Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség"

Átírás

1 XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Azonosító adatok: Törzskönyvi nyilvántartási szám: Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Szakágazati besorolás: Alapítás idıpontja: Alapító okirat száma, kelte: 2455 / 12 / 2001 Budapest, Alapító okirat módosítás száma, kelte: 2680 / 12 / ,06,28 JKH-182/12/ ,12,18 JKH-74/1/ ,06,15 JKH-74/7/ ,05,29 A költségvetési szervet a hatályon kívül helyezett 1/1990. (XI.13) KTM rendelet hozta létre, 2008.évre vonatkozó újraszabályozása a 347/2006. (XII.23) Kormányrendeletben történt meg. Szektor: 1051 Cím, alcím : 09. Környezetvédelmi Területi Szerv Számlavezetı: MÁK Adószám: ÁFA-alanyiság: a TIKTVF ÁFA-alany Illetékességi terület: 347/2006 (XII.23) Kormányrendelet 1 sz.mell. 6.pont szerint Feladat és hatáskör: 347/2006 (XII.23) Kormányrendelet szerint Szervezeti felépítés: Az igazgató közvetlen irányítása alatt álló területek: 1. Titkárság 5 fı 2. Gazdasági és Ellátó Osztály 9 fı 3. Mérıállomás 24 fı 4. Gyulai Kirendeltség 25 fı

2 2 A mőszaki igazgató-helyettes irányítása alatt álló osztályok: 1. Vízvédelmi Osztály 12 fı 2. Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály 8 fı 3. Hulladékgazdálkodási Osztály 8 fı 4. Levegı-, és Zajvédelmi Osztály 5 fı 5. Természet-, és Tájvédelmi Osztály 6 fı A hatósági igazgatóhelyettes irányítása alatt álló osztályok: 1. Hatósági Osztály 15 fı 2. Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 4 fı 3. Vízjogi Engedélyezési Osztály 11 fı Összesen: 132 fı Szervezeti kapcsolódás : Hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Hozzá rendelt részjogú költségvetési egység: Gazdálkodást ellátó külsı költségvetési szerv: nincs nincs nincs Tevékenységi kör : Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: évi VI. törvény a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény 1/2006. (I.13.) KvVM rendelet A barlangok nyilvántartásáról 21/2006. (I.31.) Korm. r. A nagyvízi medrek, a parti sávok 27/2006. (II.7.) Korm. r. A vizek mezıgazdasági eredető nitrát szennyezéssel szembeni védelmérıl 30/2006. (II.8.) Korm r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról 31/2005. (II.8.) Korm. r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet 7/2006. (II.8.) KvVM-GKM e. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról 36/2006. (II.20.) Korm. r. A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. 37/2006. (II.20.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. 11/2006. (II.24.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása LIII. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl 13/2006. (III.31.) KvVM r. Az éti csiga győjtésérıl és hasznosításáról 20/2006. (IV.5.) KvVM. r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl

3 3 21/2006. (IV.5.) KvVM r. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelıjének megállapításáról 22/2006. (VI.14.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremőködı tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról 24/2006. (IV.24.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM r. 99/2006. (IV.25.) Korm. r. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. r. 25/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. 26/2006. (IV.28.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól 27/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 125/2006. (V.19.) Korm. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl 42/2006. (V.31.) FVM r. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról 32/2006. (VII.26.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól 33/2006. (VII.26.) KvVM r. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM r. 165/2006. (VII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl 35/2006. (XII.20.) KvVM r. Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértıi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérıl és eljárási szabályairól 38/2006. (XII.6.) KvVM-PM e. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer mőködtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 182/2006. (VIII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérıl szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. r. 39/2006. (IX.15.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. 188/2006 (IX.5.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. 201/2006. (X.2.) Korm. r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 208/2006. (X.16.) Korm. r. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. r. 40/2006. (X.6.) KvVM r. A felszíni vizeket szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi határértékeirıl és azok alkalmazásáról 214/2006. (X.31.) Korm. r. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevı szervezetek nyilvántartásáról 45/2006. (XII.8.) KvVM r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl CIX. tv. A kormányzati szervezetátalakítással összefüggı törvénymódosításokról

4 CXXI. Tv. Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények 274/2006. (XII.23.) Korm. r. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl 286/2006. (XII.23.) Korm. r. A hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. r. 297/2006. (XII.23.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokról 308/2006. (XII.23.) Korm. r A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 324/2006. (XII.23.) Korm. r. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremőködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintı jogszabályok, valamint egyes jogsuzabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl 334/2006. (XII.23.) Korm. r. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérıl 335/2006. (XII.23.) Korm. r. A növényvédelmi igazgatás szervezetérıl 343/2006. (XII.23.) Korm. r. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl 347/2006. (XII.23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl 348/2006. (XII.23.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 349/2006. (XII.23.) Korm. r A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. 366/2006. (XII.28.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokat érintı egyes kormányrendeletek 362/2006. (XII.28.) Korm. r Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl 91/2006. (XII.26.) GKM r. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól 48/2006. (XII.27.) GKM r. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) KvVM r. 49/2006. (XII.27.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM e. r. 50/2006. (XII.27.) KvVM r. A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII.3.) KöM r. 51/2006. (XII.27.) KvVM r. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII.30.) KvVM r. 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 1/2005. (I.13.) KvVM r. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2/2005. (II.4.) KvVM r. A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérıl 19/2005. (II.11.) Korm r. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól 21/2005. (II.11.) Korm. r. A gyorsforgalmi utak építésével összefüggı elıvásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól 3/2005. (II.22.) KvVM r. Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek

5 5 5/2005. (II.22.) KvVM r. A környezetvédelmi és a vízügyi célelıirányzat felhasználásának és ellenırzésének szabályairól szóló 3/2004. (II.24.) KvVM r. 47/2005. (III.11.) Korm. r. Az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 9/2005. (III.26.) KvVM r. Az éti csiga évi hasznosításáról évi XII. tv. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggı egyes törvények évi XV. tv. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérıl 77/2005. (IV.28.) Korm. r. A közfürdık létesítésérıl és mőködésérıl szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. r. 34/2005. (VI.11.) GKM r. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM r. és az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérıl szóló 15/200. (XI.16.) KöViM r. 56/2005. (VI.25.) FVM r. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV.tv. végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM r. 14/2005. (VI.28.) KvVM r. A kármentesítési tényfeltárás szőrıvizsgálatával kapcsolatos szabályokról 19/2005. (VII.26.) KvVM-EüM-FVM e. r. A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM e. r. 180/2005. (IX.9.) Korm r. A hatósági közvetítıkrıl 24/2005. (IX.13.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól 193/2005. (IX.22.) Korm. r. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 228/2005. (X.13.) Korm. r. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXl. tv. hatálybalépésével összefüggı, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintı kormányrendeletek 45/2005. (X.21.) EüM-FVM-GKM-IHM-KvVM-NKÖM-TNM együttes r. Egyes miniszteri rendeletek 86/2005. (X.21.) GKM r. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. tv. hatálybalépésével összefüggı egyes miniszteri rendeletek 26/2005. (XI.4.) KvVM r. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. tv. hatálybalépésével összefüggı, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintı kormányrendeletek 104/2005. (XI.11.) FVM-KvVM együttes r. A nem halászható halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi idıkrıl szóló 73/1997. (X.28.) FM-KTM e. r. 211/2005. (X.5.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.(XII.22.) Korm. r. és az azt módosító 342/2004. (XII.22.) Korm. r évi CXXVII. tv. Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggı 276/2005. (XII.20.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó

6 6 központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérıl 27/2005. (XII.6.) KvVM r. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról 270/2005. (XII.15.) Korm. r. A mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenırzésérıl és az információszolgáltatás rendjérıl évi CLX. tv. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény évi CLXVII. tv. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. tv évi CXXXI. tv. Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggı 308/2005. (XI.25.) Korm. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérıl szóló évi XV. tv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII.27.) Korm. r. 311/2005. (XII.25.) Korm. r. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjérıl 312/2005. (XII.25.) Korm. r. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21) Korm. rendelet 313/2005. (XII.25.) Korm. r. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 164/2003. (X.18.) Korm. r., valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek 314/2005. (XII.25.) Korm. r. A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 320/2005. (XII.27.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV.11.) Korm. r. 31/2005. (XII.27.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. tv. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. 32/2005. (XII.27.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII.27.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok: Elsıfokú hatósági, szakhatósági jogkörök gyakorlása környezetvédelmi, természetvédelmi, és vízügyi területeken. Másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzıje hatósági jogkörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekben. Az állami szervek megkeresésével jár el a vízügyi, illetve természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokban ha a döntéshez ill. szakhatósági állásfoglaláshoz vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetıleg tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége körében a Felügyelıség illetékességi területén mőködı környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, illetve nemzeti park igazgatóság rendelkezik. Mőködteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot.

7 7 Vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat. Összegyőjti és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak mőködéséhez szükséges a feladatkörével összefüggı adatokat, továbbá együttmőködik más ellenırzı és információs rendszerekkel. Együttmőködik más ellenırzı és információs rendszerekkel. Ellátja : - a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kiséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, győjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérı-, észlelı-, ellenırzı hálózat (monitoring), valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer mőködtetéséhez szükséges hatáskörébe utalt területi feladatokat - a jogerıs hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéssel kapcsolatos meghatározott feladatokat Közremőködik : - a nemzetközi feladatok végrehajtásában. - III.fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminıségi kárelhárítás feladatainak ellátásában. - a füstriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában. - a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában. Véleményezi: - a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozat tervezeteit, a környezet állapotát érintı terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat - a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket. - a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelı határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerzıdést, közbensı mérleget, vagyonfelosztási javaslatot. Hozzáférhetıvé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelı tájékoztatást ad azokról. Segíti az illetékességi területén mőködı önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában. Részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában. Javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történı besorolására. A határértéket meghaladó légszennyezettségő településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt. Szennyezés csökkentési intézkedési tervet dolgoz ki. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

8 8 Belsı szabályzatban meghatározott kisegítı, kiegészítı tevékenység ( Szakfeladat rend szerint ) 7219 Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6311 Adatfeldolgozás 7112 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 8219 Titkári, fordítói tevékenység 7490 Máshova nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás 8559 Felnıtt és egyéb oktatás 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység A felügyelıség vállalkozási tevékenységet nem folytat Részvétel gazdasági társaságban A felügyelıség sem közhasznú, sem gazdasági társaságban nem vesz részt évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján Kiadási elıirányzat összesen ezer Ft Saját bevételi elıirányzat ezer Ft Átvett pénzeszközök elıirányzata 0 ezer Ft Támogatási elıirányzat ezer Ft Engedélyezett létszámkeret 132 fı 2008.január 01-i betöltött létszám 132 fı Fontosabb beszerzések, felújítások ezer Ft Feladatmutatók megnevezése, köre szakágazat: Környezet- és természetvédelem igazgatása Telephelyek megnevezése 1. Központi irodaházak Debrecen, Hatvan u. 16. és Debrecen, Piac u. 9/b. 2. Irodai épület Gyula Megyeház u Irodai épület Debrecen, Hatvan u Oktatóbázis Tiszafüred, Kakukk u Megfigyelı és észlelı állomások Hortobágy (1 db) Debrecen, Kalotaszeg tér Pocsaj automata vízminıségmérı állomás ÁNTSZ-tıl átvett mérıhelyek Nyíregyháza Széna tér 6. Havária Bázis Szarvas, Üdülı sétány 2. Debrecen, február 19. Kelemen Béla igazgató

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában,

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

1991. évi XI. törvény. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl. Az egészségügyi államigazgatási szerv feladatai

1991. évi XI. törvény. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl. Az egészségügyi államigazgatási szerv feladatai 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl 1. (1) A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugáregészségügyi,

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben