ffi SZE RETETTELJE S KARACSONYT, ES SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG UJ EVET KIVANUNK KOZSEGUNK MINDEN LAKOJANAK tr. tri. Vll.6vfolyam 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ffi SZE RETETTELJE S KARACSONYT, ES SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG UJ EVET KIVANUNK KOZSEGUNK MINDEN LAKOJANAK tr. tri. Vll.6vfolyam 4."

Átírás

1 Vll.6vfolyam 4. sz6m SZE RETETTELJE S KARACSONYT, ES SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG UJ EVET KIVANUNK KOZSEGUNK MINDEN LAKOJANAK A K)zsdgi Onkormdnyzat november - december o Ady Endre xnnacsony Harang csendtil, Enek zendtil, Messze zsong a h6la6nek, Az 6n kedves kis falumban KarAcsonykor, Mag6ba szrill minden 16lek. I. Minden ember Szeretettel Borul ftildre im6dkozni, Az 6n kedves kis falumba A Messifs Boldogs6got szokott hozni. A templomba Hosszri sorba Indulnak el if ak, v6nek, Az 6n kedves kis falumban H6l6t adnak A magassdg Isten6nek. Mintha itt lenn A nagy Isten Szent kegyelme srigna, sz611na, Az 6n kedves, kis falumban Minden szivben Csak szeretet lakik m6ma. ffi tr. Bintja lelkem a nagy viros Durva zaia, De j6 volna rinnepelni Odahaza. De i6 volna tiszta szivb6l - Ugy mint r6gen - Foh6szkodni, De j6 volna megnyugodni. De j6 volna mindent, mindent Elfeledni, De j6 volna j6tszadoz6 Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek sziwel A vil6ggal Kib6kiilni, Szeretetben tidv6ziilni. tri. iii *? ri',* Ha ez a sz6p rege Igaz hitt6 v6lna, 6h, de nagy boldogsig Sz6llna a vil6gra. Es a gyarl6 ember Ember lenne rijra, TalizmSnt'a lenne A szomorf ritra. Golgota nem volna Ez a ftildi 6let, Egy er6 hatr6 6t A nagy mindens6get, Nem volna mis val16s, Nem votra csak ennyi: Im6dni az Istent fs eg5'm6st szeremi.,, Karicsonyi rege Ha val6ra v6lna, Igazi boldogs6g Sz6llna a vil6gra...

2 KardcsonYi hdsziintf,, A n6p amely s6t6ts6gben iir, nagy f6nyess6get let,6s az embereknek hirdetik az <iromhirt" Osi, maid 25006ves pr6f6cia, j6vend<il6s ez, amelyei az els6 kar6csonyra v6rva vetettek papirra' s amelvet az6ta is minden esztend6ben riira 6s riira felidiznek a hiv6k. fgy advent v6ge t6l6n val6ban nagy a siit6ts6g. El6g ha a r<ivid nappalokra 6s a korin lesz6ll6 est6kre gondolunk' Mindennapjainkban is el6g nagy a z(irzavat, kar6csonyi bev6- s6rl6s, aj6nd6k k6szit6s, csalddi programok torl6dnak egymisra. M6gis a lnozzfirrk kdzelit6 iinnep, kar6csony iin-.r"p..gyt" nagyobb fenyess6ggel vil6git ebben a En azt hiszem' a hiv6k 6s nem hiv6k is ezt vilaszoln6k a k6rd6sre: a kar6csony titka a szeretet' A szeretet, amely 6rtelmet ad az 6letiinknek, abb6l a felismer6sb6l tephkozik, hogy valakinek sziiks6ge van rink. Sziiks6ge van r6nk 6letiink p6rifurak, gyermekeinknels unokfinknak, d6dunok6inknak rokonainknak 6s bar6tainknak. A szeretetre 6piil6 emberi kapcsolatok meghatirozzik 6letiink 6rte1m6t' Kivinom mindannyiuknak, hogy a szeretet 6s a vele egyiitt i6r6 b6kess6g tegye sz6pp6 az iinnepiinket' *u,ino-, hogy "z iinnep - ak6r egyediil, ak6r szeretteik kor6bin tdltik a karicsonlt - segitse On<iket igazi kikapcsol6dishoz, testi, szellemi 6s lelki -.s[il"ttt"i felttilt6ddshez, hogy az Oj etzt"nd6iirj sziwel 6s iriult er6vel kezdhesstik' soi6ts"gb"n. V6riuk meg6rkeztet' csendess6g t szerefteinkkel - 6s akkor is, ha nincs kivel megosztanunk e napot. - Mi h6t a kar6csony titka? Mindenkinek j6 eg6szs6get, Boldog, B6k6s Kar6- csonyt 6s sikerekben gazdag Ui esztend6t kiv6nok! Varck6 Isndn polg6rmester jelent nekik a kardcsony, ds Megkardeztiikolaas6inkat,rnitjelentnekt.haRara.cson'y' lneuik oolt a legernl,kezetesebb kardcsonyi iinnepiik. A kar6csonyt a legszebb tinnepnek tartom az 6vben, 6s els6sorban a csal6d iut eszembe r6la' Mi szoros csal6di k6tel6kben n6tttink fel, 6s igyekeztem ugyanezt folfatni itthon a sal6t csal6domban is' Nagy lelkesed6ssel k6sziiltink 16, 6s mi mindig szfik csal6di k<irben ttiltiiik. Nagyon sok eml6kezetes kar6csonyom volt, kezdhed6m a pici gyermekkoromt6l, mikor nagyapfm be6lt6zdtt a nagykucsm6ba, 6s beicitt a gdrbebottal, mint t6lap6, 6s mi el is hiniik, hogy 6 az' \bgy folytathamrim ott, mikor az els6 gyermekem m"gsrtliet"n, 6s az els6 karicsonyt mfr a sai6t "r"l6do* ktir6ben ttilthettem, 6s sorolhatnim 6w616we, mert mindig sz6p volt 6s j6' A legfontosabb a csalidi b6ke 6s szeretet, 6s mindenik felett az eglszslg. Ha ez megvan, akkor minden titrnep lehet sz6p. Nekem ez a szeretettinnepe. N6lunk ilyenkor egyiitt van a csal6d. Eeviitt szoktuk megiinnepelni' 6s nekem ez a legrritu ti"tt.p az 6vben. A tavalyel6tti karscsony volt a legeml6kezetesebb szimomra' Akkor volt a legszebb a kardcsonyfa, 6s akkor kaptam meg a rollert, amire m6r nagyon v6gytam' A kar6csony egy nagy iinnep az6vben' Mikor az eg6szs6g megvan, akkor a kar6csony 6s a iotti ti"""i is sz6p' Ei a szeretet ilnnepe az 6vben' Sainos nem a legszebb eml6kek iumak eszembe uiarectottyret. Tsoo'ig nem volt semmif6le be- ;.;;;, d. ekkor atsz- ben s6rvet kaptam' 6s.n?L-"a"i,.tti k6rhdaba keriiltem' Ott mritcittek nilg u.a.to"v el6tt, igy az iinnepeket oa t<ilt<ittem, nem csalddi kdrben.

3 Rd 3-4 6vre, Gyuldra keriiltem a sz6jseb6szetre, szint6n karicsony napj6n. igy sajnos nem a kellemes 6lm6nyek iutnak eszembe err6l az rinnepr6l, 6s az6ta is beteges vagyok. Gyermekkoromt6l kezdve a legfontosabb rinnep sz6momra a kar6csony. J6hetett akdrmilyen rossz sors, akkor is a kar6csony volt a legfontosabb! A sziilleim mindig forditottak gondot arra, hogy aj6nd6k 6s fa legyen ezen az iinnepen. Ilyenkor egyiin volt a csal6d: nag5m6nik, nagymamdk, unokatesw6rek, mind egyiitt iinaepelnink. A hagyom6nyok 6pol6sa volt kar6csonykor, rigynevezett,,b6itrts" estet tartottunk: bableves csii- Itik n6lki1, m{kos guba, alma, di6, fokfiagymagetezd m z az asztalon. Ez volt a Szenteste. A csal6ddal ma is ugyanolyan szoros a kapcsolatom. Eml6kezetes volt minden kar{csonyom, mindig volt fa611it6s. Jobbira csak az 6desany6mra sz6- mithattam, 6s neki nagyon rosszul esett a hsborfs kar6csonykor az aj6nd6koz6s, de ann6l nagyobb szeretettel adta, 6s ez b6rmilyen airiurd kn6l tdbbet 6rt. Kdzepiskolds koromban volt egy eml6kezetes eset, amikor a Tisztelend6 Ur gy6jt6st szervezett, 6s ltz 6sszek<itdttyrikok vitele az 6n feladatom volt, 6s ez nagy <ir6mmel tdltdtt el. 6rdm volt az, hogy adhattunk azoknak az embereknek, akiknek nem volt. I MAtlnA Juhasz Csilla Csah ernliheinkben dlneh mig, a rigi kardcsonyi szokdsok. Ugye eml6keztek koromb6li gyerekek? ftbb 6vtizeddel ezel6tt a mi Kar6csonyf6inkat, (feny6-6gainkat) aranyra festett di6, piros alma 6s h6zi f6z6sf szaloncukor (illewe n6ha ezt helyettesit6, sztaniolpapirba rejtetr keny6rkocka) diszitette. Jobb helyen egy-egy csal6di 6rdks6gb6l maradt riveggdmb vagy,,angyalhai" is el6keriilt. A kukoricafiiz6r is sz6pen diszitett. Mi enn6l szebbet nem is tudtunk elk6pzelni. Gl6.n ma sem, hiszen gondtalan gyermekk6nt, m6g teljes csal6dunkkal szereterben 6ltiik meg a legszebb iinnepet! Nyugatr6l j6tt be a szokis, hogy napjainkban a feny6t sok helyen egyszinii (pl. csak arany, csak piros, csak k6k, stb...) diszekkel dekor61j6'k. A hagyom6nyok szednt a kar6csonyt z6rt, csal6di kdrben iiu:nepelt6k. Krizben szivesen meghallgattlk az 6rkez6 k6ntfl6kat, (sokszor azokkal egyiitt 6nekeltek) maid di6va1, almdval, cukorral, esetleg n6mi p1nzzel megaj6nd6koztdk 6ket. Amikor az Esthajnalcsillag m6r felj6tt, elkezd6dhetett a vacsora. A gazdaasszony minden 6telt az asztalra tett, mert a vacsor6t fel6ll6s n6lkril kellett elfogyasztani. Im6dkoztak, 6s vacsora el6tt esetleg m6zbe m6rtott di6belet, vagy fokhagym6t ettek, hogy elfizz6k a gonoszt. A hal6telek 6s a beigli, illewe tobbf61e tdlt6sfi r6tes volt a jellemz6 6tek. A vacsora befejez6sekor a gazdaasszony annyi gerezdre vfgott egy kerek piros alm6t ahri:ryan az asztaln{l tiltek, hogy ugyanolyan 6sszetart6 Iegyen a csalad (mindenki ott tilidn a k6vetkez6 6vben is) mint amilyen kerek, eg6sz az alrl;la. Sok csalid ezutdn elment az 6tf61i mis6re is. Banith Miki$mi

4 Kdt lap htiziitt tiirtdntek 20O4. ianu r l-t6l sajnos n6nek a lakoss6g terhei. Az 6nkormrlnyzat N6pi6l6ti Bizotts6g6nak d<int6se alapjin november-december h6napbanv6g- Nemcsak az iizletekben kell t<ibbet fizemi a megv6s6rolt 6lelmiszerek6rt, nemcsak a lak6sok rezsik6lts6ge (griz, viz' villany...) emelkedik, hanem az egyhfna k<izs6gben a rfszorul6 emberek kiemelt t6mogat6sa tdrt6nt meg: ad6kulcsok is viltoznak. - fogyat6kossagi t6mogatisban r6szesiil6 szem6- lyek egyszeri Ft 6tmeneti seg6lyben 16- A mag6nszem6lyek kommun6lis ad6ja (hria-telekad6), mely 8 6ven keresztiil v6ltozadan <isszegti volt, szesiilltek (22 f6) - most Ft-r6l Ft-ra v6ltozik. 38 ciginycsalid kapott egyszeri p6nzbeli tdmogat6st, valamint a Kisebbs6gi dnkorm6nyzat ddnt6- A g6pj6rmf sirlyad6 800 Ft-r6l Ft-ra v6ltozik (minden megkezdett 100 kg-onk6nt). Mindk6t - tdbb mint 200 iskol6s 6s 6vod6s gyermek Mi- se alapjdn 6dess6gcsomag is isrt a raszorul6knak' esetben 50 %-os az emel6s. ku16s napiara Edess6gcsomagot kapott Ad6fizet6si kdtelezetts6g hat6rideje nem v6ltozik: 6vente k r r6szletben lehet kamamrentesen befizetni: m6rcius 15-ig 6s szeptember 15-ig' Tisztelt Fcildhas zr.6l6k, Mez6 gazdasfgi g6ptulajdonosok 6s kamionvezet6k! V6gegyhaza k<izs6gben a belteriileti utak nagy 16- sze portalanitott - aszfaltburkolattal ell6tott. Ezek az utak nem rigy k6sziiltek el, hogy ielent6s teherrel megrakott g6pek, kamionok kdzlekedjenek raita, mert sajnos megfigyelhet6, hogy az aszfalt sok helyen megrepedt, az utak sz6le let<irt, egy kem6- nyebb t6l ut6n nagyon sok ktilts6get ig6nyel mafd a kityuz6s, a favit6s. Kdz<is 6rdekiink, hogy az utak 6llag6t meg6vjuk' nagy teherrel ne kdzlekediiilnk, a kamionokkal ne parkoljunk az rit sz6l6n, mert az cinkormrlnyzat nem rud milli6kat k<ilteni az ttiavit6sokra az6rt, mert m6sok nem tudnak 16 vigy6ani. A temet6 fe16 vezet6 riton akkora a s6rfelhord6s' hogy es6s id6ben ker6kprl,rral vesz6lyes kiizlekedni, nagy a csfszfsvesz6ly az emberek 6s g6pek is besiroz6dnak. Arp6dtelepen a Hunyadi utc6ban 6s az Arany J6nos utc6ban is hasonl6 a helyzet. V6gegyh6za 6nkotminyzata december 8-6n rendezte meg a mir hagyomfurnyi vilt sportol6k napi6t. Unnep6lyes keretek kdzdtt, a 2003' 6vben kimagasl6 eredm6nyeket el6rt sportol6k eml6kplakettet kaptak. Szint6n trirgyi lutalomban reszesiiltek azok az 6ltal6nos iskolai diikok is, akik tanulm6- nyi versenyeken dijazott eredm6nyt 6rtek el..az dnkorm6nyzat az eredm6nyes ECDL vizsgat tett tanul6k teljesitm6ny6t is elismerte, most els6 izben, hiszen ez az emelt szintff informatikai oktat{s egyik jelent6s 6llomfsa. A sporwezet6k 6s a felk szit6 tan6rok is hivatalosak voltak az iinneps6gre, igy k<izel 50 f6 r6szv6- tel6vel zajlott le az iinneps6g-ahol az eml6klapok 5s plakettek mellett p6nziutalomban is r6szesiiltek az iinnepeltek, majd egy vacsordval 6rt v6get az <isszeidvetel. Remdljiik jtiv6re m6g tdbb i6 eredm6nyt el rt sportol6t, diakot iinnepelhetiittk. Az 6v v6gi tinnepekre tekintettel, v6rhat6an december 30-6n keriil sor a 2004 iantir h6napban esed6kes gyermekv6delmi 6s a munkan6lkili ell6t6sok A k6zleked6sr6l sz6l6 jogszab6lyok (KRESZ) is el6irja, hogy a s6rfelhordfst kciteles a g6pj6rmii kifizet6s6re a helyi Thkar6kszdvetkezetben. Pontos vezet6ie letakaritani (lap6t...). ENNEK A KOTE- id6pont a p6nzint6zetben kiplakitolva' K6riink LEZETTSEGENErc TEGYEN MINDENKI mindenkit, hogy az elldtdst a ielze* id6pontba vegye fel, nem hriz6djon 6t a m6sik 6we a kifizet6s. ELEGET, mert a rong6l6st, kirokoz6st brintedentil nem lehet tov6bb folytami. Paulik Kanlin iesyzd

5 Megielent a tdrodny a kdrnyezetterheldsrfil Bizony6ra eml6keznek Kedves Olvas6ink, amikor m6g terveztiik 6s szervezttik a szennyvizcsatorna-h6l6zat ki6pit6s6t, a min6l nagyobb lakossdgi r6szv6telre biztatdsk6nt 6rvk6nt hangsrilyoztuk: El6bb-ut6bb bevezet6sre fog keriilni egy olyan dllami szankci6, amely k<izvewe ugyan, de 6rdekeltt6 teszi a lakosokat a szennyvizkcizmrivek megval6sitisira 6s a megval6sult rendszerre val6 rdkdt6sre a kdrnyezet 6s a term6szet meg6v6sa 6rdek6ben. Akkoriban a nev6t is m6g csak sejteni, krirvonalazni tudtub neveztiik,,kdrnyezetszennyez6si birs6g"-nak,,,kdrnyezew6delmi ad6"- nak, s m6g m6s egy6bnek. A napokban mindez val6s6ggd, neve megfogalmazotti v6lt, mert megjelent a Magyar K6zkinyben a vi LXXXIX. tiirv6ny a kiirnyezetterhel6si diir6l. dnkormrinyzatunk 6s szerkesa6s6grink fontosnak tartia a k6zs6giink lakoss6g6t a tdrv6ny r6nk leginkdbb vonatkoz6 r6szeinek ismertet6s6t, s felhlvjuk a figyelmet a diik6telezeas6gt6l mentesiil6s lehet6s6g6re. A tdrv6ny c6lk6ntfogalmazza meg a kcirnyezetbe tdrten6 anyag- vagy energia kibocs6t6s cs6kkent6s6t, a krirnyezet 6s a term6szet meg6vdsa 6rdek6ben a leghat6konyabb megold6sok alkalmaz6- s6t, valamint az 6llam 6s a k<irnyezethaszn6l6k k6z<itti ar6nyos tehervisel6st. A kibocsdt6: a, a leveg6be, b, a felszini vizekbe, illewe az id6szakos vizfolyrlsokba, c, a talaiba juttatott kdrnyezetterhel6 anyagok ut6n krjrnyezetterhel6si diiat k6teles fizetni. Az emlitettek kdztil minket a Glajterhel6si dij 6rint, a tdrv6ny I 1, $.-6nak megfelel6en, sz6 szerint:,,a talajterhel6si dfjfizet6si kdtelezetts6g azt a kibocs6t6t terheli, aki a miiszakilae rendelkez6sre 6116 kdzcsatorn6ra nem k<it 16.6s a helyi vizgazddlkoddsi hat6sigi, illewe vilogi enged6- lyez6s alaplrln szennwizelvezet6st alkalmaz." A t6rv6ny 12. S. (3.) bek. szerint:,,a talajterhel6- si dij egys6gdij6nak m6rt6ke: 120 Ft/ m' A talajterhel6si dfj sz6mit6s6nak r6szletes szabfllyai: az elk6vetkez6 id6szakban vilnak ismertt6. A trirv6ny arr6l is rendelkezik, hogy a talaiterhel6si dijat az 6nkormfnyzati ad6hat6s6g 6ltal megjel<ilt sz6mla javira fizeti be a kibocsit6, s a befizetett 6sszeg a telepiil6si 6nkormdnyzat k6rnyezetv6delmi alapj6nak a bev6tel6t k6pezi. A Kedves Olvas6 talsn m6r v6ria az al6bbi k6t fontos tudnival6t: - Ez a tdrv6ny 20O4. iam$r 1-i6n I6p hat6lyba, a talajterhel6si dijra vonatkoz6 rendelkez6sei jrilius l-j6n l6pnek hatalyba. -,,A talaiterhel6si dij fizet6s6re k<itelezett kibocsrit6 a vben az e tdrvdny alapj6n meg- 6llapitott talajterhel6si dij 20 %-6t,2005. vben 40 Yo-6to vben 50 %-6t" vben 75 %io-6t, vben 90 o6-at, a vt5l I00 %-6t k6teles megfizetni." (27.S.(1.)) Osszefoglalva: K6zs6giinkben a talajterhel6si dflfizet6si kdtelezetts6ge azon szennyvizkibocsdt6k- A t<irv6ny hat6lya kiterjed azokra, akik enged6lyhez kdt6tt k6rnyezethasznflata sorrin a kdrnyezet ra vonatkozik, akik a m6r megl6v6 szennyvizcsatorna-hdl6zatra a hat6lybal6p6s idej6ig (2004. terhel6s6vel i6r6 anyagot bocs6t a k<irnyezetbe (kibocs6t6), jflius azokra az anyagokra, amelyek a k6rnyezetbe keriilve kdrnyezetterhel6st eredm6nyez- Mint a bevezet6sben m6r sz6ba keriilt, az 6rin- 1.) nem kdmek 16. nek. tettek val6szinfileg sz6mit6sba veszik a lehet6s6- geket, s a sz6mukra 6s a ktlrnyezetre is megnyugtat6 megolddst vllaszwa felkeresik a D6l-B6k6si \fizmff Kft-t Mez6kov6csh6z6n egy alkalmasabb id6pontban val6 r6kdt6sre. A vi I)(XXD( tdrv6ny a kdrnyezetterhel6si dijr6l teljes sz<ivege megtalalhat6 a Magyar Krizldny vi 131. sz6mriban. Banith Mihdly alpolgirmester

6 ffi nsftundfiy drt el:isrneres es finneplds Imm6ron harmadik alkalommal hiwa 6sszeV6g-i*iJ" fo"tea Onkorm6myzata kdzs6giimk azon 1effikli-ei6t szerenv p6nziutalom 6tad6s6ra' i6kivans6gok utin kertilt sor az oklevelek' emiiijit, "ldl zo03-ban kiemelked6 sport' vagv taibe a driazottak: ;;;;;;;.tttnveken sikereket 6rtek el' ill' m6r ^ijr.""lt iaq" uemelked6en sok 6s hasznos t6r- Sakk: Szlamcsik Andr6s sportkilri eln<ik -=O"O"."iJf *t *""kat v6llaltak k<izs6 gti'nkben' P6ter 5'o' tanul6 Megyei Diikolimpia December 8-an (h6d6n) du' 4 6rakor kezd6ddtt az csapawerseny II' h' l'i.n*o,es.. ki' ii""?'6c. Sari M6rk 5.o' tanul6 Nutricia Kupa egy6ni tr' h' i 1ffJiil"#il:*".tJ ha eb6dl6i6ben, amelyen \arc Pint6r Ren6t6 5'o' tanul6 Nutricia Kupa egy6- Kataiin iegvz6n kiviil ielen volt.a ni III. h. ilru;;;iii i:i#;i6;rti'iis tetie' rcm'amuan a "sikeres" 6s l-3"t^"i; -"trti""ttakat k6szilnteni 6s iinnepelni' Megyei Diikolimpia csapat III' helvezettiei: \hrch6 Isw6n polg6rmester kilszilnt6i6ben megil"il;"; "6nliorminvzatunk Kunos L6szl6 5'o' tanul6 c6lia' hogv sze- Pek6r Isw6n 5'o' tanul6 H;ffi;sGit kihaszn4llva minden kiemelke- 'u'o?dot.* E egy6ni teliesimr6ng 6rt6kellen 6s Hal6sz Tam6s 5 'o'tanul6 ;;t6:;;;i;;a-melvktizs6giinknir-nev'6'1ores; T6thTlbor 5'o' tanul6 ;ill;;ii 616 emberek 6rdekeit v6di' vagv Li" "ilr.", c*,*i s6giinkben ::l;'*:,?'#li.,lierlx'; Nutricia KuPa EgY6ni: harom sportxc Gonda Enik6 II' helyez6s, _- -^-.:.r.---l,arlik- ::ilil;i..:ilj ioii""'"to'"n tev6kenvkedik' iiij-"trt A"dt6s, Btgn6r Iswan 6s Andrei Attii"";";;;;64 "kii aldozatos munklia n6lkiil ezek JegYm6kTimea Domokos Kinga III' helyez6s III' helyez6s "'"*p"ta"t ""* lenn6nek 6letk6pesek' III'helYez6s Jegym6kJ6nos A z<im6ben gyermek ielenl6v6k csillog6 szemmel e ffi;;1b.6d6tten hallgattik a r6luk s2616 Asztalitenisz: Bogn6r Isw6n sportkdrvezet6 ;il;;;;;;:.; *egnylatkoz6st:"meggy6z6d6- Laios l-6r6nt II' h' a megyei kirz6piskol6s bainoksigban, P6rosban' ilitir., itogy " gyermekekben kialakult sportszere- ;;;;;A'";;vtk6rt folvtaton kiizdelem' a meglii#[i.ja' Jtesz 6letiik sor6n pozitivan befoly6solja sorsuk alakul6s6t'" B6nYik Zolt6nn6 Ribovics Jrlnosn6 SALD( Kupa n6i p6rosban III. helyez6s A sport6gak egyenk6nti teliesitm6nyelemz6se -6s TAE-KVON-D6: Andrei Attila klubvezet6 ieri".i*"""""ioszdnti!tte az iskola hirom peda- "i*ran, nigttt Ferencn6t' Paulik Annit 6s Pr6gai Hemz6Tam6s ffi;;;;, 6i ;l'k felk6s'itett tanul6kat' "Iskoiiti. -.*it** aii$ai tanulminyi vetsenyeken' ren- Cz6thZoltln frii"t?r..i I nr"rmatikai ECDL vizsgan produffi;;"il't;ile' etterct eredmenveket' olvan \brali B6la Paulik Anna tan6rn6 felk6szit6s6vel: "[a?iit"r..., ttelyekre ioggal lehemek 6s legye- Csanyi Alexandra?'0' Mez6ber6ny - fogalma "Jt ir ttitrf.gt. "- hangsulyozta polgarmester' z6si versenyen Kilondii A k6sztint6t folytawa felhivta a figyelmet' hogy az Molnar Szabina?'0' Kazinczy olvas6 versenye ffi;ffi;;;1i6r az el6z6ek6l a tekintetben is' L dij, \brsir6s I' helyez6s.-:- ;;td; ;eghivnrnk h6rom nagvszerfr em- J6mbor Dorottya 6'0' megyei fogalmaz6si ver ;;;; ffi;t G'efri6t, Elek Jdnosn6t' Elek Jinost' ;[i roi;ffi 6vek 6ta kiernelkegg:".'* h:1; :: senyen kiil<indli J. iii"j'i'ii-"*et u6c'4:!93'6s'*ry'o l

7 Fizura Ferencn6 tandrn6 felk6szit6s6vel sikeres S6Ot vizsget tettek szimitistechnik6b6l: Tall6 K6rolv 7 -o. T6thZoldn 7.o Cs6nyi Alexandra 7.o' Moln6r Szabina 7.o. Dalicsek Zsuzsanna 7.o' B6cs Nikolett 7.o. Horv6th L6szl6 7.o. Pr6gai fones tanit6n6 felk6szit6s6vel: Halisz Thm6s 5.o. Kdzleked6si raizpllyflzat megyei II. helyezett S6rkiizi Erika 5.o. 2O02/20O3' tan6vben orsz6- gos matematika versenyen I' helyezett Paulik Anna tanirn6 felk6szit6s6vel Emikai Kultui6lis lmegyei; tal6lkoz6n kiemelked6en szerepelt: Mezei Szilveszter Farag6 Mih6lY Farag6 Renita Oklevelet 6s szer6ny anyagi elismer6st kapoft: Kirfly J6zsefrr6 az,,alkony" NyrgdijasHub vezetfie Elek J6nosn6 a \ftir6skereszt helyi szervezet6- nek elndke Elek J6nos a Polg6r6r EgyesiiletV6gegyh6za eln6ke A diiak 6tadisa ut6n az iinkorm6nyzat iltal ren- J"#t,o""ror6t j6 hangulatban fogyasztottik el a ielenl6v6k. Bardth MihiIY,, A telcpiilds en polg dr6rs dg nt:iikd dik' A f6rumon az egym6ssal ismerkedes mellett a Ez a mondat gyakran szembetiinik telepiil6seink polg6r6tseg hogyan tovibbia volt a t6ma' Elhangn6vtibl6ia k6zel6ben kiililn tij6koztat6 t6bla-k6nt,o*".gy olyan elk6pzel6s, hogy i6 lenne' ha a te- - tapasztali,tk g6pkocsival utaz6k' Igy van ez V6gegylniu;a b eifu atain6l is. Iepiil6li egyesiilletek a mrik<id6si felt6teleik biao- *iiarnrtotl."e.el-orient6ltak lenn6nek' Ez azt jei"rrt"rr6, hogy szolg6ltamfnak (6rz6s, megfigy-e- Hogy val6j6ban hol mfkddils 6s hogvan mffk6- dikjazt - inform6ci6ink szerint - telepiil6se v6logaja, Az viszont t6ny, hogy a V6gegyh6zi Polgiritr,uti""t.f"-k-6ny megel6z6s, stb"') ' s ezek fei6ben t6rit6si dil atszedve gazdhlkodninak' Szem- Er bgyestilet eredm6nyesen, megyei dsszehasonlitisban is elismer6sre m61t6an miik<idik' Len a jelenlegi gyakorlattal, miszerint civil szervezetkent nonprofit mfk6d6ssel tarti6k fenn maeukat: kev6s kcizponti, valamennyi 6nkorm6ny- Az elmrtlt napokban tartotta a mrir 6vek 6ta megszokott, m6gis iinnepinek sz6mit6 zil16 kiszgy$- Iati 6s el6fordul v6llalkoz6i t6mogatis is' l6s6t (novembe r 29-'6n 19 6rit61) a polg6rmesteri hivatalban, ill. a napkdzis konyha eb dl6j6ben' V6lasz6s el6tt 6llnak az egyesiiletek' Utkdztek a v6lem6nyek - szint6n a fdv6t illet6en - A polg6rmesteri hivatalban f6rummal kezd6diitt a rendezv6ny. A f6rumon r6sa vettek a Mez6kov6cshiai Rend- 6rkapit6nys6g vezet6i 6s munkatirsai, az OroshhziEatinligazgat6s6greferenseZsarnailmre szem6ly6ben, a Gyarmati S6ndor eln6k 6ltal k6pviselt dek6s Megyei Polg6r6riik Szdvets6ge,V6gegyhLza polg6rmestere 6s k6pvisel6i, 6s a helyt polg6r6r egyesiilet vezet6s6gi tagiai',ul* ir, frogy "ivilek maradianak-e a polg6r6rtlk' ""gv O"t"tt"a"v"ati polg6r6rs6gek legyenek' Ez ot6ilui "o i.t""tl"e,hogy az fullaan az 6nkormrlnyzatokon keresztiil nagyobb m6rt6kben t6mogati6 6k"t,.rri.rottt ennek nyilv6n ellent6telez6seis lenn6nek. Erdekes volt a f6rum, v6rhat6an 6rdekes fellem6- iyet< v6.tratot. Hogy a helyi polgir6rdknek mi a v6lem6nye, arr6l k6s6bb" "

8 ft e-aravorg4ftes 206ra ut6n a napkdzis konyf6" ;ffiffiil. A r6rum ia:i:"6'"::till';" R=='-.t dr"oo 6,,",talmas a kapcsolattart6s a. rendl"lr*"i, " sro.di Postaigazgato:?tt:L1-fl^* ti u""i.t-a"t-"al 6s a Kdrtis\bl6n RTvel' egvesiileti tagokat csal6d- ffid:;ggvhazi Arra a k6rd6semre, hogy melyek a legfontosabb felta :aikkal, az egyesiitlet t6mogat6' vag!.az ewestil.;;;i szinitatizil6 v6gegvh6zia.kat'..s ;;;;;;tn ; twe*e"v'egiit" Elek rir elmondta' i#"iln""ia." a kozbiztonsig iavitasa 6s a btincselekm6nyek megelozese id;;;;6.61 ; t6"tgvt'iil"t n6h6nv tagi6t' akik y'6gegyhiza teriilet6n' to"u"]".rokat"tot is adtak a faluban' ir"" tttii"e.^ vjs"nek k6zleked6srend6szeti ak- Elek Jinos a v6gegyh6zi PolgAr6r Egyesiilet e1n6- "i6tu*, szezon6lisan a merjrgazdasdgi term6nyek ;. ;d;;;;6".-,legielenteket 6s beszimolt az *i"ij""*r "eaelm6ben 6s a temet6 figvel6s6ben' :;;d;;a';s teiik;n1s6g6:* 9-'::?'::: "ai'j.iit*?"!tt adott 6t Ratkai Gvorgv 6s 56rioi"l*i n"ttuturlknef ' Ezt k6vet6en \brch6 A jar6ri 6s figvel6 szolg6lat Tettett lelt]?g::l: ir*a" pofgat*ester k6rt 6s kapon sz6l6si lehet6- ;.fi;;*" is folvtamak' Szerem6nek iobban,en"t. iou6.t r.ozott tolmacsolta az <inkorm6ny-;;;;;";"d"t" kiizieked6si mor6l iavit6s6ba 6s a "ri "iri*"tjti az eredm6nyes mfik<id6s6rt' kifi"#;;l;;"pi l' " Mindenszentek napi6n i."g-"g"foro programban k6zs6gi szinten is' Hogy azelmrilt 126vi t6nyked6sik nem volt ha- ;;;;;;-;;"n szempontb6l eredm6nyes szol- ;il*k";,-;;.[ hkoss6gi indiw6nv is volt - rr""l..it,"ttttatisztikaidsszehasonlitisp6ld6z- za: 1991-ben minden napra jutott 6tlag-ban egy- s il;;;r"i6" ez a legnagyobb elismeres' "*,,.r.*e"v", ut6bbi esztend6ben mind<issze- Besz6de v6g6n a polg6rmester 30'000 Ft 6nkor-.:i il;';#; volt' Elvitathatatlan' ehhez 6k is "t"i"r'j"" il;;;;;;6j6rurtak' reh6t'. n: J-*.gatist-adott 6t az Egyesiilet elntite".t " tov6bbi sikeres miikiid6shez' i""tt"v!t on6za telepiil6shat6r6n a clm felira- :Y:: fii Elismer6s6t 6s bitorit6s6t tolm6csolta a v gegyhiur Jri*aii7at6bl6t, aki nem i6 sz6nd6kkal k<izeledik, jobb ha tov6bb 6ll! p"rg-joiol"t Gyarmati Sindor megvei eln6k is' Bardth Mihdlg Elek Jinos zhroszavai ut6n megvendegel6ssel' maid zen6s-t6ncos sz6rakoz6ssal folytat6dott az iinnepi tlsszeidvetel' M6r a rendezv6nyen megfogalmaz6dot 9*"7 " """a"fr,, tt"tt L6 lenne, ha kiizs6giturk lakoss6- ;ijil tui;a kiizs6gibrk polg6r6reir6l' Ez6rt f,esz6leet6si lehet6s6get k6ttem 6s kaptam EleK i*"r lrttotor',.,-!k tt6he*y bizony6ra 6rdeki6des.e sr6mot tart6 informeci6tudok a rrsztett Olvas6k tudom6s6ra hozni' Az eevesiilet 199l-ben alakult' s az6ta is megsza- 'Hr6.";6ikltl miikodik' Az el6z6 6veihez k6pest 2 fo"a gy"*p"a* rrrost 43 f6 az illom6nyi l6tsz6m' Kor szerint 18 6vest6l 60 6vesig hriz6dnak a hat6- iok. 11 n6 6s 32 ferfi a tagsig nemenkdnti megoszie.". e i.g."g 6llom6ny6b6139 az aktiv - teh6t a JJ;t.r;; ijteliesit6k sz6ma' N6gven p6rtol6 ta- "of.]n uee.cyhazi egyesiilet hat6rozott v6lem6nye' i"ut " n"-rt'itas6g maradjon tovibbra is a ktiz6rl"ilti f.r.i-ot.eget 6s i'ldozatot villal6k civil 6s nem ivereseg6rdekeit szervezete! Kiv6ncsis6gomra az ^"f"ot-io-""f. ftate meg az aktiv tags6g szolgilawilijijo, utro uitzonv6t 6s a szolgilat el16t6s6t'

9 Decembert az rinnepek f6nye <ileli 6t. Igy van ez a mi kis 6vod6nkban is. A vdrakozds id6szak6ban elk6szitettiik az Adventi koszorft, gipszformakat 6nt6ttiinlg kar6csonyfa diszeket k6szitetiinlg s ezen munk6latok m6g most is folynak. A nagyszak6lhi Mikuldst izgatottan v6rt6k a gyerekek. Ezriton kdsz6njiik Lipt6k Zsolt segits6g6t, aki elvsllalta a T6lap6 szerep6t. Minden csoport versekkel, 6nekekkel kedveskedett a f6radt Mikul6snak. A gyerekek a K6pvisel6 TestiiLlet, valamint egy szegedi v6llalkoz6 6ltal k6szitett csomagot vihettek haza. Kdsz6njiik. AT61ap6 bicsi a Kcirnyezetv6delmi Igazgat6s6g 6ltal kiildiia szaloncukrokat osztogatta a gyerekeknek. Kd sziinjtik. December 4-6n a nagycsoportosok a Nyugdijas Klub meghiv6s6nak eleget6ve, megdrvendeztett6k az id6- seket egy kis mrisorral. Az ai6nd6kul kapott 6dess6gnek a gyerekek nagyon 6riiltek. K6sz6nirik \,l il/ >K 7N,, A szeretetinnep6t december 19-6n tartjuk. A feny6f6t, mint minden 6vben a nagycsoportosok diszitik fel. A feny6fa a16 az UNICEF Ft 6rt6kii ajdnd6kcsomagja keriil, melyet Kelemen J6zsefn6 Erzsi 6v6 n6ni 6ltal megirt p6ly6zaton nyerte az 6voda. Ktisz6nltik. Az 6vodai Sziil6i Munkak6z6ss6g ezen a napon szaloncukorral, siitem6nnyel, ridit6vel, tedval teszi sziness6, hangulatossf az 6v legszebb rinnep6t, a Karicsonyt. Kdsz6njrik. Az 6voda dolgoz6i 6s a gyerekek j6 eg6szs6get, b6k6s kar6csonyt, s boldog 6j 6vet kivfu:nak a kdzs6g lak6inak. Harantgon' "\agotok..,!" Szkupeny Anita 6v6n6 /\\ Ahogy kdzeledik az 6v v ge, egym6st kdvetik az iinnepek. November 30-6n advent id6szak6ba l6ptiink. Az ezt k6vet6 n6gy h6t az egy}:l1z sz6mhra a vfrakoz6s id6szaka, ilyenkor a tdbb mint k6tezer 6wel ezel6tti csod6ra eml6keziink, J6zus megsziilet6s6re. Ebben az id6szakban mindannyiunk sziv6b'e vrirakoz6s kdlt6zik. lelkiinket felk6- szitjiik a szeretet iiu:nep6re. Majd december 6-6n a legend6s Mikl6s piispdkre eml6keztink, akinek tisztelet6re m6ig kipucolj6k a csemet6k l6bbelijeiket, v6rva a finom apr6- s6gokat. Ennek az iinnepnek m6ig 616 jelk6pe a Mikul6s, az 6t kis6r6 krampuszokkal 6s r6nszarvasokkal. Ennek jegy6ben minden fe1s6s oszt6ly egy-egy als6s oszt6lyt litogatott meg, jelmezekkel eleveniwe fel az rinnepi hangulatot. A,,nagyok" mfisorral kedveskedtek az apr6s6goknalg majd a saj6t kezrileg elk6szitett ai6nd6kok is gazd6t cser6ltek. Ezt k6vet6en az iskolai karacsonyiinneps6geken a sziny'6tsz6 szakk<ir a,,flarangok sz6ljatok" cimf verses 6ssze5llit6st adja e16, melyet 6nekszrimmal 6s zen6vel tesznek szinesebb6 valamint a zeneiskola tanul6i furuly6val is tarkitj6k a mfisort. Szentest6n, a karicsonyi nagymis6n a 7. osztitlyosok mutatj6k be,,a szeretet soha el nem fogy.." cimii dramatiz6lt kardcsonyi miisort. A gyerekek segit6je, - hogy az iinnepet meghittebb6 tegy6k - mindk6t mfisor eset6ben Paulik Anna tandr n6ni. J6magam mindenkinek azt kiv6nom az elj6vend6 iiu:nepekre, hogy az 6rt6kes 6s 6rdekes aj6nd6kok, meglepet6sek mellett akadjon hely a szereteme\ az egyrndsra val6 odafigyel6snek. A gyertya f6ny6n61 var6zsoliunk b6k6t a sziviinkbe,6s gondollunk azokra is, akik nem lvezhetik a csal6d melegs6g6t. Dbk,iny lldik6

10 n*uts"tds Figura Ferencn, tand'rn6oel a s z drnitds technika tanftd,s dr6l iskoldnkb an Lapunkban az iskol6nk oktat6-nevel6 munkiitivaf foglalkoz6 ir6sainkban gyakran megfogalmazast niert a sz6mitistechnika tanit6sinak kiemelt fontoss6ga. Jelenleg egy u.n' emelt szintii program alapi6n tiirt6nik Mikor kertirlt bevezet6sre a program? A program, amelynek pontos nwe,,sz6mit6stechnil slakosttott tanit6si programja 6ltal6nos is- 6ves kort6l a fejleszt6st a szimlt6stechnikihoz sziiks6ges k6pess6gek teriilet6n is' A program kol6k 3-8. osztfly reszere" a 2O0ll2O02' tan vben keriilt bevezet6sre a 3' 6s 5' oszt6lyban' bevezet6s6vel megrr6tt a heti 6rasz6m (6 6ven keresztiil hetente 2 6ra) 6s a sikeres oktat6s csoportbont6st felt6telez, ami nem kis terhet r6va az Mit tartalmaz a progxam 6s mi a c6lia? Mit tud az ECDl-vizsgival a gyerek a sz6mlt6g6pen? inkorm6nyzatra, iskolankban megval6sult' Itt iegyezn6m meg, hogy az <inkorminyzat telies eg6- A XXI. szizad informatikai t6rsadalma egyre sz6- iz6ben villalta a program finanszroz sht' lesebb k6rfi informatikai kihivisokat ielent nemcsak az egy6n, hanem a t6rsadalom eg6sz6re' Igy az Milyen a gyerekek hoz zil6ll6sa? oktatisnil is meg kell feletrie ezeknek a t6rsadalmi elv6r6soknak. Gnit{si programunk ennek meg- A gyerekek eddigi tapasztalataim szerint nagyon szeletik a sz6mit6stechnik6t, hiszen a program figyelembe veszi az 6letkori sai6toss6gokat' N6ha felel6en kett6s pill6ren t6maszkodik, a NAT 6s a kerettantervek k<ivetelm6nyrendszer6t, illewe az irifuryouik a i6tekot, de hamar r6jilnnek, hogy egyegy izlp feladat megoldisa is siker6lm6ng okoz' ECDL (Eur6p ai Sz6mit6g6p'haszn6Ll6 Jogosiw6nv) kdvetelm6nyrendszer6tveszi figyelembe' Az ECDL ^d efto sikeres modulvizsga ut6n, pedig m6r a megbizhat6 (a PC hasznilat6hoz sziits6ges valakdvetkez6 vizsga tartja l6zban 6ket' Term6s4etesen nem a vizsga az egyetlen ami miatt, ha kell -.Lyi ir-...ret garant6lia), egyszerfi (konkr6t k6vetelm6nyrendszere van, moduliris formdia sz6- m6g,,tul6r6znak" is. Pontosan egy h6ttel ezel6tt mos el6nyt jelent), min6s6g-orient6lt (az EU 6ltal kapi6k meg a 7. oszt6lyos tanul6k a sz[mit6g6- t6mogatott, 6s a nemzetk6zi ECDL Alapiwiny 6ltal feltigyelt vizsgarendszer), v6giil, de nem utols6- pen elk6szitett prezent6ci6iuk1tt a.z orsz6glt6z iaricsonyi iiu:nips6g6re a meghiv6jukat,- mivel sorban pedig fiiggetlen, azaz k6szs6geket alakit ki munkrliukat bevilogattrlk a legjobbak ktiz6' amelyek a hardver 6s szoftver tipus6t6l fiiggedeniill biaosi66k az alapvet6 alkalmaz6sokban val6 j6rtassigot. C6lunk, hogy a tanul6k 8. osztrily v6g6n sikeies ECDL ST{RT (4 modul), illewe ECDL (7 modul) vizsg6t tegyenek. Ezek a vizsgik azonban nem ingyenesek, teh4t nem rud mindenki levizsgiwi, de rem6lem, megszerzi tzokat az ismereteiet, melyek segits6g6vel egy adott ponton vizsg6t tehet. Az ECDL els6 modulvizsg6jit 5' illewe 6' osztaly veg6n teszik le a tanul6k. Op.rici6s Sz0vcglzcrk sdls Prcz nt6ci6 Lnformtci6 {s kosmnr. nillci6 TAutud(c-AdaibSzi!zclis kczcldr Mi6rt fontos a programban val6 r6szv6teliskol6saink sz6mdna? A programban val6 r6szv6tellelehet6s6g van arra' hogy a gyerekek informatika oktat6sa m6r 3' osztafo. iotu"tt elkezd6dl6k' Brunner 6ta pedag6- piai alapelv:,,a k6pess6g- 6s tehets6gfeilesztest f,orai 6Gtkorban kell elkezdeni'" Ez indokolia 9 Idonn{ci6- kchnol6giri "1"pi5"r.. 5, osd6ly 6. ost& 7. osdly 7. oszt6'ly 8. osdfly 8. orztah e. ostily

11 Melyek a kezdeti tapasztalatok? A mostani hetedikesek kciziil 7 tanul6 van tul eredm6nyesen k6t modulon. Sajnos nem tudott vizsgrizni mindenki, mert ezek a vizsg6l5 mint mir emlitettem nem ingyenesek. A vizsgakdzpontok Ft regisztrici6s dijat k6rnek, 6s 1500 Ft-ba keriil egy modul let6tele. igy az ECDL ST{RTmegszerz6se Ft,ECDL Ftba keriil a sziil6nek.talin segits6g, hogy nem egyszerre kell kifizemi. A tanul6 a 4 illewe a 7 modulvizsga let6tele ut6n kapia meg a "iogosiw6nyt", amely az informatikai iristud6s legmegbizhat6bb fokm6r6ie, UMO kompatibilis 6s jelenleg tdbb mint 80 orszigban elismert, 6letkort6l ftiggetleniil a t6rgyi tud6sra 6piil6, egzakt m6don meghatsrozoft kovetelmdnyrendszer, amelyet adott id6 alatt kell a vizsgdz6nak teljesiteni. Hogyan tov6bb a programmal? A program indul6sa 6ta 3 6v telt el. Ma mdr 5 6vfolyamon folyik az okatds. M6g csak <it<idikesek azok a gyerekek, akik szigoruan a program szerint tanulnak, ennek ellen6re rigy 16tom, j6 gondolat volt a program adaptilisa 6s bevezet6se. Melyek a legsziiks6gesebb felt6tel javitfsi l6p6sek? Nagyon fontos lenne a g6pek folyamatos cser6ie' hiszen k6tharmad resztik m6r tdbb mint 8 6ves. A szoftverek rohamos feil6d6se maga ut6n vonia a hardverek b6vit6s6t, illewe cser6j6t. melyek az ismeretek 6tad6sdnak rendkivril fontos mozaikia! Grm6szetesen a karbantartis nemcsak a tanterwe! hanem taneszkdzdkre illewe a sz6- mit6g6pekre is vonatkozik. Az ut6bbi 6vekben feilesztettiik ugyan a perif6ri- 6k k<ir6t (CD fr6, \XEB kamera, I-apolvas6, I-ezernyomtat6), de nagyobb beruh6z6sra nem keriilt sor. Igazgat6 rir is megk6rdezte: Mekkora 6sszegre lenne szriks6g 2004-ben a program zdkken6mentes folytatis6hoz? Tal6n nem tulzok, ha azt mondom tiibb milli6ra. Az el6z6ekben m6r besz6ltem a g6pek cser6i6r6l illewe b6vit6s6r6l. Sztiks6giink lenne rii szoftverekre is. J6 lenne olyan oktat6 szoftvereket v6s6ro1ni, amik lehet6v6 tenn6k, hogy ne csak sz6mitistechnika 6r6n haszndli6k a g6peket a gyerekek. J6 lenne a g6pterembe illand6 fehigyeletet biztositani, ami lehet6v6 tenn6 azoknak a gyerekeknek a gyakorldst, akiknek nincs otthon sz6mit6g6prik. Az oktat6sban nagy hasznit venn6nk egy kivetit6ne\ de hasznos lenne egy digit6lis f6nyk6pez6g6p is. Szriks6- gtiak lesz a m6sodik f6l6vben korl6t1an Internet hasznslatra, hiszen a 7. osztdlyban megkezdfrik az inform6ci6 6s kommunik6ci6 modul vizsgfra va16 felk6sziil6st. A tanul6k munk6inak kinyomtat6s6hoz, a feladatok tanul6k6nt kiad6s6hoz nagyon sokat haszn6ljuk a nyomtat6t, aminek a folyamatos mfk6d6se kdlts6ges. Ugy v6lem a t6ma fontoss6ga m6g teriedelmesebb 6s tartalmasabbesz6lget6st is meg6rdemelne. De ennyib6l is kitrinik, hogy a program sikere minden 6rintett szfm6ra fontos. Thl6n a fenntart6 szerep6t kellene fe1el6ss6ggel ftgondolni a kdzeli 6s t6voli c6lok megval6sit6s6ban. Bizzunk benne, hogy 6rt6 fiilekre, felel6s tulajdonosi gondoskod6sra fog tal61ni, ez a kis, valamennyiiink 6ltal Figura Ferencn6nek megkdsz<int besz61get6s. Bardth Mihdly A ielenlegi 6rak mellett milyen nagys6grendfi anyagi r6fordltris sztiks6ges? Mi lenne a legsztiks6gesebb l6p6s a vi kiilts6gvet6s-gazdrilkod6sban? A programot karban kell tartani! Nemcsak a dinamikus szakmai v6ltoz6sok teszik ezt szriks6gess6, hanem azok a m6dszertani apr6 v6ltoz6sok is,

12 Diszndodgdsok idejen Mikszdth K6lmrin megirta egy remek novell6j6- ban a diszn6 dics6it6s6t, egy atyafival sz6r6l sz6- ra ezt mondatia:,,a diszn6 a kirily az illatok kcizritt, 6s ha sz6p ritka is volna, jobban tiszteln6k, mint az oroszl6nt. Reggelire: hagym6s v6re Minden egyes tagja, bordija, tapock6ja egy-egy K6s6bb pecsenyehris kiikin gy6ny<iriis6g. FiiLle, k<irme kocsonydra val6, orra, dagad6ja, k6poszt{ba, a feh6r-pecseny6ie Eb6dre: paprikis (filjdt6l a farkiig) savanyfi k6- els6 6tele a vil6gnak, poszt6val, a combj6b6l s6dar lesz, bef6tte\ a hord6s savanyrisagok. beleib6l hurka, kolb6sz, a fej6b6l diszn6sait - h6t Est6re: Orjaleves hosszri met6lttel - f6tt oriahris m6g a szalonn6ja, h6ja, nyelve, zsirja! torm6val Tdltiitt k6poszra - siillt hurka-kolbfsz, savanpisdg Istenem, Istenem, mi lett volna a mi nemzetiinkb6l, ha NOE v6letleniil kifeleiti ezt az fllatot a Tdprirtyfis pog6csa (esetleg f6nk) b6rkfb6l! " J6 6w6gyat Andris napja az els6 diszn66l6 nap. Ett6l kezdve azat{n eg6sz farsang v6g6ig minden reggel hallhat6 valamelyik hriz udvaran a bdl16rt6l iildriziitt diszn6 k6ts6gbeesett visftfsa. Annyira k6sziiliink mdr erre a nagy esem6nyre, a sok rirdmre a finom falatok v6rhat6 6lvezet6re! V6gegyhr2i szok{sok szerinr sorrendben az al6bbi 6tkeket szokt6k k6sziteni. Banith Mihdgni Az 6lta16nos iskola mindenkinek meghat6roz6 6lm6nyt nyrijt, s gazdag eml6kekkel gondol vissza az eltelt nyolc 6we jtnius 9-6n elballagott egy osztilly 27 f6- vel, melynek Pr6gai.Agnes 6s IAz6r Szilveszter voltak az oszt6lyf6ndkei. Elmrilt az 6t, - majd a tiz6ves ballagdsi 6vfordul6, s valahogy nem j6tt tissze egyik tal6lkoz6 sem. Tizenh6rom 6v nem kis idd egy ember 6let6ben, 6s mi pontosan ennyi ideje nem, vagy csak alig l6tnrk egym6st. De szeptemberben 6rkezett a meghiv6:,,kedves osztrilytdrs! jrinius 9-6n volt az 6ltal6nos iskolai ballag6sunk, az6ta alig taldlkoztunk. Az 6vek telnek. mrilnag az eml6kek halv6nyodnak, melyeket szeretnenk feleleveniteni, hiszen az egyritt tdhdtt 6v nem kis id6..."- irtdk a szervez6k. Thldlkozturth... Okt6ber I 1-6n 18 oo-kor gyiillekezttink az iskol6- ban, volt tantermiinkben, a mdsodikban. V6gigm6rve tdrsainkat: v6ltoztunk. V6ltozott az iskola arculata is, a tanterem, melyben meg6lnink olykor neh6z napokat, 6rdkat. El6sz6r Szilveszter tan6r b6csi sz6lt hozz6nk n h6ny sz6t, s rirdm6t feiezte ki, hogy siker&lt megszervezni a tal6lkoz6t. N6h6ny mondatban besz6- molt arr6l, hogy tizenhfrom 6v alatt milyen v6ltozdsok t6rt6ntek mag6n6let6ben, munk6j6ban, iskolai tanulm6nyaiban. Majd felelevenitette a veliink tdlt6tt n6gy 6v kedves eml6keit. Majd fui tanit6 n6ni meghat6dva 6s szeretenel eml6kezett r6n\ a kezdeti l6p6seinkre, felidlzte ax, amikor e16sz6r l6ptek 6t az iskola kapuj6t, 6s azt, hogy a n6gy 6v alatt mennyire 6sszekov6csol6dtunk. Mindk6t osa6lyfi6ndk kiemelte, hogy nagyon kedves oszt6ly voltunk szimukra, nagyon szerefiek minket, annak ellen6re, hogy a kedves 6lm6nyek mellett, olykor okoztunk n6mi feit6r6st is nekik.

13 Mindezt 16 volt hallani, 6s m6g egyszer kdsz6njiik nekik, hogy szeretettel, tiirelemmel, 6s maxim6lis szakmai hozz66rt6ssel inditottak el minket az EI-ntgr,. Maid k6vetkezett a n6vsor szerinti,,benutatkoz6s". Mindenki besz6molt arr6l, hogy mi is t6rt6nt vele az elmtlt esztend6kben. \6nnak, akik egyediil 6lnek, de vannak akik csal6dot alapitottak 6s boldog anyukik, apuk6k. Az elhanpottak alapjdn elmondhatjuk, hogy ki igy, ki rigy, de meg6llta a helyet az 6letben. Mindenki v6ltozott, m gha tal6n nem is szembet6n6 a v6ltoz6s, de a vondsok, a mosoly a r6gi. Es ami igencsak szembetfin6: a gyermeki arcok eltfintek 6s 6rett feln6tt emberekk6 v6ltunk! Majd felolvas6sra keriilt az 6vodai nap- 16nkb6l KelemenJ6- zsefu6 6v6n6nink feljegyz6sei az 6vodai csetl6seinkr6l, botl6- sainkr6l. J6t nevettiink rajta. A szem6lyes besz6- mol6k ut6n videofelv6telen megn6ztiik a nyolcadikos ballag6- si iinneps6giinket 6s a,,bolond ballag6st". 6r<im s szomonisig vegyii{t sziviinkbe, hiszen i6 volt riira 16mi a r6gi kedves arcokat, ugyanakkor f6j6, hogy n6h6ny rokon, ismer6s sajnos mir nem lehet k6zdttiink h-kor felkerekedtiink 6s 6tmentiink Mez6kov6csh6z6ra Farmer cs6rd6ba. A vacsora elfogyaszt6sa ut6n el6keriiltek az eskiv6i k6- pek, csal6di fot6albumok, bemutathattuk btiszkes6geinket: gyermekiinket. J6 hangulatu besz6lget6sek alakultak ki, vidfm volt a t6rsas6g az este folyamfn. Itt is el6keriiltek a r6gi eml6kek: iskolai csinytev6sek; 6r6n elkdvetett,,bakl6v6sek"; a minket tanitott taniraink egy-egy mondata; a napkdzis konyh{n i11, a napkdziben t6rt6nt esem6nyek; egyegy oszt6lyt6rs t6nyked6se 6ra alatt; iskolfur kiviili munk6lkodisaink; besz6l6saink; stb. Sz6p este volt, 6s a viszontl6t6s rem6ny6ben vfltunk el. Mi elmondhatjuk, annak ellen6re, hogy az oszt61yl6tsz6mnak kb. fele felent meg, ez az osztily m6g teljes l6tsz6mri. Kriszdniiik D6k{ny Ildik6nak 6s Szkupeny Anit6nak a ta161koz6 megszervez6s6t, f6radoz6sukat abban, hogy sikeriilt felkutamiuk 6s utol6rniiik a V6gegyh6z6r6l elker0lt t6rsakat. Es k<iszdnitik nektek, kedves oszt6lgarsak, hogy r6szv6teletekkel hozzbjlruhatok a r6gi sz6p eml6kek felid6z6s6hez, 6s szem6lyes megjelen6setekkel gazdagitott6tok rohan6 6letiink, sajnos egyre ritk6bbd v616 oszt6lytal61koz6it! l$g?.igg# Mdthbni Juhasz Csilla 1990-ben elballagott oszttily Gerczuj Lfsz16, Kesj6r Mih6ly,T6th J6zsef, Nagy Isw6n, Szemer6diTam6s, Frank6 Gy6rgy, Liszkai Dm6s, Hal6sz Mih6ly, G6rus Attila, \Any6 R6- bert, \b.rch6 Roland, Fekete Tlbor, So6s R6bert. Farag6 Ilona, Szkupeny Anita, K6lm6n Andrea, D6klny Ildik6, Vidovenyecz Zs6fia, Kov6cs Erzs6bet, Juhfsz Csilla, L6a6r Gabriella, Matyi Roz6lia, Figura Di6na, Dinny6s Kitti, S6rkdzi Szilvia, Mrihelyi M6rta, N6dasdi Andrea. Tirndraink: Zatyk6 Magdolna, Pr6gai,Agnes, Janosik Anna, Paulik Anna, L{n6r Szilvesner, Bar6th Mih6ly, Szkupeny S6ndorn6, Mahler J6zsef; Figura Ferencn6, Dinny6s Anna, Pretk6 Ferenc.

14 Negyoen 6o ujtd/t... Egy olyan esem6nyr6l szerem6k n6h6ny gondolatot papirra vetni, amely szimomra, 6s m6g szimos ember- volt osztal]4irsaim- sz6m6ra egy csod6latos lm6nyt ielentett, 6s hiszem, hogy eml6- keink kozdtt sok6ig 6rizni fogiuk okt6ber 25-6n negyven 6v utdn taiilkoztunk, ugyanis ekkor szerveztiik meg a 40 6ves 5ltal6nos iskolai tal6lkoz6nkat. Helyszine: V gegyhaza - kedves isko- 16nk, 6s a Miivel6d6si Hfz. Amikor a szervez6snek nekikezdtiin( agg6lyaink voltak a v6llalkozasunk siker6t illet6en, hiszen 1963-ban v6ltak sz6t ritjaink, - szinte gyerekk6nt. Az 6let, a meg6lhet6si lehet6s6g az orszhg eg6sz teriilet6re,,sz6tszort" benniinket. A f6 motivdci6 abban, hogy a tal6lkoz6t meg kell szervezntink az volt, hogy biztunk volt osztilytdrsainkban, - hiszen az egy,,j6 csapat" volt - hittiik, ha felhivjuk 6ket, ionni fognak, amennyiben m6djuk 6s lehet6s6giik lesz 16. Nem t6vedtrink! Az egymds irint 6rzett gyermekkori szeretet az eml6kek, az 6lm6nyek, sokkal er6sebb osszekdt6 kapocs, mint gondolnink. Osztilyunk l6tsz1ma 38 f6 volt. Sajnos az 61et kegyetlen is tud lenni, t6rsaink kdzril n6gynek mdr nem tudtunk meghiv6t kdldeni, de eml6kiiket szeretettel 6s tisztelettel 6rizzik. A34 f6b6l 21-en jottek el, elhozt6k hozz tatoz6ikat n6h6nyan gyermekeiket is. Hat t6rsunk visszaielezte, hogy m6s jellegii elfoglalts6gai miatt sajnos nem tud eljcinni, de l6lekben vehink lesz. igy mondhatjuk, hogy val6jdban 27-en tal6lkoztunls ami egy csoddlatos ar6ny. Az6rt csod6latos, mert a mai rohan6 vil6gban sajnos nincs id6nk egym6sra, nem szentehink id6t 6s figyelmet m6soknak. Pedig szivembsl mondom kell, sziiks6g van ri! Ahogy mirlik az idd felettiin\ egyre iobban ig6nyeljiik a r6gi bar6tokkal va16 tal6lkozdst. Mi most ehhez tetttik meg az els6 l6p6st. Az,,oszt61yf6n<tki 6r6n" mindenki elmondta mi tdrt6nt vele az elmrilt 40 6v alatt, mi lett bel6le ha,,nagy Iett". Az 6letutakat hallgatva, -summszva a hailottakat- azt mondhatjuk, hogy sok sz6p 6s j6 dolog t<irt6nt veliink, de ugyanakkor sok szomoni is. \Annak sz6p p61yik, harmonikus csal6di 61et, eg6szs6ges gyermekek, - hfla Istennek ez a tdbb, - de sajnos van munkan6lktilis69, betegs6g, szeretetr ember elveszt6se. Osztoztunk egym6s ordm ben b6natfban, de fl6leg 6niltiiLnk egymisnak, a viszontl6t6snak! A besz6lget6st 6r6kon 6t folytattuk, egy kellemes vacsora mellett. Kedves, volt tanfraink kdzril hatan el tudtak jdnni, 6s megit6l6- sem szerint megel6ged6ssel ny'ugt6zt6k neglven 6vvel ezel6tti munk6 juk eredm6- ny6t. Mi ezriton k6- szrinjtik Nekik, hogy megtanitottak bennrinket arra, hogyan kell m6lt6s6ggal 6lni. Szivb6l kivinom a mai gyermekeknek, legyen r6sziik egy olyan,,csapathoz" tartozni, mint amilyen nekem adatott. A feln6tteknek pedig egy gondolat:,,thnixuk meg gyermekeinknek a szeretet daldt, Ahdny ember, anryi csoddlatos aildg." Y gegyhhza, Dr. Sebdkni lllgner Zsuzsa

15 A neztetds a legiobb oroossdg! Ujf6val mutatja a piciens az orvosanak: - Ha itt megrryomom nagyon f6i, ha lejjebb megnyomom, nagyon f6j. - Ha a masik oldalon megnyomom, ha itt feljebb, akkor is nagyon f6j. - Mi lehet a baiom? - Gl6n el van t6rve a mutat6uita - feleli az orvos. **** Apu, tudod melyik vonat k6sik a legtdbbet Nem 6n. H6t az, amelyiket tavaly karicsonyra ig6rt6l! **** Hdaiasszony a vadboltban. - K6rn6k egy k6v6r f6c6nkakast! De s6r6t ne legyen benne! - Asszonyom, olyat, amelyik hal6lra rdhdgte mag{t, nem tartunk. **** O szt6lyf6niik a nagymamfnak: - Sajnos Csabika bizonyiwinya nem lesz valami sz6p. Sz6mtanb6l p61d6ul buk6sra 611! De lesz rittise is magatart6sb6l, mert csendes, sz6fogad6 gyerek. - Na tetszik l6mi - v6gja 16 a nagymama. - Amire 6n tanitom, abb61 6t6s, amire maguk abb6l egyes. *** Feles6g a f6rj6nek reggeliz6s kdzben: - Az biztos, hogy kdnnyebb a k6lykdt iskola el6tti id6ben kir6ngami az 6gyb6l, mi6ta karikft rakon az orr6ba.

16 Sport B6k6scsaba OrcshiziMIK 28rftrr 2. Csaba lbh d KE I. qa'tbisei. Caba lbnrcd KE tr. 25 pdt '25wr 24Wt 5. BCs. B{rndd J. ffik csand 18 port 6. Salft ftir Srelpd 18 port 7. kktur 18 polt 8. IWEnaG6dfios 17,5prrt 9. Bfl(6M ltpmt Vass Gyrla UrmOs Cfuta Bdrr)"ik Fererp Szlarrcsft Adnis 2,5 port 5 poll 4 port 5,5 porf 11. B b Bcsaba 15 porf t2. Bdoqa 14 porr 13. q^iai Se tr. 14. Bcsabai \eg, s 12prlt 2wt ri$' Az els6 6t helyezett csapat 6s a legjobb t6bl6nk6nti versenyzdk tf rgyiutalomban r6szestiltek. Kdszdndlfl... Tisztelettel megkdsz6n6m mindenkinek, aki mondanival6j6val, ir6sival, 6s megielentet6s6vel k<izremiik6ddtt lapunk l6trei<itt6ben. Egyben valamennyiriknek sz6p kar6csonyt 6s sikerekben gazdag, nyu.godt, b6k6s rii 6vet kivinok j6 eg6szs6gben! Banith Mihdly Kiadja: VtrGEGYHAZI ONKORMA. IYZAT - vf, GEGYIIAZA 5811 V6gegyh{za, Szfch nyi u. 2. (Tel,r6El ) Megjelenik 700 pdldrnybsn Engeddlyszdm: 75943(2) 1997 l"lk]! I Szerkeszti: A szerkesztd bizottsag Brrdtb Mih{ly v zetesdvel

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

í Í ú ú í Ó í ú Í Í íí í ű Ü ű Í Ú í í ű Í í í í Í ű ú Í Í ú í ű í í ű ű í í í Ó í í í í í Í Í ű í í Í í í ű í í í í í ú í Í í í í í í í Í ú í XI. vfolyam 2, sztm Plos szertartsok a Pilisben Akik a Dunakanyarbanlnek,vagy

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

ü ö ö ü ü ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ö ö ö ö ü ü ö ö ú ü ö ö ü ú ü ö polgrmester: Balla Gvörgv Elmondja, hogy közmeghallgats egy kibvtett kpviseltestületi üls megl aptja, hogy a kpviseltestület egy f igazo

Részletesebben

FAtI]$I Rszke Kzsg Kpvisebtesfitetne.k Kg k.*sffi lryja $g'mk#w#ffi Mrcirrs )NI. rfolyam 3. sz. ffi ffi #ffi 3'Xmdv*mffi *$mffi ffi'-&ffi# ff A Falusi Suttog hasbjain keresztl a nyilvnossg bevonsval mondok

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

ö ü ö Ü ű ü ü Á É Ü ö ű Á ö ö Ü Ö ű ISKOLAI HIREK OVODAI HIREK 2ot4. június 6-n vzrval egybekötött ballags volt a Vattai Tündrkert Óvodban. A műsort a Faluhz dsztermben tartottk' Az ünnepsgen Murnyi Zsoltn

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber EgE[Thazi I Vl. 6vfolyam 3. szdm 2002. augusztus - okt6ber Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk Kcizs6giink vilaszt6polgirai is 6lhemek, s rem6liiik 6lnek is azon jogukkal, hogy fiabb n6gy 6vre kcizs6gi

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Ö ú ú ú ú ú ú Ö ú ú ú Ó ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ö ú ú Ö Ú Ú Ó Ó É Ő Ó É ú ú Ó É É ú ú ú ú ú ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É ú ú Ó É ú É ú Ö Ö ú ú Ö ú ú ú ú ú Ö É É É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ó ú ú Ü ú Ü ú Ö Ű

Részletesebben

Í ű ű Í ű Í ú ú ú ű ű ű ú ú Í ú ű Panzi, ami lelretv teszi egyszeribenakr egy autbusznyi vendgfbgadst s elszllsolst. knlaz idegenforgalrnilehetsgekfejlesztst ja az blbvtsi rnunkk rnegkezdsea Szobirvnl.A

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Ó ű ű ű Ó 6. szm/20l3. mjus az a 2,1 milli forint, amelybe a sszobnk megptsekerlt. Bszkk vagyunk an4 hogy intzmnynk ert a hatalmas beruhzlst,,sajt erbl" lmodta, tewezte, pttette s fltnanszirazta meg. A

Részletesebben

ű ű Ü ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö Ü Ö ű Ú ű ű Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö FALUsl suttoo s' 1996. mrcius vnye, gy a melegignye is nagy, de melegignye nagy vzignnyel prosul. Sem atalajszrazsgt, sem a leveg alacsony pratartalmt

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Ö Ö Í í í í í Í í í í Ú í É í í Ö 4. l Y agyonkezelsi megllapods El ad : Fekete Ferenc Zoltnpolgrmester Dr. Baji Mihly jegyzo 5./ Bej elentsek, egyebek 1./ Étkezsitrítsíd.rj meghuttírozdsa Fekete Ferenc

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY, VALAMINT A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL TERVEZETÉHEZ Készítette: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Postacím: 1088 Budapest,

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

ö ő ü Í ü ö ő ü Ö ó ö í ő ó ő ó ó ö ő ü ö í ü őö ó ú ó ö ó ő ü ö Ö ő ü ú ó ő ü í ú ó ö ő ü ó ö ő ő ő í ó ő ö Ö ő ü ó ó ö ő ü ú ö ú ó í ó ö Ö ő ü ö ü ő ü ö ő ö ő ü ü í ó ő ő ó ő ó ő ó ő í ó ó ő ú ú ö ö

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/47 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzati Kpviselő-testületnek 2012. december 18-n (kedden), 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatsról. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme (emelet

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

ÍÍ Í Í Í Ő Ü Í Í Í Ü Ü Í Ö Í Ü Í vívhínno ELOSZO Most egy ve, hogy el sztir jelent meg az j kiinttisvv Hrad. Nagy dolognak tartjuk, hogy megrte eztaz egy vet. Ugyan a terjesztse s megvtele tovbbra is gondokatokoz,

Részletesebben

Ö Ö É Á Á Á É Í ü PilismarotiHrek2000 aueusaus TjkozÍaÍ a ktilskziitt eltelt idszak legfonte sabb esemnyeiri Mjus 29.i tes riletitilsiinketkveten a legfonto. sabbfeladatvolt, hory a Meryei Tertiletfejlesztsi

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

r MT'LTME}{T r7 A HoSSZÚrrnrÉNYI HAGyonnÁNv pz n cyn sület rrnoványa K z i Jnos sfe esge, 1935-benBudapesten: Szab stvnsfe esge, Bokrtsok A Hosszhetnyi Kiss Kiss Mik s,gyenis Erzsbet,BenczeJzseÍ,Rad Jzsef

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Közérdekű Közlemény. A hulladékszállítás díja: Hulladékszállítás teljes díja alkalmanként:

Közérdekű Közlemény. A hulladékszállítás díja: Hulladékszállítás teljes díja alkalmanként: 15. szám Hírek, információk Csanytelek életéről 2008. Január Közérdekű Közlemény Az.A.S.A. Köztisztasági Kft. ezúton értesíti Csanytelek Község Lakosságát, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás díjfizetése

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi KIVC.NAT Szigetvir Vfros Onkormfnyzati K6pviseldtestiilete 2010. december l4-i iil6s6nek je93rz6kiinyv6b6l Tfrqv: Hitelszerz6d6s meghosszabbftisi

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

xvul. vroryau5. szu 200E. jnri,lls A szrny tnegn(ítt, rcsen Il a jszek, Csak lom uolt a szp dikuilg, S mint a.fecske alkonyati szlben, nenr smen''e neveltek. oktattak. Kezde- Ez rnind kellett ahltoz, hogy

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Ő Ú Á ö ő ő ő ú ö ú ö ú ő ö ö ő ű ö őö ő ő ö Á Á Á Á ö ő ö ő ő Á ö őö ő ú ö ő ő ő ö ö ő ö ö ú Á Á Á ő ő ö ö ö ö ő ö ú ú Á Á ú ö Ö Ő Ü Á Ú Á Á Á Ó ö ö ö ő ő ő ő ö Ú Ó Ú ű ő ő ö ö ö Ú Á ő ű ö ű ö ű ő ő ö

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Ö Ö Á Á É ü Ó Ó ü ü ü ű ú ü Á Á É Á ű ú ú ú ű ü ú ú ú É Á Ó Á É Ó É Ő Ü Á Ó Á Ü É É Ő ü ü Ö ü ú ü ü ü ú ü ú Á ű ú ü ü ü Á ú ü ü Ö Á ü ü ü Ó ü ú Á ű ü ú ü ű ű Á ü ü ü ü ú É ú Ó Ó Á ú ü ü ü ü ű ü ú ú ü Ú

Részletesebben

Ö Í Ö Ö Ö Fekete Ferenc Zoltn polqrmester: Szeretnm tjkoztatni a tisztelt jelenlv ket Murony Kozsg Önkormtnyzatnak mirlt vi gazdlkodsr l. A tewezett bevtel l58.454. 000 Ft volt, ezzel szemben a val s bevtel

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Beszámoló tanév: 2011/12

Beszámoló tanév: 2011/12 É Á ő í Ó ö í ő ő ő ö ö ö ö ú ö ü ő ö ö ö í ő ö ő ö ő í ő ü ő ü ú ő ö ö ő ő ü ú ö ö í í ö í Á ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö Á ö ö ő ő ö ö ö í ö ö ú ő ő ü ú ú í É ü ö ö ú ö ü í ü ü ö ö í í ö ö Í ő ü ú Í í Ü Á Á í

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 8. szám 2015. november Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Á Í Á ű ú ú ú ú ű ü Ó Ü ű Ü ű Ü Ó Í Ü ú Ü Ü ű Ö Ü Ó ú ü Ü Á Ó Ó Ó Á Á Ó ú Í ú Ú ü Ó ü ú Ü Ó Ü Í ü Ó Ó Á Ó Ó Ü ú Ü Ü ü Ü Á Ü ű ü ú Ü ü Ó Ü ü ü Ü Ü ú Ó Ü ú Ü ü Ó ű ű Ü ű ű Ü ú ú ú ü Ü Ö ú ű ü Ü ü ü ű Í ú

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ú ú ő ő ő ő Ú ű ő ő Á ő ő Ő Á Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ú ú ú ő ő ő ő ű ő ő ő Ö ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő Á Ő Á Ő Á Á Ú ú ő ő ő ő ő ő Á Á Á Á ő Ö ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

2012. december XXII. évfolyam 12.szám

2012. december XXII. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. december XXII. évfolyam 12.szám Az óvodások KARÁCSONYÁVAL kívánunk minden kedves olvasónknak Áldott, Békés, örömökben gazdag ünnepeket. 2 Bajóti Kisbíró

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

******************************************************************

****************************************************************** Els évfolyam 1. szám 2015. szeptember-október ****************************************************************** Ismét itt az iskolaújság! Újból létrejött a Lila Suli diáklapja! A közremköd fszerkesztk,

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős

Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős Kérjük, hogy a kiküldésre kerülő adóbevallási nyomtatványokat 1997. október 20-ig szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. Ügyfélfogadási időben az építményadóval

Részletesebben

Karácsonyi Köszöntő. Ovi-hírek. Ludasi Körkép. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ludasiak!

Karácsonyi Köszöntő. Ovi-hírek. Ludasi Körkép. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ludasiak! Ludasi Körkép 2 Ludasi Körkép Karácsonyi Köszöntő Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ludasiak! Az advent a készülődés ideje. Nagyszüleink korában ez a csendesség, az elmélyülés, a karácsonyra való testi-lelki

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben