A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 538/ E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére Tárgy: Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: Tóbiásné Makai Edit belsı ellenır

2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évrıl szóló éves ellenırzési jelentését a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) számú Kormányrendeletben elıírt tartalommal, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - a melléklet szerint terjesztem elı. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalának évrıl szóló éves ellenırzési jelentését fogadja el. Tatabánya, április 14. Dr. Péntek Péter 2

3 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalának évi belsı ellenırzési tevékenységérıl szóló éves ellenırzési jelentést a melléklet szerint. 2. Felkéri a megyei fıjegyzıt arra, hogy gondoskodjon a belsı ellenırzés évrıl szóló éves jelentésének a fıosztályvezetıkkel történı megismertetésérıl és a szervezeti egységek által történı hasznosításáról. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı, 3

4 A./2010.(IV.29.) számú KH melléklete A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉSE 1. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 1.1. A belsı ellenırzés tevékenysége, az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtıl való eltérések indoka, a terven felüli ellenırzések A hivatal független belsı ellenırzési rendszerének kialakítása 2005-ben kezdıdött, azóta folyamatosan fejlesztjük a belsı ellenırzést szabályozó kézikönyvet, aktualizáljuk a hivatal stratégiai belsı ellenırzési tervét, minden év októberében elkészítjük a következı évre vonatkozó tervezést. Az elıírt standardok alapján történik a hivatal belsı folyamatainak, mőködési rendszereinek ellenırzése, valamint a fıjegyzı által elrendelt eseti ellenırzések végrehajtása. A óta kialakított FEUVE rendszer folyamatos karbantartása az 1 fıs belsı ellenıri kapacitásra is jelentıs feladatot ró. A szervezeti egységek vezetıivel megfelelı együttmőködés, és a nem operatív feladatok estében alkalmanként hatékony munkamegosztás alakult ki, de jelentısen erısödött a belsı ellenırzés tanácsadói szerepe. A 2009-re tervezett 12 ellenırzésbıl 9 ellenırzésre került sor és 3 soron kívüli vizsgálat valósult meg (a terven felüli ellenırzésekre vezetıi információs igények felmerülése alapján). Az utóvizsgálatok rendszeresen folynak. A évre tervezett vizsgálatok közül három nem valósult meg, ennek oka az, hogy az önkormányzat ellenırzési struktúrája november 1- tıl átalakult. Ezen idıponttól a belsı ellenır ellátja az Intézményi Ellenırzési Osztály osztályvezetıi feladatait is. A két munkakör összekapcsolása nyomán a belsı ellenıri kapacitás lecsökkent, de ezt a évi tervezésnél még nem lehetett figyelembe venni, a terv az eredeti 1 fıs kapacitásra készült. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) elıírásainak megfelelıen kialakított belsı ellenırzési rendszer elemeit a belsı ellenır karban tartja, a rendszer mőködését a fıjegyzı utasításban szabályozta. A Ber.-ben foglaltak teljesítésére októberben elkészült a évre vonatkozó éves ellenırzési terv, melyet a közgyőlés határozatban fogadott el. Elkészült a belsı ellenır egyéni képzési terve. Többlet feladatot jelentettek a FEUVE rendszer mőködtetéséhez kapcsolódó feladatok (a szabályzatok felülvizsgálata, a FEUVE szabályzat elıkészítése, a hivatal ellenırzési nyomvonalának továbbfejlesztése), melyeket a belsı ellenırzés tanácsadói szerepében látott el. A belsı ellenır munkáját a szabályzatokban, ügyrendekben, folyamatleírásokban megfogalmazott ellenırzési pontok és a tevékenységek tapasztalatai alapján, a feltárt kockázatok figyelembe vételével szervezte, végezte. A vizsgálatokat a külsı és belsı szabályozók (vonatkozó jogszabályok, belsı ellenırzési kézikönyv) együttes figyelembevételével hajtotta végre, a kézikönyv irat- és jelentésmintáit követte a dokumentációk összeállítása során. 4

5 Az egyeztetett, végleges tartalmú jelentések megismerésérıl, illetve esetleges további észrevételek, megjegyzések benyújtásáról az ellenırzött szervezeti egységek vezetıi Záradék -ban nyilatkoztak. Az ellenırzés megállapításaihoz, a feltárt jelenségekhez esetenként kiegészítı magyarázatot közöltek. Az iratokat elektronikus formában is tároljuk. A megvalósítható ajánlások vonatkozásában sor került a megfelelı intézkedésekre. Formázott: Betőtípus: Nem Félkövér, Nem Dılt Formázott: Betőtípus: Nem Félkövér, Nem Dılt 1.2. Az ellenırzések minıségét megalapozó személyi és tárgyi feltételek, a tevékenységet elısegítı és akadályozó tényezık Személyi feltételek: A Hivatal belsı ellenırzését 1 fı függetlenített belsı ellenır végzi el. A kapcsolt osztályvezetıi munkakör mellett a hivatal belsı ellenırzésre fordítható kapacitás csökkent. A belsı ellenır képzettsége megfelel a vonatkozó kormányrendelet 11. -ban elıírt, a belsı ellenırre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek ben megtörtént az Államháztartásról szóló törvényben elıírt pénzügyminisztériumi regisztráció, 2010-ben megkezdıdik a kötelezı szakmai továbbképzés. A belsı ellenır helyzete a szervezeti hierarchiában megfelelı. Feladatköri és szervezeti függetlenségét az Ügyrend és a belsı ellenırzési kézikönyv is rögzíti, ezek az elıírások a gyakorlatban is megvalósulnak. A belsı ellenır a jogszabálynak és a belsı szabályozásnak megfelelıen a fıjegyzı közvetlen irányításával dolgozik. A funkcionális függetlenség megsértésére nem került sor. A belsı ellenır napi munkakapcsolata, konzultációs lehetısége biztosított a Hivatal vezetése felé, résztvevıje a vezetıi értekezleteknek. Az éves ellenırzési terv elkészítése során a vizsgálandó tevékenységek és szervezeti egységek kiválasztása a fıjegyzı és a belsı ellenır egyetértésével, a fıosztályvezetık bevonásával történt. A Hivatal méretéhez, tevékenységeihez igazodó ellenıri létszám meghatározására nem készült kapacitás felmérés. Formázott: Sorkizárt, Térköz Elıtte: 6 pt, Tabulátorok: 5,71 cm, Balra zárt + Nincs 6,5 cm Formázott: Sorkizárt Tárgyi feltételek: Az ellenırzések során minden fellelhetı irat, dokumentáció, bizonylat, adatbázis stb. hozzáférhetı volt, a szóbeli vagy írásbeli információnyújtás idıben teljesült. A belsı ellenırzés munkája során a kért segítséget megkapta. A szervezeti egységek vezetıi és munkatársai az ellenırzések során együttmőködık voltak. A lefolytatott ellenırzések során nem fordult elı az eljárást hátráltató, említésre érdemes tényezı. A hatékony munkavégzés feltételei adottak, a tárgyi-technikai eszközellátottság (telefon, fax, nyomtató, laptop, Internet, CD-jogtár használat) megfelelı Az ellenırzések legfontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai A házipénztár rendszeres ellenırzése nyomán a hibák, hiányosságok elmaradtak. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, utalványok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok szabályszerőek, a pénztári kifizetések indokoltak, nyílvántartásbeli hiányosságok nincsenek a házipénztárban. A munkafolyamatba épített pénztári ellenırzések kapacitáshiány miatt az év elsı felében nem voltak folyamatosak. A pénztári feladatvégzés során a FEUVE tevékenység hatékonyabbá vált, a belsı ellenırzés hasznosult. Formázott: Betőszín: Automatikus 5

6 Az önként vállalt feladatok között nevesített nemzetközi kapcsolatok költségvetési elıirányzatát rendeltetésszerően használták fel. Az analitika naprakész, a keret felhasználása nyomon követhetı a pénzügyi nyilvántartásban és a kapcsolódó (házipénztári, bankszámla) dokumentációkban, a kifizetések szabályos bizonylatok alapján történtek. Az elektronikus információszabadságról szóló törvényt továbbra nem hajtják végre maradéktalanul. Az ellenırzési tapasztalatok szerint a közzétett adatok továbbra sem elégítik ki a jogszabály elvárásait, nincs rendszeres aktualizálás (csak egy szők körben), sıt az elızı évi vizsgálat megállapításai, és az azt követıen kiadott intézkedési terv nyomán sem történtek meg a szükséges intézkedések. Nem módosították a közzétételi szabályzatot, vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel még nem tették olvashatóvá a közérdekő adatokat. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal operatív gazdálkodása megfelelıen szabályozott. Rendelkeznek valamennyi, a Számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek által kötelezıen elıírt szabályzattal, melyeket a Számviteli politikától elkülönítve léptettek hatályba. Folyamatos feladat a jogszabályoknak megfelelı folyamatos aktualizálás. A belsı ellenırzés javasolja a Versenyszabályzat kiegészítését. Az ellenırzött közbeszerzési eljárások során betartották a Kbt. rendelkezéseit és a Közbeszerzési szabályzatot. A dokumentálás rendjét jól kialakították, az iratok teljeskörően rendelkezésre álltak. Javaslat, hogy az esetleges eredménytelen eljárások során is tegyék közzé a tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítıben, a közzétételt pedig dokumentálni kell. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 8. (1) f) alkalmazása kiterjesztette a megyei közgyőlés elnökének irányítási jogát a költségvetési szerv gazdasági vezetıjének kinevezésére vagy megbízására, felmentéséra vagy a megbízás visszavonására, díjazásának megállapítására is. Mindezek alapján javasoltuk az intézményvezetık pályáztatásának a fıjegyzı általi szabályozását kiterjeszteni az intézmények gazdasági vezetıire is. A fıjegyzıi utasítás hatályba lépett. A hivatal FEUVE rendszerét az Áht. elvárásainak megfelelıen kialakították, mőködtetéséért a fıjegyzı tartozik felelısséggel. Az ellenırzési nyomvonal már elavult, sem a vezetıi, sem a belsı ellenırzési információs igények kielégítésére nem alkalmas. Záros határidın belül módosítani kell, mivel a kockázatok csökkentésére a kontrollfolyamatokat erısíteni kell, ennek egyik alapja a folyamatok teljes spektrumát magában foglaló ellenırzési nyomvonal. Az Áht. 13/A (2) alapján ellenıriztük és megállapítottuk, hogy a kiválasztott céljellegő támogatás felhasználása rendeltetésszerően történt, a kedvezményezett szervezet határidıre benyújtotta a zárszámadást, a szakmai beszámolót és a kapcsolódó bizonylatokat Az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosságok gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása A évi vizsgálatok során büntetı-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot a belsı ellenırzés nem tárt Az egyeztetett, végleges tartalmú jelentések megismerésérıl, illetve esetleges további észrevételek, megjegyzések benyújtásáról az ellenırzött egységek vezetıi Záradék -ban nyilatkoztak. Ezekben az ellenırzés megállapításait nem vitatták, esetenként kiegészítést tettek a feltárt jelenségekhez. 6

7 fel és állapított meg, eljárást nem kezdeményezett. A Hivatal köztisztviselıit érintı szabálytalanságot egyetlen szervezeti egység sem jelzett A belsı kontrollrendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A Hivatal tevékenységeinek folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési (FEUVE) rendszerének kialakítását az államháztartás mőködési rendjérıl kiadott 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosítása 382/2004. (XII. 29.) Kormányrendelet felgyorsította, 2005-ben elkészült a Hivatal ellenırzési nyomvonala és a kapcsolódó szabályzatok. Ezek felülvizsgálata felvetette aktualizálásuk igényét. A Kockázatkezelési szabályzat 32/2007. sz fıjegyzıi utasítás mellékleteként, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a hivatal Ügyrendjének mellékleteként hatályos, állapota aktuális. Az ellenırzési nyomvonal korszerősítése a belsı ellenırzés javaslata és vezetıi igények alapján megkezdıdött az egyes szervezeti egységek munkafolyamatainak leírásával, a felelısök és a vezetıi ellenırzéseket végzık megjelölésével. A belsı ellenırzés külön ellenırzés keretében értékelte a FEUVE tevékenységet, ez a továbbiakban is folytatódni fog. A FEUVE rendszer javítása érdekében alapvetı feladat a Hivatal kockázatkezelési rendszerének hatékony mőködtetése. További feladat a megfelelı kockázatkezelési stratégia meghatározása, és kockázatkezelési tevékenység folyamatossá válása, a dokumentált vezetıi kontrollok megerısítése. A magas kockázatú tevékenységek esetében kiemelten fontosak a vezetıi ellenırzések, vezetıi beszámolók és a belsı ellenırzés további preventív vizsgálatai, melyek együttesen a kockázatkezelési stratégia részét képezhetik. A vezetıi ellenırzések hatékonyabbá tétele érdekében FEUVE megbeszélésekre került sor a fıosztályvezetık bevonásával. 2. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA 2.1. Az intézkedési tervek megvalósítása A belsı ellenırzési jelentések lezárását követıen a fıjegyzı és a belsı ellenır konzultál a jelentésben foglaltakról. Amennyiben a megállapítások szükségessé teszik, a fıjegyzı intézkedési tervet ad ki a jelentésekben feltárt esetleges hiányosságok kiküszöbölése illetve a javaslatok megvalósítása érdekében a vonatkozó határidı és felelıs megjelölésével. Az adott téma jelentıségének, illetve a megvalósítható ajánlások számának függvényében elıfordul, hogy a szükséges intézkedés azonnal megtörténik, intézkedési tervet nem kell kiadni. Az ellenırzések nyomán megtett intézkedések, a belsı ellenırzések hasznosulásának vizsgálata az utóellenırzések (rendszeres ellenırzések esetén a következı vizsgálat) keretein belül történik Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az intézkedési tervekben foglalt feladatokat nem minden esetben hajtották végre határidıre, esetenként az utóvizsgálat során újra meg kellett fogalmazni a feladatot. 7

8 Független belsı ellenırzés A hivatal független belsı ellenırzését ellátó függetlenített belsı ellenır kialakította és folyamatosan fejleszti a Hivatal belsı ellenırzési rendszerét (jogszabályoknak megfelelı szabályozás, tervezés) végrehajtja az ellenırzéseket, nyomon követi azok hasznosulásait. A belsı ellenırzési tevékenység fejlesztése, az ismeretek bıvítése érdekében célul tőztük ki, és lehetıvé tesszük a rendszeres szakmai továbbképzéseken, konzultációkon való részvételét. Azon területeken, melyeknél lehetséges preventív vizsgálatot végezni, igyekszünk a hibák megelızésére irányuló vizsgálatokat végezni. Ezáltal szőkíteni próbáljuk a lehetséges hibák, hibás folyamatok kialakulásának lehetıségeit, csökkenteni a munkafolyamatokat terhelı kockázatokat. Továbbra is fontosnak tartjuk a belsı ellenırzés tájékoztatását a hivatal tevékenységeinek helyzetérıl, a felmerült problémákról és a megoldásra tett javaslatokról, intézkedésekrıl. Figyelembe vesszük a belsı ellenıri ajánlásokat és javaslatokat erısítve ezzel a belsı ellenırzés tanácsadó szerepét és hatékonyságát. Kiemelten fontosnak tartjuk az utóellenırzéseket, a már feltárt hibák, hiányosságok javítását, pótlását. Munkafolyamatba épített ellenırzések A munkafolyamatba épített ellenırzéseket a feladatok ellátói gyakorolják munkavégzésük során, végrehajtásukat a vezetıi ellenırzések, valamint a független belsı ellenırzések keretein belül kontrolláljuk. Vezetıi ellenırzések (FEUVE) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évre megfogalmazott céljai között szerepel az ellenırzési tapasztalatok fokozottabb hasznosítása, a hivatali FEUVE rendszer hatékonyabb mőködtetése. A FEUVE feladatok megfelelı szintekre delegálása megvalósul a vezetık egyéni teljesítmény követelményeiben történı rögzítésével, és a késıbbiekben értékelésével. A FEUVE szabályzataihoz kapcsolódóan aktuális feladat az ellenırzési nyomvonal felülvizsgálata, illetve új nyomvonal elkészítése. A Hivatal vezetésének feladata a kockázatkezelési rendszer kialakítása és mőködtetése, mely a fıjegyzı részérıl folyamatos koordinációt, a fıosztályvezetık és osztályvezetık részérıl aktív közremőködést, operatív munkát igényel. Tatabánya, április 14. Dr. Péntek Péter fıjegyzı 8

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. 2 A.) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. BEZEVEZÉS Éves ellenőrzési jelentésünket

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentése és a belső

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben