PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre"

Átírás

1 AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, április

2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Ajka Város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: GVB) a lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról szóló 9/2008.(III.31.) rendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbi pályázatot teszi közzé: I. A támogatás célja A támogatás célja a lakóépületek felújítási munkáinak támogatása. II. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be a társasházak, lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók), Ajka város közigazgatási területén épült, legalább 10 lakást tartalmazó önálló helyrajzi számon fekvő lakóépületek felújítására. III. Támogatható tevékenységek köre 1. A pályázattal elnyerhető támogatás alapvető rendeltetése, hogy önkormányzati támogatás biztosításával megteremthetőek legyenek azok az anyagi feltételek, melyek lehetőséget biztosítanak olyan létesítmények, illetve épületek felújításainak elvégzésére, melyek kiemelten szolgálják a közösségi érdekek érvényesülését, elősegítik a városkép megújulását. 2. A fentiek alapján pályázati támogatás az alábbi felújítási feladatok elvégzésére igényelhető: 1. Homlokzatok utólagos hőszigetelése 2. Födémek utólagos hőszigetelése 3. Egyéb felújítások: a. Épület homlokzatok, homlokzati burkolatok, homlokzati szerkezeti elemek javítása, készítése, felújítása, cseréje b. Nyílászárók-, illetve portálszerkezetek javítása, készítése, felújítása, cseréje 3. A pályázat által biztosított önkormányzati támogatás olyan kivitelezési munkák elvégzéséhez igényelhető, mellyel a lakóépületek homlokzati megjelenése, hőtechnikai adottsága, a tető-, illetve födémszerkezet állaga illetve a városkép jelentősen javul. Belső átalakítások, felújítások elvégzéséhez támogatás nem igényelhető. 4. Amennyiben a pályázat valamely lakóépület homlokzati megjelenésének változtatásával jár, a felújítási munka csak a városi főépítész előzetes állásfoglalása alapján támogatható, és kezdhető meg. Az állásfoglalás kiadásához a városi főépítésszel egyeztetett mellékletek (színterv, homlokzati terv stb.) benyújtására lehet szükség. 5. A 2.3.b. pont elvégzésére önállóan pályázat nem nyújtható be. 2.

3 6. Nem támogatható az a pályázat melyet olyan lakóépület vagy épületrész felújítására, korszerűsítésére nyújtottak be, ahol korábban engedély, vagy egyéb hozzájárulás nélkül, az egységes homlokzati megjelenést hátrányosan befolyásoló, a városképet esztétikailag rontó kivitelezési munka (pl. utólagos erkélybeépítés) készült, az eltérő állapot megszüntetéséig. (2. sz. melléklet Tulajdonosi nyilatkozat) IV. A pályázat tárgya Pályázat csak önálló hrsz-on fekvő épület esetében nyújtható be. A szabályozás alól a városi főépítész hozzájárulásával, egyedi elbírálás alapján lehet eltérni, ha az igényelt feladat elvégzése a városképet, az egységes homlokzat megjelenést hátrányosan nem befolyásolja. Önkormányzati támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett felújítási munkák elvégzésére nem igényelhető. A felújítás akkor minősül megkezdettnek, ha a műszaki tartalom teljesítéséhez kapcsolódó szerződés, vagy megrendelés dátuma, vagy a pályázat teljesítésével összefüggésben keletkezett számlán a teljesítés napja, jelen pályázati útmutatóban meghatározott benyújtási határidőt megelőző keltezésű. Elszámolható viszont a pályázat benyújtását megelőzően 1 éven belüli, a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői költség. V. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége. A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, legalább középfokú, szakirányú építőipari (magasépítő) végzettséggel rendelkező szakembert köteles kijelölni, aki részt vesz az előkészítésben, folyamatosan ellenőrzi a beruházás megvalósulását, a műszaki és minőségi követelmények betartását, a hatósági engedélyek beszerzését, kapcsolatot tart a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott ügyintézőjével. 1. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: a) támogatott program lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek: a felelős szakember, kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségei; b) a pályázat tervezési költségei: tervdokumentáció elkészítése, beszerzése, engedélyezési illetve kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek; c) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi; d) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei; e) a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos költségeket; f) a felsorolt költségek általános forgalmi adója 3.

4 A kapcsolódó költségek együttes összege nem haladhatja meg a támogatott bruttó kivitelezési költség 10 %-át. A fent megszabott mértéken felüli költségek támogatásból nem fedezhető költségeknek minősülnek, és a pályázónak saját forrásaiból kell fedeznie. 2. Támogatásból nem fedezhető költségek: A pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, az V. 1. pontban felsoroltakkal nem azonosítható ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei (pl. a pályázat sokszorosításának költségei, postaköltség, stb.). A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a kapcsolódó költségeket is csökkenteni kell. Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó felújítási munkához önkormányzati támogatás nem igényelhető. A nem támogatható műszaki tartalomra vonatkozó feladatrészeket a pályázók a benyújtandó pályázati anyagban lehetőleg ne szerepeltessék. 1. A támogatás formája: VI. A pályázattal elnyerhető támogatás A pályázaton igényelhető felújítási munkák elvégzéséhez vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényelhető. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. 2. A támogatás mértéke: a) III.2.1. és III.2.2. pontban meghatározott feladatok esetében igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 40 %-a, de az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a lakásonkénti Ft átlagértéket. Az egy lakásra eső Ft átlagérték azt jelenti, hogy a kért támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával, nem haladhatja meg az Ft-ot. b) III.2.3. pontban meghatározott feladatok esetében igényelhető önkormányzati támogatás általános mértéke, a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 25 %-a, de maximum Ft. c) III.2.3. pontban meghatározott feladatok esetében igényelhető kiemelt önkormányzati támogatás mértéke, a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 50 %-a, de maximum Ft. 4.

5 A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 9/2008.(III.31.) rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a városképi szempontokat szem előtt tartva, kiemelt támogatási célnak az alábbi lakóépületeken tervezett felújítási munkákat minősíti: - Szabadság tér 4/A. és 4/B. - Móra F Frankel L. u Móra F. u Szabadság tér Fő u Deák F. u és Deák F. u Május 1 tér. 1. Petőfi u Pályázatot kizárólag a 2.a) - 2.b) - 2.c) pontoknál meghatározott támogatási célcsoportok közül egy célcsoportra vonatkozóan lehet benyújtani. Amennyiben a pályázó jelen pályázaton kívül, a pályázat műszaki tartalmát érintő feladatra vonatkozóan, egyéb központi pályázaton is indul, figyelemmel kell lenni arra az önkormányzati támogatási korlátra, hogy az önkormányzati támogatás és a központi pályázatok által biztosított támogatás mértéke együttesen nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 75 %-át, és a lakásonkénti Ft átlagértéket. Amennyiben a pályázó a felsorolt feltételek szerinti támogatási mértéket túllépi, köteles az önkormányzati támogatás arányos részéről lemondani. A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt. VII. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 1. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani: 1. Adatlap (1. sz. melléklet). 2. Tételes költségvetés/árajánlat, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. 3. A tervezett korszerűsítés előtti állapotot jól szemléltető színes fényképek. 4. Főépítész állásfoglalása, amennyiben a pályázati program megvalósítása a homlokzati megjelenés változtatásával jár. 5. A jogerős hatósági engedély másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a tervezett felújítás engedélyköteles, ellenkező esetben nyilatkozat arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem engedélyköteles (a jogerős engedély csatolása a támogatási szerződés megkötésének feltétele). 6. A pályázattal érintett épület vagy épületrész engedélyezési tervdokumentációja, ha a felújítás engedélyköteles. 7. A pályázott feladat jellegétől függően csatolni kell az illetékes szakhatóságok, vagy közüzemi szolgáltatók nyilatkozatát. 8. Hőszigeteléssel kapcsolatos feladatoknál minden esetben szükség van a tűzoltóság nyilatkozatára/szakvéleményére. 5.

6 2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: A pályázat kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatóak. Változtatás esetén a pályázat elutasításra kerül. 3. Benyújtás helye és formája: A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban a VII. 1. pontnak megfelelően sorba rendezve személyesen kell benyújtani a következő címre: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városgazdálkodási Iroda 8400 Ajka, Szabadság tér 12. V. emelet 4. A pályázat benyújtás határideje: május 31. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. 5. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: A Pályázati útmutató és mellékletei Ajka város honlapjáról (www.ajka.hu) letölthetőek. VIII. Eljárásrend A pályázatkezelési feladatokat az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodája látja el. 1. A pályázó és a pályázat jogosultsága: A pályázó jogosultsága: A pályázatban nem vehet részt az a pályázó: a) Amely a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik. b) Amely magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik. A pályázat jogosultsága: a) A pályázattal érintett műszaki tartalomnak a Pályázati útmutató III. fejezetében meghatározott tartalommal azonosíthatónak kell lennie, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek eleget kell tennie. b) A pályázattal érintett épületnek nem lehet állékonysági problémája. c) Amennyiben a pályázati program megvalósítása a homlokzati megjelenés változtatásával jár, a felújítás csak a városi főépítész állásfoglalása alapján támogatható. d) Amennyiben a pályázat a benyújtás előtt megkezdett felújításra vonatkozik. 6.

7 e) Amennyiben a pályázat olyan korszerűsítésre, felújításra vonatkozik, amely nem felel meg a vonatkozó ágazati előírásoknak, szabványoknak, jogszabályoknak. f) Amennyiben a kivitelezés nem a benyújtott, illetve módosított költségvetésnek megfelelően készült. g) Amennyiben a pályázó a kivitelezés kezdéséig nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel. Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, az a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi. 2. Hiánypótlás: Amennyiben a pályázat a VII. fejezet 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, úgy a pályázatkezelő a pályázót 5 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt dokumentum egyszeri alkalommal pótolható. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok átadásra kerülnek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi. 3. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus: a) A pályázatokat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőt követő 60 napon belül bírálja el. b) A döntéséről a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázókat. c) A támogatást elnyert pályázó jogi képviselőjével Ajka város Önkormányzata nevében, a pozitív támogatói döntést követő 45 napon belül, a polgármester a 3. sz. melléklet szerint támogatási szerződést köt, melyben szabályozza a támogatási feltételeket. 4. Az elbírálás szempontrendszere: A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást. A tervezett előirányzati keretet meghaladó mértékű pályázat beérkezése esetén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az alábbi szempontok alapján a pályázatokat rangsorolhatja: a) Kiemelten támogatott lakóépület pályázata /VI.2. pont szerint/ b) Korábbi pályázat alapján támogatott lakóépület /előnyt élvezhet a még nem támogatott/ c) Az épület életkora /előnyt élvezhet a korábbi építésű épület/ d) A pályázatban megjelölt támogatási igény, a VI.2. pontban meghatározott maximális támogatási értéknél alacsonyabb önkormányzati támogatás igénybevételére irányul. e) Kizárólag a födém utólagos hőszigetelésére vonatkozó pályázat esetén, előnyben részesíthető az a pályázat, amelynél a pályázó már jelen pályázat keretében, II. kivitelezési ütemként (legkésőbb október 15-i megvalósítási határidővel) vállalja a pályázat tárgyát képező lakóépület homlokzatának utólagos hőszigetelését is. Ilyen pályázat esetében az önkormányzati döntés a pályázat egészére vonatkozik, és a támogatás igénybevételére is két ütemben van lehetőség a ténylegesen megvalósult pályázati ütemeknek megfelelően. 7.

8 5. A támogatás általános feltételei: A támogatásban részesített beruházás műszaki tartalma a megvalósítás során a pályázathoz képest csak indokolt esetben, és csak a pályázat kezelő előzetes engedélyével módosítható. A műszaki tartalom módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie, dokumentumokkal alátámasztva a módosítás okait. Amennyiben a pályázó a támogató engedélye nélkül tér el a pályázatában közölt műszaki tartalomtól, úgy a polgármester dönthet a támogatás csökkentéséről, teljes visszavonásáról, illetve a már folyósított támogatás visszafizetéséről. Az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni. IX. A beruházás megkezdése, finanszírozása és ellenőrzése 1. Beruházás finanszírozása: Az önkormányzati támogatás igénybevétele utófinanszírozással történik. A pályázott program műszaki tartalmával kapcsolatos kifizetéseket minden esetben a Kedvezményezett teljesíti. A Kedvezményezett a pályázott program tervezett befejezési határidejét követő 90 napon belül köteles a Támogató részére összefoglaló beszámolót készíteni. A beszámoló egyben az önkormányzati támogatás igénybevételének alapdokumentuma, mely bemutatja a megvalósított program műszaki tartalmát, a ténylegesen kifizetett ráfordításnak megfelelő költségeket, és a támogatási aránynak megfelelően jelzi az igényelt támogatás mértékét. A beszámolóban fel kell tüntetni a megvalósult beruházás szerződésenkénti pénzügyi teljesülését, és csatolni kell felsorolt kifizetésekhez kapcsolódó szerződések, számlák, kifizetési bizonylatok hitelesített másolati példányát. A támogatásfolyósítás feltétele, hogy a támogatott a hatósági engedélyhez kötött kivitelezési tevékenység esetén, bemutassa a támogatással megvalósult pályázati programhoz kapcsolódó érvényes hatósági engedélyeket. Hatósági engedélyhez nem kötött felújítás esetén csatolni szükséges a támogatás igénybevételéhez azon közüzemi szolgáltatók, szakhatóságok nyilatkozatait, melyek véleményét a benyújtott pályázathoz mellékelni kellett. A nyilatkozatban igazolni kell, hogy az elkészült kivitelezés az előzetes nyilatkozatnak, állásfoglalásnak megfelelően készült el. A támogatás igénybevételéhez csatolni kell a támogatott program lebonyolításáért felelős szakember 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan: - hogy a megvalósított műszaki tartalom megegyezik a pályázott műszaki tartalommal; - hogy az elkészített kivitelezési tevékenység megfelel a vonatkozó jogszabályi, általános érvényű és eseti előírásoknak, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági követelményeknek; - és ha a kivitelezési tevékenység végzésére hatósági vagy szolgáltatói engedély, illetve hozzájárulás alapján került sor, a munka megfelel az engedélyben foglaltaknak, az engedélyezési, illetve kiviteli tervnek, műszaki leírásnak. A pályázat kezelő a teljesítés ellenőrzését, a hiánytalanul becsatolt dokumentumok elfogadását követő 90 napon belül a támogatást átutalja a Kedvezményezett számlájára. 2. Előleg igénylésének lehetősége: Az önkormányzati támogatás előleg formájában történő biztosítására nincs lehetőség. 8.

9 3. Helyszíni ellenőrzés: A pályázat kezelője a pályázat benyújtását követően jogosult helyszíni ellenőrzés lefolytatására, mely során ellenőrzi a döntés előkészítő szakaszban a pályázatban közölt információk helytállóságát, a projekt megalapozottságát, a pályázat alapján támogatott program megvalósulásának szabályszerűségét, a vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását. A helyszíni ellenőrzés kiterjedhet minden vonatkozó dokumentum megvizsgálására, illetve azokról való másolat készíttetésére X. A pályázati útmutató mellékletei Tartalomjegyzék 1. számú melléklet Adatlap 2. számú melléklet Tulajdonosi nyilatkozat 3. számú melléklet Támogatási szerződés minta 4. számú melléklet Lebonyolításért felelős szakember nyilatkozata minta 9.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014.

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben