I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról."

Átírás

1 Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.) sz. rendeletekkel módosított és kiegészített 26/2005.(VIII.10.) rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormány rendelet 28.. és 29.. figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. (1) E rendelet hatálya a Bp. XIX. kerület közigazgatási területén található lakóközösségek által üzemeltetett 6 vagy több lakásos lakóházak (társasházak, szövetkezeti lakóházak) tulajdonosaira terjed ki. (2) A képviselı-testület az (1) bekezdésben meghatározott lakóházak felújításához éves költségvetési rendeletében elkülönített lakóközösségi felújítási alapot hoz létre. 2. A lakóközösségi felújítási alap felhasználásának szabályai (1) A lakóközösségi felújítási alapból pályázat útján kamatmentes, visszatérítendı támogatás nyújtható az 1. (1) bekezdésben meghatározott lakóházak tulajdonosi közössége részére. (2) A pályázatot az éves költségvetési rendelet jóváhagyását követıen évente minimum egy alkalommal a Tulajdonosi Bizottsága 1 írja ki, amennyiben a költségvetésben felújítási (3) támogatási összeg (összegek) szerepelnek. 2 Kamatmentes, visszatérítendı felújítási támogatásra (továbbiakban: támogatás) pályázat elsısorban lakhatást súlyosan gátló állapotba került közös tulajdonban lévı épületrészek és gépészeti berendezések felújítási munkáira nyújtható be, valamint közmőbekötések céljára. A közmőbekötések közül kiemelten, gáz-alapvezeték cserére. (4) Az igénylı társasháznak, lakásszövetkezetnek rendelkeznie kell elkülönített felújítási kerettel, melyrıl a számlát vezetı pénzintézettıl a pályázathoz 8 napnál nem régebbi igazolást kell csatolni. Felújítási keret hiányában, az önerıs rész más lekötött pénzeszköz (takarékbetét értékjegy ), továbbá az egyszeri befizetésrıl szóló tulajdonosi nyilatkozatok is elfogadhatóak. (5) A (4) pontban részletezett önerıs pénzeszköznek, a várható felújítási költség 50%-ra fedezetet kell nyújtania. 3. A támogatás mértéke. (1) A támogatás összegének felsı határa a várható felújítási költség 50%-a. Tényleges kifizetés csak a pályázatban szereplı, elkészült felújítási számla 50%-áig történhet. Amennyiben a felújítási számla végösszege a benyújtott költségvetésnél kisebb lesz a támogatás mértékét is ennek arányában kell csökkenteni. 1 A 2. (2) bekezdésében szereplı Vagyongazdálkodási Bizottság elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal. 2 A 2. (3) bekezdését módosította a 10/2009. (IV.24.) Ökr. 1. -a április 24-ei hatállyal.

2 2 (2) A megítélt támogatás csak a pályázatban szereplı munka elvégzésére fordítható, ettıl eltérni csak a Tulajdonosi Bizottság 1 engedélyével lehet. (3) A pályázat leadási határideje elıtt elkészült felújítási munkák, nem támogathatóak. (4) A pályázat leadási határidejét követıen, a felújítási munkák megkezdhetıek a lakóközösség felelısségére, de ez nem jár kötelezı támogatással. 4. A pályázati rendszer (1) A lakóházak felújítási támogatására vonatkozó pályázati hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján ki kell függeszteni és az Önkormányzat honlapján, valamint a helyi médiák útján (Kispest Újság, TV Kispest) is közzé kell tenni. (2) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a., a pályázathoz tartozó tájékoztató és jelentkezési lap átvételének helyét, idıpontját, b., a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét. 5. A pályázat benyújtásának feltételei (1) A pályázatot írásban kell benyújtani e rendelet 1. számú melléklete szerinti Jelentkezési lap címő nyomtatványon. (2) A pályázatnak a 2.. (4)-(5) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell: - a társasház közgyőlésének, illetve a lakásszövetkezet esetén az igazgatóság határozatát tartalmazó jegyzıkönyvet amelyben rögzítették a felújítási munkákról szóló tulajdonostársi hozzájárulásokat, a felújítási munkákat a munkanemek megjelölésével, - a felújítás lebonyolításával megbízott személy (szervezet) megnevezését, intézkedési hatáskör megjelölésével, - a felújítási munkák ellenırzésére jogosult személy (személyek) megnevezését, - a kiválasztott kivitelezı megnevezését, a felújítás várható költségét tartalmazó tételes ajánlattal, javasolt több árajánlat bekérése, az összehasonlítási alap biztosítása érdekében. A kivitelezı kiválasztásának joga a tulajdonosokat illeti meg közgyőlési határozattal. - szakvéleményt a felvonó felújításához. (3) A pályázathoz csatolhatók: - a felújítás szükségességét igazoló fényképek, - szakértıi vélemények, nyilatkozatok. (4) A pályázathoz csatolt dokumentáció valóság tartalmáért a pályázó lakóközösség teljes felelısséggel tartozik. (5) A pályázati jelentkezési lapokat személyesen, a pályázati határidı lejártáig, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodájánál kell benyújtani. 6. A pályázatok elbírálása és a megállapodás kötés rendje. (1) A pályázatról a beadási határidı lejártát követı 30 napon belül a Tulajdonosi Bizottság 2 dönt. (2) A megítélt támogatás a szerzıdés megkötésétıl számított maximum 5 év alatt, kamatmentesen, havi egyenlı részletekben fizetendı vissza. A visszafizetés idıtartamát elsısorban a támogatási összeg határozza meg, de a havi törlesztési összeg nem lehet kevesebb Ft.-nál. 1 A 3. (2) bekezdésében szereplı Vagyongazdálkodási Bizottság elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal 2 A 6. (1) bekezdésében szereplı Vagyongazdálkodási Bizottság elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal.

3 3 (3) A támogatás visszafizetésének részletes feltételei e rendelet 2. számú mellékletét képezı megállapodásban kerülnek rögzítésre. (4) A megállapodást a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda készíti elı, melyet az önkormányzat képviseletében a polgármester, míg az igénylı lakóház nevében a közös képviselı (intézı bizottság elnöke) vagy a lakásszövetkezet elnöke ír alá. 7. Az elszámolás rendje. (1) Az önkormányzat a Tulajdonosi Bizottság 1 által megítélt támogatási összegeket utófinanszírozással fizeti ki (utalja át) a lakóházaknak. (2) A támogatás kifizetése a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda igazolása alapján történik. (3) A kifizetés engedélyezéséhez be kell mutatni az eredeti számlákat és mellékleteit (felmérési napló, átadás-átvételi jegyzıkönyv., vállalkozási szerzıdés, egyebek. A számlákról és az egyéb bemutatott mellékletekrıl az iroda másolatokat készít és kifizetésre terjeszti elı, maximum. a számla (részszámla) értékének 50 %-ig. (4) Az Önkormányzat a támogatási összeg felhasználását bármikor ellenırizheti. (5) A támogatási összeg a lakóház által elızetesen megadott.sz.. számlára kerül átutalásra a számla benyújtását követı 30 napon belül. (6) A 7..(1)-(5) bekezdéseit a megállapodásoknak tartalmazniuk kell. II. Fejezet 2 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatására kiírt minisztériumi pályázatok önkormányzati támogatással történı kiegészítése 8.. A minisztériumi pályázatok elfogadása. 3 (1) Az Tulajdonosi Bizottság nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített (kisblokkos, alagutzsalús, paneles technológiával épített), minimum 10 lakásos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására. (2) A pályázat alapján az önkormányzat a lakóközösség részére a bekerülési költség 1/3 részéig, lakásonként maximum Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít. 9.. A pályázat részvételi feltételei. 4 (1) A tervezett felújítási munkákat a tulajdonosok közgyőlési határozattal elfogadták, és döntöttek a felújítás mértékérıl és pénzügyi forrásáról. (2) A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munkák költségének minimum 1/3- ával. 1 A 7. (1) bekezdésében szereplı Vagyongazdálkodási Bizottság elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal 2 A II. fejezet címét módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 2. -a április 18-ai hatállyal. 3 A 8. -t módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 3. -a április 18-ai hatállyal. 4 A 9. -t módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 4. -a április 18-ai hatállyal.

4 4 (3) A tervezett felújítási munkák mőszaki tervdokumentációja a pályázat benyújtásának idıpontjában a lakóépület rendelkezésére áll, illetve építési engedély köteles munkáknál hatályos építési engedélyük van, vagy építéshatósági igazolás, hogy a tervezett munkák nem építési engedély kötelesek. (4) A lakóépület tulajdonosainak az önkormányzattal szemben lejárt határidejő tartozása nincs A támogatható felújítási munkák köre. 1 (1) Nyílászárók energiamegtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje a.) Az épület külsı nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90%ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászárók szerkezeti részét képezi szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejőleg a cserélendı, felújítandó nyílászárók esetében a külsı árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b.) A lépcsıházak és az egyéb közös főtött helyiségek (közös tárolók) külsı nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100 %-ban. A lépcsıházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsıházak hı- és füstelvezetésének korszerősítését is el kell végezni. A fenti b.) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha az a.) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévı hıtechnikai elıírásokat. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külsı nyílászáróinak legalább a lakások 90 %-t érintı cseréje, energiatakarékos felújítása már korábban ezen pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képezı nyílászárók cseréjére, energiatakarékos felújítására is lehet pályázni. (2) Homlokzatok és födémek hıszigetelése a.) Az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelés. b.) Homlokzati(egy vagy mindkét) végfalak hıszigetelés. c.) Az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (felsı síkjának) hı és vízszigetelése, ha az épület lapos tetıs szerkezető, vagy hıszigetelése és magastetı kialakítása, amennyiben a tervezett magastetı nem beépíthetı kialakítású, vagy az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (felsı síkjának) hıszigetelése beépítetlen magastetı, illetve tetıfelépítmény esetében. d.) Az elsı főtött lakószint alatti födém hıszigetelése, amennyiben az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiségekkel(pince, garázs) érintkezik. Az egyes határolószerkezetek hıátbocsátási tényezı értékének meghatározásakor az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben (továbbiakban: rendelet) leírtak alapján kell eljárni. A fenti (l.) és (2.) bekezdésben leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a (3.) bekezdésben szereplı épületszintő főtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy a pályázat keretében ezt elfogják végezni. 1 A 10. -t módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 5. -a április 18-ai hatállyal.

5 5 (3) Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, felújítása a.) Új szellızırendszer kialakítása, vagy meglévı szellızı rendszerek légtechnikai és tőzbiztosági elıírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerősítése szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben mőszakilag megoldható, a szellızıcsatorna tisztítását is kötelezıen el kell végezni. b.) Meglévı főtési rendszerek felújítása, korszerősítése, átalakítása: - Az épület (vagy a pályázat tárgyát képezı épületrész) hıfogyasztásának szabályozása és mérésére alkalmas eszközök beszerelése - A lakások hıleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. - A lakások egyedi hıfogyasztásának mérésére, vagy az épület hıfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérıeszközök (hımennyiségmérık és/vagy költségmegosztók) beszerelése. - Az épület közös tulajdonát képezı főtési rendszer átalakítása ezen belül: a.) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje. b.) az egycsöves főtési rendszer átalakítása a hıleadók elé beépített átkötı szakaszokkal, vagy az egycsöves főtési rendszer helyett új, kétcsöves főtési rendszer kialakítása. - Kazánok, hıközpontok energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása cseréje. A fenti 3. b.) pontokhoz kapcsolódóan kötelezıen el kell végezni az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését. c.) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, ezzel egyidejőleg kötelezıen elvégzendı az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. d.) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérést lehetıvé tevı mérıórák felszerelése. e.) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító-, fıelosztó berendezés korszerő berendezésekre történı cseréje, valamint a lakások mérıórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévı szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint. f.) Az épület valamennyi felvonójának korszerősítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése. Amennyiben a pályázat mőszaki tartalma e. 1/b,2/a,2/b,2/c,2/d,3/a,3/b és 3/f pontban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóság véleményének beszerzése szükséges. Nem támogatható a fenti 3.b.),c),d.) pontokban leírt, a távfőtımővek tulajdonában lévı berendezések korszerősítése, cseréje A pályázattal elnyerhetı támogatás jellege és mértéke. 1 (1) A pályázatokat az önkormányzat folyamatosan bírálja el, a beadott pályázatokról a Tulajdonosi Bizottság határozattal dönt. 1 A 11. -t módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 6. -a április 18-ai hatállyal.

6 A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 1 A Tulajdonosi Bizottság határozatának kötelezıen tartalmaznia kell az alábbiakat - A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címét. - A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi számát. - A tervezett teljes felújítás költségét a pályázattal megegyezıen. - A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költségét a pályázattal megegyezıen. - Az önkormányzat támogatási formáját. - Az önkormányzati támogatás számszerő összegét és forrásait a pályázattal megegyezıen. - Az önkormányzati támogatás feltételeit, és az önkormányzati közremőködés módját és eszközeit. - A lakás tulajdonosai által vállalt saját erı összegét a pályázattal egyezıen. - Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen. - Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzat a támogatás összegét a költségvetésben elkülöníti Az önkormányzat a kérelmezı által pályázaton elnyert összeget a minisztériumi döntést figyelembevéve a Támogatási szerzıdés megkötését követıen 30 napon belül fizeti meg a pályázónak A támogatási összegek elszámolásának, kifizetésének rendje E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidıben Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi felújítási alap felhasználásáról szóló 26/2003. (X.13.), 21/2003. (VI.16.), 14/2002. (V.31.) sz. rendeletekkel módosított 26/2001. (VII.25.) sz. rendelete hatályát veszti. Budapest augusztus 08. Steinerné dr.török Katalin sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk jegyzı 1 A 12. -t módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 7. -a április 18-ai hatállyal. 2 A 13. -t módosította a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 8. -a április 18-ai hatállyal. 3 A 14. -t hatályon kívül helyezte a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 9. -a április 18-ai hatállyal. 4 A 15. -t hatályon kívül helyezte a 12/2008. (IV.18.) Ökr. 9. -a április 18-ai hatállyal.

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A 2014. 10. A 2014. 30. A

A 2014. 10. A 2014. 30. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 3 lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására Budapest Főváros XIV.

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 V3. 2010.04.30 Készítette: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. ZBR általános bemutatása... 5 2.1. Az éves jelentés

Részletesebben

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Program neve Támogatás szakmai iránya: Kiíró szervezet: A program kódja Megvalósítandó cél Pályázó szervezetek köre Pályázat benyújtásának feltétele Rendelkezésre keretösszeg álló Otthon melege program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014.

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben