EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM"

Átírás

1 EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

2 Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő: O ro sz A n d rá s L ó r á n t OFM

3 Emberi jogok a Katolikus Egyház életében és jogában Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM L'Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest, 2010

4 L'Harmattan Kiadó, 2010 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2010 A szerzők, 2010 Felelős kiadó: Gyenes Ádám, Orosz András Lóránt OFM Borítóterv: TANGRAM-ZIM Reklámügynökség Tipográfia: Takács Zita Nyomdai munkálatok: Robinco Kft. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter ISBN ISSN

5 Tartalom O ro sz A n d rá s L ó rá n t O F M A já n lá s F rivaldszky J ános Az emberi jogok természetjogi megalapozásának kortárs problémáiról N adja E l B eh eiri Az emberi jogok megjelenése az ókori gondolkodásban V ejkey I mre Az emberi jogok hidjai U jh á z i L órá n d Emberi jogok az Egyház jogalkotásában O rosz A n d rá s L ó rá n t O F M Az emberi jogok érvényesülésének néhány szempontja a megszentelt élet intézm ényeiben G o já k J ános Az emberi jogok tiszteletben tartása a papnevelésben S c h a n d a B alázs.. Az Egyház a vallásszabadságról - Vallásszabadság az Egyházban? M azzu ch elli S tan isla o A hívők jogai a kánoni közigazgatási eljárásban: a közigazgatási intézkedés indoklása (ford. Gerse M ária) A lessa n d ro C a prio li A természetjog az Egyház szociális tanításában (ford. Gájer László) N o v itzky P éter John Rawls, keresztény etika és emberi jo g o k

6 A j á n l á s A történelem és az emberiség talán legnagyobb kérdése: ki az ember? A legkülönbözőbb tudományok az embert vizsgálják, azért, hogy megtalálják erre a nagy kérdésre a választ. A huszadik századi tudományok nagy lépést tettek ebben a kérdésben, hiszen az embert a legkülönbözőbb szempontok szerint vizsgálták. Ebbe a vizsgálódásba kapcsolódik az a kérdéskör, ami egyszerre foglalkoztatja a teológiát, a különböző filozófiai irányzatokat, jogi iskolákat és az egyházjogot, hogy mik az emberi jogok, vagyis azok az embertől elidegeníthetetlen alapok, amiket senki nem léphet át. A kérdés nem csak a huszadik században merült fel. A történelem folyamán, a kultúrában és a jogalkotásban különböző módon már megjelentek az egyes emberi jogok kifejtése. Sőt a természetjogi gondolkodás - aminek kiindulópontja az ember -, mindig is életben tartotta azt az elképzelést, hogy az emberi méltóságból adódóan léteznek átléphetetlen jogok és kötelességek, melyeket mindenkinek tisztelni kell. A kereszténység illeszkedik a történelembe, így az Egyházra is hatást gyakorolt az egyes nemzetek és kultúrák hagyománya és jogi gondolkodása. Ez különösen igaz a zsidó, a római, a germán jogi és társadalmi hagyományra. Lépten-nyomon megtalálhatóak tehát az Egyház gondolkodásában és jogalkotásában ezeknek a kultúráknak az emberről és jogairól alkotott felfogása. Ugyanakkor azonban az Egyház illetékes arra, hogy ítéletet mondjon minden olyan dologban, amely az ember alapvető jogait és a lelkek üdvét érinti.1 Ez abból a tényből adódik, hogy az Egyház a kinyilatkoztatásból, vagyis az Istentől az írásban és a hagyományban neki ajándékozott isteni tanításból indul ki. Így amikor az emberi jogokat vizsgáljuk, akkor nemcsak az emberből, az emberi természetből, hanem az ő eredetéből, vagyis az Istenből indulunk ki. Ez egyben ellenőrzőelv is az Egyház számára. Hiszen az emberi jogok megközelítésnek és kifejtésének a legnagyobb hibája, sőt e kifejtés sikertelensége, illetve a szép gondolatok megvalósításának akadálya, hogy az ember elfelejtette, hogy nem beszélhet emberi jogokról, ezek nem lesznek betartathatóak, ha elfelejti az ember eredetét, az Istent. Az Egyház jogi rendszerében, filozófiai gondolkodásában és mindennapi életében régtől jelen vannak azok az elemek, amiket ma emberi jogoknak 1 Vö. Gaudium et spes (GS), a II. Vatikáni Zsinat lelkipásztori rendelkezése az Egyházról és a mai világ viszonyáról, 76. pont; Dignitatis humanae (DH), a II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata a vallásszabadságról 14. pont; Egyházi Törvénykönyv (CIC) 747. kán

7 nevezünk. A II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban - az 1983-ban kiadott ma is hatályos Egyházi Törvénykönyvben illetve más pápai és szentszéki megnyilatkozásokban gyakori, hogy a világi jog által is megfogalmazott úgynevezett emberi jogok kerülnek bemutatásra. A kötetben található tanulmányok célja az, hogy rámutassanak arra, hogy az Egyház gondolkodásában, filozófiájában és jogában léteznek azok a kérdések, amelyek az emberi jogok területéhez tartoznak, de az ezekről alkotott kép, az egyes jogok határa éppen a kinyilatkoztatás ellenőrző szerepe miatt más, mint a többi jogi és filozófiai iskolák elképzelésében. Így például az emberi élet védelme, az életállapot szabad megválasztása, a jó hírnév és az intimszféra védelme, a vallás- és lelkiismereti szabadság jelentése és ezeknek a jogoknak a gyakorlási lehetősége sokban eltér a világi jogrendekben rögzítettektől. Emellett igyekeztünk - speciálisan az Egyház belső életét érintő néhány kérdésen belül, mint például a papnevelés vagy a szerzetesi élet -, bemutatni, hogy itt hogyan jelennek meg az emberi jogok és milyen nyitott kérdések merülnek fel. A tanulmányok egy része arra vállalkozik, hogy bemutassa, hogy az emberi jogok különböző jogi rendszerekben, közöttük az elmúlt évek magyar jogalkotásában hogyan jelentek meg, és így érzékelhetővé tegye az egyes elképzelések és az Egyház felfogása közötti azonosságokat, illetve különbözőségeket is. Szívből remélem, hogy tanszékünk első kötete segítségére lesz a teológusoknak, a filozófusoknak, a jogászoknak, valamint a kánonjogászoknak és természetesen mindenkinek, akit a kérdés érdekel, hogy jobban megértse az úgynevezett emberi jogokat úgy, ahogy az Egyház gondolkodik azokról. Budapest, április 18. O r o sz A n d r á s L ó r á n t O F M rektor Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 8

8 A L'Harmattan Kiadó kötetei megrendelhetők, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók: L'Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: (1)

9 SAPIENTIA IURIS Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója alkalmából számos, a Nyilatkozat természetével, eredményeivel és kihívásaival foglalkozó munka született. Jelen kötet az emberi jogok kérdését egy sajátos nézőpontból mutatja be. Ez a sajátos nézőpont a Katolikus Egyház filozófiai, teológiai, illetve kánonjogi felfogása és hagyománya. A világi jogi hagyományhoz kapcsolódó írások is igyekeznek az Egyház megközelítését felvillantani. Az emberi jogok ókori megjelenésének bemutatásával az emberi élet védelmének olyan irányát láthatjuk, amely az Egyház későbbi tanításában is megtalálható. De a keresztény tanítás körvonalazódik a természetjogi megközelítésnek, a magyar jogalkotás emberi jogokhoz kapcsolódó törvényeinek és törvényjavaslatainak, valamint a 20. századi filozófia egyes nagy irányzatainak bemutatásán keresztül is. A kötetben mégis többnyire olyan tanulmányok találhatók, amelyek a Katolikus Egyház jogalkotásához és belső rendjéhez kapcsolódnak, Így az emberi jogok és az egyházjog általános kapcsolatának bemutatásán túl az Egyház belső életének jelentős kérdéseit, jogintézményeit és kánonjogi témáit tárgyalja, azt szemléltetve, hogy ezeken a területeken hogyan érvényesülhetnek az emberi jogok. Ennek megfelelően azokra a kérdésekre is választ keres, hogy mit jelentenek az általános emberi jogok a papnevelésben, miként érhetők tetten a megszentelt élet intézményeiben, mit ért az Egyház vallásszabadság alatt, milyen lehetőségeket biztosít az egyházi közigazgatási eljárás az emberi jogok védelmére, illetve mi az Egyház társadalmi tanításának és az emberi jogoknak a kapcsolata. A tanulmányokból nyilvánvalóvá válik, hogy a Katolikus Egyház nagyra értékeli az egyes emberi jogokat, ennek következtében azok valódi összekötő kapoccsá válhatnak a két jogrend, a világi és a kánoni között. Ugyanakkor számos területen - az emberi élet védelmének határa, a vallásszabadság, a jó hírnév védelme, az életállapot szabad megválasztása - az Egyház tanítása eltér a világi jogrend általános állásfoglalásától. A kötet hasznos és érdekes munkákat tartalmaz nemcsak kánonjogászok és világi jogászok, hanem teológusok, filozófusok, valamint mindazok számára, akiket az Egyház emberi jogok területén kialakított felfogása érdekel Ft

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN Csiziné Dr. Schlosser Annamária Sapientia Iuris 3 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER A TANULMÁNY VÁZLATA 1. Milyen szempontból foglalkozik a gazdasággal

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

Az egyházi kórházak és a privatizáció

Az egyházi kórházak és a privatizáció Az egyházi kórházak és a privatizáció Dr. Velkey György, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Az összefoglaló a 2004. december 5-én lezajlott népszavazás egészségügyet érintô kérdésének

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében

A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében Szabó Ferenc SJ előadása a Pábeszéd Házában 2012. febuár 15-én, a Faludi Akadémia által szervezett sorozat nyitányaként A II. vatikáni

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉLETÉRT 1. BÁNDI GYULA egyetemi tanár

KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉLETÉRT 1. BÁNDI GYULA egyetemi tanár Iustum Aequum Salutare II. 2006/3 4. 33 42. KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉLETÉRT 1 egyetemi tanár Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy elõadóként aktív részese lehetek e jeles eseménynek. A megtiszteltetés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Differenciálódó társadalom változó egyház

Differenciálódó társadalom változó egyház TÖRÖK BALÁZS Differenciálódó társadalom változó egyház 1962-ben született. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK történelem, magyar nyelv és irodalom, illetve szociológia szakán végez - te. Jelenleg az Oktatáskutató

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2014 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata: modellek, alternatívák

Állam és egyház kapcsolata: modellek, alternatívák Állam és egyház kapcsolata: modellek, alternatívák Bevezetés Tanulmányomban az állam és egyház kapcsolatának valós viszonyait elemzem. 1 Valós viszonyait abban az értelemben, hogy nem eszmetörténeti, politikai

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET Juhász Gábor Tamás A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból (PhD. értekezés) moderátor: Dr.

Részletesebben

AZ ÁDÁM ÁLTAL LÁTOTT. Petres László. Miért szövögetem tehát eléd annyi esemény szálát? 1

AZ ÁDÁM ÁLTAL LÁTOTT. Petres László. Miért szövögetem tehát eléd annyi esemény szálát? 1 AZ ÁDÁM ÁLTAL LÁTOTT ARC(OK) Petres László Miért szövögetem tehát eléd annyi esemény szálát? 1 A korai keresztény egyház életében jelentős szerepet töltöttek be a teológusok közötti hitviták. A pasztorációs

Részletesebben

GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN

GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN DR. RAJZINGER ÁGNES GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN az állampolgári jogok országgyûlési biztosának OBH 2096/2008. számú jelentésérõl A gyermeki jogokat a jogrendszer egészének biztosítania

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Horváth Dalma

SZAKDOLGOZAT. Horváth Dalma SZAKDOLGOZAT Horváth Dalma 2013 Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék Az igazságszolgáltatási alapelvek érvényesülése a polgári perben SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Wopera

Részletesebben

Az istentisztelet teológiája Luthernél

Az istentisztelet teológiája Luthernél Az istentisztelet teológiája Luthernél Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther Egy elfeledett könyv ismertetése. 23 évvel ezelőtt, rövid, néhány hónapos Herfordi ösztöndíjas időm alatt egy kora délután

Részletesebben

Civil szervezetek és közösségek

Civil szervezetek és közösségek Civil szervezetek és közösségek Készítette a Háló Egyesület Közösségi Műhelye I. Társadalmi bevonás társadalmi aktivitás közösségfejlesztés partnerségek A civil lakosságnak az Európai Unióban is csak egy

Részletesebben

Történelem és zsidó modernitás Spinozánál

Történelem és zsidó modernitás Spinozánál Világosság 2005/4. Filozófia, politika, teológia a XVII XVIII. században Michael A. Rosenthal Történelem és zsidó modernitás Spinozánál Bevezetés Henry Oldenburg, a londoni Royal Society titkára, így írt

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Hiszem a hitvallásunkat

Hiszem a hitvallásunkat Hiszem a hitvallásunkat A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten

Részletesebben