CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS"

Átírás

1 CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek humánerıforrás fejlesztése projekt keretében

2 CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS MIT KELL TUDNI A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL? Budapest,

3 Szerkesztette: Gáborné Aczél Ágnes A kiadvány elkészítésében közremőködötek: Csepeli Szociális Szolgálat munkatársai 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 II. Létbiztonságot adó ellátások... 6 Gyermekek után járó ellátások... 6 Anyasági támogatás... 6 Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény... 6 Biztosított szülıt megilletı ellátások... 7 Gyermekgondozási támogatások... 8 Családi pótlék... 9 Gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások Szociális rászorultságtól függı ellátások Pénzbeli ellátások Természetben nyújtott ellátások Egyéb szociális ellátások Nyugdíj és hozzátartozói ellátások III. Gyermekvédelmi szolgáltatások Mikor beszélünk egy gyermek veszélyeztetettségérıl? A gyermekvédelmi gondoskodás formái (alap- és szakellátások) Gyermekjóléti alapellátások: Gyermekvédelmi szakellátások: Hatósági intézkedések: IV. Idıs és fogyatékos emberek segítése Személyes gondoskodást nyújtó ellátások idıseknek Alapellátási formák Szakosított ellátási formák Fogyatékos embereket segítı - támogató ellátások, igényelhetı szolgáltatások Fogyatékos embereket segítı egyéb támogatások V. A munka világa - munkanélküliség, álláskeresés Hasznos tudnivalók Munkanélküliség Szakképesítés megszerzése Munkanélkülieket segítı intézmények Álláskeresés Álláskeresık részére nyújtható ellátások és támogatási lehetıségek VI. Lakhatás és adósságkezelés Lakásfenntartás körébe tartózó támogatások és az ezekhez való hozzájutás feltételei Lakásfenntartási támogatások Hátralékkal rendelkezı családok részére fizetett támogatások Hajléktalanok támogatása Alapellátási formák Szakosított ellátási formák VII. Életvezetési útmutató Alapszolgáltatások Életvezetési tanácsadás A szolgáltatás fıbb területei VIII. Hasznos tanácsok IX. Csepeli segítı és szociális intézmények Kórház Államigazgatás Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ÁNTSZ Kerületi Intézete X. Jogszabálygyőjtemény XI. Utószó XII. Melléklet évi támogatási táblázatok

5 I. Bevezetés Az Európai Unió, amelynek immár 25 ország köztük hazánk is tagja, 2000-ben együttmőködési irányelveket fogadott el a társadalmi kirekesztés káros hatásainak csökkentése céljából, hogy így elısegítse többek között a forrásokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, lehetıleg mindenki számára. Az együttmőködés sok más területtel ellentétben, nem jogharmonizáción- azaz szabványosításon alapul, hanem a tagállamok szuverenítására való tekintettel a kölcsönös tanulást és tapasztalatcserét helyezi a középpontba. Ennek keretében hazánk a évekre kidolgoztatta a Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért címő munkát, amely útmutatást tartalmaz a szociális kiadások célszerő és a lehetıségekhez mérten igazságos felhasználására. Óriási összegekrıl van szó. A nemzeti össztermék GDP szociális célra fordított része az egész érték 20%-át teszi ki (2001-es adat). Ez a népgazdasági szintő adat az egyszerő állampolgár számára aligha felfogható, de azonnal érzékelhetıvé válik, ha tudjuk, hogy országos átlagban a munkajövedelmek 71%-ot, a társadalmi jövedelmek 28%-át tették ki a lakosság összes jövedelmének 2002-ben (a tıkejövedelmek értéke elhanyagolhatóan csekély). A társadalmi jövedelmek meghatározó hányada pedig szociális célra kerül elosztásra. Az egy fıre jutó jóléti kiadások nagysága természetesen elsırendő fontosságú. Ez hazánkban az Európai Unió régebbi tagjainál felhasznált érték alig egyharmada (2001-es adat). Egy tájékoztató füzet ezt aligha növelheti meg. Az sem lehet feladata, hogy az elosztás- állami intézkedésekben rögzített arányait módosítsa. Szerény célkitőzése csak annyi lehet, hogy a meglévı forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést megkönnyítse, kényelmesebbé, elterjedt kifejezéssel élve egy kicsit kevésbé macerássá tegye. Ha valaki a füzetet forgatva megtalálja a szociális kiadások általa felhasználható kis szeletét, akkor a kiadványra fordított nyomdaköltség nem volt hiábavaló. 5

6 II. Létbiztonságot adó ellátások Ebben a fejezetben azokat az anyagi javakat nyújtó családi és egyéni támogatásokat mutatjuk be, melyek már a születéstıl igénybe vehetık, életünk során, annak bármely szakaszában segítséget nyújthatnak, pl. betegség, öregség, váratlanul bekövetkezett veszélyeztetı helyzetek esetén. A családtámogatási rendszer jelentısen változott. Segítséget kívánunk adni, hogy az új rendszer minél átláthatóbb, megismerhetıbb lehessen. Gyermekek után járó ellátások Anyasági támogatás A támogatást az a nı veheti igénybe, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal (kivéve koraszülésnél) terhesgondozáson vett részt. Örökbefogadó szülı és gyám esetén más szabályozás az irányadó. Igénylés menete: Igénybejelentés anyasági támogatásra címő formanyomtatványt kitöltve kell eljuttatni a szülést követı 180 napon belül a munkáltató kifizetıhelyéhez, vagy ha az nincs, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségéhez (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Orvosi igazolást mellékelni kell, hogy a terhesgondozáson milyen rendszerességgel vett részt, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell nyújtani. Összege: a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-ával (2008-ban Ft), ikergyermekeknél 300 %-ával (2008-ban Ft) (1998. évi LXXXIV. törvény) Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény január 1-jétıl minden újszülött magyar polgárnak jár. Azzal a céllal jött létre a támogatás, hogy a nagykorúság kezdetén (18. életév) könnyebb legyen a fiatalok életkezdése, továbbtanulás, pályaválasztás, otthonteremtés, vagy családalapítás esetén. Igénylés menete: a Magyar Államkincstár a születést követı hónap 18. munkanapja elıtt a gyermek nevére kincstári számlát nyit, melyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A szülık értesítést kapnak levélben a számla megnyitásáról. A szülı Start-számlát nyithat a gyermeknek valamelyik banknál, vagy befektetési szolgáltatónál. A választott intézmény értesíti a Kincstárat, mely ezután a megnyitott számlára utalja az állami támogatást. A Start-számla elınye, hogy évente be lehet fizetni egy meghatározott összeget (összesen legfeljebb Ft), mely után további állami támogatás jár. Általános esetben a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi Ft. A Budapest-Csepel Önkormányzata Ft-tal egészíti ki az állami támogatást csepeli állandó bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában, a kerületben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú gyermek esetében, feltéve, hogy január 1. napján, illetıleg azt követıen született, 6

7 a támogatás igénylésére jogosult személy, a gyermek születésének idıpontjában, a kerületben állandó bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában, a kerületben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezett. A gyermek számlájára befizetett összegek és azok hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltésétıl vehetık fel. Összege: 2008-ban Ft állami támogatás. Az igazoltan hátrányos helyetben lévı gyermekek 7. és 14. életévükben kiegészítı támogatást kapnak. (2005. évi CLXXIV. törvény) Biztosított szülıt megilletı ellátások 1. Terhességi-gyermekágyi segély Az a nı igényelheti, aki a szülést megelızı két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a szülés napján is az. Összege és idıtartama: a szülési szabadság idıtartamára jár (168 nap), összege a napi átlagkereset 70 %-a, melybıl csak személyi jövedelemadó elıleget vonnak le. Igénylése: az igényt be kell jelenteni a munkáltatónak, az összeget az illetékes kifizetıhely folyósítja. (1997. évi LXXXIII. törvény) 2. Gyermekgondozási díj (GYED) Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthetı szülı - anya vagy akár az apa is - a gyermek két éves koráig veheti igénybe az ellátást. A terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét, vagy az annak megfelelı idıtartamot követıen folyósítható az egyik szülı részére. A szülési szabadság lejárta, vagy a szüléstıl számított 24 hét eltelte után folyósítható. Igénybevételének feltétele, hogy csak az a szülı veheti igénybe, aki a saját háztartásában neveli a gyermekét, a biztosított szülınek a GYED igénylését (a szülıanya esetében a szülést) megelızı két évben legalább 180 napon át, biztosítottnak kellett lennie. Az ellátás igénylésekor figyelni kell, hogy ha ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejőleg terhességi-gyermekágyi segélyre, táppénzre vagy baleseti táppénzre, gyermekgondozási támogatásra (gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás), illetve gyermekgondozási díjra is jogosult az igénylı, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Nem jár az ellátás azoknak, akik többek között bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végeznek (kivéve a szerzıi jogi védelem alatt álló alkotásért járó díjazást) vagy hatósági engedélyhez kötött keresıtevékenységet személyesen folytatnak; munkavégzés nélkül megkapják teljes keresetüket, a gyermeküket napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsödében, családi napköziben) helyezték el. Összege: a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de maximális összege, havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. (2008. január 1-étıl forint.) Megállapításánál jövedelemként csak azt az összeget lehet figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 7

8 Igénylése: írásban - az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezéső nyomtatványon kell igényelni a biztosítás fennállása alatt a foglalkoztatónál. Ezzel egyidejőleg be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, melynek hátoldalán rögzítik az igénylés tényét. A folyósított gyermekgondozási díj után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, csak nyugdíjjárulékot. Folyósításának idejét figyelembe kell venni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idıként. Kapcsolódó kedvezmény: aki az állami felsıoktatási intézményekben az adott félév (oktatási idıszak) elsı napján gyermekgondozási díjban részesül, és alapképzésben, kiegészítı alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vesz részt, nem köteles költségtérítést fizetni. (1997. évi LXXXIII. törvény) 3. Gyermekápolási táppénz Igénybevehetı lehet az anya, illetve az apa is az alábbiak szerint: egy évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén a gyermek egy éves koráig korlátlan idıtartamban, 1 és 3 év közötti beteg gyermeknél éventként és gyermekenként 84 naptári napig, 3 és 6 év között éventként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 84) naptári napon át, 6 és 12 év közötti gyermek esetén éventként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 28) naptári napon át. Amenniyben más ellátásra is (pl. GYED) jogosult a szülı, választása alapján csak az egyiket veheti igénybe. (1997. évi LXXXIII. törvény) Gyermekgondozási támogatások A megélhetést segítı havi rendszerességő ellátások. 1. Gyermekgondozási segély (GYES) A gyermek 3 éves koráig igényelheti a szülı (anya, vagy apa), ikergyermekeknél, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetében a korhatár emelkedik. A nagyszülı is igényelheti, ha a gyermek betöltötte az egyéves kort, a nagyszülı megfelel a szülıvel együtt a jogosultsági feltételeknek, a gyermek a szülık gondozásában van, valamint a szülık lemondanak a GYES-rıl. Összege: a gyermekszámtól függyetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezı (2008-ban Ft havonta). Ikergyermekek esetén a nyugdíjminimum 200%-a (2008-ban Ft). Az összegbıl 8.5% nyugdíjjárulékot vonnak le, így folyosításának idıtartama szolgálati idınek számít tól változott a GYES melletti munkavégzés szabályozása, e szerint a szülı a gyermek egy éves korától (kivéve gyám) idıbeli korlátozás nélkül folytathat keresı tevékenységet. Nagyszülı nem vállalhat keresı tevékenységet a gyermek 3 éves koráig. Igénylése: Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra címő formanyomtatványon a munkáltató kifizetıhelyén, vagy ennek hiányában a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az ellátás iránti igényt minden esetben írásban kell benyújtani. (1998. évi LXXXIV. törvény) 8

9 2. Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az a szülı (anya, vagy apa), nevelıszülı, vagy yám igényelheti, aki saját háztartásában három, vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétıl 8. életévéig jár. Összege: a gyermekszámtól függyetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezı (2008-ban Ft havonta). Az összegbıl 8.5% nyugdíjjárulékot vonnak le, így folyosításának idıtartama szolgálati idınek számít. Igénylése: Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra címő formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az igényt írásban kell benyújtani a születési anyakönyvi kivonattal és egyéb szükséges dokumentummalm, (pl. gyámkirendelı határozat) együtt. A támogatás folyósítása mellett a gyermeket napi 5 órán túl nem lehet napközbeni ellátást nyújtó intézményben elhelyezni. A támogatásban részesülı szülı napi 4 órán túl munkát nem vállalhat, kivéve, ha a munkavégzés othonában történik. Ekkor idıbeli korlát nincs. (1998. évi LXXXIV. törvény) Családi pótlék Családi pótlék igénylésére jogosult a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel a vér szerinti, örökbe fogadó szülı (anya, vagy apa), a szülıvel együtt élı házastárs, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, ha az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı, gyám, akihez gyermeket a gyámhivatal ideiglenes hatállyal elhelyezte, a sociáis intézmény vezetıje az intézményben elhelyezett gyermek után. Az után a gyermek után folyósítható, aki még nem tanköteles, tankötelezettsége még nem szőnt meg, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, annak a tanévnek a végéig, amelynek idıtartama alatt betölti a 23. életévét. Összege: emelésérıl az országgyőlésnek legalább évente egy alkalommal döntenie kell január 1-tıl havonta egygyermekes család esetén Ft egy gyermeket nevelı egyedülálló esetén Ft kétgyermekes család esetén gyermekenként Ft két gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként Ft három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként Ft három vagy több gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként Ft tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élı, továbbá nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után Ft tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után Ft tarósan beteg, iletve súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén Ft gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élı, továbbá nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett nem 9

10 tartósan beteg, illetve nem súlyosan fogyatékos, továbbá ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetében Ft az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató nagykorú személynek, annak a tanévnek a végéig, amelynek idıtartama alatt betölti a 23. életévét (akinek mindkét szülıje elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élı hajadon, nıtlen, elvált vagy házastársától különélı szülıje elhunyt, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbıl, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szőnt meg) Ft Az ellátást teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani. Igénylése: Igénybejelentés családi pótlékra címő formanyomtatványon a munkáltató kifizetıhelyén, vagy ennek hiányában a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Családtámogatási Irodájának Budapesti Kirendeltségén (1134 Budapest, Lıportár u. 3/b. Telefon: ). Az ellátás iránti igényt minden esetben írásban kell benyújtani. Ha a benyújtást követıen változik a gyerekszám, azt közölni kell a Bejelentés a gyerkszám változásáról címő formanyomtatványon. Magasabb öszegő családi pótlék igényelhetı tartósanbeteg, illetve fogyatékos személy esetén külön feltételek megléte mellett, valamint orvosi igazolással. (1998. évi LXXXIV. törvény) Gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások 1. Családi adókedvezmény Az a három-, vagy többgyermekes szülı jogosult a kedvezményre, akinek jövedelme nem éri el három gyermek esetén az évi 6 millió forintot, mely összeghatár gyermekenként Ft-tal nı. Összege: gyermekenként Ft havonta. A terhesség 91. napjától is beleszámít a gyermek a kedvezmény megállapításánál. (1995. évi CXVII. törvény) 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A kedvezmény célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a normatív étkezési térítési díjkedvezmény, az egyszeri támogatás, valamint normatív alapon az ingyenes tankönyv igénybevételére. Az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják, bölcsıdében, óvodában és iskolában (1-4. osztály) az étkezési normatív kedvezményt, évi kétszeri (július és november hónapban) Ft támogatást, ingyenes tankönyvet (1-13. osztályosok számára) igényelhet. Igényelhetı: a jogosultság megállapítását a szülı, vagy már nagykorú személy a Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál kérheti. A jogoslutságot a jegyzı állapíthatja meg 1 évre. A kedvezményre való jogosultság feltételei: a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (2008-ban Ft). ha a gyermeket egyedülálló szülı, vagy más törvényes képviselı gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 10

11 ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét nem töltötte be, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, minden más esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át (2008-ban Ft). Egyes esetekben a vagyoni helyzet vizsgálatára is sor kerülhet. (1997. évi XXXI. törvény) Annak a gyermeknek, illetve fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a Budapest-Csepel Önkormányzatának jegyzıje még júliusban, illetve novemberben egyszeri támogatást folyósít. A támogatás összege 2007-ben gyermekenként 5.000,- Ft. 3. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámja jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a Budapest-Csepel Önkormányzatának jegyzıje állapítja meg határozatlan idıre, ha a gyám csepeli lakos. A jogosultság feltételeit a jegyzı évente legalább egyszer felülvizsgálja. Összege: havonta és gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a (2008-ban Ft) (6/2006. (I.13.) kormányrendelet) 4. Apa mukaidı-kedvezménye A Munka Törvénykönyve szabályozza, hogy gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidı-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésıbb a születést követı második hónap végéig kérésének megfelelı idıpontban köteles a munkáltató kiadni. (Akkor is, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.) A munkaidı-kedvezmény idejére távolléti díj jár. (Apa alatt a szülıi felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti, vagy örökbe fogadó apát kell érteni.) (1992. évi XII. törvény) 5. Gyermekek után járó pótszabadság A családban lévı 16 évesnél fiatalabb gyermekek (beleértve az örökbefogadott, nevelt, vagy gondozott gyermekeket is) számától függıen - a szülık döntése alapján, az érintett gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét egyedül nevelı szülıt - pótszabadságilleti meg, amely egy gyermek után évente 2, két gyermek után évente 4, kettınél több gyermek után összesen 7 munkanap. A gyermekek után járó pótszabadság idejére az azt igénybe vevı munkavállaló (anya, vagy apa) részére távolléti díjat kell fizetni. (1992. évi XII. törvény) 11

12 6. Renkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli helyzetbe került, igényelheti. A jogosultságot a Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselı Testülete bírálja el. A támogatásban az a gyermek részesíthetı, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (2008-ban, Ft) gyermekét egyedül nevelı szülı esetén kétszeresét (2008-ban Ft) nem haladja meg. Összege: egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint Ft, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Kivételes esetben a Polgármester az értékhatároktól egyedi mérlegelés alapján eltekinthet, különösen a támogatással érintett gyermek egészségi állapotára, a család létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az adott helyzetben legindokoltabb formában (pénzben, természetben) kell nyújtani. A támogatás megállapítása kérelemre, valamint hivatalból is történhet. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 18. évüket betöltött oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetében az intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, az óvodai nevelésben, általános iskolai- és középfokú oktatásban részt vevı kiskorúak esetében a gyermekvédelmi felelıs és az óvonı/osztályfınök javaslatát, véleményét, tartósan beteg gyermek esetében a magasabb emelt összegő családi pótlék igényléséhez szükséges szakorvos által kiállított igazolás másolatát, minden olyan egyéb igazolás másolatát, mely a támogatási jogosultságot megalapozhatja (különösen: kórházi zárójelentés, orvosi szakvélemény, stb) (1997. évi XXXI. törvény, 26/2003. (X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete) 7. Otthonteremtési támogatás Az otthonteremtési támogatás az átmeneti vagy a tartós nevelésbıl kikerült, 24. évüket még be nem töltött nagykorú fiataloknak (a továbbiakban: fiatal felnıtt) nyújt segítséget a lakáshoz jutásban, illetve tartós lakhatásuk megoldásában. Jogosult az a fiatal felnıtt, akinek legalább kétéves idıtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szőnt meg, és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét. Akkor is jogosult a fiatal felnıtt a támogatásra, ha a két évnél rövidebb idıtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a szülı, vagy mindkét szülı felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a szülı, vagy mindkét szülı elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülıje, a gyermek ismeretlen szülıktıl származik, feltéve, mindhárom esetben, hogy a gyermek nevelésérıl kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni Igényelhetı: a kerületi gyámhivatalnál. A gyámhivatal köteles a gyermeket nagykorúságának elérése elıtt 6 hónappal írásban tájékoztatni az otthonteremtési támogatás lehetıségérıl. Összege: a három évnél rövidebb idıtartalmú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosa, a három évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30-szorosa, a négy évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szerese, 12

13 az öt évet meghaladó idıtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szerese. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008-ban Ft A fiatal felnıtt köteles az otthonteremtési támogatás - gyámhivatal által elfogadott célra történı - felhasználásáról a szerzıdés (pl. adásvételi vagy bérleti szerzıdés) megkötésétıl számított 30 napon belül, de legkésıbb a támogatás megállapításától számított 1 éven belül elszámolni. Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozó a támogatásról történı elszámolásig, de legfeljebb egy évig köteles segítséget nyújtani Az utógondozó - a Szociális Szolgálattal együttmőködve - az élet minden területén támogatja a fiatalt. (1997. évi XXXI. törvény) 8. Gyermektartásdíj megelılegezése Amennyiben a bíróság által már megállapított tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a részére szükséges tartást biztosítani, lehetıség van annak megelılegezésére. Ebben az esetben a szülı akkor is hozzájut a tartásdíj összegéhez, ha a fizetésére kötelezett személy azt nem fizeti meg idıben. A kötelezett visszafizetési kötelezettségével az állam folyósítja a megállapított összeget, feltéve, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.(2008-ban Ft) Igényelhetı: a kerületi gyámhivatalnál, mely a bírósági határozat alapján állapítja meg a támogatást. (1997. évi XXXI. törvény) 9. Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye A gyermekétkeztetés esetén biztosítják a bölcsıdés, az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, az oktatási intézményben 5. évfolyamtól tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%- át, a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át. A kedvezmény csak egy kritérium alapján vehetı igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény, ha arra tanulói szerzıdése alapján már jogosult, illetve nem Budapest-Csepel Önkormányzata által mőködtetett nevelési-oktatási intézmény nappali jellegő szolgáltatásait veszi igénybe. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedı ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehetı igénybe a normatív kedvezmény. A térítési díj kedvezmény iránti kérelmek beadása folyamatos, a kedvezményekre való jogosultság a kérelmek elıterjesztését követı hónap elsı napjával keletkezik. A kérelem méltányosságból is benyújtható. A kedvezményre való kérelmet az Intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. (26/2003. (X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete) 13

14 10. Ingyenes tankönyvellátás Jogosult normatív alapon tankönyvre a nappali rendszerő oktatásban résztvevı tartósan beteg, három vagy többgyermekes családban élı, továbbá egyedül álló szülı által nevelt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanuló. A normatív kedvezményre való jogosultságot a folyósított családi pótlékról a családtámogatási kifizetıhely által kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszőnt, szakorvosi igazolással, egyedülálló szülı esetén a szülı által tett nyilatkozattal, fogyatékosság esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az errıl szóló határozattal kell igazolni. Igénybevétel: az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése elıtt, az iskola által meghatározott idıben kell bejelenteni. Ha a bejelentés késıbbi idıpontban történik beleértve az iskolaváltást is az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni. Szociális rászorultságtól függı ellátások A kérelem elbírálására ha a szociális törvény, vagy a 63/2006. (III.27.) Kormány rendelete másként nem rendelkezik az a szociális hatáskört gyakorló szerv köteles, amelynek a területén a kérelmerı lakik. Az igénylı lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerüen lakik. Pénzbeli ellátások 1. Szociális ösztöndíj Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson a tanulmányokat folytató gyermekek, illetve fiatal felnıttek részére, biztosítva ezzel kiemelkedınek számító tanulmányi eredményük folyamatos megtartását, egyben részlegesen tehermentesítse az érintett családok anyagi megterheléseit az iskoláztatás költségei tekintetében. Jogosult azok a 25 év alatti gyermekek, fiatal felnıttek és törvényes képviselıik, akik a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. A jogosultság tanulmányi átlaghoz van kötve (4,5), valamint meg van határozva az iskola típusa, osztályai, amelyet a gyermek, vagy fiatal felnıtt folyamatosan látogat, ezen kívül vizsgálják a család jövedelmi helyzetét is.. Igényelhetı: a támogatás iránti igényt Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton lehet benyújtani a meghatározott igénylılapot kitöltve az azon felsorolt mellékletek/igazolások csatolásával. A támogatás iránti kérelmek minden naptári év augusztus 1. és szeptember 15. napja között nyújthatók be. A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezınek igazolnia kell saját, valamint családja jövedelmi viszonyait. A Polgármester a jogosultsági feltételek megléte, ellenırzése, illetve a szociális körülmények vizsgálata céljából szükség szerint környezettanulmányt készíthet. A támogatási jogosultság idıtartama a kérelem benyújtásának évében kezdıdı tanév végéig tart, idıtartama maximálisan 10 hónap. Összege: a Polgármester az ösztöndíjról határozatban dönt. A megállapított támogatás postai úton kerül átutalásra a jogosult lakcímére három egyenlı részletben, minden év október, január, valamint április hónapjának utolsó napjáig. A támogatás az öregségi nyugdíj 14

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben