Bevezetés: tematika, követelmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés: tematika, követelmények"

Átírás

1 1 Haladó NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN MBA képzés NKGLNGM212G Oktató: dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens Bevezetés: tematika, követelmények Bacsi, Nemzetk - Bev 1 Irodalom, tanulmányi követelmények: Tanulmányi követelmények: Kredit: 3, Óraigény: 10 óra / félév Az előadásokon való aktív részvétel (50%), a hiányzások TVSZ szerint. A félév során egy egyéni feladat beadása határidőre. A tárgy a félév végén kollokviummal zárul, a tantárgy előadásainak anyagából. 2 Irodalom: Kötelező: Csáky György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. 2. javított kiadás. Napvilág Kiadó, Budapest, Ajánlott: Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Panem Kiadó 2003 Simai-Gál: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban. Akadémiai K Rondo Cameron: A világgazdaság rövid története.maecenas, Budapest, 1998 Majoros Pál (szerk.): Világgazdasági régiók, Perfekt, 2004 Letölthetı PPT anyag: Itt a Haladó nemzetközi gazdaságtan alatti file-ok Bacsi, Nemzetk - Bev 2

2 1.A nemzetközi gazdaságtan elmélete klasszikus és neoklasszikus elmélet keynesiánus elmélet neoliberális monetarista elméletek 2.Nemzetközi kereskedelem a nemzetközi kereskedelem kialakulása és fejlıdése nemzetközi kereskedelmi ügyletek a nemzetközi kereskedelem szerepe a nemzetgazdaságok fejlıdésében a nemzetközi kereskedelem elméletei munkatermelékenység és komparatív elıny, specifikus termelési tényezık és jövedelemelosztás, Heckscher-Ohlin modell a nemzetközi versenyképesség modern elméletei 3.Nemzetközi kereskedelempolitika Szabadkereskedelem, protekcionizmus nemzetközi kereskedelempolitikai szabályozás. GATT. WTO. WTO-fordulók, kereskedelempolitikai konfliktusok A tantárgy tematikája: 4. Nemzetközi tényezımozgások a munkaerı nemzetközi áramlása nemzetközi technológiaáramlás a nemzetközi tıkeáramlás típusai: külföldi közvetlen befektetések (FDI), a mőködıtıke-áramlás fő irányai 5. Nemzetközi pénzügyi rendszer árfolyam és árfolyamrendszer nemzetközi fizetési mérleg külgazdasági egyensúly és árfolyam a nemzetközi rendszer fejlıdése pénzügyi a nemzetközi pénzügyi rendszer intézményei 3 Beadandó feladat (a félév végi aláírásért): 4 1. Válasszon ki egy vizsgálandó külföldi országot! (Magyarország tehát nem választható!) 2. Gyűjtsön adatokat az országról a következő szempontok szerint: Legalább 10 év adatát gyűjtse össze, az 1990 utáni időszakból, gyűjtendő adatok: Népesség, 1 főre jutógdp, aktív népesség (vagy a munkaképes korúak, v. foglalkoztatottak száma), HDI mutató Javak és szolgáltatások exportja, importja. Tőkeberuházások: országba bejövő és onnan kiáramló tőke. Munkaerő vándorlás: külföldről érkező illetve külföldön munkát vállaló. 2. A gyűjtött adatokat közölje egy összefoglalótáblázatban! (ugyanazon évekre vonatkozó adatot közöljön valamennyi adatsorra!) 3. Ábrázolja az idősorokat grafikusan is! (Egy ábrán szerepeljenek a munkaerőés népesség-adatok, másik ábrá(ko)n a tőke, GDP és export-import adatok). 4. Elemezze az adatsorok alapján az adott ország világgazdasági kapcsolatait! 5. Készítse el a fenti feladatot 7-10 oldal terjedelemben. 6. Beadás: 1. Word formátumban, 2. a címlapon a tantárgy nevét, a hallgatónevét és NEPTUN-kódját, valamint a választott országot feltüntetve, 3. május 7. (hétfő) 12 óráig 4. dr Bacsi Zsuzsanna részére en:

3 5 A világgazdaság szerkezete, jellemzıi, fejlıdése Világrend, országcsoportok,a hárompólusú világgazdaság Fejlıdéstörténeti áttekintés A VILÁGREND 6 Világrend: a -nemzetközi gazdasági rendszer (világgazdaság) -nemzetközi politikai rendszer -globális ökológiai rendszer kölcsönhatásai és konfliktusai Világgazdaság: a vállalatok, háztartások, államok tartós nemzetközi gazdasági kapcsolatai, amelyet kölcsönhatások és interdependencia jellemez. A világgazdasági rendszer kölcsönhatásai a nemzetközi politikai és globális ökológiai rendszerrel Problémáikat okozza is, elszenvedi is a politikai rendszer idıvel kénytelen alkalmazkodni a gazdasági realitásokhoz! Kérdései: Milyen mértékben kormányozható a nemzetközi kapcsolatrendszer? A folyamatok kiszámíthatósága, a beavatkozással járó kockázat? Rend, véletlenszerőség, determinált káosz?

4 Az államok kategorizálása: földrajzi adottságok, természeti tényezık: pl. Európán kívül: a tenger melletti fekvés = magasabb GDP fejlettségi szint a GDP/fı érték alapján világátlag 8200 USD (PPS:9700) USD ENSZ, Világbank, OECD kategorizálása A lakosság száma: (6,6 milliárd fı, milliárd fı, 2012) Kína, India> 1MRD fı 8 ország> 100 millió fı az országok 80 %-a: 10 millió fı alatti, 50 %-a 5 millió fı alatti Átl. népsőrőség 47 fı /km 2 de Macao: fı/km 2 ; Mongólia<1 fı/km 2 Az államok szerepe: politikai, gazdasági egységek, önállóság versenytársak vagy együttmőködı partnerek hatalmi tényezık a nemzetközi viszonyokban vevık és eladók a piacon nemzetközi szervezetek alapítói, és tagjai ((WTO, CEFTA, OPEC, ENSZ) 7 8 Fejlettségi szintek a GDP/fı érték alapján ENSZ kategóriák: Humán fejlettségi index szerint (HDI) 182 országot rangsorol (HDR 2009, évi adatok) Alacsony HDI = (24 ország, legacsonyabb érték, 2007: Niger: 0.34) Közepes HDI = (75 ország) Magas HDI = (45 ország) - Magyarország = 0,879 (43. hely) Nagyon magas HDI = (38 ország, legfejlettebb 2007-ben: Norvégia 0.971) Világbank: (Magyarország GDP/fı = $ 15400, GNI/fı= $ 18200) alacsony jövedelmő (low income, LIC) országok (2010): GNI/fı max $995, termelés 10 %-a, a lakosság 64 %-a, közepes jövedelmőek (middle income, MIC): közepesen alacsony jövedelmőek GNI/fı $996 - $3945, közepesen magas jövedelmőek (upper middle income): GNI/fı $ $12195 magas jövedelmőek (high income): (2010) GNI/fı $12195 felett (az ún. Elsı Világ (First World),+ néhány olajtermelı ország) OECD által alkalmazott osztályozási rendszer Harmadik Világ: alacsony jövedelmő (low income) országok (LIC): 29 legkevésbé fejlett ország (least developed LLDC). közepes jövedelmő (middle income MIC) 73 ország újonnan iparosodott (newly industrialised NIC), 11 ország OPEC-tagországok: 13 ország. GDP GDP,PPS GDP/fı MRD USD MRD USD USD 2007

5 Globális problémák: túlnépesedés, környezetszennyezés... 9 Forrás: WDR 2010 Full Report 10 A hárompólusú világgazdaság

6 A világgazdaság szektorális megoszlása A világgazdaság fejlıdési szakaszai Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás ( ) A klasszikus kapitalizmus kora ( ) A liberális kapitalizmus virágkora, monopolizáció ( ) A modern kapitalizmus ( ) Egyensúlytalanságok ( ) A volt szocialista országok integrációja a világgazdaságba ( ) A világgazdaság 2000 után

7 Az ókortól a merkantilizmus és korai gyarmatosítás időszakáig (-1820) Őskor, ókor::szibéria, mediterrán népek kereskedelme, Földközi tenger medencéje, Római Birodalom, görögök, föníciaiak, Középkor:merkantilizmus és korai gyarmatosítás időszaka : agrárjellegű gazdaság, stagnáló technológia : világkeresk. hálózat, Spanyol és Portugál királyságok nagy földrajzi felfeldezések: Amerika felfedezése (1492), Afrika körülhajózása, Holland Kelet-Indiai Társaság, Brit Kelet-Indiai Társaság, Távolsági kereskedelem Iránya: Földközi tenger medencéje Atlanti óceán Tárgya: fűszerek, élvezeti cikkek ipari tömegáru és afrikai, amerikai nemesfémek, nyersáruk Manufaktúrák fejlődésének beindulása, gyarmatok birtokba vétele, merkantilista kifosztása A korai gyarmatszerzés és a gyarmatok arany-és ezüstkincsekre orientált kifosztása Interkontinentális rabszolga-kereskedelem /1840: A gyarmati típusúnemzetközi munkamegosztás kibontakozásának kora 13 A klasszikus kapitalizmus kora ( ) 14 korai gépesítés kora, gyáripar kezdetei Ipari forradalom és a szabadversenyesnemzeti piacgazdaság virágkora a fejlett országokban Textilipari termékek Technika:gőzgép, vasutak, gőzhajózás szabadversenyeskapitalizmus, liberális kereskedelem, nemzeti piacgazdaságok, vezetı hatalom: Nagy-Britannia Világméretűmunkamegosztás, a gyarmatbirodalmakon belül Külkereskedelem meghatározója: az árucserekereskedelem és a gyarmati erőszak Többnem gyarmatosított ország is a gyarmatokéhoz hasonló periféria Egyes felszabadult gyarmatok (USA) az ipari országgá válnak

8 15 A liberális kapitalizmus kiteljesedése: Monopolizációés gyarmati tőkekivitel korszaka ( ) 19. sz. utolsóharmada 20. sz. elsőharmada, 1870/ : a szabadkereskedelem, liberális kapitalizmus virágkora Technika fejlődése: robbanómotor, elektromos gépek, nehézgépipar Tőkekoncentráció, részvénytársaságok, trösztök monopolisztikus szervezetek, nemzetközi tőke koncentráció Gyarmati típusú nemzetközi munkamegosztás, Európa a központ gyarmatok, félperifériák és perifériák: nyersanyagok, nyerstermékek gyarmattartók,centrum: beruházási és fogyasztási javak Sugaras szerkezetűkereskedelem: perifériák egymással nem, csak a centrummal kereskednek : I. világháború, USA jelentőség megnő, Angliáé csökken : nincs komoly gazdasági teljesítmény, nemzetk. konfliktusok, autarchia : gazdasági világválság, a gazdasági kapcs.rendszerfelbomlik, keynesi gazdaságpolitika : a gazdaság nem képes feléledni ( fasizmus, II. világháború) Új ipari nagyhatalmak: Európai dominancia megtört, USA, Japán, Németország A modern kapitalizmus ( ) Breton-Woods-i rendszer és a gyarmati típusú munkamegosztás hanyatlása : aranykor, liberális világgazdaság teljes foglalkoztatás, jóléti programok, stabil pénzügyi rendszer Technika:sorozatgyártás, tömegtermelés, gépkocsi, vegyipar, nukleáris. energia dekolonizáció Az európai térség fejlődése, Marshall-terv, Európai Gazd. Közösség A GATT(1947)-onbelül jelentős liberalizáció. Japán fejlődése (Dodge-terv). Növekvőkereskedelem akgst-n belül Két rendszer, hidegháború, békés egymás mellett élés Tudományos és technológiai forradalom, új iparágak (szintetikus alapanyagok, számítástechnika, elektronika), új technikák, minőségi fejlődés Megváltoztak a gazdasági vezető iparágak 60-as évek: fellendülés, liberalizáció, bővülőkereskedelem. Gazdasági integrációk (az EGK és EFTA ). A KGST országok növekedése lelassul A délkelet-ázsiai térség tigrisei, Hongkong, Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea 16

9 Állandósult egyensúlytalaságok, pénzügyi zavarok korszaka( ) 70-es évek: recesszió tól:a pénzügyi rendszer bomlása, olajválság lassuló világgazd. fejlődés, infláció Újonnan iparosodó országok (NIC országok) versenyképes termékei Európa és Japán erősödik Az USA nemzetközi pozícióinak gyengülése(háborúk, dollár értéke) a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer összeomlása(1971), Nixon sokk Olajárrobbanás hatásai 1973 vége: arab-izraeli háború, OPEC(1961) kínálat korlátozás ). Válság a világgazdaságban; stagfláció, munkanélküliség, fizetési mérleg problémák Nyersanyag- és energiatakarékos eljárások (USA és Japán) Nyugat-Európa struktúraváltása elhúzódott, KGST országok stagnáltak Délkelet- Ázsia: gyors növekedés : második olajárrobbanás (az iráni sah bukása, iráni-iraki háború) Bővülőkereskedelem: olajexportőrök vásárlóként, olajimportőrök eladóként Tovább folytatódott a transznacionalizálódás és a nemzetközi munkamegosztás, fejlődőországok csoportjának differenciálódása, eladósodás folyamata, 80-as évek elején nemzetközi adósságválság Sokoldalúkereskedelmi tárgyalások, új finanszírozási és adósságkezelési technikák bevezetése, a kulcsvaluták stabilizálására az irányított lebegtetés Szovjet blokk:gazdasági visszaesés, egyensúlytalanságok, válság 17 A volt szocialista országok átalakulása és a globalizáció kiteljesedése ( ) 80-as évek vége, 90-es évek eleje: a szovjet blokk szétesése -> hidegháborúmegszűnése, KKE gazdasági visszaesése Világgazdaság egysége és globális interdependenciája minden eddiginél egyértelműbbé válik Lehetőség a globális problémák közös megoldására és a nemzetközi gazdasági rend átfogó reformja. A transznacionális és multinacionális vállalatok hatalmának növekedése A világgazdaság között: recessziótól a globális válságig Recesszió 2001 után: A TRIÁD mindhárom centrumtérségében : politikai bizonytalanságok Ok és következmény: FDI kiáramlás visszaesése Kilábalás: gyors(usa: 2002, Japán:_2004, EU lassabb), alacsony infláció mellett FDI élénkülése miatt 2007/2008: pénzügyi válság az USA-ban globális válság Ok_: alacsony kamatok, rossz hitelek, olcsópénzből fogyasztás és veszteséges beruházások... GDP 6-7%-os visszaesése Új világgazdasági szereplők (BRIC országok) A pénzügyi rendszerek globális szabályozásának szükségessége 18

10 19 A nemzetközi gazdaságtan elmélete klasszikus és neoklasszikus elmélet keynesiánuselmélet, neoliberális monetarista elméletek Elméletek/1 - Merkantilizmus század első fele (korai gyarmatosítás időszaka) Alapelvek:gazdagság=pénz=arany, Forrása a külkereskedelem A belföldi kereskedelem révén realizálhatóelőnyök és hátrányok országon belül kiegyenlítődnek az ország egésze csak az áruexport által gazdagodhat. A nemzetközi kereskedelem egyenlőtlen csere, mindig a gazdaságilag/politikailag erősebb ország érdekei érvényesülnek. A export-teljesítmény növeléséhez szükséges a hazai ipar állami védelme és támogatása( protekcionizmus) Korai merkantilizmus: gazdagság = nemesfém-készletek, gazdagság növekedése, ha X > IM a külkereskedelem erőteljes állami ellenőrzése; az exportbevételekből elsősorban az állami bürokrácia és a hadsereg finanszírozása minden egyes országgal szemben aktív külkereskedelmi mérleg Fejlett merkantilizmus: a beáramló arany-mennyiség önmagában nem növeli a jólétet (Spanyolország példája) a saját termelési kapacitások növeléseérdekében a manufaktúrák állami támogatása, új iparágak meghonosítása ( polgárság megerısödése) utak, csatornák, kikötők stb. építése, kereskedelmi társaságok alapítása magas importvámoka külföldi iparcikkekre, a szükséges nyersanyagokexportjának tilalma; a teljes külkereskedelmi mérleg aktívuma a fontos Thomas Mun( ), Jean-Baptiste Colbert(

11 Elméletek/2- Fiziokratizmus 21 a merkantilizmus (első) kritikája (1700-as évek) (A merkantilizmus erőltetett iparosítása a mezőgazdaság visszafejlesztésével járt) A jólét nem a beáramlóarany-mennyiségtől, hanem a lakosság által elfogyasztott javak mennyiségétől függ. A fogyasztást pedig első-sorban a természet közreműködésével lehet növelni, ezért (az ipar helyett) a mezőgazdaságot kell fejleszteni. A gazdaságban törvények uralkodnak A mezőgazdaságon alapulózárt (önellátó) gazdaság az ideális ; exportra csak kényszerűségből, a hazai termeléssel nem helyettesíthető import ellentételezése érdekében van szükség. FrançoisQuesnay( ), Anne Robert Jacques Turgot( ) Elméletek/3 - Klasszikus angol politikai gazdaságtan 18. század második fele 19. század utolsóharmada (a gyarmati típusúnk-i munkamegosztás, az ipari forradalom és a szabadversenyes kapitalizmus időszaka) Adam Smith ( ), David Ricardo ( ) - munkaérték-elmélet - láthatatlan kéz - munkamegosztás Laisserfaire, laisserpasser az állami beavatkozás a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban is inkább károkat okoz. a jólét (= lakosság fogyasztásának) növeléséheza protekcionizmus helyett szabadkereskedelmi politikára van szükség. A vámokcsak akkor megengedhetőek, ha kompenzálják a belföldi adókat, vagy ha nemzetvédelmi célokat szolgálnak. A munkaráfordításokkülönbözőségénalapulónemzetközi munkamegosztás kölcsönösen előnyös minden résztvevő ország számára. Smith: abszolút előnyök elmélete Ricardo: komparatív előnyök elmélete A szabadkereskedelmi politika elsőkritikája: F. List ( ) növendék iparágak elmélete:a modernizációkezdetén állóországokban a hazai iparágak védelme 22

12 Elmélet/4 - Marx ( ) elmélete Munkaérték-elmélet továbbfejlesztése Értéktörvény és termelési ár, ennek világpiaci érvényesülése Mi az elsődleges, a nemzeti, vagy a nemzetközi? 23 A tőkés (kapitalista) nemzetgazdaság / világgazdaság kritikai elemzése egyensúlytalanságok és ellentmondások: rendszeresen visszatérő(ciklikus) válságok A nemzetközi kereskedelem ösztönzi a fejlődést azonban egyenlőtlen csere, a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak közötti kölcsönös függés (interdependencia) aszimmetrikus. Az ún. termelő( működő ) tőkenemzetközi áramlása okainakés következményeinek vizsgálata. 24 Elmélet/5 - Neoklasszikus elmélet Kialakulása: 19. század utolsóharmada I. világháború(a monopolizációés a gyarmati tőkekivitel időszaka) Szabadkereskedelmi politika(állami beavatkozás csak piaci kudarcok esetén) A klasszikus egyensúlyi elmélet kiegészítése Általános Egyensúlyelmélet A keresleti tényezőkszerepea nemzetközi munkamegosztásban: komparatív költség-előnyök további forrásainak azonosítása A komparatív előnyök újrafogalmazása A nemzetközi tényezőáramlás okai és következményei A nemzetközi gazdaságtan forrása

13 25 Elmélet/6 - Keynes ( ) elmélete második világháborúvége 1970-es évek közepe(a Bretton Woods-i rendszer, a dekolonizáció és a hidegháború időszaka) John M. Keynes Az export a gazdasági növekedés egyik fontos tényezője( multiplikátor hatású) Az államnak alapvetően a szabadkereskedelmi politikátkell folytatnia. De: import a hazai termelés helyett: gazdasági visszaesést okozhat -közvetett állami szabályozás szükségessége. Nem érvényesülnek a (neo)klasszikus elméletben feltételezett egyensúlyi mechanizmusok. A termelési költségek ciklikusan változnak a komparatív előnyök/hátrányok nem határozhatók meg egyértelműen. A nemzetgazdasági egyensúlytalanságból következik a nemzetközi egyensúlytalanság is Szükség van a nemzetközi gazdaságpolitikai együttműködésintézményi kereteinek kialakítására ( Bretton-Woods-i rendszer Elmélet/7- Posztkeynesiánus reformista irányzat Balogh T. ( ), G. Myrdal( ), R. Prebisch( ), H. Singer( ) 26 Megkérdőjelezik a neoklasszikus nemzetközi gazdaságtan tételeit(pl. komparatív előnyök) A rendszer automatikus egyensúlya helyett a kumulatív egyenlőtlenítődés irreverzibilis folyamatai A világgazdasági egyenlőtlenségekvisszafordíthatatlanok, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatására egyoldalú függési helyzetek alakulnak ki A partnerek egyenlőtlensége A külkereskedelem visszavetheti az elmaradott országok fejlődését(backwash effect Myrdal) A technológia- és tőke-importnak negatív hatásai is lehetnek. A nemzetközi tőkeáramlásnem feltétlenül a neoklasszikusok által feltételezett természetes irányt követi. Perverz tőkeáramlás: a tőkének a fejlett országok közötti, illetve a fejlődő országokból a fejlett országokba történő áramlása. Prebisch-Singertétel (1950):a nyersanyagok termelésére szakosodott országokban elve kisebb a tere a technikai fejlődésnek, továbbáa termelékenység-növekedés hasznai(a nyersanyagok világpiaci keresletének rugalmatlansága és a hazai munkásság gyenge alkupozíciói miatt) a fejlett országokba transzferálódnak.

14 27 Elmélet/8 - Újbaloldali és neomarxista irányzat A. Emmanuel ( ), S. Amin ( ), I. Wallerstein (1930- ) A fejlıdı országok (a harmadik világ ) elmaradottságának a világgazdaság tıkés rendszere az oka. A nemzetközi kizsákmányolás rendszere az egyenlıtlen cserére épül. A nemzetközi kereskedelem harmóniája hiányának elsıdleges oka a munkaerı nemzetközi immobilitása. Többségük szemben áll a hivatalos marxizmussal is Elmélet/9- Neoliberális monetarista elmélet es évek közepe? (az állandósult egyensúlytalanságok és a globalizáció felgyorsulásának időszaka) Mainstream közgazdaságtan és gazdaságpolitikai gyakorlat F. Hayek ( ), M. Friedman ( ) A reálfolyamatokata szabadpiaci mechanizmusokrakell bízni fel kell számolni minden, a szabad verseny útjában álló akadályt, így a protekcionizmus eszközeit is (visszatérés a klasszikus-neoklasszikus alapelvekhez). A pénzfolyamatokmegfelelőszabályozásával(monetáris politikai eszközökkel) helyreállíthatóa nemzetközi gazdasági egyensúly (is). A fizetési mérleg monetarista elmélete. A jóléti állam diszfunkcióinak hangsúlyozása A nemzetközi terep megtisztítása a transznacionális tőke számára

VILÁGGAZDASÁGTAN 1. Bacsi Vil.gazd. 1-2013.

VILÁGGAZDASÁGTAN 1. Bacsi Vil.gazd. 1-2013. VILÁGGAZDASÁGTAN 1. A világgazdaság szerkezete, jellemzıi, fejlıdése Világrend, országcsoportok,a hárompólusú világgazdaság Fejlıdéstörténeti áttekintés 1 A VILÁGGAZDASÁG Fİ JELLEMZİI A XXI. SZD. ELEJÉN

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005.

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005. I. A NEMZETKÖZI GAZDASÁG(TAN) FOGALMA, FEJLŐDÉSI JELLEMZŐI Mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan

Részletesebben

IDEJE: 2002 SZEPTEMBER 11 9.30-12.15TÉMA:A VILÁGG. ÉS A NEMZ. GAZDASÁGTAN FEJLÕDÉSE 1.2.3.MONOPOLIZÁCIÓ ÉS TÕKEKIVITEL

IDEJE: 2002 SZEPTEMBER 11 9.30-12.15TÉMA:A VILÁGG. ÉS A NEMZ. GAZDASÁGTAN FEJLÕDÉSE 1.2.3.MONOPOLIZÁCIÓ ÉS TÕKEKIVITEL IDEJE: 2002 SZEPTEMBER 11 9.30-12.15TÉMA:A VILÁGG. ÉS A NEMZ. GAZDASÁGTAN FEJLÕDÉSE Nemzetek kialakulása: gazdagodási vágy. A pénz szerepe. Franciaország és Anglia esete. Hollandia ---- gyarmatositás,

Részletesebben

I. VILÁGGAZDASÁG FEJL DÉSTÖRTÉNETE

I. VILÁGGAZDASÁG FEJL DÉSTÖRTÉNETE I. VILÁGGAZDASÁG FEJL DÉSTÖRTÉNETE Világgazdaság A gazdasági kapcsolatok olyan világméret rendszere, amelyben a nemzetközi munkamegosztás alapján sokoldalúan kapcsolódnak össze mind a nemzetgazdaságok

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan

Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan oktatási segédanyag GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges másolása, papír alapú vagy

Részletesebben

VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI KAR GAZDASÁGTAN TANSZÉK A kiadvány megjelenését a Sapientia Alapítvány támogatta. VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

INSTITUTUM GEOGRAPHIÆ UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

INSTITUTUM GEOGRAPHIÆ UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS INSTITUTUM GEOGRAPHIÆ UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS STUDIA GEOGRAPHICA 11 DEBRECEN, 2002 STUDIA GEOGRAPHICA A Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékeinek kiadványa Alapította: Dr. Pinczés Zoltán Főszerkesztő:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány JAPÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGÁNAK ÉS VÁLLALATI KULTÚRÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései 1. előadás Tematika A külgazdasági elemzések területi kapcsolódásai Alapfogalmak ismétlése Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pappné Nagy Valéria

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pappné Nagy Valéria DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Pappné Nagy Valéria Nyugat magyarországi Egyetem Sopron 2010 1 2 A MAGYAR GAZDASÁG TRANSZNACIONALIZÁLÓDÁSI FOLYAMATA 1989-2009 Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

FOGALMAK A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉMAKÖRBŐL

FOGALMAK A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉMAKÖRBŐL 1. TERMELÉS az anyagi javak előállításának folyamata 2. TERMELŐERŐ termelőeszköz + az ember a maga szaktudásával 3. HUMÁN (emberi) ERŐFORRÁS az ember a szaktudásával, képzettségével, tapasztalatával, alkalmazkodó-

Részletesebben

Világgazdaság kialakulása

Világgazdaság kialakulása Világgazdaság kialakulása Földünk mai politikai-gazdasági arculata a történelem terméke, főbb szakaszok: 1. -XV.sz. történelmi civilizációk / regionális piacok kora: 4 civilizációs centrum belső piac,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 Tartalomjegyzék MEGHÍVÓ Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 ELHANGZOTT Erdős Tibor: A magyar gazdaság problémái és lehetőségei (Szűcs József)...9

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A honvédelem gazdasági biztonsági területének kihívásai napjaink globalizált világában

A honvédelem gazdasági biztonsági területének kihívásai napjaink globalizált világában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Taksás Balázs A honvédelem gazdasági biztonsági területének kihívásai napjaink globalizált világában Doktori (PhD) értekezés-tervezet Témavezető:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Haladó nemzetközi gazdaságtan 5. Nemzetközi pénzügyi rendszer

Haladó nemzetközi gazdaságtan 5. Nemzetközi pénzügyi rendszer Haladó nemzetközi gazdaságtan 5. Nemzetközi pénzügyi rendszer 1 A nemzetközi pénzügyi rendszer Kapcsolat a világgazdaság reálszférája és a pénzügyi-valutáris rendszer közt Hatás visszahatás illetve a két

Részletesebben

V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09

V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09 V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09 2009 Magyarország A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet

Részletesebben