Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?"

Átírás

1 Mi is az az energetikai tanúsítvány? Az energetikai tanúsítvány a vizsgált épület vagy épületrész (lakás, iroda) pillanatnyi energetikai állapotáról készült leírás, átlagos fogyasztói magatartást feltételezve. A tanúsítvány készítésekor a tanúsító meghatározza az adott épület vagy önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzıjét, amely tartalmazza a főtési-, légtechnikai-, melegvízellátási-, és (lakóépületek kivételével) a világítási rendszerek fogyasztását is. A kapott eredményt összeveti a jogszabályban elıírt követelménnyel, amely alapján az energetikai minısítési osztályba sorolás történik. A besorolás A+ (fokozottan energiatakarékos), és I (Rossz) között változik, C a jelenlegi követelménynek megfelelı osztályt jelent. Mikor kell energetikai tanúsítványt csináltatni? Az energetikai tanúsítvány elkészítése a 176/2008 Korm. rendelet alapján kötelezı az alábbi esetekben: új épület építése esetén, legkésıbb a használatbavételi engedély megkérésekor meglévı épület (önálló rendeltetési egység: lakás, iroda) o adás-vételekor o egy évet meghaladó bérbeadásakor 1000 m 2 -t meghaladó hatósági rendeltetéső állami tulajdonú közhasználatú épület esetén Energetikai pályázatok készítésekor Lakásfenntartási támogatás igénylésekor Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben? Új építéső lakás eladásakor az energetikai tanúsítvány már 2009 óta kötelezı, azonban a régebbi lakások esetében ez csak önkéntes jelleggel bírt tıl azonban, mint azt a Mikor kell energetikai tanúsítványt csináltatni? kérdésnél már leírtuk, meglévı lakások eladásakor és bérbeadásakor is kötelezıvé vált, és a tanúsítandó ingatlanok köre a jövıben várhatóan tovább fog bıvülni augusztusában indul az Új Széchenyi Terv főtéskorszerősítés alprogramja főtési rendszerek korszerősítésére. A vissza nem térítendı támogatás intenzitása 40%-os, melynek összege kazánok esetében akár bruttó Ft, megújuló energiák alkalmazásakor pedig bruttó 1,5 millió Ft is lehet. A pályázatok benyújtásához szükséges a meglévı és a tervezett állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány kiállítása is, melyben szívesen állunk rendelkezésére.

2 Mikor ajánlott energetikai tanúsítvány készíttetése? épületszerkezeti és épületgépészeti korszerősítés, felújítás elıtt, a beruházási döntés igazolására energetikai pályázat elıkészítésekor, a megtakarítás igazolására Mely építmények esetén nem szükséges energetikai tanúsítvány készíttetése? az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre (nyaralók) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre (ideiglenes épületek, felvonulási épületek) a hitéleti rendeltetéső épületre a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (mőemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévı épületre a mezıgazdasági rendeltetéső épületre azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belsı hınyereség a rendeltetésszerő használat idıtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m 3, vagy a főtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki a mőhely rendeltetéső épületre a levegıvel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre. Miért van szükség az épületek energetikai osztályba sorolására? új építéső ingatlanok esetében, annak ellenırzésére, hogy adott épület, vagy rendeltetési egység megfelel-e a hatályos követelményeknek, illetve használatbavételi engedély kérelem benyújtásához Meglévı épület, vagy lakás felújítása esetén, az energetikai tanúsítványban szereplı felújítási javaslatok figyelembe vételével csökkentheti rezsijét, kedvezı besorolás esetén könnyebben kiadhatja ingatlanját. Ön mint ingatlan vásárló vagy bérlı, kalkulálni tudjon a várható rezsi költségekkel Hogyan néz ki, és mit tartalmaz egy energetikai tanúsítvány? A tanúsítvány a tanúsítás eredményeit összefoglaló tanúsító lapból, és a kapott eredményeket igazoló számításokat tartalmazó oldalakból áll. Egy gondosan elkészített energetikai tanúsítvány oldal. Nézzen meg egy mintát!

3 Hogyan épül fel az energetikai tanúsítvány ára? Az energetikai tanúsítás ár az alábbi tételekbıl épül fel: 1. Felmérés: Az esetek többségében a tanúsítandó ingatlanról nem állnak rendelkezésre tervek, így szinte minden esetben helyszíni bejárást kell tartani, amely alatt kollégánk készít egy alaprajzot, felméri a határoló szerkezetek felépítését, és a gépészeti rendszereket, ez a tétel a kiszállás és a felmérés díját tartalmazza. Mértéke fıként a tanúsítandó ingatlan távolságától, és annak nagyságától függ. 2. Tanúsítás: A rendelkezésre álló tervek, vagy a helyszíni felmérés alapján tanúsító kollégánk elvégzi a szükséges számításokat, és javaslatot tesz a lehetséges energetikailag hatékony felújításokra, ez a tétel a számítás, besorolás, és fent leírt javaslatok kidolgozásának díjait tartalmazza. Nagysága az ingatlan méretétıl függ. 3. Dokumentálás: Az elkészült 8-15 oldalas tanúsítványt 2 példányban papíron juttatjuk el a Megrendelınek, a szerzıdéskötéskor kikötöttek szerint személyesen, vagy postai úton. Ez a tétel a dokumentálás, a postai feladás, vagy helyszíni átadás költségeit tartalmazza. Amennyiben a tanúsítandó ingatlan nem lakó,- iroda-, vagy oktatási célú épület, fent leírtakon felül az energetikatanúsítvány ára kiegészülhet egyéb költségekkel, ezért ilyen esetekben mindig egyedi ajánlatot készítünk. Az energetikai tanúsítvány elkészítésének ideje? A tanúsításhoz, egy társasházi lakás, vagy családiház esetén 2-5 nap szükséges, attól függıen: hogy rendelkezésre állnak-e a kiviteli-, vagy megvalósulási tervek, illetve a felelıs mőszaki vezetı nyilatkozata, hogy a kivitelezés a tervek alapján történt terv hiányában a szükséges vizsgálatok, feltárások kivitelezhetısége, ebben az esetekben a tanúsítás ideje az ingatlan paramétereitıl függ, ismert-e az építés ideje (elavult főtési rendszer, ismeretlen kazán, határoló szerkezetek stb.) Mennyibe kerül? Mennyi az energetikai tanúsítvány ára? A tanúsítás díját több tényezı is befolyásolja: ingatlan adottságai kiszállás költségei tervek rendelkezésre állnak-e Alapdíjazása a jogszabály szerint legfeljebb forint munkadíjat, és indokolt költségeket (utazás, fényképezés, fénymásolás) tartalmazhat. Amennyiben az ingatlan tervei nem állnak rendelkezésre, és helyszíni felmérés szükséges, a tanúsítás díja forint körül alakulhat. Speciális vizsgálatok készítése, vagy expressz tanúsítás ezen felüli plusz költségekkel jár.

4 Biztosan állítható, hogy a tanúsítás költsége messze elmarad attól az anyagilag is észlelhetı haszontól, amit amit az energetikai tanúsítványban szereplı megtakarítási javaslatok megvalósítása eredményez. Mi az energetikai tanúsítás menete? A tanúsítás minden esetben egyedi. Az épület szerkezeti elemei, funkciója, alapterülete határozzák meg. Új építéső épület esetén, a legtöbb esetben lehet tervek alapján számolni. Meglévı ingatlanok esetén a legtöbb helyen azonban nem áll rendelkezésre tervdokumentáció. Ezen ingatlanokban helyszíni felmérés szükséges. A tanúsítás jellemzı lépései: Épület geometriai adatainak meghatározása Épületszerkezetek azonosítása Épületgépészeti rendszerek azonosítása Energetikai számítások elvégzése Eredmények összefoglalása, a tanúsítvány dokumentálása A tanúsítvány átadása a Megrendelınek Mi a Megrendelı/Tulajdonos feladata? Az energetikai tanúsítványt mindig az ingatlan tulajdonosa készítteti el. A Tulajdonosnak rendelkezésre kell bocsátania, a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat. Amennyiben a tanúsítás elvégzéséhez mérések szükségesek, biztosítania kell ezek elvégzéséhez szükséges helyet, és idıtartamokat. Lásd: 176/2008. Korm. rendelet. Meddig érvényes? Az energetikai tanúsítvány az átadástól számított 10 évig érvényes. A tanúsítvány ezen idıtartamon belül elveszítheti érvényességét az alábbi esetekben: az épületen energetikai korszerősítést végeznek (hıszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti korszerősítés, stb.) az épületet átalakítják (bıvítik, tetıtér beépítést végeznek, esetleg csökkentik a méreteit) az érvényességi idın belül módosulnak a törvényben meghatározott épületenergetikai követelmények, Ilyen esetben az energetikai besorolást ismételten el kell végezni. Lásd: 176/2008. Korm. rendelet. A tanúsító az általa készített energetikai tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a Megrendelınek történı átadástól számított 10 évig köteles megırizni, illetve digitális verzióját központi adattárba köteles feltölteni. Ki végezhet tanúsítást? Tanúsítási tevékenységet a 104/2006 (IV.28) Korm. rendelet, illetve a 244/2006 (XII.5) Korm. rendelet elıírásainak megfelelı személy végezhet az alábbi feltételek teljesítése esetén:

5 szakirányú, felsıfokú végzettség mérnök-, vagy építész kamarai tagság szakmai gyakorlat jogosultsági vizsga letétele (energetikai tanúsító) Az épület energetikai tanúsítványt csak fent felsorolt feltételeknek megfelelı, a mérnöki kamaráknál nyilvántartott, szakember végezheti el. Más szakember, még ha rendelkezik is a témában szakmai ismeretekkel, nem jogosult energetikai tanúsítványt kiállítására. Ezért javasolt elkérni a tanúsító szakember nyilvántartási számát, ellenırizni azt a Magyar Mérnöki Kamara, (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) honlapján. Mi az a lakás zöldkártya? Az energetikai tanúsítvány hétköznapi megnevezése. Energetikai tanúsítvány vagy lakás zöldkártya? A jogszabályban leírtak szerint Energetikai tanúsítvány a helyes megnevezés azonban a köznyelvben rengeteg féle megnevezés megtalálható. Nevezik lakás, ingatlan vagy épület zöldkártya néven, de elıfordul E-tanúsítvány, energia tanúsítvány, épületenergeikai tanúsítvány...stb. néven is. Fenti megnevezések mind ugyanazt a felmérésbıl, számításból, és energetikai osztálybasorolásból álló tanúsítási folyamat végeredményét takarja, amely néhány tévhittel ellentétben nem tartalmaz hıkamerás felvételeket, és nem szükségesek hozzá az adott ingatlan közmő számlái sem. Milyen energetikai osztályok vannak? A rendelet jelenleg 10 kategóriát határoz meg (A+-tól I-ig). A "C" kategória jelenti a követelményeknek megfelelı szintet. Az "A+; A; B" kategóriák a követelménynél jobb, a "D- I" kategória a követelménynél rosszabb energetikai állapotot tükröznek.

6 Ha az épület nem éri el a C kategóriát akkor kötelezı felújítani? Az energetikai tanúsítvány kötelezıen tartalmaz a minısített épület(rész) energetikailag hatékony, ésszerő felújítására, korszerősítésére vonatkozó javaslatokat. A javasolt felújítás nem vezethet állagkárosodási és egészségkárosodási kockázathoz. Meglévı ingatlan esetén nincs jogszabályi elıírás arra, hogy C kategóriánál rosszabb besorolás esetén az épületet fel kellene újítani, a felújítási javaslat pusztán tanács, a Megrendelıt nem kötelezi semmire. Hogyan módosult a jogszabály január 1.-tıl? Összességében elmondható, hogy január 1.-tıl szigorodtak az energetikai tanúsítvány készítésére vonatkozó jogszabályok. Bıvült a kötelezıen tanúsítandó ingatlanok meghatározása, illetve bevezetésre került a tanúsítványok internetes hitelesítése. (errıl bıvebben: A hiteles energetikai tanúsítvány kérdésnél) Fentieknek megfelelıen, a korábbi szabályzással ellentétben, 2013 januárjától, már az 50 m 2 alatti épületek adás-vételénél, illetve bérbeadásánál is kötelezı a tanúsítvány készíttetése, továbbá közhasznú épületek esetén, 1000 m 2 rıl, 500 m 2 -re csökkentették a tanúsítási kötelezettség, főtött alapterülethez kötött mértékét. Jelentıs változás továbbá, hogy az eladó/kiadó ingatlanok hirdetéseiben, fel kell tüntetni az energiatanúsítványban szereplı besorolást, valamint az adásvételi-, és bérleti szerzıdésekben fel kell tüntetni a hitelesített tanúsítvány azonosító kódját, és mellékelni kell a vevı, vagy a bérlı nyilatkozatát, hogy a dokumentumot átvette. Mi a hiteles energetikai tanúsítvány? A január 1-jén hatályba lépı, 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint az energetikai tanúsító köteles az elkészült energetikai tanúsítványt a Dokumentációs Központ részére megküldeni. (ez 2012-ben is így volt!) Ami változott, hogy az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként létrehozott, e-tanúsítás internetes felületen keresztül feltöltött adatok alapján, az oldal elvégzi a tanúsítvány formai és számszaki ellenırzését, illetve a tanúsítványok hitelesítését és nyilvántartásba vételét. A hitelesített tanúsítványt pdf formátumban kapja vissza a tanúsító, melynek már része az azonosító kóddal ellátott összefoglaló elılap. Ezen elılap, és HET- azonosító kód nélküli tanúsítványt NE FOGADJANAK EL! mert az nem hiteles abban a formában. Milyen dokumentumok szükségesek? Amennyiben alábbiak nem állnak rendelkezésre, helyszíni felmérést kell végezni Használatbavételi engedély kérelemhez: Építész engedélyezési tervek és leírások Építész kiviteli, vagy megvalósulási tervek és leírások Épületgépész tervek és leírások

7 Elektromos tervek Hıtechnikai számítás Felelıs mőszaki vezetı nyilatkozata a beépített anyagok minıségérıl (megfelel-e a megvalósulási terveken ábrázoltaknak) Minıségtanúsítvány a beépített anyagokról, amennyiben nem áll rendelkezésünkre a felelıs mőszaki vezetı nyilatkozata Meglévı épület tanúsításához: Kiviteli, vagy megvalósulási tervdokumentáció (építész, gépész, elektromos) Hıtechnikai számítás Minıségtanúsítvány a beépített anyagokról, vagy költségvetési kiírás stb. (illetve bármely fellelhetı dokumentum, amely adatokat tartalmaz az épületre vonatkozólag) Jogszabályi háttér? 176/2008. Korm. rendelet 7/2006 TNM rendelet 104/2006 (IV.28) Korm. rendelet 244/2006 (XII.5) Korm. rendelet

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben