PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja"

Átírás

1 AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján A pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Ajka, január

2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Ajka Város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: GVB) a lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról szóló 9/2008.(III.31.) rendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbi pályázatot teszi közzé: I. A támogatás célja A támogatás célja a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházásainak támogatása. A pályázat szempontjából hagyományos technológiával épített lakóépületnek tekintendő a falazott építési technológiával épített lakóépület. II. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik felújítására (a továbbiakban: pályázók), amennyiben a pályázat tárgyát képező épületegység minimum 4 db lakásból álló önálló lakóépület, vagy dilatációs hézaggal elválasztott önállóan funkcionáló lakóépület egység, mely Ajka város közigazgatási területén helyezkedik el. III. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében minden olyan, az alábbiakban felsorolt beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A pályázatban támogatás az alábbi munkálatokra igényelhető: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje: a) Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban, ha a III. 1. a) pontban leírt munkákat a pályázó már elvégezte, vagy jelen pályázat keretében végzi el, vagy a lakások nyílászárói kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat. A pályázat keretében a redőnyök felszerelése, cseréje nem támogatható. 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése: a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. b) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében. 2.

3 c) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) vagy külső térrel érintkezik. A fenti III. 1. és III. 2. pontokban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a beruházással érintett ingatlan legalább épületszintű fűtésszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretében ezt el fogják végezni. 3. Fűtéskorszerűsítés (ideértve a szabályozott fűtési rendszert és lakásonkénti hőmennyiségmérők felszerelését) és használati melegvíz ellátás korszerűsítése Általános feltételek: Amennyiben a pályázat műszaki tartalma a Pályázati útmutató III. fejezet 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, pontokban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság véleményének beszerzése szükséges. Jelen fejezetben felsorolt munkálatok bármelyikére csak abban az esetben lehet pályázni, ha a III. 1. a) pontban meghatározott nyílászáró csere, és a III. 2. a) pontban megfogalmazott homlokzati hőszigetelési munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy jelen pályázat keretében kívánja elvégezni. Mentesül a pályázó ezen pályázati kötelezettség alól, ha az adott pontok esetében az épületszerkezetek kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat. Tulajdonosi nyilatkozat hiányában nem támogatható az olyan épület felújítása, korszerűsítése, ahol korábban az egységes homlokzati megjelenést befolyásoló kivitelezési munka (pl. utólagos erkély beépítés) készült. Az eltérő állapot megszüntetésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozatot (3. sz. melléklet) a pályázathoz mellékelni kell, és a megszűntetésről az önkormányzati támogatás igénylésének benyújtásáig gondoskodni kell. Amennyiben a pályázat valamely lakóépület homlokzati megjelenésének változtatásával jár, a felújítási munka csak a városi főépítész előzetes állásfoglalása alapján támogatható, és kezdhető meg. Az állásfoglalás kiadásához a városi főépítésszel egyeztetett mellékletek (színterv, homlokzati terv stb.) benyújtására lehet szükség. Az egyes határoló-szerkezetek hőátbocsátási tényező értékének meghatározásakor az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó követelményértékeit be kell tartani. 1. A pályázat tárgya: IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja - Pályázat a III. fejezet 1. pontok vonatkozásában önálló hrsz-on fekvő épület, vagy dilatációval határolt épületrész esetében nyújtható be. - Pályázat a III. fejezet 2. pont vonatkozásában csak az önálló hrsz-on fekvő épület esetében nyújtható be. Ezen szabályozás alól csak a városi főépítész hozzájárulásával, egyedi elbírálás alapján lehet eltérni. - A fenti két pontban meghatározott épületegységek közül a pályázat teljes műszaki tartalmát arra az épületegységre vonatkozóan kell elkészíteni, mely a tervezett feladatok közül a nagyobb egységet határozza meg. 3.

4 - Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni. - Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik. 2. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat kétlépcsős. Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását. Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából eljáró pályázat kezelő szervezet felé. Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé. Egylépcsős a pályázat társasházak/lakásszövetkezetek esetében, ha az önkormányzat nem ír ki pályázatot, mert nem tudja, vagy nem kívánja támogatni a felújítást; az önkormányzat ír ki pályázatot, de mindegyiket nem tudja támogatni; az önkormányzat ír ki pályázatot, de a társasház vagy lakásszövetkezet nem kíván részt venni az önkormányzat által kiírt pályázaton, és vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását. V. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége. A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését), és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal részéről a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott ügyintézőjével. 4.

5 1. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet. A beruházás megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló jogszabályok szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. Az eredeti állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány kiállításának költsége Ft/db összeghatárig elszámolható. 2. Támogatásból nem fedezhető költségek: Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A beruházási költségekben nem vehetők figyelembe az olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó-megtakarítást (pl. épületszerkezeti átalakítások, belső nyílászárók cseréje, belső felújítások, szúnyoghálók, járólapozás, tetőcsere, tetőfedőanyagok költsége, beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés, szigeteletlen lábazat festése, felújítása stb.). Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. tulajdoni lap, postaköltségek, engedélyezéssel kapcsolatos költségek, díjak stb.), a szakértői, kapcsolattartói díj, tervezési díj, a pályázat lebonyolítási költségei, statikai vizsgálat költségei, a műszaki ellenőrzési, közbeszerzési költségek, díjak. A pályázathoz csatolt árajánlatnak megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott költségek besorolását meg lehessen állapítani (egyes tételek pontos megnevezése, tételenkénti árak, nettó ár, bruttó ár, kedvezmények tételenkénti feltüntetése). Nem számolhatók el az ugyanazon épületben lévő, nem lakáscélú, illetve önkormányzati tulajdonban lévő önálló albetétek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének költségei. Nem elszámolhatóak azok a költségek sem, melyek a pályázat benyújtásának időpontja előtt keletkeztek, mivel megkezdett beruházás nem támogatható. Nem lakáscélú albetét: A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az az albetét, és a közös tulajdoni hányadból ezen albetétet megillető arányos rész, mely az ingatlannyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok). Lakáscélú albetét: A pályázat szempontjából lakáscélúnak minősülnek az ingatlannyilvántartásban ugyan nem lakásként nyilvántartott, de közvetlenül valamelyik lakáshoz kapcsolódó és az adott lakástulajdonos(ok) kizárólagos tulajdonában vagy használatában lévő tárolóként és garázsként nyilvántartott albetétek is, függetlenül azok aktuális hasznosításától. 5.

6 3. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások: Pályázatot benyújtani a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból hatékonyabb állapotot eredményező korszerűsítés céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, pontosabban a támogatási összeg meghatározása a felújítás előtti lakott alapterület alapján történik). A beruházás költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, megfelelnek a költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. 1. Támogatás formája: VI. A pályázattal elnyerhető támogatás A pályázaton, a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházásaihoz vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényelhető. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. 2. Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás mértéke: Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 35 %-a, de lakásonként legfeljebb Ft lehet. (Az egy lakásra eső Ft átlagérték azt jelenti, hogy a kért önkormányzati támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával, nem haladhatja meg az Ft-ot.) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) keretében meghirdette a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások támogatására vonatkozó pályázatát. A központi támogatási rendszer többszintű, mely egyrészt egy alaptámogatási rendszerből, és egy ún. klímabónusz kiegészítő támogatási rendszerből áll. A rendszer lényege, hogy komplex jellegű felújítások megvalósítására ösztönözzön, amelynek megvalósulása esetén a pályázók rendelkezésére áll a klímabónusz kiegészítő támogatás is. Az alaptámogatási rendszer keretében biztosított vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségek 30 %-a, míg a kiegészítő támogatással további % támogatás realizálható. A helyi és központi támogatások együttes igénybevételével a tervezett programok kedvező 6.

7 feltételek, és támogatási arányok mellett megvalósíthatóak. A központi pályázat dokumentumai a Internetes honlapról letölthető. Fontos figyelemmel lenni a 9/2008. (III.31.) Ökr. rendelet azon előírására, mely az önkormányzati és a központi támogatás mértékét 75 %-ban maximalizálja. Tehát ennek a támogatási korlátnak az átlépése esetén a központi támogatási mérték növekedése, a helyi támogatás mértéket csökkenti. A központi pályázat benyújtása a pályázati kiírás meghirdetésétől október 30-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges. VII. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 1. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani: 1. Adatlap (1. sz. melléklet). 2. Tételes költségvetés/árajánlat, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. 3. A tervezett korszerűsítés előtti állapotot jól szemléltető színes fényképek. 4. Tervezői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat részét képező tervezett műszaki tartalom kielégíti az érvényben lévő jogszabályi, hatósági, technológiai előírásokat, hőtechnikai követelményeket. A tervezői nyilatkozatnak külön ki kell térnie arra is, hogy a pályázat tárgyát képező épület legalább épületszintű fűtésszabályozása illetve hőmennyiségmérése megoldott-e, valamint ha a pályázat nyílászárók cseréjére is vonatkozik, nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. 5. Főépítész nyilatkozata, amennyiben a pályázati program megvalósítása a homlokzati megjelenés változtatásával jár. 6. Tűzoltóság nyilatkozata, amennyiben a pályázat műszaki tartalma érinti a lépcsőházi nyílászárók cseréjét, vagy az épület utólagos hőszigetelésére vonatkozik. 7. PRIMER Kft. nyilatkozata, amennyiben a tervezett felújítás a távfűtési rendszer korszerűsítését érinti. 8. A pályázati önrész kiváltására vonatkozó egyéni kérelem (2. sz. melléklet). 9. Tulajdonosi nyilatkozat az egységes homlokzati megjelenést, vagy a városképet esztétikailag rontó eltérésekről, a megszüntetési kötelezettségről (3. sz. melléklet). 10. A jogerős hatósági engedély másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a tervezett felújítás engedélyköteles, ellenkező esetben nyilatkozat arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem engedélyköteles (a jogerős engedély csatolása a támogatási szerződés megkötésének feltétele). 11. A pályázattal érintett épület vagy épületrész bejelentési illetve engedélyezési tervdokumentációja, ha a felújítás engedélyköteles. 12. A pályázattal érintett épület vagy épületrész eredeti, vagy felmérési tervrajzai (eltérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai) a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem engedélyköteles. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a 8. pontban jelzett önrész kiváltására vonatkozó egyéni kérelmek kitöltésére, a jogosultság megállapítására különös gondot fordítsanak, mert a kérelem esetleges elutasítása a pályázati önrész hiányát okozza, ami a teljes pályázat kizárását eredményezi. A jogosultság megállapítása a 9/2008.(III.31.) Ök. rendelet ai alapján történik. Az önkormányzat vonatkozó rendelete Ajka város honlapján megtekinthető. 7.

8 2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: A pályázat kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatóak, kivéve, ha egy adott helyen erre külön lehetőség van megjelölve. Változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség elutasításra kerül. Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát pályázó képviseletére felhatalmazott személy és/vagy a szakértő-kapcsolattartó lássa el aláírásával az oldal alján! 3. Benyújtás helye és formája: A teljes pályázati dokumentációt 2 eredeti példányban, összetűzés, bekötés nélkül, a VII. 1. pontnak megfelelően sorba rendezve (előlap a tartalomjegyzék), 1-1 hajtogatós dossziéba helyezve, személyesen kell benyújtani a következő címre: Polgármesteri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Iroda 8400 Ajka, Szabadság tér 12. V. emelet 4. A pályázat benyújtás határideje: április 30. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. 5. Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: A Pályázati útmutató és mellékletei Ajka város Internetes honlapjáról (www.ajka.hu) letölthetőek. VIII. Eljárásrend A pályázatkezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodája látja el. 1. A pályázó és a pályázat jogosultsága: I. A pályázó jogosultsága: A pályázatban nem vehet részt az a pályázó: a) Amely a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik. b) Amely magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik. 8.

9 II. A pályázat jogosultsága: Nem támogatható az a pályázat: a) amelynek a műszaki tartalma nem azonosítható a Pályázati útmutató III. fejezetében meghatározott tartalommal, illetve nem tesz eleget az ott meghatározott feltételeknek; b) amely nem a Pályázati útmutató IV. fejezetében meghatározott épületegységre vonatkozik; c) amely pályázat nem hagyományos építési technológiával épült lakóépületre vonatkozik; d) amely a pályázat benyújtása előtt megkezdett felújításra vonatkozik; e) amely épületnek állékonysági problémája van; f) amely pályázati program megvalósítása során a pályázó nem egyeztetett, vagy figyelmen kívül hagyta a városi főépítész, vagy az engedélyező hatóság, szakhatóság, szolgáltató által meghatározott követelményeket, előírásokat; g) amely olyan korszerűsítésre, felújításra vonatkozik, amely nem felel meg a vonatkozó ágazati előírásoknak, szabványoknak, jogszabályoknak; h) amely nem a pályázatban benyújtott költségvetésnek megfelelően készült; i) amelyhez a pályázó legkésőbb a kivitelezés kezdéséig nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel; j) amely olyan épület vagy épületrész felújítására, korszerűsítésére vonatkozik, ahol korábban engedély, vagy egyéb hozzájárulás nélkül, az egységes homlokzati megjelenést hátrányosan befolyásoló, a városképet esztétikailag rontó kivitelezési munka (pl. utólagos erkélybeépítés) készült, az eltérő állapot megszüntetéséig. Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, az a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi. 2. Hiánypótlás: Amennyiben a pályázat a VII. fejezet 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, úgy a Polgármesteri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodája a pályázót 5 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt dokumentum egyszeri alkalommal pótolható. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok átadásra kerülnek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi. 3. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus: a) A támogatás odaítéléséről a GVB dönt. b) A döntéséről a pályázat kezelője a bizottsági határozat átadásával tájékoztatja a pályázókat. c) A támogatást elnyert pályázóval Ajka város Önkormányzata nevében, a pozitív támogatói döntést követő 45 napon belül, a polgármester támogatási szerződést köt. 9.

10 4. Az elbírálás szempontrendszere: A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást. A tervezett előirányzati keretet meghaladó mértékű pályázat beérkezése esetén a GVB a pályázatokat az alábbi szempontok alapján rangsorolhatja: a) az épület életkora /előnyt élvez a korábbi építésű lakóépület b) a pályázattal érintett lakások száma /előnyt élvez a nagyobb lakásszámú lakóépület c) a beruházás gazdaságossága / megtérülési idő d) az a pályázat, amely az épület minél komplexebb felújítását célozza meg, illetve nem csak dilatációs egységre vonatkozik a pályázat e) korábbi pályázattal az épület nyert-e támogatást /előnyt élvez a még nem támogatott lakóépület/ A városképi megjelenést jelentősen befolyásoló pályázatok esetében (pl. sorházas jellegű beépítés) a GVB, a városi főépítészi állásfoglalást, a benyújtott egyéb pályázatokat, valamint a már elkészült felújítási feladatokat is figyelembe véve dönt a beérkezett pályázati igény támogatásáról. 5. A támogatás általános feltételei: A beruházásnak a megkötésre kerülő Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően kell valósulnia. A támogatásban részesített beruházás műszaki tartalma a megvalósítás során a pályázathoz képest csak indokolt esetben, és csak a pályázat kezelő előzetes engedélyével módosítható. A műszaki tartalom módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie, részletesen bemutatva és dokumentumokkal alátámasztva a módosítás okait és tartalmát. Amennyiben a pályázó a támogató engedélye nélkül tér el a pályázatában közölt műszaki tartalomtól, úgy a polgármester dönthet a támogatás csökkentéséről, teljes visszavonásáról, illetve a már folyósított támogatás visszafizetéséről. A támogatást a pályázat önkormányzathoz történő benyújtását megelőzően megkezdett projektre, illetve állékonysági problémával rendelkező épülethez nem lehet igényelni. A beruházás megkezdése időpontjának az építési naplóba történt a kivitelezés megkezdését rögzítő bejegyzés első időpontját kell tekinteni. Az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni. IX. A beruházás megkezdése, finanszírozása és ellenőrzése 1. Beruházás megkezdése: A beruházás kezdéséről a pályázat kezelőjét értesíteni kell. 2. Beruházás finanszírozása: Az önkormányzati támogatás igénybevétele utófinanszírozással történik. A pályázott program műszaki tartalmával kapcsolatos kifizetéseket minden esetben a Kedvezményezett teljesíti. 10.

11 A Kedvezményezett a pályázott program tervezett befejezési határidejét követő 90 napon belül köteles a Támogató részére összefoglaló beszámolót készíteni. A beszámoló egyben az önkormányzati támogatás igénybevételének alapdokumentuma, mely bemutatja a megvalósított program műszaki tartalmát, a ténylegesen kifizetett ráfordításnak megfelelő költségeket, és a támogatási aránynak megfelelően jelzi az igényelt támogatás mértékét. A beszámolóban fel kell tüntetni a megvalósult beruházás szerződésenkénti pénzügyi teljesülését, és csatolni kell felsorolt kifizetésekhez kapcsolódó szerződések, számlák, kifizetési bizonylatok hitelesített másolati példányát. A támogatásfolyósítás feltétele, hogy a támogatott a hatósági engedélyhez kötött kivitelezési tevékenység esetén, bemutassa a támogatással megvalósult pályázati programhoz kapcsolódó érvényes hatósági engedélyeket. Hatósági engedélyhez nem kötött felújítás esetén csatolni szükséges a támogatás igénybevételéhez azon közüzemi szolgáltatók, szakhatóságok nyilatkozatait, melyek véleményét a benyújtott pályázathoz mellékelni kellett. A nyilatkozatban igazolni kell, hogy az elkészült kivitelezés az előzetes nyilatkozatnak, állásfoglalásnak megfelelően készült el. A támogatás igénybevételéhez csatolni kell a támogatott program lebonyolításáért felelős szakember nyilatkozatát is arra vonatkozóan: - hogy a megvalósított műszaki tartalom megegyezik a pályázott műszaki tartalommal; - hogy az elkészített kivitelezési tevékenység megfelel a vonatkozó jogszabályi, általános érvényű és eseti előírásoknak, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági követelményeknek; - és ha a kivitelezési tevékenység végzésére hatósági vagy szolgáltatói engedély, illetve hozzájárulás alapján került sor, a munka megfelel az engedélyben foglaltaknak, az engedélyezési, illetve kiviteli tervnek, műszaki leírásnak. A Polgármesteri Hivatal szakirodája a tényleges teljesítés ellenőrzését, valamint a hiánytalanul becsatolt dokumentumok elfogadását követő 30 napon belül az önkormányzati támogatást átutalja a Kedvezményezett számlájára 3. Előleg igénylésének lehetősége: A pályázati konstrukció nem engedélyezi az önkormányzati támogatás előleg formájában történő biztosítását. 4. Helyszíni ellenőrzés: A pályázat kezelője, illetve az általa feljogosított szervezek a pályázat benyújtását követően jogosultak helyszíni ellenőrzés lefolytatására, mely során ellenőrzik a pályázatban közölt információk helytállóságát, a projekt megalapozottságát, a támogatott program megvalósulásának szabályszerűségét, a vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását. A helyszíni ellenőrzés kiterjedhet minden vonatkozó dokumentum megvizsgálására, illetve azokról való másolat készíttetésére. X. A pályázati útmutató mellékletei Tartalomjegyzék 1. számú melléklet Adatlap 2. számú melléklet A pályázati önrész kiváltására vonatkozó egyéni kérelem 3. számú melléklet Tulajdonosi nyilatkozat 11.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben