VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 27/2006.( V.29.) Ör. a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról a következı rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1.. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévı lakóépületek tulajdonosaira, lakóközösségeire (továbbiakban együtt: lakóközösség), a jelen rendelet függelékét képezı pályázati felhívásoknak megfelelıen. (2) A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületeknek minısülnek a panel, a blokk, az alagútzsalu az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb elıre gyártott technológia felhasználásával készült épületek. (3) Egyéb technológiával épült épület minden olyan épület, ami nem minısül iparosított technológiával épült épületnek. Általános rendelkezések (1) Az Önkormányzat külön támogatási keretösszeget határoz meg - az iparosított technológiával épült lakóépületek, valamint - az egyéb technológiával épült egy- és többlakásos lakóépületek, azok egyes lakásai, valamint az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásai energiatakarékos felújításának támogatására. (2) Az energiatakarékos felújítás az épületek, illetve lakások jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelı energia-megtakarítást eredményezı felújítását jelenti. (3) Az Önkormányzat a lakóépületek, illetve az egyes lakások felújításához nyújtandó támogatást vissza nem térítendı támogatásként biztosítja, a rendeletben és a pályázati kiírásokban meghatározott feltételek szerint. (4) Az energia-megtakarítást eredményezı támogatás mértéke maximum 400 ezer forint lakásonként. Amennyiben a lakóközösség, illetve a lakás tulajdonosa energiatakarékos felújítási program keretében korábban már önkormányzati támogatásban részesült, a 1 A rendelet 1. (1) bekezdését módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 1. -a május 1-jei hatállyal. 2 A rendelet 2. -át módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 2. -a május 1-jei hatállyal. 1

2 támogatás összege a korábbi támogatásokat is figyelembe véve, nem haladhatja meg a maximális összeget. Többlakásos épület esetén a támogatás maximális összege átlagosan értendı. II.fejezet A pályázaton résztvevık, illetve a megpályázható munkák köre 3.. (1) A felújítási támogatásra azok a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévı lakóépületek tulajdonosai, illetve lakóközösségei, jogosultak, akik a rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és vállalják, hogy a felújítás költségének finanszírozásához a mindenkori pályázati felhívás szerinti mértékő saját erıt biztosítják (2) A pályázó épületekben lévı önkormányzati lakások felújítása esetén az Önkormányzat támogatja azok felújítását. A Gazdasági Bizottság a pályázat elfogadásával egyidejőleg határoz a felújítási keretösszegrıl. 4.. (3) A támogatás a mindenkori aktuális pályázati felhívásokban szereplı munkákra vonatkozik, az azokban meghatározott feltételekkel. (4) A pályázati felhívások minden évben a támogatási célra vonatkozó országos pályázatok függvényében kerülnek kiírásra. (5) Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett beruházásokhoz. (6) Nem pályázható, illetıleg támogatásból nem fedezhetı a lakáson kívül, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerősítése pl. földszinten kialakított üzlethelyiség, iroda, stb. de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülıkkel egy idıben elvégezhetık. III.fejezet Pályázattal elnyerhetı támogatás (1) Az önkormányzati támogatás biztosítása különbözı módon valósul meg az iparosított technológiával épült lakóépületek, az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásainak, és az egyéb technológiával épült egyéb épületek, illetve azok egyes lakásainak vonatkozásában. Valamennyi esetben a támogatás biztosításának feltétele, hogy a benyújtott pályázat támogatásáról önkormányzati döntés szülessen. (2) Az iparosított technológiával épült lakóépület esetében a lakóközösség elsı lépcsıben az Önkormányzat felé nyújtja be a pályázati kiírás szerinti felújítási munkákra szóló pályázatát. 3 A rendelet 5. -át módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 3. -a

3 a.) A felújítási munkák fedezete: - a lakóközösség saját ereje, mely nem lehet kevesebb, mint a teljes támogatható bekerülési összeg 1/3-a - az önkormányzati támogatás, mely a teljes támogatható bekerülési összeg maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400 ezer forint - az állami támogatás, mely a teljes támogatható bekerülési összeg maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400 ezer forint. b.) Az Önkormányzat a támogatást csak abban az esetben nyújtja a lakóközösségnek, ha a lakóközösség által benyújtott pályázat alapján döntés született az állami támogatás elnyerésérıl. (3) Az iparosított technológiával épült lakóépületben lévı egyes lakások esetében, továbbá az egyéb technológiával épült épület, illetve abban található lakás esetében a tulajdonos vagy lakóközösség az országos pályázatra pályázik, annak feltételei szerint. A pályázatot egyidejőleg az Önkormányzathoz is benyújthatja. A benyújtott pályázat regisztrálásra kerül, és önkormányzati döntés születik az elnyerhetı támogatás összegérıl. Az önkormányzati támogatás összege az állami támogatással azonos mértékő, de lakásonként legfeljebb 400 ezer forint, figyelembe véve a rendelet 2. -ának (4) bekezdését is. Amennyiben az Önkormányzat által e célra meghatározott támogatási keret nem teszi lehetıvé az egyes lakások esetében az állami támogatással azonos mértékő önkormányzati támogatás biztosítását, a befogadott pályázatokra nyújtandó támogatás összegét a rendelkezésre álló támogatási keretösszegnek megfelelıen arányosan csökkenteni kell. Az Önkormányzat a támogatást csak abban az esetben nyújtja a lakóközösségnek vagy a tulajdonosnak, ha a lakóközösség által benyújtott pályázat alapján döntés született az állami támogatás elnyerésérıl. (1) Általános feltételek: (2) 4 IV.fejezet A pályázati feltételek 6.. a) Pályázattal érintett munka tartalmának meg kell felelnie a pályázati felhívásokban foglaltaknak. b) Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkezı lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez, ha ezek a munkák a pályázati munkákkal egy idıben, de a jelen pályázat keretében támogatott munkálatokat megelızıen elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét. c) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek kimutatható energia-megtakarítást. d) Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be függetlenül a pályázat formájától. (3) A pályázatot a pályázati felhívásnak, és a pályázati útmutatónak megfelelı tartalommal kell benyújtani. 4 A rendelet 6. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 18/2008. (IV.30.) Ör. 4. -a május 1-jei hatállyal. 3

4 (4) A támogatás csak a lakás célú (és a funkcionálisan ahhoz kapcsolódó) helyiségek felújítására vonatkozik. Ha nem lakás célú helyiségek felújítására is sor kerül, az arra esı költség a nem támogatható költségek közé tartozik, így a szükséges saját erı összegét növeli. V.fejezet Az iparosított épületek felújítási programjának eljárási rendje (1) A pályázati eljárás kétlépcsıs. Elsı ütemben a lakóközösség az Önkormányzathoz nyújtja be pályázatát, második ütemben a lakóközösség a pályázatot az önkormányzati döntéssel kiegészítve benyújtja az állami támogatás elnyerése érdekében. (2) Az önkormányzati támogatás elnyerésére a pályázatok benyújtási határideje a jelen rendelet függelékét képezı pályázati felhívásban kerül meghatározásra. A pályázatokat kizárólag személyesen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal fejlesztési ügyekkel foglalkozó szervezeti egységénél. (3) Az önkormányzati támogatás elnyerésére irányuló pályázatok hiánypótlása: a.) A pályázatok átvétele során kerül meghatározásra a szükséges hiánypótlás. Hiányzó munkarészek (az elvégezni kívánt munkák tételes felsorolása, annak leírása; a közi pályázatra beadottal azonos tételes költségvetés; a közi pályázatra benyújtott energetikai felújítási koncepció; pályázati adatlap; igazolás a Közüzemi Szolgáltató ZRt-tıl és a Bakonykarszt ZRt-tıl, hogy a lakóközösségnek, tulajdonosnak nincs az érintett közmő üzemeltetıkkel szemben lejárt tartozása; igazolás arról, hogy a lakóközösségnek illetve tulajdonosnak nem áll fenn helyi adótartozása) nem pótolhatók, a hiánypótlás a benyújtott pályázati anyag tartalmi hiányosságaira és hibáira vonatkozik. b.) Hiánypótlásra a pályázati anyag benyújtása utáni 15. napig van lehetıség. c.) A hiánypótlási határidı nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A határidı elmulasztása illetve a hiányos vagy tartalmilag hibás hiánypótlás a pályázat elbírálásból történı kizárását eredményezi, melyrıl az Önkormányzat a hiánypótlási határidıt követı 10 munkanapon belül értesíti a pályázót. d.) A pályázatokat a jelen rendelet 9. (4) bekezdésében meghatározott munkacsoport értékeli. Ezt követıen kerül kiadásra a pályázatot befogadó nyilatkozat, mely tartalmazza a pályázat elbírálására irányadó elért számot. (4) A pályázat elbírálásáról történt önkormányzati döntést követıen legkésıbb 10 napon belül a lakóközösség tájékoztatást kap arról, hogy részesül-e önkormányzati támogatásban. Az értesítésben a lakóközösséget tájékoztatni kell arról, hogy az önkormányzati támogatás tényleges biztosítására csak akkor kerülhet sor, ha az állami támogatás iránt nyújtott pályázat kedvezı elbírálást nyer. (5) Az önkormányzati támogatás igénybevételéhez a lakóközösségnek támogatási megállapodást kell kötnie az Önkormányzattal. 5 A rendelet 7. -át módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 5. -a május 1-jei hatállyal. 4

5 (6) A támogatás folyósítására a támogatási megállapodásban meghatározott pénzügyi és idıbeli ütemezés szerint, a készültségi fokkal arányosan, az utólagosan benyújtott számlák, és teljesítést igazoló dokumentumok ellenırzését követıen kerül sor. A beruházás megkezdését a lakóközösség önrészének felhasználásával kell finanszírozni. (7) A lakóközösséggel kötött megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben a felújítás lebonyolítása során a lakóközösség érdekkörében felmerült akadályoztatás, vagy a lakóközösség magatartása folytán az Önkormányzatnak helytállási kötelezettsége keletkezik, azért a pályázó lakóközösség teljes körő felelısséget vállal Az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásaira vonatkozó, továbbá az egyéb technológiával épült lakóépületekre, azok egyes lakásaira vonatkozó felújítási program eljárási rendje A tulajdonos(ok) az energiamegtakarítást eredményezı felújítási munkák támogatására valamely országos pályázatra nyújtanak be pályázatot. A pályázatot párhuzamosan az Önkormányzathoz is benyújtják, ahol azt a pályázati feltételek szerint értékelik, és meghatározzák a maximális támogatási összeget. A támogatási összeg az állami támogatás elnyerése esetén, a munka elvégzése és a pályázatkezelıvel történı elszámolás után jár. VI.fejezet A pályázatok elbírálása (1) A helyi pályáztatást mind az iparosított technológiával épült lakóépületek, azok egyes lakásai, mind az egyéb technológiával épült lakóépületek, azok egyes lakásai esetében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bonyolítja le. A pályázatok elbírálására vonatkozó hatáskört Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Gazdasági Bizottságra ruházza át. (2) A pályázatokat a Gazdasági Bizottság döntését megelızıen a jelen rendeletben meghatározott munkacsoport az 1. illetve 2. számú mellékletekben meghatározott szemok alapján értékeli. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására benyújtott pályázatok értékelésének szemjait, míg jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az egyéb technológiával épült lakóépületek, azok egyes lakásai, továbbá az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásai energiatakarékos felújítására benyújtott pályázatok értékelésének szemjait. (3) Az elvégzett értékelés alapján a Gazdasági Bizottság dönt a pályázatok támogatásáról, a rendelkezésre álló keretösszegen belül. 6 A rendelet 8. -ának címét módosította 18/2008. (IV.30.) Ör. 6. -a május 1-jei hatállyal. 7 A rendelet 9. -át módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 7. -a május 1-jei hatállyal. 5

6 (4) A munkacsoport összetétele: Elnök: a Gazdasági Bizottság elnöke Tagjai: - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság delegáltja - a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság delegáltja - a Közbeszerzési Bizottság elnöke - Lakásszövetkezetek delegáltja - a Társasházak Veszprémi Egyesületének képviselıje - a Lakásüzemeltetık Érdekvédelmi Egyesületének képviselıje - a munkacsoport elnöke által felkért mőszaki szakértık (minimum: 3 fı) (5) Nem támogatható a pályázat abban az esetben, ha a pályázó lakóközösségnek vagy a pályázatot benyújtó lakás tulajdonosának a pályázat benyújtásakor helyi adótartozása van, vagy a Közüzemi Szolgáltató ZRt és a Bakonykarszt ZRt felé lejárt díjtartozása van, és azt a pályázatok támogatásáról szóló döntés meghozataláig nem egyenlíti ki. VII.fejezet A felújítási program alapján történı elszámolási és ellenırzési rendje 10.. Az iparosított technológiával épült lakóépületek elszámolása és ellenırzése: (1) 8 Az elvégzett munkákat a pályázatkezelı megbízottai folyamatosan, és a mőszaki átadásátvételi eljárás keretében is ellenırzik. (2) 9 A lakóépület felújítási munkák befejezése után a mőszaki átadás-átvételi eljárást követıen kerül sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végzı vállalkozó igazolt végszámlája alapján. (3) A közi támogatás felhasználását, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítését az elıirányzatot kezelı szerv megbízottja bármely idıban jogosult ellenırizni Az egyéb technológiával épült lakóépületeket, vagy azok egyes lakásait, valamint az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásait érintı felújítási munkák ellenırzése, és a támogatás folyósítása: (1) Az Önkormányzat ellenırzi a munka elvégzését, és a pályázatkezelıvel történt elszámolás alapján dönt arról, hogy a pályázó részére a már korábbiakban meghatározott és elkülönített támogatási összeg kifizetésre kerüljön, az 5..(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 8 A rendelet 10. (1) bekezdésének szövegét módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 8. (1) bekezdése május 1-jei hatállyal. 9 A rendelet 10. (2) bekezdésének szövegét módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 8. (2) bekezdése május 1-jei hatállyal. 10 A rendelet 11. felvezetı mondatát módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör. 9. -a május 1-jei hatállyal. 6

7 VIII.fejezet Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye Az iparosított technológiával épült lakóépületek, azok egyes lakásai, továbbá az egyéb technológiával épült lakóépületek, illetve azok egyes lakásai energiatakarékos felújítására vonatkozó pályázatok benyújtási határideje, a benyújtási példányszám, továbbá a formai és tartalmi elıírások a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. Záró rendelkezések 13.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 15/2001( IV. 28.) Ör. és az azt módosító 18/2001. (VII.02.) Ör. az 57/2001. (XII.22.) Ör. a 18/2003.(VI.10.) Ör. a 65/2004. (VII.12.) Ör. a 20/2005. (VI.1.) Ör. a 36/2005.(X.28.) Ör. és a 37/2005. (X.28.) Ör. (3) 12 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Veszprém, május 25. Dióssy László sk. polgármester Borbásné dr. Büki Szilvia sk. jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: május A rendelet 12. -ának szövegét módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör a május 1-jei hatállyal. 12 A rendelet 13. -át új (3) bekezdéssel kiegészítette a 44/2009. (IX.16.) Ör. 1. -a szeptember 16-i hatállyal. 7

8 13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ IPAROSÍTOTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGÍATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁRA Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése többször módosított 27/2006.(V.29.) Ör. számú rendelete alapján a következık szerint: Az Önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendı támogatásként egyszeri megítélt összegként nyújtja a lakóközösségek részére. Az önkormányzati támogatás keretösszege 2008 évben ,- Ft. A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energiamegtakarítást eredményezı munkálatokra igényelhetı: A pályázható munkák köre: Megjegyzés [l1]: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje: a) Az épület külsı nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90%-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejőleg a cserélendı, felújítandó nyílászárók esetében a külsı árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b) A lépcsıházak és az egyéb közös főtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külsı nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A lépcsıházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsıházak hı- és füstelvezetésének korszerősítését is el kell végezni. A fenti 1. b) ban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a 1. a) ban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévı hıtechnikai elıírásokat. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külsı nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintı cseréje, energiatakarékos felújítása már korábban ezen (LA-2 végő kódszámon megjelölt) pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képezı nyílászárók cseréjére, energiatakarékos felújítására is lehet pályázni. 2. Homlokzatok és födémek hıszigetelése: a) Az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hıszigetelése. 13 A rendelet mellékletét, a pályázati felhívást módosította a 18/2008. (IV.30.) Ör május 1-jei hatállyal. 8

9 c) Az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hı- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetıs szerkezető, vagy hıszigetelése és magastetı kialakítása, amennyiben a tervezett magastetı nem beépíthetı kialakítású, vagy az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hıszigetelése beépítetlen magastetı, illetve tetıfelépítmény esetében. d) Az elsı főtött lakószint alatti födém hıszigetelése, amennyiben az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. Az egyes határolószerkezetek hıátbocsátási tényezı értékének meghatározásakor az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (továbbiakban: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) leírtak alapján kell eljárni. Felhívjuk a pályázók/tervezık figyelmét, hogy fenti 1. és 2. okban leírt munkálatokra vonatkozóan a tervezés során törekedjenek a rendszerben történı anyag felhasználásra. A fenti 1. és 2. okban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a 3.b) 1. ban leírt épületszintő főtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy a pályázat keretében ezt el fogják végezni. 3. Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása: a) Új szellızırendszer kialakítása, vagy a meglévı szellızı rendszerek légtechnikai és tőzbiztonsági elıírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerősítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben mőszakilag megoldható, a szellızıcsatorna tisztítását is kötelezıen el kell végezni. b) Meglévı főtési rendszerek felújítása, korszerősítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képezı épületrész) hıfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 2. A lakások hıleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hıfogyasztásának mérésére, vagy az épület hıfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérıeszközök (hımennyiségmérık és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képezı főtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves főtési rendszer átalakítása a hıleadók elé beépített átkötı szakaszokkal, vagy az egycsöves főtési rendszer helyett új, kétcsöves főtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hıközok energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, cseréje. 6. Hıleadók energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, cseréje. 9

10 A fenti 3. b) 1-6. jaihoz kapcsolódóan kötelezıen el kell végezni az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését. c) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, ezzel egyidejőleg kötelezıen elvégzendı az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetıvé tevı mérıórák felszerelése. e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsolóbiztosító-, fıelosztó berendezés korszerő berendezésekre történı cseréje, valamint a lakások mérıórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévı szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint. f) Az épület valamennyi felvonójának korszerősítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése. Amennyiben a pályázat mőszaki tartalma az 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c és 3/f okban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóság véleményének beszerzése szükséges. Nem támogatható a fenti 3. b), c), d) okban leírt, a távfőtımővek tulajdonában lévı berendezések korszerősítése, cseréje. 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése. b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése. c) Kapcsolt hı- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése. d) Biomassza (palett/faháncs kazánok, fagázosítással mőködı rendszerek, stb., különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése. e) Hıszivattyú telepítése. f) Geotermikus rendszerek telepítése. g) Épületbe integrált mikro szélerımő (áramtermelésre) telepítése. h) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése. A mőszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletében ( Az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterülető épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzésérıl ) foglaltak szerint kell vizsgálni. Megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az épülethez kötıdik, de a felhasználás egyértelmően az érintett lakásokra irányul. 10

11 A fenti 1-4. ok alatt felsorolt, betővel jelölt alokban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni. Ez alól kivételt képeznek a 3.b), és 4. ok alatt felsorolt munkák a távhıvel ellátott épületekre vonatkozóan, melyekre önállóan nem, csak más pályázati munkákhoz kapcsolódóan lehet pályázni. A távhıvel ellátott épületek részére a 3. b), és 4. ok alatt felsorolt munkák elvégzésének támogatására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) e célra kiírt külön pályázata (ÖKO- Program) biztosít lehetıséget. A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, energia-megtakarítást eredményezı felújítására (a továbbiakban: pályázók) A pályázaton részt vehetnek a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévı lakóépületek tulajdonosai, lakóközösségei (továbbiakban együtt: lakóközösség). Az épületekben lévı külön dilatációs egységek lakóközösségei önállóan nyújthatnak be pályázatot. A program esetében iparosított technológiával épült lakóépületeknek minısülnek a panel, a blokk, az alagútzsalu öntött, vasbetonvázas és egyéb iparosított technológia felhasználásával készült épületek. A támogatás feltételei: A pályázattal érintett munka tartalma megfelel LFP-2008-LA-2 pályázatban foglaltaknak. A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munka támogatható bekerülési költségének legalább 1/3-d részével, és összes bekerülési költség és a támogatható bekerülési költség különbözetével (saját erı). Az energiamegtakarítást eredményezı támogatás mértéke maximum ,- Ft lakásonként. Többlakásos épület esetében ez az összeg átlagosan értendı. A pályázattal elnyerhetı támogatás: A program költségmegosztása a felújítandó épület egészének támogatás szemjából elismerhetı bekerülési költségei vonatkozásában a következı: Legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb Ft. A támogatás csak az állami támogatás elnyerése esetén jár. A pályázott mőszaki tartalom fı paramétereinek10%-ot meghaladó csökkenése esetén a támogatási összeg arányosan csökken! Az egyes felújítási munkákat teljes egészében el kell végezni, (teljes felújítási költség), de a támogatás csak a támogatás szemjából elismerhetı bekerülési költségekre vonatkozik. A támogatás utólag, a tervezett felújítási munkák teljes elvégzésének igazolása után jár. 11

12 Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.. A támogatás szemjából elismerhetı bekerülési költség: A teljes bekerülési költség és a támogatásból nem fedezhetı költségek különbsége. A fogalommeghatározásokat a LFP-2008-LA-2 pályázat tartalmazza. Pályázat tartalma: 1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. 2. Az elvégezni kívánt munkák tételes felsorolása (indoklás nélkül) illetve annak leírása, hogy az adott munka az épület mely részét érinti. 3. A LFP-2008-LA-2 pályázatra beadottal azonos tételes költségvetés. 4. A pályázathoz benyújtandó a LFP-2008-LA-2 pályázatra benyújtott energetikai felújítási koncepció 5. A pályázati adatlap, mely a szükséges adatokat, a költségmegosztást, és az értékelési tételek adatait tartalmazza. A pályázat benyújtásának határideje, helye: A pályázatot a Polgármesteri Hivatalhoz 2 példányban (1 eredeti és egy másolat) kell benyújtani. A benyújtás határideje augusztus 1. A pályázatok átadása személyesen történik a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 102-es szobájában. Az átvétel során kerül meghatározásra a szükséges hiánypótlás. Hiányzó munkarészek nem pótolhatók, a hiánypótlás a tartalmi hiányosságokra, és hibákra vonatkozik. A hiánypótlás Hiánypótlásra 2008 augusztus 15-ig van lehetıség. Az átvételnél nem észrevételezett anyagokat is érintheti a hiánypótlás. A hiánypótlási határidı nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidı elmulasztása, illetve a nem teljes körő hiánypótlás a pályázat elbírálásból történı kizárását eredményezi, melyrıl az Önkormányzat a hiánypótlási határidıt követı 10 munkanapon belül értesíti a pályázót. A pályázatokat az Önkormányzat munkacsoportja értékeli, és ezt követıen adja ki a befogadó nyilatkozatot, mely részleteiben tartalmazza az elért számot. A pályázatok elbírálása: A helyi pályáztatást Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bonyolítja le. A lakóközösségek által benyújtott pályázatok elbírálását Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A pályázatokat az erre a 12

13 célra alakult Munkacsoport a megadott szemok alapján értékeli, és állítja sorba. Az értékelés alapján a Gazdasági Bizottság dönt a pályázatok támogatásáról, a rendelkezésre álló keretösszegen belül. A pályázatok elbírálásának szemjai: Az épület életkora (használatbavételi engedély kelte) év év év év 4 35 év felett 6 Nyílászáró csere a lakások 90%-ában 1 Nyílászáró csere a lakások 100%-ában 2 1 végfal hıszigetelése 1 2 végfal hıszigetelése 2 Teljes épület hıszigetelése 4 Az épület falai már hıszigeteltek átlag >5 cm 1 Az épület falai már hıszigeteltek átlag >7 cm 2 Összes külsı fal új hıszigetelése >=7 cm 1 Összes külsı fal új hıszigetelése >=10 cm 2 Összes külsı fal új hıszigetelése >=12 cm 3 Összes külsı fal új hıszigetelése >=14 cm 4 Az épület pincefödémei már hıszigeteltek >=5 cm, vagy most készül a hıszigetelése, ami >=5 cm, illetve nincsen lefelé hőlı szerkezet 1 Lábazati hıszigetelés (tervezett és már meglévı) 1 Tetı hıszigetelés régi és új együttesen >=20 cm 2 Egyedi főtésszabályozás kialakítása és hımennyiségmérı, vagy költségmegosztók felszerelése a lakások min. 90%-ában ( már meglévı) 2 Főtési hıtermelı berendezés zárt égésterő kazánra cserélése 2 Főtési hıtermelı berendezés alacsony hımérséklető, vagy kondenzációs kazánra cserélése (már meglévı) 3(1) Hıvisszanyerıs szellızés kialakítása a lakások 90%-ában 4 Használati melegvíz lakásonkénti mérését lehetıvé tevı mérıórák beszerelése a lakások 90%-ában 1 Melegvíz hıtermelı berendezés cseréje 2 Megújuló energia felhasználása (már meglévı) 4(2) A kért önkormányzati támogatás mértéke 30 % felett 0 nagyobb mint 25% de kisebb mint 30 % 2 nagyobb mint 20% de kisebb mint 25 % 4 kisebb mint 20% 6 A beruházás önkormányzati, városképi fontosság a (Bizottsági hatáskör)

14 A már meglévı rendszerek esetében a zárójelben lévı érték alkalmazandó a jelzett tételeknél. Kizáró ok a lakóközösség helyi adónemekben fennálló tartozása, valamint a Közüzemi Szolgáltató ZRt, és a Bakonykarszt ZRt. felé történı lakóközösségi tartozás. A lakóközösség által benyújtott pályázat önkormányzati elbírálásáról legkésıbb a pályázati döntést követı 10 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség. A támogatás folyósítása: A támogatás igénybevételéhez a lakóközösségnek támogatási megállapodást kell kötnie az Önkormányzattal. A támogatás folyósítása a támogatási megállapodásban meghatározott pénzügyi és idıbeli ütemezésben, utólagosan a teljesítést igazoló dokumentumok, illetıleg ezek ellenırzése alapján történik. Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követıen elvégzett munkák finanszírozására használható fel. A pályázat mellékletei: A pályázati adatlap, mely a szükséges adatokat, a költségmegosztást, és az értékelési tételek adatait tartalmazza. Az elvégezni kívánt munkák tételes felsorolása (indoklás nélkül) illetve annak leírása, hogy az adott munka az épület mely részét érinti. A pályázathoz benyújtandó a LFP-2008-LA-2 pályázatra benyújtott energetikai felújítási koncepció A LFP-2008-LA-2 pályázatra beadottal azonos tételes költségvetés. 14

15 14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EGYÉB TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK, AZOK EGYES LAKÁSAI, TOVÁBBÁ AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK EGYES LAKÁSAI ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁRA Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot ír ki az egyéb technológiával épült lakóépületek, azok egyes lakásai, továbbá az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásai energiatakarékos felújításának támogatására Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése a többször módosított 27/2006.V.29.) Ör. számú rendelete alapján a következık szerint: Az Önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendı támogatásként egyszeri megítélt összegként nyújtja a lakástulajdonosok részére. A támogatás keretösszege 2009 évben (a 2008-ban odaítélendı támogatásokra): ,- Ft A NEP 2007 keretében benyújtott pályázatok támogatására 2008 évben ,- Ft áll rendelkezésre. Az állami támogatás visszaigénylésével 2007-ben lezárt pályázatok nem igényelhetnek támogatást. A pályázat az egyéb technológiával épült lakóépületek, azok egyes lakásai, továbbá az iparosított technológiával épült lakóépületek egyes lakásaira vonatkozik, melyek energiamegtakarítást eredményezı felújítására támogatási igényt nyújtottak be valamelyik NEP pályázatra. Nem pályázható, illetıleg támogatásból nem fedezhetı a lakáson kívül, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújításának, korszerősítésének költsége. Az önkormányzat felé pályázni az országos pályázatra beadott pályázati anyaggal lehet, kiegészítve az Önkormányzat által kért dokumentumokkal. A beérkezı pályázatok regisztrálásra kerülnek, és az erre a célra alakult munkacsoport havonta meghatározza az elnyerhetı támogatási összegeket. A támogatásról a Gazdasági Bizottság határozatot hoz. 14 A pályázati felhívást jóváhagyta a 18/2008. (IV.30.) Ör május 1-jei hatállyal. 15

16 Az Önkormányzati támogatás alapösszege az állami támogatással azonos mértékő. A támogatás felsı határa ,- Ft lakásonként. A pályázatok elbírálásának szemjai: Az épület életkora (használatbavételi engedély kelte) év év év év 4 35 év felett 6 Nyílászáró csere és szigetelés vegyesen 1 Nyílászáró csere 100%-ban 2 1 fal hıszigetelése 1 2 fal hıszigetelése 2 Teljes épület hıszigetelése 4 Az épület falai már hıszigeteltek átlag >5 cm 1 Az épület falai már hıszigeteltek átlag >7 cm 2 Összes külsı fal új hıszigetelése >=7 cm 1 Összes külsı fal új hıszigetelése >=10 cm 2 Összes külsı fal új hıszigetelése >=12 cm 3 Összes külsı fal új hıszigetelése >=14 cm 4 Az épület pincefödémei már hıszigeteltek >=5 cm, vagy most készül a hıszigetelése, ami >=5 cm, illetve nincsen lefelé hőlı szerkezet 1 Lábazati hıszigetelés (tervezett és már meglévı) 1 Tetı hıszigetelés régi és új együttesen >=20 cm 2 Főtési hıtermelı berendezés zárt égésterő kazánra cserélése 2 Főtési hıtermelı berendezés alacsony hımérséklető, vagy kondenzációs kazánra cserélése (már meglévı) 3(1) Hıvisszanyerıs szellızés kialakítása 4 Melegvíz hıtermelı berendezés cseréje 2 Megújuló energia felhasználása (már meglévı) 4(2) A minimum 8 ot elérı pályázatok kerülnek támogatásra. Kizáró ok az érintett lakásokra, illetve tulajdonosaikra vonatkozóan a helyi adónemekben fennálló tartozás, valamint a Közüzemi Szolgáltató ZRt. és a Bakonykarszt ZRt. felé történı tartozás. A helyi pályáztatást Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bonyolítja le. A pályázatok benyújtási határideje folyamatos, a pályázati felhívástól kezdıdıen 2008 december 15-ig a NEP 2008 keretében benyújtott pályázatokra, és június 15-e NEP 2007 keretében benyújtott pályázatok esetében. 16

17 Amennyiben az Önkormányzat által e célra meghatározott támogatási keret nem teszi lehetıvé az egyes lakások esetében az állami támogatással azonos mértékő önkormányzati támogatás biztosítását, a befogadott pályázatokra nyújtandó támogatás összegét a rendelkezésre álló támogatási keretösszegnek megfelelıen arányosan csökkenteni kell. Az Önkormányzat a támogatást csak abban az esetben nyújtja a lakóközösségnek vagy a tulajdonosnak, ha a lakóközösség által benyújtott pályázat alapján döntés született az állami támogatás elnyerésérıl. A pályázatokat egy pld-ban kell benyújtani. A pályázat tartalma: Az eredeti pályázat anyaga a NEP 2007 keretében benyújtott pályázatok esetében a támogatási szerzıdés Az értékeléshez szükséges adatok kimutatása, ha azokat a pályázati anyag nem tartalmazza A Közüzemi Szolgáltató ZRt, és a Bakonykarszt ZRt. nyilatkozata arról, hogy a támogatást igénylı lakóközösségeknek nincs az érintett közmő üzemeltetıkkel szemben fennálló tartozása. Igazolás arról, hogy az érintett lakásokra, illetve tulajdonosaikra vonatkozóan nem áll fenn semmilyen helyi adó tartozás. 17

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.)

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentı korszerősítésének és környezetük felújításának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Szám:14376/2006. Tisztelt Közgyőlés!

Szám:14376/2006. Tisztelt Közgyőlés! SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓ VAGYON KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján,Munkásotthon tér l. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/521-340; Fax: 32/521-340

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatására Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu száma: 559-7/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - AZ IPAROSÍTOTT

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2009. (IX. 04.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2009. (IX. 04.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2009. november 13-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2009. (IX. 04.) számú

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (II.18.), 35/2009.(XI.04.) és a 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (II.18.), 35/2009.(XI.04.) és a 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2008 (III.12.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testület részére - a meglévı lakóépületek széndioxid-kibocsátás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A támogatás célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet az Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott felhatalmazás alapján IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Mórahalom város Képviselı-testülete 10/2002. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Mórahalom város

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

2009. április 2. HÍRLEVÉL

2009. április 2. HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL 1 I. Szabványossági felülvizsgálatok szükségessége Földgázvezetékek felülvizsgálata A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. Törvény a földgázfogyasztóra vonatkozóan kötelezıen elıírja, hogy a

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. A pályázók köre 3. 1

A rendelet célja. A rendelet hatálya. A pályázók köre 3. 1 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2009.(III.6.) rendelettel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatására

Részletesebben

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. A rendelet hatálya kiterjed Pápa város közigazgatási területén lévő a)

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. A rendelet hatálya kiterjed Pápa város közigazgatási területén lévő a) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2005. (V.13.) önkormányzati rendelete a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (VI.8.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYAZATI ADATLAP. 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez

PÁLYAZATI ADATLAP. 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez PÁLYAZATI ADATLAP Az adatlapot a pályázat benyújtásakor érvényes állapot szerint kell kitölteni. Az adatlapon nem szereplő, de a pályázó által fontosnak

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. II. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. II. fejezet. Általános rendelkezések PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2005. (V.13.) önkormányzati rendelete a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatásáról

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2..

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2009. (VIII.28.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

sának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való

sának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való Szentes Város Önkormányzata Jegyzőjének megbízásából Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: I-557-23/2009 Ügyintéző: Báthory

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének július 25-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének július 25-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. július 25-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 30. Elterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása.

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása. MÁSOLAT Vác Város Önkormányzat 9/2009 (III.30.) számú rendelete a többlakásos lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati támogatási feltételeiről Vác Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére 2008. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t

9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t 1. oldal 9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 15/2008.

Részletesebben