P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZİ KORSZERŐSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA címő PÁLYÁZATHOZ Budapest, október 14.

2 Pályázati útmutató Tartalomjegyzéke A PÁLYÁZATI SEGÉDLET CÉLJA... 4 I. A TÁMOGATÁS CÉLJA... 4 II. A PÁLYÁZÓK KÖRE... 4 III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje: Homlokzatok és födémek hıszigetelése: Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása: A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: Az épületek nyári hıvédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvetı szerkezetek beépítése: Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására:...15 IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA A pályázat tárgya: A pályázat benyújtásának módja:...18 V. A TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség: Támogatásból nem fedezhetı költségek: Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások:...22 VI. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETİ TÁMOGATÁS Támogatás formája: Vissza nem térítendı állami támogatás mértéke: Az önrész összetétele:

3 VII. A PÁLYÁZAT FELÉPÍTÉSE, BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A pályázat felépítése: A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: Pályázati díj: Benyújtás helye és formája: Benyújtás idıpontja, határideje: Pályázati anyagok beszerzésének lehetıségei: Információszerzés és közlés:...29 VIII. ELJÁRÁSREND Regisztráció: A pályázat benyújtásának módja: A pályázó és a pályázat jogosultsága: Hiánypótlás: A pályázat befogadása: Döntés-elıkészítés, döntési és szerzıdéskötési mechanizmus: A Támogatás általános feltételei: A Támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumok:...36 IX. A BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSE, FINANSZÍROZÁSA ÉS ELLENİRZÉSE Beruházás megkezdése: Beruházás befejezése: A támogatás pénzügyi elszámolása, a finanszírozás folyamata: Elıleg igénylésének lehetısége: Tájékoztató a helyszíni ellenırzésrıl:...40 X. A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI... 44

4 A PÁLYÁZATI SEGÉDLET CÉLJA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A pályázati segédlet célja kettıs. Fı célja, hogy segítsen megérteni és helyesen értelmezni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghatározott irányvonalakat és kereteket, melyek meghatározzák az új, átdolgozott pályázat feltételeit. A pályázati segédlet célja továbbá, hogy a felkészüléshez szükséges információkat szerkesztetten és módszertani megjegyzésekkel kiegészítve egységesen szolgáltassa a pályázók számára. A beérkezett kérdések alapján a segédlet folyamatosan bıvítésre kerül. Az alábbiakban, a pályázatban szereplı idézett, eredeti szöveg: dılt betőkkel látható, a hozzá tartozó magyarázat: álló, kiemelt betőkkel, szürke keretben látható. I. A támogatás célja Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve (a továbbiakban: jegyzıkönyv) végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. -a alapján a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem keretében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Magyar Állam nevében kiotói egységeket értékesíthet és vehet e törvény céljának hatékonyabb elérése céljából. A kiotói egységek átruházásából származó bevételt az elsı kötelezettségvállalási idıszakban az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelık általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelıen. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Állam által folytatott nemzetközi kibocsátás-kereskedelembıl származó, pénzügyileg teljesített ellenérték terhére, a KvVM Zöld Beruházási Rendszert mőködtet. Fentiek alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) mőködtetésének szabályait a KvVM 10/2009. (VII. 17.) utasítása határozza meg. Ezen utasítás hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium) és a Fejlesztési Igazgatóságra (a továbbiakban: FI) terjed ki. II. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményezı felújítására (a továbbiakban: pályázók). Jelen pályázatban nem vehet részt magánszemély.

5 III. Támogatható tevékenységek köre A ZBR keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhetı, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követıen az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen.. A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményezı munkálatokra igényelhetı: Lényegesen jobb : A ZBR keretében minden alábbiak szerint felsorolt energia megtakarítást eredményezı munkálat támogatható. A beruházást követıen az épületszámításokkal kimutatható melléklet szerint kimutatható széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell, hogy rendelkezzen. A támogatható tevékenységek sorrendiségével arra kíván utalni a pályázat kiírója, hogy amennyiben a felújítást nem egyszerre kívánja elvégezni a pályázó, akkor a javasolt sorrend figyelembevételével érdemes pályázni, ezen belül egyes munkálatok esetében van egy kötelezıen betartandó, az alábbiakban részletezett sorrend. 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje: a) Az épület külsı nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. A 90%-os határ elhagyható, ha a tervezett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energiahatékonysági kategóriát. Ezzel egyidejőleg a cserélendı, felújítandó nyílászárók esetében a külsı árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. A 90%-os határ elhagyhatóság azt jelenti, hogy akár 1 lakáshoz kapcsolódó külsı nyílászáró cseréje, felújítása is támogatható, amennyiben ezt a Pályázó a 4. számú mellékletben rögzíti. A pályázó ebben az esetben sem lehet magánszemély! A C energiahatékonysági kategóriánál kisebb eredményesség esetén: A legalább 90 %-os teljesítést úgy kell értelmezni, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerősítés alapján az épület lakásainak legalább 90%-ában a lakások valamennyi külsı nyílászárójának cseréjére, vagy energiatakarékos felújítása a beruházás befejezésével megvalósul. A fentiek alapján tehát nem a lakások összes nyílászáróinak legalább 90%-át érintı nyílászáró cserét, vagy felújítást kell az elıírás alatt érteni, hanem legalább a lakások 90%-ának összes nyílászárója cseréjét, vagy felújítását. A pályázat benyújtását megelızıen már kicserélt, vagy felújított nyílászárókat ha az mőszakilag nem indokolt nem kell újra kicserélni, vagy újra felújítani, azaz a korábbi teljesítések a pályázati elıírások ellenırzésekor számbavételre kerülnek.

6 Ebben az esetben a pályázónak a pályázati dokumentációhoz csatolnia kell a 2. számú adatlap kiállítója által aláírt nyilatkozatot, mely valamennyi a pályázat benyújtását megelızıen már kicserélt, vagy felújított külsı nyílászáró vonatkozásában tartalmazza, hogy a nyílászáró szerkezetek hıátbocsátási tényezı értéke megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben leírtaknak. Amennyiben az egyes nyílászárók (vagy mind) olyan állapotban vannak, hogy a csere nem indokolt, de hıtechnikai szempontból felújításra szorul, abban az esetben olyan szintő felújítást kell teljesíteni, amelyben a nyílászáró szerkezetek hıátbocsátási tényezı értéke megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben leírtaknak. A nyílászárók energiatakarékos felújítása alatt értjük például az elhasználódott vasalat és üvegezıgumi cseréjét, fokozott hıszigeteléső üveg beépítését, vagyis minden olyan technológiát, ami javítja a meglévı nyílászáró hıátbocsátási tényezıjét. Mindez a helyszínen, kevesebb piszokkal és munkaidı-ráfordítással jár, mint a csere. A felhasználó egy újra jól mőködı, ma elvárt hıszigetelési képességgel rendelkezı ablakhoz jut. A ténylegesen cserére kerülı nyílászáró típusa eltérhet a pályázatban megjelölttıl, ha a hıátbocsátási tényezı értéke megegyezik, vagy jobb, mint a pályázatban megjelölt nyílászáró típusnál. A külsı árnyékoló lehet redıny, homlokzatból kinyúló, vízszintes szerkezet, egyéb, az üveg napsugárzás általi felmelegítését gátló szerkezet. Az árnyékoló felszerelése nem kötelezı, de a teljes nyílászáró árához képest a bekerülési költsége a cserével egyidejőleg sokkal olcsóbb, és sok esetben (például a homlokzat és tetı hıszigetelése esetében) feleslegessé teszi a klíma használatát. A szakipari falak cseréje kizárólag a lakások külsı nyílászáróinak cseréje, vagy felújítása esetén támogatható. A homlokzatok utólagos hıszigetelése esetén a szakipari falak hıszigetelése támogatható, de azok cseréje nem. A 2. számú melléklet 1. pontjában A nyílászárók cseréjével érintett lakások száma összesen rovatban azt a lakásszámot kell feltüntetni, ahol a pályázat keretén belül valósul meg teljes körően a nyílászárók cseréje vagy felújítása. A nyílászárók cseréjével érintett lakások közé kell számítani azokat a lakásokat is, amelyek esetében korábban a nyílászárókat csak részlegesen cserélték ki, vagy újították fel, de a pályázat keretein belül a fennmaradó összes további nyílászáró cserére, vagy felújításra kerül. b) A lépcsıházak és az egyéb közös főtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külsı nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A lépcsıházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsıházak hı- és füstelvezetésének korszerősítését is el kell végezni. Ezen mőszaki tartalom elvégzése esetén a lépcsıházak hı- és füstelvezetésének korszerősítéséhez kapcsolódó költségek is támogathatóak. A főtetlen lépcsıházra, vagy közös helyiségre vonatkozó energiamegtakarítás számítására az energiatanúsítvány nem ad lehetıséget, így a főtetlen lépcsıházak és közös helyiségek külsı nyílászárók cseréje, vagy felújítása nem támogatható.

7 Támogatás csak akkor nyújtható a lépcsıház külsı nyílászáróinak cseréjéhez, vagy szigeteléséhez, ha a munkálatok a pályázattal érintett épület valamennyi lépcsıházának valamennyi külsı nyílászáróját azaz 100 %-át érintik. Ebbıl adódóan nem nyújtható támogatás csak a lépcsıházi bejárati ajtó(k), vagy csak a lépcsıházi ablakok cseréjéhez. A pályázat benyújtását megelızıen már kicserélt, vagy felújított nyílászárókat ha az mőszakilag nem indokolt nem kell újra kicserélni, vagy újra felújítani, azaz a korábbi teljesítések a pályázati elıírások ellenırzésekor számbavételre kerülnek. Ha a nyílászárók egy részét a pályázó a pályázat benyújtását megelızıen saját költségén már kicserélte, vagy felújította, úgy ezt a tényt az alábbi részletezés szerint kérjük megküldeni. Sorszám Típusa (ajtó, ablak, egyéb bevilágító felület Anyaga felújítás Mérete Száma Felület A nyílászárok hıátbocsátási tényezıje a felújítás elıtt A nyílászárok hıátbocsátási tényezıje a felújítás után elıtt után m*m db m 2 W/m2K W/m2K Összesen - - A sorok számát a falak számának megfelelıen kell bıvíteni. Ebben az esetben a pályázónak a pályázati dokumentációhoz csatolnia kell a 2. számú adatlap kiállítója által aláírt nyilatkozatot, mely valamennyi külsı nyílászáróval is rendelkezı közös helyiség vonatkozásában tartalmazza, hogy mely közös helyiségek főtöttek és mely közös helyiségek nem, és a pályázat benyújtását megelızıen már kicserélt, vagy felújított külsı nyílászáró vonatkozásában tartalmazza, hogy a nyílászáró szerkezetek hıátbocsátási tényezı értéke megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben leírtaknak. Továbbá a nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy mely lépcsıházakban, illetve mely főtött közös helyiségekben hány darab és milyen mérető külsı nyílászárók cseréjére, vagy szigetelésére került sor a pályázat benyújtását megelızıen a pályázó saját költségére. A ténylegesen cserére kerülı nyílászáró típusa eltérhet pályázatban megjelölttıl, ha a hıátbocsátási tényezı értéke megegyezik, vagy jobb, mint a pályázatban megjelölt nyílászáró típusnál, de a támogatás összegét ez nem befolyásolja. A pályázónak változás bejelentéssel kapcsolatban a IX. fejezet 5. pontja szerint kell eljárnia! Amennyiben nyílászárók cseréjét tervezik, megkönnyíti a pályázat feldolgozását, ha a homlokzati rajzokon bejelölik a már cserélt, illetve cserélendı nyílászárókat.

8 A fenti III. 1. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a III. 1. a) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévı hıtechnikai elıírásokat. A beépítésre kerülı nyílászárókra vonatkozóan az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) hıátbocsátási tényezıkre vonatkozó követelményértékeit be kell tartani. 2. Homlokzatok és födémek hıszigetelése: a) Az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hıszigetelése. c) Az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hı- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetıs szerkezető, vagy hıszigetelése és magastetı kialakítása, amennyiben a tervezett magastetı nem beépíthetı kialakítású, vagy az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hıszigetelése beépítetlen magastetı, illetve tetıfelépítmény esetében. Beépíthetı tetıtérrel rendelkezı magas tetıs épületek esetén, csak a zárófödémének utólagos hıszigetelése, illetve a hıszigetelés felújítása támogatható. Amennyiben az utolsó főtött lakószint meglévı, beépített magastetı, abban az esetben a magastetı hıszigetelésének költsége is támogatott lehet. A tetızet kizárólag vízszigetelésére vonatkozó munkálatai nem eredményeznek energia-megtakarítást, így függetlenül a korábban elvégzett hıszigeteléstıl, kizárólag csak a tetızet teljes felületének vízszigetelését érintı munkálatok nem támogathatók. Támogatható a pályázat, ha a pályázat szerinti lapos tetıs épület tetızetének hıés vízszigetelését kívánják megvalósítani oly módon, hogy a zárófödém felsı síkját hıszigetelik, a vízszigetelési munkálatokat pedig alacsony hajlásszögő ezáltal a késıbbiekben nem beépíthetı magas tetı építésével váltják ki. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ebben az esetben a felújítás építési engedélyköteles bıvítésének minısül. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl 1. számú melléklet 12. Bıvítés: meglévı építmény beépített térfogatának vízszintes, és/vagy függıleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetıtér-beépítés, emeletráépítés). Tetı hıszigetelés esetén kérjük a tetıalaprajzot is csatolni. d) Az elsı főtött lakószint alatti födém hıszigetelése, amennyiben az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) vagy külsı térrel (árkád) érintkezik.

9 A födém lehet pincefödém, vagy árkád feletti födém, mindkét esetben támogatható a hıszigetelése. Amennyiben az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiségeinek adottságai nem teszik lehetıvé a födém szigetelését (például 60 cm belmagasságú szerelıszint, melyben csıvezetékek is futnak), a közvetlenül a főtetlen helyiség alatti födém (az elsı főtött lakószint alatti második szint) szigetelése támogatható, amennyiben legalább az elsı főtött lakószint alatti főtetlen szintet határoló külsı homlokzati sáv is utólagos hıszigetelésre kerül. A nem valamennyi lakással határos részszigetelések (végfalak, pincefödém, tetı) esetében is - a közgyőlés határozata szerint a közös költséget terhelik, mert ezek közös tulajdonú (használatú) szerkezetek. Kizárólag átmenı főtéscsıvel rendelkezı, ezáltal temperált helyiség, nem minısül főtött helyiségnek. A ténylegesen kivitelezésre kerülı homlokzati burkolat típusa eltérhet a pályázatban megjelölttıl, ha a hıszigetelési értéke megegyezik, vagy jobb, mint a pályázatban megjelölt burkolati típus, de a támogatás összegét ez nem befolyásolja. A pályázónak változás bejelentéssel kapcsolatban a IX. fejezet 5. pontja szerint kell eljárnia! Az alkalmazni kívánt új rendszer az épület adottságaihoz, szintszámaihoz, megfelelı építıipari mőszaki engedéllyel 1 vagy tőzvédelmi megfelelıségi igazolással, illetve új tőzoltósági engedéllyel kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben a pályázat mőszaki tartalma valamennyi homlokzat hıszigetelésére vonatkozik, úgy az utólagos hıszigetelésnek ki kell terjednie a fedıburkolattal ellátott homlokzati részekre is a hıhidak kialakulásának elkerülése érdekében. (pl. lábazat). 1 Az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelıségi igazolással rendelkezı anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

10 Támogatható az a pályázat, amely az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelésére pályázik, de az épület egy, vagy több homlokzatának állapotát és hıszigetelı képességét a szakértı megfelelınek minısíti. Nem kötelezı a korábban hıszigetelt a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet által meghatározott követelményeknek nem megfelelı szerkezetet felújítani, de a hivatkozott rendeletet megelızı magyar hıtechnikai szabvány (MSZ :1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hıtechnikai számításai) szerinti megfelelısségét a szakértınek az épületre készített hıtechnikai számítással kell igazolni. Ha a homlokzat egy részét a pályázó a pályázat benyújtását megelızıen ezen (LA-2 végő kódszámon megjelölt) pályázat keretében, támogatással már felújította, úgy ezt a tényt a pályázó képviseletére jogosult személy által adott, aláírt nyilatkozatban kell jelezni. Meglévı rétegrend (lakótérbıl kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Tervezett rétegrend (lakótérbıl kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Sorszám Tájolás Méret (M*m) Hıszigetelendı felület (nyílászárók nélkül) m 2 Fal hıátbocsátási tényezıje felújítás elıtt (W/m 2 K) Fal hıátbocsátási tényezıje felújítás után (W/m 2 K) Összesen 0,00 A sorok számát a falak számának megfelelıen kell bıvíteni.

11 Az egyes határolószerkezetek hıátbocsátási tényezı értékének meghatározásakor az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hıátbocsátási tényezıkre vonatkozó követelményértékeit be kell tartani. Felhívjuk a pályázók/tervezık figyelmét, hogy fenti III. 1. és III. 2. pontokban leírt munkálatokra vonatkozóan a tervezés során törekedjenek a rendszerben történı anyag felhasználásra. A rendszerben történı anyag felhasználása azt jelenti, hogy minısített hıszigetelı rendszer alkalmazásával, és nem a réteg alkotóelemeit külön-külön beszerezve készül a homlokzat hıszigetelése, továbbá, hogy a kivitelezés a vonatkozó kivitelezési elıírások, illetve az alkalmazástechnikai útmutató szerint készül el. A minısített hıszigetelı rendszerben történı anyag felhasználása a jobb minıség elérése érdekében javasolt. A dübel nagyságát a statikus tervezıvel együtt kell meghatározni a homlokzati panel rétegszerkezetének ismeretében! A fenti III. 1. és III. 2. pontokban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a III. 3. b) 1. pontban leírt épületszintő főtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy a pályázat keretében ezt el fogják végezni. A legalább épületszintő szabályozás és mérés megléte esetén mérhetı ténylegesen a homlokzat-hıszigeteléssel és/vagy a nyílászárók cseréjével elérhetı energia-megtakarítás, ezzel együtt valósul meg a főtési számlák értékének csökkenése. Amennyiben a pályázat benyújtása elıtt is már a legalább épületszintő szabályozás és mérés megoldott, annak a pályázatkészítı mőszaki szakember által aláírt igazolása szükséges, amennyiben a pályázó homlokzat-hıszigetelésére és/vagy nyílászárók cseréjére pályázik. Az összes hıleadón az egyéni szabályozás és mérés lehetıség megléte is kielégíti az épületszintő szabályozás és mérés feltételt. 3. Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása: Új szellızırendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi) hıvisszanyerıs szellızırendszer kiépítése, vagy a meglévı szellızı rendszerek légtechnikai és tőzbiztonsági elıírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerősítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben mőszakilag megoldható, a szellızıcsatorna tisztítását is kötelezıen el kell végezni. Meglévı főtési rendszerek felújítása, korszerősítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képezı épületrész) hıfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

12 Kizárólag a társasház (szövetkezet, önkormányzat) tulajdonában maradó, vagy tulajdonába kerülı szabályozó eszközök felszerelése támogatott. 2. A lakások hıleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hıfogyasztásának mérésére, vagy az épület hıfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérıeszközök (hımennyiségmérık és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képezı főtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves főtési rendszer átalakítása a hıleadók elé beépített átkötı szakaszokkal, vagy az egycsöves főtési rendszer helyett új, kétcsöves főtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hıközpontok energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, hıszigetelése, cseréje. Nem támogatható külön a főtési vezetékek felújítása, szigetelése, cseréje. 6. Hıleadók energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, cseréje. Nem támogatható külön a főtési vezetékek felújítása, szigetelése, cseréje. A lakásokban lévı hıleadók közül a táv-, vagy központi főtési rendszer hıleadóinak (radiátorainak) cseréje támogatható. A konvektor az egyedi főtéső lakás eleme, ezért annak cseréje nem támogatható. A hıleadók (radiátorok) cseréje nem kötelezı, ahhoz támogatás csak akkor nyújtható, ha az épület összes lakásának összes szakértı által nem megfelelınek minısített - hıleadója (radiátora) a pályázat keretén belül cserére kerül. Azoknak a központi főtési berendezéseknek és rendszereknek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje támogatható, amelyek nem a hıszolgáltató tulajdonásban vannak. Nem támogatható a lakások egyedi központi főtésének (cirkófőtés) kialakítása Amennyiben a kivitelezés ESCO vállalkozási formában történik, abban az esetben megengedett, hogy a tulajdon a törlesztési idı lejártáig ideiglenesen, szerzıdésben rögzített módon és arányban az ESCO cég tulajdonába kerüljön. A szerzıdésben rögzíteni kell, hogy legkésıbb mikor (dátummal) kerül a pályázó tulajdonába. Valamennyi lakásban, lakásonként valamennyi hıleadó (radiátor) elé a hıfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetıvé tevı termosztatikus szelepet kell beépíteni. A pályázat benyújtását megelızıen már beépített termosztatikus szelepeket ha az mőszakilag nem indokolt nem kell újra kicserélni, azaz a korábbi teljesítések a pályázati elıírások ellenırzésekor számbavételre kerülnek.

13 A fenti III. 3. b) 1-6. pontjaihoz kapcsolódóan kötelezıen el kell végezni (és támogatható) az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését. Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, ha szükséges, a melegvíz- és cirkulációs vezetékek hıszigetelése, ezzel egyidejőleg kötelezıen elvégzendı (és támogatható) az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetıvé tevı mérıórák felszerelése. A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését kell megteremteni. A Pályázati útmutató szerint a melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetıvé tevı mérıórák felszerelése támogatható, azaz a meglévı mérıórák cseréjére nem igényelhetı támogatás! Amennyiben a pályázat a használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetıvé tevı mérıórák felszerelésére vonatkozik, a pályázat szerinti épület lakásinak 100%-ában el kell végezni. Értelemszerően nem kell újabb mérıórákat felszerelni azokban a lakásokban, melyekben ezt a tulajdonosok már saját költségükön korábban megtették. Ebben az esetben a pályázónak nyilatkoznia kell a már felszerelt mérıórák számáról és helyérıl. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsolóbiztosító-, fıelosztó berendezés korszerő berendezésekre történı cseréje, valamint a lakások mérıórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévı szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint. A fenti munkák csak abban az esetben támogathatók, amennyiben ezen pontban felsorolt összes munkálatok elvégzésre kerülnek. Nem támogathatóak a helyreállításhoz kapcsolódó kımőves- és festımunkák ráfordításai. Az egész lépcsıház kifestése nem minısül helyreállításnak. Az épület valamennyi felvonójának korszerősítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése. A felvonó cseréje esetén a biztonsági felvonó beépítése is támogatott, de nem kötelezı. Tehát, ha korábban biztonsági felvonó volt az épületben, és a jogszabályok szerint ezt fenn kell tartani, akkor azt is támogatjuk. Ez nem jelenti azt, hogy a felújítás során a hagyományos felvonót biztonságira kell cserélni, de amennyiben mőszakilag megoldható és a tulajdonosok úgy döntenek, hogy a hagyományos felvonót cserélik biztonsági felvonóra, ez szintén a támogatható munkák körébe tartozik. Amennyiben a pályázat mőszaki tartalma a Pályázati útmutató III. fejezet 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c és 3/f pontokban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére

14 vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóság véleményének beszerzése szükséges. A honlapon megtalálhatók a Fıváros esetében szükséges tőzoltósági vélemény beszerzésének feltételei. A szakvélemény által elıírt, és a pályázattal érintett beruházáshoz kapcsolódó munkálatok azonban NEM elszámolhatóak. A támogatással érintett munkák tervezésénél figyelembe kell venni a május 23. napjától hatályos, az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008(II.22.) ÖTM Rendeletben foglaltakat. A szabályozottól eltérı megoldások esetében az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósághoz történı Eltérési Engedély iránti kérelem benyújtása szükséges Nem támogatható a fenti III. 3. b), c), d) pontokban leírt, a távfőtımővek tulajdonában lévı berendezések korszerősítése, cseréje. 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése c) Kapcsolt hı- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése d) Biomassza (palett/faháncs kazánok, fagázosítással mőködı rendszerek, stb., különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése e) Hıszivattyú telepítése f) Geotermikus rendszerek telepítése g) Épületbe integrált mikro szélerımő (áramtermelésre) telepítése h) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése. A megújuló energiafelhasználást eredményezı berendezések és rendszerek kialakítása abban az esetben támogatható, amennyiben azok kizárólag a pályázattal érintett épület tulajdonosainak tulajdonában maradnak. A mőszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletben ( Az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterülető épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzésérıl ) foglaltak szerint kell vizsgálni. Megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az épülethez kötıdik, de a felhasználás egyértelmően az érintett lakásokra irányul.

15 5. Az épületek nyári hıvédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvetı szerkezetek beépítése: Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris terhelését megfelelı mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. A szerkezetek támogathatóságához az alábbi feltételek teljesítése és dokumentumok benyújtása szükséges: Árnyékoló szerkezetek esetén épületenergetikai szakértı által kiállított nyilatkozat arról, hogy a nyílászáró+árnyékoló együttes alkalmazása esetén a g-érték nem nagyobb, mint 30%. Szükséges továbbá egy olyan, indoklással ellátott nyilatkozat is, mely igazolja, hogy az árnyékoló a főtési idényben nem csökkenti a nyílászáró árnyékoló nélküli g-értékét. Árnyékvetı szerkezetek esetén épületenergetikai szakértı által végzett benapozás számítás, mely igazolja, hogy a nyári napforduló idején (jún. 21.) az árnyékvetıvel ellátandó nyílászárók középpontjai árnyékolt állapotban lesznek (maximum napi négy óra benapozás megengedett). Szükséges továbbá egy olyan benapozás számítás is, mely igazolja, hogy az árnyékvetı december 21-én nem csökkenti a benapozottságot. Gépi hőtés, klimatizálás nem támogatható. Külsı árnyékoló, árnyékvetı szerkezetek beépítése általában építési engedélyköteles tevékenység! 6. Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására: Minden olyan megoldás támogatható, melynek kedvezı energetikai hatása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kimutatható és nyáron nem fokozza a túlmelegedést, azaz a lodzsa átszellızése biztosítva marad. A beüvegezett lodzsának főtetlennek kell maradni. A számításban az indirekt sugárzási nyereség meghatározása a következıképpen történhet: a. a 2. függelékben ismertetett számítás, vagy b. az MSZ-EN832 szerinti számítás, vagy c. a nemzetközi gyakorlatban elfogadott valamely szimulációs program segítségével. Beüvegezés: a teljes nyílászáró szerkezet beépítése támogatható. Amennyiben a lodzsa beüvegezésre kerül, a lodzsán belüli nyílászárók nem minısülnek külsı nyílászárónak, ezért ezek cseréje nem támogatható. Lodzsák beüvegezése kizárólag az illetékes építésügyi hatóság engedélyével végezhetı. A pályázónak, és az építésügyi hatóságnak mérlegelnie kell a lodzsák beüvegezésének tőzvédelmi következményeit. A loggiák beüvegezése kizárólag a tőzvédelmi hatóság pozitív véleményezésével támogatható. A számítást épületenergetikai szakértınek kell végezni és az eredményt át kell vezetni a KESZ_panel.xls felújított állapotra vonatkozó változatába az indirekt szoláris nyereség mezıbe. Szükséges továbbá egy épületenergetikai szakértı által kiállított nyilatkozat arról, hogy a nyári komfort szempontjából a megoldást megfelelınek ítéli. A fenti III. bekezdés 1-6. pontok alatt felsorolt, betővel jelölt alpontokban megjelölt

16 munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni. IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja 1. A pályázat tárgya: A pályázat keretén belül támogatható az július 1. elıtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerősítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történı berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendı a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, elıregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. Az július 01. elıtti dátumot az indokolja, hogy ekkor lépett hatályba az akkor új hıtechnikai számítási szabvány. A vonatkozó magyar hıtechnikai szabvány: MSZ :1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hıtechnikai számításai. Az július 01. után kiadott építési engedély alapján épült iparosított technológiával készült lakóépületek nem nyújthatnak be pályázatot. Elıre gyártott beton, vasbeton, vagy feszített beton szerkezetnek tekinthetık az épületeknek azok a szerkezeti részei, amelyeket gyárban, telepített üzemben, vagy az építkezés helyszínén állítanak elı, és amelyeket a beton részleges, vagy teljes megszilárdulása után építenek be végleges rendeltetési helyükre. Az elıregyártás módjai különbözık lehetnek: Üzemi elıregyártás, a nagy sorozatban készülı, tipizált szerkezetek, ill. szerkezet-rendszerek gyártásával foglalkozik. Ez magas fokon gépesített, telepített ipar. Segédüzemi elıregyártás, kis sorozatú, egyedi jellegő elemek gyártása az építıipari vállalatok telepített üzemeiben. Helyszíni elıregyártás, a nagy súlyuk miatt nem szállítható elemek, az építési helyszínen történı gyártását jelenti. A magyarországi elıre gyártott elemek közül a pályázat szempontjából figyelembe vehetı: - Többszintes épületvázak (homlokzati fıfalak) - Blokkos építés A blokkos építési eljárás kézi falazóelemeknél nagyobb, rendszerint fél vagy egész emelet magasságú építıelemeket tartalmaz. A közép- és nagyblokkok mérethatárait a moduláris tervezés elvei alapján állapították meg. Egy emeletmagasságon belül a középblokkos falban két sor, a nagyblokkos falban egy sor blokkelem helyezkedik el. A blokkelemek egymáshoz kapcsolása a függıleges illesztési oldalakon kialakított hornyok habarccsal való kitöltésével történik. A vízszintes hézagokba ugyancsak folytonos habarcstöltés kerül. A blokkos építés fıbb jellemzıi: - egyrétegő, általában homogén, vasalatlan, nagymérető fél vagy egész emeletmagasságú építıelemek alkalmazása,

17 - üzemi elıregyártás, gépesített, viszonylag gyors helyszíni építési munka, - az épület össz-súlyának kb. 15 %-os csökkentése, - az építés során falazatba kerülı nedvesség csökkentése, - a gazdaságos és olcsó építıanyagok felhasználási lehetısége, - a blokkelemek utólagos felületképzést (vakolást) igényelnek. A blokkok jellemzı típusai: - üreges kerámia kézi falazóelemekbıl elırefalazott tégla középblokk - könnyőbeton elıregyártott közép- és nagyblokk A blokkos fal építése a fogadószint pontos kialakításával, majd erre a függıleges blokkok elhelyezésével kezdıdik. Elıször a sarok és töréspontokon a vezérelemet helyezik el, - helyzetüket ellenırzik, - majd a vezérelemekhez illesztett vezetısín mellé beemelik a közbensı blokkokat. A blokk alá, közvetlenül az elhelyezés elıtt, ágyazati habarcsot terítenek, ezután csıtámaszokkal a blokkokat megtámasztják. Ékek segítségével beállítják, majd a támaszokkal végleges helyzetben rögzítik az elemeket. A függıleges hézagokat elıször kikenik, majd a hézagokba felülrıl H 25 habarcsot öntenek, és azt tömörítik. A falegyen elérésekor az összes síkot és szintet ellenırzik. A habarcs megkötése után a rögzítı csıtámaszokat leszerelik, majd a falegyen szintjeit habarcsterítéssel vízszintesre képezik ki. Ezután következik a födémpallók és lépcsıelemek beemelése. A födémszakaszok elhelyezése után a pallók hézagait kibetonozzák, majd a koszorúk zsaluzása, vasszerelése és betonozása következik. Vasbeton vázak E szerkezetek építhetık monolit szerkezetként, részleges elıregyártással, és elıregyártott elemekbıl. A monolit vasbetonvázak esetében a szerkezet pillérekre támaszkodó hossz-, illetve harántirányú vázgerendákból és azokra felfekvı födémbıl áll, vagy a pillérekre közvetlenül terhelı lemezekkel épül meg. A monolit vasbeton vázak hagyományos kitöltı falakat, elıregyártott, réteges homlokzati paneleket és könnyő, üvegezett függönyfalakat egyaránt képesek befogadni. A belsı térosztás vakolatmentes, szerelt válaszfalakkal készül. A részleges elıregyártás jellemzıje, hogy a pillér és a vázgerenda monolit szerkezetként készül, az elıregyártás a födémekre korlátozódik. Az elıregyártott vasbeton vázak esetében az épület teherhordó elemei, térhatároló és térosztó szerkezetei az építıszekrény elvén alkalmazhatók. A 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendeletben nevesített pályázatok értékelésénél 21. (1) és (2) fejezetének elıírásait kell alkalmazni. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet. a) Amennyiben egyazon épületben lévı, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkezı szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkezı épületszekció kíván pályázni. b) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületbıl álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik.

18 Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több épületbıl álló társasház vagy lakásszövetkezeti tulajdon esetében egy pályázat tárgya egy épület lehet. Ennek alapján egy 60 lakásos lakásszövetkezet, ha az 10 darab egyenként 6 lakásos épületbıl áll, akkor a lakásszövetkezet pályázhat, de épületenként külön pályázatot kell benyújtania. Amennyiben egy épületben több társasház található (pl. lépcsıházanként), akkor annyi pályázat nyújtható be, ahány társasház van az épületben. Két épület közötti elválasztó rés abban az esetben minısül dilatációs résnek, amennyiben az valóban dilatáció funkciót lát el (például az épület hossza, vagy konfigurációja miatt, a dilatáció káros következményeinek elhárítása céljából kialakított dilatációs rés esetében). Tehát, ha két különálló épület sarkai érintkeznek, az nem tekinthetı dilatációs résnek, ezért külön pályázatot kell benyújtani épületenként. c) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy évben egyszer nyerhet el támogatást. 2. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat lehet kétlépcsıs, vagy egylépcsıs: a) Kétlépcsıs a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja. Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezı energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közremőködés módját, eszközeit. Az önkormányzatnak az eljárás során az Ámr. elıírásait kell betartania. A pályázathoz nem kell csatolni az önkormányzat rendeletét, pályázati kiírását. Elsı lépcsıként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékő saját erıbıl történı finanszírozását. Az önkormányzati döntést követıen második lépcsıben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják a ZBR pályázati rendszerébe. b) Egylépcsıs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévı épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erıbıl történı finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a ZBR pályázati rendszerébe.

19 Egylépcsıs a pályázat társasházak/lakásszövetkezetek esetében, ha az önkormányzat nem ír ki pályázatot, mert nem tudja, vagy nem kívánja támogatni a felújítást; az önkormányzat ír ki pályázatot, de mindegyiket nem tudja támogatni; (Ebben az esetben javasoljuk a pályázóknak, hogy a 4. sz. melléklet mindkét változata szerint hozzanak közgyőlési határozatot a vállalt saját erı mértékérıl.) az önkormányzat ír ki pályázatot, de a társasház vagy lakásszövetkezet nem kíván részt venni az önkormányzat által kiírt pályázaton, és vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erıbıl történı finanszírozását. Ha az épület lakásai teljes egészében önkormányzati tulajdonban vannak, de az épületben egyéb tulajdonban lévı nem lakáscélú helyiségek (üzletek, irodák, raktárak, stb.) is vannak, az önkormányzat közvetlenül nyújthatja be a pályázatát azzal a feltétellel, hogy a nem lakáscélú helyiségekre jutó ráfordításokhoz nem igényelhet támogatást, de a pályázatnak ezen ráfordításokhoz kapcsolódó forrásait is biztosítania kell vagy saját forrásai vagy a nem lakáscélú helyiségek tulajdonosainak befizetései alapján. (A közgyőlés, ill. képviselı-testület határozatában a teljes bekerülési költségrıl is határozni kell.) A pályázat benyújtása elektronikus és postai úton történik. A pályázati adatlapokat a pályázó a és oldalakról tudja letölteni. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázó, a ügyfélkapu dokumentum feltöltı segítségével juttatja vissza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (KvVM-FI). (Csak az adatlap benyújtása és a KESZ_panel.xls benyújtása történik elektronikusan az egyéb benyújtandó dokumentumok postán). A pályázat benyújtását végezheti a pályázó vagy a pályázó megbízottja (a megbízás tényét hitelesen, írásban igazolni kell), de a szerzıdést a pályázó személyesen írja alá, és a felelısség ıt terheli. V. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhetı költségek különbsége. A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelıs felsıfokú építıipari végzettséggel rendelkezı szakértıt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenırzi (így különösen a tervezést, elıkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás mőszaki és

20 minıségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését) és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart a - minisztérium részérıl - a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott KvVM-FI Pályázati Koordinációs Irodával (PKI-val) vagy az egyéb közremőködı szakértıi szervezettel. Kizárólag a III. fejezet 1-6 pontjában felsorolt munkák támogathatóak. A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség: A beruházás költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, megfelelnek az elvárt minıséget nem sértı költséghatékonyság elvének és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A pályázathoz postai úton megküldendı tételes, árazott beruházási költségvetésnek a kvvm_kac_zbrm adatlapban feltüntetett pénzügyi összesítı összegekkel összhangban kell lennie. Kizárólag a tervezett, támogatható (III. pontban részletezett) munkálatokhoz kapcsolódó épületszerkezeteket érintı munkatételek támogathatók. A tételes költségvetés és a tételes árajánlat helyettesítheti egymást. A beruházás elszámolásánál kizárólag számlákkal igazolt tételek vehetık figyelembe. A költséghatékonyság vonatkozásában az átlagos piaci áraktól kirívóan eltérı árak az elbírálás során hátrányba kerülnek. Ezért javasoljuk, hogy a költségvetésbe ne építsenek be a támogatható költségek közé nem támogatható költségeket. Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló jogszabályok szerinti megfelelıségi igazolással rendelkezı anyagokat, termékeket lehet felhasználni. Támogatásból nem fedezhetı költségek: Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, mint például az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozómegtakarítást. Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. energetikai szakértıi díj, tervezési költségek, szakvélemények költségei, tulajdoni lap, postaköltségek, stb.). Nem elszámolhatóak továbbá az ún. járulékos költségek, melyek alatt értendık a közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményezı, a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkák (szerkezetek le és visszaszerelése, az egységes megjelenítés érdekében történı munkák, pl. mázolási munkák rácson, korláton). Nem elszámolható költségek: a) az ugyanazon épületben lévı, nem lakáscélú önálló albetétek energiamegtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének költségei; b) a lakások energia-megtakarítást nem eredményezı felújítási munkálatainak költségei;

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.)

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 27/2006.( V.29.) Ör. a lakóépületek energiatakarékos felújításának

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu száma: 559-7/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - AZ IPAROSÍTOTT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A támogatás célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet az Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott felhatalmazás alapján IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testület részére - a meglévı lakóépületek széndioxid-kibocsátás

Részletesebben

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2..

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2009. (VIII.28.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatására Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2009. (IX. 04.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2009. (IX. 04.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2009. november 13-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2009. (IX. 04.) számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2009. (IX. 30.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,-

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. II. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. II. fejezet. Általános rendelkezések PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2005. (V.13.) önkormányzati rendelete a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatásáról

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (II.18.), 35/2009.(XI.04.) és a 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (II.18.), 35/2009.(XI.04.) és a 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2008 (III.12.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat az Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Program neve Támogatás szakmai iránya: Kiíró szervezet: A program kódja Megvalósítandó cél Pályázó szervezetek köre Pályázat benyújtásának feltétele Rendelkezésre keretösszeg álló Otthon melege program

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok A korszerősítésre takarékosabb épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és energiaforrások megválasztása kínál számos lehetıséget. Ezek

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása.

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása. MÁSOLAT Vác Város Önkormányzat 9/2009 (III.30.) számú rendelete a többlakásos lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati támogatási feltételeiről Vác Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT

FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT Figyelem! A nyilatkozatot csak a felelıs mőszaki vezetı töltheti ki! Minden rovatot ki kell tölteni! FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT (290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 13. szerinti tartalom) Alulírott

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2012.I.1. ) 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t

9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t 1. oldal 9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 15/2008.

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben? Mi is az az energetikai tanúsítvány? Az energetikai tanúsítvány a vizsgált épület vagy épületrész (lakás, iroda) pillanatnyi energetikai állapotáról készült leírás, átlagos fogyasztói magatartást feltételezve.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 25/2008.(IX.29.),

Részletesebben

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 V3. 2010.04.30 Készítette: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. ZBR általános bemutatása... 5 2.1. Az éves jelentés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a hagyományos

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel.

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPIVSEL -TESTÜLETÉNEK 12/2008.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakóépületek felújításának, korszer sítésének támogatásáról Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.),

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2..

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2010. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete a meglevő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások,

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Energetikai számítások

Energetikai számítások Energetikai számítások A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda épületenergetikai felújítása tárgyú 4/2012 (III.1.) BM rendelet szerinti intézmény fejlesztési támogatás pályázatához

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének előterjesztése:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének előterjesztése: napirendi pont Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének előterjesztése: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása-útmutatója az egycsatornás gyűjtőkémények (termoforkémények) felújításának támogatása című pályázathoz (kódszám:lep-2008-la-7) 1. P Á L Y Á Z A

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben