P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZİ KORSZERŐSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA címő PÁLYÁZATHOZ Budapest, augusztus 4.

2 Pályázati útmutató Tartalomjegyzéke I. A TÁMOGATÁS CÉLJA... 4 II. A PÁLYÁZÓK KÖRE... 4 III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje: Homlokzatok és födémek hıszigetelése: Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása: A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: Az épületek nyári hıvédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvetı szerkezetek beépítése: Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására:... 8 IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA A pályázat tárgya: A pályázat benyújtásának módja:... 9 V. A TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség: Támogatásból nem fedezhetı költségek: Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások: VI. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETİ TÁMOGATÁS Támogatás formája: Vissza nem térítendı állami támogatás mértéke: Az önrész összetétele: VII. A PÁLYÁZAT FELÉPÍTÉSE, BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A pályázat felépítése: A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

3 3. Pályázati díj: Benyújtás helye és formája: Benyújtás idıpontja, határideje: Pályázati anyagok beszerzésének lehetıségei: Információszerzés és közlés: VIII. ELJÁRÁSREND Regisztráció: A pályázat benyújtásának módja: A pályázó és a pályázat jogosultsága: Hiánypótlás: A pályázat befogadása: Döntés-elıkészítés, döntési és szerzıdéskötési mechanizmus: A Támogatás általános feltételei: A Támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumok: IX. A BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSE, FINANSZÍROZÁSA ÉS ELLENİRZÉSE Beruházás megkezdése: Beruházás befejezése: A támogatás pénzügyi elszámolása, a finanszírozás folyamata: Elıleg igénylésének lehetısége: Tájékoztató a helyszíni ellenırzésrıl: X. A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI

4 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ I. A támogatás célja Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve (a továbbiakban: jegyzıkönyv) végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. -a alapján a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem keretében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Magyar Állam nevében kiotói egységeket értékesíthet és vehet e törvény céljának hatékonyabb elérése céljából. A kiotói egységek átruházásából származó bevételt az elsı kötelezettségvállalási idıszakban az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelık általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelıen. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Állam által folytatott nemzetközi kibocsátás-kereskedelembıl származó, pénzügyileg teljesített ellenérték terhére, a KvVM Zöld Beruházási Rendszert mőködtet. Fentiek alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) mőködtetésének szabályait a KvVM 10/2009. (VII. 17.) utasítása határozza meg. Ezen utasítás hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium) és a Fejlesztési Igazgatóságra (a továbbiakban: FI) terjed ki. II. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményezı felújítására (a továbbiakban: pályázók). III. Támogatható tevékenységek köre A ZBR keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhetı, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követıen az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen.. A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményezı munkálatokra igényelhetı: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje: a) Az épület külsı nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. A 90%-os határ elhagyható, ha a tervezett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energiahatékonysági kategóriát. Ezzel egyidejőleg a cserélendı, felújítandó nyílászárók esetében a külsı árnyékoló 4

5 szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b) A lépcsıházak és az egyéb közös főtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külsı nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A lépcsıházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsıházak hı- és füstelvezetésének korszerősítését is el kell végezni. A fenti III. 1. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a III. 1. a) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévı hıtechnikai elıírásokat. A beépítésre kerülı nyílászárókra vonatkozóan az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) hıátbocsátási tényezıkre vonatkozó követelményértékeit be kell tartani. 2. Homlokzatok és födémek hıszigetelése: a) Az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hıszigetelése. c) Az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hı- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetıs szerkezető, vagy hıszigetelése és magastetı kialakítása, amennyiben a tervezett magastetı nem beépíthetı kialakítású, vagy az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hıszigetelése beépítetlen magastetı, illetve tetıfelépítmény esetében. d) Az elsı főtött lakószint alatti födém hıszigetelése, amennyiben az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) vagy külsı térrel (árkád) érintkezik. Az egyes határolószerkezetek hıátbocsátási tényezı értékének meghatározásakor az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hıátbocsátási tényezıkre vonatkozó követelményértékeit be kell tartani. A fenti III. 1. és III. 2. pontokban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a III. 3. b) 1. pontban leírt épületszintő főtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy a pályázat keretében ezt el fogják végezni. 3. Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása: a) Új szellızırendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi) hıvisszanyerıs szellızırendszer kiépítése, vagy a meglévı szellızı rendszerek légtechnikai és tőzbiztonsági elıírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerősítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben mőszakilag megoldható, a szellızıcsatorna tisztítását is kötelezıen el kell végezni. 5

6 b) Meglévı főtési rendszerek felújítása, korszerősítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képezı épületrész) hıfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 2. A lakások hıleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hıfogyasztásának mérésére, vagy az épület hıfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérıeszközök (hımennyiségmérık és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képezı főtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves főtési rendszer átalakítása a hıleadók elé beépített átkötı szakaszokkal, vagy az egycsöves főtési rendszer helyett új, kétcsöves főtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hıközpontok energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, hıszigetelése, cseréje. 6. Hıleadók energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, cseréje. A fenti III. 3. b) 1-6. pontjaihoz kapcsolódóan kötelezıen el kell végezni az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését. c) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, ha szükséges, a melegvíz- és cirkulációs vezetékek hıszigetelése, ezzel egyidejőleg kötelezıen elvégzendı az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetıvé tevı mérıórák felszerelése. e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsolóbiztosító-, fıelosztó berendezés korszerő berendezésekre történı cseréje, valamint a lakások mérıórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévı szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint. f) Az épület valamennyi felvonójának korszerősítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése. Amennyiben a pályázat mőszaki tartalma a Pályázati útmutató III. fejezet 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c és 3/f pontokban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóság véleményének beszerzése szükséges. 6

7 Nem támogatható a fenti III. 3. b), c), d) pontokban leírt, a távfőtımővek tulajdonában lévı berendezések korszerősítése, cseréje. 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése. b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése. c) Kapcsolt hı- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése. d) Biomassza (palett/faháncs kazánok, fagázosítással mőködı rendszerek, stb., különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése. e) Hıszivattyú telepítése. f) Geotermikus rendszerek telepítése. g) Épületbe integrált mikro szélerımő (áramtermelésre) telepítése. h) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése. A mőszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletben ( Az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterülető épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzésérıl ) foglaltak szerint kell vizsgálni. Megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az épülethez kötıdik, de a felhasználás egyértelmően az érintett lakásokra irányul. 5. Az épületek nyári hıvédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvetı szerkezetek beépítése: Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris terhelését megfelelı mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. A szerkezetek támogathatóságához az alábbi feltételek teljesítése és dokumentumok benyújtása szükséges: Árnyékoló szerkezetek esetén épületenergetikai szakértı által kiállított nyilatkozat arról, hogy a nyílászáró+árnyékoló együttes alkalmazása esetén a g-érték nem nagyobb, mint 30%. Szükséges továbbá egy olyan, indoklással ellátott nyilatkozat is, mely igazolja, hogy az árnyékoló a főtési idényben nem csökkenti a nyílászáró árnyékoló nélküli g-értékét. Árnyékvetı szerkezetek esetén épületenergetikai szakértı által végzett benapozás számítás, mely igazolja, hogy a nyári napforduló idején (jún. 21.) az árnyékvetıvel ellátandó nyílászárók középpontjai árnyékolt állapotban lesznek (maximum napi négy óra benapozás megengedett). Szükséges továbbá egy olyan benapozás számítás is, mely igazolja, hogy az árnyékvetı december 21- én nem csökkenti a benapozottságot. Gépi hőtés, klimatizálás nem támogatható. Külsı árnyékoló, árnyékvetı szerkezetek 7

8 beépítése általában építési engedélyköteles tevékenység! 6. Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására: Minden olyan megoldás támogatható, melynek kedvezı energetikai hatása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kimutatható és nyáron nem fokozza a túlmelegedést, azaz a lodzsa átszellızése biztosítva marad. A beüvegezett lodzsának főtetlennek kell maradni. A számításban az indirekt sugárzási nyereség meghatározása a következıképpen történhet: a) a 2. függelékben ismertetett számítás, vagy b) az MSZ-EN832 szerinti számítás, vagy c) a nemzetközi gyakorlatban elfogadott valamely szimulációs program segítségével. A számítást épületenergetikai szakértınek kell végezni és az eredményt át kell vezetni a KESZ_panel.xls felújított állapotra vonatkozó változatába az indirekt szoláris nyereség mezıbe. Szükséges továbbá egy épületenergetikai szakértı által kiállított nyilatkozat arról, hogy a nyári komfort szempontjából a megoldást megfelelınek ítéli. A fenti III. bekezdés 1-6. pontok alatt felsorolt, betővel jelölt alpontokban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni. IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja 1. A pályázat tárgya: A pályázat keretén belül támogatható az július 1. elıtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerősítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történı berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendı a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, elıregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. A 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendeletben nevesített pályázatok értékelésénél 21. (1) és (2) fejezetének elıírásait kell alkalmazni. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet. a) Amennyiben egyazon épületben lévı, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkezı szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkezı épületszekció kíván pályázni. b) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületbıl álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik. 8

9 c) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy évben egyszer nyerhet el támogatást. 2. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat lehet kétlépcsıs, vagy egylépcsıs: a) Kétlépcsıs a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja. Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezı energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közremőködés módját, eszközeit. Elsı lépcsıként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékő saját erıbıl történı finanszírozását. Az önkormányzati döntést követıen második lépcsıben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják a ZBR pályázati rendszerébe. b) Egylépcsıs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévı épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erıbıl történı finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a ZBR pályázati rendszerébe. Egylépcsıs a pályázat társasházak/lakásszövetkezetek esetében, ha az önkormányzat nem ír ki pályázatot, mert nem tudja, vagy nem kívánja támogatni a felújítást; az önkormányzat ír ki pályázatot, de mindegyiket nem tudja támogatni; (Ebben az esetben javasoljuk a pályázóknak, hogy a 4. sz. melléklet mindkét változata szerint hozzanak közgyőlési határozatot a vállalt saját erı mértékérıl.) az önkormányzat ír ki pályázatot, de a társasház vagy lakásszövetkezet nem kíván részt venni az önkormányzat által kiírt pályázaton, és vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erıbıl történı finanszírozását. A pályázat benyújtása elektronikus és postai úton történik. A pályázati adatlapokat a pályázó a és oldalakról tudja letölteni. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázó, a ügyfélkapu dokumentum feltöltı segítségével juttatja vissza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (KvVM-FI). (Csak az adatlap benyújtása és a KESZ_panel.xls benyújtása történik elektronikusan az egyéb benyújtandó dokumentumok postán). 9

10 A pályázat benyújtását végezheti a pályázó vagy a pályázó megbízottja (a megbízás tényét hitelesen, írásban igazolni kell), de a szerzıdést a pályázó személyesen írja alá, és a felelısség ıt terheli. V. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhetı költségek különbsége. A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelıs felsıfokú építıipari végzettséggel rendelkezı szakértıt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenırzi (így különösen a tervezést, elıkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás mőszaki és minıségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését) és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart a - minisztérium részérıl - a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott KvVM-FI Pályázati Koordinációs Irodával (PKI-val), vagy az egyéb közremőködı szakértıi szervezettel. 1. A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség: A beruházás költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, megfelelnek az elvárt minıséget nem sértı költséghatékonyság elvének és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló jogszabályok szerinti megfelelıségi igazolással rendelkezı anyagokat, termékeket lehet felhasználni. 2. Támogatásból nem fedezhetı költségek: Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, mint például az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozómegtakarítást. Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. energetikai szakértıi díj, tervezési költségek, szakvélemények költségei, tulajdoni lap, postaköltségek, stb.). Nem elszámolhatóak továbbá az ún. járulékos költségek, melyek alatt értendık a közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményezı, a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkák (szerkezetek le és visszaszerelése, az egységes megjelenítés érdekében történı munkák, pl.: mázolási munkák rácson, korláton). 10

11 Nem elszámolható költségek: a) az ugyanazon épületben lévı, nem lakáscélú önálló albetétek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének költségei; b) a lakások energia-megtakarítást nem eredményezı felújítási munkálatainak költségei; c) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei (pl. a pályázat sokszorosításának költségei, postaköltség); d) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek (pl. tanácsadó és hirdetmények díja); e) a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége; f) a távfőtımővek tulajdonában lévı berendezések korszerősítése, cseréje; A pályázathoz csatolt árajánlatnak megfelelıen részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott elszámolható költségek besorolását meg lehessen állapítani. Nem elszámolhatóak azok a költségek, melyek a pályázat benyújtása elıtt keletkeztek, mert megkezdett projekt nem támogatható. A támogatásból nem fedezhetı költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania. 3. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások: - pályázatot benyújtani a meglévı állapothoz képest energetikai szempontból hatékonyabb állapotot eredményezı korszerősítés céljából lehet (új építésekkel, bıvítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, pontosabban a támogatási összeg meghatározása a felújítás elıtti lakott alapterület alapján történik). - az épületburkot érintı beavatkozások (hıszigetelés, nyílászáró csere) esetén be kell tartani a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 1. szintő (hıátbocsátási tényezıkre vonatkozó) követelményeit. - A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló jogszabályok szerinti megfelelıségi igazolással rendelkezı anyagokat, termékeket lehet felhasználni. VI. A pályázattal elnyerhetı támogatás 1. Támogatás formája: A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátást és energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának bekerülési költségéhez utólagos, teljesítés arányos, vissza nem térítendı állami támogatás igényelhetı. A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia. (a pályázati adatlaphoz csatolt tételjegyzéken). A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttıl eltérı, 11

12 pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az állami támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. 2. Vissza nem térítendı állami támogatás mértéke: A támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex felújításokra motiváljon, felkínálva a KlímaBÓNUSZ kiegészítı támogatás lehetıségét a pályázóknak. Ennek megfelelıen a támogatás többszintő, az alábbiak szerint: Alaptámogatás (intézkedés alapú támogatás) Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehetı állami támogatás, melynek mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség egyharmada, de lakásonként legfeljebb ,- Ft lehet. KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság alapú támogatás) Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen teljesít egy elıirányzott energetikai célkategóriát, akkor jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség kb %-a. A célzott kategória lehet C, B, A és A+, A++ (lásd útmutató 1. sz. függelék). Az elnyerhetı támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány egyre nagyobb, ha az elért kategória magasabb. Amennyiben az elért kategória nem éri el a C kategóriát, a pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra. A kategóriába sorolás a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti épületenergetikai számítás alapján történik, melyet a KESZ_panel.xls segítségével kell elvégezni. Az energetikai besorolás meghatározásánál az épület egészét kell figyelembe venni. A lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak a felújításra vonatkozó döntést a rájuk vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell meghozniuk. A támogatás megpályázására vonatkozó közgyőlési határozatról szóló jegyzıkönyv kivonatát a pályázati dokumentációkhoz mellékelni kell. A KlímaBÓNUSZ támogatást az elért kategória függvényében az alábbiak szerint alakul: Célkategória ZBR támogatás ZBR támogatás maximuma C 10% Ft/lakás B 15% Ft/lakás A 20% Ft/lakás A+ 25% Ft/lakás A++ 27% Ft/lakás 12

13 Támogatási séma A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség vonatkozásában tehát a következı: alap állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség egyharmada, de nem haladhatja meg az ,- Ft/lakás összeget, kiegészítı állami támogatás (KlímaBÓNUSZ) hatékonyságtól függıen a bekerülési költség kb %-a (D vagy rosszabb kategória esetén 0 %-a) önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt a bekerülési költség fennmaradó hányada Az önkormányzat, mint támogató az adott épület, épületrész esetében a pályázó kedvezményezettıl részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelı saját részt. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell vállalnia a bekerülési költség állam által nem támogatott hányadának biztosítását saját erıként. A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegő támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt. Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetı figyelembe. A pályázó a felújítás után tételes elszámolást nyújt be a támogatási szerzıdésben leírtak szerint. 13

14 3. Az önrész összetétele: A pályázati dokumentumoknál ismertetett pályázati adatlap (kvvm_kac_zbrm) szerint szükséges kitérni a beruházás pénzügyi részleteire. Az önrész a projekt finanszírozásában a vissza nem térítendı alap és KlímaBÓNUSZ támogatáson felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, ESCO típusú vállalkozói szerzıdés által biztosított fedezet. Az egyéb forrás pedig lehet támogatás és nem támogatás (pl. kölcsön). A saját forrás meglétét a pályázó a pályázati adatlapon igazolja, továbbá nyilatkozik az egyéb rendelkezésre álló vagy igényelt támogatási forrásról, például az önkormányzati hozzájárulásról. A pályázónak határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén az általa készpénzben vállalt saját erıt elkülönített számlán helyezi el, és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. VII. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 1. A pályázat felépítése: A pályázat az alábbi fı részekbıl áll: formanyomtatványok önkormányzat dokumentumai mőszaki dokumentumok mellékletek A postai úton beküldendı pályázati anyagot az alábbi kötelezı tartalommal kell összeállítani: Formanyomtatványok: 1. I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) (CD lemezen is kérjük beküldeni) 2. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról (2. számú melléklet) (CD lemezen is kérjük beküldeni) 3. Adatlap a támogatási döntésrıl (3. számú melléklet) 4. A lakóközösség határozata (4. számú melléklet) 5. A pályázat tartalomjegyzéke (5. számú melléklet) Önkormányzat dokumentumai: 6. Formanyomtatvány: II. Összefoglaló adatlap, ha az önkormányzat támogató (1/A. számú melléklet) 7. Önkormányzati határozat a 6. számú melléklet szerinti kötelezı tartalommal Mőszaki dokumentumok: 8. Energia-megtakarítást célzó felújítási koncepcióterv. A koncepciótervet szintén 14

15 csak épületenergetikai szakértı készítheti (10. számú melléklet alapján). 9. Napkollektoros vagy fotovoltaikus rendszerek telepítése esetén kézi vagy szoftveres számítás arról, hogy a napelemek / napkollektorok milyen hányadát biztosítják az épület energiaigényének, illetve, hogy mire fordítódik ez az energia. A számítást épületenergetikai szakértınek kell elkészíteni. 10. Nyári hıvédelmi intézkedés esetén épületenergetikai szakértı által végzett számítás, illetve nyilatkozat a választott rendszer megfelelésérıl (benapozás vizsgálat). 11. Lodzsák, erkélyek beüvegezése esetén épületenergetikai szakértı által végzett számítás az indirekt sugárzási nyereségekrıl és nyilatkozat a nyári komfortról. 12. A pályázattal érintett épület vagy épületrész felmérési tervrajzai vagy eredeti tervei (eltérı szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai) a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles. Homlokzati felmérési rajzok helyett gépészeti felújításnál eredeti (régi) gépészeti tervek, metszetek és eltérı szintek gépészeti rajzai is elfogadhatók. 13. A pályázattal érintett épület vagy épületrész építési engedélyezési tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles. 14. A jogerıs építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkezı esetben a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem építési engedélyköteles. 15. Az épület állékonyságára vonatkozó statikai szakvélemény, mely a pályázat benyújtásától számított 2 évnél nem régebbi (9. sz. melléklet alapján). 16. Homlokzat hıszigetelése esetén, a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a színdinamikai terv engedélyköteles-e. Amennyiben engedélyköteles, a jogerıs engedélyezési terv és az engedélyezési határozat benyújtása a Támogatási szerzıdés megkötésének egyik feltétele. 17. Nyílászáró energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje esetén a tervezınek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelı lesz. Ezt a nyilatkozatot a tervezı helyett az épületenergetikai szakértı is átvállalhatja. Amennyiben gáztüzelı berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye is szükséges arra vonatkozóan, hogy az adott gázüzemő berendezés a megváltozott feltételek mellett is üzembiztos. 18. A területileg illetékes önkormányzati tőzoltóság véleménye, amennyiben légcsatorna hálózat kiépítése vagy átépítése, illetve ha új homlokzati réteg a tőzterjedés kockázatának megváltozását okozza. 19. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (kétlépcsıs pályázat esetén az önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának idıpontjában, melyet igazolni szükséges). 20. Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat. 21. Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerően is megjelöli a hitel összegét. 15

16 22. A pályázó és más szervezetek együttmőködése esetén az együttmőködés tartalmát szabályozó megállapodás, elıszerzıdés, vagy szándéknyilatkozat, amennyiben a pályázó önerejét részben vagy egészben az együttmőködı cég biztosítja (pl. ESCO cég). 23. A támogatás megpályázására vonatkozó közgyőlési határozatról szóló jegyzıkönyv kivonata; 2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: a) A pályázat magyar nyelven, részben postai úton (kizárólag a pályázati formanyomtatványokon), részben elektronikus úton nyújtható be. b) A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelıen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatóak, kivéve, ha egy adott helyen erre külön lehetıség van megjelölve. Változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetıség elutasításra kerül. Elektronikus benyújtás: a kötelezı dokumentumok, melyeket a pályázóknak elektronikusan az ügyfélkapun keresztül kell eljutatni, az alábbiak: - pályázati adatlap (kvvm_kac_zbrm), amely magába foglalja az elektronikus nyilatkozatokat, a teljesítéssel kapcsolatos információkat, a megvalósítás adatait és pénzügyi részleteit. A pályázati adatlaphoz csatolni kell 4-5 fényképet az épületrıl, amelyen az épület jelenlegi állapota jól látható. Csatolni szükséges továbbá a KESZeredeti és KESZ-tervezett állapotra vonatkozó Környezetvédelmi Energetikai számításokat tartalmazó xls fájlokat. - Környezetvédelmi - Energetikai számítás az eredeti állapotról (KESZ_panel_eredeti.xls számítást tartalmazó xls file). - Környezetvédelmi - Energetikai számítás a tervezett állapotról (KESZ_panel_tervezett.xls számítást tartalmazó xls file ). Megjegyzések: - A Környezetvédelmi - Energetikai számításokat a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint az eredeti és a tervezett állapotra a KESZ_panel.xls programmal kell végezni. A számítást csak az Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplı ENt-SzK vagy SZÉSZ8 kategóriájú, épületek energetikai tanúsítására jogosult, illetve épületenergetikai szakértı (továbbiakban: épületenergetikai szakértı) végezheti. A szakértık listája a két kamara honlapján található ( Az épületenergetikai szakértı feladatait a 7. függelék részletesebben ismerteti. A számításhoz szükséges üres KESZ_panel.xls forrás file a és oldalakról tölthetı le. - Ha az épületenergetikai szakértı a KESZ_panel.xls programmal végzett számítása során valamely pontokon részletes módszerrel élt, akkor a bemenı adatokat alátámasztó igazoló háttérszámításokat, illetve igazoló dokumentumokat csatolni kell. - A Környezetvédelmi - Energetikai számításokat tartalmazó file-okat a pályázati adatlap mellékleteiként kell csatolni. A mellékletek kiterjesztése képformátum. 16

17 A pályázat nyilvántartásba vételétıl (befogadásától) számított 8 napon belül, a pályázónak postai úton további dokumentumokat kell benyújtani, melyeknek tartalmazniuk kell a pályázati azonosító számot, amit a fogadó rendszer automatikusan generál és érkeztetéskor megküld a pályázónak. Kizáró feltételek Nem bírálható el az a pályázat, - amely nem illeszkedik a lakóépületek pályázati útmutatóban meghatározott témakörök egyikéhez sem, - amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be, - amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban elıírt formai és tartalmi feltételeknek, - amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerzıdés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, - amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból eredı lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, - amennyiben a pályázónak lejárt köztartozása van (például: adó, tb., vámtartozás). Nem támogatható az a pályázat, - amely az Ámr. 81. (2)-(3) bekezdésében foglaltak értelmében kizárásra került, - amely a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett beruházás megvalósítására irányul, - amelynek benyújtója nem felel meg a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben meghatározott feltételeknek. 3. Pályázati díj: A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetni. 4. Benyújtás helye és formája: A pályázat benyújtása elektronikus úton, a Minisztérium honlapján e célra kialakított hozzáférésen keresztül lehetséges. Az elektronikus benyújtás esetén a pályázat automatikusan iktatásra kerül. A letöltött adatlapokat és mellékleteit az általános nyomtatványkitöltı alkalmazás használatával (AbEV.exe) a pályázónak kell kitöltenie, majd azt az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltı alkalmazás segítségével feltöltenie a kormányzati portálra ( A pályázattal kapcsolatos postán beküldendı dokumentumokat az alábbi címre kell eljutatni: Kettı kg alatt levélként: ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 1751 Budapest-Csepel, Pf

18 Kettı kg felett csomagként: ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét és a pályázat azonosítóját. 5. Benyújtás idıpontja, határideje: A pályázati felhívás megjelenését követıen, a tárgyévi pályázatok az év során folyamatosan nyújthatók be, legkésıbb tárgyév december 31-én 12 óráig. A pályázatok benyújtási határideje: december :00 A határidıt követıen benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. A pályázat benyújtását végezheti a pályázó vagy a pályázó megbízottja (a megbízás tényét hitelesen, írásban igazolni kell), de a szerzıdést a pályázó személyesen írja alá és a felelısség ıt terheli. 6. Pályázati anyagok beszerzésének lehetıségei: A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a KvVM ( és a KvVM-FI internetes honlapjáról ( tölthetı le. 7. Információszerzés és közlés: A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következı szervezetektıl kaphat: Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. telefon: Honlap: Budapest, Diószegi út 37 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság telefon: Honlap: Budapest, Pf.: 677 A feltöltésnél esetlegesen elıforduló hibákkal és a nyomtatványkitöltı program használatával kapcsolatos kérdésekben a 189-es telefonszámon kérhetı segítség. 18

19 VIII. Eljárásrend A Miniszter a pályázatkezelési feladatok ellátásával a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát bízta meg (10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás alapján), mely szervezet az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Miniszter felhatalmazása alapján jár el. A Klímabarát Otthon Panel Alprogrammal kapcsolatos feladatokat a KvVM-FI az Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) mint szakértıi szervezet közremőködésével látja el. 1. Regisztráció: A pályázat benyújtása elektronikus úton, a Minisztérium honlapján e célra kialakított hozzáférésen keresztül lehetséges. Az elektronikus benyújtás esetén a pályázat automatikusan iktatásra kerül, ezzel a pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap. 2. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása elektronikus és postai úton történik. A pályázati adatlapokat a pályázó a és oldalakról tudja letölteni. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázó, a ügyfélkapu dokumentum feltöltı segítségével juttatja vissza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (KvVM-FI). (Csak az adatlap benyújtása és a KESZ_panel.xls benyújtása történik elektronikusan az egyéb benyújtandó dokumentumok postán). Az elektronikus pályázás az alábbiak szerint történik: A pályázati adatlap és mellékletei az épületenergetikai szakértı által végzett számítások, valamint a pályázati útmutató a KvVM és a KvVM-FI web oldaláról tölthetık le. A letöltést követıen az általános nyomtatványkitöltı alkalmazás használatával (AbEV.exe) a pályázónak kell kitöltenie a pályázati adatlapot és mellékleteit, majd azt az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltı alkalmazás segítségével feltöltenie a kormányzati portálra ( Amennyiben a pályázó nem rendelkezik ügyfélkapus hitelesítési adatokkal, ez esetben ezt a területileg illetékes okmányirodában kérheti. A dokumentum feltöltését követıen a kormányzati portál egy üzenetet helyez el a pályázó elektronikus címére. Ebben az értesítésben közli az iktatás pontos idejét és az iktatószámot, melyen nyilvántartásba vételre került a feltöltött dokumentum. Ezt követıen a KvVM-FI az ily módon feltöltött elektronikus adatlapot beolvassa a pályázati rendszerébe. A beolvasás eredményérıl a pályázó -ben értesül. Az tartalmazni fogja a pályázat azonosító számát, ami egyben jelenti a pályázat befogadását (nyilvántartásba vételét). A késıbbiekben erre az azonosító számra hivatkozva tudja a pályázó megtekinteni a pályázat aktuális állapotát a portálon (a Pályázatok állapota menüpont alatt). A pályázat nyilvántartásba vételétıl (befogadásától) számított 8 napon belül, a pályázónak postai úton további dokumentumokat kell benyújtani, melyeknek tartalmazniuk kell a pályázati azonosító számot, amit a fogadó rendszer automatikusan generál és érkeztetéskor megküld a pályázónak. 19

20 3. A pályázó és a pályázat jogosultsága: A pályázó jogosultsága: A pályázatban nem vehet részt az a pályázó: a) Amely lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van. b) Amely a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlıen bebizonyosodik. c) Amely magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik. d) Amely ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá amely a hitelkérelem benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a Támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét. e) Amely az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az Ámr. 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon visszatartásra kerül. A pályázat jogosultsága: a) A pályázattal érintett mőszaki tartalomnak a Pályázati útmutató III. fejezetében meghatározott tartalommal azonosíthatónak kell lennie, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek eleget kell tennie. b) A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet a Pályázati útmutató IV. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelıen. c) A pályázattal érintett épület elıtt kiadott építési engedély alapján, iparosított technológiával épített lakóépület lehet. d) A pályázattal érintett lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája. Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, az a pályázat elbírálásból történı kizárását eredményezi. 4. Hiánypótlás: Az ügyfélkapun keresztül csak a hiánytalanul kitöltött adatlapot és mellékleteket tartalmazó pályázatok tölthetık fel. A kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak 20

21 meg nem felelı pályázatok nem kerülnek be az elbírálási folyamatba. Az ügyfélkapun keresztül benyújtott pályázati dokumentáció egy formai és egy szakmai elbíráláson megy keresztül. A formai elbírálás elsı lépését a pályázatkezelési rendszer automatikusan végzi. Ez azt jelenti, hogy nem fogadja el a pályázatot, amíg a pályázó valamennyi kötelezı mezıt nem töltötte ki (e nélkül a pályázati anyag ügyfélkapun keresztüli feltöltése nem lehetséges). Mivel a pályázó hiányos adatlapot nem adhat be, ezért a pályázatokban szereplı adattartalom kerül ellenırzésre, törzsadatok alapján, (pl. bankszámla és a pénzintézet ellenırzése, településirányítószám ellenırzése). Ha a pályázó hibás adatlapot próbál meg beküldeni, amire már a kitöltı alkalmazás is figyelmezteti, a pályázat nem kerül befogadásra. A befogadott pályázatok a feldolgozásuk során egy egyedi azonosító számot kapnak, melyre hivatkozva a késıbbiekben érdeklıdhet a pályázó pályázata felıl a oldalon, illetve a pályázó erre az azonosító számra történı hivatkozással tudja megküldeni (postai úton) a mőszaki értékeléshez szükséges egyéb dokumentumokat. Ezen dokumentumokat, a pályázatot mőködtetı szervezet pályázatkezelı ügyintézıi rögzítik, és nem megfelelıség, vagy hiányosság esetén, felszólítják a pályázót a hiányzó dokumentumok pótlására. A dokumentumok kiegészítésére a pályázati rendszert mőködtetı szervezet írásban hívja fel a pályázót, akinek a szervezet által meghatározott határidın belül kell benyújtania a szükséges dokumentumokat. A benyújtás részeként a felhívás tárgyától eltérıen megküldött dokumentumok nem kerülnek feldolgozásra. A határidı nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A határidı elmulasztása, illetve a nem teljes körő kiegészítés a pályázat elbírálásból történı kizárását eredményezi. Amennyiben a beadási határidı lejárta elıtt a pályázó az adott épületre vonatkozó pályázatát visszavonja, vagy az kizárásra kerül, abban az esetben a pályázó a határidın belül ugyanarra az épületre vonatkozóan újból beadhatja javított, korrigált, vagy kiegészített pályázatát. 5. A pályázat befogadása: Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a pályázat teljessége a feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül. 6. Döntés-elıkészítés, döntési és szerzıdéskötési mechanizmus: a) A pályázatokat a környezet- és klímapolitikai szakállamtitkár által felkért szakértıi bizottság (továbbiakban: Bizottság) véleményezi. b) A szakmai értékelés szerint támogatható pályázatokat, a szakmai értékeléssel és a pályázatok rangsorolásával együtt az FI a Nemzetközi kapcsolatok és Klímapolitikai Fıosztályhoz (NKF-hez) továbbítja. A szakmai szempontból rangsorolt, pénzügyileg is támogatható pályázatokat a környezet- és klímapolitikai szakállamtitkár 3 munkanapon belül döntésre a Miniszter részére elıterjeszti. c) A támogatás odaítélésérıl abban az esetben, ha a tömegszerően beérkezı pályázatok száma a határidık betartását nem lehetetleníti el az összes pályázat befogadástól számított 90 napon belül a Bizottság javaslatának figyelembevételével a Miniszter dönt. A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, 21

22 megváltoztatására nincs lehetıség. d) Az FI az eredményrıl a döntést követı 15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat. e) A támogatást elnyerı pályázatok esetén a kiértesítı levélben az FI a pályázókat felhívja, hogy a kiértesítéstıl számított 15 munkanapon belül nyilatkozzanak a támogatási feltételek elfogadásáról, illetve elutasításáról. f) Amennyiben a pályázó elfogadja a támogatási ajánlatot, illetve teljesíti az abban foglalt szerzıdési elıfeltételeket, az ÉMI elkészíti a szerzıdés tervezetét, a szerzıdési elıfeltételek teljesítése igazolásának kézhezvételétıl, illetve ahol ez nem szükséges, a támogatási ajánlat elfogadásától számított 5 munkanapon belül aláírásra megküldi a pályázónak. g) Az FI PKI a pályázó által aláírt szerzıdést a Miniszter vagy az aláírással megbízott elé terjeszti, aki a szerzıdést 3 munkanapon belül aláírja, vagy indokolt esetben elutasítja a szerzıdés aláírását. h) A támogatást elnyert pályázóval a Miniszter által felhatalmazott ÉMI Nonprofit Kft. szerzıdést köt. i) Amennyiben a támogatott 30 napon belül nem nyilatkozik a támogatás elfogadásáról, illetve nem teljesíti a jogszabályi elıírásokat, a szerzıdéskötési elıfeltételeket, akkor az érvényét vesztett támogatási döntést a Miniszter egyidejő tájékoztatása mellett az FI törli a nyilvántartásból. j) A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Miniszter a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi. k) Az eljárásrendben meghatározott határidık meghosszabbodása esetén a Minisztérium saját honlapján és az FI honlapján közleményt tesz közzé. l) Az elbírálás szempontrendszere: A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelı pályázatok kaphatnak támogatást. A pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra: a) az épület életkora, b) a pályázattal érintett lakások száma, c) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke, d) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idı) e) korábbi pályázattal nyert-e el támogatást. Az elbírálás során elınyt élvez az a pályázó, amelyik f) az épületet teljes egészében felújítja, függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységgel rendelkezik, g) vállalja nyilatkozatban, hogy a kivitelezés során Kiváló Építési Termék védjeggyel ellátott termékeket alkalmaz. ( A pályázatok szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, mőszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre. A szakmai értékelés kiválasztja és rangsorolja a támogatható pályázatokat. A pénzügyi értékelés a szakmai szempontból rangsorolt, támogatható pályázatok elszámolható költségtételeit, valamint 22

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentı korszerősítésének és környezetük felújításának

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 78/2006. (XII.01.) Ör., a 18/2008. (IV.30.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 27/2006.( V.29.) Ör. a lakóépületek energiatakarékos felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A támogatás célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet az Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott felhatalmazás alapján IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2..

(2) A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira terjed ki. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2009. (VIII.28.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelete korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatására Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

Szám:14376/2006. Tisztelt Közgyőlés!

Szám:14376/2006. Tisztelt Közgyőlés! SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓ VAGYON KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján,Munkásotthon tér l. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/521-340; Fax: 32/521-340

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. A rendelet hatálya kiterjed Pápa város közigazgatási területén lévő a)

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. A rendelet hatálya kiterjed Pápa város közigazgatási területén lévő a) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2005. (V.13.) önkormányzati rendelete a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu száma: 559-7/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - AZ IPAROSÍTOTT

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2009. (IX. 04.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2009. (IX. 04.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2009. november 13-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2009. (IX. 04.) számú

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 89. E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő t e s t ü l e t 2 0 0 9. s z e p t e m b e r 1 0 - i ü l é s é r e Tárgy:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. II. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. A rendelet hatálya 1. 2. II. fejezet. Általános rendelkezések PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2005. (V.13.) önkormányzati rendelete a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek 1 energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

sának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való

sának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való Szentes Város Önkormányzata Jegyzőjének megbízásából Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: I-557-23/2009 Ügyintéző: Báthory

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testület részére - a meglévı lakóépületek széndioxid-kibocsátás

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2009. (IX. 30.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,-

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2005. (IX.16.) számú R E N D E L E T E Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2001./XI.09./ KT számú rendelete Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Zöld Beruházási Rendszer IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Zöld Beruházási Rendszer IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK,

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (II.18.), 35/2009.(XI.04.) és a 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (II.18.), 35/2009.(XI.04.) és a 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2008 (III.12.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a hagyományos

Részletesebben

1.. Általános rendelkezés 2..

1.. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2010 (I.29.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására a 7/2012. (II. 24.) módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

PÁLYAZATI ADATLAP. 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez

PÁLYAZATI ADATLAP. 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez PÁLYAZATI ADATLAP Az adatlapot a pályázat benyújtásakor érvényes állapot szerint kell kitölteni. Az adatlapon nem szereplő, de a pályázó által fontosnak

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

2009. április 2. HÍRLEVÉL

2009. április 2. HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL 1 I. Szabványossági felülvizsgálatok szükségessége Földgázvezetékek felülvizsgálata A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. Törvény a földgázfogyasztóra vonatkozóan kötelezıen elıírja, hogy a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (III.12.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (III.12.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (III.12.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/5

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 15/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a hagyományos

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása-útmutatója az egycsatornás gyűjtőkémények (termoforkémények) felújításának támogatása című pályázathoz (kódszám:lep-2008-la-7) 1. P Á L Y Á Z A

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A LAKÓ-, ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2010.

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (VI.8.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. KONFERENCIA NAGYKÖVETI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Magyar Turizmus Zrt. KONFERENCIA NAGYKÖVETI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Magyar Turizmus Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Igazgatóság 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Telefon: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@itthon.hu www.hcb.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Részletesebben