24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet"

Átírás

1 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, biztonságos üzemeltetésének elısegítése és támogatása céljából az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja: az iparosított (panel, blokk, alagútzsalu, öntött vagy vasbeton vázas stb.) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítése, felújítása (a továbbiakban: panelrehabilitáció), közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújítása céljából állami támogatásra benyújtható pályázatok feltételeinek meghatározása. (2) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúnánás város közigazgatási területén található minden iparosított technológiával épült, legalább 12 lakásos lakóépületre, vagy a lakóépület dilatációval határolt épületrészére. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelı lakóépületek társasházi lakóközösségeire, valamint Hajdúnánás Városi Önkormányzatra. 2. (1) A pályázati rendszer kétlépcsıs. Elsıként az Önkormányzat felé kell az 1. hatálya alá esı társasházi lakóközösségeknek a jelen rendeletben meghatározott módon pályázatot benyújtani, majd ezt követıen az Önkormányzat nyújt be pályázatot az Országos Lakásés Építésügyi Hivatalhoz az állami támogatás elnyerésére. (2) A rendeletben foglaltak alkalmazására csak a képviselı-testület által elfogadott, érvényben lévı olyan lakóépület felújítási program alapján kerülhet sor, amely tartalmazza - a városban jelentkezı és az 1. (2) bekezdésében meghatározott lakóépület felújítási igény nagyságát, jellegét, valamint az Önkormányzat beavatkozási (támogatási) lehetıségeit. II. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

2 A panelrehabilitáció támogatási rendszere 3. (1) A lakóépület energiatakarékos felújításának valamint az épület környezete korszerősítésének, felújításának támogatása az alábbi munkálatok elvégzésére vonatkozhat: I. Utólagos hıszigetelési feladatok: - nyílászárók szigetelése, cseréje, tetı, illetve pincefödém szigetelése - homlokzatok hıszigetelése - külsı nyílászárók szigetelése, vagy cseréje, valamint a tetı illetve - pincefödém szigetelése II. Épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerősítése: - meglévı főtési berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje - hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje - épületek közös részei világításának korszerő berendezésekre történı cseréje - szellızı rendszerek felújítása, korszerősítése III. Lakóépületek közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújítása Az (1) bekezdés II. pontjában felsorolt munkálatok támogatása csak akkor igényelhetı, ha az I. pont 1. és 2. bekezdésében foglalt hıszigetelések - a jelenleg érvényes hıtechnikai szabályoknak megfelelnek, vagy - azok elvégzésére is a II. pontban felsoroltakkal együtt kerül sor. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt támogatás szempontjából elismerhetı beruházási költségek tartalmazhatják a./ a tervezési és az engedélyeztetési költségeket, b./ a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint c./ az általános forgalmi adót. A beruházási költségek között nem szerepelhetnek a lakóépületben nem lakáscélú ingatlanrészek (pl. üzlethelyiség) felújításának, korszerősítésének költségei, de azok más forrásból történı megvalósítása a támogatott tevékenységekkel egyidıben elvégezhetı. 4. Az 1. (1) bekezdésében és a 3. -ban meghatározott és támogatható korszerősítések, felújítások költségei az alábbiak szerint oszlanak meg: A vissza nem térítendı állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 1/3 része, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. A költségmegoszlás a lakóépület egészének korszerősítési, felújítási költségei vonatkozásában

3 - az Önkormányzat esetében maximum a bekerülési költség 1/3 része, lakásonként legfeljebb ,- Ft, - a társasházi tulajdonos/ok/ esetében minimum a bekerülési költség 1/3 része. A támogatások feltételeinek közös szabályai 5. (1) Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett beruházáshoz. (2) A többi lakástulajdonos - az adott épület esetében - átvállalhatja részben vagy egészben az egyes lakástulajdonost terhelı saját részt. A lakástulajdonosok az önkormányzatot terhelı saját részt részben vagy egészben átvállalhatják. (3) A lakástulajdonosok saját erejeként csak készpénz vehetı figyelembe, melynek forrása többek között lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyőlési, illetve lakógyőlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erıt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. III. A támogatás pályáztatása 6. (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1. (1) bekezdésében foglalt célok elérése érdekében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, és ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint a közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújításának támogatása kiírt pályázatok alapján a jelen rendelet szerint nyújtható támogatásokra nyilvános pályázatot hirdet meg. (2) Támogatás csak pályázat benyújtásával igényelhetı. A pályázatokat a mindenkori Pályázati Kiírásban megjelölt idıpontig lehet érvényesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. (3) Pályázatot a társasházi lakóközösség a társasházról szóló évi CLVII. törvény szerint megalkotott szervezeti és mőködési szabályzatában foglaltaknak megfelelı közgyőlési határozatra való hivatkozással nyújható be a pályázati kiírásban foglaltak betartásával. 7. A közgyőlési határozatnak tartalmaznia kell: - az igényelt támogatási formát/formákat, - a lakóközösséget terhelı saját anyagi erı forrásának meghatározását, az elkülönítés módját, - a közös képviselı/intézı bizottságnak az ügyben történı képviseletre szóló meghatalmazását. A pályázat bírálata

4 8. (1) A beérkezett pályázatokat az erre a célra a képviselı-testület által létrehozott elıkészítı munkacsoport - szükség esetén szakértık bevonásával - értékeli. Az elıkészítı munkacsoport - személyesen, vagy megbízottja útján - a pályázat(ok)ban szereplı adatokat a helyszínen is ellenırizheti. (2) A tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelı, esetleg hiányos pályázat hiánypótlásra az újabb benyújtás határidejének megjelölésével a pályázónak visszaadható, vagy a további részletes bírálatból kizárható. (3) A pályázatok értékelésénél elınyt élvez az a pályázó /társasház/, amely - az elvégzendı beruházáshoz magasabb összegő saját erıt tud biztosítani, - a hatósági elıírásoknak való nem megfelelés megszüntetése érdekében pályázik, elıtt épült lakóépület energiatakarékos felújítását kívánja megvalósítani, - az épület homlokzati megjelenését kívánja korszerősíteni (panelrehabilitáció esetén), - a külsı nyílászárókat kívánja korszerősíteni, - a pályázat nagyobb lakásszámú lakóépületet érint, - az azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítási munkákat, - a felújítás során korszerő technikai megoldást alkalmaz, - az elvégzendı beruházás/ok/nál az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadosa az adott feladatra vetítve a nagyobb, - önkormányzati tulajdonú lakás/oka/t is magában foglal. (4) A pályázatok értékelésérıl a pályázatok legfontosabb szempontjait tartalmazó - minden érintett pályázó számára hozzáférhetı - emlékeztetı készül. (5) A beérkezett pályázatok támogatásáról - az erre a célra létrehozott elıkészítı munkacsoport értékelését is figyelembe véve - a képviselı-testület dönt. 9. (1) A képviselı-testület az éves költségvetésben elkülönítetten határozza meg az Önkormányzat által jelen rendelet alapján vállalható támogatási költségek keretösszegét. (2) A pályázati bírálatokat követıen a pályázatokról a lakóépület felújítási program ban foglaltak figyelembe vételével megvalósíthatósági rangsort kell felállítani, megállapítva az Önkormányzatot terhelı együttes költségek összegét. (3) A (2) bekezdés szerint megállapított költségek figyelembe vételével a képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg terhére hagyja jóvá az Önkormányzatot terhelı kiadások teljes vagy részleges biztosítását. (4) A pályázók a pályázat benyújtásával egyidejőleg kötelesek az önkormányzatnak befizetni a pályázati önerı összegét, vagy csatolni az önerı rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat. 10.

5 A nyertes pályázókat a döntést követıen írásban, 3 napon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatóban utalni kell arra, hogy a támogatásra jelölt pályázó csak az Önkormányzat által az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott együttes pályázat kedvezı elbírálása esetén részesülhet támogatásban. A pályázatok felterjesztése 11. (1) A 8. szerint elbírált ún. elsı lépcsıs pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Titkársága a 6. (1) bekezdésében meghatározott pályázatok szerint felterjesztésre elıkészíti, majd azt a polgármester a pályázatkezelı számára határidıben megküldi. (2) A pályázatok felterjesztését úgy kell elıkészíteni, hogy azok határidıben a pályázatkezelıhöz beérkezzenek. III. A támogatással megvalósítható beruházásokkal kapcsolatos követelmények 12. (1) Az Önkormányzat által a 10. szerint felterjesztett pályázat kedvezı elbírálása esetén a támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szerzıdést köt. (2) A szerzıdéskötést követıen az elnyert pályázatban szereplı lakóközösséget értesíteni kell a beruházás támogatásáról. (3) A támogatás folyósítása a beruházás készültségi fokával arányosan és a benyújtott számlák, teljesítést tanúsító egyéb dokumentumok, illetve ezek ellenırzése alapján utólagosan történik. 13. (1) A támogatott beruházás munkálatainak kivitelezésénél az érintett lakóközösség képviselıje köteles a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek ügybeni eljáró megbízottjaival együttmőködni, részükre a szükséges felvilágosítás/oka/t megadni, a munkálatok helyszíni megtekintését, az okiratokba való betekintés lehetıségét biztosítani. (2) A pályázatban szereplı munkák (részmunkák) elvégzésérıl a kivitelezésért felelıs vállalkozó rész-(vég-) számlája alapján történik a támogatás kifizetése. Az elvégzett munkákat a Polgármesteri Hivatal ügyben eljáró megbízottjai ellenırzik, felülvizsgálva az elkészített felméréseket, számlákat. A kivitelezést végzı vállalkozó végszámláját a lakóközösség által meghatalmazott képviselıvel is igazoltatni kell. IV. Vegyes rendelkezések 14.

6 (1) A jelen rendeletben részletezett támogatás egyszer megítélt összeg. Ha a pályázóknak (lakóközösség, önkormányzat) a pályázatban szereplıtıl eltérı pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó/k/ köteles/ek/, az állami és az önkormányzati támogatás összegének emelkedése nélkül. (2) A pályázat/ok/ban igényelt támogatás nagyságát a támogatási döntés nem csökkentheti. A döntés vagy minden pénzügyi paramétereivel együtt támogatja a pályázatot vagy azt elveti. (3) Az Önkormányzat az általa nyújtandó támogatás(ok)nál saját erıként beszámíthatja - az Önkormányzat tulajdonában lévı saját pénzeszközöket (beleértve a más forrásból származó állami támogatást, valamint egyéb adományt) - a projekt finanszírozására felvett pénzintézeti kölcsönt. (4) A pályázóknak pályázatuk benyújtásakor pályázati díjat kell fizetniük, melynek összegét a Pályázati Felhívás tartalmazza. (5) Az Önkormányzat a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. Ha mégis módosítani kívánja, akkor a benyújtott pályázatát vissza kell vonnia és a módosított pályázatot új pályázatként pályázati díj egyidejő befizetése mellett kell benyújtani. 15. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt pályázatokban, valamint az azok mellékleteiben foglaltakat kell figyelembe venni. 16. Jelen rendelet augusztus 1-én lép hatályba. Hajdúnánás, július 21. Dr. Éles András polgármester Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. Hajdúnánás, július 25. Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı Melléklet a 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelethez

7 AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŐSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK, ÉS A LAKÓÉPÜLETEK KÖRNYEZETE FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására pályázatot hirdet. Az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításához, az épületek környezetének korszerősítéséhez, felújításához egyszeri vissza nem térítendı támogatásként a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez támogatást nyújt a lakóközösségek részére, mely kiegészülhet a központi pályázaton elnyert állami támogatás mértékével. I. A támogatás célja A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújítása illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintendı a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb elıregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület. II. A pályázók köre A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által meghirdetett pályázat (Kódszám: LKFT-2006-LA-2) során csak azok a települési önkormányzatok nyerhetnek el állami támogatást, amelyek maguk is pályázat útján mőködtetett támogatási rendszert hoznak létre rendeleti úton a közigazgatási határaikon belül elhelyezkedı, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak energia-megtakarítást eredményezı felújítása elısegítésére és az épületek környezetének korszerősítésére, felújítására. Önálló pályázatot nyújthatnak be Pályázati felhívás III. d) pontjában meghatározott munkákra, a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben adószámmal rendelkeznek. Ebben az esetben a IV. pontban szereplı támogatások közül az önkormányzatot terhelı 1 / 3 részt, vagyis a saját részükkel együtt összesen ⅔ részt is a pályázóknak kell biztosítani. Az állami támogatás mértéke változatlan. Nem vehet részt a pályázaton az a települési önkormányzat, lakásszövetkezet és társasház, amelynek 60 napon túli meg nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. III. Fontosabb pályázati feltételek Támogatás igényelhetı az iparosított technológiával épített lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı felújítása során elvégezhetı munkálatokra és az épületek környezetének korszerősítésére, felújítására: a) Utólagos hıszigetelési feladatok:

8 nyílászárók szigetelése, cseréje, tetı vagy pincefödém szigetelésével együtt, homlokzat hıszigetelése. b) Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia megtakarítást eredményezı) felújítása, c) Épület környezetének korszerősítése, felújítása. d) Támogatás igényelhetı az iparosított technológiával épített lakóépületekben lévı lakások távfőtési berendezései lakásonkénti önálló főtési energiafogyasztásszabályozásának, illetve a méréssel együttes feltételeinek kialakítására (radiátorok és csatlakozó szelepek cseréjére, az egyedi mérés, vagy költségmegosztás megvalósítására és a főtési vezetékhálózat ezekhez szükséges átalakítására). E pontban felsorolt munkálatok elvégzésének támogatására önállóan pályázhatnak a lakásszövetetek és társasházak is. Csak olyan pályázat nyújtható be, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerősítést követıen az épület valamennyi lakásában a főtési energiafogyasztás-szabályozás önállóan, vagy a főtési energiafogyasztás-szabályozás és a főtési energia, valamint a használati melegvíz fogyasztáshoz igazodó díjfizetés mőszaki feltételei az elıírások szerint biztosítottá válnak. A főtési energia a fogyasztáshoz, igazodó díjfizetéséhez szükséges átalakítás állami támogatása abban az esetben pályázható, ha a lakóközösség a főtési költségek elosztásának mikéntjérıl megállapodott, és a megállapodást a pályázathoz csatolja. A támogatás tárgya az a), b) és c) pontok esetében csak teljes épület, dilatációval határolt épületrész, vagy a b) és d) pont esetében teljes önálló főtési egység lehet. Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be függetlenül a pályázat formájától. Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett beruházáshoz. IV. A pályázattal elnyerhetı támogatás Az állami támogatás az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának és környezetük korszerősítésének, felújításának bekerülési költségéhez való hozzájárulás vissza nem térítendı támogatás formájában. A pályázat lehet: Kétlépcsıs a pályázat, ha a pályázatot önkormányzat nyújtja be. Elsıként az önkormányzatnak a lakóépület-felújítási programjához kapcsolódóan nyilvános pályázatot kell kiírnia az iparosított technológiával épített minimum 12 lakásos lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményezı felújításának, valamint a lakóépületek környezete felújításának önkormányzati támogatására. Második lépcsıben az önkormányzat nyújtja be pályázatát az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek és környezetük felújításához, amelyek pályázatát az önkormányzat elfogadta. Amennyiben az épület teljes egészében önkormányzati tulajdonban van, úgy az önkormányzat közvetlenül nyújthat be pályázatot a Hivatal felé. Az igényelt állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 1/3-a, de 1 A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet (a továbbiakban együtt: épület).

9 lakásonként legfeljebb ,- Ft lehet. A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következı: települési önkormányzat a költség 1/3-a, lakásonként legfeljebb ,- Ft tulajdonos/ok a költség 1/3-a központi költségvetés maximum a költség 1/3-a, de nem haladhatja meg a ,- Ft /lakás összeget. A települési önkormányzat, illetve a többi tulajdonostárs az adott épület esetében átvállalhatja részben vagy egészben az egyes tulajdonost terhelı saját részt. A tulajdonostársak az önkormányzatot terhelı saját részt részben vagy egészben átvállalhatják. Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek amennyiben adószámmal, rendelkeznek. A társasházak és lakásszövetkezetek önálló pályázatot nyújthatnak be a Pályázati felhívás III. d) pontjában meghatározott munkákra. Ebben az esetben az állami támogatás mértéke maximum 1/3, de nem haladhatja meg az ,- Ft/lakás összeget, a pályázó saját ereje pedig a felújítási költség 2/3-a. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás összege abban az esetben sem nı, ha a pályázónak (tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a pályázatban meghatározott költségekhez képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásából kell finanszíroznia. A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerzıdésben meghatározott feladatok elvégzését követıen. V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. 2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati útmutató az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal internetes honlapjáról letölthetı (www.oleh.hu). A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. 3. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelıen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 4. A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következı címre kell beküldeni: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként, kétlépcsıs pályázat esetén egyszeri, ,- Ft összegő, csak a III. d) pontban meghatározott munkálatokra benyújtott önálló pályázatok esetén egyszeri, 5.000,- Ft összegő pályázati díjat kell fizetni.

10 6. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidı az I. lépcsı esetén: szeptember 1. A helyi pályáztatást Hajdúnánás Városi Önkormányzat bonyolítja. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidı az II. lépcsı esetén: szeptember 29. A támogatási keret kimerülése esetén a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását, leállítja. Hajdúnánás, július 18.

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése.

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2005.(IV.11.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 25/2008.(IX.29.),

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Mórahalom város Képviselő-testülete 10/2002. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mórahalom város

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Társasházkezelés magasabb fokon

Társasházkezelés magasabb fokon Társasházkezelés magasabb fokon A telepszerű többszintes lakóépületek kezelése nemcsak fokozottabb számviteli, könyvvezetési képzettséget követel meg, de nagyobb műszaki, jogi és gazdasági képzettséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben