Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség évi. Költségvetési beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója"

Átírás

1 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség évi Költségvetési beszámolója Debrecen, február

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1/a évre tervezett feladatok, ebbıl megvalósult ill évre áthúzódó 1/b Szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések, és ezek hatása a gazdálkodásban Az új jogszabályokban meghatározott feladatok hatása a Felügyelıség gazdálkodására 1/c Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok 1/d A Felügyelıség mőködı képességének helyzete 2. Elıirányzatokkal való gazdálkodás 2/a Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként 2/b Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól átvett feladatok 2/c A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezısége 3. Egyéb szakmai gazdálkodási problémák, események Nyilatkozat II. Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok 1/a Személyi juttatások, létszám 1/b Munkaadókat terhelı járulékok A jelő tábla 2. Dologi kiadások B/1 jelő tábla B/2 jelő tábla G jelő tábla 3. Pénzeszköz átadás, támogatás E jelő tábla

3 3 4. Intézményi beruházási kiadások H/2 jelő tábla 5. Felújítások H/3 jelő tábla 6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás E jelő tábla 7. Egyéb központi beruházások H/4 jelő tábla 8. Kölcsönök D jelő tábla 9. Bevételek 9/a Intézményi mőködési bevétel 9/b Mőködési célú pénzeszköz átvétel 9/c Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 9/d követelések változása F/1, F/2, F/3 jelő tábla 10. Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése C jelő tábla 11. Elıirányzat maradvány elszámolása II/2 A jelő tábla II/2 B jelő tábla II/2 A sz. melléklet: a 2006 évi alaptevékenység elıirányzat maradványának elszámolása II/2 B sz. melléklet: a 2006 évi kötelezettség-vállalással terhelt elıirányzat maradvány levezetése III. E g y é b 1. Gazdasági társaságban való részvétel 2. Társadalmi szervezetek támogatása 3. Vagyongazdálkodás H/1 jelő tábla

4 4 I. Általános indoklás Felügyelıségünk 2005-ben a rábízott szakmai feladatokat összességében elvégezte, a feladatokhoz megszabott költségvetési tervet teljesítette. A feladatokhoz rendelt anyagi erıforrásokkal a jogszabályokban elıírt módon és ésszerően gazdálkodott, így sem szakmai feladatainak ellátásában, sem gazdálkodásában nem merült fel olyan akadály, amit ne tudott volna leküzdeni. 1,) Az intézmény évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása ra tervezett feladatok, ebbıl megvalósult, illetve 2007-re áthúzódó Hatósági Egység feladatellátása A hatósági jogalkalmazás színvonala tovább erısödött, a hatályos jogszabályokban, szakmai irányelvekben, illetve az ágazati célkitőzésekben meghatározott környezetvédelmi, természettájvédelmi és vízügyi feladatok összehangolt, szakszerő ellátása megvalósult. A felügyelıség kifelé történı megnyilvánulása egységes volt. A feladatok végrehajtása során biztosítottuk a folyamatosságot, továbbá a környezettudatos szemlélet és magatartás elterjesztését. Az átláthatóbb, költségtakarékos és kevésbé bürokratikus munkavégzés feltételeinek az alapjait is sikerült megszilárdítani. Az ügyfélbarát munkamódszer ill. szolgáltató jellegő, hatékony munkastílus az eljárások során teljesebbé vált / A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály tevékenysége a) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tól napjainkig mintegy 86 db egységes környezethasználati engedély került kiadásra, zömmel meglévı létesítményekre ban 19 eljárás fejezıdött be. Ezek közül 4 új, és 15 meglévı létesítményre vonatkozott. Az engedélyezett létesítmények nagyobb része állattartó telep volt. Az engedélyezési eljárás során - tekintettel a tevékenységek volumenére - helyszíni szemlét tartottunk a telephelyeken, illetve konzultációt folytattunk az üzemeltetıvel és a felülvizsgálóval az elérhetı legjobb technikáról. b) Környezetvédelmi mőködési engedélyezési eljárás Az évi LIII. törvény 73. alapján 6 db teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati kötelezés került kiadásra környezetvédelmi mőködési engedély megszerzése érdekében. - Környezetvédelmi mőködési engedélyt 2006-ban 101 létesítmény kötelezés, illetve jogszabályi elıírás szerinti felülvizsgálatot követıen, 2 létesítmény pedig önkéntesen benyújtott teljesítményértékelést követıen kapott. Ezen létesítmények nagy része települési hulladéklerakó, állattartó telep, valamint üzemanyag tároló volt év során az illetékességi területünkön található felhagyott települési hulladéklerakók felülvizsgálata alapján összesen 6 db kötelezés került kiadásra a hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására vonatkozóan.

5 5 c) Környezetvédelmi engedélyezési eljárás - Az év során 6 olyan beruházás kapott környezetvédelmi engedélyt, amelyek környezeti hatásvizsgálat-kötelesek voltak. A kiadott környezetvédelmi engedélyek számában, a tavalyi évhez viszonyított jelentıs mértékő csökkenés oka, hogy hatályba lépett 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, amelyben a korábbi 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének B fejezetében meghatározott tevékenységek amelyeket korábban elızetes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után voltak engedélyezhetık a 3. mellékletbe kerültek, vagyis ezen tevékenységek elızetes vizsgálati eljárás lefolytatását követıen, a felügyelıség döntésétıl függıen minısülhetnek környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek. d) Elızetes vizsgálati eljárás A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatályba lépése új eljárást; az elızetes vizsgálati eljárást vezette be a környezetvédelmi hatósági munkába ban 14 db elızetes vizsgálati eljárás zárult le határozattal. 12 esetben ezen beruházások csak a rendelet 3. mellékletében szerepeltek nem volt feltételezhetı jelentıs környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálatot nem írtunk elı. A 12 ügy fele villamos légvezeték létesítése volt, további 1-1 esetben szélerımő, villamos vonal, halnevelı telep, autópálya mérnökség, bevásárlóközpont, és gázkút bekötés tárgyában zárult le az eljárás további vizsgálatok elıírása nélkül. A rendelet elıírásának megfelelıen egy bányabıvítés esetében környezetvédelmi hatástanulmány; egy vágóhíd kapacitásbıvítésének kapcsán, pedig egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtását írtuk elı az elızetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban. e) Ellenırzések A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály évben 10 esetben gyakorolt felügyeletet egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatban, és 1 esetben környezetvédelmi mőködési engedélyezéssel kapcsolatban. f) Adatgyőjtés, -szolgáltatás - A KvVM 2004-ben egy ún. létesítmény-adatbázist hozott létre, melyben a 193/2001.(X.19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó meglévı létesítmények adatait tartják nyilván. Az adatbázis aktualizálásában a felügyelıség folyamatosan közremőködik elsı félévérıl továbbítottuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére az adott félévben jogerıs határozattal lezárt környezetvédelmi engedélyezési eljárásokról szóló KHV statisztikát. Ez az adatszolgáltatási kötelezettség késıbb a már említett jogszabályváltozás miatt megszőnt, jelenleg még nem ismert, hogy a késıbbiekben milyen formában kell teljesíteni augusztusában a KvVM létrehozta az IPPC létesítmény-nyilvántartó rendszert, mely adatbázist az osztály adatokkal feltöltötte, illetve azt naprakészen frissíti. g) Terület- és településrendezési, -fejlesztési tervek véleményezése - Az osztály koordinálta a területrendezési, -fejlesztési tervek véleményezését. A 2006-ban Debrecen önkormányzata részére 40 db, vidéki önkormányzatok részére 41 db véleményt adtunk ki. h) Környezetvédelmi programok véleményezése

6 6 - Az önkormányzatok a tavalyi évhez képest jóval kevesebb (mintegy tized annyi) esetben hajtották végre a környezetvédelmi programok elkészítését, illetve a meglévı programok felülvizsgálatát, megújítását, részben a pályázati rendszer átalakulása miatt, részben azért, mert a korábbi években ezt teljesítették ban 4 db települési környezetvédelmi program véleményezésére került sor / A Vízjogi Engedélyezési Osztály tevékenysége A Vízjogi Engedélyezési Osztály a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekkel összességében maradéktalanul ellátta, illetve teljesítette a hatályos jogszabályokban meghatározott és hatáskörébe utalt elsıfokú vízgazdálkodási feladatokat, különös tekintettel a vizek hasznosítására, hasznosítási lehetıségeinek megırzésére és kártételeinek elhárítására, figyelembe véve a környezet- és természetvédelmi követelményeket is. A évre kitőzött feladatok teljesítését elsısorban hatósági engedélyezéssel, vízügyi felügyeleti, illetve helyszíni ellenırzéssel, adat-nyilvántartási rendszer mőködésével, mőködtetésével lehetett érvényre juttatni. - A vízjogi engedélyezési eljárások során jogszabályi keretek között, és szem elıtt tartva azt is, hogy más ügyfél joga, jogérvényesítése ne csorbuljon, kiemelten kezeltük a vízgazdálkodási közfeladatok megvalósítását elısegítı határozatok kiadását a tekintetben, hogy a pályázatokon való eredményes részvétel ne kerüljön veszélybe, közremőködtünk a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-, és tisztítási Megvalósítási Program folytatásában, az ivóvízminıség-javító program végrehajtásában. - A vízügyi felügyeleti ellenırzés hivatalból, éves ellenırzési terv alapján került végrehajtásra a vízügyi ágazat TIKTVF illetékességi területén elıforduló minden szakterületére kiterjedıen. Helyszíni szemléket hivatalból, kérelemre, megkeresés illetve bejelentés alapján végzünk, ahol a felügyelıség képviselıje szükség szerint szakmai, módszertani útmutatást ad, az ellenırzés tapasztalatait jegyzıkönyvben rögzíti, és megteszi a jogszabályoknak megfelelı szükséges intézkedéseket úgy, hogy egyben lehetıséget biztosít, hogy elsısorban az önkéntes jogkövetés útján teljesüljön a vízgazdálkodási cél megvalósulása (kivéve az azonnali intézkedést igénylı esetet). - Az adat-nyilvántartási rendszerek közül a Vízjogi Engedélyezési Osztály feladata a vízikönyvi-, a vízkészlet-, VKJ nyilvántartás, felelıs mőszaki vezetıi és tervezıi névjegyzék vezetése. Ezen feladatok ellátása is maradéktalanul megvalósult.

7 / A Hatósági Osztály tevékenysége Összehasonlító diagram ig terjedı idıszak ügyiratai vonatkozásában bejövı kimenı fıszám Összes(alszám) év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év bejövı kimenı fıszám Összes(alszám) A évi ügyiratforgalmi adatokból megállapítható, hogy a feladatok kismértékben ugyan, de tovább nıttek. A feladatok ellátását nagyban nehezítette, hogy az eljárásjogi szabályok alapvetıen megváltoztak, az elmúlt idıszakban számos új feladatot megállapító anyagi jogszabály lépett hatályba és a dereguláció elmaradt. A közigazgatási eljárási törvény az ágazati anyagi jogszabályok alkalmazása alapvetıen zökkenımentes volt, bár a napi jogalkalmazás során számos anomáliát kellett kezelni. Az ügyintézési határidık megtartása a korábbi évekhez hasonlóan alakult, de a jelentısebb határidıs feladatok kapcsán a szőkösnek mondható létszámhelyzetbıl adódóan túlmunka végzése vált szükségessé. Az ágazati, társhatósági, önkormányzati és egyéb szervezetekkel kiépített jó kapcsolatrendszer elısegítette a hatósági munka összehangoltságát és a társadalmi folyamatokba történı jobb beilleszthetıségét. A jog-szabályalkotási, jogharmonizációs és deregulációs folyamtokban való közremőködés folyamatosan megvalósult. Az adatbázisok, nyilvántartások feltöltése és vezetése naprakész A Szakértıi Egység feladatellátása / Természet- és Tájvédelmi Osztály tevékenysége A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség táj- és természetvédelmi hatósági feladatai a 2005 évhez hasonlóan osztályunk látta el. A táj- és természetvédelmi osztály létszáma 6 fı. Az osztályvezetı mellett 2 fı természetvédelmi, 1 fı tájvédelmi, 1 fı vadászati-halászati és 1 fı erdészeti szakfelügyelı dolgozott májustól az osztály munkáját 1 közhasznú dolgozó segítette. Az osztályon mindenki felsıfokú

8 8 végzettséggel rendelkezik. 3 fı kétdiplomás, 1 fı jelenleg másoddiploma megszerzése érdekében természetvédelmi szakirányú posztgraduális képzésen vesz részt, munkahelyi támogatás nélkül. Az osztályon az eltérı és változatos szakterületi feladatok szakszerőbb ellátása érdekében lehetıség szerinti szakterületi megosztás van, szakképzettség és természetvédelmi ismeret alapján. Az osztály jelenlegi létszámát és szakmai összetételét figyelembe véve szükséges lenne a létszámbıvítés. A 275/2004.(X.08) Korm. rendelet, mely az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl és az azokkal összefüggı természetvédelmi hatósági feladatokról szól, jelentıs többletfeladatot jelent a felügyelıségnek és elsısorban a természetvédelmi osztálynak. Igényként jelenik meg az ügyfelek pontos írásos tájékoztatása, ezekkel összefüggı helyszínelések és többletvéleményezések. A 45/2006. (XII.8.) KvVM rendelet helyrajzi számos mellékletének megjelenése számtalan nehézséget teremtett a gazdálkodók és a hatóság között. Ehhez kapcsolódóan az osztály szőkös létszáma miatt feladatátcsoportosításra nem volt lehetıség. A 2006-ra betervezett ellenırzéseket elvégeztük. Tervezetten felül végeztünk védett állatokkal összefüggı tartási engedélyezést és tartási körülmények ellenırzését évhez képest többször kellett határra mennünk védett állat származékának jogellenes behozatala miatt. Ügyeletei beosztáson kívül is többször voltunk hétvégén természetvédelmi ügyben helyszínelni. Ezek jelentették a rendkívüli eseményeket /Levegıtisztaság- és Zajvédelmi Osztály tevékenysége Az LZO élén nyugdíjazás miatt vezetıcsere történt án. Az LZO mőködıképességében a szervezeti változások nem okoztak törést. A megnövekedett feladatokat a meglévı személyi állománnyal oldjuk meg. A munkatársak jelentısen túlterheltek, a számottevı elemzést és felkészülést igénylı ügyekben nem biztosított a kellı intézkedési idı. Belsı szervezések, elektronikus ügykezelés, specializált feladatmegosztás, dereguláció szükséges a szakmai feladatok hatékonyságának növelésére. Több központi adatbázis létesítésében ill. területi adatbázisának kialakításában rész vett az LZO (pl. HSZR, KARTER, LAIR-WEB). Segítettük az elektronikus LAIR adatszolgáltatás bevezetését. Levegıvédelem A levegıtisztaság-védelmi hatósági feladatokat a felügyelıségen 3 fı látta el. A levegıvédelmi informatikai tevékenységet az LZO zaj- és rezgésvédelmi ügyintézıje végzi. A munkatársak végzettsége megfelel az elıírt képzettségi követelményeknek. Hatósági ellenırzési program A Felügyelıség évi vizsgálati tervében a levegıtisztaság-védelem területén 45 db telephely ill. vizsgálati ellenırzése szerepelt. Tervezett mérés nélküli ellenırzés: 45 db Teljesítés: 44 db Indoklás: Autó-Escort Kft ellenırzése (üzemviteli okokból) áthúzódó évre.

9 9 Tervezett ellenırzés méréssel: - emisszió: 9 db Teljesítés: 5 db - immisszió: 2 db Teljesítés: 2 db 3 telephelyen az emissziómérés elıkészítése megtörtént. A TEVA ZRt emisszió-mérése (GC kapcitásunk hiányában) meghiúsult. Terven kívül, panasz ügy miatt emisszió és imisszió mérésre nem került sor ban panaszbejelentésre 32 db helyszíni ellenırzést végeztünk. A motorbenzin tárolás/töltés kibocsátásokkal kapcsolatos ellenırzést 8 telephely esetében tartottunk. Két esetben volt radioaktív emisszió helyszíni ellenırzés. 5 esetben 6 db telephelyen vettünk részt komplex ellenırzésen. Adatfeldolgozással kapcsolatos ellenırzési tevékenység évben 705 db légszennyezı telephelyet tartottunk nyilván. Ebbıl 84 LAL változásjelentést nyújtottak be. Változás miatt 73 telephely esetében hivatalból adtunk ki határértéket megállapító határozatot. A évre vonatkozó éves LM jelentési kötelezettségének 460 üzemeltetı tett eleget. Az éves LM bejelentés alapján bírság kivetésre 24 telephely esetében került sor. A légszennyezési bírság összege Ft. Az ózonréteg védelmérıl szóló 94/2003.(VII.02.) Korm. rendelet által elıírt szabályozott anyag felhasználásáról 5 felhasználó nyújtott be jelentést. Engedélyezési eljárások 189 esetben adtunk ki hatósági/szakhatósági levegıvédelelemmel kapcsolatos engedélyt, ebbıl forrás-létesítési engedély 35 db, forrás-mőködési engedély 59 db. Vizsgálataink alapján 18 db kötelezı határozatot és 24 db bírság-határozatot adtunk ki. Egyéb eljárásra 95 esetben került sor. Egyéb feladatok Az LZO szakmai véleményekkel segítette a Felügyelıség egyéb osztályainak tevékenységét. Részt vállaltunk a LAIR korszerősítésében. Zajvédelem A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági és szakhatósági feladatokat a hatósági szakértıi egységben 1,5 fı látta el (egy munkatárs levegıvédelmi és zajvédelmi feladatokat is végzett). A évi ellenırzési tervben 15 telephely ellenırzését és 5 közút közlekedésének mérését irányoztuk elı. Komplex környezetvédelmi ellenırzésre 5 telephely lett kijelölve. Az LZO részérıl valamennyi telephelyen a hatósági ellenırzést elvégeztünk és a mérıállomásra átadtuk további intézkedésre, a mőszeres mérések elvégzésére. A mérıállomásról visszaérkezett mérési jegyzıkönyvekben foglaltak figyelembevételével a további szükséges hatósági intézkedéseket megtettük.

10 évben 3 esetben végeztünk zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatósági ellenırzést panaszbejelentés alapján. Zajvédelmi határozatot 65 esetben adtunk ki, 2 alkalommal bírságról. Összes zajvédelmi bírság Ft / Vízvédelmi Osztály tevékenysége A évi terv teljesítése Felszíni vízvédelem Tervezett feladat Tervezett mennyiség db Elvégzett feladat db El nem végzett /áthúzódó feladat db Állattartó telepek ellenırzése Települési szennyvízkibocsátók ellenırzése Ipari, intézményi és egyéb 28 - szennyvízkibocsátók ellenırzése Strandfürdık kibocsátásának ellenırzése Rendkívüli események miatti ellenırzések - 6 Ellenırzések összesen: Települési szennyvíz információs rendszerben (TESZIR) adatrögzítés VAL-lapok ellenırzése, javítása 36 VÉL-lapok ellenırzése, javítása 62 VAL-VÉL adatrögzítı rendszer tesztelése, rögzítés Mőködési területünkön 3 új települési szennyvíztisztító telep, valamint 2 ipari kibocsátó szennyvíztisztítójának mőszaki átadása történt meg és próbaüzeme kezdıdött el évben. Az új szennyvíztisztító telepek átadása, illetve havaria események, panaszbejelentések miatt a felügyelıség vízvédelmi osztálya a tervezettnél jóval több ellenırzést tartott a szennyvízkibocsátóknál. Állattartó telepeknél az engedélyezésekben (vízjogi, környezetvédelmi mőködési, egységes környezethasználati) elıírt kötelezettségek teljesítésének ellenırzésére tartott helyszíni szemlék szintén nem voltak tervezhetıek évben új feladatként jelent meg - a programok elkészültével - a települési szennyvíz információs rendszer (TESZIR) feltöltése, valamint a VAL-VÉL lapok ellenırzése, javítása, illetve az adatrögzítı rendszer tesztelése, mely elırevetíti a további évek új feladatait is. A vízjogi engedélyezések területén nagy számban jelentkeztek a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyvízkibocsátók új (megújítandó) engedélyei.

11 11 A tervezett feladatok számát tekintve áthúzódó ellenırzés, adatszolgáltatás évre nincs. Az ellenırzési terv részleteiben az év közben jelentkezı problémák miatt a hangsúlyokon változtatni kellett, de ez lényeges változtatást, eltérést nem jelent / Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály tevékenysége - A Felügyelıség a évre meghatározott (VTF-89/2/2006.) felszín alatti vizek környezetvédelmi monitoring feladatait elvégezte, melynek keretében a vízminıségi törzshálózati pontok (FAVIM), az üzemelı kutak és a TIM-pontok mintavételezése és a minták laboratóriumi vizsgálata megtörtént. - A évre tervezett (46 db), kármentesítési ügyekhez kapcsolódó helyszíni ellenırzéseket, valamint ellenırzı mintavételeket egy pár terület kivételével (11db) az osztály elvégezte. Természetesen új ügyek kapcsán elıre nem tervezett helyszíni ellenırzéseket is tartottunk (17db), így összesen 52 alkalommal végeztünk helyszíni szemlét kármentesítési területen 2006-ban. A vett minták laboratóriumi vizsgálatát a Mérıállomás végezte el. - A Szennyezıforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyezés csökkentési program folytatása munkával kapcsolatosan a évben végrehajtandó felügyelıségi feladatok (VTF-243/2006.) teljesítésre kerültek. A feladat végrehajtására az,,okkp végrehajtása (10/2/39) fejezeti elıirányzatból megkapott , Ft összeget a felmerült dologi kiadásokra maradéktalanul felhasználtuk. - A augusztus 24-én a Biharkeresztesi MOL töltıállomás mellett bekövetkezett rendkívüli eseménnyel kapcsolatban, III. fokú vízminıségvédelmi kárelhárítási készültség keretében elvégzett munka során, ,-Ft saját költség keletkezett. Ezt az összeget a Felügyelıség a KvVM-tıl, a zárójelentés elfogadását követıen visszakapta. - A felszín alatti vízvédelem területén olyan jogszabályi elıírásváltozás ill. új jogszabály hatályba lépése nem volt, amelyik a Felügyelıség gazdálkodására közvetlen kihatással lett volna / Hulladékgazdálkodás Osztály tevékenysége 1./ A hulladékgazdálkodási osztály évre vonatkozóan 60 db gazdálkodó szervezet, illetve önkormányzat ellenırzését tervezte be. Az ellenırzési lista összeállítása a következı szempontok figyelembe vételével történt: - jelentıs hulladéktermelık, - hulladékkezelık (egy részük célirányosan az adatszolgáltatási problémák miatt került kijelölésre), - kijelölt felügyelıségi komplex ellenırzések, - települési hulladéklerakók és folyékony hulladék leürítı helyek ellenırzése az önkormányzati ellenırzésekkel együtt (közszolgáltató vállalkozások ellenırzése), - gépjármővek forgalomból való kivonása, bontása, hasznosítása (közös ellenırzés a közlekedési felügyelettel).

12 12 A saját ellenırzéseink kb. 90 százalékban teljesültek, idıhiány miatt néhány ellenırzés áthúzódott január-február hónapokra. További helyszíni ellenırzést jelentett a mintegy 120 db panaszbejelentés kivizsgálása is. 2./ Jelentıs feladatot jelentett a Regionális terv felülvizsgálatában való közremőködés. 3./ Az éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás ellenırzése, hiánypótoltatása, javíttatása feldolgozása. A felügyelıségre közel 1509 db bejelentés érkezett, aminek kb a fele többékevésbé hibás volt, ezért a feldolgozás a megadott jogszabályi határidın is túlnyúlt, illetve többletfeladattal járt /Mérıállomás évi tevékenysége A Mérıállomás széles feladatkörrel rendelkezik. Vizsgálunk többféle vízformát (szennyvizet, felszíni vizet, felszín alatti vizet), szilárd mintákat (talaj, por, iszap, hulladék), a levegı sok összetevıjét emissziós és immissziós szemszögbıl tekintve, valamint rezgés és zaj forrásokat (közlekedési, munkatéri, ipari). Tevékenységünk zöme akkreditált. A változatos célobjektumokat fizikai, kémiai, és a felszíni vizek esetén hidrobiológiai vizsgálati módszerekkel elemezzük. Legalább 250 paraméter vizsgálatára vagyunk felkészülve ban kb mintát dolgoztunk fel, mintegy hagyományos vizsgálati adat született, belılük kb db vizsgálati jegyzıkönyvet készítettünk. Mindezek mellett 3db levegı immissziós, 1db felszíni víz online mérıállomással rendelkezünk. Ezek az állomások komponenst vizsgálnak folyamatosan, egész éven át. Az adatbázisokban 2006-ban db adat képzıdött. A munka egy részét elején fejezzük be (levegı emissziós JKV-ek, január 20.-ig., biológiai vizsgálatokat március 01.-ig, egyéb értékelések januárban készülnek el). A Mérıállomás évben nem végzett megbízásos tevékenységet, 2006-ban a hatósági és állami monitoring feladatok mellé a szőkös költségvetés kiegészítése céljából kötelezı jelleggel megbízásos vizsgálatokat is végzett. A Mérıállomáson az elmúlt két évben, - az azt megelızı évekkel ellentétben súlyos nyomokat hagyott a jelentıs létszámcsökkentés. Próbatétel elé állítja a laboratóriumot a sorozatosan születı, rendszerében új, mennyiségében több feladat (VKI, megbízások) elvégzése. (2005-ben db adatot állítottunk elı, míg 2006-ban db-ot.) Mindezt tervezetten, összehangolt, megfeszített munkával sikerült teljesíteni re a VKI további kiterjesztése, új monitoring típusok bevezetése mellett az országos környezetvédelmi laboratóriumi munka átszervezésével is számolnunk kell. Az elmúlt két év során a laboratóriumi hálózat dolgozóinak létszáma (400-ról 200-ra) a felére csökkent, a laboratóriumok száma 12-rıl 7-re fogyatkozott. Az ilyen mérvő erıforrás-elvonás, vele párhuzamosan a feladatok évi 10-20% való növelése a rendszer mőködtetésének újragondolását, más tervezési, szervezési szemléletet, feladatok elhagyását igényli. Az adott helyzetben a környezetvédelmi laboratóriumok elıtt az egyedül járható út, a mérıhálózatban még meglévı tárgyi források következetes felhasználása, az erıforrások koncentrálása, ésszerő elosztása, a feladatok optimalizálása lehet csak. Ehhez központi irányítás szükséges, mely jelenleg hiányzik a hálózatból. A rendszer feldarabolása jelenleg nem ad életképes egységeket (immisszió, mőszeres analitika, vizes labor ). Szervezeti átalakításoktól mentes, építı idıszak hozhat megoldást.

13 A szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezésesek felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban évi VI. törvény a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény módosításáról - 1/2006. (I.13.) KvVM rendelet A barlangok nyilvántartásáról - 21/2006. (I.31.) Korm. r. A nagyvízi medrek, a parti sávok - 27/2006. (II.7.) Korm. r. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl - 30/2006. (II.8.) Korm r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról - 31/2005. (II.8.) Korm. r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról - 7/2006. (II.8.) KvVM-GKM e. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról - 36/2006. (II.20.) Korm. r. A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. módosításáról - 37/2006. (II.20.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. módosításáról - 11/2006. (II.24.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása LIII. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl - 13/2006. (III.31.) KvVM r. Az éti csiga győjtésérıl és hasznosításáról - 20/2006. (IV.5.) KvVM. r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl - 21/2006. (IV.5.) KvVM r. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelıjének megállapításáról - 22/2006. (VI.14.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremőködı tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról - 24/2006. (IV.24.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM r. módosításáról - 99/2006. (IV.25.) Korm. r. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. r. módosításáról - 25/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. módosításáról - 26/2006. (IV.28.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól - 27/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok - 125/2006. (V.19.) Korm. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl - 42/2006. (V.31.) FVM r. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról

14 14-32/2006. (VII.26.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól - 33/2006. (VII.26.) KvVM r. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM r. módosításáról - 165/2006. (VII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladatés hatáskörérıl - 35/2006. (XII.20.) KvVM r. Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértıi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérıl és eljárási szabályairól - 38/2006. (XII.6.) KvVM-PM e. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer mőködtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól - 182/2006. (VIII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérıl szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. r. módosításáról - 39/2006. (IX.15.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. módosításáról - 188/2006 (IX.5.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. módosításáról - 201/2006. (X.2.) Korm. r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmirendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról - 208/2006. (X.16.) Korm. r. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. r. módosításáról - 40/2006. (X.6.) KvVM r. A felszíni vizeket szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi határértékeirıl és azok alkalmazásáról - 214/2006. (X.31.) Korm. r. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevı szervezetek nyilvántartásáról - 45/2006. (XII.8.) KvVM r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetésü területekkel érintett földrészletekrıl CIX. tv. A kormányzati szervezetátalakítással összefüggı törvénymódosításokról CXXI. Tv. Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról - 274/2006. (XII.23.) Korm. r. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl - 286/2006. (XII.23.) Korm. r. A hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. r. módosításáról - 297/2006. (XII.23.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokról - 308/2006. (XII.23.) Korm. r A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról - 324/2006. (XII.23.) Korm. r. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremőködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintı jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogsuzabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl - 334/2006. (XII.23.) Korm. r. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérıl - 335/2006. (XII.23.) Korm. r. A növényvédelmi igazgatás szervezetérıl

15 15-343/2006. (XII.23.) Korm. r. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl - 347/2006. (XII.23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl - 348/2006. (XII.23.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról - 349/2006. (XII.23.) Korm. r A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. módosításáról - 366/2006. (XII.28.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokat érintı egyes kormányrendeletek módosításáról - 362/2006. (XII.28.) Korm. r Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl - 91/2006. (XII.26.) GKM r. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól - 48/2006. (XII.27.) GKM r. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) KvVM r. módosításáról - 49/2006. (XII.27.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM e. r. módosításáról - 50/2006. (XII.27.) KvVM r. A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII.3.) KöM r. módosításáról - 51/2006. (XII.27.) KvVM r. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII.30.) KvVM r. módosításáról Fenti jogszabályváltozások részben új feladatokat állapítottak meg a felügyelıség hatósági munkájában, így kisebb-nagyobb mértékben növelték a költségeket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény november 1-jén lépett hatályba, melynek alkalmazásával felmerülı újabb feladatok már jelentıs többletköltségeket (postai költség, papír, nyomtatvány, számítástechnikai kellékek beszerzése, számítás és irodatechnikai gépek karbantartása) és többletkapacitást igényeltek a felügyelıségtıl Szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok évben két átszervezés és az ehhez kapcsolódó létszámleépítés érintette a szervezetet nyarán két felügyelıség, a bajai és a gyulai megszőnt, s kirendeltségként végzik tovább feladatukat a pécsi, illetve szegedi felügyelıségbe integrálva. A zöldhatóságokat ekkor érintı 10 %-os létszámleépítés jelentıs részét e két felügyelıség kirendeltséggé alakítása biztosította. A nyári leépítés a Debreceni Zöldhatóságot 1 fıvel érintette november végén újabb létszámleépítés lett végrehajtva. A zöldhatóságokat összességében ekkor 13 %-os leépítés terhelte. A tárca ezen leépítést úgy oldotta meg, hogy három laboratóriumot 2006 végével bezárt, s ezen laboratóriumok feladatait a kijelölt szomszédos felügyelıségek laboratóriumai vették át. A bezárt laboratóriumok: Nyíregyháza, Szolnok és Szombathely tıl a nyíregyházai feladatokat a debreceni laboratórium, a szolnokit a miskolci, míg a szombathelyit a gyıri felügyelıség laboratóriuma látja el.

16 16 A három laboratórium bezárása a szükséges létszámleépítés kb. 40 %-át fedezte, míg a további leépítéseket a felügyelıségek egyéb állományából kellett megoldani. Így Debrecenben további 8 fı munkaviszonyát kellett november 20-án megszüntetni, a jelenlegi létszámunk ezzel 92 fıre csökkent ban a következı szervezeti felállással végeztük munkánkat: - Igazgatói titkárság - Igazgatási Koordinációs és Informatikai Osztály, - Gazdasági Ellátó Osztály, - Hatósági Egység - Hatósági Osztály, - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály, - Vízjogi Engedélyezési Osztály, - Szakértıi Egység - Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály, - Hulladékgazdálkodási Osztály, - Levegıtisztaság- és Zajvédelmi Osztály, - Természet- és Tájvédelmi Osztály, - Vízvédelmi Osztály - Mérıállomás (Laboratórium) A Gazdasági Ellátó Osztály, az Igazgatási, Koordinációs és Informatikai Osztály és a Mérıállomás az intézmény igazgatójának felügyelete alatt, a Hatósági Egység a hatósági igazgatóhelyettes felügyelete alatt, a Szakértıi Egység pedig az általános igazgatóhelyettes felügyelete alatt mőködik ban a felügyelıség igazgatójának és a gazdasági vezetınek a személyében változás nem történt, az igazgató Kelemen Béla, a gazdasági vezetı pedig Dobos Péter, a Gazdasági Ellátó Osztály vezetıje. 1/d A felügyelıség mőködıképességének helyzete 2006-ban a korábbi évekhez hasonlóan tovább szőkültek munkavégzésünk anyagi feltételei, a beruházásra és felújításra kapott összesen 3 M Ft szinte semmire sem volt elegendı. Javította anyagi helyzetünket, hogy a korábban irodának használt két lakás értékesítésébıl származó bevételünket teljes egészében visszatarthattuk, így ebbıl egészítettük ki beruházási és felújítási elıirányzatunkat. A mőködésünkhöz rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatás az elızı évinek mindössze 2/3-a volt, többi forrásunkat a 2006-ban bevezetett új jogszabályok által elıírt eljárási díjakból, illetve a versenyszférában végzett szolgáltatások bevételeibıl kellett elıteremteni. Az eljárási díjaknak a tervezettnél kisebb mértékő teljesülése miatt pénzügyileg nehéz helyzetbe kerültünk más hasonló felügyelıséghez hasonlóan, a mőködıképesség is veszélybe került. Költségvetésünket végül is a KvVM-tıl kapott kölcsön (amit végül nem kellett visszafizetni), illetve a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott többletforrással tudtuk úgy kiegészíteni, hogy fizetési kötelezettségünknek minden szinten eleget tudtunk tenni. Ez utóbbi többletbevételt ugyan jogszabályok alapján jutalomfizetésre

17 17 kellett volna fordítanunk, ám költségvetési hiányunk miatt ezt csak részben tudtuk ilyen módon felhasználni. Mőködıképességünket szakmai oldalról vizsgálva reális annak a veszélye, hogy a több ízben végrehajtott létszámleépítés miatt felügyelıségünk a szakmai munkát nem tudja az elvárt mennyiségben és minıségben elvégezni. Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink december 31-én nincsenek. I/2. I/2/a Elıirányzatokkal való gazdálkodás Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként. A számszaki levezetést kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt elıirányzatonként és összesítve a következı oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt elıirányzatok szerinti részletes bemutatás, annak szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezık felsorolása a II. fejezetben: Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása címszó alatt kerül részletezésre.

18 18 TÁBLÁZATOK

19 19 TÁBLÁZATOK

20 20 TÁBLÁZATOK

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2008. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2008. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2008. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2009. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2007. évi szakmai

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A Felügyelőség 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK. 2010. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK. 2010. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK 2010. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2011. március TARTALOMJEGYZÉK 1. Feladatkör, szakmai

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK. 2009. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK. 2009. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK 2009. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2010. február Tartalomjegyzék Beszámoló a Felügyelıség

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Eredeti Módosított Változás

Eredeti Módosított Változás 2005. IV. negyedévi szöveges értékelés I. A feladatellátás általános értékelése A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsıfokú továbbtanulásra felkészítı intézmény. Általános képzı jellegébıl adódóan

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról A Vízgazdálkodási Társulat 2009. évi mőködése a pénzügyi terv tükrében Bevételek 2009. évi módosított terv

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl I. A feladatellátás általános értékelése Az elızı évekhez hasonlóan intézményünkben - 7 osztályban a 9-12. évfolyamon 4 éves, - +1 osztály

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben