Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend programozási időszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend 2007-2013 programozási időszak"

Átírás

1 Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend programozási időszak

2 Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási Időszak Tartalomjegyzék I. Bevezetés Az Eljárásrend célja Az Eljárásrend hatálya Használt fogalmak, rövidítések... 5 II. A VOP és források felhasználásának közös szabályai A VOP és felhasználására vonatkozó jogszabályok és szabályzatok Projekttípusok Érintettek Az Eljárásrend alkalmazásának alapelvei Projekt-időtáv Dokumentálás Kapcsolattartás, adatszolgáltatás Projektmappák projektmappa tartalma Támogatói projektmappa projektmappa Tájékoztatás és nyilvánosság Esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság III. Az egyes eljárás-típusok különleges szabályai projekt szint VOP PROJEKTEK RÉSZLETES ELJÁRÁSRENDJE VOP prioritások és konstrukciók, szabályozás VOP prioritások és konstrukciók VOP szabályozás Projekttervezés előkészítése Projekttervezés előkészítése a február 9-e előtti projektek vonatkozásában Projekttervezés előkészítése a február 9-e utáni projektek vonatkozásában Projektterv készítése Projektterv készítése a február 9-e előtti projektek vonatkozásában Projektterv készítése a február 9-e utáni projektek vonatkozásában Projektterv benyújtása és befogadása Projektterv benyújtása és befogadása a február 9-e előtti projektek vonatkozásában Projektterv benyújtása és befogadása a február 9-e utáni projektek vonatkozásában Projektterv értékelése és a támogatási jogviszony létrejötte Projektterv értékelése és támogatási jogviszony létrejötte a február 9-e előtti projektek vonatkozásában Projektterv értékelése és támogatási jogviszony létrejötte a február 9-e utáni projektek vonatkozásában Projekt megvalósítása VOP belső projekt VOP külső projekt Közbeszerzések ellenőrzése Alapelvek Uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzések és szerződésmódosítások utóellenőrzése Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások minőségellenőrzése, és közbeszerzési szabályossági ellenőrzése Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások Központosított közbeszerzések Uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzések utólagos ellenőrzése Uniós értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzések, illetve szerződés-módosítások utólagos ellenőrzése Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 2

3 14.8. Elszámolások kezelése Elszámolások kezelése a február 9-e előtti projektek vonatkozásában Elszámolások kezelése a február 9-e utáni projektek vonatkozásában Projekt-megvalósításról történő beszámolás és annak ellenőrzése Projekt-megvalósításról történő beszámolás, projekt előrehaladási jelentés (PEJ) benyújtása a február 9-ét megelőzően indult projektek esetében Projekt előrehaladási jelentések ellenőrzésének eljárásrendje a február 9-ét megelőzően indult projektek esetében Projekt-megvalósításról történő beszámolás, időszakos beszámoló (IB) ellenőrzésének eljárásrendje a február 9-ét követően indult projektek esetében Helyszíni ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés tervezése Helyszíni ellenőrzés elrendelése Helyszíni ellenőrzést végző k kijelölése, megbízólevelek elkészítése Értesítő levél kiküldése a projektgazdának Helyszíni ellenőrzés lefolytatása Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készítése Hiánypótlás (a jegyzőkönyv kiegészítése) Intézkedések teljesítése Éves összefoglaló Szabálytalanságkezelés Követeléskezelés Projektmódosítás Projektmódosítás a február 9-e előtt indult projektek esetében Projektmódosítás a február 9-e után indult projektek esetében Projektzárás Projektzárás a február 9-e előtt indult projektek esetében Projektzárás a február 9-e után indult projektek esetében Archiválás PROJEKTEK RÉSZLETES ELJÁRÁSRENDJE tevékenységek, szabályozás tevékenységek szabályozás projekttervezés előkészítése Projekttervezés előkészítése a február 9-e előtt indult projektek vonatkozásában Projekttervezés előkészítése a február 9-e után indult projektek vonatkozásában projektterv készítése Projektterv készítése a február 9-e előtt indult projektek vonatkozásában Projektterv készítése a február 9-én vagy azt követően indult projektek vonatkozásában projektterv benyújtása és befogadása Projektterv benyújtása és befogadás a február 9-e előtt indult projektek vonatkozásában Projektterv benyújtása és befogadás a február 9-én vagy azt követően indult projektek vonatkozásában projektterv értékelése és a támogatási jogviszony létrejötte Projektterv értékelése és támogatási jogviszony létrejötte a február 9-e előtt indult projektek vonatkozásában Projektterv értékelése és támogatási jogviszony létrejötte a február 9-e után indult projektek vonatkozásában Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 3

4 15.6. projekt megvalósítása Közbeszerzések ellenőrzése Elszámolások kezelése projekt-megvalósítás nyomonkövetése, ellenőrzése Helyszíni ellenőrzések Szabálytalanságkezelés Követeléskezelés projektmódosítás Projektmódosítás eljárásrendje a február 9-ét megelőzően indult projektek esetében Projektmódosítás eljárásrendje a február 9-én vagy azt követően indult projektek esetében projektzárás Archiválás IV. Támogató programszintű feladatai VOP programszintű feladatok Monitoring Bizottság működtetése Akcióterv készítése Hitelesítési jelentés készítése Minőségbiztosítás Éves jelentés készítése Programzárási feladatok programszintű feladatok Monitoring Bizottság működtetése Akcióterv készítése Hitelesítési jelentés készítése Minőségbiztosítás Éves jelentés készítése Programzárási feladatok V. Mellékletek Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 4

5 I. Bevezetés 1. Az Eljárásrend célja A Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a továbbiakban: NSRK) vonatkozásában elkészült jelen Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend) célja, hogy a jogszabályi kereteken elősegítse a programozási időszak technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) forrásainak hatékony, szabályszerű, gazdaságos és felelősségteljes, a megadott kereteken i rugalmas felhasználását. 2. Az Eljárásrend hatálya Az Eljárásrend a programozási időszakban a Végrehajtás Operatív Program (VOP) és az operatív programok technikai segítségnyújtás () prioritás forrásainak terhére megvalósuló projektek tervezésére, kiválasztására, megvalósítására, nyomon-követésére, folyamatba épített ellenőrzésére és zárására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Eljárásrendben szabályozott eljárás-típusok a VOP projektek kiválasztása és megvalósítása, valamint az projektek kiválasztása és megvalósítása. A projektgazda (és ) nyilatkozatát (1. sz. melléklet: Kedvezményezetti nyilatkozat) arra vonatkozóan, hogy az Eljárásrendet megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, a projekt adatlaphoz csatolni kell. Az Eljárásrend felülvizsgálata évente egy alkalommal megtörténik, a felülvizsgálat figyelembe veszi az előző felülvizsgált eljárásrend hatálybalépése óta bekövetkezett szabályozásbeli változásokat, valamint a gyakorlat során felmerült egyes eljárásrendi lépésekhez kapcsolódó módosításokat. A köztes időszakban bekövetkezett, az Eljárásrendet érintő jogszabályi változásokról, módosításokról a támogató tájékoztatja az érintetteket, azzal, hogy a módosításokat az éves felülvizsgálatig értelemszerűen alkalmazni kell. Az Eljárásrend alapját képező jogszabályok és az esetleges módosítások következményeit a 4. alcím tartalmazza. Amennyiben az egyes eljárásrendi lépéseknél kötelezően és kizárólagosan bevezetésre kerül a monitoring és információs rendszerből generált automatikus kommunikáció, ezekben az esetekben az Eljárásrendben szabályozott papír alapú dokumentumáramláson elektronikus formában történő dokumentumáramlást kell érteni. 3. Használt fogalmak, rövidítések Fogalmak meghatározása Akcióterv: az operatív programok adott kétéves időszakra vonatkozó forráselosztási terve az egyes prioritásokra, konstrukciókra, alintézkedésekre vonatkozóan, mely tartalmazza a projektkiválasztás főbb irányvonalait is Audit-trail: ellenőrzési nyomvonal Belső projekt: a Miniszterelnökség szervezetén i, önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egység projektje Fenntartási időszak: a TA projektek jellegére tekintettel nem értelmezhető Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 5

6 Külső projekt: a Miniszterelnökség szervezetén kívüli, önálló jogalanyisággal rendelkező projektgazda projektje, vagy az önálló jogalanyisággal rendelkező projektgazda szervezeti egységének projektje Projekt költségvetési ciklus: belső projektek esetében az akciótervhez rendelt, vagy annál rövidebb időszak, amelynek megtervezésére a projektgazdákat a tervezési felhívás kéri fel. Külső projektek esetében a költségvetési ciklus megegyezik a projekt megvalósításának kezdete és a projekt fizikai befejezésének időpontja közti teljes, vagy annál rövidebb időszakkal, amelyet a támogató egyedileg határoz meg. TA projekt: technikai segítségnyújtás forrásból megvalósítandó projekt Tervezési felhívás: az a dokumentum, amelyben a támogató felhívja a lehetséges projektgazdákat projektjük megtervezésére. A felhívás tartalmazza a tervezéshez szükséges legfontosabb adatokat és a benyújtáshoz szükséges mellékleteket, vagy azok internetes elérhetőségét. Rövidítések jegyzéke ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek Monitoring és információs rendszer: egységes monitoring információs rendszer, amely a projektmenedzsment, valamint az ellenőrzés és a nyomon-követés számára fontos adatokat tartalmaz. Rendelkezik egy dokumentumtárral, ahová a projektek végrehajtásával összefüggő dokumentumok feltöltésre kerülnek EMK: az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: EMK] melléklete, mely tartalmazza a programozási időszakban megvalósuló projektekre vonatkozó eljárási szabályokat IB: időszakos beszámoló PSZF: Pénzügyi és Számviteli Főosztály IMK: interaktív működési kézikönyv, mely a regisztrált felhasználók számára programszintű, valamint projektszintű szabályokat tartalmaz az operatív programok megvalósítására vonatkozóan. (A február 9-ét megelőzően kiadott tervezési felhívással indult projektekre vonatkozik) JSZF: Jogi Szolgáltatási Főosztály KFF: Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ME: Miniszterelnökség ME ÁT: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár KKSZ: központi koordinációs szerv OP IH: operatív program irányító hatóság : operatív program technikai segítségnyújtás prioritás PEJ: projekt előrehaladási jelentés TA/TS: Technical Assistance/Technikai Segítségnyújtás TDEJF: Támogatói Döntések Elleni Jogorvoslatok Főosztálya : Uniós Fejezeti Főosztály VOP: Végrehajtás Operatív Program VOP IH: Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatóság ZB: záró beszámoló ZPEJ: záró projekt előrehaladási jelentés Ellenőrzési tevékenységet végző szervek ÁSZ: Állami Számvevőszék EF: Ellenőrzési Főosztály Bizottság: Európai Bizottság EUTAF: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság KEHI: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kincstár: Magyar Államkincstár IgH: Igazoló Hatóság ECA: Európai Számvevőszék Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 6

7 II. A VOP és források felhasználásának közös szabályai 4. A VOP és felhasználására vonatkozó jogszabályok és szabályzatok A február 9-ét megelőzően kiadott tervezési felhívással induló projektek esetében a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet] 10/D. (2) bekezdése alapján a TA projektek tekintetében az Eljárásrend szabályai irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyekről az Eljárásrend nem rendelkezik, az IMK általános szabályait kell alkalmazni. A február 9-ét követően kiadott tervezési felhívással induló projektek esetében a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint az EMKban rögzített Eljárásrend az irányadó. Az EMK-hoz kapcsolódóan az Eljárásrend ellenőrzési nyomvonalakat tartalmaz. A támogatási jogviszonyra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok különösen: a. Vonatkozó jogszabályok, különösen: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK tanácsi rendelet), az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1828/2006/EK bizottsági rendelet), évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) és ennek végrehajtási rendeletei, évi CXCV. törvény az államháztartásról, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről [a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet], 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (a továbbiakban: Ámr.), 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 7

8 lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról [a továbbiakban: 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet], 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, EMK b. Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről programozási időszak c. Vonatkozó belső szabályzatok, különösen: Az ME ÁT által kiadott utasítás a Miniszterelnökség beszerzéseivel és gazdálkodásával kapcsolatban [továbbiakban: ME ÁT utasítás]. d. VOP programdokumentum és módosítás e. Az egyéb OP-k TA fejezetei f. Akciótervek Amennyiben a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, dokumentumok módosítására sor kerül, a módosított szabályokat az azokat hatályba léptető rendelkezésektől függően kell alkalmazni. A támogató jogosult az Eljárásrend keretei között kötelezően alkalmazandó útmutatók, szabályzatok kidolgozására és közzétételére. 5. Projekttípusok A TA projektek a források és a lehetséges projektgazdák szerint az alábbi csoportokba rendezhetők: Projekttípusok Finanszírozó operatív program szerint VOP Belső Külső VOP Belső VOP Külső ME projektgazdák ME-n kívüli projektjei projektgazdák projektjei Belső Külső ME projektgazdák ME-n kívüli projektjei projektgazdák projektjei VOP és elkülönítése A programozási időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: a horizontális VOP-ban és az OP-k külön prioritásaiban. A két eltérő finanszírozási forrás eltérő célokat szolgál: a specifikus VOP az NSRK, illetve az OP-k végrehajtásához kötődő horizontális stratégiai, rendszer szintű tevékenységeket támogatja, beleértve az IH-k tevékenységeinek finanszírozását is. az OP-k technikai segítségnyújtás prioritásai az egyes programok operatív szintű, elsősorban projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit támogatják, különösen a KSZ-ekhez kötődő tevékenységeket és mindazon tevékenységeket, melyek specifikusan és kizárólagosan az OP megvalósításához köthetők, és nem kerülnek a VOP keretein támogatásra. Az egyes fejezeti pontokon a projekttípusokat egységesen kell kezelni, kivéve amennyiben a különböző projekttípusok eltérő szabályozása szükséges, s ezeket az eseteket az Eljárásrend jelöli. Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 8

9 Amennyiben egy projektet belső és külső projektgazdák közösen, konzorciumban valósítanak meg, a konzorciumot vezető tag minőségétől függően kell a belső vagy külső projektekre vonatkozó szabályokat alkalmazni. A tervezési felhívás, támogatói okirat vagy támogatási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. 6. Érintettek Támogató (IH funkció) VOP VOP IH, illetve, JSZF, KFF ME szervezeti egység vagy ME-n kívüli szervezet OP IH, illetve, JSZF, KFF ME szervezeti egység vagy ME-n kívüli szervezet VOP IH: a Miniszterelnökségen a gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó, a VOP megvalósításáért felelős szervezeti egység. VOP IH vezető: a VOP megvalósításáért felelős irányító hatóság, a VOP hatékony, eredményes és szabályos megvalósításáért felelős vezető személy. VOP IH vezető : a VOP IH-n dolgozó főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető. VOP IH : a VOP IH-n dolgozó, a VOP-pal kapcsolatos irányító hatósági feladatok - beleértve a VOP/ projektek kapcsán indított szabálytalansági eljárások lefolytatását - ellátásáért felelős k. : A Miniszterelnökségen a gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó, a VOP és projektek pénzügyi lebonyolításáért felelős szervezeti egység. vezető: az VOP-pal és -val kapcsolatos feladatok ellátásért felelős főosztályvezető személy. vezető : -en dolgozó, VOP-pal és -val kapcsolatos feladatokat ellátó főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető. : az -en dolgozó, a VOP-pal és -val kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős pénzügyi referensek, titkársági k. JSZF: projektgazda szerepkörben a VOP/ belső projektek közbeszerzési eljárásainak lefolytatásában közreműködő k. KKSZ i: a Miniszterelnökségen működő szervezeti egységek, melyek az operatív programok egységes eljárásrendek mentén történő koordinált végrehajtását biztosítják. KFF : a KFF-en dolgozó, a VOP/ projektek keretében indított közbeszerzések jogi-közbeszerzési ellenőrzését végző. ME ÁT: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a fejezetet irányító szerv, aki a technikai segítségnyújtás projektek esetében a támogatási szerződést vagy támogatói okiratot aláírja. Szakmai teljesítésigazolásért felelős ME szervezeti egység (a külső projektgazdák projektjei esetében projektszinten): kijelölt szervezeti egység, melynek feladata a projekt keretében megvalósuló feladatok figyelemmel kísérése szakmai szempontból, valamint a Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 9

10 kifizetéshez szükséges szakmai teljesítésigazolás kiállítása az Eljárásrendben és az ME ÁT utasításban meghatározottak szerint. : azon szervezet, szervezeti egység, mely támogatásban részesül és felelős a támogatás szabályszerű és eredményes felhasználásáért (ahol a jogszabály kedvezményezettet említ, ott ezen Eljárásrend alkalmazásában a projektgazdát kell érteni). képviselője: a projektgazda szervezeti egység, aki egyben a projekt szakmai felelőse is. : a projektgazda szervezeti egység projektgazda képviselője által kijelölt. OP IH: az illetékes (ágazati fejlesztésért felelős) minisztériumban található, az operatív program végrehajtásáért felelős szervezeti egység OP IH vezető: az adott operatív program hatékony, eredményes és szabályos megvalósításáért felelős vezető személy. prioritással foglalkozó IH, melynek feladatait az Eljárásrend határozza meg. Pénzügyi ellenjegyző: VOP és esetében a támogatói okirat vagy támogatási szerződés pénzügyi ellenjegyzője a fejezetet irányító szerv, vagy az általa írásban kijelölt személy. Támogató: az ME ÁT. Támogatóként eljáró szervezeti egység: VOP projektek esetében a KKSZ kijelölt szervezeti egységei, az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásából finanszírozott projektek esetében az operatív program irányító hatósága és a KKSZ kijelölt egységei. Összeférhetetlenség Amennyiben az ME, vagy a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos IH feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium a projektgazda, az összeférhetetlenségre az alábbi szabályok érvényesek: Ha a projekt végrehajtása projektgazdaként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a támogatói és projektgazdai tevékenység végzését a szervezeti egységen személyében el kell különíteni. Ha az ME, vagy a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos IH feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium a projektgazda, a támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt a projektgazdaként eljáró szervezeti egység a támogatói tevékenység végzése során nem utasíthatja. Az egyes eljárási cselekményekre, így különösen a projektek kiválasztására, az ellenőrzésre, a közbeszerzések ellenőrzésére, a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályokat a fenti bekezdésben meghatározott szabályok figyelembevételével kell alkalmazni. Gondoskodni kell arról, hogy a projektterv kidolgozásában és az értékelésben résztvevők személyükben elkülönüljenek. A közbeszerzések ellenőrzését közbeszerzési-jogi szempontból a KFF végzi, azonban saját projektje tekintetében a VOP támogatói oldal által megbízott közbeszerzési szakértő végzi a KFF, mint projektgazda közbeszerzésének ellenőrzését az Eljárásrend Közbeszerzések ellenőrzése alcíme alapján. A közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú ellenőrzését az végzi. Az saját közbeszerzése tekintetében az ellenőrzést a VOP IH végzi el. A szabálytalansági eljárások során az eljáró szervezetként a VOP IH/OP IH jár el, a döntést az IH vezető hozza meg az Eljárásrend Szabálytalanságkezelés alcíme alapján. Azonban az IH saját projektjének szabálytalansági eljárása tekintetében (vagyis amikor a projektgazda Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 10

11 képviselője az IH vezető) VOP esetén a szabálytalansági eljárást a JSZF folytatja le, szabálytalansági eljárással kapcsolatos döntést az ME ÁT hozza meg. OP TS esetén a szabálytalansági eljárást az IH feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyéb szabályzatában meghatározott szervezeti egysége folytatja le, a döntést a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos IH feladatok ellátására kijelölt tagja, vagy az általa kijelölt személy hozza meg. 7. Az Eljárásrend alkalmazásának alapelvei A támogató és a projektgazda (a továbbiakban együtt: felek) törekszik a költséghatékony, a projekt hozzáadott értékével arányban lévő és a TA céljait mérhető módon megvalósító forrásfelhasználásra. A felek a projekttervezés, megvalósítás és zárás időtartama alatt egymással szorosan együttműködnek. A projekttervezés és megvalósítás során vizsgálják az esetleges párhuzamos tevékenységeket, vagy kettős finanszírozást (egyazon tevékenységet, számlát nem lehet többször elszámolni és finanszírozni), és haladéktalanul intézkednek e tevékenység, illetve a kettős finanszírozás megszüntetése iránt. A projektgazda a projekt megvalósítása során, az egyes beszerzésekről való döntés meghozatalakor köteles előnyben részesíteni az esélyegyenlőséget, illetve a fenntarthatóságot megvalósító szervezeteket, vagy folyamatokat. Ezen szempontokat az adott beszerzés kiválasztásának szempontrendszerébe kell beilleszteni. A projektgazda köteles az európai uniós vagy hazai jogszabályban, vagy az Eljárásrendben meghatározott ellenőrző szervek által lefolytatott bármely, az Eljárásrend keretében megvalósuló projektjére vonatkozó ellenőrzés során az ellenőrző szervekkel és a támogatóval együttműködni, a szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a projekt végrehajtása során szabályosságot veszélyeztető hiányosságot tár fel a támogató (pl. projektgazdai projektmappa nem megfelelő vezetése, PEJ megküldési határidők többszöri mulasztása, zárási folyamat akadályozása), úgy dönthet az adott projektgazda kötelezettségvállalási folyamatainak, vagy kifizetéseinek felfüggesztéséről, melyről a projektgazdát tájékoztatják. A felfüggesztés a hiányosság kiküszöbölését követően, külön értesítéssel szűnik meg. A projektek végrehajtása során a felek törekednek az elektronikus dokumentumok használatára, beleértve az elektronikus aláírás alkalmazását. A támogató feladatait a négy szem elvének megtartásával látja el. köteles külön nyilatkozatban hozzájárulni ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt megvalósításában résztvevő személyek személyes adatait a támogató jogosult kezelni (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is). Ennek alapján projektgazda szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik (1. sz. melléklet). 8. Projekt-időtáv A projekt kezdő időpontja a projekt adatlapon a projekt megvalósításának kezdete mezőben szereplő időpont. A projekt során ettől az időponttól felmerülő költségek számolhatók el. Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 11

12 A projekt fizikai befejezési időpontja a projekt adatlapon a projekt megvalósításának befejezése mezőben szereplő időpont. A projekt terhére vállalt kötelezettségeknek és azok szakmai teljesítésének meg kell történnie az adott projekt befejezésének dátumáig. A 2007-ben indult projektek esetében a projekt adatlapon a projekt megvalósításának befejezése mezőben szereplő időpont alatt azt a dátumot értjük, ameddig a projekt terhére kötelezettséget lehet vállalni, a szakmai teljesítésre későbbi időpontban is sor kerülhet. A projekt megvalósítás időpontja (fizikai és pénzügyi) a fizikai befejezés utáni azon időpont, ameddig a lekötött, fizikai teljesülésnek megfelelő összegek kifizetésre kerülnek. Utófinanszírozott tételeket tartalmazó projektek esetében ez időpontot követően nyújtja be a projektgazda a záró kifizetési igénylést és zárójelentését, beszámolóját. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt zárójelentésének, beszámolójának elfogadását követően a támogató teljesíti fizetési kötelezettségét, és a projektet a monitoring és információs rendszerben lezárja. A projekt lezárásáról hivatalos levélben értesíti a projektgazdát. Projekt fenntartása: a technikai segítségnyújtás projektek esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 116. (2) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség nem áll fenn, melynek következtében a projekt befejezését követően a projektgazdának további kötelezettségei a dokumentum megőrzést kivéve nincsenek, a projekt lezártnak tekinthető. Projekt költségeinek elszámolhatósága: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 56. cikkének megfelelően a december 31-ig felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el, melynek következtében az utófinanszírozandó tételek esetén a projektgazda általi kifizetésnek, míg szállítói finanszírozású tételek esetén az általi kifizetéseknek kell megtörténniük december 31-ig. 9. Dokumentálás A TA projektek dokumentálása teljes körű és ahol lehetséges - elektronikus legyen. A TA projektek életútjának dokumentálása a projekttervezési eljárás megindításától kezdődően - az Eljárásrendben szabályozott esetben - papíralapon vagy elektronikusan történik. A projektmappa (11. alcím) vezetéséért felelős személy folyamatosan gondoskodik az adott időszakra vonatkozóan a papíralapú hivatalos (cégszerűen aláírt, iktatott) dokumentumok (pl. szakmai teljesítésigazolások, szerződések, közbeszerzési dokumentáció) szkenneléséről, ezzel is megkönnyítve a projekt zárásakor történő archiválást. Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 90. cikke tartalmazza a dokumentumok megőrzésére vonatkozó előírásokat. A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében mind a támogatói oldal, mind a projektgazda felelős a dokumentumok megőrzéséért, mely kötelezettsége december 31-ig áll fenn. A támogatói oldal a támogatói tevékenységet a monitoring és információs rendszeren keresztül végzi. Amennyiben a monitoring és információs rendszer felülete nem alkalmas az egyes tevékenységek megfelelő elvégzésére, a támogató a dokumentumok csatolásával biztosítja a dokumentumok monitoring és információs rendszerben történő rendelkezésre állását. Az elszámolások szállítói számláinak rögzítése esetében, amennyiben a szállító a számlán a kifizetési határidőt nem a szállítóval kötött szerződésnek (pl. megállapodás, megrendelés) megfelelően tünteti fel, a rögzítést végző személy ebben az esetben is a szerződésben meghatározott fizetési határidőt rögzíti a monitoring és információs rendszerben (nem pedig a számlán szereplőt). Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend Programozási időszak 12

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A Megállapodás száma: NFÜ 31/ /2007.

A Megállapodás száma: NFÜ 31/ /2007. A Megállapodás száma: NFÜ 31/ /2007. Megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓAN

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓAN ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓAN A 2007-2013 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAPBÓL ÉS A KOHÉZIÓS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1/KMR 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet. a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról. I.

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet. a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról. I. 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról A Kormány az Európai Közösségek transzeurópai hálózatok közlekedési projektjeihez

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben c. kiemelt projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2.B-14/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében megvalósuló Civil szervezetek működési környezetének javítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.1.18 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez

Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez Azonosító szám: KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0003 Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez amely létrejött, egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben