24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet"

Átírás

1 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, biztonságos üzemeltetésének elısegítése és támogatása céljából az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja: az iparosított (panel, blokk, alagútzsalu, öntött vagy vasbeton vázas stb.) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítése, felújítása (a továbbiakban: panelrehabilitáció), közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújítása céljából állami támogatásra benyújtható pályázatok feltételeinek meghatározása. (2) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúnánás város közigazgatási területén található minden iparosított technológiával épült, legalább 12 lakásos lakóépületre, vagy a lakóépület dilatációval határolt épületrészére. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelı lakóépületek társasházi lakóközösségeire, valamint Hajdúnánás Városi Önkormányzatra. 2. (1) A pályázati rendszer kétlépcsıs. Elsıként az Önkormányzat felé kell az 1. hatálya alá esı társasházi lakóközösségeknek a jelen rendeletben meghatározott módon pályázatot benyújtani, majd ezt követıen az Önkormányzat nyújt be pályázatot az Országos Lakásés Építésügyi Hivatalhoz az állami támogatás elnyerésére. (2) A rendeletben foglaltak alkalmazására csak a képviselı-testület által elfogadott, érvényben lévı olyan lakóépület felújítási program alapján kerülhet sor, amely tartalmazza - a városban jelentkezı és az 1. (2) bekezdésében meghatározott lakóépület felújítási igény nagyságát, jellegét, valamint az Önkormányzat beavatkozási (támogatási) lehetıségeit. II. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

2 A panelrehabilitáció támogatási rendszere 3. (1) A lakóépület energiatakarékos felújításának valamint az épület környezete korszerősítésének, felújításának támogatása az alábbi munkálatok elvégzésére vonatkozhat: I. Utólagos hıszigetelési feladatok: - nyílászárók szigetelése, cseréje, tetı, illetve pincefödém szigetelése - homlokzatok hıszigetelése - külsı nyílászárók szigetelése, vagy cseréje, valamint a tetı illetve - pincefödém szigetelése II. Épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerősítése: - meglévı főtési berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje - hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje - épületek közös részei világításának korszerő berendezésekre történı cseréje - szellızı rendszerek felújítása, korszerősítése III. Lakóépületek közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújítása Az (1) bekezdés II. pontjában felsorolt munkálatok támogatása csak akkor igényelhetı, ha az I. pont 1. és 2. bekezdésében foglalt hıszigetelések - a jelenleg érvényes hıtechnikai szabályoknak megfelelnek, vagy - azok elvégzésére is a II. pontban felsoroltakkal együtt kerül sor. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt támogatás szempontjából elismerhetı beruházási költségek tartalmazhatják a./ a tervezési és az engedélyeztetési költségeket, b./ a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint c./ az általános forgalmi adót. A beruházási költségek között nem szerepelhetnek a lakóépületben nem lakáscélú ingatlanrészek (pl. üzlethelyiség) felújításának, korszerősítésének költségei, de azok más forrásból történı megvalósítása a támogatott tevékenységekkel egyidıben elvégezhetı. 4. Az 1. (1) bekezdésében és a 3. -ban meghatározott és támogatható korszerősítések, felújítások költségei az alábbiak szerint oszlanak meg: A vissza nem térítendı állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 1/3 része, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. A költségmegoszlás a lakóépület egészének korszerősítési, felújítási költségei vonatkozásában

3 - az Önkormányzat esetében maximum a bekerülési költség 1/3 része, lakásonként legfeljebb ,- Ft, - a társasházi tulajdonos/ok/ esetében minimum a bekerülési költség 1/3 része. A támogatások feltételeinek közös szabályai 5. (1) Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett beruházáshoz. (2) A többi lakástulajdonos - az adott épület esetében - átvállalhatja részben vagy egészben az egyes lakástulajdonost terhelı saját részt. A lakástulajdonosok az önkormányzatot terhelı saját részt részben vagy egészben átvállalhatják. (3) A lakástulajdonosok saját erejeként csak készpénz vehetı figyelembe, melynek forrása többek között lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyőlési, illetve lakógyőlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erıt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. III. A támogatás pályáztatása 6. (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1. (1) bekezdésében foglalt célok elérése érdekében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, és ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint a közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújításának támogatása kiírt pályázatok alapján a jelen rendelet szerint nyújtható támogatásokra nyilvános pályázatot hirdet meg. (2) Támogatás csak pályázat benyújtásával igényelhetı. A pályázatokat a mindenkori Pályázati Kiírásban megjelölt idıpontig lehet érvényesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. (3) Pályázatot a társasházi lakóközösség a társasházról szóló évi CLVII. törvény szerint megalkotott szervezeti és mőködési szabályzatában foglaltaknak megfelelı közgyőlési határozatra való hivatkozással nyújható be a pályázati kiírásban foglaltak betartásával. 7. A közgyőlési határozatnak tartalmaznia kell: - az igényelt támogatási formát/formákat, - a lakóközösséget terhelı saját anyagi erı forrásának meghatározását, az elkülönítés módját, - a közös képviselı/intézı bizottságnak az ügyben történı képviseletre szóló meghatalmazását. A pályázat bírálata

4 8. (1) A beérkezett pályázatokat az erre a célra a képviselı-testület által létrehozott elıkészítı munkacsoport - szükség esetén szakértık bevonásával - értékeli. Az elıkészítı munkacsoport - személyesen, vagy megbízottja útján - a pályázat(ok)ban szereplı adatokat a helyszínen is ellenırizheti. (2) A tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelı, esetleg hiányos pályázat hiánypótlásra az újabb benyújtás határidejének megjelölésével a pályázónak visszaadható, vagy a további részletes bírálatból kizárható. (3) A pályázatok értékelésénél elınyt élvez az a pályázó /társasház/, amely - az elvégzendı beruházáshoz magasabb összegő saját erıt tud biztosítani, - a hatósági elıírásoknak való nem megfelelés megszüntetése érdekében pályázik, elıtt épült lakóépület energiatakarékos felújítását kívánja megvalósítani, - az épület homlokzati megjelenését kívánja korszerősíteni (panelrehabilitáció esetén), - a külsı nyílászárókat kívánja korszerősíteni, - a pályázat nagyobb lakásszámú lakóépületet érint, - az azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítási munkákat, - a felújítás során korszerő technikai megoldást alkalmaz, - az elvégzendı beruházás/ok/nál az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadosa az adott feladatra vetítve a nagyobb, - önkormányzati tulajdonú lakás/oka/t is magában foglal. (4) A pályázatok értékelésérıl a pályázatok legfontosabb szempontjait tartalmazó - minden érintett pályázó számára hozzáférhetı - emlékeztetı készül. (5) A beérkezett pályázatok támogatásáról - az erre a célra létrehozott elıkészítı munkacsoport értékelését is figyelembe véve - a képviselı-testület dönt. 9. (1) A képviselı-testület az éves költségvetésben elkülönítetten határozza meg az Önkormányzat által jelen rendelet alapján vállalható támogatási költségek keretösszegét. (2) A pályázati bírálatokat követıen a pályázatokról a lakóépület felújítási program ban foglaltak figyelembe vételével megvalósíthatósági rangsort kell felállítani, megállapítva az Önkormányzatot terhelı együttes költségek összegét. (3) A (2) bekezdés szerint megállapított költségek figyelembe vételével a képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg terhére hagyja jóvá az Önkormányzatot terhelı kiadások teljes vagy részleges biztosítását. (4) A pályázók a pályázat benyújtásával egyidejőleg kötelesek az önkormányzatnak befizetni a pályázati önerı összegét, vagy csatolni az önerı rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat. 10.

5 A nyertes pályázókat a döntést követıen írásban, 3 napon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatóban utalni kell arra, hogy a támogatásra jelölt pályázó csak az Önkormányzat által az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott együttes pályázat kedvezı elbírálása esetén részesülhet támogatásban. A pályázatok felterjesztése 11. (1) A 8. szerint elbírált ún. elsı lépcsıs pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Titkársága a 6. (1) bekezdésében meghatározott pályázatok szerint felterjesztésre elıkészíti, majd azt a polgármester a pályázatkezelı számára határidıben megküldi. (2) A pályázatok felterjesztését úgy kell elıkészíteni, hogy azok határidıben a pályázatkezelıhöz beérkezzenek. III. A támogatással megvalósítható beruházásokkal kapcsolatos követelmények 12. (1) Az Önkormányzat által a 10. szerint felterjesztett pályázat kedvezı elbírálása esetén a támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szerzıdést köt. (2) A szerzıdéskötést követıen az elnyert pályázatban szereplı lakóközösséget értesíteni kell a beruházás támogatásáról. (3) A támogatás folyósítása a beruházás készültségi fokával arányosan és a benyújtott számlák, teljesítést tanúsító egyéb dokumentumok, illetve ezek ellenırzése alapján utólagosan történik. 13. (1) A támogatott beruházás munkálatainak kivitelezésénél az érintett lakóközösség képviselıje köteles a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek ügybeni eljáró megbízottjaival együttmőködni, részükre a szükséges felvilágosítás/oka/t megadni, a munkálatok helyszíni megtekintését, az okiratokba való betekintés lehetıségét biztosítani. (2) A pályázatban szereplı munkák (részmunkák) elvégzésérıl a kivitelezésért felelıs vállalkozó rész-(vég-) számlája alapján történik a támogatás kifizetése. Az elvégzett munkákat a Polgármesteri Hivatal ügyben eljáró megbízottjai ellenırzik, felülvizsgálva az elkészített felméréseket, számlákat. A kivitelezést végzı vállalkozó végszámláját a lakóközösség által meghatalmazott képviselıvel is igazoltatni kell. IV. Vegyes rendelkezések 14.

6 (1) A jelen rendeletben részletezett támogatás egyszer megítélt összeg. Ha a pályázóknak (lakóközösség, önkormányzat) a pályázatban szereplıtıl eltérı pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó/k/ köteles/ek/, az állami és az önkormányzati támogatás összegének emelkedése nélkül. (2) A pályázat/ok/ban igényelt támogatás nagyságát a támogatási döntés nem csökkentheti. A döntés vagy minden pénzügyi paramétereivel együtt támogatja a pályázatot vagy azt elveti. (3) Az Önkormányzat az általa nyújtandó támogatás(ok)nál saját erıként beszámíthatja - az Önkormányzat tulajdonában lévı saját pénzeszközöket (beleértve a más forrásból származó állami támogatást, valamint egyéb adományt) - a projekt finanszírozására felvett pénzintézeti kölcsönt. (4) A pályázóknak pályázatuk benyújtásakor pályázati díjat kell fizetniük, melynek összegét a Pályázati Felhívás tartalmazza. (5) Az Önkormányzat a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. Ha mégis módosítani kívánja, akkor a benyújtott pályázatát vissza kell vonnia és a módosított pályázatot új pályázatként pályázati díj egyidejő befizetése mellett kell benyújtani. 15. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt pályázatokban, valamint az azok mellékleteiben foglaltakat kell figyelembe venni. 16. Jelen rendelet augusztus 1-én lép hatályba. Hajdúnánás, július 21. Dr. Éles András polgármester Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. Hajdúnánás, július 25. Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı Melléklet a 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelethez

7 AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŐSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK, ÉS A LAKÓÉPÜLETEK KÖRNYEZETE FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására pályázatot hirdet. Az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításához, az épületek környezetének korszerősítéséhez, felújításához egyszeri vissza nem térítendı támogatásként a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez támogatást nyújt a lakóközösségek részére, mely kiegészülhet a központi pályázaton elnyert állami támogatás mértékével. I. A támogatás célja A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújítása illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintendı a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb elıregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület. II. A pályázók köre A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által meghirdetett pályázat (Kódszám: LKFT-2006-LA-2) során csak azok a települési önkormányzatok nyerhetnek el állami támogatást, amelyek maguk is pályázat útján mőködtetett támogatási rendszert hoznak létre rendeleti úton a közigazgatási határaikon belül elhelyezkedı, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak energia-megtakarítást eredményezı felújítása elısegítésére és az épületek környezetének korszerősítésére, felújítására. Önálló pályázatot nyújthatnak be Pályázati felhívás III. d) pontjában meghatározott munkákra, a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben adószámmal rendelkeznek. Ebben az esetben a IV. pontban szereplı támogatások közül az önkormányzatot terhelı 1 / 3 részt, vagyis a saját részükkel együtt összesen ⅔ részt is a pályázóknak kell biztosítani. Az állami támogatás mértéke változatlan. Nem vehet részt a pályázaton az a települési önkormányzat, lakásszövetkezet és társasház, amelynek 60 napon túli meg nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. III. Fontosabb pályázati feltételek Támogatás igényelhetı az iparosított technológiával épített lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı felújítása során elvégezhetı munkálatokra és az épületek környezetének korszerősítésére, felújítására: a) Utólagos hıszigetelési feladatok:

8 nyílászárók szigetelése, cseréje, tetı vagy pincefödém szigetelésével együtt, homlokzat hıszigetelése. b) Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia megtakarítást eredményezı) felújítása, c) Épület környezetének korszerősítése, felújítása. d) Támogatás igényelhetı az iparosított technológiával épített lakóépületekben lévı lakások távfőtési berendezései lakásonkénti önálló főtési energiafogyasztásszabályozásának, illetve a méréssel együttes feltételeinek kialakítására (radiátorok és csatlakozó szelepek cseréjére, az egyedi mérés, vagy költségmegosztás megvalósítására és a főtési vezetékhálózat ezekhez szükséges átalakítására). E pontban felsorolt munkálatok elvégzésének támogatására önállóan pályázhatnak a lakásszövetetek és társasházak is. Csak olyan pályázat nyújtható be, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerősítést követıen az épület valamennyi lakásában a főtési energiafogyasztás-szabályozás önállóan, vagy a főtési energiafogyasztás-szabályozás és a főtési energia, valamint a használati melegvíz fogyasztáshoz igazodó díjfizetés mőszaki feltételei az elıírások szerint biztosítottá válnak. A főtési energia a fogyasztáshoz, igazodó díjfizetéséhez szükséges átalakítás állami támogatása abban az esetben pályázható, ha a lakóközösség a főtési költségek elosztásának mikéntjérıl megállapodott, és a megállapodást a pályázathoz csatolja. A támogatás tárgya az a), b) és c) pontok esetében csak teljes épület, dilatációval határolt épületrész, vagy a b) és d) pont esetében teljes önálló főtési egység lehet. Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be függetlenül a pályázat formájától. Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett beruházáshoz. IV. A pályázattal elnyerhetı támogatás Az állami támogatás az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának és környezetük korszerősítésének, felújításának bekerülési költségéhez való hozzájárulás vissza nem térítendı támogatás formájában. A pályázat lehet: Kétlépcsıs a pályázat, ha a pályázatot önkormányzat nyújtja be. Elsıként az önkormányzatnak a lakóépület-felújítási programjához kapcsolódóan nyilvános pályázatot kell kiírnia az iparosított technológiával épített minimum 12 lakásos lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményezı felújításának, valamint a lakóépületek környezete felújításának önkormányzati támogatására. Második lépcsıben az önkormányzat nyújtja be pályázatát az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek és környezetük felújításához, amelyek pályázatát az önkormányzat elfogadta. Amennyiben az épület teljes egészében önkormányzati tulajdonban van, úgy az önkormányzat közvetlenül nyújthat be pályázatot a Hivatal felé. Az igényelt állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 1/3-a, de 1 A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet (a továbbiakban együtt: épület).

9 lakásonként legfeljebb ,- Ft lehet. A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következı: települési önkormányzat a költség 1/3-a, lakásonként legfeljebb ,- Ft tulajdonos/ok a költség 1/3-a központi költségvetés maximum a költség 1/3-a, de nem haladhatja meg a ,- Ft /lakás összeget. A települési önkormányzat, illetve a többi tulajdonostárs az adott épület esetében átvállalhatja részben vagy egészben az egyes tulajdonost terhelı saját részt. A tulajdonostársak az önkormányzatot terhelı saját részt részben vagy egészben átvállalhatják. Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek amennyiben adószámmal, rendelkeznek. A társasházak és lakásszövetkezetek önálló pályázatot nyújthatnak be a Pályázati felhívás III. d) pontjában meghatározott munkákra. Ebben az esetben az állami támogatás mértéke maximum 1/3, de nem haladhatja meg az ,- Ft/lakás összeget, a pályázó saját ereje pedig a felújítási költség 2/3-a. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás összege abban az esetben sem nı, ha a pályázónak (tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a pályázatban meghatározott költségekhez képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásából kell finanszíroznia. A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerzıdésben meghatározott feladatok elvégzését követıen. V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. 2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati útmutató az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal internetes honlapjáról letölthetı ( A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. 3. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelıen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 4. A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következı címre kell beküldeni: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként, kétlépcsıs pályázat esetén egyszeri, ,- Ft összegő, csak a III. d) pontban meghatározott munkálatokra benyújtott önálló pályázatok esetén egyszeri, 5.000,- Ft összegő pályázati díjat kell fizetni.

10 6. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidı az I. lépcsı esetén: szeptember 1. A helyi pályáztatást Hajdúnánás Városi Önkormányzat bonyolítja. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidı az II. lépcsı esetén: szeptember 29. A támogatási keret kimerülése esetén a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását, leállítja. Hajdúnánás, július 18.

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentı korszerősítésének és környezetük felújításának

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete

Részletesebben

Szám:14376/2006. Tisztelt Közgyőlés!

Szám:14376/2006. Tisztelt Közgyőlés! SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓ VAGYON KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján,Munkásotthon tér l. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/521-340; Fax: 32/521-340

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.)

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról. ( a rendeletet módosító 13/2005. (V. 19.),

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel.

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPIVSEL -TESTÜLETÉNEK 12/2008.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakóépületek felújításának, korszer sítésének támogatásáról Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.),

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 27/2006.( V.29.) Ör. a lakóépületek energiatakarékos felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Mórahalom város Képviselı-testülete 10/2002. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Mórahalom város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 44/2003. (VIII. 28.) számú rendelet

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET. 10/2008. (IV. 17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELİ-TESTÜLET. 10/2008. (IV. 17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLET 10/2008. (IV. 17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a többlakásos lakóépületek magánerıs felújításához nyerhetı pénzügyi támogatásokról

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének július 25-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének július 25-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. július 25-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 30. Elterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Szigetszentmiklós város közigazgatási területére terjed ki II. FEJEZET

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Szigetszentmiklós város közigazgatási területére terjed ki II. FEJEZET SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2005. (XI.23.) sz. r e n d e l e t e A LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (VI.8.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meglévő lakóépületek felújítására és új energiatakarékos lakóházak

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013 (III.01.) Önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013 (III.01.) Önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013 (III.01.) Önkormányzati rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása helyi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. A pályázók köre 3. 1

A rendelet célja. A rendelet hatálya. A pályázók köre 3. 1 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2009.(III.6.) rendelettel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatására

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

2009. április 2. HÍRLEVÉL

2009. április 2. HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL 1 I. Szabványossági felülvizsgálatok szükségessége Földgázvezetékek felülvizsgálata A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. Törvény a földgázfogyasztóra vonatkozóan kötelezıen elıírja, hogy a

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-300 Iktatószám: I-1323-10/2008 Ügyintéző: Báthory István Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

18/2008. (III.27.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

18/2008. (III.27.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSE (ÖKO-PROGRAM) TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

1.. Általános rendelkezés 2..

1.. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2010 (I.29.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására a 7/2012. (II. 24.) módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 30. napján tartandó ülésére! Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens te 004 G Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben