CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS"

Átírás

1 CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek humánerıforrás fejlesztése projekt keretében

2 CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS MIT KELL TUDNI A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL? Budapest,

3 Szerkesztette: Gáborné Aczél Ágnes A kiadvány elkészítésében közremőködötek: Csepeli Szociális Szolgálat munkatársai 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 II. Létbiztonságot adó ellátások... 6 Gyermekek után járó ellátások... 6 Anyasági támogatás... 6 Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény... 6 Biztosított szülıt megilletı ellátások... 7 Gyermekgondozási támogatások... 8 Családi pótlék... 9 Gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások Szociális rászorultságtól függı ellátások Pénzbeli ellátások Természetben nyújtott ellátások Egyéb szociális ellátások Nyugdíj és hozzátartozói ellátások III. Gyermekvédelmi szolgáltatások Mikor beszélünk egy gyermek veszélyeztetettségérıl? A gyermekvédelmi gondoskodás formái (alap- és szakellátások) Gyermekjóléti alapellátások: Gyermekvédelmi szakellátások: Hatósági intézkedések: IV. Idıs és fogyatékos emberek segítése Személyes gondoskodást nyújtó ellátások idıseknek Alapellátási formák Szakosított ellátási formák Fogyatékos embereket segítı - támogató ellátások, igényelhetı szolgáltatások Fogyatékos embereket segítı egyéb támogatások V. A munka világa - munkanélküliség, álláskeresés Hasznos tudnivalók Munkanélküliség Szakképesítés megszerzése Munkanélkülieket segítı intézmények Álláskeresés Álláskeresık részére nyújtható ellátások és támogatási lehetıségek VI. Lakhatás és adósságkezelés Lakásfenntartás körébe tartózó támogatások és az ezekhez való hozzájutás feltételei Lakásfenntartási támogatások Hátralékkal rendelkezı családok részére fizetett támogatások Hajléktalanok támogatása Alapellátási formák Szakosított ellátási formák VII. Életvezetési útmutató Alapszolgáltatások Életvezetési tanácsadás A szolgáltatás fıbb területei VIII. Hasznos tanácsok IX. Csepeli segítı és szociális intézmények Kórház Államigazgatás Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ÁNTSZ Kerületi Intézete X. Jogszabálygyőjtemény XI. Utószó XII. Melléklet évi támogatási táblázatok

5 I. Bevezetés Az Európai Unió, amelynek immár 25 ország köztük hazánk is tagja, 2000-ben együttmőködési irányelveket fogadott el a társadalmi kirekesztés káros hatásainak csökkentése céljából, hogy így elısegítse többek között a forrásokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, lehetıleg mindenki számára. Az együttmőködés sok más területtel ellentétben, nem jogharmonizáción- azaz szabványosításon alapul, hanem a tagállamok szuverenítására való tekintettel a kölcsönös tanulást és tapasztalatcserét helyezi a középpontba. Ennek keretében hazánk a évekre kidolgoztatta a Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért címő munkát, amely útmutatást tartalmaz a szociális kiadások célszerő és a lehetıségekhez mérten igazságos felhasználására. Óriási összegekrıl van szó. A nemzeti össztermék GDP szociális célra fordított része az egész érték 20%-át teszi ki (2001-es adat). Ez a népgazdasági szintő adat az egyszerő állampolgár számára aligha felfogható, de azonnal érzékelhetıvé válik, ha tudjuk, hogy országos átlagban a munkajövedelmek 71%-ot, a társadalmi jövedelmek 28%-át tették ki a lakosság összes jövedelmének 2002-ben (a tıkejövedelmek értéke elhanyagolhatóan csekély). A társadalmi jövedelmek meghatározó hányada pedig szociális célra kerül elosztásra. Az egy fıre jutó jóléti kiadások nagysága természetesen elsırendő fontosságú. Ez hazánkban az Európai Unió régebbi tagjainál felhasznált érték alig egyharmada (2001-es adat). Egy tájékoztató füzet ezt aligha növelheti meg. Az sem lehet feladata, hogy az elosztás- állami intézkedésekben rögzített arányait módosítsa. Szerény célkitőzése csak annyi lehet, hogy a meglévı forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést megkönnyítse, kényelmesebbé, elterjedt kifejezéssel élve egy kicsit kevésbé macerássá tegye. Ha valaki a füzetet forgatva megtalálja a szociális kiadások általa felhasználható kis szeletét, akkor a kiadványra fordított nyomdaköltség nem volt hiábavaló. 5

6 II. Létbiztonságot adó ellátások Ebben a fejezetben azokat az anyagi javakat nyújtó családi és egyéni támogatásokat mutatjuk be, melyek már a születéstıl igénybe vehetık, életünk során, annak bármely szakaszában segítséget nyújthatnak, pl. betegség, öregség, váratlanul bekövetkezett veszélyeztetı helyzetek esetén. A családtámogatási rendszer jelentısen változott. Segítséget kívánunk adni, hogy az új rendszer minél átláthatóbb, megismerhetıbb lehessen. Gyermekek után járó ellátások Anyasági támogatás A támogatást az a nı veheti igénybe, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal (kivéve koraszülésnél) terhesgondozáson vett részt. Örökbefogadó szülı és gyám esetén más szabályozás az irányadó. Igénylés menete: Igénybejelentés anyasági támogatásra címő formanyomtatványt kitöltve kell eljuttatni a szülést követı 180 napon belül a munkáltató kifizetıhelyéhez, vagy ha az nincs, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségéhez (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Orvosi igazolást mellékelni kell, hogy a terhesgondozáson milyen rendszerességgel vett részt, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell nyújtani. Összege: a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-ával (2008-ban Ft), ikergyermekeknél 300 %-ával (2008-ban Ft) (1998. évi LXXXIV. törvény) Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény január 1-jétıl minden újszülött magyar polgárnak jár. Azzal a céllal jött létre a támogatás, hogy a nagykorúság kezdetén (18. életév) könnyebb legyen a fiatalok életkezdése, továbbtanulás, pályaválasztás, otthonteremtés, vagy családalapítás esetén. Igénylés menete: a Magyar Államkincstár a születést követı hónap 18. munkanapja elıtt a gyermek nevére kincstári számlát nyit, melyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A szülık értesítést kapnak levélben a számla megnyitásáról. A szülı Start-számlát nyithat a gyermeknek valamelyik banknál, vagy befektetési szolgáltatónál. A választott intézmény értesíti a Kincstárat, mely ezután a megnyitott számlára utalja az állami támogatást. A Start-számla elınye, hogy évente be lehet fizetni egy meghatározott összeget (összesen legfeljebb Ft), mely után további állami támogatás jár. Általános esetben a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi Ft. A Budapest-Csepel Önkormányzata Ft-tal egészíti ki az állami támogatást csepeli állandó bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában, a kerületben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú gyermek esetében, feltéve, hogy január 1. napján, illetıleg azt követıen született, 6

7 a támogatás igénylésére jogosult személy, a gyermek születésének idıpontjában, a kerületben állandó bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában, a kerületben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezett. A gyermek számlájára befizetett összegek és azok hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltésétıl vehetık fel. Összege: 2008-ban Ft állami támogatás. Az igazoltan hátrányos helyetben lévı gyermekek 7. és 14. életévükben kiegészítı támogatást kapnak. (2005. évi CLXXIV. törvény) Biztosított szülıt megilletı ellátások 1. Terhességi-gyermekágyi segély Az a nı igényelheti, aki a szülést megelızı két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a szülés napján is az. Összege és idıtartama: a szülési szabadság idıtartamára jár (168 nap), összege a napi átlagkereset 70 %-a, melybıl csak személyi jövedelemadó elıleget vonnak le. Igénylése: az igényt be kell jelenteni a munkáltatónak, az összeget az illetékes kifizetıhely folyósítja. (1997. évi LXXXIII. törvény) 2. Gyermekgondozási díj (GYED) Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthetı szülı - anya vagy akár az apa is - a gyermek két éves koráig veheti igénybe az ellátást. A terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét, vagy az annak megfelelı idıtartamot követıen folyósítható az egyik szülı részére. A szülési szabadság lejárta, vagy a szüléstıl számított 24 hét eltelte után folyósítható. Igénybevételének feltétele, hogy csak az a szülı veheti igénybe, aki a saját háztartásában neveli a gyermekét, a biztosított szülınek a GYED igénylését (a szülıanya esetében a szülést) megelızı két évben legalább 180 napon át, biztosítottnak kellett lennie. Az ellátás igénylésekor figyelni kell, hogy ha ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejőleg terhességi-gyermekágyi segélyre, táppénzre vagy baleseti táppénzre, gyermekgondozási támogatásra (gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás), illetve gyermekgondozási díjra is jogosult az igénylı, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Nem jár az ellátás azoknak, akik többek között bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végeznek (kivéve a szerzıi jogi védelem alatt álló alkotásért járó díjazást) vagy hatósági engedélyhez kötött keresıtevékenységet személyesen folytatnak; munkavégzés nélkül megkapják teljes keresetüket, a gyermeküket napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsödében, családi napköziben) helyezték el. Összege: a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de maximális összege, havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. (2008. január 1-étıl forint.) Megállapításánál jövedelemként csak azt az összeget lehet figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 7

8 Igénylése: írásban - az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezéső nyomtatványon kell igényelni a biztosítás fennállása alatt a foglalkoztatónál. Ezzel egyidejőleg be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, melynek hátoldalán rögzítik az igénylés tényét. A folyósított gyermekgondozási díj után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, csak nyugdíjjárulékot. Folyósításának idejét figyelembe kell venni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idıként. Kapcsolódó kedvezmény: aki az állami felsıoktatási intézményekben az adott félév (oktatási idıszak) elsı napján gyermekgondozási díjban részesül, és alapképzésben, kiegészítı alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vesz részt, nem köteles költségtérítést fizetni. (1997. évi LXXXIII. törvény) 3. Gyermekápolási táppénz Igénybevehetı lehet az anya, illetve az apa is az alábbiak szerint: egy évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén a gyermek egy éves koráig korlátlan idıtartamban, 1 és 3 év közötti beteg gyermeknél éventként és gyermekenként 84 naptári napig, 3 és 6 év között éventként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 84) naptári napon át, 6 és 12 év közötti gyermek esetén éventként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 28) naptári napon át. Amenniyben más ellátásra is (pl. GYED) jogosult a szülı, választása alapján csak az egyiket veheti igénybe. (1997. évi LXXXIII. törvény) Gyermekgondozási támogatások A megélhetést segítı havi rendszerességő ellátások. 1. Gyermekgondozási segély (GYES) A gyermek 3 éves koráig igényelheti a szülı (anya, vagy apa), ikergyermekeknél, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetében a korhatár emelkedik. A nagyszülı is igényelheti, ha a gyermek betöltötte az egyéves kort, a nagyszülı megfelel a szülıvel együtt a jogosultsági feltételeknek, a gyermek a szülık gondozásában van, valamint a szülık lemondanak a GYES-rıl. Összege: a gyermekszámtól függyetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezı (2008-ban Ft havonta). Ikergyermekek esetén a nyugdíjminimum 200%-a (2008-ban Ft). Az összegbıl 8.5% nyugdíjjárulékot vonnak le, így folyosításának idıtartama szolgálati idınek számít tól változott a GYES melletti munkavégzés szabályozása, e szerint a szülı a gyermek egy éves korától (kivéve gyám) idıbeli korlátozás nélkül folytathat keresı tevékenységet. Nagyszülı nem vállalhat keresı tevékenységet a gyermek 3 éves koráig. Igénylése: Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra címő formanyomtatványon a munkáltató kifizetıhelyén, vagy ennek hiányában a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az ellátás iránti igényt minden esetben írásban kell benyújtani. (1998. évi LXXXIV. törvény) 8

9 2. Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az a szülı (anya, vagy apa), nevelıszülı, vagy yám igényelheti, aki saját háztartásában három, vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétıl 8. életévéig jár. Összege: a gyermekszámtól függyetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezı (2008-ban Ft havonta). Az összegbıl 8.5% nyugdíjjárulékot vonnak le, így folyosításának idıtartama szolgálati idınek számít. Igénylése: Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra címő formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az igényt írásban kell benyújtani a születési anyakönyvi kivonattal és egyéb szükséges dokumentummalm, (pl. gyámkirendelı határozat) együtt. A támogatás folyósítása mellett a gyermeket napi 5 órán túl nem lehet napközbeni ellátást nyújtó intézményben elhelyezni. A támogatásban részesülı szülı napi 4 órán túl munkát nem vállalhat, kivéve, ha a munkavégzés othonában történik. Ekkor idıbeli korlát nincs. (1998. évi LXXXIV. törvény) Családi pótlék Családi pótlék igénylésére jogosult a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel a vér szerinti, örökbe fogadó szülı (anya, vagy apa), a szülıvel együtt élı házastárs, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, ha az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı, gyám, akihez gyermeket a gyámhivatal ideiglenes hatállyal elhelyezte, a sociáis intézmény vezetıje az intézményben elhelyezett gyermek után. Az után a gyermek után folyósítható, aki még nem tanköteles, tankötelezettsége még nem szőnt meg, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, annak a tanévnek a végéig, amelynek idıtartama alatt betölti a 23. életévét. Összege: emelésérıl az országgyőlésnek legalább évente egy alkalommal döntenie kell január 1-tıl havonta egygyermekes család esetén Ft egy gyermeket nevelı egyedülálló esetén Ft kétgyermekes család esetén gyermekenként Ft két gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként Ft három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként Ft három vagy több gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként Ft tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élı, továbbá nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után Ft tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után Ft tarósan beteg, iletve súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén Ft gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élı, továbbá nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett nem 9

10 tartósan beteg, illetve nem súlyosan fogyatékos, továbbá ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetében Ft az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató nagykorú személynek, annak a tanévnek a végéig, amelynek idıtartama alatt betölti a 23. életévét (akinek mindkét szülıje elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élı hajadon, nıtlen, elvált vagy házastársától különélı szülıje elhunyt, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbıl, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szőnt meg) Ft Az ellátást teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani. Igénylése: Igénybejelentés családi pótlékra címő formanyomtatványon a munkáltató kifizetıhelyén, vagy ennek hiányában a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az ellátás iránti igényt minden esetben írásban kell benyújtani. Ha a benyújtást követıen változik a gyerekszám, azt közölni kell a Bejelentés a gyerkszám változásáról címő formanyomtatványon. Magasabb öszegő családi pótlék igényelhetı tartósanbeteg, illetve fogyatékos személy esetén külön feltételek megléte mellett, valamint orvosi igazolással. (1998. évi LXXXIV. törvény) Gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások 1. Családi adókedvezmény Az a három-, vagy többgyermekes szülı jogosult a kedvezményre, akinek jövedelme nem éri el három gyermek esetén az évi 6 millió forintot, mely összeghatár gyermekenként Ft-tal nı. Összege: gyermekenként Ft havonta. A terhesség 91. napjától is beleszámít a gyermek a kedvezmény megállapításánál. (1995. évi CXVII. törvény) 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A kedvezmény célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a normatív étkezési térítési díjkedvezmény, az egyszeri támogatás, valamint normatív alapon az ingyenes tankönyv igénybevételére. Az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják, bölcsıdében, óvodában és iskolában (1-4. osztály) az étkezési normatív kedvezményt, évi kétszeri (július és november hónapban) Ft támogatást, ingyenes tankönyvet (1-13. osztályosok számára) igényelhet. Igényelhetı: a jogosultság megállapítását a szülı, vagy már nagykorú személy a Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál kérheti. A jogoslutságot a jegyzı állapíthatja meg 1 évre. A kedvezményre való jogosultság feltételei: a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (2008-ban Ft). ha a gyermeket egyedülálló szülı, vagy más törvényes képviselı gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 10

11 ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét nem töltötte be, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, minden más esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át (2008-ban Ft). Egyes esetekben a vagyoni helyzet vizsgálatára is sor kerülhet. (1997. évi XXXI. törvény) Annak a gyermeknek, illetve fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a Budapest-Csepel Önkormányzatának jegyzıje még júliusban, illetve novemberben egyszeri támogatást folyósít. A támogatás összege 2007-ben gyermekenként 5.000,- Ft. 3. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámja jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a Budapest-Csepel Önkormányzatának jegyzıje állapítja meg határozatlan idıre, ha a gyám csepeli lakos. A jogosultság feltételeit a jegyzı évente legalább egyszer felülvizsgálja. Összege: havonta és gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a (2008-ban Ft) (6/2006. (I.13.) kormányrendelet) 4. Apa mukaidı-kedvezménye A Munka Törvénykönyve szabályozza, hogy gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidı-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésıbb a születést követı második hónap végéig kérésének megfelelı idıpontban köteles a munkáltató kiadni. (Akkor is, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.) A munkaidı-kedvezmény idejére távolléti díj jár. (Apa alatt a szülıi felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti, vagy örökbe fogadó apát kell érteni.) (1992. évi XII. törvény) 5. Gyermekek után járó pótszabadság A családban lévı 16 évesnél fiatalabb gyermekek (beleértve az örökbefogadott, nevelt, vagy gondozott gyermekeket is) számától függıen - a szülık döntése alapján, az érintett gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét egyedül nevelı szülıt - pótszabadságilleti meg, amely egy gyermek után évente 2, két gyermek után évente 4, kettınél több gyermek után összesen 7 munkanap. A gyermekek után járó pótszabadság idejére az azt igénybe vevı munkavállaló (anya, vagy apa) részére távolléti díjat kell fizetni. (1992. évi XII. törvény) 11

12 6. Renkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli helyzetbe került, igényelheti. A jogosultságot a Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselı Testülete bírálja el. A támogatásban az a gyermek részesíthetı, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (2008-ban, Ft) gyermekét egyedül nevelı szülı esetén kétszeresét (2008-ban Ft) nem haladja meg. Összege: egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint Ft, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Kivételes esetben a Polgármester az értékhatároktól egyedi mérlegelés alapján eltekinthet, különösen a támogatással érintett gyermek egészségi állapotára, a család létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az adott helyzetben legindokoltabb formában (pénzben, természetben) kell nyújtani. A támogatás megállapítása kérelemre, valamint hivatalból is történhet. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 18. évüket betöltött oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetében az intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, az óvodai nevelésben, általános iskolai- és középfokú oktatásban részt vevı kiskorúak esetében a gyermekvédelmi felelıs és az óvonı/osztályfınök javaslatát, véleményét, tartósan beteg gyermek esetében a magasabb emelt összegő családi pótlék igényléséhez szükséges szakorvos által kiállított igazolás másolatát, minden olyan egyéb igazolás másolatát, mely a támogatási jogosultságot megalapozhatja (különösen: kórházi zárójelentés, orvosi szakvélemény, stb) (1997. évi XXXI. törvény, 26/2003. (X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete) 7. Otthonteremtési támogatás Az otthonteremtési támogatás az átmeneti vagy a tartós nevelésbıl kikerült, 24. évüket még be nem töltött nagykorú fiataloknak (a továbbiakban: fiatal felnıtt) nyújt segítséget a lakáshoz jutásban, illetve tartós lakhatásuk megoldásában. Jogosult az a fiatal felnıtt, akinek legalább kétéves idıtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szőnt meg, és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét. Akkor is jogosult a fiatal felnıtt a támogatásra, ha a két évnél rövidebb idıtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a szülı, vagy mindkét szülı felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a szülı, vagy mindkét szülı elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülıje, a gyermek ismeretlen szülıktıl származik, feltéve, mindhárom esetben, hogy a gyermek nevelésérıl kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni Igényelhetı: a kerületi gyámhivatalnál. A gyámhivatal köteles a gyermeket nagykorúságának elérése elıtt 6 hónappal írásban tájékoztatni az otthonteremtési támogatás lehetıségérıl. Összege: a három évnél rövidebb idıtartalmú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosa, a három évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30-szorosa, a négy évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szerese, 12

13 az öt évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szerese. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008-ban Ft A fiatal felnıtt köteles az otthonteremtési támogatás - gyámhivatal által elfogadott célra történı - felhasználásáról a szerzıdés (pl. adásvételi vagy bérleti szerzıdés) megkötésétıl számított 30 napon belül, de legkésıbb a támogatás megállapításától számított 1 éven belül elszámolni. Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozó a támogatásról történı elszámolásig, de legfeljebb egy évig köteles segítséget nyújtani Az utógondozó - a Szociális Szolgálattal együttmőködve - az élet minden területén támogatja a fiatalt. (1997. évi XXXI. törvény) 8. Gyermektartásdíj megelılegezése Amennyiben a bíróság által már megállapított tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a részére szükséges tartást biztosítani, lehetıség van annak megelılegezésére. Ebben az esetben a szülı akkor is hozzájut a tartásdíj összegéhez, ha a fizetésére kötelezett személy azt nem fizeti meg idıben. A kötelezett visszafizetési kötelezettségével az állam folyósítja a megállapított összeget, feltéve, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.(2008-ban Ft) Igényelhetı: a kerületi gyámhivatalnál, mely a bírósági határozat alapján állapítja meg a támogatást. (1997. évi XXXI. törvény) 9. Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye A gyermekétkeztetés esetén biztosítják a bölcsıdés, az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, az oktatási intézményben 5. évfolyamtól tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%- át, a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át. A kedvezmény csak egy kritérium alapján vehetı igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény, ha arra tanulói szerzıdése alapján már jogosult, illetve nem Budapest-Csepel Önkormányzata által mőködtetett nevelési-oktatási intézmény nappali jellegő szolgáltatásait veszi igénybe. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedı ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehetı igénybe a normatív kedvezmény. A térítési díj kedvezmény iránti kérelmek beadása folyamatos, a kedvezményekre való jogosultság a kérelmek elıterjesztését követı hónap elsı napjával keletkezik. A kérelem méltányosságból is benyújtható. A kedvezményre való kérelmet az Intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. (26/2003. (X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete) 13

14 10. Ingyenes tankönyvellátás Jogosult normatív alapon tankönyvre a nappali rendszerő oktatásban résztvevı tartósan beteg, három vagy többgyermekes családban élı, továbbá egyedül álló szülı által nevelt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanuló. A normatív kedvezményre való jogosultságot a folyósított családi pótlékról a családtámogatási kifizetıhely által kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszőnt, szakorvosi igazolással, egyedülálló szülı esetén a szülı által tett nyilatkozattal, fogyatékosság esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az errıl szóló határozattal kell igazolni. Igénybevétel: az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése elıtt, az iskola által meghatározott idıben kell bejelenteni. Ha a bejelentés késıbbi idıpontban történik beleértve az iskolaváltást is az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni. Szociális rászorultságtól függı ellátások A kérelem elbírálására ha a szociális törvény, vagy a 63/2006. (III.27.) Kormány rendelete másként nem rendelkezik az a szociális hatáskört gyakorló szerv köteles, amelynek a területén a kérelmerı lakik. Az igénylı lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerüen lakik. Pénzbeli ellátások 1. Szociális ösztöndíj Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson a tanulmányokat folytató gyermekek, illetve fiatal felnıttek részére, biztosítva ezzel kiemelkedınek számító tanulmányi eredményük folyamatos megtartását, egyben részlegesen tehermentesítse az érintett családok anyagi megterheléseit az iskoláztatás költségei tekintetében. Jogosult azok a 25 év alatti gyermekek, fiatal felnıttek és törvényes képviselıik, akik a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. A jogosultság tanulmányi átlaghoz van kötve (4,5), valamint meg van határozva az iskola típusa, osztályai, amelyet a gyermek, vagy fiatal felnıtt folyamatosan látogat, ezen kívül vizsgálják a család jövedelmi helyzetét is.. Igényelhetı: a támogatás iránti igényt Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton lehet benyújtani a meghatározott igénylılapot kitöltve az azon felsorolt mellékletek/igazolások csatolásával. A támogatás iránti kérelmek minden naptári év augusztus 1. és szeptember 15. napja között nyújthatók be. A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezınek igazolnia kell saját, valamint családja jövedelmi viszonyait. A Polgármester a jogosultsági feltételek megléte, ellenırzése, illetve a szociális körülmények vizsgálata céljából szükség szerint környezettanulmányt készíthet. A támogatási jogosultság idıtartama a kérelem benyújtásának évében kezdıdı tanév végéig tart, idıtartama maximálisan 10 hónap. Összege: a Polgármester az ösztöndíjról határozatban dönt. A megállapított támogatás postai úton kerül átutalásra a jogosult lakcímére három egyenlı részletben, minden év október, január, valamint április hónapjának utolsó napjáig. A támogatás az öregségi nyugdíj 14

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyugdíjasok hírlevele

Nyugdíjasok hírlevele Nyugdíjasok hírlevele AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ADHATÓ TÁMOGATÁSOK Pénzbeli ellátások A már nyugdíjas személyek is kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amely miatt átmenetileg segítségre szorulnak. Nyugellátásuk

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/469-1/2011/i. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez 2009 1/5 I. A kérelmezı személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható.

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható. Ügytípus megnevezése ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 5. A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális

Részletesebben

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné Közgyógyellátás Ügyintéző: Vincze Imréné A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben