Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete április 30-i soros ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére"

Átírás

1 Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/ , Fax.: 83/ Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete április 30-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató a évi belsı ellenırzési tevékenységrıl Elıterjesztı: Ruzsics Ferenc polgármester Elıterjesztésért felelıs: Dr. Markó Péter jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92..(4)-(6) bekezdései elıírják a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer kialakítását és mőködtetését. A helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenırzésérıl is. Ezekrıl a tevékenységekrıl a 92..(10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg - a képviselı-testület elé terjeszti. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 97..(2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetıje az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésének, valamint belsı ellenırzésének mőködtetésérıl. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 149..(2) bekezdésének c.) pontja értelmében pedig, az elıbbi kötelezettségnek megfelelıen a Kormányrendelet 23. számú melléklete szerinti nyilatkozatban értékeli a belsı kontrollok mőködését. Keszthely Város Önkormányzatának határozata alapján a belsı ellenırzés minden negyedévet követıen már részletesen írásban beszámolt az elvégzett ellenırzések megállapításairól. Az éves ellenırzési jelentés a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet 31..(1)- (4) bekezdéseiben meghatározott tartalmi követelmények alapján készült, figyelembe véve a Pénzügyminisztérium útmutatását, illetve a hatályos Belsı ellenırzési kézikönyvben rögzítetteket. 1 A belsı ellenırzés által évben végzett tevékenység bemutatása 1.1 Az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtıl való eltérések indoka, a terven felüli ellenırzések indokoltsága A Polgármesteri Hivatal évi Belsı ellenırzési munkatervét, valamint a évi Intézményi ellenırzési munkatervét Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 272/2007.(X.26.) számú határozatával október 26-án jóváhagyta az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal. Megfelelı kockázatelemzést követıen került tervezésre a Polgármesteri Hivatal 2 belsı ellenırzése, valamint az Önkormányzat 11 intézményi ellenırzése. A gazdálkodási tevékenységek a következık szerint kerültek elvégzésre. A Polgármesteri Hivatalban a Közgazdasági Osztály látta el a feladatot. Önálló pénzügyi csoporttal rendelkezett a Városi Kórház és a Tőzoltóság. A Gazdasági Ellátó Szervezet, pedig ellátta egyrészt saját önálló gazdálkodását, másrészt együttmőködés szerint a vizsgált, részben önállóan gazdálkodó intézmények (Goldmark KMK, Városi Könyvtár, VSZK, Egry Iskola, Csány-Szendrey ÁMK, ESZI) gazdálkodási tevékenységében vett részt.

2 A tárgyévre vonatkozó éves belsı és intézményi ellenırzési munkaterv teljesítésre került, alapvetıen az elıírt ütemezés szerint. A Városi Kórház ellenırzése az elsı negyedéves ütemezés helyett a harmadik negyedévben került végrehajtásra, mert a korábbi belsı ellenır nem tudta elvégezni a vizsgálatot a tájékoztató leadásáig. Ellenırzés nem maradt el. Viszont terven felüli ellenırzésre került sor, melynek tartalmát ugyancsak az 1. számú melléklet mutatja. A célvizsgálatot Keszthely Város Jegyzıje, a Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 138/(V.27.) számú határozat 4.) pontja alapján rendelte el (2. sz. melléklet). A belsı ellenırzési eljárás követte a Belsı ellenırzési kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenırzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenırzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelel az elıírásoknak. Megfogalmazta az ellenırzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek egy vizsgálatot kivéve - észrevételt nem téve záradékban elfogadtak. A Városi Kórház a én lezárt vizsgálatot követıen 15 napon belül írásos észrevételt tett a belsı ellenır számára. 1.2 Az ellenırzések minısége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elısegítı és akadályozó tényezık Keszthely Város Önkormányzatánál a függetlenített belsı ellenırzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás látja el a kistérségi társulási megállapodás pontjában rögzítettek alapján. Ez évben osztottan valósult meg, mivel április 28-ig megbízási szerzıdés keretében külsı vállalkozó, míg április 29-tıl a munkaszervezet állományába tartozó 1 fı belsı ellenır látta el a feladatot, aki a évi ellenırzési munkatervek második, harmadik és negyedik negyedéves feladatait hajtotta végre. A belsı ellenırök rendelkeztek a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet 11. -sában meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az elıírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenırzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belsı és intézményi ellenırzési munkatervben szereplı ellenırzések végrehajtását az elıkészítés, a helyszíni adatgyőjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belsı ellenırzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezık, összeférhetetlenségi esetek. Az ellenırzések megállapításai a jegyzı, a közgazdasági osztályvezetı, az intézményvezetık és a gazdasági vezetık folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek. Az ellenırzési jelentések a belsı ellenırzések esetében két, az intézményi ellenırzések esetében három vagy négy példányban készültek. Egyik példány átadásra került Keszthely Város Jegyzıje számára, másik példány a vizsgált intézmény számára, harmadik példány a Gazdasági Ellátó Szervezet számára, ha részben önálló intézmény került vizsgálatra, illetve a negyedik példány a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Irodában került iktatásra és irattározásra. Az ellenırzésekrıl a belsı ellenır vezeti a nyilvántartást és győjti a munkaanyagokat. A belsı ellenırnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Iroda biztosította iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére állt Internet elérhetıség, vezetékes telefon és fax kapcsolat is. 1.3 Az ellenırzések fontosabb megállapításai Polgármesteri Hivatal évi Belsı ellenırzési munkaterve Polgármesteri Hivatal Osztályainak évi belsı ellenırzésekre tett intézkedéseinek felülvizsgálata Négy korábbi vizsgálat utóellenırzését jelentette: a évi beszámoló könyvviteli mérlegének felülvizsgálata; Gondnokság gazdálkodásának szabályszerősége; Helyi adók megállapítása, beszedése, kintlévıségek kezelése; Városüzemeltetési Osztály feladatai és a gazdálkodás szabályszerőségének vizsgálata. Az ellenırzés a négy témakört részletesen feltárta, összességében megállapította, hogy a végrehajtott intézkedések következtében megtörténtek az elırelépések, ezt a vizsgált mőködési állapot mintavételes feltárása is alátámasztotta. 2

3 Megfelelıen kell elıkészíteni a i fordulónappal elvégzendı leltározást. A Polgármesteri Hivatal gépjármő üzemeltetési szabályzatát ismét és megfelelı részletezettséggel felül kell vizsgálni. Rendelkezéseit betartva, a vizsgált gyakorlaton egyes esetekben változtatni szükséges. A nagyobb összegő adóhátralékok beszedésében végrehajtó közremőködése. Továbbá belsı anyagi érdekeltségi rendszer alkalmazásának megfontolása az adóbevételek beszedésének növelésére Keszthely Város Önkormányzatánál az Állami Számvevıszék évi átfogó ellenırzése vizsgálatáról Az ÁSZ október 30-án összegezte észrevételeit számvevıi jelentésében. Az ÁSZ összesen 58 javaslatot fogalmazott meg. Az Intézkedési Tervben mindegyik javaslati pontra történt reagálás, konkrétan meghatározva a feladatokat, a végrehajtásért felelıs személyeket, valamint a végrehajtás határidejét. A meghatározott feladatok végrehajtásának tételes felülvizsgálata során 43 számvevıi javaslatban foglalt észrevételeknek az Önkormányzat teljes körően eleget tett. 10 feladat esetében a határidı még nem járt le, ezek közül kiemelve, el kell még végezni a szabályzásokat: az európai uniós források igénybevételére és felhasználására; az elıirányzat nyilvántartás vezetésére; informatikai stratégiára és katasztrófa-elhárítási tervre; az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozó egységes számviteli rendre; az informatikai szabályzat hozzáférési kiegészítésére; az üzemeltetésre átadott eszközök üzemeltetıivel kötött szerzıdések kiegészítésére. Teljes körővé kell tenni az eddig részben megvalósított közérdekő adatok elektronikus közzétételét az Önkormányzat honlapján. Az államháztartáson kívülre történı mőködési célú végleges pénzeszköz átadásokkal kapcsolatosan célszerő lenne a támogatások minimálisan nyújtható összegének meghatározása. Az Intézkedési Terv le nem járt határidejő feladataira tett végrehajtások ellenırzését utóvizsgálat keretében kell elvégezni a év második negyedévében. Önkormányzat évi Intézményi ellenırzési munkaterve Gazdasági Ellátó Szervezetének évi vizsgálata alapján tett intézkedések végrehajtásának vizsgálata A megállapodás-tervezetek nem minden esetben feleltek meg a jogszabályi elıírásoknak, továbbá hiányosságként került megállapításra, hogy a részben önállóan gazdálkodó intézmények nem rendelkeztek az önállóan gazdálkodó intézmény által rendelkezésre bocsátott szabályzattal. Így szabályozottság tekintetében nagy elırelépések nem történtek, készültek tervezetek, melyek nem lettek hatályba léptetve. A belsı ellenırzés ismételt utóvizsgálat keretében ellenırzi a szabályzatok elkészítését, annak szakmai elıírások szerint történı megfelelését Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Csány-Szendrey Általános Mővelıdési Központ normatív állami hozzájárulásának ellenırzése A két oktatási intézményben tételesen ellenırzésre kerültek a gyermeklétszámok, melyek a normatív állami hozzájárulás igénylésének az alapját képezik. A létszámadatok a október 1-i statisztikai létszámokkal, azok, pedig a törzskönyvi nyilvántartásban szereplı létszámokkal megegyeztek. A belsı ellenırzés az elızı évhez hasonlóan ismételten hiányosságként állapította meg, hogy a fenntartó részérıl a normatív igénylést szolgáló létszámokra vonatkozóan nem történt ellenırzés, csak az intézmény által rendelkezésre bocsátott információk alapján történt a létszámadatok összesítése Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságánál évben végzett pénzügyigazdasági ellenırzés utóvizsgálata Az intézmény intézkedési tervet készített, mely teljes körően tartalmazta a hiányosságok felszámolását. Ez alapján elkészültek a szabályzatok, melyek a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kerültek összeállításra. A vizsgálat ideje alatt viszont az intézmény nem rendelkezett számlakerettel. Javaslatként merült fel, hogy a jövıben a szabályzatok karbantartását a helyi szabályozás, illetve a központi szabályozás változásakor a szükséges módosításokat el kell végezni. 3

4 1.3.6 Városi Kórház Keszthely gazdálkodása Az intézmény nem a jogszabályi elıírások szerint tervezte költségvetését, hanem úgynevezett maradványelv alapján. A bérek és járulékai után megmaradó összeg képezte a dologi kiadásainak összegét. A költségvetési elıirányzaton belül 11 keretösszeget határoztak meg, azonban az így kialakított keretgazdálkodás szabályozása nem történt meg. A vizsgált idıszakban jelentıs összegő szállítói állományt halmoztak fel év során a fenntartó 179 millió Ft mőködési elıirányzatot biztosított a Kórház részére. Az olcsóbb és gazdaságosabb mőködés érdekében teendı vezetıi intézkedések nem voltak hatékonyak az ellenırzés megállapításai szerint. Egy átgondoltabb, jobb keretleosztással, a feladatok átszervezésével jelentıs kiadási megtakarítás lenne elérhetı. A vizsgálat során részletesen értékelésre kerültek a Cyto-Med 97 Bt-vel és a MEDERG Kft-vel kötött megállapodások. Felhívás történt a jogviszonyok és mőködések hatályos jogszabályi elıírások alapján történı rendezésére. A évi vizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében intézkedési tervet készített az intézmény, a feladatokat a megjelölt felelısök végre is hajtották. Szabályozták a folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerét, azonban az nem mőködött hatékonyan én zárult le a vizsgálat, melyet követıen 15 napon belül az intézmény megtette írásos észrevételét. Ezt követıen került sor az egyeztetı megbeszélésre án, illetve a dokumentumok ismételt megtekintésére án. A tapasztalatokról a Képviselı-testület a i ülésen kapott tájékoztatást Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodása jogszabályi megfelelısségének utóvizsgálata Az utóvizsgálat alkalmával megállapításra került, hogy az intézmény gazdálkodása a jogszabályi elıírásoknak megfelelt. Rendelkezett az irányításhoz és mőködéshez szükséges érvényes okiratokkal, mőködési engedélyekkel. Az eredeti és az utóvizsgálat idıszaka is a elıtti idıszakra vonatkozott, ekkor az ESZI önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködött. Az elızı belsı ellenırzés által tett megállapításokra megtették a szükséges intézkedéseket. Az intézmény mőködési engedélye ig volt érvényes. A megújítás érdekében javaslat történt a tárgyi feltételek biztosításának elızetes felülvizsgálatára, a szükséges intézkedések megtételére Fejér György Városi Könyvtár intézményi gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége Az intézmény gazdálkodása a jogszabályi elıírásoknak megfelelt. Rendelkezett az irányításhoz és mőködéshez szükséges érvényes okiratokkal. A vizsgált idıszakban a részben önállóan gazdálkodó intézmény ig a Goldmark KMK-hoz, azt követıen a GESZ-hez integrálódott. A GESZ ekkor még nem készítette el az együttmőködési megállapodást és a közösen alkalmazandó számviteli szabályzatokat. A tıl megváltozott gazdálkodási kapcsolatok miatt a Szervezeti és Mőködési Szabályzaton át kell vezetni a szükséges változtatásokat. Az Internetes honlapon a publikált szabályzatokat frissíteni kell az aktuális állapotra. Felhívás történt a GESZ által elkészítendı együttmőködési megállapodás és a gazdálkodási szabályzatok megismerésére és elfogadására. Figyelem felhívás történt az utalványrendeletek és bizonylatok hitelesítésének maradéktalan elvégzésére Gazdasági Ellátó Szervezet élelmezésgazdálkodásának ellenırzése A GESZ Konyhán folytatott élelmezésgazdálkodásra a helyszíni ellenırzés során még az Egry Iskola épületrészében került sor. A GESZ, szervezeti egységének speciális szakmai tevékenységénél követendı eljárásokat, feladatokat még nem foglalta szabályzatba. Az élelmezési tevékenység rendszerében a Konyhán megvalósultak a részfolyamatok, az adminisztráció, a raktározás, az elıkészítés, az ételkészítés, a tálalás, a mosogatás. Az étrend összeállításánál törekedtek a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátásra, változatosságra. Mindegyik dolgozó orvosi alkalmassága igazolt volt. A szúrópróbaszerő raktárellenırzés során a vizsgált termékek szavatossági ideje még érvényes volt. Az elmúlt idıszakokat tekintve a Konyha fızési igénybevétele folyamatosan szőkült, közel 60%-kal csökkent az utóbbi két évben. 4

5 Az Ügyrend kiegészítésénél figyelembe kell venni a Konyha vonatkozásában is a felmerülı gazdálkodási jogköröket. Élelmezési szabályzat kidolgozásával a speciális tevékenységnél követendı eljárásokat szabályozni kell. Kalkulációs program jelentısen segítené az ételtervezési munkát is a rugalmas készletnyilvántartás mellett Gazdasági Ellátó Szervezeténél tartott fenntartói ellenırzések utóvizsgálata, gazdálkodás ellenırzése A vizsgált idıszakban a GESZ-hez integrált részben önálló költségvetési szervek száma tovább bıvült, már 10 intézmény gazdasági feladatait látja el. Ennek következtében az Önkormányzat által meghatározott feladatként ellátandó alaptevékenysége 42 lett. A szabályszerő alkalmazottságot összegezve, a GESZ jelentıs mértékben felkészült az intézménycsoport pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. Az elmúlt idıszakban, a GESZ vonatkozásában elvégzett három fenntartói ellenırzés megállapításaira, észrevételeire, javaslataira a GESZ elkészítette intézkedési terveit. Az abban foglalt feladat megoldások elıkészítései és végrehajtásai a helyszíni ellenırzés idıpontjában még folyamatban voltak. A tıl hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a jelentıs szervezeti változások miatt tételesen felül kell vizsgálni. A tıl hatályos Ügyrend minden tekintetben a korábbi gazdasági kapcsolatokra épül, ezért módosítását el kell végezni. Mind a tíz részben önállóan gazdálkodó intézmény esetében ki kell dolgozni az alapító okirat szerint meghatározott együttmőködési megállapodásokat. A gazdálkodásra irányuló közös szabályzatokat soron kívül el kell készíteni. Figyelem felhívás történt az utalványrendeletek és bizonylatok hitelesítésének maradéktalan elvégzésére. Az elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer létrehozását és mőködtetését szolgáló FEUVE szabályzatot ki kell alakítani Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége Az intézmény gazdálkodása a jogszabályi elıírásoknak megfelelt. Rendelkezett az irányításhoz és mőködéshez szükséges érvényes okiratokkal. A vizsgált idıszakban a korábban önállóan gazdálkodó intézmény tıl a GESZ-hez integrálódott. Az ellenırzés vizsgált idıszaka egyaránt érintette a korábbi és a megváltozott gazdálkodású mőködési rendet. Az önálló gazdálkodása során az intézmény rendelkezett Ügyrenddel, valamint az önálló számviteli politikában és a kapcsolódó szabályzatokban a helyi sajátosságoknak megfelelıen meghatározták a feladatokat. A GESZ ekkor még nem készítette el az együttmőködési megállapodást és a közösen alkalmazandó számviteli szabályzatokat. Az együttmőködési megállapodás ismeretében a megváltozott gazdálkodási kapcsolatok miatt a Szervezeti és Mőködési Szabályzaton át kell vezetni a szükséges változtatásokat. Felhívás történt a GESZ által elkészítendı együttmőködési megállapodás és a gazdálkodási szabályzatok megismerésére és elfogadására. Figyelem felhívás történt az utalványrendeletek és bizonylatok hitelesítésének maradéktalan elvégzésére Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma gazdálkodásának pénzügyi ellenırzése A költségvetési évben az intézménynél a költségvetési gazdálkodás a jogszabályokkal és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt. A vizsgált idıszakban a korábban önállóan gazdálkodó intézmény tıl a GESZ-hez integrálódott. A szervezet irányítását tekintve is változás volt, új igazgatót neveztek ki. Az ellenırzés egyaránt érintette a korábbi és a megváltozott gazdálkodású mőködési rendet. Az önálló gazdálkodás során a számviteli politikában és a kapcsolódó szabályzatokban a helyi sajátosságoknak megfelelıen meghatározták a feladatokat. 5

6 A GESZ viszont ekkor még nem készítette el az együttmőködési megállapodást és a közösen alkalmazandó számviteli szabályzatokat án közoktatási szakértı segítségével megtörtént a szakmai átvilágítás is, melyre intézkedési tervet állítottak össze. A fenntartó minimális mértékő hozzájárulása érdekében ugyancsak intézkedési tervet dolgoztak ki a gazdálkodás rendbetételére, mivel évtıl kezdve a VSZK összes bevétele folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. Az ellenırzési és a szakértıi jelentés által feltárt kiegészítések miatt szükséges a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Felhívás történt a GESZ által elkészítendı együttmőködési megállapodás és a gazdálkodási szabályzatok megismerésére és elfogadására. Következetesen végre kell hajtani a szorító körülményeket teljes körően feltáró intézkedési terveket. Egyeztetni kell az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények között mőködı pénzügyi információ áramlás hatékonyságának növelését Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége Az intézmény gazdálkodása a jogszabályi elıírásoknak megfelelt. Rendelkezett az irányításhoz és mőködéshez szükséges érvényes okiratokkal. A gazdálkodási tevékenységét már régóta a GESZ látja el június 24-én írtak alá csoportos Együttmőködési megállapodást a GESZ, mint önálló intézmény és 9 részben önállóan gazdálkodó intézmény. Azonban több szempont a finomítását, módosítását teszi indokolttá. A GESZ ekkor még nem készítette el a közösen alkalmazandó számviteli szabályzatokat. A tevékenység és mőködés részletei több tekintetben változtak, ezért szükséges a hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat tételes felülvizsgálata, módosítása. Felhívás történt a GESZ által módosítandó együttmőködési megállapodás és a gazdálkodási szabályzatok megismerésére és elfogadására. Figyelem felhívás történt az utalványrendeletek és bizonylatok hitelesítésének maradéktalan elvégzésére. Terven felüli intézményi ellenırzés évben Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat célvizsgálata Az ellenırzés egyaránt érintette a korábbi és a megváltozott gazdálkodású mőködési rendet. A Goldmark KMK szakágazati besorolása ÁFA vonatkozásában adóköteles tevékenységnek minısül. Az önkormányzat által meghatározott feladatként ellátandó alaptevékenységek között, pedig részben, vagy egészben adómentes tevékenységek is szerepelnek. Az intézmény mőködéséhez szükséges teljes kiadások fedezéséhez jelentıs felügyeleti szervtıl kapott támogatásban részesül. Erre a helyzetre adhat lehetıséget az Áfa törvény ban rögzített elızetesen felszámított adó arányosítással történı megosztása. A vizsgált, teljes éves mintavétel alapján a befizetendı adó összegét mérsékelni lehetett volna. A levezetés az ÁFA törvény alap értelmezésén nyugszik. Eddig minden évben a fizetendı ÁFA összege teljes mértékben befizetésre került az APEH részére, a levonás eddig nem volt gyakorlat. Az elkövetkezendı idıszakokra figyelembe kell venni az ÁFA bevallások elkészítésénél a befizetendı adó megállapításánál a beszerzést terhelı, elızetesen felszámított, levonható adó meghatározását. A kellı körültekintéssel élve, a szükséges elıkészítéseket meg kell tenni. 1.4 Az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma 6

7 A belsı ellenırzések során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelısségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetıeljárásra kellett volna sort keríteni. 1.5 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített ellenırzési kötelezettségének eleget tett a kötelezettségvállalás ellenjegyzıje, a szakmai teljesítés igazolója, az érvényesítı és az utalvány ellenjegyzıje, valamint a pénztárellenır. Továbbá a munkafolyamatokba épített ellenırzés részletei a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásaiban is szabályozásra kerültek. A Polgármesteri Hivatalban / számon i hatállyal lett a FEUVE szabályzat ismételten jóváhagyva, mellyel teljesült az Ámr ában felvázolt kötelezettség a költségvetési szerv vezetıje számára, illetve az ÁSZ észrevételei is kiegészítésre kerültek. Az integrált, részben önálló intézményekkel kötendı együttmőködési megállapodás szerint az intézménycsoporton belül folytatott FEUVE, azaz az elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer létrehozásáért és mőködtetéséért a GESZ a felelıs, aki évben még nem rendelkezett a közös, jóváhagyott FEUVE szabályzattal. A kidolgozáshoz figyelembe kell venni az Ámr.145/A. (3) bekezdésében jelzett pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat. 2 A belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása 2.1 Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenırzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai Az ellenırzési jelentés megismerését követıen a következtetésekben, javaslatokban foglaltakat figyelembe véve intézkedési tervet készítettek, melyben a feladatok, a határidık és a felelısök rögzítésre kerültek. Az intézkedési tervet a jegyzı jóváhagyta, a realizáló intézkedések végrehajtásáért, a hiányosságok határidıre történı felszámolásáért, az ellenırzés tapasztalatainak hasznosításáért egyrészt az intézményvezetık és a gazdasági vezetık lettek felelıssé téve. A korábbi évek intézkedési terveiben megfogalmazottak realizálása a tárgyévi ellenırzési munkatervekben szereplı utóvizsgálatok alkalmával kerültek felülvizsgálatra. A évben megfogalmazott intézkedési tervben foglaltak az elkövetkezendı évek utóvizsgálatai során kerülnek értékelésre. 2.2 Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A FEUVE fejlesztésével kapcsolatos, megoldásra váró feladatok: A FEUVE részeinek (ellenırzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje) folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása. A FEUVE rendszerrel összhangban a kapcsolódó ellenırzési feladatok a megfelelı, gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokba, munkaköri leírásokba, ügyrendbe, SzMSz-be épüljenek be. A belsı szabályzatok folyamatos aktualitásának megteremtése a jogszabály változások következtében elvégzett rendszeres módosítások elvégzésével. A belsı ellenırzés fejlesztésével kapcsolatos, megoldásra váró feladatok: Továbbra is alapvetıen támogató, a vezetést segítı ellenırzési rendszer mőködtetése, az esetleges szabálytalanságok feltárása mellett az ellenırzési tevékenység hatékonyan segítse az intézmény vezetıinek tevékenységét, a mőködés törvényességének biztosítását. A belsı ellenırzés tervezésében a kockázatelemzési eljárás fokozottabb figyelembe vétele a mőködés szempontjából magasabb kockázatot mutató területek pontosabb feltárása és meghatározása érdekében. Megfelelı szakmai segédanyagok beszerzésének és a szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétel biztosítása a belsı ellenır számára a hatékony ellenıri munka érdekében. 7

8 Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy szíveskedjen megtárgyalni az elıterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot. Határozati javaslat /2009. (IV. 30.) sz. Képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a évi belsı ellenırzési tevékenységrıl címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést elfogadja, egyben utasítja az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek vezetıit a jogszabályszerő gazdálkodásra, és az elfogadott belsı ellenıri megállapításokra tett intézkedési tervekben foglaltak határidın belül történı realizálására. 2. A képviselı-testület felhívja továbbá az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek vezetıinek figyelmét arra, hogy fordítsanak fokozottabb figyelmet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában elıírt, folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési kötelezettségeikre. 3. A képviselı-testület felkéri Keszthely Város Jegyzıjét, hogy az ellenırzések tapasztalatiról, valamint jelen határozatról Keszthely Város Önkormányzata fenntartásában mőködı intézmények vezetıit tájékoztassa. Határidı: folyamatos, illetve tájékoztatásra: május 4. Felelıs: Dr. Markó Péter jegyzı Valamennyi költségvetési szerv vezetıje Keszthely, március 25. Ruzsics Ferenc polgármester A tájékoztatót készítette: Szabó Béla belsı ellenır Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 8

9 1.) Polgármesteri Hivatal évi Belsı ellenırzési munkaterve intézmény Polgármesteri Hivatal Osztályai Polgármesteri Hivatal Osztályai Ellenőrzés tárgya évi belsı ellenırzésekre tett intézkedések felülvizsgálata Az ÁSZ évi átfogó ellenırzése vizsgálata Ellenőrzés típusa időszak Helyszíni vizsgálat ideje 1. számú melléklet Ellenőrzési jelentés kelte július szeptember ) Önkormányzat évi Intézményi ellenırzési munkaterve intézmény Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Egry József Általános Iskola; Csány-Szendrey Általános Mővelıdési Központ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága Városi Kórház Keszthely Keszthely Város Egyesített Szociális Intézménye Fejér György Városi Könyvtár Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskola és Kollégium Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ellenőrzés tárgya Intézményi szabályzatok, együttmőködési megállapodások, leltározás, mérlegtételek alátámasztása évi normatív támogatás igénylése és elszámolása A évi vizsgálat hiányosságainak felszámolása érdekében tett intézkedések felülvizsgálata Gazdálkodás ellenırzése Intézmény gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata Intézmény gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége Élelmezésgazdálkodás ellenırzése Fenntartói ellenırzések utóvizsgálata, gazdálkodás ellenırzése Intézmény gazdálkodásának jogszabályi megfelelısége Az intézmény gazdálkodásának ellenırzése Intézmény gazdálkodásának jogszabályi megfelelısége Ellenőrzés típusa Szabályszerőségi Szabályszerőségi augusztusszeptember időszak Helyszíni vizsgálat ideje Ellenőrzési jelentés kelte március március március július július július szeptember szeptember szeptember szeptember ) Terven felüli intézményi ellenırzés évben intézmény Gazdasági Ellátó Szervezet; Goldmark Mővelıdési Központ Ellenőrzés tárgya Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési Ellenőrzés típusa időszak Helyszíni vizsgálat ideje Ellenőrzési jelentés kelte július

10 gyakorlat célvizsgálata 10

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.04670/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETE 2011. április 28i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató a évi belsı ellenırzési tevékenységrıl Elıterjesztı:

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 2008. ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL A kockázat elemzésen alapuló, stratégiai és középtávú tervbıl lebontott 2008.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/150/ Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 6. számú elıterjesztés Tisztelt Képviselı-testület! E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 538/ 2009. E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. február 24-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. február 24-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-25/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. február 24-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2010. negyedik negyedévi

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 26-ai ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI.435 /2009. E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 10-12. Ügyiratszám: 42-4/2012-SZKTT. ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS a 2011. évi belsı ellenırzési feladatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-14/2013. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-71/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. április 28-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2011. elsı negyedévi

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Ügyiratszám: 51-2/2010/4. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2009. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter. Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.net Iktatószám: 1004/2/belsı/2013. ELLENİRZÉSI JELENTÉS SZİC KÖZSÉG

Részletesebben