Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA"

Átírás

1 a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek javítása. A módosított és a további módosítás elé néző évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. 1 Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA 2 1

2 Hatálya (1. ) Területi hatály: Magyarországon végzett vállalkozási tevékenységre Tárgyi hatály: Korlátlan adókötelezettség Személyi hatály (kik lehetnek a KATA alanyai?) (3. ): az egyéni vállalkozó (Szja tv pont) közjegyző (kv. közjegyzői iroda tagjaként); önálló bírósági végrehajtó (kv. végrehajtói iroda tagjaként); egyéni szabadalmi ügyvivő; egyéni ügyvéd (kv. ügyvédi iroda tagjaként);; szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély. az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt., Kkt. Az adóalanyiság létrejöttének nem akadálya, ha az adóalany az adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózást vagy az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságot választott. Eljáró hatóság: NAV A bevétel a központi költségvetést illeti 3 Adóalanyiság keletkezése (4., 7. ) BEJELENTÉS Adóalanyiság keletkezik a választás bejelentését követő hónap első napjától év közben is lehet választani. Az év közben kezdő vállalkozás bejelentése az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg kell megtenni, ekkor az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre. A bejelentés végrehajtható okiratnak minősül! Nyomtatvány: xx201t, xx101, xx101e Bejelenteni az Önkormányzat felé is adóalanyiság kezdő napját követő 15 napon belül 4 2

3 Kinek kell bejelenteni?: Kisadózó vállalkozás -nak (EV, EC, KKT, Bt.) Mit kell bejelenteni (min. 1 személyről)? (7. ): A KATA választás tényét. EV/EC mint magánszemély: neve, címe, adóazonosítójele. KKT., Bt. esetén a tag/tagok (személyes közreműködő, a vezető tisztségviselő, megbízási jogviszony alapján tevékenységet végző) neve, címe, adóazonosítójele. Munkaviszony - NEM! Kötelező bejelenteni KKT. és Bt. esetén azt a tagot: Aki nem munkaviszonyos (tehát megbízási jogiszonyos) vezető tisztségviselő Aki személyes közreműködésre kötelezett. A be nem jelentett (személyes közreműködésre nem kötelezett) tag csak munkavállalóként működhet közre a Kisadózó tevékenységi körében. Főállású-e, vagy nem. Változást 15 napon belül be kell jelenteni! 5 Főállású kisadózó aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, vagy nem minősül a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak vagy nem minősül külföldön biztosított személynek, továbbá aki nem minősül a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak. nem minősül olyan magánszemélynek, aki december 31-én a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy nem minősül olyan magánszemélynek, aki rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 %-os vagy kisebb mértékű. 6 3

4 Bejelentés a nyomtatványon Na de hogyan??? Papír alapon, vagy elektronikusan 7 Ki használhatja: Egyéni cég, KKT., Bt. xxt201 Főlap 2-es rovatában: Változásbejelentés 2-es kód! B04-es lap: 19-es rovat: 8 4

5 Ki használhatja?: xxt101 aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd Főlap 2-es rovatában: Változásbejelentés 2-es kód! B03-as lap: 20-as rovat: 9 Ki használhatja?: az egyéni vállalkozók xxt101e Főlap 2-es rovatában: Változásbejelentés 2-es kód! B02-es lap: 16-os rovat: 10 5

6 Bejelentést követő NAV tájékoztatás levélben (4. ) a nyilvántartásba vett kisadózó (EV, EC, Kkt., Bt.) adatairól: vállalkozás neve, elnevezése, székhelyének címe, adószáma; a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdő dátumáról; a bejelentett kisadózó természetes személy neve, címe és adóazonosító jele; a főállású kisadózói jogállás esetén ennek tényét; a kisadózó vállalkozások tételes adójának fizetendő összegét, az általános szabályok szerint esedékességét és a bevételi számla számát; rövid ismertetőt a kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos adókötelezettségről akár könyvelő se kelljen. 11 Nem választhatja a KATA -t (4. ) az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy a bejelentést megelőző két éven belül a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve, az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett. Tehát a tevékenységek között szerepelhet, de a bejelentés évében bevétele ne legyen!!! 12 6

7 Adóalanyiság megszűnik (5. ) (1/2) Saját elhatározásból: KATA alany döntése alapján megszünteti az adóalanyiságot, akkor a bejelentés hónapjának utolsó napjával, a vállalkozási forma megváltozása esetén a változás bekövetkezését megelőző nappal, jogutód nélküli megszűnéssel, a végelszámolási, a felszámolási eljárásnál kezdő időpontot megelőző nappal; átalakulás esetén ha nem a megengedett forma a végeredmény, akkor az átalakulást megelőző nappal. Egyéb okokból: a Kkt., Bt. bejelentett kisadózó tagjának halálát, vagy kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre; a Kkt., Bt. Tagjai közé nem magánszemély kerül; 13 Adóalanyiság megszűnik (5. ) (2/2) Szankció következményeként: mulasztási bírságot, jövedéki bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával, számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért; adószám felfüggesztése (határozat jogerőre emelkedésének napjával); ha a végrehajtható adó-, vámtartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, akkor a naptári negyedév utolsó napjával; a kényszertörlési eljárásnál kezdő időpontot megelőző nappal; tiltott tevékenység(ek) folytatása esetén a tevékenység megkezdését megelőző nappal. 14 7

8 Példa A KATA alanyisággal rendelkező EV úgy dönt, hogy megszünteti KATA alanyiságát, melyet szeptember 15-én bejelent. Joghatások: A KATA adóalanyiság a szeptember hónapban még fennáll. A KATA adóalanyiság október 1-jétől már nem él. Legközelebb KATA alanyként bejelentkezni 2015 szeptember hónapban van lehetősége, így október 1-jétől lehet újra KATA alany. 15 Kisadózó vállalkozások ( KATA ) adózása (8. ) Adómérték Tételes: Évi 6 millió Ft-os bevételig Főállású kisadózó után 50 eft/hó/fő Főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25 eft/hó/fő Lineáris: 6 millió Ft-os bevételi határ átlépése esetén az értékhatár feletti rész 40 %-a! De mi a bevétel a kisadózó vállalkozásnál? 16 8

9 Kisadózó vállalkozás bevétele ( pont) A vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt. Nem minősül bevételnek: az áthárított általános forgalmi adó, az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel), az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül, az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni, jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege. 17 Ha a bevétel külföldi pénznemben van? A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó, az MNB hivatalos devizaárfolyamán kell Ft-ra számítani. Az olyan külföldi pénznem esetén, amelyet az MNB nem jegyez, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani tehát keresztárfolyamon. -ra átszámítást igazolni! 18 9

10 A bevételszerzés időpontja Fontos lesz, hogy melyik év, melyik hónap!!! Főszabályként a pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja. Egyéb esetekben: Az igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevőjének az Áfa tv. rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne. Jog esetében az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult. Az elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik. 19 Adó megfizetése (8. ) A kisadózó vállalkozásnak Minden kisadózó után havi 50 e Ft/25 e Ft Törthónapra is teljes adó Amennyiben 1 napig is fennáll a főállású kisadózói jogállás 50 e Ft Befizetés a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig! 20 10

11 Tételes adó alóli mentesülés (8. ) Nem kell a 25 e/50 e Ft-ot megfizetni azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyek teljes egészében a kisadózóa tevékenységébe tartozó munkát nem végez és táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. Keresőképtelenség, katonáskodás, fogvatartás esetén, ha a körülmények legalább 30 napig fennálltak, akkor a megszűnés hónapjában sem kell adót fizetni! Az adó alóli mentesülést bejelenteni a befizetési határidőig! Nyomtatvány: T201, 101, 101E 21 Példa A kisadózó magánszemély augusztus 16-tól október 17-ig keresőképtelenné vált betegségből kifolyólag. Így erre az időszakra táppénzben részesül. Következmények, feladatok: A kisadót augusztus hónapra meg kell fizetni! Mivel szeptemberben a teljes hónap során keresőképtelen volt a kisadózó, kisadót nem kell fizetni, ezt viszont legkésőbb október 12-ig be kell jelenteni a NAV felé. Mivel a szünetelés nélkül is megvan a min. 30 napos keresőképtelenség (aug-ra 15 nap + okt-re 17 nap = 32) ezért októberben sem kell kisadót fizetni. Kisadót legközelebb november hónapra kell fizetni, amit december 12-ig be kell jelenteni a NAV felé

12 Mikor és mi után kell 40 %-os adót fizetni? Ha teljes naptári évben kisadózó vállalkozásnak minősül, akkor a naptári évben elért bevételének 6 millió Ft feletti része után 40 %-os az adó, de meg kell fizetni a tételes adót is (50 eft/25 eft)! Ha nem minősül teljes naptári évben kisadózó vállalkozásnak, akkor naptári hónaponként max. 500 e Ft adóalap feletti rész után 40 % adó, amely hónapban a KATA jogállása fennáll akár 1 napra is, az érintett hónap(ok) és az 500 e Ft szorzatát meghaladó rész után kell a 40 % adót fizetni. Teljes év esetén amelyik hónapra nem köteles tételes adót fizetni a kisadózó vállalkozás, azt a hónapot a 6 millió Ft-os bevétel számításánál figyelmen kívül kell hagyni. 23 Példa A KATA adóalany (1 fő főállású kisadózóval) júliusig 4,2 millió Ft-os árbevételt ért el. Ekkor úgy dönt, hogy augusztus-tól már nem kíván KATA alany lenni, melyet még július hónap során bejelent a NAV felé. Mennyi a teljes kisadó kötelezettsége? Tételes adó: 7 hónapra x 50 e Ft = 350 e Ft Időarányos bevétel 7 hónap x 500 e Ft = 3,5 M Ft Mivel az elért bevétel magasabb, mint az időarányosan elérhető bevétel, ezért a 3,5 M Ft feletti rész után 40 % adó Így (4,2 M 3,5 M) x 40 % = 280 e Ft Tehát a tételes adóként megállapított 350 e Ft mellett még be kell fizetni 280 e Ft adót, így az összes kisadó 630 e Ft

13 Adó megfizetésével teljesített közterhek 7+1-et 1 CSAPÁSRA 25 Adó megfizetésével teljesített közterhek (9. ) Ki mentesül? a jövedelmet juttató kisadózó vállalkozás, a jövedelemben részesülő kisadózó. Milyen jövedelmekre lehet alkalmazni? a kisadózó által végzett tevékenységre tekintettel juttatott jövedelmekre, a tagi jogviszonyra tekintettel megszerzett jövedelmekre. Milyen adókötelezettségek alól mentesül? EV esetén a kisadózó vállalkozás mentesül a vállalkozói szja és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése alól. Kkt., Bt. esetén a kisadózó vállalkozás mentesül a Tao megállapítása, bevallása és megfizetése alól. A kisadózó magánszemély és kisadózó vállalkozás mentesül az Szja, járulékok és az EHO, bevallása és megfizetése alól. A kisadózó vállalkozás mentesül a Szocho és EHO, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól

14 Egészségügyi szolgáltatási járulék? Kiegészítő tevékenységet folytatók esetén Igaz, hogy járulék, de 9. (1) bekezdés: a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő közterheket váltja ki. 27 De,!!! A kisadózó adóalany nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére (főként a munkavállalók) juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól! (pl.: 2013-ban a 1308-as bevallás) ÁFA-t NEM váltja ki!!!! Ezért érdemes AM-re váltani Az Áfa tv. módosítása alapján az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeg lesz január 1-jétől. Választható, ha az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek forintban kifejezett és éves szinten göngyölített összege nem haladja meg a 6 M forintnak megfelelő pénzösszeget sem a naptári évben ténylegesen, sem a naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen Korábbi 2 éves eltiltás nem lehet gond, ha a 6 M-ba belefér még 2012-ben Ha nem választja az alanyi mentességet, akkor az Áfa-val kapcsolatos adókötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni

15 Nem váltja ki az IPA-t!!! Adókötelezettség teljesítése, az adóalap: Általános szabályok szerint emiatt érdemes költségnyilvántartást vezetni legalább az IPA alap csökkentő tételekről! vagy Egyszerűsített formában Az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. Tehát településenként ,- Ft! Viszont nincs adóalap-megosztási kötelezettség. vagy Nettó árbevétel 80 %-a az adóalap. A választásról már a bejelentkezés során kell dönteni! A döntés végleges! Befizetés az egyszerűsített forma esetén 2 egyenlő részletben (ez nem előleg) ha az adóév 12 hónap, akkor március 15. és szeptember 15. ha az adóév kevesebb mint 12 hónap, akkor adóalanyiság első és utolsó hónapját követő hónap 15. napja. 29 Bevallások (1/2) KATA esetében 6 millió Ft alatti bevétel esetén nincs bevallási kötelezettség Bevételről kell nyilatkozatot tenni a NAV által előírt nyomtatványon (papír alapon, vagy elektronikus úton). Adóévet követő év február 25-ig. (13KATA) Ha a bevétel 6 millió Ft felett van, bevallást kell benyújtani és a lineáris adót is megfizetni az adóévet követő év február 25-ig. (13KATA) A nyilatkozatban/bevallásban adatot szolgáltatni bármely más adóalany (ide nem értve az EV-nak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és címéről, az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, ha az adóalanytól megszerzett, a kisadózó vállalkozás által kiállított számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja! 30 15

16 Munkavállalók esetén Bevallások (2/2) az általános bevallási kötelezettség (xx08, xx12, stb.). ÁFA Amennyiben nem választ alanyi mentességet, akkor az általános szabályok szerint. Amennyiben rendelkezik gépjárművel Általános szabályok szerint gépjárműadó Amennyiben rendelkezik építménnyel, telekkel Általános szabályok szerint építményadó, telekadó Amennyiben rendelkezik cégautóval Általános szabályok szerint cégautóadó (xx01) IPA Adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli, ha teljes évben kisadózó vállalkozásnak minősül. 31 Bevallás adóalanyiság év közbeni megszűnése esetén IPA adóalanyisága bármely ok miatt megszűnik, a megszűnés hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül. KATA Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot/bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni (a lineáris adónál a befizetés is). (13KATA) 32 16

17 Kisadózó magánszemély ellátása, jövedelme (10. ) A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, ezért a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet (pl.: álláskeresési járadék, nyugdíj, táppénz). Az ellátások számítási alapja havi Ft!!! Mód.jav. alapján a Tny. 22. (1) j) pont alapján az öregségi nyugdíj alapját képező keresetnek minősül az ellátási alap. Mód.jav. alapján a Tny. 39. (2) alapján arányos szolgálati időt jelent. Nyugdíjidő: kb. 303 nap A főállásúnak nem minősülő kisadózó ezen jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez. Ha jövedelemigazolásra van szükség (vélelmezett jövedelem): A kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 %-a, de legalább a minimálbér. Ha több kisadózó tag van, akkor kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 %-ának fejenként egyenlő része, de legalább a minimálbér. 33 Többes jogviszony? Még mindig probléma! Tbj. 31. (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, a járulékfizetési alsóhatár utáni járulékot - évente egy alkalommal történő választása szerint - egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak. Tbj. 31. (6) Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetési kötelezettsége a járulékfizetési alsóhatár után áll fenn. Ilyenkor a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem. Azonban az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja, hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti

18 Adminisztráció (12. ) (1/2) Számla, nyugta kibocsátás az általános szabályok szerint. Azonban a kiállított számlán, nyugtán: Kisadózó szöveget KÖTELEZŐ feltűntetni! Ha másik adóalany (nem kisadózó vállalkozás) felé 1 M Ft-ot meghaladó ellenértékű szolgáltatást számlázunk (akár több számlán is együtt) a TESZOR számot javasolt feltűntetni. Bevételi nyilvántartást kötelező vezetni, amelynek időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon tartalmaznia kell az adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges adatokat. Ezek (legalább), a sorszám, a bizonylat sorszáma, a bevétel összege, a bevétel megszerzésének időpontja. Ennél több adatot is tartalmazhat (IPA, vagy Áfa miatt) 35 Adminisztráció (12. ) (2/2) A nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet. A nyilvántartásban rögzített adatot módosítani vagy törölni csak úgy lehet, hogy az eredeti adat a módosítást, illetve a törlést követően is megállapítható legyen. A Szt. hatálya nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (Kkt., Bt.) és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az EVA tv., illetve a KATA előírásai szerint vezeti. (Szt. 2/A. ) Így nincs beszámoló készítési kötelezettség Nincs Szt. szerinti nyilvántartások vezetésére vonatkozó kötelezettség Bizonylat megőrzési kötelezettség: a bizonylatok (rontott is) és nyilvántartások tekintetében a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig

19 Garanciális szabályok Nehogy véletlenül munkaviszony helyett alkalmazzuk a KATA -t 14. (1) bekezdés szerint a kisadózóvállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint, a rendeltetésszerűjoggyakorlás feltételére figyelemmel kell minősíteni. Adatszolgáltatási kötelezettség Munkaviszonytól elhatárolás 37 Adatszolgáltatási kötelezettség (13. ) Az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, adóalany nevéről, címéről adatszolgáltatás, ha a kisadózó vállalkozás bevételéből az adóalanytól megszerzett számla szerinti része a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja. (nyilatkozatban/bevallásban) Aki (magánszemély és kisadózó vállalkozás kivételével) kisadózó vállalkozástól kap számlát és az(ok) költségnek, ráfordításnak, kiadásnak minősülő értéke 1 M Ft-ot meghaladja, akkor tárgyévet követő januári xx08-as bevallásban adatszolgáltatás!!!! (tehát első ízben február 12.) Ez utóbbi adatszolgáltatás tartalmazza: kisadózó vállalkozás nevét, kisadózó vállalkozás címét, kisadózó vállalkozás adószámát, kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott összeg, továbbá termékértékesítés esetén erről a tényről, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számát. Az adatszolgáltatásra köteles személyt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban álló személyeket jelen esetben egy személynek kell tekinteni!!! (kommunikáljanak egymással a kapcsolt vállalkozások) 38 19

20 Munkaviszonytól elhatárolás (14. ) A számlakibocsátó és számlabefogadó adatszolgáltatását kontrolladatként használják. Munkaviszonytól elhatárolás: egynél több valósuljon meg! 1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; 2. a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem olyantól kapja, aki adatszolgáltatásra kötelezett 3. Az adatszolgáltatásra kötelezett nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan; 4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerződés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. 39 Szankciók A kisadózó vállalkozás tevékenységében részt vevő be nem jelentett tag közreműködését mulasztási bírság, kikerülés a KATA -ból. be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a "Kisadózó" szöveget mulasztási bírsággal sújtható, kikerülés a KATA -ból. számla-, nyugtaadási kötelezettség elmulasztása 40 20

21 EV esetén Szja KATA (1/2) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó EV a KATA szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében az Szja tv.-nek az EV-i tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírásai szerint megállapítja a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét, melyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként tartja nyilván, amíg adókötelezettségeit a KATA -ra vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti vagy az Szja tv. szerinti átalányadózást alkalmaz. Az EV esetében a KATA szerinti adóalanyiság kezdő napját megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt EV-i tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi az említett adóalanyiság kezdő napját. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adóalanyiság időtartamában felmerült, az adóalanyiság választását megelőző időszakra vonatkozó kiadásokat az egyéni vállalkozó oly módon számolhatja el, mintha azok a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdő napját megelőző napon merültek volna fel. 41 EV esetén Szja KATA (2/2) A korábban Szja alanyként igénybe vett foglalkoztatási célú kedvezmény, kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások adókedvezmény, vagy fejlesztési tartalék képzése esetén ezen kedvezményekhez kapcsolódóan, teljesíti KATA alanyként is a feltételeket, vagy nem teljesítésre vonatkozóan visszafizeti az adókedvezményeket kamattal/késedelmi pótlékkal növelten, melyről Szja bevallást kell benyújtani. Amennyiben a KATA alanyának a korábbi Szja-s időszakból van áthúzódó elhatárolható vesztesége, akkor valamennyi KATA -s 12 hónap esetén a korábbi időszakról áthúzódó elhatárolt veszteségből %-ot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. A KATA szerinti adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni az olyan bevételt csökkentő kedvezmény, valamint adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó az Szja tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe

22 Tao alany KATA (1/4) Amennyiben a Tao alany a következő évben a KATA alanyként kíván működni, akkor a Tao-s időszak lezárásaként a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni, vagyis bevallást benyújtani. Ebben az esetben a záró társasági adó bevallásban adóelőleget sem kell bevallani és megfizetni sem. De ha nem volt jogszerű a KATA alanyként történő bejelentkezés, akkor az adóelőleg-nemfizetés miatti jogkövetkezmények lehetnek! A KATA szerinti adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni az adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Tao tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe. Amennyiben a KATA alanyának a korábbi Tao-s időszakból van áthúzódó elhatárolható vesztesége, akkor valamennyi KATA -s 12 hónap esetén a korábbi időszakról áthúzódóelhatárolt veszteségből %-ot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. 43 Tao alany KATA (2/4) Az adóalanyiság választásával: Az előírt tao előleg törlésre kerül Mentesül a tao előleg megfizetése alól Kikerül a Tao. tv. hatálya alól. A KATA -ra áttérő Tao alany (Kkt., Bt., Egyéni cég) a beszámoló benyújtására előírt határidőig megállapítja az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját, mely után 16 %-os mértékű adót (Szja-t?) fizet. Tao KATA Osztalék utáni adót kiváltó adó alapja (16 %-os adó) (mérleg alapján) 1371-es nyomtatványon (1271EVA) ± Eredménytartalék + Saját elhatározásból lekötött tartalék ± Mérleg szerinti eredmény + Jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség Immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (ide nem értve a vagyoni betét ként szerzett eszközöket, illetve az értékhelyesbítést) ± Adóalap 44 22

23 Tao alany KATA (3/4) Ezt az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában elkülönítetten kell bevallani, és három egyenlő részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadóbevallás benyújtására előírt határidőig és az üzleti évet követő két adóévre - de legkésőbb a KATA szerinti adóalanyisága megszűnése évét követő év február 25- ig - az adóév február 25-ig megfizetni. Ha a csökkentő tételként elszámolt immateriális jószágot vagy tárgyi eszközt ad ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére, akkor az egyes meghatározott juttatás 51,17 % adóterhelés! 45 Tao alany KATA (4/4) Az adózó választása alapján a megszűnéshez kapcsolódóan nem alkalmazza: KKV részére a beruházási kedvezmény Mikrovállalkozás létszámnövekedéséhez kapcsolódó kedvezmény Fejlesztési tartalék fel nem használt része Be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág kedvezménye Mód.jav. alapján a könyv szerinti érték és számított nyilvántartási érték közötti különbözet miatti módosító tételeket 46 23

24 EVA alany KATA Bevételi nyilvántartást vezető EC, Bt., Kkt. esetén: Nem kell visszatérni a Szt. hatálya alá Egyből KATA alany lehet Akár év közben is! Itt is lehet osztalék utáni adót kiváltó adó! Ezt a záró EVA bevallásban kell elkülönítetten bevallani 47 KATA alany Kkt., Bt., Egyéni cég felszámolásához, végelszámolásához kapcsolódó egyszerűsítés Mivel a Kkt., Bt., Egyéni cég nem alkalmazza a Szt. rendelkezéseit, felszámolás, vagy végelszámolás esetén visszakerül a Szt. hatálya alá a Szt. 2/A. (4) bekezdés szerint. Ennek megfelelően a felszámolás, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt és zárómérleget kell készíteni a Szt. előírásai szerint, azonban a Szt. előírásaival ellentétben azt könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben