézi! Elmondhatatlan megtiszteltetés számomra, de nyugod tan állíthatom, hogy egész Magyarország számá ra is. Az alkotó és az alkotás Kik voltak jelen az avatási ünnep ségen? Az önkormányzati delegáción kívül a magyar nagy követ, a kulturális attasé, a magyar intézet igazgatója, az ott élô magyar közös - ség számos tagja, lengyel részrôl pedig a városvezetôk, a Łazienki Park igazgatója, az operaház igazgatója (a volt kulturális minisz - ter), a tévé, a rádió, a sajtó számos kép - viselôje, de nagy örömömre sikerült néhány szót váltanom az általunk meghívott vala - mennyi varsói Rotary Clubból meg jelen tek kel is. Az újságjuk számára készült egy fény - képes riport is, mint ahogy a lengyel híradó is faggatott a szoborral kapcsolatos kérdé - sekrôl. Nagyon felemelô, boldog nap volt. Kati, engedd meg, hogy ebben a beszé l - ge tésben is tiszta szívbôl gratu láljak mind a magam, mind valamennyi rota - rysta barátunk nevében. Büszkék va - gyunk rád! Kard Aladár RC Budapes-City O K T Ó B E R ROTARY 15

16 K Ö Z É L E T A devecseri Rotary Ház Interjú dr. Beltz Zoltánnal, az RC Veszprém elnökével A jelen és a múlt Talán még soha ennyi cikk nem jelent meg a magyar sajtóban Rotaryprojekt rôl, mint a devecseri Rotary Házról. Kié az ötlet, és hogyan született a gondolat? Az ötlet abszolút közös alkotás, a veszprémi klub tagjai találták ki. Sokat beszéltünk ugyanis arról, hogy valamilyen hosszabb távú segítséget kellene nyújtani a devecserieknek, nem egy egyszeri segélyt. Aztán tájékozódtunk, próbáltuk megismerni a lehetô ségeket, majd mérlegeltünk, aztán döntöttünk. Elha tá roztuk, hogy felépítünk egy kulturális, didaktikai köz pon tot. Kik támogatták a projektet és hogyan? Helyi vállalatok, a Soroptimist International, Devecser Város Önkormányzata, a Rotary Austria, a Rotary Schweiz és a Rotary Németország. Mi volt a legnehezebb a projekt során, és mi volt a legemlékezetesebb? Anélkül, hogy ezt részletezném, az ígéretek behajtása. Sokan ígértek segítséget elsô felindulásból, aztán több helyrôl nem érkezett meg az ígért összeg. Ugyanakkor félúton voltunk, így nem lehetett már megállni. Végül kormányzónk hathatós segítségével sikerült egyenesbe kerülni. Milyen feladatokat lát majd el a Rotary Ház? Elsôsorban egy magas szintû számítás technikai képzés infrastruktúráját teremtettük meg a Rotary Házban. Rászorulók, valamint helyi vállal kozók számára lesz ez 16 ROTARY O K T Ó B E R

17 K Ö Z É L E T hasznos, hogy munkaerô-piaci, gazdasági verseny képes ségük javuljon. E nélkül úgy láttuk, esélytelen lenne a helyiek meg ma - radása. Ez a projekt egy igen jelentôs szak - mai támogatást kap a Veszprémi Egyetem Informatikai Karától, amelynek korábbi dékánja rotarysta barátunk, Friedler Ferenc professzor, aki most már az intézmény rektora. Még az is elképzelhetô, hogy a deve - cseri Rotary Házból egy pilotprojekt lesz, amelynek tanulságai alapján más telepü - léseken is épülhetnek majd hasonló házak. Ez az álmunk, de még olyan elképzelés is van, hogy külföldön szintén hasznosítjuk majd az itt szerzett tapasz talatokat. A házban kap még helyet a helyi zeneiskola, valamint kulturális prog ramok és nép mûvé szeti kurzusok is lesznek. A lényeg, hogy nem egy hûtô szekrény adomá nyo zásával akarjuk lezárni ezt a prog ramot. Minden projektnél a legnehezebb kérdés, hogy fenn tartható lesz-e hosszú távon? Ez volt az elsô dolog, amit tisztáztunk, mert számunkra is ez volt a legfontosabb. Az ön - kor mányzat hét évre vállalta a ház üzemel - tetését. Az ünnepélyes megnyitóra általában nem szokott elkészülni minden, azaz maradnak még feladatok. Milyen további segítségek jönnének jól? Ebben talán rendhagyó volt ez a projekt. Nagyon elôrelátóan, megfontoltan igyekez - tünk mindent elôre megtervezni, mindent megtettünk, hogy minimalizáljuk a meglepe - tések lehetôségét, így mindössze nyolc hét alatt egy romos, lepusztult házból gyönyörû épületet hoztunk létre. Ettôl még az az egyébként rendkívül fájdalmas döntés sem tántorított el minket, hogy a nemzetközi Rotarytól kért 14 millió forintos támogatást nem kaptuk meg. A hiányzó pénzt adomá - nyokból pótolni fogjuk. A devecseri ház - avatásról az egész ország értesült A legfontosabb a ház jövôje szempont - jából, hogy a helyiek hogyan fogadják. Mit szólnak a devecse riek? A kérdés talán korai, hiszen ez függ majd a ház mûködésének minôségétôl is, de biztosan érezzük, hogy helyes úton járunk. Eddig mi a legfontosabb tanulsága a projektnek? Rendíthetetlennek kell maradni akkor is, amikor jönnek a nehézségek, amelyek ráadá - sul legtöbbször rajtunk kívül álló okokból következnek be. Hollós János The Rotary club of Veszprém refurbished a house in Devecser after the red sludge catastrophe to make it an IT and educational center for locals. Rotary clubs of Austria, Switzerland and Germany helped as well and the club members are eagerly looking forward to seeing how the operation will please locals O K T Ó B E R ROTARY 17

18 16 közelet_layout 1 10/9/11 11:25 AM Page 18 KÖZÉLET Lovaglás és agyagozás gyermekkacajjal A Rotary Club Orosháza gyermektábora Az RC Orosháza tagjai számára mindig is elsôdleges támogatási cél volt a környezetükben élô fiatalok segítése. Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy a megfelelô tanulmányi eredményt elérô és a közösségi munkában is szerepet vállaló, nehéz anyagi körülmények között élô, általános iskolás korú gyermekek részére biztosítjuk a táborozás lehetôségét. Az elmarad hatatlan szalonnasütés 18 ROTARY tábor hétfôtôl szombatig tartott, fôhadiszállása a város határában elhelyezkedô, honfoglalás korabeli település területe volt, amelyet a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány bocsátott rendelkezésünkre. Az idén 46 nehéz körülmények között élô gyermek vehetett részt a táborban, akik kiválasztásában az osztályfônökök mellett a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete is segített bennünket. Az elsô osztályosoktól a nyolcadikosokig mindenki számára sokrétû és színes programot igyekeztünk összeállítani, az agyagozás, lövészet, kézmûves foglalkozá sok, rovásírás, íjászkodás, lovaglás mellett kirándulások, közös szalonnasütés és grille zés is szerepelt a palettán. Bár a tábort elsô alkalommal szerveztük meg, de minden képpen hagyományt kívánunk teremteni belôle. Sôt, elképzeléseink szerint nemzet közi cseretáboroztatást szeretnénk kialakíta ni az elkövetkezô években! Frankó Gábor, a Rotary Club Orosháza elnöke elmondta, a gyerekek nagy örömmel fogadták a lehetôséget, és a tábor helyszíne, A O K T Ó B E R

19 K Ö Z É L E T Gellértegyháza is megfelelô adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a gyerekek a friss levegôn, és ne a négy fal között töltsenek el egy hetet a nyár folyamán. A táborlakók közül többeknek csak ez az egyetlen nyaralási lehetôségük van a vakáció ideje alatt. Azt is el kell mondanunk, hogy a hat nap alatt a klubtagok többsége tevôleges szerepet is vállalt a programok elôkészítésében és végrehajtásában, így nemcsak a gyermekek számára, hanem a magunk részére is jó csapatépítô tréningnek volt betudható ez a táborozás. Hegedûs Martina nagy örömmel jött a táborba, mint mondta, olyan programokon vehet részt, melyben nem mindennap van része. Minden, ami szem-szájnak ingere Az elôbb próbáltam ki a fazekazást, és nagyon tetszett. Mindegyik program tetszik, de a a legjobban lovaglást vártam, és már új barátokat is szereztem emelte ki Martina. Németh Rékát is agyagozás közben kér dez - tük, számára a legjobban a kézmûves foglal - kozások tetszettek, már készített csont nyak - láncot és egy bodzasípot is. Ô is szerzett már új barátokat, és nagyon jól érezte magát a Szegedi Vadasparkba tett kirándulás alkal - mával is. A tábort az orosházi klub a februárban rendezett jótékonysági báljának bevételébôl finanszírozta. Csongrádi Pál RC Orosháza The Rotary Club of Orosháza launched its first summer camp for children who live in difficult circumstances or whose families could not afford summer camping. The member of the Rotary club also participated in the organization and operation of the camp which turned to be a great team building program as well. The Orosháza Rotary Club plans to make this program annual and is trying to have international visitors participate as well O K T Ó B E R ROTARY 19

20 K Ö Z É L E T Karácsonyi ajándék a Rotarytól Kétmillió forintos árvíz utáni felújítás A májusi esôzések és árvizek komoly károkat okoztak az ország több pontján a legnagyobbakat talán Borsod megyében. Az országos médiában ugyan kisebb figyelmet kapott, de súlyos károk érték a Kisalföldön Bôny és Mezôörs térségét is, ahol a Bakony-ér öntött el hatalmas területeket. Agyôrújbaráti Rotary Clubban úgy döntöttünk, erôfeszítéseinket ide, közvetlen környezetünk megsegítésére összpontosítjuk. A munkát jól elôkészítettük: a Bogárdi Zoltán polgármesterrel való konzultációt követôen személyesen jártuk be a területet, beszéltünk a károsultakkal, és így választottuk ki Ónódi Ferencné házát. Úgy láttuk, anyagi és egészségi állapotát is figyelembe véve neki van a legnagyobb szüksége segítségünkre. Az idôs asszony háza súlyos károkat szenvedett: a padozat és az alapozás megsüllyedése miatt megrepedtek a válaszfalak, megrongálódott a mennyezet és a kémény, tönkrement a ház egyetlen fûtési lehetôségét adó cserépkályha is. További problémát jelentett, hogy mivel a ház kívül épnek látszott, a fôfalak nem repedtek meg, idôs tulajdonosa kormányzati segítségre nem számíthatott. A projekt megvalósításához felhasználtuk a 2009-es szüreti bálunk tiszta bevételét, de a KOMP kiállítás gyôrújbaráti ünnepélyes megnyitóján is gyûjtöttünk pénzt erre a célra sikerrel. A munka jelentôs részét a szervezés jelentette: megtalálni és meggyôzni azokat a cégeket, akik kedvezményesen adnak anyagot, végeznek el szakipari munkákat. A szervezômunka oroszlánrészét a gyôrújbaráti klub egyik alapító tagja, Széles Elemér végezte, a klub tagjai a fizikai munkából is kivették részüket. Tovább növeli az akció értékét az együttmûködés: Tukovits Attila, a mosonmagyaróvári Rotary Club elnöke és a klub tagsága az elsô szóra az ügy mellé állt, és a rotaractos fiatalokkal együtt hathatósan segítette a ház felújítását. A felújítás során az utcafronti szobák teljesen új aljzatbetont, szigetelést és laminált padlót kaptak, új lett a mennyezeti gipszkarton, a festés és a villamos szerelvények is, sôt a régi ablakokat új, jó hôszigetelésû mûanyag nyílászárókra cseréltük. A tél beálltára már új kályha biztosította a ház fûtését. A beépített anyagok és az elvégzett munka értéke meghaladta a kétmillió forintot. A felújított házat karácsony elôtt bensôséges ünnepség keretében adtuk át Ónódi Ferencnének. A rotarysták köszöntötték a frissen felújított ház boldog és meghatott tulajdonosát jelképesen átadták használatra a felújított házat. Az átadás ünnepélyességét alapító tagunk, Spanicsek Attila tárogatójátéka tette teljessé. A ház homlokzatán tábla örökíti meg a Rotary-segítséget. Váczi József elnök 2009/2010 The Rotary Club of Gyôrújbarát helped renovating an elderly lady s home after the big flooding of They donated 2 million HUF for the works in which they took part along with the members of the Rotary and Rotaract club of Mosonmagyaróvár. 20 ROTARY O K T Ó B E R

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ MOLÓ SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1911 ÖSSZEJÖVETELEINK:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán n elnök Szentes-Csongrád RC 1905. február r 23. Chicago Paul Harris ügyvéd, Sylvester Schiele szénkeresked nkereskedı Hiram Shorey konfekcióá óárus és Gustavson Loehr

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

8. Kormányzói levél, 2014. február

8. Kormányzói levél, 2014. február Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 8. Kormányzói levél, 2014. február Kedves Barátaim! Februári kormányzói levelemet egy jeles nap

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

Cégek árusítása SZLOVAKIA Úniós adószámmal rendelkező cégek Ár 1499, székhely és könyvelés www.cegekalapitasa.hu

Cégek árusítása SZLOVAKIA Úniós adószámmal rendelkező cégek Ár 1499, székhely és könyvelés www.cegekalapitasa.hu 1 / 5 2011.11.03. 10:40 Keresett kifejezés Mindenben KRSÉS Főoldal Rólunk Vendégkönyv Menü Rovataink Horoszkóp Partnerek Impresszum Nyereményjáték 2011. 11. 03 AKOONŐK.HU >> NŐKRŐ NŐKNK AZ SÉYGYNŐSÉG JGYÉBN

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben