Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség évi. Költségvetési beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója"

Átírás

1 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség évi Költségvetési beszámolója Debrecen, február

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1/a évre tervezett feladatok, ebbıl megvalósult ill évre áthúzódó 1/b Szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések, és ezek hatása a gazdálkodásban Az új jogszabályokban meghatározott feladatok hatása a Felügyelıség gazdálkodására 1/c Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok 1/d A Felügyelıség mőködı képességének helyzete 2. Elıirányzatokkal való gazdálkodás 2/a Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként 2/b Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól átvett feladatok 2/c A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezısége 3. Egyéb szakmai gazdálkodási problémák, események Nyilatkozat II. Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok 1/a Személyi juttatások, létszám 1/b Munkaadókat terhelı járulékok A jelő tábla 2. Dologi kiadások B/1 jelő tábla B/2 jelő tábla G jelő tábla 3. Pénzeszköz átadás, támogatás E jelő tábla

3 3 4. Intézményi beruházási kiadások H/2 jelő tábla 5. Felújítások H/3 jelő tábla 6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás E jelő tábla 7. Egyéb központi beruházások H/4 jelő tábla 8. Kölcsönök D jelő tábla 9. Bevételek 9/a Intézményi mőködési bevétel 9/b Mőködési célú pénzeszköz átvétel 9/c Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 9/d követelések változása F/1, F/2, F/3 jelő tábla 10. Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése C jelő tábla 11. Elıirányzat maradvány elszámolása II/2 A jelő tábla II/2 B jelő tábla II/2 A sz. melléklet: a 2006 évi alaptevékenység elıirányzat maradványának elszámolása II/2 B sz. melléklet: a 2006 évi kötelezettség-vállalással terhelt elıirányzat maradvány levezetése III. E g y é b 1. Gazdasági társaságban való részvétel 2. Társadalmi szervezetek támogatása 3. Vagyongazdálkodás H/1 jelő tábla

4 4 I. Általános indoklás Felügyelıségünk 2005-ben a rábízott szakmai feladatokat összességében elvégezte, a feladatokhoz megszabott költségvetési tervet teljesítette. A feladatokhoz rendelt anyagi erıforrásokkal a jogszabályokban elıírt módon és ésszerően gazdálkodott, így sem szakmai feladatainak ellátásában, sem gazdálkodásában nem merült fel olyan akadály, amit ne tudott volna leküzdeni. 1,) Az intézmény évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása ra tervezett feladatok, ebbıl megvalósult, illetve 2007-re áthúzódó Hatósági Egység feladatellátása A hatósági jogalkalmazás színvonala tovább erısödött, a hatályos jogszabályokban, szakmai irányelvekben, illetve az ágazati célkitőzésekben meghatározott környezetvédelmi, természettájvédelmi és vízügyi feladatok összehangolt, szakszerő ellátása megvalósult. A felügyelıség kifelé történı megnyilvánulása egységes volt. A feladatok végrehajtása során biztosítottuk a folyamatosságot, továbbá a környezettudatos szemlélet és magatartás elterjesztését. Az átláthatóbb, költségtakarékos és kevésbé bürokratikus munkavégzés feltételeinek az alapjait is sikerült megszilárdítani. Az ügyfélbarát munkamódszer ill. szolgáltató jellegő, hatékony munkastílus az eljárások során teljesebbé vált / A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály tevékenysége a) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tól napjainkig mintegy 86 db egységes környezethasználati engedély került kiadásra, zömmel meglévı létesítményekre ban 19 eljárás fejezıdött be. Ezek közül 4 új, és 15 meglévı létesítményre vonatkozott. Az engedélyezett létesítmények nagyobb része állattartó telep volt. Az engedélyezési eljárás során - tekintettel a tevékenységek volumenére - helyszíni szemlét tartottunk a telephelyeken, illetve konzultációt folytattunk az üzemeltetıvel és a felülvizsgálóval az elérhetı legjobb technikáról. b) Környezetvédelmi mőködési engedélyezési eljárás Az évi LIII. törvény 73. alapján 6 db teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati kötelezés került kiadásra környezetvédelmi mőködési engedély megszerzése érdekében. - Környezetvédelmi mőködési engedélyt 2006-ban 101 létesítmény kötelezés, illetve jogszabályi elıírás szerinti felülvizsgálatot követıen, 2 létesítmény pedig önkéntesen benyújtott teljesítményértékelést követıen kapott. Ezen létesítmények nagy része települési hulladéklerakó, állattartó telep, valamint üzemanyag tároló volt év során az illetékességi területünkön található felhagyott települési hulladéklerakók felülvizsgálata alapján összesen 6 db kötelezés került kiadásra a hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására vonatkozóan.

5 5 c) Környezetvédelmi engedélyezési eljárás - Az év során 6 olyan beruházás kapott környezetvédelmi engedélyt, amelyek környezeti hatásvizsgálat-kötelesek voltak. A kiadott környezetvédelmi engedélyek számában, a tavalyi évhez viszonyított jelentıs mértékő csökkenés oka, hogy hatályba lépett 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, amelyben a korábbi 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének B fejezetében meghatározott tevékenységek amelyeket korábban elızetes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után voltak engedélyezhetık a 3. mellékletbe kerültek, vagyis ezen tevékenységek elızetes vizsgálati eljárás lefolytatását követıen, a felügyelıség döntésétıl függıen minısülhetnek környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek. d) Elızetes vizsgálati eljárás A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatályba lépése új eljárást; az elızetes vizsgálati eljárást vezette be a környezetvédelmi hatósági munkába ban 14 db elızetes vizsgálati eljárás zárult le határozattal. 12 esetben ezen beruházások csak a rendelet 3. mellékletében szerepeltek nem volt feltételezhetı jelentıs környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálatot nem írtunk elı. A 12 ügy fele villamos légvezeték létesítése volt, további 1-1 esetben szélerımő, villamos vonal, halnevelı telep, autópálya mérnökség, bevásárlóközpont, és gázkút bekötés tárgyában zárult le az eljárás további vizsgálatok elıírása nélkül. A rendelet elıírásának megfelelıen egy bányabıvítés esetében környezetvédelmi hatástanulmány; egy vágóhíd kapacitásbıvítésének kapcsán, pedig egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtását írtuk elı az elızetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban. e) Ellenırzések A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály évben 10 esetben gyakorolt felügyeletet egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatban, és 1 esetben környezetvédelmi mőködési engedélyezéssel kapcsolatban. f) Adatgyőjtés, -szolgáltatás - A KvVM 2004-ben egy ún. létesítmény-adatbázist hozott létre, melyben a 193/2001.(X.19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó meglévı létesítmények adatait tartják nyilván. Az adatbázis aktualizálásában a felügyelıség folyamatosan közremőködik elsı félévérıl továbbítottuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére az adott félévben jogerıs határozattal lezárt környezetvédelmi engedélyezési eljárásokról szóló KHV statisztikát. Ez az adatszolgáltatási kötelezettség késıbb a már említett jogszabályváltozás miatt megszőnt, jelenleg még nem ismert, hogy a késıbbiekben milyen formában kell teljesíteni augusztusában a KvVM létrehozta az IPPC létesítmény-nyilvántartó rendszert, mely adatbázist az osztály adatokkal feltöltötte, illetve azt naprakészen frissíti. g) Terület- és településrendezési, -fejlesztési tervek véleményezése - Az osztály koordinálta a területrendezési, -fejlesztési tervek véleményezését. A 2006-ban Debrecen önkormányzata részére 40 db, vidéki önkormányzatok részére 41 db véleményt adtunk ki. h) Környezetvédelmi programok véleményezése

6 6 - Az önkormányzatok a tavalyi évhez képest jóval kevesebb (mintegy tized annyi) esetben hajtották végre a környezetvédelmi programok elkészítését, illetve a meglévı programok felülvizsgálatát, megújítását, részben a pályázati rendszer átalakulása miatt, részben azért, mert a korábbi években ezt teljesítették ban 4 db települési környezetvédelmi program véleményezésére került sor / A Vízjogi Engedélyezési Osztály tevékenysége A Vízjogi Engedélyezési Osztály a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekkel összességében maradéktalanul ellátta, illetve teljesítette a hatályos jogszabályokban meghatározott és hatáskörébe utalt elsıfokú vízgazdálkodási feladatokat, különös tekintettel a vizek hasznosítására, hasznosítási lehetıségeinek megırzésére és kártételeinek elhárítására, figyelembe véve a környezet- és természetvédelmi követelményeket is. A évre kitőzött feladatok teljesítését elsısorban hatósági engedélyezéssel, vízügyi felügyeleti, illetve helyszíni ellenırzéssel, adat-nyilvántartási rendszer mőködésével, mőködtetésével lehetett érvényre juttatni. - A vízjogi engedélyezési eljárások során jogszabályi keretek között, és szem elıtt tartva azt is, hogy más ügyfél joga, jogérvényesítése ne csorbuljon, kiemelten kezeltük a vízgazdálkodási közfeladatok megvalósítását elısegítı határozatok kiadását a tekintetben, hogy a pályázatokon való eredményes részvétel ne kerüljön veszélybe, közremőködtünk a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-, és tisztítási Megvalósítási Program folytatásában, az ivóvízminıség-javító program végrehajtásában. - A vízügyi felügyeleti ellenırzés hivatalból, éves ellenırzési terv alapján került végrehajtásra a vízügyi ágazat TIKTVF illetékességi területén elıforduló minden szakterületére kiterjedıen. Helyszíni szemléket hivatalból, kérelemre, megkeresés illetve bejelentés alapján végzünk, ahol a felügyelıség képviselıje szükség szerint szakmai, módszertani útmutatást ad, az ellenırzés tapasztalatait jegyzıkönyvben rögzíti, és megteszi a jogszabályoknak megfelelı szükséges intézkedéseket úgy, hogy egyben lehetıséget biztosít, hogy elsısorban az önkéntes jogkövetés útján teljesüljön a vízgazdálkodási cél megvalósulása (kivéve az azonnali intézkedést igénylı esetet). - Az adat-nyilvántartási rendszerek közül a Vízjogi Engedélyezési Osztály feladata a vízikönyvi-, a vízkészlet-, VKJ nyilvántartás, felelıs mőszaki vezetıi és tervezıi névjegyzék vezetése. Ezen feladatok ellátása is maradéktalanul megvalósult.

7 / A Hatósági Osztály tevékenysége Összehasonlító diagram ig terjedı idıszak ügyiratai vonatkozásában bejövı kimenı fıszám Összes(alszám) év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év bejövı kimenı fıszám Összes(alszám) A évi ügyiratforgalmi adatokból megállapítható, hogy a feladatok kismértékben ugyan, de tovább nıttek. A feladatok ellátását nagyban nehezítette, hogy az eljárásjogi szabályok alapvetıen megváltoztak, az elmúlt idıszakban számos új feladatot megállapító anyagi jogszabály lépett hatályba és a dereguláció elmaradt. A közigazgatási eljárási törvény az ágazati anyagi jogszabályok alkalmazása alapvetıen zökkenımentes volt, bár a napi jogalkalmazás során számos anomáliát kellett kezelni. Az ügyintézési határidık megtartása a korábbi évekhez hasonlóan alakult, de a jelentısebb határidıs feladatok kapcsán a szőkösnek mondható létszámhelyzetbıl adódóan túlmunka végzése vált szükségessé. Az ágazati, társhatósági, önkormányzati és egyéb szervezetekkel kiépített jó kapcsolatrendszer elısegítette a hatósági munka összehangoltságát és a társadalmi folyamatokba történı jobb beilleszthetıségét. A jog-szabályalkotási, jogharmonizációs és deregulációs folyamtokban való közremőködés folyamatosan megvalósult. Az adatbázisok, nyilvántartások feltöltése és vezetése naprakész A Szakértıi Egység feladatellátása / Természet- és Tájvédelmi Osztály tevékenysége A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség táj- és természetvédelmi hatósági feladatai a 2005 évhez hasonlóan osztályunk látta el. A táj- és természetvédelmi osztály létszáma 6 fı. Az osztályvezetı mellett 2 fı természetvédelmi, 1 fı tájvédelmi, 1 fı vadászati-halászati és 1 fı erdészeti szakfelügyelı dolgozott májustól az osztály munkáját 1 közhasznú dolgozó segítette. Az osztályon mindenki felsıfokú

8 8 végzettséggel rendelkezik. 3 fı kétdiplomás, 1 fı jelenleg másoddiploma megszerzése érdekében természetvédelmi szakirányú posztgraduális képzésen vesz részt, munkahelyi támogatás nélkül. Az osztályon az eltérı és változatos szakterületi feladatok szakszerőbb ellátása érdekében lehetıség szerinti szakterületi megosztás van, szakképzettség és természetvédelmi ismeret alapján. Az osztály jelenlegi létszámát és szakmai összetételét figyelembe véve szükséges lenne a létszámbıvítés. A 275/2004.(X.08) Korm. rendelet, mely az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl és az azokkal összefüggı természetvédelmi hatósági feladatokról szól, jelentıs többletfeladatot jelent a felügyelıségnek és elsısorban a természetvédelmi osztálynak. Igényként jelenik meg az ügyfelek pontos írásos tájékoztatása, ezekkel összefüggı helyszínelések és többletvéleményezések. A 45/2006. (XII.8.) KvVM rendelet helyrajzi számos mellékletének megjelenése számtalan nehézséget teremtett a gazdálkodók és a hatóság között. Ehhez kapcsolódóan az osztály szőkös létszáma miatt feladatátcsoportosításra nem volt lehetıség. A 2006-ra betervezett ellenırzéseket elvégeztük. Tervezetten felül végeztünk védett állatokkal összefüggı tartási engedélyezést és tartási körülmények ellenırzését évhez képest többször kellett határra mennünk védett állat származékának jogellenes behozatala miatt. Ügyeletei beosztáson kívül is többször voltunk hétvégén természetvédelmi ügyben helyszínelni. Ezek jelentették a rendkívüli eseményeket /Levegıtisztaság- és Zajvédelmi Osztály tevékenysége Az LZO élén nyugdíjazás miatt vezetıcsere történt án. Az LZO mőködıképességében a szervezeti változások nem okoztak törést. A megnövekedett feladatokat a meglévı személyi állománnyal oldjuk meg. A munkatársak jelentısen túlterheltek, a számottevı elemzést és felkészülést igénylı ügyekben nem biztosított a kellı intézkedési idı. Belsı szervezések, elektronikus ügykezelés, specializált feladatmegosztás, dereguláció szükséges a szakmai feladatok hatékonyságának növelésére. Több központi adatbázis létesítésében ill. területi adatbázisának kialakításában rész vett az LZO (pl. HSZR, KARTER, LAIR-WEB). Segítettük az elektronikus LAIR adatszolgáltatás bevezetését. Levegıvédelem A levegıtisztaság-védelmi hatósági feladatokat a felügyelıségen 3 fı látta el. A levegıvédelmi informatikai tevékenységet az LZO zaj- és rezgésvédelmi ügyintézıje végzi. A munkatársak végzettsége megfelel az elıírt képzettségi követelményeknek. Hatósági ellenırzési program A Felügyelıség évi vizsgálati tervében a levegıtisztaság-védelem területén 45 db telephely ill. vizsgálati ellenırzése szerepelt. Tervezett mérés nélküli ellenırzés: 45 db Teljesítés: 44 db Indoklás: Autó-Escort Kft ellenırzése (üzemviteli okokból) áthúzódó évre.

9 9 Tervezett ellenırzés méréssel: - emisszió: 9 db Teljesítés: 5 db - immisszió: 2 db Teljesítés: 2 db 3 telephelyen az emissziómérés elıkészítése megtörtént. A TEVA ZRt emisszió-mérése (GC kapcitásunk hiányában) meghiúsult. Terven kívül, panasz ügy miatt emisszió és imisszió mérésre nem került sor ban panaszbejelentésre 32 db helyszíni ellenırzést végeztünk. A motorbenzin tárolás/töltés kibocsátásokkal kapcsolatos ellenırzést 8 telephely esetében tartottunk. Két esetben volt radioaktív emisszió helyszíni ellenırzés. 5 esetben 6 db telephelyen vettünk részt komplex ellenırzésen. Adatfeldolgozással kapcsolatos ellenırzési tevékenység évben 705 db légszennyezı telephelyet tartottunk nyilván. Ebbıl 84 LAL változásjelentést nyújtottak be. Változás miatt 73 telephely esetében hivatalból adtunk ki határértéket megállapító határozatot. A évre vonatkozó éves LM jelentési kötelezettségének 460 üzemeltetı tett eleget. Az éves LM bejelentés alapján bírság kivetésre 24 telephely esetében került sor. A légszennyezési bírság összege Ft. Az ózonréteg védelmérıl szóló 94/2003.(VII.02.) Korm. rendelet által elıírt szabályozott anyag felhasználásáról 5 felhasználó nyújtott be jelentést. Engedélyezési eljárások 189 esetben adtunk ki hatósági/szakhatósági levegıvédelelemmel kapcsolatos engedélyt, ebbıl forrás-létesítési engedély 35 db, forrás-mőködési engedély 59 db. Vizsgálataink alapján 18 db kötelezı határozatot és 24 db bírság-határozatot adtunk ki. Egyéb eljárásra 95 esetben került sor. Egyéb feladatok Az LZO szakmai véleményekkel segítette a Felügyelıség egyéb osztályainak tevékenységét. Részt vállaltunk a LAIR korszerősítésében. Zajvédelem A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági és szakhatósági feladatokat a hatósági szakértıi egységben 1,5 fı látta el (egy munkatárs levegıvédelmi és zajvédelmi feladatokat is végzett). A évi ellenırzési tervben 15 telephely ellenırzését és 5 közút közlekedésének mérését irányoztuk elı. Komplex környezetvédelmi ellenırzésre 5 telephely lett kijelölve. Az LZO részérıl valamennyi telephelyen a hatósági ellenırzést elvégeztünk és a mérıállomásra átadtuk további intézkedésre, a mőszeres mérések elvégzésére. A mérıállomásról visszaérkezett mérési jegyzıkönyvekben foglaltak figyelembevételével a további szükséges hatósági intézkedéseket megtettük.

10 évben 3 esetben végeztünk zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatósági ellenırzést panaszbejelentés alapján. Zajvédelmi határozatot 65 esetben adtunk ki, 2 alkalommal bírságról. Összes zajvédelmi bírság Ft / Vízvédelmi Osztály tevékenysége A évi terv teljesítése Felszíni vízvédelem Tervezett feladat Tervezett mennyiség db Elvégzett feladat db El nem végzett /áthúzódó feladat db Állattartó telepek ellenırzése Települési szennyvízkibocsátók ellenırzése Ipari, intézményi és egyéb 28 - szennyvízkibocsátók ellenırzése Strandfürdık kibocsátásának ellenırzése Rendkívüli események miatti ellenırzések - 6 Ellenırzések összesen: Települési szennyvíz információs rendszerben (TESZIR) adatrögzítés VAL-lapok ellenırzése, javítása 36 VÉL-lapok ellenırzése, javítása 62 VAL-VÉL adatrögzítı rendszer tesztelése, rögzítés Mőködési területünkön 3 új települési szennyvíztisztító telep, valamint 2 ipari kibocsátó szennyvíztisztítójának mőszaki átadása történt meg és próbaüzeme kezdıdött el évben. Az új szennyvíztisztító telepek átadása, illetve havaria események, panaszbejelentések miatt a felügyelıség vízvédelmi osztálya a tervezettnél jóval több ellenırzést tartott a szennyvízkibocsátóknál. Állattartó telepeknél az engedélyezésekben (vízjogi, környezetvédelmi mőködési, egységes környezethasználati) elıírt kötelezettségek teljesítésének ellenırzésére tartott helyszíni szemlék szintén nem voltak tervezhetıek évben új feladatként jelent meg - a programok elkészültével - a települési szennyvíz információs rendszer (TESZIR) feltöltése, valamint a VAL-VÉL lapok ellenırzése, javítása, illetve az adatrögzítı rendszer tesztelése, mely elırevetíti a további évek új feladatait is. A vízjogi engedélyezések területén nagy számban jelentkeztek a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyvízkibocsátók új (megújítandó) engedélyei.

11 11 A tervezett feladatok számát tekintve áthúzódó ellenırzés, adatszolgáltatás évre nincs. Az ellenırzési terv részleteiben az év közben jelentkezı problémák miatt a hangsúlyokon változtatni kellett, de ez lényeges változtatást, eltérést nem jelent / Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály tevékenysége - A Felügyelıség a évre meghatározott (VTF-89/2/2006.) felszín alatti vizek környezetvédelmi monitoring feladatait elvégezte, melynek keretében a vízminıségi törzshálózati pontok (FAVIM), az üzemelı kutak és a TIM-pontok mintavételezése és a minták laboratóriumi vizsgálata megtörtént. - A évre tervezett (46 db), kármentesítési ügyekhez kapcsolódó helyszíni ellenırzéseket, valamint ellenırzı mintavételeket egy pár terület kivételével (11db) az osztály elvégezte. Természetesen új ügyek kapcsán elıre nem tervezett helyszíni ellenırzéseket is tartottunk (17db), így összesen 52 alkalommal végeztünk helyszíni szemlét kármentesítési területen 2006-ban. A vett minták laboratóriumi vizsgálatát a Mérıállomás végezte el. - A Szennyezıforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyezés csökkentési program folytatása munkával kapcsolatosan a évben végrehajtandó felügyelıségi feladatok (VTF-243/2006.) teljesítésre kerültek. A feladat végrehajtására az,,okkp végrehajtása (10/2/39) fejezeti elıirányzatból megkapott , Ft összeget a felmerült dologi kiadásokra maradéktalanul felhasználtuk. - A augusztus 24-én a Biharkeresztesi MOL töltıállomás mellett bekövetkezett rendkívüli eseménnyel kapcsolatban, III. fokú vízminıségvédelmi kárelhárítási készültség keretében elvégzett munka során, ,-Ft saját költség keletkezett. Ezt az összeget a Felügyelıség a KvVM-tıl, a zárójelentés elfogadását követıen visszakapta. - A felszín alatti vízvédelem területén olyan jogszabályi elıírásváltozás ill. új jogszabály hatályba lépése nem volt, amelyik a Felügyelıség gazdálkodására közvetlen kihatással lett volna / Hulladékgazdálkodás Osztály tevékenysége 1./ A hulladékgazdálkodási osztály évre vonatkozóan 60 db gazdálkodó szervezet, illetve önkormányzat ellenırzését tervezte be. Az ellenırzési lista összeállítása a következı szempontok figyelembe vételével történt: - jelentıs hulladéktermelık, - hulladékkezelık (egy részük célirányosan az adatszolgáltatási problémák miatt került kijelölésre), - kijelölt felügyelıségi komplex ellenırzések, - települési hulladéklerakók és folyékony hulladék leürítı helyek ellenırzése az önkormányzati ellenırzésekkel együtt (közszolgáltató vállalkozások ellenırzése), - gépjármővek forgalomból való kivonása, bontása, hasznosítása (közös ellenırzés a közlekedési felügyelettel).

12 12 A saját ellenırzéseink kb. 90 százalékban teljesültek, idıhiány miatt néhány ellenırzés áthúzódott január-február hónapokra. További helyszíni ellenırzést jelentett a mintegy 120 db panaszbejelentés kivizsgálása is. 2./ Jelentıs feladatot jelentett a Regionális terv felülvizsgálatában való közremőködés. 3./ Az éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás ellenırzése, hiánypótoltatása, javíttatása feldolgozása. A felügyelıségre közel 1509 db bejelentés érkezett, aminek kb a fele többékevésbé hibás volt, ezért a feldolgozás a megadott jogszabályi határidın is túlnyúlt, illetve többletfeladattal járt /Mérıállomás évi tevékenysége A Mérıállomás széles feladatkörrel rendelkezik. Vizsgálunk többféle vízformát (szennyvizet, felszíni vizet, felszín alatti vizet), szilárd mintákat (talaj, por, iszap, hulladék), a levegı sok összetevıjét emissziós és immissziós szemszögbıl tekintve, valamint rezgés és zaj forrásokat (közlekedési, munkatéri, ipari). Tevékenységünk zöme akkreditált. A változatos célobjektumokat fizikai, kémiai, és a felszíni vizek esetén hidrobiológiai vizsgálati módszerekkel elemezzük. Legalább 250 paraméter vizsgálatára vagyunk felkészülve ban kb mintát dolgoztunk fel, mintegy hagyományos vizsgálati adat született, belılük kb db vizsgálati jegyzıkönyvet készítettünk. Mindezek mellett 3db levegı immissziós, 1db felszíni víz online mérıállomással rendelkezünk. Ezek az állomások komponenst vizsgálnak folyamatosan, egész éven át. Az adatbázisokban 2006-ban db adat képzıdött. A munka egy részét elején fejezzük be (levegı emissziós JKV-ek, január 20.-ig., biológiai vizsgálatokat március 01.-ig, egyéb értékelések januárban készülnek el). A Mérıállomás évben nem végzett megbízásos tevékenységet, 2006-ban a hatósági és állami monitoring feladatok mellé a szőkös költségvetés kiegészítése céljából kötelezı jelleggel megbízásos vizsgálatokat is végzett. A Mérıállomáson az elmúlt két évben, - az azt megelızı évekkel ellentétben súlyos nyomokat hagyott a jelentıs létszámcsökkentés. Próbatétel elé állítja a laboratóriumot a sorozatosan születı, rendszerében új, mennyiségében több feladat (VKI, megbízások) elvégzése. (2005-ben db adatot állítottunk elı, míg 2006-ban db-ot.) Mindezt tervezetten, összehangolt, megfeszített munkával sikerült teljesíteni re a VKI további kiterjesztése, új monitoring típusok bevezetése mellett az országos környezetvédelmi laboratóriumi munka átszervezésével is számolnunk kell. Az elmúlt két év során a laboratóriumi hálózat dolgozóinak létszáma (400-ról 200-ra) a felére csökkent, a laboratóriumok száma 12-rıl 7-re fogyatkozott. Az ilyen mérvő erıforrás-elvonás, vele párhuzamosan a feladatok évi 10-20% való növelése a rendszer mőködtetésének újragondolását, más tervezési, szervezési szemléletet, feladatok elhagyását igényli. Az adott helyzetben a környezetvédelmi laboratóriumok elıtt az egyedül járható út, a mérıhálózatban még meglévı tárgyi források következetes felhasználása, az erıforrások koncentrálása, ésszerő elosztása, a feladatok optimalizálása lehet csak. Ehhez központi irányítás szükséges, mely jelenleg hiányzik a hálózatból. A rendszer feldarabolása jelenleg nem ad életképes egységeket (immisszió, mőszeres analitika, vizes labor ). Szervezeti átalakításoktól mentes, építı idıszak hozhat megoldást.

13 A szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezésesek felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban évi VI. törvény a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény módosításáról - 1/2006. (I.13.) KvVM rendelet A barlangok nyilvántartásáról - 21/2006. (I.31.) Korm. r. A nagyvízi medrek, a parti sávok - 27/2006. (II.7.) Korm. r. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl - 30/2006. (II.8.) Korm r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról - 31/2005. (II.8.) Korm. r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról - 7/2006. (II.8.) KvVM-GKM e. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról - 36/2006. (II.20.) Korm. r. A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. módosításáról - 37/2006. (II.20.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. módosításáról - 11/2006. (II.24.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása LIII. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl - 13/2006. (III.31.) KvVM r. Az éti csiga győjtésérıl és hasznosításáról - 20/2006. (IV.5.) KvVM. r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl - 21/2006. (IV.5.) KvVM r. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelıjének megállapításáról - 22/2006. (VI.14.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremőködı tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról - 24/2006. (IV.24.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM r. módosításáról - 99/2006. (IV.25.) Korm. r. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. r. módosításáról - 25/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. módosításáról - 26/2006. (IV.28.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól - 27/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok - 125/2006. (V.19.) Korm. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl - 42/2006. (V.31.) FVM r. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról

14 14-32/2006. (VII.26.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól - 33/2006. (VII.26.) KvVM r. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM r. módosításáról - 165/2006. (VII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladatés hatáskörérıl - 35/2006. (XII.20.) KvVM r. Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértıi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérıl és eljárási szabályairól - 38/2006. (XII.6.) KvVM-PM e. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer mőködtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól - 182/2006. (VIII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérıl szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. r. módosításáról - 39/2006. (IX.15.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. módosításáról - 188/2006 (IX.5.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. módosításáról - 201/2006. (X.2.) Korm. r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmirendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról - 208/2006. (X.16.) Korm. r. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. r. módosításáról - 40/2006. (X.6.) KvVM r. A felszíni vizeket szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi határértékeirıl és azok alkalmazásáról - 214/2006. (X.31.) Korm. r. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevı szervezetek nyilvántartásáról - 45/2006. (XII.8.) KvVM r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetésü területekkel érintett földrészletekrıl CIX. tv. A kormányzati szervezetátalakítással összefüggı törvénymódosításokról CXXI. Tv. Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról - 274/2006. (XII.23.) Korm. r. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl - 286/2006. (XII.23.) Korm. r. A hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. r. módosításáról - 297/2006. (XII.23.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokról - 308/2006. (XII.23.) Korm. r A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról - 324/2006. (XII.23.) Korm. r. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremőködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintı jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogsuzabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl - 334/2006. (XII.23.) Korm. r. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérıl - 335/2006. (XII.23.) Korm. r. A növényvédelmi igazgatás szervezetérıl

15 15-343/2006. (XII.23.) Korm. r. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl - 347/2006. (XII.23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl - 348/2006. (XII.23.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról - 349/2006. (XII.23.) Korm. r A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. módosításáról - 366/2006. (XII.28.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokat érintı egyes kormányrendeletek módosításáról - 362/2006. (XII.28.) Korm. r Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl - 91/2006. (XII.26.) GKM r. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól - 48/2006. (XII.27.) GKM r. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) KvVM r. módosításáról - 49/2006. (XII.27.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM e. r. módosításáról - 50/2006. (XII.27.) KvVM r. A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII.3.) KöM r. módosításáról - 51/2006. (XII.27.) KvVM r. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII.30.) KvVM r. módosításáról Fenti jogszabályváltozások részben új feladatokat állapítottak meg a felügyelıség hatósági munkájában, így kisebb-nagyobb mértékben növelték a költségeket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény november 1-jén lépett hatályba, melynek alkalmazásával felmerülı újabb feladatok már jelentıs többletköltségeket (postai költség, papír, nyomtatvány, számítástechnikai kellékek beszerzése, számítás és irodatechnikai gépek karbantartása) és többletkapacitást igényeltek a felügyelıségtıl Szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok évben két átszervezés és az ehhez kapcsolódó létszámleépítés érintette a szervezetet nyarán két felügyelıség, a bajai és a gyulai megszőnt, s kirendeltségként végzik tovább feladatukat a pécsi, illetve szegedi felügyelıségbe integrálva. A zöldhatóságokat ekkor érintı 10 %-os létszámleépítés jelentıs részét e két felügyelıség kirendeltséggé alakítása biztosította. A nyári leépítés a Debreceni Zöldhatóságot 1 fıvel érintette november végén újabb létszámleépítés lett végrehajtva. A zöldhatóságokat összességében ekkor 13 %-os leépítés terhelte. A tárca ezen leépítést úgy oldotta meg, hogy három laboratóriumot 2006 végével bezárt, s ezen laboratóriumok feladatait a kijelölt szomszédos felügyelıségek laboratóriumai vették át. A bezárt laboratóriumok: Nyíregyháza, Szolnok és Szombathely tıl a nyíregyházai feladatokat a debreceni laboratórium, a szolnokit a miskolci, míg a szombathelyit a gyıri felügyelıség laboratóriuma látja el.

16 16 A három laboratórium bezárása a szükséges létszámleépítés kb. 40 %-át fedezte, míg a további leépítéseket a felügyelıségek egyéb állományából kellett megoldani. Így Debrecenben további 8 fı munkaviszonyát kellett november 20-án megszüntetni, a jelenlegi létszámunk ezzel 92 fıre csökkent ban a következı szervezeti felállással végeztük munkánkat: - Igazgatói titkárság - Igazgatási Koordinációs és Informatikai Osztály, - Gazdasági Ellátó Osztály, - Hatósági Egység - Hatósági Osztály, - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály, - Vízjogi Engedélyezési Osztály, - Szakértıi Egység - Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály, - Hulladékgazdálkodási Osztály, - Levegıtisztaság- és Zajvédelmi Osztály, - Természet- és Tájvédelmi Osztály, - Vízvédelmi Osztály - Mérıállomás (Laboratórium) A Gazdasági Ellátó Osztály, az Igazgatási, Koordinációs és Informatikai Osztály és a Mérıállomás az intézmény igazgatójának felügyelete alatt, a Hatósági Egység a hatósági igazgatóhelyettes felügyelete alatt, a Szakértıi Egység pedig az általános igazgatóhelyettes felügyelete alatt mőködik ban a felügyelıség igazgatójának és a gazdasági vezetınek a személyében változás nem történt, az igazgató Kelemen Béla, a gazdasági vezetı pedig Dobos Péter, a Gazdasági Ellátó Osztály vezetıje. 1/d A felügyelıség mőködıképességének helyzete 2006-ban a korábbi évekhez hasonlóan tovább szőkültek munkavégzésünk anyagi feltételei, a beruházásra és felújításra kapott összesen 3 M Ft szinte semmire sem volt elegendı. Javította anyagi helyzetünket, hogy a korábban irodának használt két lakás értékesítésébıl származó bevételünket teljes egészében visszatarthattuk, így ebbıl egészítettük ki beruházási és felújítási elıirányzatunkat. A mőködésünkhöz rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatás az elızı évinek mindössze 2/3-a volt, többi forrásunkat a 2006-ban bevezetett új jogszabályok által elıírt eljárási díjakból, illetve a versenyszférában végzett szolgáltatások bevételeibıl kellett elıteremteni. Az eljárási díjaknak a tervezettnél kisebb mértékő teljesülése miatt pénzügyileg nehéz helyzetbe kerültünk más hasonló felügyelıséghez hasonlóan, a mőködıképesség is veszélybe került. Költségvetésünket végül is a KvVM-tıl kapott kölcsön (amit végül nem kellett visszafizetni), illetve a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott többletforrással tudtuk úgy kiegészíteni, hogy fizetési kötelezettségünknek minden szinten eleget tudtunk tenni. Ez utóbbi többletbevételt ugyan jogszabályok alapján jutalomfizetésre

17 17 kellett volna fordítanunk, ám költségvetési hiányunk miatt ezt csak részben tudtuk ilyen módon felhasználni. Mőködıképességünket szakmai oldalról vizsgálva reális annak a veszélye, hogy a több ízben végrehajtott létszámleépítés miatt felügyelıségünk a szakmai munkát nem tudja az elvárt mennyiségben és minıségben elvégezni. Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink december 31-én nincsenek. I/2. I/2/a Elıirányzatokkal való gazdálkodás Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként. A számszaki levezetést kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt elıirányzatonként és összesítve a következı oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt elıirányzatok szerinti részletes bemutatás, annak szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezık felsorolása a II. fejezetben: Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása címszó alatt kerül részletezésre.

18 18 TÁBLÁZATOK

19 19 TÁBLÁZATOK

20 20 TÁBLÁZATOK

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben