PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításához, az épületek környezetének korszerűsítéséhez, felújításához egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez támogatást nyújt a lakóközösségek részére, mely kiegészül az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) LFP-2008-LA-2 kódszámú központi pályázaton elnyert állami támogatással. I. Támogatható tevékenységek köre a) Utólagos hőszigetelés: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető-, illetve pincefödém szigetelése, 2. homlokzatok hőszigetelése, 3. épület északi falának hőszigetelése, 4. nyílászárók szigetelése, cseréje legalább 90 %-ban. b) Épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerűsítése: 1. meglévő fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, 2. hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, 3. épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje, 4. felvonó korszerűsítése, illetve cseréje energia-megtakarítás esetén, 5. szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése. A b) pont szerinti munkákra csak akkor igényelhető támogatás, amennyiben az a) pontban meghatározott 1. és 2. pont szerinti feladatokat az épületben a pályázat keretében elvégzik, vagy az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hőtechnikai számításokat. Az a) és b) pontban szereplő feladatokon túl támogatás nyújtható egyéb gépészeti elemek felújítására, cseréjére- - vízhálózat, elektromos rendszer, csatornahálózat, - abban az esetben, ha a felújítás egyidejűleg tartalmazza az a) pont szerinti szigetelési feladatok valamelyikét, és ezen túl a b) pont szerinti témakörbe sorolt műszaki feladatok valamelyikét. II. Pályázati feltételek: Az iparosított technológia (panel, blokk, alagútzsalu az öntött, valamint a vasbeton vázas technológia) felhasználásával épült legalább tíz lakásos lakóépületek energiatakarékos felújításának, korszerűsítésének elősegítésére pályázatot nyújthatnak be a lakóházak tulajdonosai, közösségei.

2 Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását, illetve annak vállalását, valamint a pályázat szerinti munkálatok elvégzéshez a munkaterület biztosítását hitelt érdemlő bizonylattal igazolni kell (közgyűlési határozat jegyzőkönyve, banki igazolás, külön íven szövegezett kötelezettségvállalás, tulajdoni lap másolat, térképkivonat). Pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető. Lakóépületben elhelyezkedő, nem lakás célú helyiségek felújítására, korszerűsítésére támogatás nem igényelhető. Pályázat csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható be. Pályázat nyújtható be abban az esetben is, ha az épület vagy annak dilatácóval határolt részén található lakosok homlokzati nyílászáróinak cseréje a darabszám figyelembevételével megállapított 90 %-ot eléri, illetve meghaladja. Pályázat nyújtható továbbá az épület északi homlokzatának hőszigeteléséhez. III. A támogatási feltételek: Az önkormányzati támogatás feltételek, hogy a lakóépület felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázat a Minisztérium által meghatározott feltételek szerint kerüljön benyújtásra, és Minisztérium által támogatásban is részesüljön. Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az állami és az önkormányzati támogatás összegét. Pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. Megkötésének feltételek, hogy a pályázó saját forrásait az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára utalja át. Az önkormányzat a lakástulajdonosoktól, a lakóközösségektől részben, vagy teljes egészében átvállalhatja az őket terhelő saját részt. Az önkormányzat pályázatát benyújthatja úgy is, hogy nem biztosít támogatást, de akkor a lakástulajdonosoknak, lakóközösségeknek vállalniuk kell a bekerülési költség legalább 2/3-ának biztosítását saját erőként. Nem nyújtható támogatás olyan lakástulajdonos, lakóközösség részére, amelynek adótartozása, adók módjára behajtható köztartozása, valamint adósságrendezési eljárás alatt áll. Nem nyújtható támogatás olyan lakástulajdonos, lakóközösség részére, amelynek az önkormányzat által biztosított közszolgáltatást ellátó közüzem felé díj tartozása van.

3 A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás és beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t. IV. A támogatás formája, mértéke: Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a pályázott beruházási érték 1/3- át, maximum ,- Ft-ot. A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az a távhőszolgaltatást igénybevevő pályázó aki vállalja, hogy sikeres elbírálás esetén a szolgáltatást a beruházás befejezését követő még legalább 5 évi igénybe veszi. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. A támogatást azonnal és egy összegben, a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetni, ha a támogatás odaítélésétől számított 5 éven belül a támogatást adó tudomására jut, hogy a támogatott pályázatában, vagy az ahhoz csatolt iratokban valótlan adatokat közölt, illetve ha a beruházás befejezését követő 5. naptári év végéig az épület részének, vagy egészének távhőszolgáltatásról való leválását kezdeményezik. Önkormányzati támogatás az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható. A keretösszeg kimerülése esetén a pályázatok befogadását a Polgármester felfüggeszti, melyről értesíti az érintett lakástulajdonosokat, lakóközösségeket. A pályázatokat a következő évben ismételten be lehet nyújtani. V. A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye: A pályázatot az ÖTM által a minisztériumi kiírás Pályázati útmutatójában meghatározott formanyomtatványok, műszaki dokumentumok, és egyéb mellékletek csatolásával az ott megjelölt kötelező tartalommal kell összeállítani. Formanyomtatványok: I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) Adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról (2. számú melléklet) Nyílászárók felmérési adatlapja (2/A. számú melléklet) Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet) A lakóközösség határozata (4. számú melléklet) A pályázat tartalomjegyzéke (5. számú melléklet) Műszaki dokumentumok: 1. A felújítás, korszerűsítés tételes költségvetése, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz 2. Energia-megtakarítást célzó felújítási koncepcióterv, ezen belül a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai számítások, valamint a hőfogyasztás szolgáltatójának igazolása a mért értékről (11. sz. melléklet) 3. A pályázattal érintett épület vagy épületrész felmérési tervrajzai vagy eredeti tervei (eltérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai) a

4 dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles. Homlokzati felmérési rajzok helyett gépészeti felújításnál eredeti (régi) gépészeti tervek, metszetek és eltérő szintek gépészeti rajzai is elfogadhatók 4. A pályázattal érintett épület vagy épületrész építési engedélyezési tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles 5. A jogerős építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem építési engedélyköteles 6. Az épület állékonyságára vonatkozó statikai szakvélemény, mely a pályázat benyújtásától számított 2 évnél nem régebbi (10. sz. melléklet) 7. Homlokzat hőszigetelése esetén, a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a színdinamikai terv engedélyköteles-e. Amennyiben engedélyköteles, a jogerős engedélyezési terv és az engedélyezési határozat benyújtása a Támogatási szerződés megkötésének egyik feltétele. 8. Nyílászáró energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje esetén a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye is szükséges arra vonatkozóan, hogy az adott gázüzemű berendezés a megváltozott feltételek mellett is üzembiztos. 9. A területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság véleménye, amennyiben a Pályázati útmutató III. fejezetében foglalt előírásai szerint ennek beszerzése szükséges 10. A pályázattal érintett épület építési engedélyének másolata, vagy ha az nem fellelhető, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti épület építési engedélye július 01. előtti Mellékletek: 11. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (kétlépcsős pályázat esetén az önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában, melyet igazolni szükséges). 12. Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat 13. Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét 14. A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés tartalmát szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, amennyiben a pályázó önerejét részben vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO cég)

5 15. Homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok A pályázati díj befizetését igazoló csekk, vagy banki igazolás hiteles másolata. Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: Az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázat Pályázati felhívása, a Pályázati útmutatója és mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu), és az ÉMI Kht. Internetes honlapjáról (www.emi.hu) tölthető le. Információszerzés és közlés: A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat: ÉMI Kht., Budapest, XI. Diószegi út 37. telefon: +36 (1) , fax: +36 (1) , A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. A pályázatot 1 eredeti és 6 másolati példányban a Tapolcai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodáján (I. emelet iroda) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) VI. A pályázatok elbírálása: Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon belül hiánypótlási kötelezettséget kell előírni. Hiánypótlásra a felszólító levél kézhezvételét követően 15 napon belül kell, hogy sor kerüljön. A pályázatok értékelését és előkészítését az alábbi összetételű munkacsoport végzi: a) a Pénzügyi Iroda és a Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda feladatkörébe tartozó ügyek intézésének felügyeletével megbízott alpolgármester, aki egyben a munkacsoport elnöke; b) a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke; c) a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodájának vezetője, d) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetője, e) a pályázó társasház közös képviselője. A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint felel jelen van, javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A munkacsoport a hiánytalan tartalommal benyújtott pályázatokat benyújtásuktól számított 30 napon belül értékeli, jegyzőkönyvet készít, majd javaslatát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé terjeszti. A támogatás mértékéről a Képviselő-testület dönt. Nyertes pályázat esetén a készpénzben vállalt saját erő és az önkormányzati

6 támogatás összegét elkülönített számlán kell kezelni. VI. A felújítások műszaki ellenőrzése és fedezete: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIII. törvény hatálya alá tartozó felújítási munkát a pályázó köteles nyilvánosan meghirdetni. A kiviteli szerződésnek a támogatási szerződéssel való összhangjáért a pályázó felel. A felújítás szakszerű elvégzése érdekében pályázó köteles gondoskodni a munkák műszaki ellenőrzéséről. Ennek költségei a beruházási költségek részét képezik. Az önkormányzati és az állami támogatás kifizetésére, utólag, a műszaki ellenőr által jóváhagyott számla alapján közvetlenül a kivitelező részére történő átutalással kerül sor. Tapolca, augusztus 27. Ács János polgármester

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2..

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2009. (VIII.28.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 25/2008.(IX.29.),

Részletesebben

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése.

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2005.(IV.11.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. október 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. október 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. október 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása.

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása. MÁSOLAT Vác Város Önkormányzat 9/2009 (III.30.) számú rendelete a többlakásos lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati támogatási feltételeiről Vác Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Mórahalom város Képviselő-testülete 10/2002. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mórahalom város

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának

Részletesebben