CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS"

Átírás

1 CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek humánerıforrás fejlesztése projekt keretében

2 CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS MIT KELL TUDNI A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL? Budapest,

3 Szerkesztette: Gáborné Aczél Ágnes A kiadvány elkészítésében közremőködötek: Csepeli Szociális Szolgálat munkatársai 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 II. Létbiztonságot adó ellátások... 6 Gyermekek után járó ellátások... 6 Anyasági támogatás... 6 Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény... 6 Biztosított szülıt megilletı ellátások... 7 Gyermekgondozási támogatások... 8 Családi pótlék... 9 Gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások Szociális rászorultságtól függı ellátások Pénzbeli ellátások Természetben nyújtott ellátások Egyéb szociális ellátások Nyugdíj és hozzátartozói ellátások III. Gyermekvédelmi szolgáltatások Mikor beszélünk egy gyermek veszélyeztetettségérıl? A gyermekvédelmi gondoskodás formái (alap- és szakellátások) Gyermekjóléti alapellátások: Gyermekvédelmi szakellátások: Hatósági intézkedések: IV. Idıs és fogyatékos emberek segítése Személyes gondoskodást nyújtó ellátások idıseknek Alapellátási formák Szakosított ellátási formák Fogyatékos embereket segítı - támogató ellátások, igényelhetı szolgáltatások Fogyatékos embereket segítı egyéb támogatások V. A munka világa - munkanélküliség, álláskeresés Hasznos tudnivalók Munkanélküliség Szakképesítés megszerzése Munkanélkülieket segítı intézmények Álláskeresés Álláskeresık részére nyújtható ellátások és támogatási lehetıségek VI. Lakhatás és adósságkezelés Lakásfenntartás körébe tartózó támogatások és az ezekhez való hozzájutás feltételei Lakásfenntartási támogatások Hátralékkal rendelkezı családok részére fizetett támogatások Hajléktalanok támogatása Alapellátási formák Szakosított ellátási formák VII. Életvezetési útmutató Alapszolgáltatások Életvezetési tanácsadás A szolgáltatás fıbb területei VIII. Hasznos tanácsok IX. Csepeli segítı és szociális intézmények Kórház Államigazgatás Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ÁNTSZ Kerületi Intézete X. Jogszabálygyőjtemény XI. Utószó XII. Melléklet évi támogatási táblázatok

5 I. Bevezetés Az Európai Unió, amelynek immár 25 ország köztük hazánk is tagja, 2000-ben együttmőködési irányelveket fogadott el a társadalmi kirekesztés káros hatásainak csökkentése céljából, hogy így elısegítse többek között a forrásokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, lehetıleg mindenki számára. Az együttmőködés sok más területtel ellentétben, nem jogharmonizáción- azaz szabványosításon alapul, hanem a tagállamok szuverenítására való tekintettel a kölcsönös tanulást és tapasztalatcserét helyezi a középpontba. Ennek keretében hazánk a évekre kidolgoztatta a Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért címő munkát, amely útmutatást tartalmaz a szociális kiadások célszerő és a lehetıségekhez mérten igazságos felhasználására. Óriási összegekrıl van szó. A nemzeti össztermék GDP szociális célra fordított része az egész érték 20%-át teszi ki (2001-es adat). Ez a népgazdasági szintő adat az egyszerő állampolgár számára aligha felfogható, de azonnal érzékelhetıvé válik, ha tudjuk, hogy országos átlagban a munkajövedelmek 71%-ot, a társadalmi jövedelmek 28%-át tették ki a lakosság összes jövedelmének 2002-ben (a tıkejövedelmek értéke elhanyagolhatóan csekély). A társadalmi jövedelmek meghatározó hányada pedig szociális célra kerül elosztásra. Az egy fıre jutó jóléti kiadások nagysága természetesen elsırendő fontosságú. Ez hazánkban az Európai Unió régebbi tagjainál felhasznált érték alig egyharmada (2001-es adat). Egy tájékoztató füzet ezt aligha növelheti meg. Az sem lehet feladata, hogy az elosztás- állami intézkedésekben rögzített arányait módosítsa. Szerény célkitőzése csak annyi lehet, hogy a meglévı forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést megkönnyítse, kényelmesebbé, elterjedt kifejezéssel élve egy kicsit kevésbé macerássá tegye. Ha valaki a füzetet forgatva megtalálja a szociális kiadások általa felhasználható kis szeletét, akkor a kiadványra fordított nyomdaköltség nem volt hiábavaló. 5

6 II. Létbiztonságot adó ellátások Ebben a fejezetben azokat az anyagi javakat nyújtó családi és egyéni támogatásokat mutatjuk be, melyek már a születéstıl igénybe vehetık, életünk során, annak bármely szakaszában segítséget nyújthatnak, pl. betegség, öregség, váratlanul bekövetkezett veszélyeztetı helyzetek esetén. A családtámogatási rendszer jelentısen változott. Segítséget kívánunk adni, hogy az új rendszer minél átláthatóbb, megismerhetıbb lehessen. Gyermekek után járó ellátások Anyasági támogatás A támogatást az a nı veheti igénybe, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal (kivéve koraszülésnél) terhesgondozáson vett részt. Örökbefogadó szülı és gyám esetén más szabályozás az irányadó. Igénylés menete: Igénybejelentés anyasági támogatásra címő formanyomtatványt kitöltve kell eljuttatni a szülést követı 180 napon belül a munkáltató kifizetıhelyéhez, vagy ha az nincs, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségéhez (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Orvosi igazolást mellékelni kell, hogy a terhesgondozáson milyen rendszerességgel vett részt, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell nyújtani. Összege: a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-ával (2008-ban Ft), ikergyermekeknél 300 %-ával (2008-ban Ft) (1998. évi LXXXIV. törvény) Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény január 1-jétıl minden újszülött magyar polgárnak jár. Azzal a céllal jött létre a támogatás, hogy a nagykorúság kezdetén (18. életév) könnyebb legyen a fiatalok életkezdése, továbbtanulás, pályaválasztás, otthonteremtés, vagy családalapítás esetén. Igénylés menete: a Magyar Államkincstár a születést követı hónap 18. munkanapja elıtt a gyermek nevére kincstári számlát nyit, melyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A szülık értesítést kapnak levélben a számla megnyitásáról. A szülı Start-számlát nyithat a gyermeknek valamelyik banknál, vagy befektetési szolgáltatónál. A választott intézmény értesíti a Kincstárat, mely ezután a megnyitott számlára utalja az állami támogatást. A Start-számla elınye, hogy évente be lehet fizetni egy meghatározott összeget (összesen legfeljebb Ft), mely után további állami támogatás jár. Általános esetben a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi Ft. A Budapest-Csepel Önkormányzata Ft-tal egészíti ki az állami támogatást csepeli állandó bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában, a kerületben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú gyermek esetében, feltéve, hogy január 1. napján, illetıleg azt követıen született, 6

7 a támogatás igénylésére jogosult személy, a gyermek születésének idıpontjában, a kerületben állandó bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában, a kerületben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezett. A gyermek számlájára befizetett összegek és azok hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltésétıl vehetık fel. Összege: 2008-ban Ft állami támogatás. Az igazoltan hátrányos helyetben lévı gyermekek 7. és 14. életévükben kiegészítı támogatást kapnak. (2005. évi CLXXIV. törvény) Biztosított szülıt megilletı ellátások 1. Terhességi-gyermekágyi segély Az a nı igényelheti, aki a szülést megelızı két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a szülés napján is az. Összege és idıtartama: a szülési szabadság idıtartamára jár (168 nap), összege a napi átlagkereset 70 %-a, melybıl csak személyi jövedelemadó elıleget vonnak le. Igénylése: az igényt be kell jelenteni a munkáltatónak, az összeget az illetékes kifizetıhely folyósítja. (1997. évi LXXXIII. törvény) 2. Gyermekgondozási díj (GYED) Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthetı szülı - anya vagy akár az apa is - a gyermek két éves koráig veheti igénybe az ellátást. A terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét, vagy az annak megfelelı idıtartamot követıen folyósítható az egyik szülı részére. A szülési szabadság lejárta, vagy a szüléstıl számított 24 hét eltelte után folyósítható. Igénybevételének feltétele, hogy csak az a szülı veheti igénybe, aki a saját háztartásában neveli a gyermekét, a biztosított szülınek a GYED igénylését (a szülıanya esetében a szülést) megelızı két évben legalább 180 napon át, biztosítottnak kellett lennie. Az ellátás igénylésekor figyelni kell, hogy ha ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejőleg terhességi-gyermekágyi segélyre, táppénzre vagy baleseti táppénzre, gyermekgondozási támogatásra (gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás), illetve gyermekgondozási díjra is jogosult az igénylı, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Nem jár az ellátás azoknak, akik többek között bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végeznek (kivéve a szerzıi jogi védelem alatt álló alkotásért járó díjazást) vagy hatósági engedélyhez kötött keresıtevékenységet személyesen folytatnak; munkavégzés nélkül megkapják teljes keresetüket, a gyermeküket napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsödében, családi napköziben) helyezték el. Összege: a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de maximális összege, havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. (2008. január 1-étıl forint.) Megállapításánál jövedelemként csak azt az összeget lehet figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 7

8 Igénylése: írásban - az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezéső nyomtatványon kell igényelni a biztosítás fennállása alatt a foglalkoztatónál. Ezzel egyidejőleg be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, melynek hátoldalán rögzítik az igénylés tényét. A folyósított gyermekgondozási díj után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, csak nyugdíjjárulékot. Folyósításának idejét figyelembe kell venni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idıként. Kapcsolódó kedvezmény: aki az állami felsıoktatási intézményekben az adott félév (oktatási idıszak) elsı napján gyermekgondozási díjban részesül, és alapképzésben, kiegészítı alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vesz részt, nem köteles költségtérítést fizetni. (1997. évi LXXXIII. törvény) 3. Gyermekápolási táppénz Igénybevehetı lehet az anya, illetve az apa is az alábbiak szerint: egy évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén a gyermek egy éves koráig korlátlan idıtartamban, 1 és 3 év közötti beteg gyermeknél éventként és gyermekenként 84 naptári napig, 3 és 6 év között éventként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 84) naptári napon át, 6 és 12 év közötti gyermek esetén éventként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 28) naptári napon át. Amenniyben más ellátásra is (pl. GYED) jogosult a szülı, választása alapján csak az egyiket veheti igénybe. (1997. évi LXXXIII. törvény) Gyermekgondozási támogatások A megélhetést segítı havi rendszerességő ellátások. 1. Gyermekgondozási segély (GYES) A gyermek 3 éves koráig igényelheti a szülı (anya, vagy apa), ikergyermekeknél, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetében a korhatár emelkedik. A nagyszülı is igényelheti, ha a gyermek betöltötte az egyéves kort, a nagyszülı megfelel a szülıvel együtt a jogosultsági feltételeknek, a gyermek a szülık gondozásában van, valamint a szülık lemondanak a GYES-rıl. Összege: a gyermekszámtól függyetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezı (2008-ban Ft havonta). Ikergyermekek esetén a nyugdíjminimum 200%-a (2008-ban Ft). Az összegbıl 8.5% nyugdíjjárulékot vonnak le, így folyosításának idıtartama szolgálati idınek számít tól változott a GYES melletti munkavégzés szabályozása, e szerint a szülı a gyermek egy éves korától (kivéve gyám) idıbeli korlátozás nélkül folytathat keresı tevékenységet. Nagyszülı nem vállalhat keresı tevékenységet a gyermek 3 éves koráig. Igénylése: Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra címő formanyomtatványon a munkáltató kifizetıhelyén, vagy ennek hiányában a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az ellátás iránti igényt minden esetben írásban kell benyújtani. (1998. évi LXXXIV. törvény) 8

9 2. Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az a szülı (anya, vagy apa), nevelıszülı, vagy yám igényelheti, aki saját háztartásában három, vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétıl 8. életévéig jár. Összege: a gyermekszámtól függyetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezı (2008-ban Ft havonta). Az összegbıl 8.5% nyugdíjjárulékot vonnak le, így folyosításának idıtartama szolgálati idınek számít. Igénylése: Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra címő formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az igényt írásban kell benyújtani a születési anyakönyvi kivonattal és egyéb szükséges dokumentummalm, (pl. gyámkirendelı határozat) együtt. A támogatás folyósítása mellett a gyermeket napi 5 órán túl nem lehet napközbeni ellátást nyújtó intézményben elhelyezni. A támogatásban részesülı szülı napi 4 órán túl munkát nem vállalhat, kivéve, ha a munkavégzés othonában történik. Ekkor idıbeli korlát nincs. (1998. évi LXXXIV. törvény) Családi pótlék Családi pótlék igénylésére jogosult a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel a vér szerinti, örökbe fogadó szülı (anya, vagy apa), a szülıvel együtt élı házastárs, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, ha az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı, gyám, akihez gyermeket a gyámhivatal ideiglenes hatállyal elhelyezte, a sociáis intézmény vezetıje az intézményben elhelyezett gyermek után. Az után a gyermek után folyósítható, aki még nem tanköteles, tankötelezettsége még nem szőnt meg, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, annak a tanévnek a végéig, amelynek idıtartama alatt betölti a 23. életévét. Összege: emelésérıl az országgyőlésnek legalább évente egy alkalommal döntenie kell január 1-tıl havonta egygyermekes család esetén Ft egy gyermeket nevelı egyedülálló esetén Ft kétgyermekes család esetén gyermekenként Ft két gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként Ft három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként Ft három vagy több gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként Ft tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élı, továbbá nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után Ft tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után Ft tarósan beteg, iletve súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén Ft gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élı, továbbá nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett nem 9

10 tartósan beteg, illetve nem súlyosan fogyatékos, továbbá ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetében Ft az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató nagykorú személynek, annak a tanévnek a végéig, amelynek idıtartama alatt betölti a 23. életévét (akinek mindkét szülıje elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élı hajadon, nıtlen, elvált vagy házastársától különélı szülıje elhunyt, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbıl, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szőnt meg) Ft Az ellátást teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani. Igénylése: Igénybejelentés családi pótlékra címő formanyomtatványon a munkáltató kifizetıhelyén, vagy ennek hiányában a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az ellátás iránti igényt minden esetben írásban kell benyújtani. Ha a benyújtást követıen változik a gyerekszám, azt közölni kell a Bejelentés a gyerkszám változásáról címő formanyomtatványon. Magasabb öszegő családi pótlék igényelhetı tartósanbeteg, illetve fogyatékos személy esetén külön feltételek megléte mellett, valamint orvosi igazolással. (1998. évi LXXXIV. törvény) Gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások 1. Családi adókedvezmény Az a három-, vagy többgyermekes szülı jogosult a kedvezményre, akinek jövedelme nem éri el három gyermek esetén az évi 6 millió forintot, mely összeghatár gyermekenként Ft-tal nı. Összege: gyermekenként Ft havonta. A terhesség 91. napjától is beleszámít a gyermek a kedvezmény megállapításánál. (1995. évi CXVII. törvény) 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A kedvezmény célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a normatív étkezési térítési díjkedvezmény, az egyszeri támogatás, valamint normatív alapon az ingyenes tankönyv igénybevételére. Az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják, bölcsıdében, óvodában és iskolában (1-4. osztály) az étkezési normatív kedvezményt, évi kétszeri (július és november hónapban) Ft támogatást, ingyenes tankönyvet (1-13. osztályosok számára) igényelhet. Igényelhetı: a jogosultság megállapítását a szülı, vagy már nagykorú személy a Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál kérheti. A jogoslutságot a jegyzı állapíthatja meg 1 évre. A kedvezményre való jogosultság feltételei: a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (2008-ban Ft). ha a gyermeket egyedülálló szülı, vagy más törvényes képviselı gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 10

11 ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét nem töltötte be, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, minden más esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át (2008-ban Ft). Egyes esetekben a vagyoni helyzet vizsgálatára is sor kerülhet. (1997. évi XXXI. törvény) Annak a gyermeknek, illetve fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a Budapest-Csepel Önkormányzatának jegyzıje még júliusban, illetve novemberben egyszeri támogatást folyósít. A támogatás összege 2007-ben gyermekenként 5.000,- Ft. 3. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámja jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a Budapest-Csepel Önkormányzatának jegyzıje állapítja meg határozatlan idıre, ha a gyám csepeli lakos. A jogosultság feltételeit a jegyzı évente legalább egyszer felülvizsgálja. Összege: havonta és gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a (2008-ban Ft) (6/2006. (I.13.) kormányrendelet) 4. Apa mukaidı-kedvezménye A Munka Törvénykönyve szabályozza, hogy gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidı-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésıbb a születést követı második hónap végéig kérésének megfelelı idıpontban köteles a munkáltató kiadni. (Akkor is, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.) A munkaidı-kedvezmény idejére távolléti díj jár. (Apa alatt a szülıi felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti, vagy örökbe fogadó apát kell érteni.) (1992. évi XII. törvény) 5. Gyermekek után járó pótszabadság A családban lévı 16 évesnél fiatalabb gyermekek (beleértve az örökbefogadott, nevelt, vagy gondozott gyermekeket is) számától függıen - a szülık döntése alapján, az érintett gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét egyedül nevelı szülıt - pótszabadságilleti meg, amely egy gyermek után évente 2, két gyermek után évente 4, kettınél több gyermek után összesen 7 munkanap. A gyermekek után járó pótszabadság idejére az azt igénybe vevı munkavállaló (anya, vagy apa) részére távolléti díjat kell fizetni. (1992. évi XII. törvény) 11

12 6. Renkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli helyzetbe került, igényelheti. A jogosultságot a Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselı Testülete bírálja el. A támogatásban az a gyermek részesíthetı, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (2008-ban, Ft) gyermekét egyedül nevelı szülı esetén kétszeresét (2008-ban Ft) nem haladja meg. Összege: egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint Ft, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Kivételes esetben a Polgármester az értékhatároktól egyedi mérlegelés alapján eltekinthet, különösen a támogatással érintett gyermek egészségi állapotára, a család létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az adott helyzetben legindokoltabb formában (pénzben, természetben) kell nyújtani. A támogatás megállapítása kérelemre, valamint hivatalból is történhet. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 18. évüket betöltött oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetében az intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, az óvodai nevelésben, általános iskolai- és középfokú oktatásban részt vevı kiskorúak esetében a gyermekvédelmi felelıs és az óvonı/osztályfınök javaslatát, véleményét, tartósan beteg gyermek esetében a magasabb emelt összegő családi pótlék igényléséhez szükséges szakorvos által kiállított igazolás másolatát, minden olyan egyéb igazolás másolatát, mely a támogatási jogosultságot megalapozhatja (különösen: kórházi zárójelentés, orvosi szakvélemény, stb) (1997. évi XXXI. törvény, 26/2003. (X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete) 7. Otthonteremtési támogatás Az otthonteremtési támogatás az átmeneti vagy a tartós nevelésbıl kikerült, 24. évüket még be nem töltött nagykorú fiataloknak (a továbbiakban: fiatal felnıtt) nyújt segítséget a lakáshoz jutásban, illetve tartós lakhatásuk megoldásában. Jogosult az a fiatal felnıtt, akinek legalább kétéves idıtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szőnt meg, és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét. Akkor is jogosult a fiatal felnıtt a támogatásra, ha a két évnél rövidebb idıtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a szülı, vagy mindkét szülı felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a szülı, vagy mindkét szülı elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülıje, a gyermek ismeretlen szülıktıl származik, feltéve, mindhárom esetben, hogy a gyermek nevelésérıl kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni Igényelhetı: a kerületi gyámhivatalnál. A gyámhivatal köteles a gyermeket nagykorúságának elérése elıtt 6 hónappal írásban tájékoztatni az otthonteremtési támogatás lehetıségérıl. Összege: a három évnél rövidebb idıtartalmú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosa, a három évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30-szorosa, a négy évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szerese, 12

13 az öt évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szerese. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008-ban Ft A fiatal felnıtt köteles az otthonteremtési támogatás - gyámhivatal által elfogadott célra történı - felhasználásáról a szerzıdés (pl. adásvételi vagy bérleti szerzıdés) megkötésétıl számított 30 napon belül, de legkésıbb a támogatás megállapításától számított 1 éven belül elszámolni. Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozó a támogatásról történı elszámolásig, de legfeljebb egy évig köteles segítséget nyújtani Az utógondozó - a Szociális Szolgálattal együttmőködve - az élet minden területén támogatja a fiatalt. (1997. évi XXXI. törvény) 8. Gyermektartásdíj megelılegezése Amennyiben a bíróság által már megállapított tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a részére szükséges tartást biztosítani, lehetıség van annak megelılegezésére. Ebben az esetben a szülı akkor is hozzájut a tartásdíj összegéhez, ha a fizetésére kötelezett személy azt nem fizeti meg idıben. A kötelezett visszafizetési kötelezettségével az állam folyósítja a megállapított összeget, feltéve, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.(2008-ban Ft) Igényelhetı: a kerületi gyámhivatalnál, mely a bírósági határozat alapján állapítja meg a támogatást. (1997. évi XXXI. törvény) 9. Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye A gyermekétkeztetés esetén biztosítják a bölcsıdés, az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, az oktatási intézményben 5. évfolyamtól tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%- át, a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át. A kedvezmény csak egy kritérium alapján vehetı igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény, ha arra tanulói szerzıdése alapján már jogosult, illetve nem Budapest-Csepel Önkormányzata által mőködtetett nevelési-oktatási intézmény nappali jellegő szolgáltatásait veszi igénybe. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedı ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehetı igénybe a normatív kedvezmény. A térítési díj kedvezmény iránti kérelmek beadása folyamatos, a kedvezményekre való jogosultság a kérelmek elıterjesztését követı hónap elsı napjával keletkezik. A kérelem méltányosságból is benyújtható. A kedvezményre való kérelmet az Intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. (26/2003. (X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete) 13

14 10. Ingyenes tankönyvellátás Jogosult normatív alapon tankönyvre a nappali rendszerő oktatásban résztvevı tartósan beteg, három vagy többgyermekes családban élı, továbbá egyedül álló szülı által nevelt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanuló. A normatív kedvezményre való jogosultságot a folyósított családi pótlékról a családtámogatási kifizetıhely által kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszőnt, szakorvosi igazolással, egyedülálló szülı esetén a szülı által tett nyilatkozattal, fogyatékosság esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az errıl szóló határozattal kell igazolni. Igénybevétel: az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése elıtt, az iskola által meghatározott idıben kell bejelenteni. Ha a bejelentés késıbbi idıpontban történik beleértve az iskolaváltást is az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni. Szociális rászorultságtól függı ellátások A kérelem elbírálására ha a szociális törvény, vagy a 63/2006. (III.27.) Kormány rendelete másként nem rendelkezik az a szociális hatáskört gyakorló szerv köteles, amelynek a területén a kérelmerı lakik. Az igénylı lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerüen lakik. Pénzbeli ellátások 1. Szociális ösztöndíj Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson a tanulmányokat folytató gyermekek, illetve fiatal felnıttek részére, biztosítva ezzel kiemelkedınek számító tanulmányi eredményük folyamatos megtartását, egyben részlegesen tehermentesítse az érintett családok anyagi megterheléseit az iskoláztatás költségei tekintetében. Jogosult azok a 25 év alatti gyermekek, fiatal felnıttek és törvényes képviselıik, akik a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. A jogosultság tanulmányi átlaghoz van kötve (4,5), valamint meg van határozva az iskola típusa, osztályai, amelyet a gyermek, vagy fiatal felnıtt folyamatosan látogat, ezen kívül vizsgálják a család jövedelmi helyzetét is.. Igényelhetı: a támogatás iránti igényt Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton lehet benyújtani a meghatározott igénylılapot kitöltve az azon felsorolt mellékletek/igazolások csatolásával. A támogatás iránti kérelmek minden naptári év augusztus 1. és szeptember 15. napja között nyújthatók be. A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezınek igazolnia kell saját, valamint családja jövedelmi viszonyait. A Polgármester a jogosultsági feltételek megléte, ellenırzése, illetve a szociális körülmények vizsgálata céljából szükség szerint környezettanulmányt készíthet. A támogatási jogosultság idıtartama a kérelem benyújtásának évében kezdıdı tanév végéig tart, idıtartama maximálisan 10 hónap. Összege: a Polgármester az ösztöndíjról határozatban dönt. A megállapított támogatás postai úton kerül átutalásra a jogosult lakcímére három egyenlı részletben, minden év október, január, valamint április hónapjának utolsó napjáig. A támogatás az öregségi nyugdíj 14

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Nyugdíjasok hírlevele

Nyugdíjasok hírlevele Nyugdíjasok hírlevele AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ADHATÓ TÁMOGATÁSOK Pénzbeli ellátások A már nyugdíjas személyek is kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amely miatt átmenetileg segítségre szorulnak. Nyugellátásuk

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné Közgyógyellátás Ügyintéző: Vincze Imréné A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

(6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és

(6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2013.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nyársapát Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/1997. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben