Az épületek hıtechnikai tanúsítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az épületek hıtechnikai tanúsítása"

Átírás

1 Az épületek hıtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának jelentıs feladatai vannak. A következıkben ezeket foglaljuk össze. I. rész Megjelent a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendeletbıl kiemelhetı: 1. (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban elıírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzıinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: a) az 50 m 2 -nél kisebb hasznos alapterülető épületre; b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; d) a hitéleti rendeltetéső épületre; e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (mőemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévı épületre; f) a mezıgazdasági rendeltetéső épületre; g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belsı hınyereség a rendeltetésszerő használat idıtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m 3, vagy a főtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki; h) a mőhely rendeltetéső épületre; i) a levegıvel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre. (3) Az épület energetikai jellemzıit e rendelet elıírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó a) új épület építése; b) meglévı épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ba) ellenérték fejében történı tulajdon-átruházása, vagy bb) egy évet meghaladó bérbeadása; c) 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterülető hatósági rendeltetéső, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén. 3. (1) Az 1. (3) bekezdés a) pontja esetében az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: Rend.) hatálybalépését követıen indult eljárásban kiadott, jogerıs és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tanúsítvány elkészíttetésérıl az építtetı gondoskodik legkésıbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig). 9. (1) E rendelet szerinti tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) elıírásainak megfelelı felsıfokú szakirányú végzettséggel rendelkezı szakmagyakorló (a továbbiakban: tanúsító) végezheti, ha a Jr., illetve az Émer. elıírásai szerint teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. E szabály alól felmentés nem adható. 1

2 II. rész A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló, 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint megkezdi az épületenergetikai szakértıi jogosultságok kiadását. A jogosultság kiadásának feltételei: Mérnöki vagy építész kamarai tagság, szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat (1. sz. mellékletben) és a jogosultsági vizsga letétele (Elıírások: a 2. sz. mellékletben, a jogosultsági vizsga témakörei: a 3. sz. mellékletben). A jogosultságot külön őrlapon szükséges kérni (4. sz. mellékletben). A jogosultsági vizsgára folyamatosan lehet jelentkezni a Területileg illetékes Kamaránál, jogosultság kérı őrlap kitöltésével és a benyújtandó dokumentumokkal. A vizsga idıpontjáról postai úton, vagy ben értesítést küldünk. A jogosultsági vizsgadíjat, a vizsga napjáig kell befizetni. A vizsgadíjat a Magyar Mérnöki Kamarának a számlaszámra kell átutalással (nevet és számlázási címet szíveskedjenek feltőntetni!) vagy csekken befizetni. A jogosultsági vizsgadíj összege, akinek nem volt még jogosultsági vizsgája ,- Ft. Akinek volt már jogosultsági vizsgája azoknak, mivel csak a vizsga különös részébıl kell vizsgát tenni: ,- Ft. A jogosultsági vizsga helyszínei: Magyar Építész Kamaránál: Budapesten, Magyar Mérnöki Kamaránál: Budapesten és - megfelelı számú jelentkezı esetén - a megyeszékhelyeken. A jogosultság lehet teljes körő (ENt-Sz) és korlátozott (ENt-Szk). Teljeskörő szakértıi jogosultság annak adható, akinek jelenleg más építésügyi szakértıi jogosultság is adható lenne, így szükséges a szakirányú egyetemi végzettségének megszerzését követıen 8 év szakmai gyakorlat. Korlátozott szakértıi jogosultsághoz elegendı a szakirányú fıiskolai vagy egyetemi végzettség megszerzését követıen megszerzett 1 év szakirányú szakmai gyakorlat. Mindkét jogosultsággal a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben elıírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzıinek tanúsítását lehet végezni. A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rend. szerinti szakértések végzése csak teljeskörő (nem korlátozott) jogosultsággal végezhetı. A jogosultsági vizsga írásbeli és szóbeli részbıl áll. Az írásbeli vizsgarészen 70 % vagy feletti eredmény esetén a szóbeli vizsgarész alól a jelentkezı felmentést kap. Aki viszont az írásbeli vizsgarészen nem ér el legalább 50 %-os eredményt, az csak ismételt sikeres írásbeli vizsga letétele után ismételt vizsgajelentkezés után tudja a vizsgát teljesíteni. A jogosultság a hıtechnikai tanúsítás elvégzésére teljeskörő. Szükséges a jogszabálynak megfelelı szakirányú felsıfokú végzettségnek megszerzését követıen 1 év szakmai gyakorlat. A szakértıi jogosultsággal minden épület energetikai tanúsítása végezhetı. További kérdések felmerülése esetén a szakmai kamarák adnak felvilágosítást, a címek és elérhetıségek az interneten megtalálhatóak: Magyar Építész Kamara és területi építész kamarák: Magyar Mérnöki Kamara és területi mérnöki kamarák: Szakmai kérdések felmerülése esetén a Magyar Mérnöki Kamaránál felvilágosítást ad: Dr. Bánhidi László ( ) és dr. Ronkay Ferenc ( ). Vizsgaszervezés: Balogh Krisztina (06/ ) 2

3 1. sz. melléklet Mérnöki vagy építész kamarai tagság, a szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat Az évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról, azt írja elı az 1. (1) bekezdésben Törvény, kormányrendelet (a továbbiakban: jogszabály) által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (a továbbiakban együtt: jogosultság) kötött, építésüggyel kapcsolatos építésügyi mőszaki szakértıi, tevékenység (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) - a (4) és (5) bekezdésben és az 52/A. -ban foglaltak kivételével - csak az ezen törvényben szabályozott kamarai tagság alapján folytatható. A törvény 2 (3) bekezdés szerint több más feltétel mellett A kamarai felvételre jogosító feltétel a szakterületnek megfelelı szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy fıiskolán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékőnek elismert diploma. 26. (1) elıírja: A tagfelvételi kérelmet írásban ahhoz a területi kamarához kell elıterjeszteni, amelynek területén a tevékenységet folytató természetes személy lakóhelye van. Jelen esetre a mérnöki kamarák szakirányú végzettségnek tekintik a következı egyetemi vagy fıiskolai végzettségeket: építészmérnöki, bánya- és geotechnikai, energetikai, építımérnöki, földmérı és térinformatikai mérnöki, gépészmérnöki, kohómérnöki, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, olaj- és gázmérnöki, településmérnöki, villamosmérnöki, valamint az egyéb - az itt felsorolt szakoktól eltérı megnevezéső - végzettségi szakok, amelyek a szakirányúság követelményeit kielégítik. A szakirányú végzettségrıl a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet melynek címe: a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól, megállapítja: 3. (2) A településtervezési, az építészeti-mőszaki tervezési és az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság megállapítása során - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - szakirányú a) a legalább 5 éves akkreditált tantervő egyetemi szintő, illetve mesterfokozatú, b) a legalább 4 éves akkreditált tantervő egyetemi szintő alapképzés, illetve fıiskolai szintő, valamint c) a legalább 3 éves akkreditált tantervő egyetemi szintő alapképzés, illetve fıiskolai szintő oklevéllel - esetenként az oklevél mellékletével, illetve leckekönyvvel - tanúsított végzettség, amelynek képzési célja, illetve az oklevél szintje szerinti kreditpontokban (vagy félévórákban) meghatározott követelményt kielégíti. (5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti, illetve ezzel egyenértékő végzettség tekinthetı szakirányúnak: a) az építésügyi mőszaki szakértıi a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint településtervezési szakági, továbbá a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó tartószerkezeti tervezési jogosultság megállapítása, valamint (6) A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó szakterületeken a (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti végzettség az építésügyi-mőszaki szakértıi jogosultság, valamint vezetı tervezıi cím megállapításánál akkor szakirányú, ha az adott szakterületen nincs magasabb szintő képzés. (7) Az építésügyi igazgatási és a korlátozott tevékenységi körő épületenergetikai szakterületi építésügyi mőszaki szakértı a (2) bekezdés szerinti végzettségő. (8) Ha a végzettséget igazoló oklevélbıl a szakirány, illetve annak a (2) bekezdés szerinti - a szakmagyakorlási jogosultságot megalapozó - szintje nem állapítható meg, akkor az oklevél szakirányáról a (9) bekezdésben meghatározott, az országos szakmai kamara által mőködtetett bizottság jogosult szakértıként véleményt 3

4 nyilvánítani a névjegyzékbe történı bejegyzési eljárás során, amelyet a jogosultság megállapításakor a területi kamara kötelezıen figyelembe vesz. 4

5 4. (1) Szakmai gyakorlati idıként a szakirányú felsıfokú végzettség megszerzését követıen, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelı a) településtervezıi, b) építészeti mőszaki tervezési és ahhoz esetenként kapcsolódó, c) felsıoktatási intézményben építészeti-mőszaki szaktárgy-oktatói, d) felsıoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói, e) építésügyi-mőszaki szakértıi, f) építési mőszaki ellenıri, g) felelıs mőszaki vezetıi, h) beruházás lebonyolítói, i) építésügyi igazgatási, j) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, k) tájvédelmi igazgatási tevékenység folytatásának idıtartamát, valamint a (7) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni. (2) Szakmai gyakorlati idıként figyelembe vehetı továbbá a szakirányú akkreditált a) kiegészítı képzés - a 3. (3) bekezdésének b) pontja és a 19. (3) bekezdésének b) pontjában említett képzés kivételével -, b) posztgraduális képzés, c) a szakmai kamara által elismert mesterképzés (mesteriskola stb.) elvégzésének idıtartama is. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakmai gyakorlati idı c) az építészeti-mőszaki és településtervezési vezetı tervezıi címhez, és az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság megállapításához ca) a 3. (2) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség esetén 8 év; cb) a 3. (2) bekezdésének b)-c) pontjai szerinti végzettség esetén 10 év; d) 1 év, a 3. szerinti végzettségő korlátozott tevékenységi körő épületenergetikai szakterületi építésügyi mőszaki szakértı esetén. (8) Az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság megállapításánál a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott gyakorlati idı szakmai tartalma - a (9) bekezdésben foglalt eltérésekkel - az (1) bekezdésben felsorolt, a kérelmezett szakterületnek megfelelı tevékenységekkel, illetve ezek egyikével igazolható. 5

6 2. sz. melléklet Jogosultsági vizsga letételére vonatkozó elıírások A településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint: (1) A jogosultsági vizsgát - amely a szakmagyakorlás szakterületeihez kapcsolódó jogi, pénzügyi, szabvány- és minıségügyi szakmai ismeretek, továbbá építésügyi mőszaki szakértık esetében építésügyi mőszaki szakértıi szakmai ismeretek elsajátításának az igazolása - az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint az országos szakmai kamarák bonyolítják le. (2) A jogosultági vizsga általános és különös részbıl áll. A jogosultsági vizsga követelményrendszerét e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (7) A jogosultsági vizsga díja Ft, amelybıl a vizsga általános részének díja Ft. A jogosultsági vizsga - sikertelenség esetén részben vagy egészben - megismételhetı. A pótvizsga díja a jogosultsági vizsgadíjjal azonos. (8) A jogosultsági vizsga díját a jogosultsági vizsgára történı jelentkezéskor kell megfizetni a vizsgát szervezı országos szakmai kamara részére. A jogosultsági vizsga díjáról a szervezı országos szakmai kamara elkülönített nyilvántartást vezet. A díj kizárólag a vizsgaszervezés, -lebonyolítás fedezetére használható fel. 6. (1) A területi mérnöki kamarák - a (2) bekezdésben és a 8. -ban foglalt kiegészítéssel - a külön jogszabály szerinti b) építészmérnöki, c) bánya- és geotechnikai, h) energetikai, i) építımérnöki, m) földmérı és térinformatikai mérnöki, n) gépészmérnöki, o) kohómérnöki, p) környezetmérnöki, q) közlekedésmérnöki, u) olaj- és gázmérnöki, w) településmérnöki, x) villamosmérnöki, szakokon szerzett szakképzettséggel rendelkezık szakmagyakorlási jogosultságának megállapítására, illetve névjegyzéki bejegyzésére rendelkeznek hatáskörrel az 1. melléklet I. részében felsorolt építészeti-mőszaki tervezési, a 2. melléklet II. részében felsorolt településtervezési szakági tervezési, valamint a 3. melléklet I. részében felsorolt építésügyi mőszaki szakértıi szakterületeken. (2) A szakmagyakorlási jogosultságot megállapító szakmai kamara az (1) bekezdésben felsorolt szakok szerinti névjegyzéki besoroláson belül az oktatási rendszer szakirányainak, valamint a szakmai gyakorlat tényleges tartalmának megfelelı szakterületet is megállapíthat. 7. A területi építész kamarák - a 8. -ban foglalt kiegészítéssel - a külön jogszabály szerinti a) építészmérnöki, b) belsıépítészeti, c) táj- és kertépítészmérnöki, d) táj építészmérnöki, e) településmérnöki szakokon szerzett szakképzettséggel rendelkezık szakmagyakorlási jogosultságának megállapítására, illetve névjegyzéki bejegyzésére rendelkeznek hatáskörrel az 1. melléklet II. részében felsorolt építészeti-mőszaki tervezési, valamint a 2. mellékletben felsorolt településtervezési, településtervezési szakági és a 3. melléklet II. részében felsorolt építésügyi mőszaki szakértıi szakterületeken. 8. A ban felsorolt szakok kiegészülhetnek azokkal az egyéb - az itt felsorolt szakoktól eltérı megnevezéső - végzettségi szakokkal, amelyek a 3. (2) bekezdése szerinti szakirányúság követelményeit kielégítik. 6

7 I. A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építésügyi mőszaki szakértıi szakterületek 1.6. épületenergetika. II. Az építész kamarák hatáskörébe tartozó építésügyi mőszaki szakértıi szakterületek 1.8. épületenergetika; 4. melléklet a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez A jogosultsági vizsga követelményrendszere A jogosultsági követelmények két fırészbıl állnak: általános és különös követelmények. Az általános rész a településtervezıi, az építésügyi mőszaki szakértıi, a településrendezési szakértıi és a területi mérnöki kamara által nyilvántartott építészeti-mőszaki tervezıi tevékenységet végzık (a továbbiakban: szakmagyakorlók) közös ismeretanyagát tartalmazza. A különös rész külön-külön tartalmazza az építészeti-mőszaki tervezıre, a településtervezıre az építésügyi mőszaki szakértıre, a településrendezési szakértıre vonatkozó speciális ismereteket. Különös követelmények 3. Energetikai tanúsításához szükséges jogosultsági vizsga követelményei 3/A. A vizsgázó az épületek energetikai tanúsításához ismerje: a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatályát, b) a belsı környezet kritériumait (hıkomfort, belsı levegı minıség és légcsere, páratartalom, világítás), c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszereit, d) az épületgépészeti (főtési, szellızési, használati melegvíz-ellátási, hőtési, világítási) rendszerek azonosítását, energiatudatos korszerősítését, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számításait, az épület energetikai rendszereibıl származó nyereségáramok számítását, üzemeltetési tanácsok, e) az épületek energetikai minısége tanúsítási rendszerét (módszerét), f) a meglévı épülethatároló szerkezetek hıtechnikai azonosítását, energiatudatos felújítását, g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslését, a fajlagos hıveszteség-tényezı meghatározását, h) az energetikai minıség szerinti osztályokat, az osztályba sorolás szabályait, i) a tanúsítás dokumentálását. Kapcsolódó jogszabályok: A vizsgázótól számon kérhetı követelményekre vonatkozó - a miniszterrel egyeztetett - jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelıen. Figyelembe kell venni: 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendeletet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról (Kivonatosan mellékelve). E rendelet o 1. (1) bek. c), d), f) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz benyújtott szakértıi vélemények (szakvélemények), nyilatkozatok egy példányát a használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerıssé, ill. végrehajthatóvá válását követı 30 napon belül az elsıfokú építésügyi hatóság, o az 1. (1) bek. d) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumok és szakértıi vélemények (szakvélemények) egy példányát annak elkészültét követı 30 napon belül a szakértıi, ill. a szakvéleményt készítı szervezet, o a (2) bek. szerint köteles a Dokumentációs Központ (VÁTI) részére ingyenesen átadni, ill. megküldeni. 7

8 3. sz. melléklet A jogosultsági vizsga témakörei Az Épületenergetikai szakértı -i jogosultsági vizsga különös követelményei A 104/2006. Korm. rendelet szerint az Épületenergetikai szakértı ismerje: a.) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatályát 1. A három szintő épületenergetikai szabályozás követelmény-típusai, a követelmények egymáshoz való viszonya. 2. Milyen épületekre nem terjed ki az összesített épületenergetikai jellemzı meghatározásának követelménye? 3. Mely típusú épületekre terjed ki, illetve melyekre nem a 176/2008. Korm. rendelet alkalmazási köre? 4. Milyen esetekben kell elkészíteni az energetikai tanúsítvány? Mennyi ideig érvényes egy tanúsítvány? Mit kell tenni, ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a követelményérték megváltozik? 6. Ki végezheti a tanúsítást? 7. Ki tanúsíthatja a honvédelmi, katonai és a nemzetbiztonsági célú épületeket? 8. Hogy történik a tanúsítványok tárolása? A MMK, illetve a MÉK épületenergetikai szakértıje végezhet-e tanúsítást az EU országaiban? Más országban szerzett tanúsítási engedéllyel lehet-e Magyarországon tanúsítást végezni? A számításon alapuló tanúsítás hogyan veszi figyelembe az épületben tartózkodók szokásait, igényeit? b.) a belsı környezet kritériumait (hıkomfort, belsı levegı minısége és légcsere, páratartalom, világítás) 1. Mi a kapcsolat az épületenergetikai direktíva célkitőzése és a belsı környezet kritériuma között? 2. Mit jelent az, hogy az épületgépészeti rendszereket kategóriákba sorolják (MSZ CR 1752)? 3. Melyek a belsı környezet jellemzı paraméterei? (MSZ CR 1752) 4. Mi az operatív hımérséklet? Adja meg egy B kategóriás irodaépület belsı környezeti paramétereit 30 % pontossággal! (hımérséklet télen és nyáron, légcsere, max légsebesség télen és nyáron, hang- nyomásszint, megvilágítás) 6. Mit ért a belsı levegı minısége alatt, mi a szennyezıanyag forráserısségének és az érzékelhetı levegı minıségének a mértékegysége? 7. Mi a szennyezıanyag forrásának definíciója és mértékegysége? 8. Mi az érzékelhetı levegıminıség definíciója és mértékegysége? 9. Hogyan befolyásolja a levegı páratartalma közérzetünket? 10. A direkt sugárzási nyereségnek milyen energetikai jellemzık meghatározásában van szerepe? 8

9 c.) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszereit 1. Mit jelent a primer energia fogalma? (Értelmezés, 4 energiahordozóra vonatkozó érték) 2. Milyen elv alapján kell meghatározni a vizsgált/tervezett épület funkcióját? 3. Milyen sugárzási nyereségek vannak, melyiket hogyan lehet a két számítási mód esetén figyelembe venni? 4. Miben különbözik a főtés primer energia tartalmának egyszerősített és részletes módszerrel történı számítása? Hogyan történik az épület nyári túlmelegedésének számítása, mi a teendı, ha a rendeletben elıírt követelményt túllépi a számított érték? Mi a rétegtervi hıátbocsátási tényezı? (Értelmezés, mértékegység, legalább 4 épülethatároló szerkezet követelményértéke) 6. Hogyan vesszük figyelembe a vonalmenti ( hıhíd ) veszteségeket az egyszerősített számítás során? (Összefüggés, korrekciós tényezı értelmezése). Mely 7. határolószerkezetek hıveszteségét számítjuk vonalmenti hıátbocsátási tényezık alapján (felsorolás)? Mi az összesített energetikai jellemzı mértékegysége? Milyen tényezıket veszünk figyelembe a jellemzı 8. számításánál? d) az épületgépészeti (főtési, szellızési, használati melegvíz-ellátási, hőtési, világítási) rendszerek azonosítását, energiatudatos korszerősítését, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számításait, az épület energetikai rendszereibıl származó nyereségáramok számítását, üzemeltetési tanácsok Mi az eljárás a gépészeti rendszerek számításánál, ha egy társasházban lakásonként önálló gépészeti rendszerek vannak (jellemzı rendszer alapterület fogalma).? Mi az eljárás a gépészeti rendszerek számításánál, ha egy épületben több különbözı tulajdonságú főtési rendszer üzemel? Mi az eljárás a gépészeti rendszerek számításánál, ha főtési rendszer több különbözı energiaforrásról üzemel (hıtermelı által lefedett energiaarány)? A nettó főtési energiaigény számításának részletes számításánál hogyan történik a főtési hıfokhíd és a főtési idény hosszának korrekciója (egyensúlyi hımérsékletkülönbség)? Mit értünk a teljesítmény és a hıigény illesztésének pontatlanságából adódó veszteség alatt a főtési rendszer primer energiaigény számításánál? 6. Hogyan végzi el a főtési rendszer azonosítását? (főtési rendszer típusa, jellemzıi) 7. Mit jelent a főtési rendszer beszabályozása? 8. Milyen HMV elıállítási módokat ismer? Hogyan végzi ezek azonosítását? 9. Melyek a hőtési rendszer fı elemei? 10. Milyen elvárások vannak egy mesterséges világítással kapcsolatban (EN )? 9

10 e) az épületek energetikai minısége tanúsítási rendszerét (módszerét), 1. Ismertesse a 176/2008 Korm. rendelet alkalmazási körét! 2. Ismertesse, hogy a 176/2008 Korm. rendelet milyen tanúsítási lehetıségeket definiál! 3. Ismertesse, mikor, milyen tartalommal kell energia-megtakarítási javaslatokat tenni a tanúsítás során! 4. Ismertesse a tanúsítást végzı szakértık jogosultsági követelményrendszerét! Ismertesse a 176/2008 Korm. rendelet szerint elszámolható tanúsítási díj kiszámítási módszerét! Ismertesse a tanúsítás elvét, ha az épület rendeltetése egyéb besorolású, és ezért nincs a 6. rendeletben meghatározott követelményérték az összesített energetikai jellemzıre (referencia épület, standard gépészet felvételének szabályai)! 8. Miben különbözik egy lakóépület és egy irodaépület tanúsítási folyamata? 9. Mi a különbség a tanúsítás és az auditálás között? 10. Hogyan lehet figyelembe venni a tanúsítási folyamatnál, ha korábban elkészült a kazánok felülvizsgálata? 11. Hogyan lehet figyelembe venni a tanúsítási folyamatnál, ha korábban elkészült a légtechnikai rendszer felülvizsgálata? f) a meglévı épülethatároló szerkezetek hıtechnikai azonosítását, energiatudatos felújítását, Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévı épületek homlokzati falainak hıtechnikai minıségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése) Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévı épületek lapostetıinek hıtechnikai minıségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése) Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévı épületek beépített tetıtereit határoló szerkezeteinek hıtechnikai minıségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése) Milyen mőszaki szempontok és követelmények alapján határozza meg meglévı homlokzati falak utólagos hıszigetelésének módját, mértékét és a beépíthetı anyagok fajtáit? Milyen mőszaki szempontok és követelmények alapján határozza meg meglévı lapostetık utólagos hıszigetelésének módját, mértékét és a beépíthetı anyagok fajtáit? g) az épületre vonatkozóan a légcsere-szám becslését, a fajlagos hıveszteség-tényezı meghatározását, 1. Hogyan alakul ki a természetes szellızés? 2. Mi a légcsere-szám? 3. Milyen légtömörségi fokozatokat ismer? 4. Milyen kapcsolat van a légcsere-szám és az épület légtömörsége között? Mi a fajlagos hıveszteségtényezı? (Értelmezés, összefüggés, az összefüggés elemei, mértékegység) 6. Hogyan kell megállapítani a fajlagos hıveszteségtényezı és az összesített energetika jellemzı követelményértékét egy épületrész tanúsítása során (A/V viszony)? 10

11 h) az energetikai minıség szerinti osztályokat, az osztályba sorolás szabályait, 1. Mi alapján történik az épület energetikai osztályba sorolása? 2. Ismertesse a 176/2008. Korm. rendelet alapján az energetikai minısítési osztályokat! 3. Milyen épülettípusokra határoz meg energetikai minıség szerinti osztályokat a 176/2008. Korm. rendelet? 4. Miért százalék alapján történik az osztályba sorolás? Lehet-e egy épületen belül különbözı osztály sorolható lakás? Indokolja! i) a tanúsítás dokumentálását 1. Milyen dokumentumok szükségesek új épületek egyszerősített, számításon alapuló tanúsításához? 2. Milyen dokumentumok szükségesek új épületek normál, számításon alapuló tanúsításához? 3. Ismertesse, milyen dokumentumokat kell elkészíteni épületek energetikai tanúsításához! Ezen dokumentumokat hogyan lehet elkészíteni? 4. Ismertesse az épületek energetikai tanúsítása során készítendı dokumentumok felépítését! Ismertesse az épületek energetikai tanúsítása során készített dokumentumokra vonatkozó közlési, iratkezelési kötelezettségeket! Számítási feladat: Ellenırizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkezı lakóépület megfelel-e a fajlagos hıveszteségtényezı követelményének! (egyszerősített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Ellenırizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkezı lakóépület megfelel-e a fajlagos hıveszteségtényezı követelményének! (egyszerősített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Ellenırizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkezı lakóépület megfelel-e a fajlagos hıveszteségtényezı követelményének! (egyszerősített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Számítsa ki az alábbi rétegrendő falszerkezet hıátbocsájtási tényezıjét! Alkalmazza a szabványban elıírt korrekciós értékeket a hıvezetési tényezıknél. Vegye figyelembe a szerkezetben megadott hıhidak hatását. Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkezı épület nettó főtési energiaigényét! Határozza meg az alábbi adatok mellett a számításban figyelembe veendı főtési hıfokhíd értékét és a főtési idény hosszát! Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkezı épületnél a főtési rendszer fajlagos energiaigényét! Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkezı épületnél a HMV rendszer fajlagos energiaigényét! Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkezı épületnél a légtechnikai rendszer fajlagos energiaigényét! 11 Adatok vizsgánként eltérıek

12 AJÁNLOTT SZAKIRODALOM: /2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól 2. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról /2006. (XII. ) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól /2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról MSZ CR 1752 szabvány 6. Dr. Zöld A és szerzıtársai: Az új épületenergetikai szabályozás. BAUSOFT 2006 (használható a vizsgán!) 7. Bánhidi L. Kajtár L.: Komfortelmélet. Tankönyvkiadó

Az épületek htechnikai tanúsítása

Az épületek htechnikai tanúsítása Az épületek htechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (megtalálható a www.magyarorszag.hu honlapon) rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a

Részletesebben

Az épületek hőtechnikai tanúsítása

Az épületek hőtechnikai tanúsítása Az épületek hőtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

Az épületek hőtechnikai tanúsítása

Az épületek hőtechnikai tanúsítása Az épületek hőtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki

Részletesebben

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére,

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére, 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f) és

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2012.I.1. ) 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása htermel berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása htermel berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása htermel berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a htermel berendezések és légkondicionáló

Részletesebben

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben? Mi is az az energetikai tanúsítvány? Az energetikai tanúsítvány a vizsgált épület vagy épületrész (lakás, iroda) pillanatnyi energetikai állapotáról készült leírás, átlagos fogyasztói magatartást feltételezve.

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. - a (1) bekezdésének

Részletesebben

Előzmények. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba.

Előzmények. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba. Előzmények Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba. E rendelet előírásai szerint az épületek energetikai jellemzőit

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályos:

176/2008. (VI. 30.) Korm. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályos: 176/2008. (VI. 30.) Korm. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályos: 2012.06.01-2013.01.08 A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Az első lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása. Halász István ügyvezető

Az első lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása. Halász István ügyvezető Az első lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezető Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja elő a bevezetését 2002/91/EK A 176/2008 Korm. Rendelet szabályozza

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara TÁJÉKOZTATÁSA az ENt-SZ Épületenergetika energiatanúsítás szakterületen teljes körű szakértői jogosultságról,

A Magyar Mérnöki Kamara TÁJÉKOZTATÁSA az ENt-SZ Épületenergetika energiatanúsítás szakterületen teljes körű szakértői jogosultságról, A Magyar Mérnöki Kamara TÁJÉKOZTATÁSA az ENt-SZ Épületenergetika energiatanúsítás szakterületen teljes körű szakértői jogosultságról, amely azonos a Magyar Építész Kamara Névjegyzékében szereplő SZÉSZ8

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. Általános előírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. Általános előírások Hatályos: 2013.07.19-2013.12.31. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

A szakmagyakorlási kódex

A szakmagyakorlási kódex A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok 2013. szeptember 14. 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos:

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei:

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: - Kérelem - Felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat (felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékbe felvett személy lehet) - Közmő üzemeltetıi nyilatkozat(ok) -

Részletesebben

Energiatanúsítás. Kormos Gyula. Építész, épületenergetikai szakértő. Bástya Építész Kft

Energiatanúsítás. Kormos Gyula. Építész, épületenergetikai szakértő. Bástya Építész Kft Energiatanúsítás Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő Bástya Építész Kft Mobil: 30/ 9433 221 Tel: 36/ 511-344 e-mail: bastyaepitesz@t-online.hu 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet Az épületek

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Energetikai minıségtanúsítvány 1 Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Épület 1117 Budapest, Karinthy u. 17. hrsz 4210 Épületrész (lakás) 1.em. 10. hrsz 4210/A/17 Megrendelı Tanúsító Sinvest Karinthy

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A 2009.10.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

Tanúsítás, azonosítás, felújítás Épületgépészet

Tanúsítás, azonosítás, felújítás Épületgépészet Tanúsítás, azonosítás, felújítás Épületgépészet Dr. Magyar Zoltán PTE PMMK Épületgépészeti p Tanszék zmagyar@invitel.hu 2008. április 4. Tartalom Bevezetés Belső környezet Épületgépészet - tanúsítás Épületgépészet

Részletesebben

61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet

61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet a szakmagyakorlással összefüggı kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületrész vagy lakás tanúsítása 7/2006 TNM rendelet: Nincs egyértelmű előírás Minden szövegkörnyezetben:

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének h) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga 1. Számpéldák A kidolgozandó 2-4 számpélda az épületenergetikai tanúsítás 4 fő területére vonatkozik, mely példákból kettőt mutatunk be. A csoport Épületfizika

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI TANUSÍTÁS -AUDITÁLÁS- MIT, MIKOR? KÖTELEZŐ,KELL VAGY CSAK LEHET? AKI KÉRDEZ: ÖNÖK AKI VÁLASZOL: ÉN

ÉPÜLETENERGETIKAI TANUSÍTÁS -AUDITÁLÁS- MIT, MIKOR? KÖTELEZŐ,KELL VAGY CSAK LEHET? AKI KÉRDEZ: ÖNÖK AKI VÁLASZOL: ÉN ÉPÜLETENERGETIKAI TANUSÍTÁS -AUDITÁLÁS- MIT, MIKOR? KÖTELEZŐ,KELL VAGY CSAK LEHET? AKI KÉRDEZ: ÖNÖK AKI VÁLASZOL: ÉN 1 Karé Krisztián okleveles építészmérnök, épületenergetikai szakértő www.arhi-tek.hu

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. oldal 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok? Ki lehet energetikai auditor? Ki lehet energetikai szakreferens? Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? A regisztrációs

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre Hatályos:2009.10.01-2011.12.31. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

energetikai Álmodjatok szépeket Nagy István Épületenergetikai szakért rtő info@adaptiv.eu

energetikai Álmodjatok szépeket Nagy István Épületenergetikai szakért rtő info@adaptiv.eu Kötelező épület-energetikai energetikai tanúsítás. Álmodjatok szépeket 2012 január r 1-ig! 1 Nagy István Épületenergetikai szakért rtő info@adaptiv.eu Tartalom: 1. Jogi hátth ttérről l címszavakbanc 2.

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az elıadás letölthetı: http://www.egt.bme.hu/!epbd/epbd-bevezetes.pdf Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL A Kamara által adott, mintegy 800 féle tervezıi és szakértıi jogosultság összevonása, általános jogosultságok adása szükséges a magyar mérnökök EU-s versenyképessége

Részletesebben

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = 510 + 240 +240 = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = 510 + 240 +240 = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3 SZ. llenırizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkezı lakóépület megfelel-e a fajlagos hıveszteség-tényezı követelményének! (egyszerősített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Lehőlı felületek

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok A korszerősítésre takarékosabb épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és energiaforrások megválasztása kínál számos lehetıséget. Ezek

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt eredeti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2016. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 a (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

Tartalom. 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság

Tartalom. 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság Tartalom 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság 1.1. Építészeti-műszaki tervezői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1.Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4.

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2014. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 év (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek Lakossági tájékoztató az energetikai tanúsítás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Részletesebben

Az épületenergetikai követelmények. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Az épületenergetikai követelmények. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Az épületenergetikai követelmények Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Az épületenergetikai szabályozás Az Európai Bizottság és Parlament 91/2002 Irányelve értelmében

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat az Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Hatályos: 2013. február 20. 2015. július 08.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Hatályos: 2013. február 20. 2015. július 08. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Hatályos: 2013. február 20. 2015. július 08. A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

a Magyar MérnM Kamaránál

a Magyar MérnM Kamaránál Új j minısítési si rendszer a Magyar MérnM rnöki Kamaránál Földvár, 2007.05.08. A korábbi tevékenységen alapuló minısítési rendszerrıl a Kamara áttért a végzettségen alapuló minısítési rendszerre. 1 A

Részletesebben

Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról. Tartalom

Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról. Tartalom Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról A jogosultság megállapítását követő egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie. A beszámoló célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara építésüggyel kapcsolatos tervezıi- és szakértıi jogosultság megújításához elıírt továbbképzésre vonatkozó szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara építésüggyel kapcsolatos tervezıi- és szakértıi jogosultság megújításához elıírt továbbképzésre vonatkozó szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara építésüggyel kapcsolatos tervezıi- és szakértıi jogosultság megújításához elıírt továbbképzésre vonatkozó szabályzata Ideiglenesen elfogadta a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyőlése

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők.

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők. MMK/2007-ME-FMV/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara pályázatot hirdet olyan szabadon választható tanfolyamok kamarai akkreditálására, amelyek építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Jelmagyarázat 1. Fogalmak 26. oldal 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben