16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet"

Átírás

1 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben a 3/2012. (I.27.), a 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái 1. (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a) a szociális alapszolgáltatások keretében fogyatékos személyek nappali intézményét a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, valamint ellátási szerződéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület útján biztosítja. b) szociális szakellátások keretében ba) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona ellátást a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, bb) fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthona ellátást a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye (a ba) - bb) pont alattiak továbbiakban együtt: tartós bentlakásos intézmények) útján biztosítja. (2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 86. -ában meghatározott kötelezően biztosítandó és az (1) bekezdésben nem szereplő ellátásokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Tárulása útján biztosítja. Ezen ellátások igénybevételének szabályait, továbbá az ellátásokért fizetendő térítési díjakat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által kijelölt települési önkormányzat rendelete szabályozza. (3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által nyújtott ellátás esetén az ellátást biztosító fenntartó határozza meg az ellátás igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá az ellátásért fizetendő térítési díjakat. 2. Az ellátások igénybevétele 2. (1) Az e rendeletben szabályozott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által saját intézmény keretében biztosított szociális ellátásokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 3. -ában foglaltak szerint kell kérelmezni. (2) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet és annak mellékleteit, az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét. (3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített és az intézmény Szakmai Programjának mellékletét képező megállapodást. (4) A tartós bentlakásos intézmények szolgáltatásainak igénybevétele során - külön jogszabályban meghatározottak értelmében - vizsgálni kell az ellátást igénybe vevő személy jövedelmi viszonyait szükség szerint készpénzét és vagyoni viszonyait, valamint a tartásra köteles és képes személyek körét, és azok jövedelmi viszonyait. (5) A lakóotthoni ellátás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelt fogyatékos személy kezelőorvosa, vagy szakorvosa szakvéleményének az egészségügyi állapotra vonatkozó adatokon túl tartalmaznia kell azt is, hogy

2 2. oldal a) az igénylő számára megfelel-e a lakóotthoni környezet, különös tekintettel életvitelére, szokásaira, önellátásának mértékére, b) az igénylő képes-e a lakóotthonban élő más személyekkel kapcsolatot kialakítani, elfogadnia az együttélésre vonatkozó szabályokat. 3. A soron kívüli elhelyezési igényről az intézmény vezetője dönt az SzCsM rendelet aiban leírtak alapján, melyről írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt. 4. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetén az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani az arra rászorulónak, ha ennek elmulasztása a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. (2) A külön eljárás nélkül biztosított ellátás határozott idejű ellátásnak minősül és a veszélyhelyzet fenn álltáig, de legfeljebb 6 hónapig vehető igénybe. Az időpont letelte után az ellátott kérheti az intézménybe történő felvételét. Ebben az estben az intézmény vezetője a külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el. 5. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozója vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátott, illetve hozzátartozója megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített és az intézmény Szakmai Programjának mellékletét képező megállapodást. 6. (1) Indokolt esetben a fogyatékosok nappali intézményében legfeljebb napi 4 óra időtartamra az a személy is felvehető, aki után szülője, vagy más törvényes hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. (2) Rendkívül indokolt esetben az (1) bekezdés szerinti ellátás teljes mértékben is igénybe vehető, két hónapot meg nem haladó időtartamig. 3. Térítési díjakra vonatkozó szabályok 7. (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye által a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját e rendelet 1. számú mellékletében foglalt mérték szerint határozza meg. (2) A térítési díj fizetésére kötelezettek körét a Sztv. vonatkozó szakaszai határozzák meg. 8. (1) Ha a tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátást igénybe vevő nem tudja megfizetni a jelen rendeletben megállapított szociális ellátásért fizetendő díjjal (továbbiakban: intézményi térítési díj) azonos mértékű az igénybe vevő által fizetendő térítési díjat (továbbiakban: személyi térítési díjat) kell megállapítani a Sztv ának figyelembevételével. (2) A személyi térítési díj mértékéről és megfizetésének módjáról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere átruházott hatáskörben határozattal dönt. 9. (1) A fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a kötelezett kérelmére: a) azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

3 3. oldal b) azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre eső jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. (2) Tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmények esetében a kérelemre megállapított személyi térítési díj, illetőleg térítési díj-különbözet: a) maximum 30%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-át - egyedülálló esetén 550%-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-ánál, egyedülálló esetében 450%-ánál. b) maximum 50%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át - egyedülálló esetén 650%-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-ánál, egyedül álló esetében 550%-ánál. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és fél szeresét. (4) A személyi térítési díj csökkentéséről a hatályos jogszabályokra figyelemmel a polgármester határozatot hoz. A (2) bekezdés szerinti térítési díj csökkentésre vonatkozó kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell. 10. (1) A polgármester a díjhátralék összegét határozattal csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt adhat a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik és e rendelet vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik. (2) A hátralékos kérelmére a díjhátralék teljes összegben elengedésre kerül, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs. (3) A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős pénzvagyona, vagy ingatlanvagyona nincs. (4) A csökkentés mértéke a díjhátralék a) 30%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem kétszeresét meghaladja, b) 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem háromszorosát meghaladja, c) 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem négyszeresét meghaladja. (5) A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető. (6) A (2)-(5) bekezdésekben foglalt díjhátralék elengedéséről, csökkentéséről, a részletfizetés engedélyezéséről, behajthatatlanná minősítéséről, valamint törléséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a polgármester határozatot hoz. A kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell. 11. Ha a jogosult a fenntartóhoz fordul, mert vitatja az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat, abban az esetben a polgármester határozattal állapítja meg a fizetendő személyi térítési díjat. 4. Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai 12.

4 4. oldal (1) A szociális ellátásokra vonatkozó intézményi jogviszony megszüntetése a Sztv aiban meghatározott szabályok alapján történik. (2) Az intézményi jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén az intézmény vezetője a) gondoskodik az ellátott tárgyi eszközeinek kiadásáról, b) szükség szerint gondoskodik az ellátott és személyes tárgyai elszállításának megszervezéséről, c) gondoskodik az ellátott intézményben, házipénztárban őrzött pénzösszegének kifizetéséről a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően. 5. Nyilvántartások vezetése 13. (1) A szociális ellátást biztosító intézmény vezetője az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs Osztályához a rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon jelentést teljesít. (2) A szociális ellátást biztosító intézmény vezetője a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének évente egyszer köteles beszámolni az éves tevékenységéről. (3) A térítési díjakra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az éves költségvetésről szóló beszámolóban kell számot adni. 6. Szociálpolitikai Kerekasztal 14. (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok város szociális ellátásainak figyelemmel kísérése, kiemelten a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és működtet. (2) A Kerekasztal tagjait az alábbiakban határozza meg: a) Elnöke: a szociális ágazatért felelős mindenkori alpolgármester b) Titkára: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya Osztályvezetője, vagy az általa kijelölt szociális munkatárs. c) Tagjai: ca) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által delegált személy, cb) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által delegált személy, cc) pulzus Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete által delegált személy, cd) Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány által delegált személy, ce) Bice-Bóca Alapítvány által delegált személy, cf) Bizalom Mentálhigiénés Egyesület által delegált személy, cg) Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által delegált személy, ch) Szociális és Foglalkoztatási kerekasztal vezetője/vagy a kerekasztal által delegált személy, ci) Idősügyi Tanács elnöke/vagy az általa delegált személy, cj) Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke/vagy az általa delegált személy, ck) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény vezetője, cl) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ vezetője, cm) Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye vezetője, cn) Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság vezetője. (3) A Kerekasztal működésének szabályait a Kerekasztal ügyrendjében kell szabályozni. (4) A Kerekasztal működését az elnök koordinálja, a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya közreműködésével. 7. Érdekképviseleti fórum 15. (1) Az e rendeletben meghatározott bentlakásos ellátások esetén érdekképviseleti fórumot kell működtetni. (2) A fenntartó képviseletében (1) bekezdésben meghatározott fórum tagjának delegált személyt Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere bízza meg. Egyidejűleg a helyettesítéséről is gondoskodik.

5 5. oldal 8. Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosí-tásának a társult települések valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba. (2) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében a) az Sztv. 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirend jóváhagyásával, b) a Sztv. 92/B. (1) bekezdés h) pontja alapján az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének kikérésére, c) a Sztv. 94/A. (3) bekezdésében foglalt, a beutalást érintő döntéssel, d) a Sztv. 99. (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott képviselő kijelölésével, e) a Sztv (4) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló határozat meghozatalával, f) a Sztv (3) bekezdés a) pontja alapján a bentlakásos szociális intézményben a jogosult áthelyezéséről szóló határozat meghozatalával, g) a Sztv (2) bekezdésében foglalt személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat meghozatalával, h) a Sztv (4) bekezdése alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásáról szóló határozat meghozatalával, i) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. (3) bekezdése alapján a térítési díj behajtásával, a behajthatatlan követelés törlésével kapcsolatos intézkedések megtételével, kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza. Hatályát veszti 17. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet, és ezen rendelet módosítására vonatkozó 2/2003. (I.31) önkormányzati rendelet, és a 10/2003. (IV.1.) önkormányzati rendelet, az 50/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet, a 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 61/2005. (XII.21.) önkormányzati rendelet és a 6/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet, a 15/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet, a 18/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet, a 23/2007. (VI.4.) önkormányzati rendelet, a 39/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet, a 3/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, a 7/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet, a 22/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet, a 10/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet, a 25/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet, és az 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet, b) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 7/2005. (IV.8) KR rendelet, és ezen rendelet módosítására vonatkozó 17/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet, és a 33/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet, a 37/2006. (IX.27.) önkormányzati rendelet, a 13/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet, a 38/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet, a 6/2009. (III.1.) önkormányzati rendelet. Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése április 28-i ülésén. Szalay Ferenc s.k. polgármester Dr.Sebestyén Ildikó s.k. jegyző Megjegyzés: A 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet január 28-án lépett hatályba. A 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet május 1-jén lép hatályba. 1 a 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai május 01. napjától 1 Beemelte a 3/2012. (I.27.), a 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet

6 6. oldal MEGNEVEZÉS Tárgyi adómentes körbe tartozó ellátások 1 Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díjai Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona (Szolnok, Liget út 27.) Teljes étkezési norma: (Ebből: ebéd: 555,-Ft/adag, reggeli: 225,-Ft/adag, vacsora: 325,-Ft/adag) A szolgáltatás évi önköltsége (Ft/hó/ellátott) A évi önköltség és a normatív állami támogatás különbözete (Ft/hó/ellátott) Intézményi térítési díj A B C ,-Ft ,-Ft ,-Ft/fő/hó 1.105,-Ft/nap 2 Nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díjai Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye térítési díj étkezéssel: ,-Ft ,-Ft (977,-Ft/nap) 740,-Ft/nap Térítési díj étkezés nélkül: 175,-Ft/nap 3 Lakóotthon Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Napvirág Lakóotthon (Szolnok, Liget út 12.) Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Tiszavirág Lakóotthon (Szolnok, Thököly út 7.) Az étkezés ára: (ebből: ebéd: 555,-Ft/adag, reggeli: 225,-Ft/adag, vacsora: 325,-Ft/adag) ,-Ft ,-Ft ,-Ft/fő/hó ,-Ft ,-Ft ,-Ft/fő/hó 2.390,-Ft/nap 1.105,-Ft/nap a 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete Intézmény bélyegzője év havi JELENTÉS Az intézményi elhelyezés havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságáról, valamint az igénybevételre várakozókról Megnevezés Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) Engedélyezett férőhely Előző havi záró létszám A hó folyamán gondozásba vettek A hó folyamán gondozásból kikerültek Lakók száma a hó utolsó napján Várakozók száma a Sztv ában foglalt nyilvántartás alapján. Szolnok, -

7 7. oldal P.H. Intézmény vezetője INDOKOLÁS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésének b) pontja értelmében, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint alkot rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. Eddig a Szolnok városban nyújtott ellátások igénybevételét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 7/2005. (IV.8) KR rendelet (továbbiakban: R.) szabályozta, a térítési díjak megállapítását pedig a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozta. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jgt.) 3. -a előírja, hogy a jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. A jelenlegi felsorolt két önkormányzati rendelet többségében törvény által előírt szabályozást tartalmaz. Ezen szakaszok megszüntetésével, illetve a kistérség által nyújtott ellátások rendeletből történő kikerülésével az egyes rendeletek néhány paragrafusos rendelkezést tartalmaznának, ezért célszerű őket egy közös rendeletbe foglalni és a korábbiakat hatályon kívül helyezni. Ez azért is célszerű, mert ezek a rendeletek bizonyos pontokon (pl.: térítési díj) szorosan összefüggnek. Továbbá a rendelet módosításának célja, hogy a helyi szabályozást összhangba hozzuk a magasabb szintű jogszabályoknak az elmúlt időszakban bekövetkező változásával. Részletes indokolás 1. -hoz A rendeletben szükséges annak részletes meghatározása, hogy milyen ellátások biztosítottak, és azokat milyen módon biztosítja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Itt került feltüntetésre az ellátási szerződés útján biztosított ellátás is. A Sztv a pontosan meghatározza, hogy egy önkormányzatnak milyen feladatokat kötelező biztosítania. Tekintettel arra, hogy az előző -ban felsorolt ellátások ezt nem tartalmazzák, ezért szükséges annak meghatározása, hogy ezeket milyen módon biztosítja az önkormányzat, hogy azok igénybevételére, illetve térítési díjaira vonatkozóan, hol lehet információt szerezni. 2. -hoz A szociális ellátások igénybevételének pontos részleteit a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XII.24.) SzCsM rendelet szabályozza. A Jgt. előírásait figyelembe véve célszerű annak meghatározása, hogy az ellátás iránt érdeklődő pontosan milyen jogszabályban tud utána nézni annak, hogy egyes ellátásokat, hogyan tud kérelmezni. A Sztv. ugyan előírja, hogy az intézmény vezetőjének kell benyújtani a kérelmet, azonban az erről szóló értesítést nem köti írásbeliséghez. Az e rendeletben szabályozott ellátotti csoport ismérvei alapján célszerűnek látszik, ha az ilyen típusú értesítéseket az intézmény vezetője mindig írásban teszi meg. Ezért láttuk szükségesnek e tény szabályozását. A Sztv. előírja, hogy az ellátás megkezdése előtt megállapodást kell kötni, de szükséges volt annak meghatározása, hogy a megállapodás hol található meg. Az egyik oka ennek az, hogy az R.-nek korábban a mellékletét képezték a megállapodások, a másik pedig az, hogy az intézmény dokumentumainak megtekintésekor az érdeklődő már előzetesen is megismerkedhet a megállapodás tartalmával.

8 8. oldal Továbbá a fogyatékosok nappali ellátása biztosításának alapján képező megállapodás tartalmi elemei a Sztv. ide vonatkozó szakaszainak módosulása értelmében, jelentős mértékben megváltoztak. Tekintve, hogy a megállapodás az ellátás biztosításának alapján képezi, ezért elengedhetetlen annak naprakészen történő használata. Ennek elérése és a törvényi előírások pontos betartása érdekében szükséges a megállapodás minta kivétele az R. mellékletéből és e bekezdésből. Erre azért van szükség, mert a rendelet módosítása esetén nem biztosítható a naprakész jogszabályi előírás biztosítása. A megállapodás rendeletből való kikerülése esetén is továbbra is biztosított a felette történő fenntartói ellenőrzési jogkör, tekintettel arra, hogy az intézmény külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Programját, - melynek kötelező mellékletét képezi a megállapodás - minden módosítás alkalmával a fenntartó hagyja jóvá. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen hatáskörét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta az R. 39. (3) bekezdésének a) pontja értelmében. Leírtak érdekében a megállapodás megkötésére vonatkozó szabályozás megmarad, de a továbbiakban az intézmény Szakmai Programjának mellékletében található megállapodás mintát kell majd használnia az intézménynek. Ugyan a vonatkozó jogszabályok az e -ban található előírásokat külön-külön egy-egy részben szabályozzák, ennek ellenére szükségesnek látjuk annak feltüntetését a rendeletben, hogy az igénybevételkor - egyébként a térítési díj megállapításához - vizsgálni kell majd az ellátást kérő jövedelmi és vagyoni helyzetét is. 3. -hoz A soron kívüli elhelyezés pontos részleteit a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XII.24.) SzCsM rendelet szabályozza. A Jgt. előírásait figyelembe véve célszerű annak meghatározása, hogy az ellátás iránt érdeklődő pontosan milyen jogszabályban tud utána nézni annak, hogy egyes ellátásokat, hogyan kérelmezheti soron kívüli elhelyezést, illetve annak elbírálása hogyan történik. A Sztv. ugyan előírja, hogy az intézmény vezetője dönt a kérelemről, azonban az erről szóló értesítést nem köti írásbeliséghez. Az e rendeletben szabályozott ellátotti csoport ismérvei alapján célszerűnek látszik, ha az ilyen típusú értesítéseket az intézmény vezetője mindig írásban teszi meg. Ezért láttuk szükségesnek e tény szabályozását. 4. -hoz A Sztv. 92. (2) bekezdése alapján szabályozni kell, hogy milyen esetben kell az intézmény vezetőjének külön eljárás nélkül ellátást biztosítani. E paragrafus, ezeket a helyi szabályokat tartalmazza. 5. -hoz Szintén a Sztv. 92. (2) bekezdése írja elő, hogy szabályozni szükséges a megállapodással összefüggő kérdéseket. A Sztv. új szabályai alapján lehetőség nyílt arra, hogy az ellátott, vagy a hozzátartozó önkéntes alapon fizesse meg az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat. E szakasz az intézmény vezetője által az ilyen esetekben követendő eljárás menetet szabályozza. Ez a rendelkezés az R.-ből került átemelésre. 6. -hoz 7. -hoz E szakasz határozza meg, hogy a rendelet melyik melléklete tartalmazza a fenntartó által a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye által biztosított ellátások intézményi térítési díjait. A Sztv. 92. (2) bekezdése alapján szabályozni szükséges a térítési díj fizetésre kötelezettek körét. Tekintettel arra, hogy a Sztv. ezt pontosan meghatározza, és a rendelet tekintetében eltérni nem kívánunk ettől, ezért csak megjelöltük, hogy hol található e kör szabályozása. 8. -hoz Az R. korábbi szabályainak átemelését tartalmazza ez a bekezdés. A változás annyi, hogy utalás történik ara a tényre, hogy a Sztv. előírásai alapján most már az intézmény vezetőjének jövedelemvizsgálatot kell végrehajtania az ellátások biztosítása előtt, majd a térítési díjak felülvizsgálata alkalmával. 9. -hoz Az R.-ből került ez a szabályozás átemelésre. Néhány ponton azonban a könnyebb érthetőség kedvéért a százalékban meghatározott összegek konkrétabban kerültek meghatározásra.

9 9. oldal 10. -hoz Az R.-ből került átemelésre teljes egészében ez a paragrafus. Az R.-ből került átemelésre ez a rendelkezés hoz 12. -hoz A Sztv. 92. (2) bekezdése alapján a helyi rendeletben szabályozni szükséges az ellátások megszűnésének eseteit és módjait. A Jgt. Előírásaira figyelemmel, csak a vonatkozó szabályokra hivatkozást tüntettük fel, azon bővíteni nem kívántunk. Ugyanakkor helyi sajátosságként egyedi eset alapján nyert tapasztalatra építve határoztunk meg a követendő eljárás cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy intézményi jogviszonyának megszüntetése esetén. E szakaszban a Sztv. 92. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelőn kívántuk meghatározni az intézményi jogviszony megszüntetésének módját hoz Ez a paragrafus az R.-ből került átemelésre. Ezt az adatszolgáltatást ma is folyamatosan havonta küldi az intézmény. Továbbá eleget tesznek az évi beszámolási kötelezettségeknek is hoz Az R.-ből került átemelésre ez a szabályozás. Csak a Hivatalban történt osztályszervezeti változás került benne aktualizálásra hoz Az R.-ből átvett szabályokat a más jogszabályban történő szabályozás miatt annyira rövidítettük le, hogy az érdekképviseleti fórumot működtetni kell, és a fórumon a fenntartót képviselő személyt a polgármester jelöli ki hoz E szakaszban került meghatározásra a rendelet hatálybalépésének napja. Szintén ide került átemelésre az R.-ből a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök listája is hoz E szakaszban került meghatározásra hogy e rendelet hatálybalépésével mely rendeletek vesztik hatályukat.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben