AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária"

Átírás

1 AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN Csiziné Dr. Schlosser Annamária

2 Sapientia Iuris 3 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő : O ro s z A n d r á s L ó r á n t OFM 1. O ro s z A n d r á s L ó r á n t OFM (szerk.): Emberi jogok a Katolikus Egyház életében és jogában 2. A n d r á s L ó rá n t O ro sz - L ó rá n d U jh á z i (e d.): Vita consacrata e diritti umani nella Chiesa Cattolica dell'europa centro-orientale ed altri saggi de diritto canonico

3 Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben Csiziné Dr. Schlosser Annamária L'Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest, 2012

4 L'Harmattan Kiadó, 2012 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2012 Csiziné Dr. Schlosser Annamária, 2012

5 Ta r t a l o m E L Ő S Z Ó...11 RÖVIDÍTÉSEK B E V E Z E T É S A tárgyról és a módszerekről A jogalanyiság fogalm a Az egyházak az A laptörvényben A vallási közösségek jogalanyiságának funkciói és kategóriái Fogalom tisztázás Jogi fogalmak: Egyház, vallásfelekezet, vallási közösség, egyházi jogi szem ély Egyéb fogalmak: történelmi egyház, kisegyház, történelmi kisegyház, szabadegyház, szekta, kultusz, új vallási mozgalom ( NRM" - UVM") Egyház mint jogalany fogalmi összetevői a magyar jogban Vallás K özösség Az egyházak autonómiája, önállósága, önkormányzata, önrendelkezési joga Az elism ertség Az egyházi jogi személyek jogállása Státusjogok az egyházügyi törv én y ben Egyházi intézmények Intézményi vallásgyakorlás Egyházfinanszírozás Egyházi v a g y o n Adókedvezm ények Foglalkoztatási jogviszonyok Büntetőjog, büntető eljárásjog, közrend-, közerkölcs-, közegészségvédelem E g y e b e k A sajátos egyházi jogállás jellegzetességei

6 1.8. A jogterület további je lle m z ő i Alapjogi jelen tőség e Történetisége? A jogalanyiság jellege, az egyházak köz-, illetve magánjogi jogalanyisága Az Lvt. ren d sz ere Az Ehtv. rendszere HAZAI T Ö R T É N E T EURÓPAI KITEKINTÉS, ÚJABB TEN D EN CIÁ K A vallási közösségek jogalanyiságának modelljei? Egyes európai államok szabályozásának rövid áttekintése Közös vonások Az Európai Ember Jogi Egyezmény és az Emberi Jogok Európai Bíróságának e s e tjo g a Az Európai Unió jo g a Fejlődési irányok, k ih ívások A HAZAI SZABÁLYOZÁS: AZ ÁLTALÁNOS R É S Z " Bevezetés Az egyházi jogalanyiság elnyerése: az egyházak nyilvántartásba vétele és elismerése az Lvt.-ben A Lvt. szerinti egyházi nyilvántartás kérdései - nyilvánosság, használhatóság, megbízhatóság, adatvédelem, tagnyilvántartás Alapítási feltételek Név és névvédelem Eljárási kérdések Az egyházak elismerése és nyilvántartásba vétele az Ehtv. s z e r in t Az egyházként való elismerésre irányuló eljárás Az Ehtv. szerinti nyilvántartás Az átmeneti rendelkezések Névvédelem az E h tv.-b en Az egyházi jogi személy típusok az Lvt.-ben Egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei

7 Egyház önálló szerv ezetei Egyházak szövetségei Elhatárolási kérdések Az egyházi jogi személy jogképessége, cselekvőképessége, elkülönült jogalanyisága Egyházi jogi személyek az Ehtv. s z e r in t Az egyházak megszűnése az Lvt.-ben Általános kérdések Megszűnés önkéntes elhatározásból Törlés mint negatív jogkövetkezmény és a nem működő egyház t ö r lé s e Az egyházak megszűnése az Ehtv.-ben A HAZAI SZABÁLYOZÁS: A KÜLÖNÖS R É S Z " Bevezető megjegyzések Magyar Katolikus E g y h á z Magyarországi Református E gyh áz Magyarországi Evangélikus E g y h á z A keresztény ortodox egyházak Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyarországi Baptista E g yh áz Magyarországi Unitárius E g y h á z Az iszlám Az egyházi jogalanyiság történetisége, jogfolytonossága A Lvt. és a belső egyházi szabályok ö ssz h a n g ja AZ EHTV. VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ÉRTÉKELÉSE ÉS DE LEGE FERENDA JA VA SLA TO K FELHASZNÁLT IRO D A LO M

8 A címlapon látható Mater Ecclesia" ábrázolás egy, a Vatikáni Apostoli Könyvtárban őrzött VI. századi bencés kódexből való. Az Édesanyánkat, az Egyházat" szimbolizáló nőalak, jobbján a Clerus, vagyis a papság, balján a Populus", a nép. Forrás:

9 Lódnak

10 Előszó A Kedves Olvasó olyan könyvet tart a kezében, amelyet haszonnal forgathat jogász, egyházi személy vagy az egyháza felépítése és működése iránt érdeklődő egyszerű" hívő ember egyaránt. Tárgya az állami egyházjog nevű jogterület legfontosabb témája: az egyház mint állami jogi kategória. Vagyis hogy: mi az egyház a jogban?" Elsősorban nem a szűkebb értelemben vett belső egyházjog - katolikus vonatkozásban a kánonjog -, vagyis az egyházak maguk által alkotta jog, hanem a magyar állami jog felől közelítem meg tehát a témát (foglalkozásomat tekintve magam is világi jogász, nem kánonjogász vagyok). Másrészt viszont az állami jognak éppen ez a területe az, amelynek tekintettel kell lenni, és széles körben tekintettel is van az egyházak belső szabályaira. Ezért a kötet végén áttekintem azokat egyházjogi szabályokat is, amelyek nélkül nem lehet az állami jogot alkalmazni. A kötet egy, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán őszén megvédett PhD értekezésnek a január 1. napján hatályba lépett új Alaptörvényre és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásról szóló évi CCVI. törvényre tekintettel jelentősen átdolgozott, aktualizált és bővített változata. Ezúton mondok köszönetet mindenekelőtt doktori témavezetőmnek, Dr. Schanda Balázsnak mindazért a hathatós támogatásért, odafigyelésért és biztatásért, mellyel munkámat kísérte, a doktori eljárásban résztvevő kollégáknak hasznos észrevételeikért, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorának, Dr. Orosz András Lórántnak a könyv kiadásának támogatásáért, és családomnak, akik nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre! Jó olvasást kívánok! C sizin é D r. S ch lo sser A n n a m á ria 11

11 A L'Harmattan Kiadó kötetei megvásárolhatók: L'Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: (1) Párbeszéd Könyvesbolt Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Tel.: (1) Rendszeres könyvbemutatókkal, dedikálásokkal várjuk az érdeklődőket. Tanárok és diákok részére 10% engedményt adunk árainkból. A L'Harmattan Kiadó könyveiből 15% kedvezményt biztosítunk, illetve további időszakos kedvezményekkel várjuk vásárlóinkat. Nyitva tartás: hétfő-péntek óra. Felelős kiadó: Gyenes Ádám, Orosz András Lóránt OFM Borítóterv: TANGRAM Reklámügynökség Tipográfia: Takács Zita Nyomdai munkálatok: Robinco Kft. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter ISBN ISSN

12 SAPIENTIA luris Csiziné Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon aktuális kérdéssel, az egyházak jogalanyiságának kérdésével foglalkozik. A kérdés aktualitását nemcsak az adja, hogy a törvényhozás is most foglalkozik az egyházak jogállásának kérdésével, hanem az is, hogy a jogalanyiság kérdése tudományos vonalon ilyen alapos feldolgozást még nem nyert. Dr. B o lera tzky L ó rá n t egyetem i m a g á n ta n á r A vallásszabadság kérdéseivel kapcsolatban sok vélemény és kevés elemzés van forgalomban. Az egyházak jogalanyiságával kapcsolatban Magyarországon eddig nem született olyan átfogó feldolgozás, mint a jelen mű. Cs. Sch. A. doktori értekezése, mely a legújabb jogszabályi változásokat is figyelembe veszi, hasznos forrás a világi és az egyházi jogalkalmazó számára, és hasznos segítséget jelenthet a kérdéskör iránt érdeklődő, tárgyilagos ismeretekre törekvő szélesebb közönség számára is. Dr. habit. Schanda Balázs, tanszékvezető egyetem i docens, a Pázm ány P éter K a to lik u s Egyetem jo g - és Á lla m tu d o m á n y i K a rá n a k d é k á n ja Ft

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az Olvasó kezében lévô könyv a 2005-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán megvédett doktori disszertációm átszerkesztett és jelentôsen lerövidített változata. Ezúton szeretnék

Részletesebben

Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. (PhD értekezés)

Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. (PhD értekezés) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON (PhD értekezés) Deák Ferenc

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet. Dr. Sárközy Tamás VÁLLALATI JOG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet. Dr. Sárközy Tamás VÁLLALATI JOG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Dr. Sárközy Tamás VÁLLALATI JOG oktatási segédanyag Budapest, 2013 2 Szervezetek státusjoga

Részletesebben

A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG

A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG Pap András László A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG FÖLDrész Könyvek Sorozatszerkesztők: Balogh Lídia, Majtényi Balázs, Pap

Részletesebben

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 231 252. REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek egyetemi hallgató (PPKE

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István zásáról a jogalkalmazó közigazgatási hatóságok dönthetnek. Továbbá, ezek a döntések csak jogszerűségük miatt lehetnek érvényesek. Ha jogszerűtlenek lennének, azokról a jog alapján bíróság dönthet. A közigazgatási

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai 1

A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai 1 Christián László A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai 1 Most, amikor a XXI. században lépten-nyomon új és újabb biztonsági kockázatokkal kell szembenéznünk, az egyik legfontosabb kérdés az,

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán

Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán KARD ÉS TOLL 2006/1 Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán Dr. Schubert Katalin százados A szerzõ bemutatja a magyar jogrend és hadtörténelem egy sötét idõszakát, feltárja az 1950-es évek hadbírósági

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

Rixer Ádám. A köz természete

Rixer Ádám. A köz természete Rixer Ádám A köz természete Rixer Ádám A köz természete Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban Patrocinium Kiadó Budapest, 2013 Feleségemnek, Juditnak és gyermekeimnek, Enikőnek,

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Patyi Gergely Ügyvédség a köz- és a magánjog határán (doktori értekezés) Témavezető:

Részletesebben