Humán közszolgáltatások igazgatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Humán közszolgáltatások igazgatása"

Átírás

1 BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta: Dr. Rixer Ádám, PhD tanszékvezető, egyetemi docens P a t r o c i n i u m 2011

2 Tartalomjegyzék oldalszám Bevezetés - A jegyzet célja és felépítése...9 I. fejezet - Általános kérdések A közfeladat fogalma és elhatárolása más fogalmaktól A közfeladat-ellátás típusai A kiszervezés múltja és jövője A közszolgáltatás fogalma A humán közszolgáltatás fogalma és főbb jellegzetességei...19 Felhasznált és ajánlott irodalom az I. fejezethez...21 II. Fejezet - Egészségügyi igazgatás Bevezetés Nemzetközi folyamatok és tendenciák. Általános szabályozási környezet A magyar helyzet Az egészségügy szervezése és irányítása Magyarországon Országgyűlés Kormány Ágazati miniszter Regionális Egészségügyi Tanács Települési önkormányzat Az egészségbiztosítási szervek feladatai Egészségügyben alkalmazott eszközök szakmai megfelelősége Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A betegek jogai Bevezetés Az egyes betegjogok Az egészségügyi ellátáshoz való jog Az emberi méltósághoz való jog A kapcsolattartás joga A gyógyintézet elhagyásának joga A tájékoztatáshoz való jog Az önrendelkezéshez való jog Az ellátás visszautasításának joga Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga Az orvosi titoktartáshoz való jog...46

3 5. A beteg kötelezettségei A beteg jogainak érvényesítése A beteg panaszainak kivizsgálása A betegjogi képviselő A közvetítői tanács peres eljárás kezdeményezése (bírósági út) Orvosok (és egyéb alkalmazottak) jogai és kötelezettségei Lényegesebb jogok Az ellátás megtagadásának joga Kötelességek Tájékoztatási kötelezettség Dokumentációs kötelezettség Titoktartási kötelezettség Az egészségügyi ellátások rendszere Az alapellátás Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-szakellátás Egyéb egészségügyi ellátások...54 Felhasznált és ajánlott irodalom a II. fejezethez...55 III. Fejezet - Oktatási igazgatás Bevezetés A közoktatás A közoktatás legégetőbb kérdései Az esélyegyenlőség és a tehetségnevelés A Hoffmann-Pokorni vita A közoktatás alkotmányos alapjai A közoktatás szervezése és irányítása Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladata A közoktatási feladatkörében eljáró Oktatási Hivatal A helyi önkormányzatok feladatai a közoktatás területén A közoktatás intézményei A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei A közoktatás pedagógiai szakszolgál atainak intézményei A m űködés általános szabályai A nyilvántartásba vétel A működés általános alapelvei és feltételei...68

4 Működési engedélyezési eljárás A közoktatás finanszírozása A vallásszabadság érvényesülése a közoktatásban A szülő jogai A tankötelezettség A felsőoktatás Magyarországon A Bolognai folyamat és a korábbi felsőoktatási reformok A többciklusú képzés fogalma Kreditrendszer Az egyetem formaváltozása napjainkban. Felsőoktatási problématérkép A minőség kérdése Az állami szerepvállalás kérdése Az intézmények belső szervezetének kérdése A felsőoktatási intézménybe történő bejutás kérdése A képzés A felsőoktatás nemzetközi szerepvállalása A virtuális egyetem kérdésköre Alkotmányos alapok Az egyetem létrejötte a hatályos jog alapján A felsőoktatás szervezése és irányítása. A felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök A felsőoktatási intézmények gazdálkodása Az egyházi felsőoktatási intézmény sajátosságai...89 Felhasznált és ajánlott irodalom a III. fejezethez...90 IV. Fejezet - Kulturális igazgatás Bevezetés A kultúra fogalma Történeti áttekintés Egyéb mai elképzelések Társadalmi összefüggések A kultúra és a jog kapcsolata A kultúra szervezése és irányítása, a kulturális szféra igazgatása A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal A kulturális igazgatás egyes területei A kulturális örökségvédelem Régészeti örökség védelme...100

5 Műemlékvédelem Kulturális javak védelme (közgyűjteményi tárgyak döntően) A hatóság(ok) feladatai és lehetőségei a kulturális örökségvédelem területén Muzeális intézmények, könyvtárak Muzeális intézmény Könyvtárak igazgatása Levéltárak A közlevéltár feladatai és típusai Nyilvános magánlevéltár A levéltárak költségvetési támogatásával összefüggő egyes kérdések A kultúra állam általi támogatásának főbb típusai Felhasznált és ajánlott irodalom a IV. fejezethez V. Fejezet - Sportigazgatás Sporttörténeti előzmények A sport megjelenése és kialakulása. Az ősközösség kora Az ókor Középkor Az újkor és a modern sport megszületése A sportigazgatás megjelenése Magyarországon Tudomány és sport A sport jogi kérdéseinek alkotmányos szabályozása Az állam viszonya a sporthoz A sport területei és az állami feladatok A sport szervezése és irányítása A sport igazgatásában résztvevő kormányzati szervek A sport (ön)igazgatásában résztvevő egyéb szervezetek A sportköztestületek Az országos sportági szakszövetségek és más sportsz övetségek A sportszervezetek A sportoló jogállása A sportfegyelmi és egyéb felelősségek A sport állami támogatásának rendszere Felhasznált és ajánlott irodalom az V. fejezethez...136

6 Bevezetés - A jegyzet célja és felépítése Mottó: Minden emberi közösség elemi érdeke, hogy tagjait ne csupán a liberális ne tedd azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek elve vezérelje, hanem az aktív, altruista tedd azt, amit szeretnél, hogy veled tegyenek erkölcsi alapprincípiuma is. Jelen munka kettős elvárásnak tesz eleget, egyrészt bemutatja az adott igazgatási területek főbb jogintézményeit, másrészt pedig kiemeli azokat a problémákat, jelenkori nehézségeket, melyek egyúttal szabályozási kérdésként, szükségletként is megjelennek. Az írás nem lenne teljes, ha az egyes szűken vett jogi, szakigazgatási részekhez nem kapcsolódna egy-egy olyan hosszabb szövegrész is, amely bemutatja az adott területek mai helyzetét, meghatározó konfliktusait és az ezekkel kapcsolatos szakmai körökben divatozó elképzeléseket. Ez az arányváltás amely a hatályos jogintézmények leíró ismertetésének rovására növeli az egyébként hagyományosan a bevezető részbe sorolt ismeretek mennyiségét azért indokolt, mert a tételes jog változásának üteme olyannyira felgyorsult, hogy a hagyományos a kommentár műfaja felé hajló munkák avulási sebessége szükségessé teszi a stabil, nem vagy alig változó iránypontok és alapintézmények hangsúlyozását, a korábbinál hangsúlyosabb megjelenítését. Írásomban az egyes jogterületek alakulásának, dinamikájának általam legfontosabbnak tartott és a válság(ok) által felnagyított jellegzetességeit szemrevételezem. A jegyzet a mai magyar egészségügyi jog, oktatási jog, kulturális jog és sportjog válságtüneteinek rövid katalógusát és hatályos jogunk szerinti intézményrendszerét kínálja. A négy előadás anyagát feldolgozó jegyzet nem törekszik teljeskörűségre, tudatosan a humán közszolgáltatások egyes kiemelt területeit veszi górcső alá. A humán igazgatás lényegesebb területei között nyilvánvalóan meg kellene jelennie a szociális igazgatás témájának is, ám a közigazgatási jogi stúdium tudatosan nem terjeszkedik ki e téma behatóbb vizsgálatára, amennyiben a Szociális- és Munkajogi Tanszék önálló diszciplínaként gondozza a tárgyat, illetve az annak alapjául szolgáló jogterületet. Ezen jegyzet anyaga nem fedi le teljeskörűen a négy igazgatási terület valamennyi lehetséges aspektusát sem, a szelekció több vonatkozásban is esetleges; ám minden esetben szem előtt tartja a kitűzött célt: a jogászképzésben résztvevők tájékozottságának növelését, szakmai ismereteik elmélyítését. Minden egyes fejezet rögzíti a) a vizsgált terület alkotmányos alapjait, b) a 9