16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet"

Átírás

1 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben a 3/2012. (I.27.), a 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái 1. (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a) a szociális alapszolgáltatások keretében fogyatékos személyek nappali intézményét a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, valamint ellátási szerződéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület útján biztosítja. b) szociális szakellátások keretében ba) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona ellátást a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, bb) fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthona ellátást a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye (a ba) - bb) pont alattiak továbbiakban együtt: tartós bentlakásos intézmények) útján biztosítja. (2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 86. -ában meghatározott kötelezően biztosítandó és az (1) bekezdésben nem szereplő ellátásokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Tárulása útján biztosítja. Ezen ellátások igénybevételének szabályait, továbbá az ellátásokért fizetendő térítési díjakat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által kijelölt települési önkormányzat rendelete szabályozza. (3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által nyújtott ellátás esetén az ellátást biztosító fenntartó határozza meg az ellátás igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá az ellátásért fizetendő térítési díjakat. 2. Az ellátások igénybevétele 2. (1) Az e rendeletben szabályozott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által saját intézmény keretében biztosított szociális ellátásokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 3. -ában foglaltak szerint kell kérelmezni. (2) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet és annak mellékleteit, az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét. (3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített és az intézmény Szakmai Programjának mellékletét képező megállapodást. (4) A tartós bentlakásos intézmények szolgáltatásainak igénybevétele során - külön jogszabályban meghatározottak értelmében - vizsgálni kell az ellátást igénybe vevő személy jövedelmi viszonyait szükség szerint készpénzét és vagyoni viszonyait, valamint a tartásra köteles és képes személyek körét, és azok jövedelmi viszonyait. (5) A lakóotthoni ellátás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelt fogyatékos személy kezelőorvosa, vagy szakorvosa szakvéleményének az egészségügyi állapotra vonatkozó adatokon túl tartalmaznia kell azt is, hogy

2 2. oldal a) az igénylő számára megfelel-e a lakóotthoni környezet, különös tekintettel életvitelére, szokásaira, önellátásának mértékére, b) az igénylő képes-e a lakóotthonban élő más személyekkel kapcsolatot kialakítani, elfogadnia az együttélésre vonatkozó szabályokat. 3. A soron kívüli elhelyezési igényről az intézmény vezetője dönt az SzCsM rendelet aiban leírtak alapján, melyről írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt. 4. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetén az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani az arra rászorulónak, ha ennek elmulasztása a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. (2) A külön eljárás nélkül biztosított ellátás határozott idejű ellátásnak minősül és a veszélyhelyzet fenn álltáig, de legfeljebb 6 hónapig vehető igénybe. Az időpont letelte után az ellátott kérheti az intézménybe történő felvételét. Ebben az estben az intézmény vezetője a külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el. 5. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozója vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátott, illetve hozzátartozója megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített és az intézmény Szakmai Programjának mellékletét képező megállapodást. 6. (1) Indokolt esetben a fogyatékosok nappali intézményében legfeljebb napi 4 óra időtartamra az a személy is felvehető, aki után szülője, vagy más törvényes hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. (2) Rendkívül indokolt esetben az (1) bekezdés szerinti ellátás teljes mértékben is igénybe vehető, két hónapot meg nem haladó időtartamig. 3. Térítési díjakra vonatkozó szabályok 7. (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye által a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját e rendelet 1. számú mellékletében foglalt mérték szerint határozza meg. (2) A térítési díj fizetésére kötelezettek körét a Sztv. vonatkozó szakaszai határozzák meg. 8. (1) Ha a tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátást igénybe vevő nem tudja megfizetni a jelen rendeletben megállapított szociális ellátásért fizetendő díjjal (továbbiakban: intézményi térítési díj) azonos mértékű az igénybe vevő által fizetendő térítési díjat (továbbiakban: személyi térítési díjat) kell megállapítani a Sztv ának figyelembevételével. (2) A személyi térítési díj mértékéről és megfizetésének módjáról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere átruházott hatáskörben határozattal dönt. 9. (1) A fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a kötelezett kérelmére: a) azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

3 3. oldal b) azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre eső jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. (2) Tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmények esetében a kérelemre megállapított személyi térítési díj, illetőleg térítési díj-különbözet: a) maximum 30%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-át - egyedülálló esetén 550%-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-ánál, egyedülálló esetében 450%-ánál. b) maximum 50%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át - egyedülálló esetén 650%-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-ánál, egyedül álló esetében 550%-ánál. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és fél szeresét. (4) A személyi térítési díj csökkentéséről a hatályos jogszabályokra figyelemmel a polgármester határozatot hoz. A (2) bekezdés szerinti térítési díj csökkentésre vonatkozó kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell. 10. (1) A polgármester a díjhátralék összegét határozattal csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt adhat a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik és e rendelet vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik. (2) A hátralékos kérelmére a díjhátralék teljes összegben elengedésre kerül, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs. (3) A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős pénzvagyona, vagy ingatlanvagyona nincs. (4) A csökkentés mértéke a díjhátralék a) 30%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem kétszeresét meghaladja, b) 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem háromszorosát meghaladja, c) 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem négyszeresét meghaladja. (5) A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető. (6) A (2)-(5) bekezdésekben foglalt díjhátralék elengedéséről, csökkentéséről, a részletfizetés engedélyezéséről, behajthatatlanná minősítéséről, valamint törléséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a polgármester határozatot hoz. A kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell. 11. Ha a jogosult a fenntartóhoz fordul, mert vitatja az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat, abban az esetben a polgármester határozattal állapítja meg a fizetendő személyi térítési díjat. 4. Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai 12.

4 4. oldal (1) A szociális ellátásokra vonatkozó intézményi jogviszony megszüntetése a Sztv aiban meghatározott szabályok alapján történik. (2) Az intézményi jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén az intézmény vezetője a) gondoskodik az ellátott tárgyi eszközeinek kiadásáról, b) szükség szerint gondoskodik az ellátott és személyes tárgyai elszállításának megszervezéséről, c) gondoskodik az ellátott intézményben, házipénztárban őrzött pénzösszegének kifizetéséről a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően. 5. Nyilvántartások vezetése 13. (1) A szociális ellátást biztosító intézmény vezetője az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs Osztályához a rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon jelentést teljesít. (2) A szociális ellátást biztosító intézmény vezetője a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének évente egyszer köteles beszámolni az éves tevékenységéről. (3) A térítési díjakra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az éves költségvetésről szóló beszámolóban kell számot adni. 6. Szociálpolitikai Kerekasztal 14. (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok város szociális ellátásainak figyelemmel kísérése, kiemelten a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és működtet. (2) A Kerekasztal tagjait az alábbiakban határozza meg: a) Elnöke: a szociális ágazatért felelős mindenkori alpolgármester b) Titkára: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya Osztályvezetője, vagy az általa kijelölt szociális munkatárs. c) Tagjai: ca) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által delegált személy, cb) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által delegált személy, cc) pulzus Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete által delegált személy, cd) Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány által delegált személy, ce) Bice-Bóca Alapítvány által delegált személy, cf) Bizalom Mentálhigiénés Egyesület által delegált személy, cg) Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által delegált személy, ch) Szociális és Foglalkoztatási kerekasztal vezetője/vagy a kerekasztal által delegált személy, ci) Idősügyi Tanács elnöke/vagy az általa delegált személy, cj) Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke/vagy az általa delegált személy, ck) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény vezetője, cl) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ vezetője, cm) Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye vezetője, cn) Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság vezetője. (3) A Kerekasztal működésének szabályait a Kerekasztal ügyrendjében kell szabályozni. (4) A Kerekasztal működését az elnök koordinálja, a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya közreműködésével. 7. Érdekképviseleti fórum 15. (1) Az e rendeletben meghatározott bentlakásos ellátások esetén érdekképviseleti fórumot kell működtetni. (2) A fenntartó képviseletében (1) bekezdésben meghatározott fórum tagjának delegált személyt Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere bízza meg. Egyidejűleg a helyettesítéséről is gondoskodik.

5 5. oldal 8. Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosí-tásának a társult települések valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba. (2) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében a) az Sztv. 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirend jóváhagyásával, b) a Sztv. 92/B. (1) bekezdés h) pontja alapján az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének kikérésére, c) a Sztv. 94/A. (3) bekezdésében foglalt, a beutalást érintő döntéssel, d) a Sztv. 99. (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott képviselő kijelölésével, e) a Sztv (4) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló határozat meghozatalával, f) a Sztv (3) bekezdés a) pontja alapján a bentlakásos szociális intézményben a jogosult áthelyezéséről szóló határozat meghozatalával, g) a Sztv (2) bekezdésében foglalt személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat meghozatalával, h) a Sztv (4) bekezdése alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásáról szóló határozat meghozatalával, i) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. (3) bekezdése alapján a térítési díj behajtásával, a behajthatatlan követelés törlésével kapcsolatos intézkedések megtételével, kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza. Hatályát veszti 17. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet, és ezen rendelet módosítására vonatkozó 2/2003. (I.31) önkormányzati rendelet, és a 10/2003. (IV.1.) önkormányzati rendelet, az 50/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet, a 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 61/2005. (XII.21.) önkormányzati rendelet és a 6/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet, a 15/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet, a 18/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet, a 23/2007. (VI.4.) önkormányzati rendelet, a 39/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet, a 3/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, a 7/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet, a 22/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet, a 10/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet, a 25/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet, és az 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet, b) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 7/2005. (IV.8) KR rendelet, és ezen rendelet módosítására vonatkozó 17/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet, és a 33/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet, a 37/2006. (IX.27.) önkormányzati rendelet, a 13/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet, a 38/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet, a 6/2009. (III.1.) önkormányzati rendelet. Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése április 28-i ülésén. Szalay Ferenc s.k. polgármester Dr.Sebestyén Ildikó s.k. jegyző Megjegyzés: A 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet január 28-án lépett hatályba. A 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet május 1-jén lép hatályba. 1 a 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai május 01. napjától 1 Beemelte a 3/2012. (I.27.), a 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet

6 6. oldal MEGNEVEZÉS Tárgyi adómentes körbe tartozó ellátások 1 Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díjai Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona (Szolnok, Liget út 27.) Teljes étkezési norma: (Ebből: ebéd: 555,-Ft/adag, reggeli: 225,-Ft/adag, vacsora: 325,-Ft/adag) A szolgáltatás évi önköltsége (Ft/hó/ellátott) A évi önköltség és a normatív állami támogatás különbözete (Ft/hó/ellátott) Intézményi térítési díj A B C ,-Ft ,-Ft ,-Ft/fő/hó 1.105,-Ft/nap 2 Nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díjai Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye térítési díj étkezéssel: ,-Ft ,-Ft (977,-Ft/nap) 740,-Ft/nap Térítési díj étkezés nélkül: 175,-Ft/nap 3 Lakóotthon Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Napvirág Lakóotthon (Szolnok, Liget út 12.) Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Tiszavirág Lakóotthon (Szolnok, Thököly út 7.) Az étkezés ára: (ebből: ebéd: 555,-Ft/adag, reggeli: 225,-Ft/adag, vacsora: 325,-Ft/adag) ,-Ft ,-Ft ,-Ft/fő/hó ,-Ft ,-Ft ,-Ft/fő/hó 2.390,-Ft/nap 1.105,-Ft/nap a 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete Intézmény bélyegzője év havi JELENTÉS Az intézményi elhelyezés havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságáról, valamint az igénybevételre várakozókról Megnevezés Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) Engedélyezett férőhely Előző havi záró létszám A hó folyamán gondozásba vettek A hó folyamán gondozásból kikerültek Lakók száma a hó utolsó napján Várakozók száma a Sztv ában foglalt nyilvántartás alapján. Szolnok, -

7 7. oldal P.H. Intézmény vezetője INDOKOLÁS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésének b) pontja értelmében, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint alkot rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. Eddig a Szolnok városban nyújtott ellátások igénybevételét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 7/2005. (IV.8) KR rendelet (továbbiakban: R.) szabályozta, a térítési díjak megállapítását pedig a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozta. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jgt.) 3. -a előírja, hogy a jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. A jelenlegi felsorolt két önkormányzati rendelet többségében törvény által előírt szabályozást tartalmaz. Ezen szakaszok megszüntetésével, illetve a kistérség által nyújtott ellátások rendeletből történő kikerülésével az egyes rendeletek néhány paragrafusos rendelkezést tartalmaznának, ezért célszerű őket egy közös rendeletbe foglalni és a korábbiakat hatályon kívül helyezni. Ez azért is célszerű, mert ezek a rendeletek bizonyos pontokon (pl.: térítési díj) szorosan összefüggnek. Továbbá a rendelet módosításának célja, hogy a helyi szabályozást összhangba hozzuk a magasabb szintű jogszabályoknak az elmúlt időszakban bekövetkező változásával. Részletes indokolás 1. -hoz A rendeletben szükséges annak részletes meghatározása, hogy milyen ellátások biztosítottak, és azokat milyen módon biztosítja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Itt került feltüntetésre az ellátási szerződés útján biztosított ellátás is. A Sztv a pontosan meghatározza, hogy egy önkormányzatnak milyen feladatokat kötelező biztosítania. Tekintettel arra, hogy az előző -ban felsorolt ellátások ezt nem tartalmazzák, ezért szükséges annak meghatározása, hogy ezeket milyen módon biztosítja az önkormányzat, hogy azok igénybevételére, illetve térítési díjaira vonatkozóan, hol lehet információt szerezni. 2. -hoz A szociális ellátások igénybevételének pontos részleteit a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XII.24.) SzCsM rendelet szabályozza. A Jgt. előírásait figyelembe véve célszerű annak meghatározása, hogy az ellátás iránt érdeklődő pontosan milyen jogszabályban tud utána nézni annak, hogy egyes ellátásokat, hogyan tud kérelmezni. A Sztv. ugyan előírja, hogy az intézmény vezetőjének kell benyújtani a kérelmet, azonban az erről szóló értesítést nem köti írásbeliséghez. Az e rendeletben szabályozott ellátotti csoport ismérvei alapján célszerűnek látszik, ha az ilyen típusú értesítéseket az intézmény vezetője mindig írásban teszi meg. Ezért láttuk szükségesnek e tény szabályozását. A Sztv. előírja, hogy az ellátás megkezdése előtt megállapodást kell kötni, de szükséges volt annak meghatározása, hogy a megállapodás hol található meg. Az egyik oka ennek az, hogy az R.-nek korábban a mellékletét képezték a megállapodások, a másik pedig az, hogy az intézmény dokumentumainak megtekintésekor az érdeklődő már előzetesen is megismerkedhet a megállapodás tartalmával.

8 8. oldal Továbbá a fogyatékosok nappali ellátása biztosításának alapján képező megállapodás tartalmi elemei a Sztv. ide vonatkozó szakaszainak módosulása értelmében, jelentős mértékben megváltoztak. Tekintve, hogy a megállapodás az ellátás biztosításának alapján képezi, ezért elengedhetetlen annak naprakészen történő használata. Ennek elérése és a törvényi előírások pontos betartása érdekében szükséges a megállapodás minta kivétele az R. mellékletéből és e bekezdésből. Erre azért van szükség, mert a rendelet módosítása esetén nem biztosítható a naprakész jogszabályi előírás biztosítása. A megállapodás rendeletből való kikerülése esetén is továbbra is biztosított a felette történő fenntartói ellenőrzési jogkör, tekintettel arra, hogy az intézmény külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Programját, - melynek kötelező mellékletét képezi a megállapodás - minden módosítás alkalmával a fenntartó hagyja jóvá. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen hatáskörét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta az R. 39. (3) bekezdésének a) pontja értelmében. Leírtak érdekében a megállapodás megkötésére vonatkozó szabályozás megmarad, de a továbbiakban az intézmény Szakmai Programjának mellékletében található megállapodás mintát kell majd használnia az intézménynek. Ugyan a vonatkozó jogszabályok az e -ban található előírásokat külön-külön egy-egy részben szabályozzák, ennek ellenére szükségesnek látjuk annak feltüntetését a rendeletben, hogy az igénybevételkor - egyébként a térítési díj megállapításához - vizsgálni kell majd az ellátást kérő jövedelmi és vagyoni helyzetét is. 3. -hoz A soron kívüli elhelyezés pontos részleteit a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XII.24.) SzCsM rendelet szabályozza. A Jgt. előírásait figyelembe véve célszerű annak meghatározása, hogy az ellátás iránt érdeklődő pontosan milyen jogszabályban tud utána nézni annak, hogy egyes ellátásokat, hogyan kérelmezheti soron kívüli elhelyezést, illetve annak elbírálása hogyan történik. A Sztv. ugyan előírja, hogy az intézmény vezetője dönt a kérelemről, azonban az erről szóló értesítést nem köti írásbeliséghez. Az e rendeletben szabályozott ellátotti csoport ismérvei alapján célszerűnek látszik, ha az ilyen típusú értesítéseket az intézmény vezetője mindig írásban teszi meg. Ezért láttuk szükségesnek e tény szabályozását. 4. -hoz A Sztv. 92. (2) bekezdése alapján szabályozni kell, hogy milyen esetben kell az intézmény vezetőjének külön eljárás nélkül ellátást biztosítani. E paragrafus, ezeket a helyi szabályokat tartalmazza. 5. -hoz Szintén a Sztv. 92. (2) bekezdése írja elő, hogy szabályozni szükséges a megállapodással összefüggő kérdéseket. A Sztv. új szabályai alapján lehetőség nyílt arra, hogy az ellátott, vagy a hozzátartozó önkéntes alapon fizesse meg az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat. E szakasz az intézmény vezetője által az ilyen esetekben követendő eljárás menetet szabályozza. Ez a rendelkezés az R.-ből került átemelésre. 6. -hoz 7. -hoz E szakasz határozza meg, hogy a rendelet melyik melléklete tartalmazza a fenntartó által a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye által biztosított ellátások intézményi térítési díjait. A Sztv. 92. (2) bekezdése alapján szabályozni szükséges a térítési díj fizetésre kötelezettek körét. Tekintettel arra, hogy a Sztv. ezt pontosan meghatározza, és a rendelet tekintetében eltérni nem kívánunk ettől, ezért csak megjelöltük, hogy hol található e kör szabályozása. 8. -hoz Az R. korábbi szabályainak átemelését tartalmazza ez a bekezdés. A változás annyi, hogy utalás történik ara a tényre, hogy a Sztv. előírásai alapján most már az intézmény vezetőjének jövedelemvizsgálatot kell végrehajtania az ellátások biztosítása előtt, majd a térítési díjak felülvizsgálata alkalmával. 9. -hoz Az R.-ből került ez a szabályozás átemelésre. Néhány ponton azonban a könnyebb érthetőség kedvéért a százalékban meghatározott összegek konkrétabban kerültek meghatározásra.

9 9. oldal 10. -hoz Az R.-ből került átemelésre teljes egészében ez a paragrafus. Az R.-ből került átemelésre ez a rendelkezés hoz 12. -hoz A Sztv. 92. (2) bekezdése alapján a helyi rendeletben szabályozni szükséges az ellátások megszűnésének eseteit és módjait. A Jgt. Előírásaira figyelemmel, csak a vonatkozó szabályokra hivatkozást tüntettük fel, azon bővíteni nem kívántunk. Ugyanakkor helyi sajátosságként egyedi eset alapján nyert tapasztalatra építve határoztunk meg a követendő eljárás cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy intézményi jogviszonyának megszüntetése esetén. E szakaszban a Sztv. 92. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelőn kívántuk meghatározni az intézményi jogviszony megszüntetésének módját hoz Ez a paragrafus az R.-ből került átemelésre. Ezt az adatszolgáltatást ma is folyamatosan havonta küldi az intézmény. Továbbá eleget tesznek az évi beszámolási kötelezettségeknek is hoz Az R.-ből került átemelésre ez a szabályozás. Csak a Hivatalban történt osztályszervezeti változás került benne aktualizálásra hoz Az R.-ből átvett szabályokat a más jogszabályban történő szabályozás miatt annyira rövidítettük le, hogy az érdekképviseleti fórumot működtetni kell, és a fórumon a fenntartót képviselő személyt a polgármester jelöli ki hoz E szakaszban került meghatározásra a rendelet hatálybalépésének napja. Szintén ide került átemelésre az R.-ből a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök listája is hoz E szakaszban került meghatározásra hogy e rendelet hatálybalépésével mely rendeletek vesztik hatályukat.

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben