MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT."

Átírás

1 MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés Ez a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardoknak megfelelően összeállított, angol nyelven készült konszolidált pénzügyi kimutatások, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés magyar nyelvű fordítása. Bármilyen eltérés vagy vitás kérdés esetében az angol nyelvű változat az irányadó.

2 Tartalom Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált éves beszámoló Konszolidált mérleg december 31-ével záruló évre 2 Konszolidált eredménykimutatás december 31-ével záruló évre 3 Konszolidált cash-flow kimutatás december 31-ével záruló évre 4 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása december 31-ével záruló évre

3 Ez a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardoknak megfelelően összeállított, angol nyelven készült konszolidált pénzügyi kimutatások, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés magyar nyelvű fordítása. Bármilyen eltérés vagy vitás kérdés esetében az angol nyelvű változat az irányadó. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonosa részére: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztük a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és leányvállalatai (továbbiakban: a Csoport ) december 31-i konszolidált mérlegének, évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának, konszolidált cash flow kimutatásának és konszolidált tőkemozgás kimutatásának (együtt: konszolidált pénzügyi kimutatások ) vizsgálatát. A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése a Csoport vezetőségének a feladata. A mi feladatunk a konszolidált pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. A fenti irányelvek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hatású tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait és állításait alátámasztó bizonylatok mintavétel alapján történő vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a Csoport vezetősége által tett lényegesebb becslések megítélését, valamint a pénzügyi kimutatások összeállításának átfogó értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. Véleményünk szerint a Nemzetközi Beszámolókészítési Standardokkal összhangban elkészített konszolidált pénzügyi kimutatások minden lényeges vonatkozásban megbízhatóan mutatják be a Csoport december 31-i pénzügyi helyzetét, a december 31-ével végződő év működési eredményét és az év során a pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokat május 28. KPMG Hungária Kft. Henye István Partner

4 Konszolidált mérleg Megjegyzések Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések Hitelek, a várható hitelveszteségre képzett céltartalékokkal csökkentve Kereskedelmi célú pénzügyi eszközök Értékpapírok Részesedések Aktív elhatárolások Egyéb eszközök Tárgyi eszközök és immateriális javak Eszközök összesen Bankközi hitelek és betétek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok Fedezeti célú pénzügyi instrumentumok Passzív elhatárolások Egyéb kötelezettségek Kötelezettségek összesen Kisebbségi érdekeltség Alárendelt kölcsöntőke Jegyzett tőke Részvénykibocsátási felár Tőkejuttatás Kötelező tartalékok Felhalmozott eredmény ( ) ( ) Saját tőke összesen Források és saját tőke összesen Függő és jövőbeni kötelezettségek A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 2

5 Konszolidált eredménykimutatás Megjegyzések Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (25.919) (19.829) Nettó kamatbevétel Várható hitelezési veszteségre képzett értékvesztések visszaírás/(képzés) 22 (23.754) (51.668) Kapott jutalékok és díjjellegű bevételek Fizetett jutalék és díjjellegű ráfordítások (340) (683) Nettó jutalék és díjbevétel Befektetések értékesítésének eredménye 23 (7.618) (28.193) Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztések visszaírás/(képzés) (208) Osztalék bevétel Deviza kereskedelem eredménye, nettó bevétel Egyéb működésből származó bevétel Egyéb működésből származó bevétel Általános és adminisztratív költségek 25 (15.266) (32.531) Egyéb értékvesztés és céltartalék visszaírás/(képzés) (38.982) Deviza kereskedelem eredménye, nettó ráfordítás (7.656) - Egyéb működésből származó ráfordítás 24 (2.668) (15.337) Egyéb működési ráfordítások (9.165) (86.850) Adózás és kisebbségi érdekeltség előtti eredmény ( ) Kisebbségi érdekeltség 27 (262) Adózás előtti eredmény ( ) Társasági adó / Halasztott adó (51) Adózott eredmény ( ) A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 3

6 Konszolidált cash-flow kimutatás Megjegyzés Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás Adózás előtti eredmény ( ) Az adózott eredmény módosításai Értékcsökkenés Várható hitelezési veszteségre képzett céltartalék képzés Befektetésekre képzett céltartalék (felszabadítás)/képzése 22 (578) 208 Egyéb követelésekre képzett céltartalék 22 (105) (123) Egyéb eszközökre képzett céltartalék (felszabadítás)/képzése 22 (173) 308 Egyéb céltartalék (felszabadítás)/képzése 22 (16.022) Goodwill amortizációja Negatív goodwill amortizációja 11 (46) (345) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésből származó erdemény (39) (86) Eszközök (növekedése)/csökkenése Bankközi hitelek (1.031) Hitelek, céltartalék levonása nélkül ( ) Kereskedelmi célú pénzügyi instrumentumok (16.214) Egyéb eszközök, céltartalék levonása nélkül (21.409) Aktív elhatárolások (2.214) Kötelezettségek növekedése/(csökkenése) Ügyfelek által elhelyezett betétek (csökkenése)/növekedése ( ) Bankközi betétek Fedezeti célú pénzügyi instrumentumok növekedése/(csökkenése) (535) Egyéb kötelezettség (10.292) (15.552) Passzív elhatárolások (2.042) (76) Társasági adó, illetve halasztott adó 26 (1.530) 51 Szokásos tevékenyséből származó nettó pénzeszközváltozás (27.351) ( ) Befektetési tevékenyséből származó pénzeszközváltozás Értékpapírok csökkenése/(növekedése), céltartalékok nélkül 537 ( ) Befektetések csökkenése céltartalékok nélkül Goodwill és negatív goodwill nettó változása (1.158) 545 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésből származó bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése (3.881) (13.377) Befektetési tevékenyséből származó pénzeszközváltozás Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Részvénykibocsátás Tőkeemelés Ázsió Tőkejuttatás Kötvénykibocsátás Kisebbségi érdekeltség nettó változása 932 (19.574) Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszközváltozás Nettó pénzeszközök növekedése/(csökkenése) (159) (29.917) Pénzeszközállomány január 1-én Pénzeszközállomány december 31-én A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 4

7 1. BEVEZETÉS Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: a Bank ) a magyar törvényi előírásoknak megfelelően bejegyzett részvénytársaság, forintban illetve devizában folytatott banki tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A Bank elsősorban hosszú lejáratú hitelek nyújtásával és befektetések kezelésével foglalkozik. A Bank jogállását és tevékenységét a többször módosított Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: az MFB törvény ) szabályozza, mely június 15-én lépett hatályba és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: a Törvény ) MFB Rt.-re vonatkozó speciális rendelkezéseit. A Bank székhelye Budapesten, a Nádor u. 31. szám alatt található. A Bankban a Magyar Állam 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az államot, mint részvénytulajdonost 2003-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vezető Miniszter képviselte. A Csoport átlagos statisztikai létszáma évben 321 fő volt (2002: 3.354). 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA Az ezen konszolidált pénzügyi kimutatásokban alkalmazott számviteli politika lényeges elemei a következők: (a) Konszolidált éves beszámoló készítésének alapelve A jelen konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal ( IFRS ) összhangban készült, melyet a Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete ( IASB ) állít össze, és amelyet magyarázatokkal az Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság ( IFRIC ) lát el. A Csoport a Magyarországon érvényben lévő számviteli törvénynek, tevékenységre vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti könyveit és állítja össze beszámolóját. Ahhoz, hogy a jelen konszolidált éves beszámoló megfeleljen az IFRS előírásainak, szükséges volt a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves konszolidált beszámolóban bizonyos módosítások végrehajtása. Ezen módosítások nettó eredményre illetve saját tőkére vonatkozó hatásának részleteit a 32. pont tartalmazza. A jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban minden összeg millió magyar forintban (mft) kerül kimutatásra. (b) Külföldi fizetőeszközök forintra való átváltása A külföldi devizában lebonyolított ügyletek az ügylet napján érvényes devizaárfolyamon kerülnek átszámításra. A külföldi devizában nyilvántartott eszközök és források értékét a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közölt árfolyamon számítják át. Az árfolyamnyereség és -veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. 6

8 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA (FOLYTATÁS) (c) A konszolidáció alapja Leányvállalatok A leányvállalatok körébe a Bank által ellenőrzött társaságok tartoznak. Ellenőrzés abban az esetben áll fenn, amikor a Bank közvetlenül vagy közvetve irányítja egy adott vállalkozás pénzügyi és működési politikáját. A konszolidált pénzügyi kimutatások az ellenőrzés kezdetétől az ellenőrzés megszűnésének dátumáig terjedő időszakra vonatkozóan tartalmazzák a leányvállalatok pénzügyi kimutatásait. A konszolidációba nem vonja be a Bank a leányvállalatait, abban az esetben, ha: - A leányvállalatban lévő részesedést a tulajdonos kizárólag továbbértékesítési céllal szerezte be és a forgatási célú portfolióban szerepel, - A leányvállalatban a szavazati jogok gyakorlásában tartós jogi körülmények akadályozzák az anyavállalatot, - A leányvállalat a konszolidált éves beszámoló szempontjából nem minősül jelentősnek. A konszolidációba be nem vont leányvállalatokat a konszolidált pénzügyi kimutatásokban részesedés értékelés módszerével mutatják be. Társult vállalkozások A társult vállalkozások olyan társaságok, amelyek pénzügyi és működési politikájára a Csoport jelentős befolyást igen, azonban ellenőrzést nem gyakorol. A társult vállalkozásokban lévő részesedések equity módszerrel vannak elszámolva, a bekerülési értékük a beszerzés költségén lett kimutatva, figyelembe véve az üzleti és cégértéket, melyet későbbiekben a csoportra jutó nettó eszközérték változással módosított a Csoport. A változások közvetlenül az eredményben kerülnek kimutatásra. Közös vezetésű vállalkozások Közös vezetésű vállalkozásoknak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenysége felett a Csoport szerződéses megállapodás alapján közös ellenőrzést gyakorol. A konszolidált pénzügyi kimutatások a közös ellenőrzés kezdetétől az ellenőrzés megszűnésig terjedő időszakra vonatkozóan arányosan tartalmazzák a vállalkozások eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és költségeinek a Csoportra eső részét. A konszolidáció során kiszűrt tranzakciók A konszolidált pénzügyi kimutatások összeállítása során a Csoporton belüli tranzakciókból származó követelések, kötelezettségek, hozamok, ráfordítások és költségek valamint a közbenső eredmény kiszűrésre kerültek. 7

9 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA (FOLYTATÁS) Üzleti vagy cégérték A felvásárláskor keletkező üzleti vagy cégérték a beszerzési költségnek a megvásárolt részesedés saját tőke arányos értékét meghaladó részéből áll. Az üzleti vagy cégértéket az immateriális javak között mutatják ki, az értékcsökkenést pedig jövőbeni gazdasági hasznot feltételezve a konszolidált eredménykimutatásban tüntetik fel. A cégérték amortizációját lineáris módszerrel számítják ki öt évet meg nem haladó időszakra elosztva. Amennyiben a továbbiakban nem valószínűsíthető, hogy az adott befektetéshez kapcsolódó cégérték a jövőben üzleti haszon révén megtérül, az egy összegben költségként kerül kimutatásra. Negatív üzleti vagy cégérték A felvásárláskor keletkező negatív üzleti vagy cégérték a megvásárolt részesedés saját tőke arányos értékének a beszerzési költséget meghaladó részéből áll. A negatív üzleti vagy cégértéket a konszolidált pénzügyi kimutatásokban öt évet meg nem haladó időszakra elosztva tüntetik fel. (d) Értékpapírok Az értékpapírok lehetnek kereskedési célú, értékesíthető, és lejáratig tartott papírok. Az értékpapírok egyes kategóriáinak pontos meghatározása és kapcsolódó értékelése a 2.(f). pontban található. (e) Származtatott pénzügyi instrumentumok A működési, hitelezői és befektetői tevékenységéből származó deviza, kamatláb és piaci kockázatok kezelésére a Csoport határidős, kamatlábswap és devizaswap ügyleteket, valamint határidős és azonnali devizaműveleteket végez. A derivatív ügyletek ráfordításait és bevételeit piaci jegyzés (mark-to-market) alapján kell megállapítani, az értékváltozásokat az eredménykimutatásban azonnal szerepeltetni kell. (f) Pénzügyi instrumentumok besorolása A kereskedési célú pénzügyi eszközök azok az instrumentumok, melyeket a Csoport főként rövidtávú profitszerzés céljából tart. Ezek közé sorolhatók részesedések, kötvények, egyes megvásárolt hitelek, a nem fedezeti céllal kötött és kezelt derivatív ügyletek, és a pénzügyi instrumentumok eladásából származó kötelezettségek. Az adott kölcsönök és követelések azok a kölcsönök és követelések, melyeket a Csoport nem rövid távú profitszerzés céljából tart. Az adott kölcsönök és követelések közé tartoznak a bankoknak és ügyfeleknek adott kölcsönök és előlegek, kivéve a megvásárolt hiteleket. 8

10 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA (FOLYTATÁS) A lejáratig tartott eszközök olyan pénzügyi eszközök, melyek fix vagy meghatározható kifizetésekkel, illetve fix lejárattal rendelkeznek. Ezeket a Csoport szándékai és lehetőségei szerint lejáratig tartja. Az értékesíthető eszközök közé sorolandók azok a pénzügyi eszközök, amelyeket a Csoport nem kereskedési célból tart, nem a Csoport által keletkeztetett, illetve amelyeket a Csoport nem lejáratig tart. (g) Bekerülés A Csoportba tartozó társaságok főkönyveibe a pénzügyi eszközök és kötelezettségek a teljesítési napon kerülnek felvételre, kivéve a derívatív eszközök melyek a kötésnapon kerülnek felvételre. A pénzügyi eszközöket beszerzési költségen kell felvenni a könyvekbe, beleértve a vételi tranzakciós költségeket is. (h) Értékelés A nyilvántartásba vételt követően minden, kereskedési céllal tartott és értékesíthető eszköz nyilvántartása valós piaci értéken történik, kivéve azokat, amelyeknek nincs aktív piacról származó jegyzett piaci ára, és ezért a valós piaci érték nem meghatározható. Ezek az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva. Ezen pénzügyi instrumentumok értékelésének hatása a tárgyévi eredményben kerül kimutatásra. Minden, nem kereskedési célú pénzügyi kötelezettség, adott kölcsön és követelés, illetve lejáratig tartott eszköz értékvesztéssel csökkentett amortizált költségen van nyilvántartva. A díjak és engedmények, köztük a kezdeti tranzakciós költségek, a vonatkozó eszköz nyilvántartási értékének részét képezi és az adott instrumentum eredeti effektív kamat rátájával van amortizálva. A kibocsátott kötvényeket a Bank bekerülési értéken tartja nyilván, módosítva a diszkonttal és a prémiummal, illetve a kibocsátási költségek amortizációjával. A valós piaci érték megállapításának alapelvei A pénzügyi eszközök valós piaci értékének alapja a mérleg fordulónapján érvényes jegyzett piaci ár, a tranzakciós költségek levonása nélkül. Ha jegyzett piaci ár nem áll rendelkezésre, akkor a valós piaci érték árazási modellekkel, vagy diszkontált cash-flow technikákkal becsülhető meg. A diszkontált cash-flow technikák használata során a becsült jövőbeli pénzáramlások a management legjobb becslésén alapulnak, és a felhasznált diszkontráta a hasonló feltételű eszközök piacán a mérleg fordulónapján érvényes ráta. Az árazási modellek használata során a forrásadatok a mérleg fordulónapján érvényes piachoz köthető értékeken alapulnak. 9

11 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA (FOLYTATÁS) A tőzsdén nem forgalmazott származtatott pénzügyi termékek valós piaci értéke az az érték, amit a Csoport a mérleg fordulónapján, normál üzleti feltételek között és a felek hitelképességére tekintettel érvényesíthetne. Nyereségek és veszteségek a későbbi értékelések során A kereskedési céllal tartott eszközök és értékesíthető eszközök valós piaci értékének változásából keletkező nyereségek és veszteségek közvetlenül az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. (i) Részesedések A részesedések a nem konszolidált leányvállalatokat, a társult vállalkozásokat illetve az egyéb részesedéseket tartalmazzák. Az egyéb részesedések, melyek nem tőzsdén jegyzett érdekeltségek, az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra. A befektetések eladásából származó árfolyamnyereségek, illetve veszteségek befektetésenként, a módosított bekerülési értéket alapul véve, egyedileg vannak elszámolva. A Csoport kereskedési céllal nem tart részesedést, ennek megfelelően részesedések az értékesíthető kategóriába kerülnek besorolásra. (j) Tárgyi eszközök és immateriális javak A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értéken szerepelnek a könyvekben, a halmozott értékcsökkenés levonása után. Nincs értékcsökkenés elszámolva a földterületekre. Az eszközök hasznos élettartamának alapján kalkulált, lineáris leírási módszer szerinti értékcsökkenési kulcsok a következők: Ingatlanok 1 6% Irodai és egyéb gépek berendezések 9 50% Gépjárművek 20 30% Számítástechnikai eszközök 17 33% Bérleti jog 17% Szoftverek 12,5 33% Egyéb immateriális javak 17 33% 10

12 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA (FOLYTATÁS) (k) Hitelek, a várható hitelezési veszteségek után képzett tartalék A Csoport által nyújtott hitelek és előlegek a hitelek, a várható hitelveszteségre képzett értékvesztésel csökkentve soron kerülnek kimutatásra. A hitelek az értékvesztéssel csökkentett, még kintlévő tőkekintlévőségnek megfelelő értéken kerülnek kimutatásra. A hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztések szintje a követelésből származó jövőbeli várható veszteségeknek megfelelő mértékben kerül meghatározásra. A vezetés a tartalékolás kellő szintjét az egyes hitelek, a hitelveszteséggel kapcsolatos korábbi tapasztalatok, az adott gazdasági feltételek, a különböző hitelkategóriák kockázati tényezői és egyéb lényeges tényezők mérlegelése alapján határozza meg, valamint figyelembe vesz minden, a pénzügyi kimutatások lezárását megelőzően elérhető lényeges információt. (l) Általános tartalék Az évi CXII. számú törvény 75. paragrafusa értelmében a nettó adózott nyereség 10%-ának megfelelő általános tartalékot kell képezni. A magyar jogszabályok értelmében megképzett és felhasználása általános tartalék a Nemzetközi Beszámolóban közvetlenül az eredménytartalékot változtatja, és így nincs hatása az adott évi eredményre. (m) Kamat- és jutalékbevételek és ráfordítások A kamatbevételek a fennálló tőkekövetelés alapján elhatárolásra kerülnek, és az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. Abban az esetben, ha a vezetőség tudomására jut olyan tény, mely alapján valószínűsíthető, hogy valamely adós fizetési kötelezettségeinek a jövőben nem tud eleget tenni, a kamatelhatárolás felfüggesztésre kerül. Minden ilyen jellegű kamatkövetelés a konszolidált pénzügyi kimutatásokban visszavezetésre kerül, és egy mérlegen kívüli függő számlán tartják nyilván. A hitelekkel kapcsolatos jutalékok és díjak a hitel nyújtásának időpontjában teljes egészében megjelennek az eredménykimutatásban. (n) Osztalék bevétel Az osztalék bevételek tárgyidőszakra kerülnek elszámolásra, amennyiben az osztalék kifizetésre kerül a tárgyidőszakban. 11

13 2. SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA (FOLYTATÁS) (o) Társasági adó Az évente fizetendő társasági adó mértéke a magyar törvények alapján meghatározott adókötelezettségen alapul, amely korrigálva van a halasztott adóval. A társasági adó az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. A fizetendő társasági adó meghatározása a tárgyév adóköteles jövedelme és a magyar törvények szerint megállapított adókulcsok segítségével történik, figyelembe véve az előző évek esetleges módosításait is. A halasztott adó a kötelezettség módszerrel van meghatározva, az eszközök és források számviteli és az adóalapban elszámolható értékének átmeneti különbségei alapján. A halasztott adó elszámolására akkor kerül sor, ha valószínűsíthető, hogy az átmeneti eltérések kiegyenlítődésekor az eszköz vagy a kötelezettség realizálható. A halasztott adó mértékének meghatározása a magyar törvény szerint megállapított, a konszolidált mérleg időpontjában érvényben lévő adókulcsok segítségével történik. A halasztott adókövetelés csak abban az esetben kerül kimutatásra, amennyiben valószínűsíthető, hogy elegendő adóköteles nyereség fog rendelkezésre állni, amely lehetővé teszi a halasztott adókövetelés egészének, vagy egy részének felhasználását. A magyar adózási jogszabályok előírásai szerint a bankok nem vihetik át negatív adóalapjukat a következő évrekre. (p) Cash-flow A cash-flow kimutatásban a pénzeszközök magukban foglalják a készpénzt, valamint a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett számlapénzből és három hónapnál rövidebb lejáratú betétekből származó egyenlegeket. 12

14 3. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK A Bank a következő fő üzleti kockázatokkal szembesül tevékenysége során: hitelkockázat, kamatkockázat, likviditási kockázat és deviza árfolyamkockázat. A kockázatkezelés elveit a Bank Igazgatósága határozza meg a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által megszabott korlátokon belül. Az így kialakított elvek alkalmazását és betartását az Igazgatóság felügyeli. A Bank olyan jelentéstételi rendszereket alakított ki, amelyek lehetővé teszik a kockázatos területek ellenőrzését. A Bank különféle devizákban köti szerződéseit (beleértve a magyar forintot is), valamint felhasználja a rendelkezésére álló különböző pénzügyi instrumentumokat is. A mérlegben szereplő, illetve mérlegen kívüli eszközök és források az adott devizában kerülnek kimutatásra, és amennyiben nincs ettől eltérő utalás, ezen eszközök és források elszámolása piaci értéken történik, kivéve a fedezeti ügyletként elszámolt eszközöket és forrásokat. A banki tranzakciókat, amennyiben nincs ettől eltérő utalás, piaci árfolyamon hajtják végre. (a) Hitelkockázat A hitelkockázat lényege, hogy a Bank adott ügyfele nem tudja vagy nem akarja teljesíteni a vállalt kötelezettségeit. Hitelkockázat többnyire a hitelfolyósítás, kereskedelmi finanszírozás, a treasury és a Bank által végzett egyéb tevékenységek során merülhet fel. A hitelkockázat kezelésének irányítása a Bank Igazgatóságának a feladata. Ennek keretében elfogadja a hitelezési tevékenységre vonatkozó szabályzatokat, beleértve az engedélyeztetési eljárást, a szabadon felhasználható hitelkeretekre, a hitelportfolió koncentrálódására vonatkozó irányelveket, a hitelkockázatok mérésénél alkalmazandó elveket, az ügyfelek kockázatminősítését, valamint a vezetőség tevékenységének minőségi és pénzügyi értékelését is. A hitelekből eredő kintlevőségeket negyedévente megvizsgálják. A hiteleket olyan rendszer szerint rangsorolják, amely minőségi szempontokat és számadatokat is tartalmaz. (b) Kamatkockázat A kamatkockázat annak a hatásnak a mértékével mérhető, amelyet a piaci kamatlábak változása gyakorol a kamatrésekre és a nettó kamatjövedelemre. A kamatlábkockázat az adott időszakban lejáró vagy átárazódó eszközök, források és mérlegen kívüli tételek nyitott pozíciójának függvénye. A Bank az eszközök és források átárazásának és lejáratának összehangolásával csökkenti ezt a kockázatot, beleértve a származékos termékek felhasználását is. A kamatlábkockázat kezelését az Igazgatóság felhatalmazása alapján az Eszköz-forrás bizottság végzi, amely az egyes ügyletekre pozíciós limiteket határoz meg és folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a limiteket annak érdekében, hogy korlátozza a kamatlábmozgások hatását a folyó hozamokra és a kamatérzékeny eszközök és források értékére. 13

15 3. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK (FOLYTATÁS) (c) Likviditási kockázat A Bank politikája az eszközök és források, valamint a mérlegen kívüli kötelezettségek olyan szerkezetének kialakítása, amely lehetővé teszi a bevételek maximalizálását, ugyanakkor biztosítja, hogy megfelelő összegek álljanak rendelkezésre valamennyi kötelezettség esedékességkori teljesítéséhez. Cash flow tervek és napi likviditási jelentések készülnek a felső szintű vezetés számára, amelyek elősegítik a likviditási helyzet folyamatos figyelemmel kísérését. (d) Deviza árfolyamkockázat A Bank mérlegében szereplő, illetve mérlegen kívüli tételei között szerepelnek különböző, külföldi devizákban nyilvántartott eszközök és források. Deviza árfolyamkockázat akkor merül fel, ha egy adott devizában nyilvántartott tényleges vagy előrejelzett eszközállomány nagyobb vagy kevesebb az ugyanabban a devizában nyilvántartott forrásállománynál. A Bank a mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli eszközök és források devizaszerkezetét határidős devizaügyletek és egyéb fedezeti ügyletek segítségével alakítja. A Bank politikája, hogy nem végez devizaspekulációt és szigorúan korlátozott szabályokon belül nyit devizapozíciót. Az Igazgatóság a törvényben előírt és a belső szabályzatok, valamint az általa elfogadott stratégia alapján határozza meg az egyes szabályzatokat és figyeli azok betartását. Ezeknek a limiteknek a betartását- beleértve a napközbeni limitet is folyamatosan figyelik. A Bank a devizaforrásaiból származó árfolyamkockázatait a Bank és a Pénzügyminisztérium között január 27-én aláírt, visszamenőleges hatállyal létrejött árfolyamgaranciára vonatkozó megállapodás fedezi, mely értelmében ezen források (EURO) más devizában történő kihelyezéséből származó árfolyamveszteségeket az Állam megtéríti, míg az árfolyam-nyereséget a Bank az Államnak a futamidő végén vagy az EURO-ra történő átállással egyidejűleg, egy összegben fizeti meg. 14

16 4. PÉNZESZKÖZÖK ÉS EGYENLEGEK A MAGYAR NEMZETI BANKKAL Készpénz Egyenlegek a Magyar Nemzeti Bankkal: Kötelező tartalék Egyéb BANKKÖZI KIHELYEZÉSEK Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Az éven túli lejáratú bankközi követelésből millió Ft (2002-ben : mft) a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betét. A 2003., illetve december 31-én meglévő bankközi kihelyezések aktuális kamatrátái az alábbiak szerint bonthatók meg: Éven túli forintban 3% - 12,68% - Éven belüli devizában (EURO, USD) 1% - 2,13% 2,97% Éven túli devizában (USD, JPY) 2,63%-3,14% - 15

17 6. HITELEK, ÉS VÁRHATÓ HITELEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉSEK Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Várható hitelezési veszteségekre képzett értékvesztések (59.178) (64.237) A illetve december 31-én meglévő hitel kihelyezések aktuális kamatrátái az alábbiak szerint bonthatók meg: Éven belüli forintban 7,01 16,1% 8,5 10,04% Éven túli forintban 7,01 16,5% 7,01 12,5% Éven túli devizában (CHF, JPY, EURO, USD) 2,49 5,14% 2,72 5,41% 16

18 7. KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Bekerülési érték 2003.december december 31 Nem realizált Könyvszerinti Bekerülési Nem realizált Könyvszerinti nyereség érték érték nyereség érték /(veszteség) /(veszteség) Értékpapírok Magyar államkötvények Kincstárjegyek Befektetési jegyek Összesen ÉRTÉKPAPíROK Bekerülési érték 2003.december december 31 Nem realizált Könyvszerinti Bekerülési Nem realizált Könyvszerinti nyereség érték érték nyereség érték /(veszteség) /(veszteség) Értékesíthető eszközök Magyar államkötvények (622) Deviza kötvények (476) Összesen (1.098) Lejáratig tartott eszközök Magyar államkötvények (911) Egyéb kötvények Kincstárjegyek Összesen (911) Mindösszesen (714) (1.098)

19 8. ÉRTÉKPAPíROK (FOLYTATÁS) A Bank a középtávú tervének készítése során azt a stratégiai döntést hozta, hogy az állampapír állományát lejáratig tartja, így a menedzsment június 16-i döntése alapján az Értékesíthető eszközök közé sorolt értékpapírokat, a tartási szándék megváltozása miatt, átsorolta a Lejáratig tartandó pénzügyi eszközök közé. A illetve december 31-én meglévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamat kondíciói az alábbiak szerint bonthatók meg: Magyar Államkövények, éven belüli, forintban 7,7 10,5% 8,5 9,5% Magyar Államkövények, egy és öt év közötti, forintban 6,25 9,25% 6,25 10,5% Egyéb bankok által kibocsátott egy és öt év közötti, forintban 8,2% 8,39% Magyar Államkövények, egy és öt év közötti, devizában 6,5% - Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott éven túli (USD, GBP, JPY) - 8,75 10% Kibocsátott kötvények, egy és öt év közötti, forintban 8,74 9,8% 8,74 9,8% 9. RÉSZESEDÉSEK Meghatározó részesdések nem konszolidált leányvállalat Befolyásoló részesedés Társult vállalat Egyéb Részesedések tartós értékvesztésére képzett értékvesztés (730) (1.288) A Bank meghatározó részesedéseinek jelentős összegű csökkenését a portfóliótisztítás keretében az ÁPV Rt. részére történő részesedés eladás okozta. 18

20 9. RÉSZESEDÉSEK (FOLYTATÁS) A konszolidációs körbe tartozó társaságok december 31-én és december 31- én a következők voltak: Társaság megnevezése Teljeskörűen bevont leányvállalatok Szektor Közvetlen és közvetett tulajdoni hányad 2003 Közvetlen és közvetett tulajdoni hányad 2002 Apor Szolgáltató és Vállalkozási Kft. Ingatlan hasznosító - 99,55% Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt. Szociális szolgáltató - 88,89% Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft. Vegyipar - 99,67% Borsod-Abaúj Vagyonkezelő Kft. Vagyonkezelő - 100,00% Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. Vagyonkezelő 64,78% - D-Park Kft. Ingatlanhasznosító 100,00% 99,98% Első Magyar Infrastrukúra Befektetési Rt. Infrastruktúra - 100,00% Ezüstpart Kft. Idegenforgalom - 100,00% Hollóházi Porcelángyár Rt. Könnyűipar - 92,60% Konzumbank Rt. Hitelintézet - 99,55% Közvil Első Magyar Közvilágítási Rt. Közvilágítás - 88,62% Land-Trade Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. Ingatlanhasznosítás 61,90% 61,89% Lencsehegyi Szénbánya Kft. Bányászat - 100,00% LiberCom Kft. Tanácsadás - 65,83% Magyar Közmű Kft. Közműépítés 100,00% 100,00% Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. Vagyonkezelő - 100,00% Magyar Gázszolgáltató Kft. Gázkereskedelem - 100,00% Magyar Követeléskezelő Rt. Pénzügyi szolgáltató 100,00% 100,00% MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft. Vagyonkezelés - 100,00% Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft. Ingatlanhasznosítás 100,00% 100,00% ST-Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Könnyűipar - 86,31% Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt. Kiadói tevékenység - 99,97% Svercsek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ingatlanhasznosító - 88,00% Szegedi Konzervgyár Kft. Élelmiszeripar - 100,00% Techno Ingatlanforgalmazási Kft. Vagyonkezelés 100,00% 100,00% Tőketárs Kft. Vagyonkezelés 100,00% 100,00% Treport Kft Vagyonkezelés - 100,00% Trewin Rt. Tanácsadás 100,00% 100,00% Trio Invest Kft Ingatlanhasznosítás 100,00% 100,00% Tüköry Center Kft. Ingatlanhasznosítás - 100,00% Zsolnay Örökség Kezelő Kht. Szolgáltató - 100,00% Zsolnay Porcelán Manufaktura Rt. Könnyűipar - 100,00% Zsolnay Porcelángyár Rt. Könnyűipar - 97,51% 19

21 9. RÉSZESEDÉSEK (FOLYTATÁS) Társaság megnevezése Szektor Közvetlen és közvetett tulajdoni hányad 2003 Közvetlen és közvetett tulajdoni hányad 2002 Nem bevont leányvállalatok Bakonygáz Kft. f.a. Szolgáltatás - 56,78% CW-Abwicklungs AG. I.a. Pénzügyi szolgáltatás 100,00% 100,00% Defend Security Kft. V.a Szolgáltatás 60,00% 60,00% Dél-Gabona Malonipari Rt. Élelmiszeripar - 100,00% Diósgyőri Melegalakítógyár Kft. f.a. Nehézipar - 22,85% Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. f.a. Nehézipar - 22,93% Faber 96 Kft. Ingatlanhasznosítás 50,89% - Falcon Kft. v.a. Biztonságtechnika - 58,69% Freelander Kft. Hardver szaktanácsadás - 99,51% Fimcoop Zamárdi Üdülési és Oktatási Központuzemeltető Kft.* Vendéglátás 100,00% 100,00% Fruit Garden Invest Kereskedelmi és Befektetési Kft. v.a. Élelmiszeripar - 97,14% Hungexpo Rt. Szolgáltatás - 82,01% Hungax Kft. Szolgáltatás - 82,01% Hungexpo Expotech Kft. Szolgáltatás - 82,01% Hannover 2000 Kft. V.a. Szolgáltatás - 55,77% Hungexpo Tours and Trade Kft. V.a. Vendéglátás - 82,01% HT-Konverzió Kft. Vagyonkezelés 64,78% - I.V.E. Hradok S.r.o. Fafeldolgozás 64,78% - Lacto-Csík S.A.* Mezőgazdaság 32,85% - Limpex Rt. V.a. Pénzügyi holding 100,00% 100,00% Melcom-Ing Kft.* Ingatlanhasznosítás 100,00% 100,00% MFB Üzemeltetési, Fenntartási és Szolgáltatási Kft.* Szolgáltatás 100,00% 100,00% Motor-Force Impex Srl. Kereskedelem 37,44% - Pannon-Hajó 2002 Kft. Vagyonkezelés - 100,00% Pápai Textil Rt. f.a. Textilipar - 100,00% REGLAMA Szolgáltató Kft.* Ingatlanhasznosítás 100,00% 100,00% Siotour Rt. Idegenforgalom - 99,83% Zsolpark Kft. f.a. Kereskedelem - 84,47% Társult vállalkozások Albertfalva Üzletközpont Kft. ** Ingatlanhasznosító 49,47% 51,00% Aranykapu Rt. Mezőgazdaság 48,93% - Balatoni Hajózási Rt. Víziforgalom - 48,99% Első Magyar SWIFT Szolgáltató Kft. Szolgáltatás - 33,33% Euromilk a.s. Mezőgazdaság 7,91% - Hajdúsági Hűtőipari Rt. Élelmiszeripar - 47,00% Hitelgarancia Rt. Garanciakibocsátás 13,97% 14,17% OREX Rt. Kereskedelm - 30,99% Prodpan S.A. Élelmiszeripar 31,25% - Salina Invest S.A. Vagyonkezelés 28,19% - Silkem D.o.o. Vegyipar 9,46% - Tisza Cipő Rt. Könnyűipar - 18,64% * Ezen társaságok a konszolidációba equity módszerrel kerültek bevonásra, mivel a csoportra jutó saját tőke értékük összesen nem haladta meg a 80 MFt volt. ** Az Albertfalva Üzletközpont Kft évben a konszolidációba leányvállalatként került bevonásra. Az Aranykapu Rt. a Bank új Fejlesztési Tőkefinanszírozási programja keretében került a részesedések közé. A Program keretében szerzett részesedések nagysága nem haladhatja meg a 49 %-ot. 20

22 10. EGYÉB ESZKÖZÖK Árfolyam garancia miatt, Állammal szembeni követelés ÁPV Rt.-vel szembeni követelés Vevők Egyéb követelések Továbbértékesítésre szánt ingatlan Előlegek Halasztott adó követelések (lsd. Megjegyzések 26.) Adó visszaigénylések 63 - Egyéb eszközök Egyéb eszközökre képzett céltartalék (1.515) (1.422) (lsd. Megjegyzések 22) Az ÁPV Rt.-vel szembeni követelés a Konzumbank Rt. és a Tüköry-Center Kft. részesedéseinek értékesítéséből származik. 21

23 11. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK Immateriális javak Goodwill Negatív Goodwill Ingatlanok Berendezések Beruházások Összesen Bruttó érték Nyitó (4.235) Konszolidációs kör miatti változás (1.591) - - (18.196) (7.813) (7) (27.607) Növekedés (228) Csökkenés (21) (2.930) (427) (375) (2.971) (3.136) Záró (875) Értékcsökkenés Nyitó (1.685) Konszolidációs kör miatti változás (624) - - (10.670) (4.682) - (15.976) Növekedés (46) Csökkenés (19) (1.611) (206) (285) - (1.083) Záró (693) Nettó könyv szerinti érték december (2.550) (182)

24 12. BANKKÖZI HITELEK ÉS BETÉTEK Éven belüli elhelyezés: Magyar Nemzeti Bank által, forintban Egyéb bankok által, forintban Egyéb bankok által, devizában Éven túli elhelyezés: Magyar Nemzeti Bank által, forintban Egyéb bankok által, forintban Egyéb bankok által, devizában A illetve december 31-én meglévő, a Magyar Nemzeti Bank és egyéb bankok által elhelyezett betétek és hitelek kamat kondíciói az alábbiak szerint bonthatók meg: Magyar Nemzeti Bank és egyéb bankok, éven belüli, forintban 11,6 12,75% 7,55 9,19% Magyar Nemzeti Bank és egyéb bankok, éven túli, forintban 7,5 12,5% - Egyéb bankok, éven belüli (EURO, CHF, USD) 1,12 5,87% 1,35 3,33% Magyar Nemzeti Bank és egyéb bankok, éven túli, devizában (EURO, USD, JPY) 2,1 5,87% ÜGYFELEK ÁLTAL ELHELYEZETT BETÉTEK Éven belüli lejáratra elhelyezett betétek: Forintban Devizában Éven túli lejáratra elhelyezett betétek Forintban Devizában

25 13. ÜGYFELEK ÁLTAL ELHELYEZETT BETÉTEK (FOLYTATÁS) Az illetve december 31-én meglévő ügyfelek által elhelyezett betétek kamat kondíciói az alábbiak szerint bonthatók meg: Éven belüli, forintban 6 12,1% 7 9,15% Éven túli, forintban 6 12,6% - Éven túli, devizában (USD, EURO) 0,09% 0,33% 14. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK A Bank két típusú kibocsátott kötvényt tart nyilván ezen a mérlegsoron. a) EURO kötvény A Bank június 12-én millió EURO névértékben kibocsátott devizakötvénye, melynek lejárata június 12-e, kamatozása fix 5,25%. A kötvénykibocsátás 99,375% árfolyamon történt. A kibocsátás célja a Bank tevékenységéhez szükséges források biztosítása, mely hitelprogramok finanszírozására felvett források mögötti árfolyamkockázatot a Költségvetés vállalja át. A kötvényt a Bank bekerülési értéken tartja nyilván módosítva a diszkont, prémium, illetve a kibocsátási költség amortizációjával. b) Forint kötvény A Bank november 25-én a kötvénykibocsátási programja keretében kibocsátott millió forint névértékű kötvényt. Ugyanezen program keretében március 7-én további millió forint névértékű kötvény került kibocsátásra. Ezen kötvények kamatkockázatának fedezésére a Bank kamatcsere ügyleteket kötött, ennek megfelelően a kötvények mark-to-market elv alapján piaci értéken kerültek kimutatásra a beszámolóban. (lsd. Megjegyzés 15.) 15. FEDEZETI CÉLÚ PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK a) Deviza-kamatcsere ügylet A Bank az MNB által kibocsátott fix kamatozású devizakötvények kamatkockázatának fedezésére kamat SWAP ügyleteket kötött. A mérlegben szereplő 531 millió forint ezen fedezeti ügyletek negatív piaci értékét tükrözi (2002. december 31-én 787 millió forint negatív érték volt). b) Forint-kamatcsere ügylet A fedezeti célú pénzügyi instrumentumok között kerül kimutatásra a kibocsátott forint kötvények kamat SWAP ügyletek negatív értéke, mely december 31-én millió forint volt. Ezen valós érték fedezeti ügylet piaci értéke mark-to-market elv alapján került meghatározásra. 24

26 16. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók Követelések vásárlása miatti kötelezettségek Spot ügyletekből eredő kötelezettségek Adófizetési kötelezettség Kártérítés Egyéb céltartalék (lsd. Megjegyzés 22) Kapott előlegek Egyéb KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉG Kisebbségi érdekeltség A kisebbségi részesedés értékének évi növekedését elsősorban a Corvinus Rt. (2.386 millió Ft) leányvállalatként történő bekerülése okozta, mely növekedést a kikerülő társaságok kisebbségi részesedés értékének kivezetése csökkentett. 18. ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE A 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában álló Szerencsejáték Rt májusában millió Ft értékben 10 éves lejáratú, 0%-os kamatozású alárendelt kölcsöntőke kötvényt jegyzett a Banknál. A kötvény december 29-én megállapodás alapján a Pénzügyminisztérium tulajdonába került. Az alárendelt kölcsöntőke kötvény lejárata április JEGYZETT TŐKE, RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁSI FELÁR, EGYÉB TŐKEJUTTATÁS A részvények 100%-a a Magyar Állam tulajdonában áll, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vezető miniszter. a) Jegyzett tőke törzsrészvény, egyenként 1 millió forintos névértékkel

27 19. JEGYZETT TŐKE, RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁSI FELÁR, EGYÉB TŐKEJUTTATÁS (FOLYTATÁS) b) Részvénykibocsátási felár Részvénykibocsátás felár c) Egyéb tőkejuttatás évben a 2002/117 Alapítói határozat értelmében az MFB Rt millió Ft tőkejuttatásban részesült, így a tőketartalék 2002-től millió forint. 20. KÖTELEZŐ TARTALÉKOK Általános tartalék FÜGGŐ ÉS JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK Le nem hívott hitelkeret Adott garanciák, kezeségek Opciók Akkreditív - 75 Le nem zárt peres ügyek Kamatswap (nominális összeg) Deviza swap és forward (nominális összeg) Egyéb függő és jövőbeni kötelezettség

28 22. ÉRTÉKVESZTÉSEK ÉS CÉLTARTALÉKOK Értékvesztésekben és céltartalékokban bekövetkezett változások évben : a) Várható hitelezési veszeteségekre és részesedésekre elszámolt értékvesztések változása: Hitelek Részesedések Nyitó egyenleg én Átsorolás (228) Nettó változás részesedés változás miatt 208 (6.386) Képzés Felszabadítás Felhasználás Záró egyenleg én Nettó mozgás (1.496) Felhasználás Eredménykimutatásban b) Egyéb értékvesztések és céltartalékok nettó mozgása: Egyéb követelések Egyéb eszközök Egyéb céltartalékok Mérleg alatti tételek Értékvesztés és céltartalékok összesen Nyitó egyenleg én Átsorolás (1.324) (1.324) Nettó változás részesedés változás miatt (230) (22) (129) Képzés Felszabadítás Felhasználás Záró egyenleg én Nettó mozgás (242) Felhasználás Eredménykimutatásban (123)

29 22. ÉRTÉKVESZTÉSEK ÉS CÉLTARTALÉKOK(FOLYTATÁS) Értékvesztésekben és céltartalékokban bekövetkezett változások évben : c) Várható hitelezési veszeteségekre és részesedésekre elszámolt értékvesztések változása: Hitelek Részesedések Nyitó egyenleg én Átsorolás - - Nettó változás részesedés változás miatt (16.425) 149 Képzés Felszabadítás Felhasználás Záró egyenleg én Nettó mozgás (707) Felhasználás Eredménykimutatásban (578) d) Egyéb értékvesztések mozgása: Egyéb követelések Egyéb eszközök Nyitó egyenleg én Átsorolás - - Nettó változás részesedés változás miatt 436 (15) Képzés Felszabadítás Felhasználás 43 7 Záró egyenleg én Nettó mozgás (148) (180) Felhasználás 43 7 Eredménykimutatásban (105) (173) Az eszközcsoportokhoz kapcsolódó értékvesztések a megfelelő eszközökből kerültek levonásra. Az értékvesztések esetében a felhasználáshoz kapcsolódó állománycsökkenések az eszköz kivezetéséhez kapcsolódó eredménysoron kerülnek elszámolásra. 28

30 22. ÉRTÉKVESZTÉSEK ÉS CÉLTARTALÉKOK(FOLYTATÁS) e) Céltartalékok nettó mozgása: Egyéb céltartalékok Mérleg alatti tételek Nyitó egyenleg én Átsorolás - - Nettó változás részesedés változás miatt (136) (2.536) Képzés Felszabadítás Felhasználás Záró egyenleg én Eredménykimutatásban 125 (16.022) 23. KONSZOLIDÁLT BEFEKTETÉSEK ÉRTÉKESíTÉSÉNEK EREDMÉNYE A Csoport részesedés értékesítésből származó vesztesége az értékesített társaságok konszolidációban meghatározott értéke és a tárgyévben az értékesítés időpontjáig elszámolt értékvesztések alapján évben millió forint. A Csoport szerkezetében bekövetkezett változásban és így a befektetés értékesítés eredményében - jelentős szerepet játszott a Bank portfóliótisztítás keretében ÁPV Rt. felé történő részesedés értékesítése. 24. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK/RÁFORDÍTÁSOK Egyéb működési bevételek Értékpapírok eladásából származó nyereség, nettó Követelések könyv szerinti érték fölött befolyt része Bérleti díj 77 - Nem pénzügyi tevékenységből származó bevételek Egyéb bevételek

31 24. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK/RÁFORDÍTÁSOK(FOLYTATÁS) Egyéb működési ráfordítások Értékpapírok nem realizált veszteség, nettó ÁPV sikerdíj Hitellel kapcsolatos egyéb ráfordítás Támogatások Kártérítés Követelések leírása - 16 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó veszteség, nettó Anyagjellegű ráfordítások Egyéb működési ráfordítás ÁLTALÁNOS ÉS ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költség A Csoportátlagos dolgozói létszáma évben 321 fő volt. (2002. : fő) 30

32 26. TÁRSASÁGI ADÓ Az adófizetési kötelezettséget a Bank illetve a csoport tagja a hatályos adószabályoknak megfelelően állapítja meg az éves eredmény után. A december 31-ével lezárult évben a magyar társasági adó 18 % volt (2002.: 18 %.). Társasági adó Halasztott adófizetés időbeli különbség: - Pénzügyi instrumentumok átértékelése (126) (181) (126) (181) Az eredménykimutatásban szereplő összes adókötelezettség (51) Halasztott adó követelés egyenlege Pénzügyi instrumentumok átértékelése Effektív adókulcs Adózás előtti eredmény ( ) Hatályos törvények szerinti adó 18,0 % Adóalap módosító tételek hatása - 1,24 % (51) - - Önrevízió adóhatása -4,87 % (200) - - Konszolidációs tételek hatása 28,44 % Halasztott adóhatás Pénzügyi instrumentumok értékelésének hatása -3,07 % (126) - (181) Effektív adókötelezettség 37,26 % * (181) *: évben a Banknak nem volt pozitív adóalapja, és így adófizetési kötelezettsége sem keletkezett. 31

33 27. DEVIZA MÉRLEG ÉS DEVIZA KOCKÁZAT ELEMZÉS Forint EURO Egyéb deviza Összesen Eszközök Pénzeszközök és elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések Hitelek, a várható hitelveszteségre képzett értékvesztéssel csökkentve Kereskedési célú pénzügyi eszközök Értékpapírok Részesedések Elhatárolt kamatkövetelések és egyéb elhatárolások Egyéb eszközök Tárgyi eszközök Eszközök összesen (1) Kötelezettségek Bankközi hitelek és betétek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok Fedezeti célú pénzügyi instrumentumok Elhatárolt kamatfizetési kötelezettség és egyéb elhatárolások Egyéb kötelezettségek Kötelezettségek összesen Alárendelt kölcsöntőke Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források összesen (2) NETTÓ POZÍCIÓ (1) - (2) ( ) Függő és jövőbeni kötelezettségek NETTÓ DEVIZA POZÍCIÓ DECEMBER 31-ÉN ( ) A fenti táblában szereplő tételek a következő árfolyamokon lettek meghatározva: december 31-i 207,92 Ft/USD, (2002: 225,15 Ft/USD), és 262,23 Ft/EURO (2002: 235,9 Ft/EURO). 32

34 28. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LEJÁRAT SZERINTI BONTÁSA A Csoport eszközeinek és forrásainak lejárat szerinti bontása a következő: 0-1 hónap 1-3 hónap 3 hónap 1 év 1-5 év 5 éven túl Lejárat nélkül Összesen Eszközök Pénzeszközök és elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések Hitelek, a várható értékveszteségre képzett értékvesztéssel csökkentve Kereskedési célú pénzügyi eszközök Értékpapírok Részesedések Elhatárolt kamatkövetelések és egyéb elhatárolások Egyéb eszközök Tárgyi eszközök Eszközök összesen (1) Kötelezettségek Bankközi hitelek és betétek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok Fedezeti célú pénzügyi instrumentumok Elhatárolt kamatfizetési kötelezettség és egyéb Elhatárolások Egyéb kötelezettségek Kötelezettségek összesen Alárendelt kölcsöntőke Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források összesen (2) KÜLÖNBSÉG (1) - (2) (14.719) (46.196) ( ) - A fenti táblában az eszközök és források a Csoport üzleti tevékenységét alapul véve megközelítőleg a lejárati periódusoknak megfelelően lettek beállítva. Meg kell jegyeznünk, hogy az év végén fennálló fel nem használt hitelkeret a fenti táblában nincs belefoglalva. 33

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT.

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Konszolidált Éves Beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Ez a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardoknak megfelelően összeállított, angol nyelven készült konszolidált

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2002. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Beszámolókészítési Standardoknak megfelelően

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés december 31.

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés december 31. MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés Ez a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardoknak megfelelően összeállított, angol nyelven készült konszolidált

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A december 31-ével záruló évre

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A december 31-ével záruló évre MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2001. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak megfelelően összeállított,

Részletesebben

Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2005. december 31-ével záruló évre

Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2005. december 31-ével záruló évre MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2005. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Beszámolókészítési Standardoknak

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2006. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés a 2006. december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan Az MFB Csoport

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi Auditált konszolidált IAS Jelentése JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2001. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

Féléves jelentés 2013

Féléves jelentés 2013 Féléves jelentés 2013 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2013. 2012. Kamat- és kamatjellegû bevételek 57.786 69.672 - készpénz és készpénz-egyenértékesek

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés 2012

Féléves jelentés 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Féléves jelentés 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ RŐL Budapest, 2006. február 14. TARTALOMJEGYZÉK Az Országos

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése

Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése Jelen jelentésünket az OTP Bank Rt. auditált 2002. december 31-ére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerinti nem konszolidált

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

1. A mérleg és az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleg és az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleg és az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések A Bank a 2003. évben három hasábos mérleget és eredménykimutatást készített egy 2002. december 31-én már lejárt, de a mérlegen

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ RÕL KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2007 december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2002. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL Budapest, 2002. október 25. KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben