A DEVECSERI ROTARY HÁZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEVECSERI ROTARY HÁZ"

Átírás

1 4. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM OKTÓBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR AZ ÉV PROJEKTJE: A DEVECSERI ROTARY HÁZ Rotarys licitálás a Facebookon A Rotary nyit a fiatalok felé Gyôri fröccsnapok biztos siker

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! Gyorsan múlik az idô, július elsején az ötödik önálló évét kezdte meg a Rotary Magyarországon. Velem az ötödik magyar kormányzó lépett hiva - talba, vette át a szolgálatot. Nyugodt büszkeséggel tekinthetünk vissza az elmúlt négy évre, a magyar rotarysták bebizonyították érettségüket, képes ségüket az önálló létre. Ezt mi tudjuk, de megerô - sítették kívülrôl is, vezetô tisztséget betöltô, tapasztalt rotarysták. Az önálló magyar Rotary District megalakulása, 2007 óta három Rotary International-elnök ( világelnök ) látogatott meg bennünket. Mindannyian a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az itt tapasz - taltakról, az ered ményeinkrôl. Két kiragadott példa. John Kenny, a 2009/2010-es Rotary-év RI-elnöke mondta találkozásunkkor, ez év ja - nu ár jában, San Diegóban, hogy sokfelé jártak a világban, sokat láttak, tapasztaltak. Ebbôl sajnos sok mindent elfelejtettek, de a magyarokat soha nem fogják elfelejteni, mert folyton érezték a magyar rotarystákból feléjük áradó szeretetet és ezután mintegy negyedórán keresztül, csillogó szemmel sorolták a magyar élményeiket. Hozzá - teszem, San Diegóban a vezetô tisztségviselôkkel legfel - jebb 45 másodpercet lehet beszélni a sokéves tapasz - talatok alapján. Az egyik osztrák volt kormányzó barátunk mondta egy - szer az egyik gyûlésünk nyilvánossága elôtt, hogy a magyarok már mindent tudnak, amit az osztrákok, csak éppen jobban csinálják. Ebben nyilván van némi túlzás, de a kormányzók részére sokszor zavarba ejtô a klubok programjainak hallatlan bôsége, sokfélesége, ötletgazdagsága. A zavart termé - szetesen az okozza, hogy a kormányzó, bármennyire is György Balogh is the fifth District Governor of Hungary and is proud to be a member in the Hungarian Rotary because it is so energetic and filled with love. During his year he wishes to fulfill RI President Banerjee s motto: Reach Within to Embrace Humanity by making every Rotarian see how all people share the same dreams and the common goal of peace and understanding. szeretne, a gyakori egybeesések miatt nem tud jelen lenni minden klubrendezvényen. Szilveszterkor, az óév elmúltával sokan fogadkoznak, sokan akarnak új életet kezdeni az új esztendôben. Nekem, nekünk erre nincs szükségünk, folytatnunk kell azt, amit az elôdök olykor nagy küzdelmek, áldozatok árán az elmúlt több mint húsz évben elértek, felépí tet - tek. Becsüljük meg ôket is, az eredményeket is. Én nem kívánok magamnak emlékmûvet állítani, ezért nem is kell elkezdenem az alapjainak lerakását inkább szolgálni akarom a Rotary eszmeiségét, erôsíteni és támogatni szeretném a magyar klubokat. Az elmúlt négy évben district-titkárként, most pedig kormányzóként szeretnék példát mutatni a baráti, toleráns, rotarystához méltó életre, magatartásra. Bizonyosan egy jó Rotary-év elé nézünk, ennek egyik fon - tos tényezôje a világelnök, Kalyan Banerjee kariz matikus személyisége. Banerjee elnök arra kér bennünket, rotarystákat, nézzünk önmagukba, és ébredjünk tudatára annak, hogy az egész emberiségnek ugyanazok az álmai, hasonlóak a remé - nyei, ugyanazon célok vezérlik, és hasonló prob lé mák kal küzdenek. Lehetünk akárkik, élhetünk akárhol, ugyan - azon békére és megelégedettségre vágyunk. Amikor azonban másoknak akarunk adni valamit, elôször mindazt magunkban kell megtalálnunk, mert amit mi magunknak kívánunk, azt kívánják mások is maguknak. Balogh György kormányzó, 2011/ O K T Ó B E R ROTARY 3

4 T A R T A L O M KÖSZÖNTÔ 3 Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! JEGYZET 5 Fôszerkesztôi levél ROTARY WORLD 6 Az Új Nemzedékek (New Generations) szolgálat bemutatása KÖZÉLET 9 Megalakult a soproni Rotaract Club 16 A devecseri Rotary Ház 18 Lovaglás és agyagozás gyermekkacajjal 20 Karácsonyi ajándék a Rotarytól 21 Nyílt levél 22 Borban a gyöngy VII. Gyôri Fröccsnapok rotarysta szervezésben éves a Miskolci Rotary Club 30 Tízéves a Barátsággal Egymásért Magyar-Román Nyári Rotary Tábor 6 KULTÚRA 10 Jótékonysági árverésen II. János Pál pápa szobra 13 Dutch Adventure Summer Siker Varsóban RETRO 26 Szabad nép szabad hazát szeret... Gábor Áron emlékezete ROTARY KISOKOS 32 Rotary Kisokos SZERKESZTÔI OLDALAK 36 Rotary Clubok Magyarországon 38 Levelesláda 10 Címlapon: A devecseri Rotary Ház avatása 4 ROTARY O T K Ó B E R

5 J E G Y Z E T Fôszerkesztôi levél Egyszer érdemes lenne egy kis mini-, belsô közvélemény-kutatást tartani arról, hogy ki miért lett rotarys, de ennél még izgalmasabb kérdés, hogy ki miért maradt az? Elôször talán kíváncsiságból lépnek be sokan, mások a világmegváltásért jönnek, megint mások a jó kapcsolatokért stb. Ugyanakkor a kezdeti felbuzdulást követôen sokan csalódnak, sokan elfáradnak, azonban hála istennek, még többen maradnak. De miért? Hiszen mondjuk jótékonykodni lassan mindenhol lehet, az ország folyamatos gazdasági lecsúszásának köszönhetôen. Számomra a Rotaryban a legizgalmasabb egy szellemi kihívás. Talán kevesen tudják, de a Rotary szakszóval élve egy normatív világ ideáját próbálja meg valósítani. A normativitás összefüggéseit három olimpiai karikával ábrázolja a kommuni káció - elmélet. A három karika három halmazt jelent, a jog és az erkölcs pedig az illemszabályok összességét. Azért ábrázoljuk olimpiai karikaként ezeket a szabályokat, mert a jog, az erkölcs és az illemszabályok gyakran ütköznek egymással, nemegyszer pedig kiegészítik egymást, így adva útmutatást egy közösség tagjainak arra, hogy melyek a helyes és helytelen társa dalmi érintkezési szabályok, vagyis mi a helyes és mi a helytelen visel kedés. Másképpen fogalmazva melyek egy kisebb vagy nagyobb közösség írott és íratlan szabályai. Ezek súlya olyan jelentôs, hogy a kommunikációelmélet egyenesen azt állítja: nincs neuro tizálóbb a viselkedési bizonytalanságnál, azaz nincs neuroti zá - lóbb annál, hogy ha egy közösség ellentmondásos visel kedési szabályokat fogalmaz meg tagjai felé. Magyarország e tekintetben állatorvosi ló. Elég csak a vállalkozókra gondolnunk, akik ha minden jogszabályt betarta nának, valószínûleg azonnal csôdbe juttatnák cégüket, egzisz tenciális bajba sodorva kollégáikat, családjukat. Ütközik tehát erkölcs és jog. A Rotary szigorú erkölcsi és illemszabályokat fogalmaz meg tagjaival szemben (négy kérdés próbája), és természetesen a jogszabályokat illetôen is normakövetô. A nagy szellemi kihívás, kérdés pedig az, hogy miként tud boldogulni egy ilyen szervezet egy egyre kevésbé normatív környezetben? Naponta szembesülünk olyan esetekkel, amelyekrôl korábban azt hittük, ez nem történhet meg. Közelmúltbeli kedvenc példám, amikor a nagy hatalmú TV2, Magyarország egyik legnézettebb televíziós csatornájának legfon - tosabb belpolitikai mûsora, a Napló riportot készített a kukorica - tolvajokról, majd az elementáris hatású, leleplezônek szánt riport leadása után kiderült, hogy kamu volt az egész. A stáb ugyanis lefizette a helyi vízmû munkatársait, hogy statisztaként játsszák el a kukorica - tolvajokat. Már ez is abszurd, hiszen ki lehet olyan tökkel ütött, hogy azt képzeli, a helyiek nem ismerik majd fel szomszédaikat, akármennyire is kukoricatolvajnak vannak maszkírozva. Azonban a folytatás is hemzseg az elmebajtól. A TV2 elhatárolódik, ôk nem is tudják, ez hogyan történhetett meg, riporter kirúgva. Azt hittem, valami kezdô riporter volt az elkövetô, aki épp most akart karriert csinálni. De nem, a TV2 celeblistáján meg találtam az illetôt, akit sztároltak gyermekével, magánéletével, kivételes tehetségével. Sôt, a honlap tanúsága szerint a lebukott riporter nem más, mint a TV2 Akadémia felkent tanára. Magyarán ez a hölgy tanítja, vagy most már lehet, hogy csak tanította a TV2-nél újság írónak jelentkezôket. Annak, aki dolgozott már szerkesztô ségben, eleve gyanús, hogy minden felsô biztatás nélkül, egy riporter saját szakállá - ra ilyet elkövessen. Egy kezdônél talán még el lehet képzelni, aki nem ismeri a szerkesztôség policyjét, de egy öreg rókánál, egy tanárnál? Abszur disztán azonban nem pihen. A magyar médiafelügyelet bambán szemléli az esemé nye - ket, nem mozdul rá Ma gya r or szág eddigi leg - nagyobb sajtóbotrányára. Szerencsére van egy lelkes helyi rendôr, akinek paraszti logiká val is szemet szúr az eset, hogy itt jogszabály sértés történt, és nyomozni kezd. Az ORFK a nyomozati anyagot elküldi a média felügye let - hez, mondván, itt további intéz kedés szük - séges. Aki kitalálja, mit mondott erre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az meg nyeri a fôdíjat. Ép elmével kitalálhatatlan. A Mé dia ható - ság hiány pótlásra szólította fel, na nem a TV2-t, az ORFK-t. Azóta is azon töröm a fejem, vajon mi lehet a hiány az ORFK anyagá ban? A helyiek felismerték a szom szédokat, a TV2 elis merte, a riportert kirúgták, és azóta se tiltako zott, az ORFK szerint bûzlik valami. Mi lehet a hiány? Talán kukorica se volt? Hollós János fôszerkesztô O K T Ó B E R ROTARY 5

6 R O T A R Y W O R L D Az Új Nemzedékek (New Generations) szolgálat bemutatása Mit is takar az Új Nemzedékek név? Az Új Nemzedékek név a Rotary-család legfiatalabb csoportjaira utal. Közülük sokan vesznek részt a Rotary ifjúsági és fiatal felnôtteknek szóló programjaiban, mint az Interact, Rotaract, Rotary ifjúsági csere, RYLA. Megint mások olyan segítôkész fiatalok, akik részt vesznek a Rotary Clubok vagy a district munkájában. Luis Vincente Giay korábbi világelnök vezette be az új nemzedékek fogalmát, amikor megosztotta azon véleményét, hogy a Rotary jövôje azon múlik, mennyire tudja a fiatalokat tevékenységébe bevonni ban, az RI Konvención, a kanadai Calgaryban, a következôket mondta: Jövôképünk, jobban, mint eddig bármikor, a siker vagy a kudarc. Az új generáció olyan befektetés, amely a jövônek szól. Kezdjük el még ma a holnapot építeni. Az Új Nemzedékek szolgálat 2010-ben a szolgálat ötödik útja lett. Feladata a Rotary Clubok Alkotmányának 5. cikkelyében az alábbiakban lett meghatározva: Az Új Nemzedékek szolgálat annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnôttek részvétele jelent a vezetôi fejlesztési tevékenységekben, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, csere - programokban, amelyek gazdagítják és erôsítik a békét és a kultúrák közti megértést a világon. A Rotary Cluboknak elkötelezetteknek kell lenniük a fiatalok és fiatal felnôttek bevonásában szakmai, közösségi és nemzetközi szolgálat projektjeikben, programok és támogatások nyújtásában számukra. Vegyétek fel a kapcsolatot a district resort felelôseivel! A district ifjúsági tevékenységét vezetô resort felelôsei segítenek, hogy a programok nyilvánosságot kapjanak, és segítenek annak levezetésében is. Csóka Imre Rotaract, RYLA-megbízott RC Mosonmagyaróvár Kertész Béla Ifjúsági csere elnöke RC Debrecen Dr. Nagy József Alumni-megbízott RC Budapest-Margitsziget Pénzes Ilona EarlyAct-megbízott RC Nyíregyháza Tari Annamária Új Nemzedékek sz. elnöke RC Budapest-Sasad Vilimszky Zoltán Interact-megbízott RC Miskolc-Tapolca Az RI-tôl a címen lehet további információkat kérni. Az EarlyAct Az EarlyAct küldetése: jóakaratot, megértést és békét hirdet diáktagjai aktív részvételén keresztül, hogy elkötelezett állampolgársággal és hatékony vezetéssel javíthassák az iskolájuk, a helyi és globális közösségeik életminôségét. Az EarlyAct a következôkre tanít Törôdés Tisztelet Érzelem Felelôsség Türelem Állampolgárság Együttérzés Barátság Vezetôi készségek Az EarlyAct egy iskolaméretû jószolgálati klub az általános iskolák 5 13 éves diákjai számára, általában azon helyi Rotary Club által támogatva, amely városban az iskola is megtalálható. Az EarlyAct küldetése és mûködése nagyban hasonlít a Rotary eszméihez, és ezzel együtt az EarlyAct szolgáltatja az utánpótlását és természetes sikerességét az InterActnak. Az EarlyAct fiatal diákok számára lehetôséget biztosít, hogy növeljék saját magukban a tudatosságot, és 6 ROTARY O K T Ó B E R

7 R O T A R Y W O R L D elnyerjék közösségük és a világ tudását. Fiatal korban minden diákot könnyû biztatni, hogy legyen törôdô és segítôkész. Az elméik nyitottak, hogy felismerjék az egyének méltóságát és értékét, ami tiszteletet épít mások iránt. Az EarlyAct megértését és barátságok kiépítését is szem elôtt tartja a klubtagok között. Az EarlyAct megtanítja a gyerekeket a különbözô szerep - játékokra, és felkészíti ôket vezetôi szerepekre, hogy ké - pe sek legyenek azonosítani és végrehajtani olyan projek - teket, amelyek elônyére válnak iskolájuknak, helyi és glo - bá lis közösségüknek. Források: az EarlyAct Clubok mûködésével és a Rotary Clubok teendôivel kapcsolatos bôvebb tájékoztatást a mepage.jsp?dom=aaaaktxl&fmn=baafjhyq&prt=ba AFHUOF&men=BAAFJHYP oldalon lehet megtalálni. Az Interact Az Interact a Rotary éves korosztály számára szervezett jószolgálati klubja. Az Interact Clubok telepü - lés- vagy iskolaszinten szervezôdhetnek. Minden Rotary Club szervezhet és támogathat Interact Clubokat, de a klubok önállók és önfenntartók. Az Interact célja többek között az irányítási képességek fejlesztése és a személy kiteljesedésének segítése a mások iránti segít ségnyújtás és tisztelet által, az egyének felelôs ségének és munká - jának elismerése a nemzetek közötti egyetértés és jóaka - rat segítése. Tekintettel az Interact által lefedett korcsoportokra, ugyan azon helyeken több klubot is létre lehet hozni, figye lembe véve az életkori sajátosságokat. Attól függôen pl., hogy az oktatási intézmény osztályos-e, külön - bözô korcsoportoknak célszerû klubokat szervezni. A Rotary Clubok sokféleképpen támogathatják az Inter - act Clubokat: Fel lehet kérni elôadónak az Interac-tagokat vagy a district Interact-felelôsét elôadás tartására klub - ülésen. Az intaractosok bevonása közösségi szolgálati projektekbe. Interact Club létrehozása (az iskola vezetésével kell elôször beszélni róla). Pályaválasztási napokat tartani interactosok részére. Interact Club-ülések látogatása, interactosok meg - hívása a Rotary Club üléseire. Klubtagok mentornak való jelölése az interactosok mellé. Források: további ismeretek szerezhetôk az Interactról, és arról, hogyan lehet az Interact Clubokat támogatni a következô segédletekbôl: Interact Brochure (600) Interact Poster (639) Interact: Make a Difference DVD (650) Interact Faculty Adviser Guide (csak a neten érhetô el) A segédletek letölthetôk a oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org-on. (Figyelem, az Amazon Magyarországra nem szállít!) További kérdésekre az válaszol. ROTARACT A Rotaract a Rotary jószolgálati klubja éves fiatalok részére. Az egyetemi szintû klubok azokat a hallgatókat és már végzetteket fogják össze, akik egyazon intézményben tanultak. A közösségi szintû klubok különbözô hátterû fiatalokat gyûjtenek össze szakágtól és végzettségtôl függetlenül. Minden Rotaract Clubot egy helyi Rotary Club támogat, és minden Rotaract Club helyi vagy nemzetközi projek - teket irányít. A Rotaract Clubok vezetési és szakmai fejlesztési tevékenységet is folytatnak. A Rotary Clubok sokféleképpen támogathatják a Rotaract Clubokat: A Rotaract Clubokról szóló információk küldése felsôoktatási és közösségi intézményeknek. Rotaract-bizottság létrehozása a Rotary Clubban. Rotaract Club támogatása. Rotaract-tagok meghívása klubülésekre, projektekre és egyéb klubtevékenységekre. Rotaract-tagok támogatása szakmai és vezetôi képességeik fejlesztésében, képzési lehetôségek biztosítása a Rotaract Club tisztségviselôi számára. Régi rotaractosok meghívása a Rotary Club tagjai közé. New Generations is the fifth pillar of Rotary since it is the young people who will grow to be the future Rotarians and continue the work for a better understanding and world peace. There are different programs for each age such as Earlyact (age 5-13), Interact (age 14-18), Rotaract (age 18-30), the Rotary Youth Exchange Programs and RYLA. For further information contact O K T Ó B E R ROTARY 7

8 R O T A R Y W O R L D Források: További ismeretek szerezhetôk az ifjúsági cserérôl, és arról, hogyan lehet az ifjúsági cserét támogatni a következô segédletekbôl: Youth Exchange Handbook (746) Long-Term Youth Exchange Brochure (755) Short-Term Youth Exchange Brochure (760) New Generations Youth Exchange Brochure (760) Youth Exchange Poster (751) rotary_homepage.jsp?dom=aaaaktxl&fmn=baaf HUPA&prt=BAAFHUOF&men=BAAFHUOK District konferencia Szolnokon Források: További ismeretek szerezhetôk a Rotaractról, és arról, hogyan lehet a Rotaract Clubokat támogatni a következô segédletekbôl: Rotaract Handbook (562) Rotaract Brochure (663) Guide for District Rotaract Leaders (csak a neten érhetô el) A segédletek letölthetôk a ol dal - ról, vagy megrendelhetôk a shop.rotary.org oldalon. To - váb bi kérdésekre a válaszol. Rotary Ifjúsági Csere A Rotary Ifjúsági Csere a Rotary csereprogramja fiatalok és fiatal felnôttek részére. Lehetôvé teszi, hogy a fiatalok akár egy tanévet is eltöltsenek különbözô országokban, és megismerhessék annak kultúráját. A (16 18) éves fiatalok egy tanév hosszú, ún. hosszú utas programon, valamint rövid utas prog ra mo - kon vehetnek részt. Az utóbbi hossza a pár naptól pár hétig terjedhet. A éves fiatal felnôttek számára a New Generations csereprogram biztosít pár héttôl három hónapig terjedô tartamú cserét. A résztvevôket, akik országuk követei - ként szolgálnak, a Rotary Districtek és Clubok támo gat - ják. A Rotary Clubok többféleképpen támogathatják az ifjúsági cserét: Cserediák meghívása elôadás tartására a klubba. Cserediák küldésének és fogadásának biztosítása. Az ifjúsági csere kulturális és tanulmányi hasznának ismertetése a potenciális jelöltekkel és a fogadó családokkal. Korábbi cserediák felkérése, hogy az iskolákban, a szülôi munkaközösségekben személyesen ajánlja az ifjúsági cserében való részvételt. A kezdô lépésekhez segítséget ad a district governor vagy az ifjúsági csere elnöke. A segédletek letölthetôk a - change oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org oldalon. További kérdések feltehetôk a youthex - címen. RYLA A RYLA a Rotary vezetôképzés programja fiatalok számára. A RYLA programban részt vevôk életkora évesig terjedhet, ezért a legtöbb klub meghatá - rozott korosztályra (14 18, 19 24, 25 30) koncentrál a program során. A RYLA program lényege a vezetôi képességek, az állam - polgári tudat fejlesztése, a személyes fejlôdés segíté se. A programon keresztül a Rotary elkötelezet tsé gét és meg - becsü lését fejezi ki a fiatalok felé azzal, hogy haté kony képzési programot biztosít a leendô vezetôk nek, bátorít - va ôket a többi fiatal vezetésére, és nyilvános ságot bizto - sít va azok számára, akik kiemel kedôk közös ségük szol - gála tában. A Rotary Clubok többféleképpen támogat - hatják a RYLA programot: Iskolák vezetésének, Interact Club-tanácsadók felkérése a RYLA programba. Korábbi RYLA-résztvevôk meghívása, hogy RYLAval kapcsolatos tapasztalataikról beszéljenek a klubülésen. Fiatalok részvételének támogatása a district RYLAeseményein. Vezetôi képességekkel rendelkezô fiatalok keresése, hogy részt vehessenek a district RYLA-eseményein. RYLA-találkozók szervezése, a korábbi RYLArésztvevôk nyomon követése. A kezdô lépésekhez segítség kapható a district governortól vagy a RYLA elnökétôl. Források: További ismeretek szerezhetôk a RYLA programról a következô segédletekbôl: Rotary Youth Leadership Awards Handbook (694) Rotary Youth Leadership Awards Brochure (636) Rotary Youth Leadership Awards Poster (635) A segédletek letölthetôk a oldalról, vagy megvásárolhatók a shop.rotary.org oldalon. Továb - bi kérdések feltehetôk a címen. Tari Annamária RC Budapest-Sasad 8 ROTARY O K T Ó B E R

9 K Ö Z É L E T Megalakult a soproni Rotaract Club Kedves Barátaink, Tisztelt Olvasók! Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a tavasz folyamán megalakult a Rotaract Club Sopron. A klub megalapítását a Rotary Club Sopron tagjai vetették fel nekünk, ôk meséltek a Rotary szellemiségérôl és alapelveirôl. A beszélgetések során ráébredtünk arra, hogy mekkora lehetôség lakozik a Rotaractban, így elkezdtünk az alapítás után érdeklôdni. A kezdeteknél sokat segítettek a mosonmagyaróvári rotaractos barátaink, akik mindenben támogattak, amit ezúton is köszönünk nekik. Végül tíz társunkkal február 21-én érkeztünk el arra a pontra, hogy megalapítsuk a Rotaract Club Sopront. A szervezet alapításánál célul tûztük ki az emberi kapcsolatok és a szociális helyzet fejlesztését, segítését, a kulturális és sport tevé kenysé gek szervezését, a nem - zetközi kapcsolatok kiépítését, a sop roni fiatalok támo - gatását, továbbá szeretnénk a környezet és az élet minôség javulását elôremozdítani. Szervezetünk még bejegyzés alatt áll, de már elkezdtük projektjeink megvalósítását, amelyeket az elsô program - sorozatunkban meg határoztunk. Az elsô évre tíz projektet terveztünk, amelybôl eddig kettô valósult meg a tavasszal, ami után büszkén mehettünk el közö sen a nyári szünetre. Az elsô projektünk A te szedd! Önkéntesen a tiszta Magyar országért! országos hulla - dékgyûjtési akció volt Sopronban. Az akció során a mi feladatunk a fôs hulla dék - gyûjtô csoportok koordinálása volt. A prog - ramban közel 400 ember vett részt, és több mint 20 helyszín tisztult meg a városban, aminek igazán örültünk. A második projektünk a használtruha-gyûjtés volt, melynek szlogenje: Néhány neked már nem kellô ruhadarab sok rászoruló arcára csalhat mosolyt! A programot a Nyugatmagyarországi Egyetem soproni karai között hirdettük meg. A hallgatók, a tanárok és a dolgozók tájékoztatásában az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat segített nekünk. A gyûjtés során összegyûlt közel 50 zsáknyi ruha, amit külön köszönünk az egyetem polgárainak. Az elhelyezésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat soproni szervezete volt segítségünkre. Reméljük, munkánkat a nyári szünet után is dinamikusan tudjuk folytatni, amihez minden lehetôségünk megvan, hála együtt gondol - kodá sunknak és a Rotary Club Sopronnak. Baráti üdvözlettel: Keresztes Gábor elnök Rotaract Club Sopron The Rotaract Club of Sopron is the youngest club among the Hungarian Rotaract movement. Their members are enthusiastic young adults who started their meetings on February 21, They already had two major projects (street cleaning and collection of clothes) in their town which they will continue on. The Hungarian Rotaract community is looking forward to their charter celebration O K T Ó B E R ROTARY 9

10 K U L T Ú R A Jótékonysági árverésen II. János Pál pápa szobra Csoportkép II. János Pál pápa egészalakos szobrának avatása után Rendhagyó ajándékot kapott a Rotary Club Budapest-Sasad: egy II. János Pál pápát ábrázoló szobrot. Az ajándékozó Babusa János szobrászmûvész volt, aki ilyen módon szeretett volna hozzájárulni a Rotary nemes céljaihoz. Miért kapott ajándékot a klub Babusa Jánostól? A történet úgy kezdôdött, hogy a Budapest-Sasad klub a Gózon Gyula Kamaraszínházban tartotta meg az idei elnöki átadóját. Ebben a színházban van az én mûtermem is, miután a párom az igazgatója az intézménynek. A klub tagjai az elnöki átadót követôen megnézték az Irma, te édes címû vígjátékot, majd bográcsozni kezdtek a színház kertjében, eközben pedig csoportosan meg - látogathatták a mûtermemet. Az érdeklôdôknek így meg - mutathattam éppen készülô munkámat, amely egy háromalakos szoborcsoport. A jelenet arról szól, hogy Bartók Béla egy fonográf segítségével éppen népdalokat gyûjt egy szlovák lánytól. Ez a jelenet egy fikció, vagy konkrét történethez kötôdik? Nem fikció, 1915-ben Bartók Béla Rákoskeresztúron gyûjtött népdalokat, ennek emlékére mûködik is itt egy Bartók-ház. Pontosabban a mai Rákoshegyen, hiszen a köz igazgatási határok idôközben megváltoztak. A szo - bor csoport ihletôje egy konkrét fotó, amelyet Bartók Béla saját kezûleg készített arról a lányról, aki énekelt neki. Sôt, megvan az eredeti hangfelvétel is, amelyet Bartók még viasztekercsre rögzített. Akkor meg lehet csinálni a világ elsô olyan Bartókszobrát, amely korabeli zenét ad elô. Ez nem rossz gondolat, lehet, hogy elrejtünk majd egy 10 ROTARY O K T Ó B E R

11 K U L T Ú R A érzékelôt a szoborcsoport közelében, és ha valaki odamegy, akkor elindul a zene. Nagyon jó ötlet, igazi kuriózum lenne. Köszö - nöm szépen. Visszatérve a rotarisokra, amikor fogadtam ôket, egy kis komplett mûsorral készültem. Elmondtam az alkotás történetét, és lejátszottam nekik az eredeti felvételt. Nagyon sokan jöttek be, több csoport is meglátogatott. Utána pedig még együtt eszegettünk a kertben, és olyan érzésem támadt, mintha külföldön lennék. A nyugati emberekbôl ugyanis árad egy pozitív életérzés, egy másfajta gondolkodás, mint amit itthon sokszor tapasztalunk. Izgalmas volt, hogy ugyan sokféle ember jött össze, mégis valami közös harmóniát sugároztak. Számomra ez a színházban is fontos, ezért van itt a mûtermem, mert ez a pozitív gondol - kodás engem inspirál. Gyakorlatilag ezt az erôs inspirációt próbáltam meg kö szön ni a szo borral. Hogy lett Babusa Jánosból szobrász? Jó kézügyességû gyerek voltam, és a tanáraim gon dol kodtak, hogy milyen szakmában tudnám ezt hasz nosí tani. Így A szobrászmûvész az alapanyag kiválasztásánál és alkotásaival lettem kôfaragó, majd kôszobrász. Amikor végez tem 1982-ben, mindjárt a Parlamentbe kerültem kôszobrászként. Igaz az, hogy Babusa János azon kevés szobrászok egyike, aki akár teljesen egye dül is képes elkészíteni egy szobrot? Két oka lehet annak, ha valaki másokkal együtt csinálja meg a szobrát. Az egyik, hogy a sok megrendelés miatt nincs ideje a szakmunkákra. A másik ok, hogy van, aki csak mintázni tud agyagra vagy gipszre, de követ faragni, fémet önteni már nem képes. Mivel én a szakmából, az iparból jöttem, ne - kem ez utóbbi nem okoz gondot. A Gózon Gyula Kamaraszínházon például van egy egész alakos, életnagyságú Gózon Gyulabronzszobrom, ahhoz más ember nem nyúlt. Egyébként nincsenek rossz tapasztalataim a fiatalokkal. Néhányuk megfordult mos taná O K T Ó B E R ROTARY 11

12 K U L T Ú R A ban a mûtermemben, és sokan igye keznek közülük megtanulni a szakma minden csínjátbínját. A mi idônk ben ez még másképp ment a Parlamentnél. Egyszer iszo nyatos tél jött, hatalmas hóval, a bányászok nem tudtak követ küldeni, ezért két hónapon keresztül nem volt mit dolgozni. Verseket olvastunk egymásnak, sepregettünk, nagyon jó közös - ség volt ott, és igyekeztünk értelmesen eltölteni az idôt. Azóta sem találtam olyan jó közösséget, pedig vágynék valami hasonló csapatba. Aztán egyszer csak megjöttek a kövek, de nem a kôszobrásztelepre hozták ki, hanem azonnal odavitték a Parlamenthez. A helyi szocialista brigád pedig faragatlanul, kôkeményen behelyezte a falba a köveket. Döbbenetes volt, két hónapra kivittek faragni az épülethez, és másfél évig ott felejtettek. Rettenetesen dühös voltam, hogy mennyire kitoltak velem, de ez alatt a másfél év alatt én annyit tanultam, mint más tíz év alatt. Sokszor jógapózban kellett faragnom az akantusz leve leket, nemegyszer emléke zet - bôl, mert a mintadarab nagyon messze volt. Ha körbejárnánk ma a Parlamentet, akkor most is meg lehetne ott nézni Babusa János munkáit? Nagyon nagy bánatom, hogy nem. Az a homlokzat ugyanis, amit én faragtam, lentrôl János Babusa is a sculptor offered one of his statues of the Pope John Paul, II to the Rotary Club Budapest Sasad because he was so impressed with the devotion and positive attitude of Rotarians. The piece of art is being auctioned and the money will go for meals in orphanages. In order to bid, you have to like the facebook page of the Hungarian Art Gallery. nem látszik. Bizonyos szobák ablakaiból tudnánk csak megnézni. A Parla menten egyébként száz kôszobrász dolgozott hatvan évig. Ha az én ötévi faragásom összes kövét kiszednék, akkor se dôlne össze az Országház, talán még a hiányzó foltokat se vennék észre az emberek. Ez bántott is, talán ezért kezdtem önálló, mások által is látható mûveket létrehozni. Elôször japán lampio - nokat faragtam, majd csobogókat, kerti dísze ket, aztán jöttek a portrék és a magas mûvészet. Végül jöttek a komolyabb köztéri szob - rok is. Igen, a már említett Gózon Gyula-szobor, II. János Pál pápa szobra Rákoshegyen, Mindszenty bíboros szobra Budaörsön a Nyugat kapujában, illetve külföldön, Bécs egyik külvárosának fôutcájában van egy hatalmas szökô kutam. A bécsi Dorotheum Galériában is volt két mûvem. Ennek az a különlegessége, hogy ott nagyon ritkán vesznek valamit kortárs mûvésztôl, pláne magyar tól. Az Európa elrablása címû mûvemet és a II. János Pál pápa bronz kisplasztikámat vették meg, árverésre bocsátották, és magas áron sikerült eladniuk. Mit kell tudni arról a szoborról, amely most a Rotary Club Budapest-Sasadhoz került? A klubban elôször is szavaztak a tagok arról, hogy milyen célja legyen a szobor jóté - konysági árverésének. Többen elmondták, az állami gyermekotthonokban elôfordul, hogy éheznek a gyerekek, mert nincs elég enni - való, így a rotarysok azt gondolták, hogy az állami gondozott gyermekeknek kellene élelmet venni a befolyó összegbôl. Termé - szetesen azonnal igent mondtam, hiszen ennél nemesebb célt el sem tudok képzelni. A szobor ról tudni kell, hogy a rákoshegyi II. János Pál pápa szobor kicsinyített mása. Fontos, hogy nem a makettje. Ez egy önálló alkotás, hiszen na gyon nagy a különbség a két mû mére tében, így a kicsi szobornál jóval finomabb mûvészi eszközöket kellett alka - lmazni. A Hollóházi Porcelán gyárban készült limitált számban. Exkluzív jelet kapott, ami a különleges minô séget jelzi, és amelyet ritkán használ a gyár. A szobor alján ott az aláírá - som és az ujjlenyo matom. A jótékony sági árverés a Face bookon már meg is kezdôdött. A Hungarian Art Gallery oldalt kell lájkolni, és a hozzá szólások között lehet jelezni, ha valaki felajánl egy összeget. Hollós János 12 ROTARY O K T Ó B E R

13 K U L T Ú R A Dutch Adventure Summer 2011 Izgulva és kicsit félve köszöntem el szüleimtôl július 16-án a Liszt Ferenc reptéren. Életem elsô egyedüli és elsô rotarys utazása vette kezdetét. Két hetet töl töt tem Hollandiában, 16 különbözô or - szág ból származó, velem egykorú gyerekkel. Három különbözô, Amszterdamtól északra található Rotary Club fogadott minket, mindegyiknél 5-5 napot töltöttünk el. A gyerekekkel kettesével laktunk a fogadó csalá doknál, minden új családdal új szoba - társat is kaptunk. Mind a három családom szeretetteljesen fogadott minket, segítettek megismerni országukat, hagyományaikat és mindennapi életüket. Betekintést nyertünk mindegyik klub életébe, mivel az ott-tartóz - kodásunk utolsó napjaiban mindegyikük vendégül látta táborunkat. Együtt vacso - ráztunk a klubtagokkal, mindhárman klubjuk zászlójával is megajándékoztak. Programjaink rendkívül színesen és válto za - tosan voltak összeállítva. Megtudtuk, hogy tudják szárazon tartani a hollandok a lábaikat 6 méterrel a tengerszint alatt. Megismertük a sajtkészítés és a facipôfaragás fortélyait, valamint számos történetnek vagy történelmi helyszínnek voltunk lelkes csodálói. Ezeken kívül sportok nélkül sem maradtunk ebben az országban, ahol ezek nagy népszerûségnek örvendenek. Sok helyszínre a kluboktól kapott biciklikkel jutottunk el, vitorláztunk és csónakáztunk tavakon, melyek valaha ten ge - rek voltak, és Amszterdam utcáinak egy ré - szét is hajóról csodálhattuk meg. És végül, de nem utolsósorban, a közös sé - günk. Hihetetlen, hogy míg az elsô találko zá - sunkkor úgy néztünk egymásra, mint az ûrlé - nyekre, és egyre csak az járt a fejünkben, hogy vajon mit keresek én itt?, addig egy rövid idô elteltével már teljesen természe - tesnek vettük, hogy együtt vagyunk, nem vol - tunk zavarban, teljesen feloldódtunk egymás társaságában. Hangunktól és nevetésünktôl zengtek a városok és az utak, ahol biciklivel elhaladtunk és mosolyogva figyelt bennünket minden arra járó ember. Az együtt töltött utolsó esténk több szem - pontból is különleges volt. Búcsúva cso - Nemzetközi diáknapon ránkon mi készítettük el a fogásokat, mindenki azt a receptet, amit magával hozott. Nem mindennapi érzés volt a knédlit készítô cseh lány mellett gulyáslevest készí - teni. Ezen az estén vendégül láttuk a három klub vezetôségét és valamennyi fogadó csalá dunkat. Nem kicsit izgultunk, vajon hogy fog nekik ízleni, amit fôztünk. Termé - szetesen óriási sikerünk volt, mindannyian elégedettek voltunk, vendéglátóink pedig jóllakottan búcsúztak el tôlünk. A gulyás leve - sembôl egy csepp sem maradt. Az ismerkedés elsô pillanataiban mind annyi - an idegenek voltunk egymásnak, viszont most, a két hét után bizton állíthatom, hogy igaz barátokra tettem szert. Köszönöm ezt a magyar Rotarynak, a szentendrei Rotary Clubnak és Kertész Bélának, a magyar YEP szervezôjének, hogy átélhettem ezeket az élményeket. Cseri Anna Flóra Anna Flóra Cseri attended the Dutch Summer Adventure, one of Rotary s short programs offered for teenagers. Not only did she get to know the Dutch culture and people better who welcomed her in their homes but she had a fantastic time making friends with the other participants from 16 different countries. She is grateful for Béla Kertész, the Hungarian YEP representative, the Szentendre Rotary Club which sponsored her and Rotary for making this possible O K T Ó B E R ROTARY 13

14 K U L T Ú R A SIKER VARSÓBAN Szoboravatás Lengyelországban Augusztus 12-én avatták fel Liszt Ferenc mellszobrát Varsóban, a Łazienki Királyi Parkban. Az alkotóval, dr Gerô Katalinnal beszélgetett Kard Aladár. ARotary Club Budapest City alapító tagja dr. Gerô Katalin, az évkönyv adatai szerint ügyvéd/attorney at Law. Pedig ez a kvalifikáció már néhány éve módosításra szorulna: 2006 óta kezdett szobrászattal foglalkozni, és mára nyugodtan állíthatjuk: szob rász - mûvésszé érett. Elôször tehát errôl a váltásról kérdezlek. Évek óta a Zeneakadémia Baráti Körében tevékeny - kedtem, mint az egyesület titkára, ezért bízott meg az elnökség azzal, hogy szervezzem meg egy emléktábla létrehozását az akkor elhunyt Strém Kálmán hang - versenyrendezô tiszteletére. A felkért szobrász mûvész válaszában feltûnt a plasztilin szó, ami meg ra gad ta a fantáziámat, és én magam is megpró bálkoztam az arc megformálásával. Ez olyan készséget szabadított fel bennem, amirôl korábban nem tudtam. Nagy munkába kezdtem tehát, éjjel-nappal tanulás, mintázás, öntödei jelenlét és mûvészeti táborok. Mindezek eredményeként készült el az elsô dombormûvem, amelyet a Budapest Galéria szakmai bírálata érdemesnek talált arra, hogy a Zeneakadémián elhelyezést nyerjen. Ezt számos egyéb közterületre került alkotás kö - vette. Igen, a legfontosabb a Magyar Haydn Társaság fel - kérésére készült Haydn-portré, amelyet tavaly avattunk fel a Nemzeti Galéria homlokzatára helyezett emlék - táblán. A Páva utcai Holokauszt Emlékközpont számára Hiányzó láncszemek címmel, a holokauszt áldozatává vált magyar muzsikusok emlékére, 10 plakettbôl álló sorozatot készítettem. A plakettek az állandó kiállító - térben megtekinthetôk. Az igazi nagy felkérés azonban 2010-ben érkezett, hogy készíts el egy Liszt Ferenc-mell szobrot. A 14 ROTARY O K T Ó B E R

15 K U L T Ú R A megjelölt cél Varsó volt. Mesélj errôl egypár mon datot! A Budavári Önkormányzat szoborcsere-akció keretében lengyel Chopin-szobrot helyeznek el a Horváth-kertben egy parkban felállítandó Lisztbüsztöt kívánt adományozni Varsónak. Ebbôl egyértelmû volt, hogy fiatalkori portrét kell mintáznom, hiszen a két zeneszerzô-óriás ifjúkorában élt barátként Párizsban, ezért a Liszt Múzeumban a rendelkezé - sem re bocsátott fénykép - album ból elsôsorban ezeket az ábrázo lásokat kerestem meg. Sze ren csére a dagerrotípia 1838-as felfedezése folytán Lisztrôl már igen korán készül - tek felvé telek, így autentikus forrásból, és nem más kora - beli, vagy késôbbi mûvészek portréiból tudtam megtalálni a magam Lisztjét. A szobor tehát elkészült, a kötelezô szak mai bírálat, a zsûri dicsé ret tel ajánlotta meg való sítás ra. A legegy - szerûbb, ha ebbôl idézek egy mondatot: A zene szer - zô-zongora mû vész külön - bözô életkorában készült, külön bözô beállítású áb rá zolá sai ból, az alkotó kiváló érzékkel válo - gatta ki a jellemzô karak terjegyeket, amelyek a korrekt, jó színvonalú szob rászi munka nyomán egységes kompozíciót, Liszt Ferenc szemé lyé - hez, zene történeti jelentô ségé hez és az aján - dékozás alkal mához méltó alko tást ered mé - nyeztek. Ez a szakvélemény valóban nagy megerôsítés és vissza igazolás volt számomra, hiszen azért ez a munka óriási felelôsség és nyomás még egy hivatásos, a szobrászatot évtizedek óta mûvelô ember számára is. Tudjuk, hogy a szobrot közérdekû felaján lás ként készítetted, az önkormányzat fedezte az öntési, szállítási költségeket, míg a posztamens és a felállí tás terhe a lengyeleké volt. Mesélj most arról, hogy miként zajlott a szobor felavatása! Egyáltalán: hová helyezték el? Valójában ez volt a legnagyobb csoda az egész ese - ményben. Nem tudtam ugyanis egészen addig, míg a helyszínre nem értünk, hogy pontosan hol állították fel. Valósággal földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam, hogy a féltve ôrzött, ereklyeként, kegyeleti helyként tisztelt Chopin-emlékmûvel azonos területen, annak köz vetlen közelében áll az én szobrom úgy, hogy a lengyel kom po nista éppen felé fordul, ôt nézi! Elmondhatatlan megtiszteltetés számomra, de nyugod tan állíthatom, hogy egész Magyarország számá ra is. Az alkotó és az alkotás Kik voltak jelen az avatási ünnep ségen? Az önkormányzati delegáción kívül a magyar nagy követ, a kulturális attasé, a magyar intézet igazgatója, az ott élô magyar közös - ség számos tagja, lengyel részrôl pedig a városvezetôk, a Łazienki Park igazgatója, az operaház igazgatója (a volt kulturális minisz - ter), a tévé, a rádió, a sajtó számos kép - viselôje, de nagy örömömre sikerült néhány szót váltanom az általunk meghívott vala - mennyi varsói Rotary Clubból meg jelen tek kel is. Az újságjuk számára készült egy fény - képes riport is, mint ahogy a lengyel híradó is faggatott a szoborral kapcsolatos kérdé - sekrôl. Nagyon felemelô, boldog nap volt. Kati, engedd meg, hogy ebben a beszé l - ge tésben is tiszta szívbôl gratu láljak mind a magam, mind valamennyi rota - rysta barátunk nevében. Büszkék va - gyunk rád! Kard Aladár RC Budapes-City O K T Ó B E R ROTARY 15

16 K Ö Z É L E T A devecseri Rotary Ház Interjú dr. Beltz Zoltánnal, az RC Veszprém elnökével A jelen és a múlt Talán még soha ennyi cikk nem jelent meg a magyar sajtóban Rotaryprojekt rôl, mint a devecseri Rotary Házról. Kié az ötlet, és hogyan született a gondolat? Az ötlet abszolút közös alkotás, a veszprémi klub tagjai találták ki. Sokat beszéltünk ugyanis arról, hogy valamilyen hosszabb távú segítséget kellene nyújtani a devecserieknek, nem egy egyszeri segélyt. Aztán tájékozódtunk, próbáltuk megismerni a lehetô ségeket, majd mérlegeltünk, aztán döntöttünk. Elha tá roztuk, hogy felépítünk egy kulturális, didaktikai köz pon tot. Kik támogatták a projektet és hogyan? Helyi vállalatok, a Soroptimist International, Devecser Város Önkormányzata, a Rotary Austria, a Rotary Schweiz és a Rotary Németország. Mi volt a legnehezebb a projekt során, és mi volt a legemlékezetesebb? Anélkül, hogy ezt részletezném, az ígéretek behajtása. Sokan ígértek segítséget elsô felindulásból, aztán több helyrôl nem érkezett meg az ígért összeg. Ugyanakkor félúton voltunk, így nem lehetett már megállni. Végül kormányzónk hathatós segítségével sikerült egyenesbe kerülni. Milyen feladatokat lát majd el a Rotary Ház? Elsôsorban egy magas szintû számítás technikai képzés infrastruktúráját teremtettük meg a Rotary Házban. Rászorulók, valamint helyi vállal kozók számára lesz ez 16 ROTARY O K T Ó B E R

17 K Ö Z É L E T hasznos, hogy munkaerô-piaci, gazdasági verseny képes ségük javuljon. E nélkül úgy láttuk, esélytelen lenne a helyiek meg ma - radása. Ez a projekt egy igen jelentôs szak - mai támogatást kap a Veszprémi Egyetem Informatikai Karától, amelynek korábbi dékánja rotarysta barátunk, Friedler Ferenc professzor, aki most már az intézmény rektora. Még az is elképzelhetô, hogy a deve - cseri Rotary Házból egy pilotprojekt lesz, amelynek tanulságai alapján más telepü - léseken is épülhetnek majd hasonló házak. Ez az álmunk, de még olyan elképzelés is van, hogy külföldön szintén hasznosítjuk majd az itt szerzett tapasz talatokat. A házban kap még helyet a helyi zeneiskola, valamint kulturális prog ramok és nép mûvé szeti kurzusok is lesznek. A lényeg, hogy nem egy hûtô szekrény adomá nyo zásával akarjuk lezárni ezt a prog ramot. Minden projektnél a legnehezebb kérdés, hogy fenn tartható lesz-e hosszú távon? Ez volt az elsô dolog, amit tisztáztunk, mert számunkra is ez volt a legfontosabb. Az ön - kor mányzat hét évre vállalta a ház üzemel - tetését. Az ünnepélyes megnyitóra általában nem szokott elkészülni minden, azaz maradnak még feladatok. Milyen további segítségek jönnének jól? Ebben talán rendhagyó volt ez a projekt. Nagyon elôrelátóan, megfontoltan igyekez - tünk mindent elôre megtervezni, mindent megtettünk, hogy minimalizáljuk a meglepe - tések lehetôségét, így mindössze nyolc hét alatt egy romos, lepusztult házból gyönyörû épületet hoztunk létre. Ettôl még az az egyébként rendkívül fájdalmas döntés sem tántorított el minket, hogy a nemzetközi Rotarytól kért 14 millió forintos támogatást nem kaptuk meg. A hiányzó pénzt adomá - nyokból pótolni fogjuk. A devecseri ház - avatásról az egész ország értesült A legfontosabb a ház jövôje szempont - jából, hogy a helyiek hogyan fogadják. Mit szólnak a devecse riek? A kérdés talán korai, hiszen ez függ majd a ház mûködésének minôségétôl is, de biztosan érezzük, hogy helyes úton járunk. Eddig mi a legfontosabb tanulsága a projektnek? Rendíthetetlennek kell maradni akkor is, amikor jönnek a nehézségek, amelyek ráadá - sul legtöbbször rajtunk kívül álló okokból következnek be. Hollós János The Rotary club of Veszprém refurbished a house in Devecser after the red sludge catastrophe to make it an IT and educational center for locals. Rotary clubs of Austria, Switzerland and Germany helped as well and the club members are eagerly looking forward to seeing how the operation will please locals O K T Ó B E R ROTARY 17

18 16 közelet_layout 1 10/9/11 11:25 AM Page 18 KÖZÉLET Lovaglás és agyagozás gyermekkacajjal A Rotary Club Orosháza gyermektábora Az RC Orosháza tagjai számára mindig is elsôdleges támogatási cél volt a környezetükben élô fiatalok segítése. Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy a megfelelô tanulmányi eredményt elérô és a közösségi munkában is szerepet vállaló, nehéz anyagi körülmények között élô, általános iskolás korú gyermekek részére biztosítjuk a táborozás lehetôségét. Az elmarad hatatlan szalonnasütés 18 ROTARY tábor hétfôtôl szombatig tartott, fôhadiszállása a város határában elhelyezkedô, honfoglalás korabeli település területe volt, amelyet a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány bocsátott rendelkezésünkre. Az idén 46 nehéz körülmények között élô gyermek vehetett részt a táborban, akik kiválasztásában az osztályfônökök mellett a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete is segített bennünket. Az elsô osztályosoktól a nyolcadikosokig mindenki számára sokrétû és színes programot igyekeztünk összeállítani, az agyagozás, lövészet, kézmûves foglalkozá sok, rovásírás, íjászkodás, lovaglás mellett kirándulások, közös szalonnasütés és grille zés is szerepelt a palettán. Bár a tábort elsô alkalommal szerveztük meg, de minden képpen hagyományt kívánunk teremteni belôle. Sôt, elképzeléseink szerint nemzet közi cseretáboroztatást szeretnénk kialakíta ni az elkövetkezô években! Frankó Gábor, a Rotary Club Orosháza elnöke elmondta, a gyerekek nagy örömmel fogadták a lehetôséget, és a tábor helyszíne, A O K T Ó B E R

19 K Ö Z É L E T Gellértegyháza is megfelelô adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a gyerekek a friss levegôn, és ne a négy fal között töltsenek el egy hetet a nyár folyamán. A táborlakók közül többeknek csak ez az egyetlen nyaralási lehetôségük van a vakáció ideje alatt. Azt is el kell mondanunk, hogy a hat nap alatt a klubtagok többsége tevôleges szerepet is vállalt a programok elôkészítésében és végrehajtásában, így nemcsak a gyermekek számára, hanem a magunk részére is jó csapatépítô tréningnek volt betudható ez a táborozás. Hegedûs Martina nagy örömmel jött a táborba, mint mondta, olyan programokon vehet részt, melyben nem mindennap van része. Minden, ami szem-szájnak ingere Az elôbb próbáltam ki a fazekazást, és nagyon tetszett. Mindegyik program tetszik, de a a legjobban lovaglást vártam, és már új barátokat is szereztem emelte ki Martina. Németh Rékát is agyagozás közben kér dez - tük, számára a legjobban a kézmûves foglal - kozások tetszettek, már készített csont nyak - láncot és egy bodzasípot is. Ô is szerzett már új barátokat, és nagyon jól érezte magát a Szegedi Vadasparkba tett kirándulás alkal - mával is. A tábort az orosházi klub a februárban rendezett jótékonysági báljának bevételébôl finanszírozta. Csongrádi Pál RC Orosháza The Rotary Club of Orosháza launched its first summer camp for children who live in difficult circumstances or whose families could not afford summer camping. The member of the Rotary club also participated in the organization and operation of the camp which turned to be a great team building program as well. The Orosháza Rotary Club plans to make this program annual and is trying to have international visitors participate as well O K T Ó B E R ROTARY 19

20 K Ö Z É L E T Karácsonyi ajándék a Rotarytól Kétmillió forintos árvíz utáni felújítás A májusi esôzések és árvizek komoly károkat okoztak az ország több pontján a legnagyobbakat talán Borsod megyében. Az országos médiában ugyan kisebb figyelmet kapott, de súlyos károk érték a Kisalföldön Bôny és Mezôörs térségét is, ahol a Bakony-ér öntött el hatalmas területeket. Agyôrújbaráti Rotary Clubban úgy döntöttünk, erôfeszítéseinket ide, közvetlen környezetünk megsegítésére összpontosítjuk. A munkát jól elôkészítettük: a Bogárdi Zoltán polgármesterrel való konzultációt követôen személyesen jártuk be a területet, beszéltünk a károsultakkal, és így választottuk ki Ónódi Ferencné házát. Úgy láttuk, anyagi és egészségi állapotát is figyelembe véve neki van a legnagyobb szüksége segítségünkre. Az idôs asszony háza súlyos károkat szenvedett: a padozat és az alapozás megsüllyedése miatt megrepedtek a válaszfalak, megrongálódott a mennyezet és a kémény, tönkrement a ház egyetlen fûtési lehetôségét adó cserépkályha is. További problémát jelentett, hogy mivel a ház kívül épnek látszott, a fôfalak nem repedtek meg, idôs tulajdonosa kormányzati segítségre nem számíthatott. A projekt megvalósításához felhasználtuk a 2009-es szüreti bálunk tiszta bevételét, de a KOMP kiállítás gyôrújbaráti ünnepélyes megnyitóján is gyûjtöttünk pénzt erre a célra sikerrel. A munka jelentôs részét a szervezés jelentette: megtalálni és meggyôzni azokat a cégeket, akik kedvezményesen adnak anyagot, végeznek el szakipari munkákat. A szervezômunka oroszlánrészét a gyôrújbaráti klub egyik alapító tagja, Széles Elemér végezte, a klub tagjai a fizikai munkából is kivették részüket. Tovább növeli az akció értékét az együttmûködés: Tukovits Attila, a mosonmagyaróvári Rotary Club elnöke és a klub tagsága az elsô szóra az ügy mellé állt, és a rotaractos fiatalokkal együtt hathatósan segítette a ház felújítását. A felújítás során az utcafronti szobák teljesen új aljzatbetont, szigetelést és laminált padlót kaptak, új lett a mennyezeti gipszkarton, a festés és a villamos szerelvények is, sôt a régi ablakokat új, jó hôszigetelésû mûanyag nyílászárókra cseréltük. A tél beálltára már új kályha biztosította a ház fûtését. A beépített anyagok és az elvégzett munka értéke meghaladta a kétmillió forintot. A felújított házat karácsony elôtt bensôséges ünnepség keretében adtuk át Ónódi Ferencnének. A rotarysták köszöntötték a frissen felújított ház boldog és meghatott tulajdonosát jelképesen átadták használatra a felújított házat. Az átadás ünnepélyességét alapító tagunk, Spanicsek Attila tárogatójátéka tette teljessé. A ház homlokzatán tábla örökíti meg a Rotary-segítséget. Váczi József elnök 2009/2010 The Rotary Club of Gyôrújbarát helped renovating an elderly lady s home after the big flooding of They donated 2 million HUF for the works in which they took part along with the members of the Rotary and Rotaract club of Mosonmagyaróvár. 20 ROTARY O K T Ó B E R

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Elnöki átadó 2012.06.21. kihelyezett ülés Színházi fesztiválon a régi és új Rotary kormányzókkal 2012. július Rövid

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló

RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló Rotary Club Sátoraljaújhely RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló 2009. június 29-én megtörtént az előző Rotary év értékelése, és a klubvezetőség funkciójának átadása. Az RC soros elnöke örömmel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Városszépító programok. Életet ajándékba. a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes. Szilasi László: Szentek hárfája

Városszépító programok. Életet ajándékba. a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes. Szilasi László: Szentek hárfája 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2010. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR Városszépító programok a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája Életet ajándékba Gift of Life Magyarország Székelyudvarhelyi

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán n elnök Szentes-Csongrád RC 1905. február r 23. Chicago Paul Harris ügyvéd, Sylvester Schiele szénkeresked nkereskedı Hiram Shorey konfekcióá óárus és Gustavson Loehr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben