ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával igazoltan nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek elfogadja. Jelen ÁSZF tıl visszavonásig hatályos. 1. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1 Jelen ÁSZF a VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: Budapest, Cinkotai út 34., cégjegyzékszám: ) mint Lízingbeadó (továbbiakban: "Lízingbeadó") és ügyfele (továbbiakban: "Lízingbevevı"; együttesen "Szerzıdı Felek", külön: Fél ) között létrejövı pénzügyi lízingszerzıdés (továbbiakban: "Lízingszerzıdés") általános feltételeit tartalmazza (Ptk. 205/A. ). A Lízingszerzıdés megfelel a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) 2. melléklete I. részének 11. pontjában meghatározott szerzıdésnek. 1.2 Lízingbeadó és Lízingbevevı közötti lízing jogviszony tartalmát a jelen ÁSZF, a Lízingszerzıdés valamint a Lízingszerzıdés elválaszthatatlan részét képezı mellékletek és a pénzügyi lízingre vonatkozó kondíciós feltételeket tartalmazó hirdetmény (továbbiakban: "Kondíciós Lista ) együttesen határozzák meg azzal, hogy az ÁSZF maga is a Lízingszerzıdés elválaszthatatlan részét (egyik mellékletét) képezi. 1.3 Lízingbeadó szolgáltatásait azon Magyarországon cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére nyújtja, amelyek megfelelnek a Lízingbeadó hitelképesség vizsgálati feltételeinek, elfogadják a jelen ÁSZF feltételeit és Lízingbeadóval Lízingszerzıdést kötnek. 1.4 Lízingbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy ha jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerzıdéses jogviszonnyal összefüggésben idıközben bekövetkezett jogszabályi változások hátrányosan érintenék, úgy ennek financiális következményeit a Kondíciós Listában jelenleg szereplı díjakon túl bevezetendı díjak vagy költségek formájában Lízingbevevıre terhelje. 1.5 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben Lízingbevevı az érvényesen létrejött és hatályban lévı Lízingszerzıdés részét képezı ÁSZF esetleges módosítását nem fogadja el, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzıdést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy a felmondás következtében a Szerzıdı Felek egymással szemben vállalt kötelezettségei azonnal esedékessé válnak. 1.6 Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve a Lízingszerzıdés és mellékleteinek valamely rendelkezése vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, érvénytelenné válik, hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát. Szerzıdı Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehetı legjobban megfelel a pótolni kívánt rendelkezés szellemének és a Szerzıdı Felek gazdásági célkitőzéseinek. 2. A SZERZİDÉS TÁRGYA Lízingbevevı határozott idıre lízingbe veszi, Lízingbeadó lízingbe adja a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, az ÁSZF, a Lízingszerzıdés, valamint annak mellékletei által meghatározott feltételekkel a Lízingbevevı által kiválasztott, és a Lízingbeadó által kifejezetten lízingbeadási céllal megvásárolt lízingtárgyat (továbbiakban: "Lízingtárgy"). A Lízingtárgyat Lízingbevevı a lízing teljes futamideje alatt teljes körően, a Lízingszerzıdés és jelen ÁSZF szerint szabályozott módon jogosult használni a kölcsönösen kialkudott Lízingdíj (továbbiakban: Lízingdíj, melynek meghatározását a jelen ÁSZF 11.2 pontja tartalmazza) ellenében azzal, hogy a Lízingtárgy tulajdonjoga a futamidı alatt mindvégig a Lízingbeadónál marad, valamint a használattal járó költségeket és kockázatokat kizárólag a Lízingbevevı viseli. 3. A LÍZINGTÁRGY BESZERZÉSE 3.1 A Lízingtárgy alatt a Lízingszerzıdésben meghatározott eszköz(öke)t kell érteni. 3.2 Lízingbeadó a Lízingtárgyat a Szállítótól a Lízingszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı, a Lízingbevevı által is aláírt adásvételi szerzıdésben (továbbiakban: Adásvételi Szerzıdés ), a Lízingbevevı által kialkudott és elfogadott vételárért megvásárolja, és a Lízingszerzıdésben meghatározott, valamint a fizetési ütemezésben (továbbiakban: Fizetési Ütemezés ) részletezett Lízingdíj és esetleges egyéb költségek megfizetése és az egyéb feltételek teljesítése ellenében lízingbe adja a Lízingbevevınek. 3.3 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a saját költségére és kockázatára köteles gondoskodni különösen, de nem kizárólag a Lízingtárgy átvételérıl, üzembe helyezésérıl és az ehhez szükséges esetleges hatósági engedélyek beszerzésérıl, a megfelelı környezeti, egészségügyi, biztonságvédelmi feltételek meglétérıl, a raktározásról, állagmegóvásról, vagyonvédelemrıl. 3.4 Az átvétel alapfeltételei, valamint annak tervezett helye, idıpontja a Lízingszerzıdés részét képezı Adásvételi Szerzıdésben vannak rögzítve. A Szállítótól történı átadás-átvétel minden esetben a Lízingbevevı kötelessége, amelynek költségeit köteles viselni.

2 3.5 A Lízingtárgy átadásakor a Lízingbevevı köteles a Lízingtárgyat haladéktalanul megvizsgálni, kipróbálni, annak próbaüzemét elvégezni, valamint írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót és a Lízingbeadót a Lízingtárgy esetleges hibáiról és hiányosságairól. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy felel mindazokért a károkért, amelyek a jelen pontban részletezett kötelezettségei elmulasztásából erednek, és a károkra vonatkozóan a Lízingbeadóval szemben semminemő igényt nem támaszthat. Az átadás-átvétel megtörténtét, illetve az átadás-átvétel során tapasztalt minden váratlan körülményt a Szállító, mint átadó és a Lízingbevevı, mint átvevı, átadás-átvételi Jegyzıkönyvben rögzítik. 3.6 Tekintettel arra, hogy mind a Lízingtárgyat, mind a Szállítót a Lízingbevevı választotta ki, a Szállító szállítási képességéért és szállítási készségéért, illetve a Lízingtárgy mőszaki paramétereiért és minıségéért a Lízingbeadó semminemő felelısséget nem vállal. Ha a Szállító határidıre nem szállítja le a Lízingtárgyat, a Lízingbeadó és a Lízingbevevı a szállítási határidı lejártát követı 15 (tizenöt) napon belül megállapodhatnak, hogy a Lízingbeadó gyakorolja-e elállási jogát, illetve az Adásvételi Szerzıdést meg kívánja-e szüntetni vagy hatályban tartja. Amennyiben a Lízingbeadó és a Lízingbevevı megállapodnak a szerzıdés hatályban tartásáról, Lízingbeadó a Szállítónak határidı-módosítást engedélyez. Abban az esetben, ha a szállítás az újabb határidıre sem teljesül, bármely Szerzıdı Fél jogosult egyoldalú, írásban megtett nyilatkozattal a köztük létrejött Lízingszerzıdéstıl elállni azzal, hogy a Lízingbevevı a Lízingbeadó igazolt kárát haladéktalanul köteles megtéríteni, és kárigényét a Szállító felé közvetlenül érvényesíteni. 3.7 Abban az esetben, ha a Szállító nem az Adásvételi Szerzıdésben rögzített Lízingtárgyat szállítja le, vagy a leszállított Lízingtárgy nem felel meg az elıre meghatározott mőszaki paramétereknek, illetve a Lízingtárgy hibás vagy sérült, a Lízingbevevı kijavítást vagy kicserélést kérhet a Szállítótól azzal, hogy a Lízingszerzıdéstıl elállni kizárólag igazolt írásbeli kijavítás vagy kicserélés iránti kérelmének Szállító általi kézhezvételét követıen a kijavításra vagy kicserélésre a jogszabályban meghatározott teljesítési határidıtıl számított 15 (tizenöt) napos szállítói késedelem esetén jogosult. 3.8 Ha a szállítói teljesítés olyan okból lehetetlenül el, amelyért valamelyik Szerzıdı Fél a felelıs, akkor a lehetetlenülésért felelıs Szerzıdı Felet a szerzıdés megszőnése nem mentesíti a kártérítési kötelezettség alól. 3.9 Lízingbeadóról Lízingbevevıre a kárveszély ugyanabban az idıpontban száll át, amikor a kárveszély a Szállítóról Lízingbeadóra. Ettıl az idıponttól a Lízingbevevı viseli a Lízingtárgy ellopásának, elvesztésének, eltőnésének és teljes vagy részleges megrongálódásának, megsemmisülésének kockázatát (objektív felelısség). Ilyen események bekövetkezése nem mentesíti a Lízingbevevıt a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettsége alól. A Lízingbevevı haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Lízingbeadót minden ilyen esemény bekövetkezésérıl. Ha a Lízingtárgy átvétele nem esik egybe annak üzembe helyezésével, a Lízingbevevı köteles az üzembe helyezést az átadástól számított 30 (harminc) napon belül elvégezni, és az üzembe helyezés megtörténtérıl és idıpontjáról felvett jegyzıkönyvet Lízingbeadónak haladéktalanul megküldeni azzal, hogy az üzembe helyezés késedelme vagy elmaradása nem érinti a Lízingbevevı LLízingdíj-fizetési kötelezettségét Lízingbevevı, vagy a Szállító köteles a Lízingtárgy Átadás-átvételi Jegyzıkönyvének egy eredeti példányát annak aláírását követıen Lízingbeadónak haladéktalanul eljuttatni. Ha a Lízingtárgy forgalmi engedély-köteles jármő, Lízingbevevı a forgalomba-helyezést követıen haladéktalanul köteles a forgalmi engedély másolatát, valamint az Okmányiroda által ellenjegyzett okmányirodai kérvényt, Lízingbeadónak megküldeni Lízingbevevı visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy megvásárlása a Lízingbeadónál illetékfizetési kötelezettséget eredményez, a Lízingbeadó ebbıl származó többlet költségét megtéríti. 4. A LÍZINGTÁRGY FORGALOMBA HELYEZÉSE (JÁRMŐVEK ESETÉN) 4.1 Szállító a Lízingtárgyat rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban, forgalomba helyezve adja át Lízingbevevınek, amelynek elmulasztása esetén a jelen ÁSZF 3.7. pontja alkalmazandó. Amennyiben a Lízingdíjak meghatározásánál alapul vett ár nem tartalmazta a forgalomba helyezés költségét, így kifejezetten, de nem kizárólagosan a vizsgáztatás, rendszám, törzskönyv költségeit, úgy e költségek esedékességkori haladéktalan megfizetésére Lízingbevevı köteles. 4.2 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy kizárólagosan Lízingbeadó, mint a Lízingtárgy tulajdonosa jogosult a jármő törzskönyvének Lízingbeadó nevére történı kiállításának kérelmezésére, a törzskönyv átvételére és megırzésére mindaddig, amíg finanszírozási konstrukció függvényében a Lízingbevevı vagy a Lízingbevevı által megjelölt harmadik személy a Lízingtárgy tulajdonjogát meg nem szerzi. Lízingbeadó, illetve az okmányirodai eljárásért felelıs Fél (Szállító, Lízingbevevı) gondoskodik arról, hogy Lízingtárgyra vonatkozó hatósági nyilvántartásokban, tulajdonosaként a Lízingbeadó (törzskönyvben feltüntetve), míg üzembentartójaként a Lízingbevevı, illetve általa kijelölt harmadik fél kerüljön bejegyzésre (forgalmi engedélyben feltüntetve). 4.3 Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy törzskönyvét tévesen neki adták át, azt Lízingbeadónak haladéktalanul átadja. Ha Lízingbevevı a tévesen kézbesített törzskönyvet annak kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül nem küldi meg Lízingbeadónak, úgy Lízingbevevı súlyos szerzıdésszegést követ el, amely feljogosítja Lízingbeadót a Lízingszerzıdés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, annak minden jelen ÁSZF-ben rögzített következményével együtt. 4.4 Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy a törzskönyvben, forgalmi engedélybe bejegyzett adatokban bekövetkezı bármilyen hibás adatot vagy adatváltozást, valamint a forgalmi engedélyt érvényesítı címke, gépjármő törzskönyv, zöldkártya, egyéb a Lízingtárgyra vonatkozó azonosító okiratot, rendszámtábla, továbbá Lízingtárgyra vonatkozó kötelezı felelısségbiztosítást igazoló kötvény, casco biztosítási kötvény eltőnését, megrongálódását az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak haladéktalanul bejelenti és kezdeményezi a javítást, illetve cserét. Amennyiben a felsorolt adatok és/vagy dokumentumok javításához a Lízingbeadó hozzájárulására vagy nyilatkozatára van szükség, azt Lízingbeadó Lízingbevevı bejelentését követıen 15 (tizenöt) munkanapon belül kiállítja.

3 5. A LÍZINGTÁRGY HASZNÁLATA ÉS TULAJDONJOGA 5.1 Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerzıdés alapján a Lízingtárgyat kizárólag üzembiztos állapotban, rendeltetésszerően fogja használni, a használat feltételeit folyamatosan biztosítja, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Lízingtárgy üzembe állításával és üzemeltetésével kapcsolatos rendeleteket, hatósági és gyári elıírásokat betartja. A Lízingbevevı köteles gondoskodni a Lízingtárgy biztonságos ırzésérıl. A Lízingtárgy eltulajdonításának ténye, akár ismeretlen, akár ismert elkövetı, illetve akár megkerült, akár meg nem került Lízingtárgy esetén sem befolyásolja a Lízingbevevınek a lízing jogviszony alapján jelen ÁSZF-ben és a Lízingszerzıdésben szabályozott fizetési kötelezettségeit, amelyeket a Lízingszerzıdés és jelen ÁSZF szabályainak megfelelıen köteles teljesíteni. 5.2 Lízingbevevı köteles a Lízingtárgy szükséges mőszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve a Lízingtárgy egyéb rendszeres karbantartását, állagmegóvását és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett, vagy a gyártó hivatalos márkaképviselete ez irányú engedélyével rendelkezı márka, vagy szakszervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni. 5.3 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy köteles a Lízingtárgy karbantartásával, állagmegóvásával, meghibásodása esetén javításával kapcsolatos valamennyi költséget viselni, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevı költségén e karbantartásokat, illetve javításokat elvégeztetni. 5.4 Lízingbeadó, vagy nevében eljáró személy bármikor jogosult a Lízingtárgy állapotának és használatának ellenırzésére azzal, hogy a Lízingbevevı a Lízingtárggyal, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles minden kért adatszolgáltatást teljesíteni. Amennyiben az ellenırzés hiányosságokat tár fel, a Lízingbevevı köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul márkaszervizben kijavíttatni, illetve a Lízingtárgy rendeltetésellenes, vagy nem a Lízingszerzıdésnek, valamint jelen ÁSZF-nek megfelelı használatát megszüntetni, és Lízingbeadónak a hiányosságból eredı esetleges károkat haladéktalanul megtéríteni. 5.5 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a lízing idıtartama alatt a Lízingtárgy, függetlenül attól, hogy Lízingbevevı birtokában és használatában van, a Lízingbeadó kizárólagos tulajdonát képezi. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgyat semmilyen módon nem terhelheti meg, a Lízingbeadó elızetes írásbeli engedélye nélkül nem adhatja használatba vagy bérbe harmadik személynek, továbbá Lízingbeadó elızetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem viheti külföldre, nem használhatja a rendeltetésszerő használattól eltérı módon. 5.6 Lízingbevevı a Lízingtárgyat csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre vinni: Lízingbeadó ehhez a Lízingszerzıdésben vagy külön nyilatkozatban, írásban hozzájárult, a Lízingtárgyra a Lízingszerzıdés és jelen ÁSZF szerinti olyan teljes körő casco- és/vagy vagyonbiztosítás van érvényben és hatályban, amelynek területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is. 5.7 Amennyiben Lízingbevevı a Lízingtárgyat a Lízing futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a Lízingtárgyon fennálló teljes körő casco és/vagy vagyonbiztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban a Lízingbeadó elızetes hozzájárulását kérni. Lízingbeadó e hozzájárulását akkor adja meg, ha a Lízingbevevı a biztosítást megfelelıen módosíttatja vagy a Lízingszerzıdés alapján még fennálló valamennyi hátralévı fizetési kötelezettségére fedezetet jelentı, a Lízingbeadó által megfelelınek ítélt biztosítékot nyújt. Lízingbevevı tudomásul veszi továbbá, hogy a Lízingtárgyat külföldre harmadik személy a fent meghatározott feltételeken túl csak a Lízingbeadó érvényes írásbeli felhatalmazásával jogosult kivinni. 5.8 Jelen ÁSZF aláírásával Lízingbevevı felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy külföldre történı kiviteléhez elıírt bármelyik fenti feltétel nem teljesül, és a Lízingbevevı vagy harmadik személy megkísérli a Lízingtárgyat belföldrıl kivinni, illetve azt a jelen ÁSZF és hatályban lévı lízingszerzıdés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy Lízingbeadó jogosult mind a Lízingtárgy külföldre történı kivitelét megakadályozni, mind a Lízingtárgyat azonnal birokba venni. 5.9 A külföldön lefoglalt Lízingtárgy visszaszállításával kapcsolatosan felmerült tényleges és igazolt költségek megfizetésére a Lízingbevevı köteles Lízingbevevı a Lízingtárgyon bármilyen módosítást, átalakítást, kifejezetten, de nem kizárólagosan beleértve részegység eltávolítását, fıdarab cseréjét, kizárólag a Lízingbeadó elızetes írásbeli hozzájárulásával végezhet A Lízingbevevı jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult az általa finanszírozott eszközöket, pozíció meghatározó, helyzet követı, flotta management rendszerekkel felszerelni, melyek lehetıvé teszik számára az ÁSZF-ben szabályozottaktól eltérı használat esetén a Lízingbevevı használatának korlátozását. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy fenti eszközök beszerelésével kapcsolatban a Lízingbeadónak nincs külön tájékoztatási kötelezettsége a Lízingbevevı felé. Lízingbeadó a jelen ponttal összefüggésben a Lízingbevevırıl tudomására jutott adatokat kizárólag az ÁSZF-ben szabályozott Lízingtárgy-használat betartásának ellenırzésére jogosult felhasználni és ha a Szerzıdı Felek külön írásbeli megállapodásban rövidebb határidıt nem állapítanak meg a lízing jogviszony megszüntetését követıen a jogszabályokban biztosított igényérvényesítési határidı leteltével köteles törölni A Lízingtárgyat érintı bármilyen zár alá vételrıl, elkobzásról, végrehajtásról, végelszámolási, csıd- és felszámolási eljárásról Lízingbevevı mind szóban (telefonon), mind írásban köteles (ajánlott vagy tértivevényes levélben) Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni, valamint értesítésével egyidejőleg köteles az eljáró hatóságokat tájékoztatni, hogy a Lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbeadó Lízingbevevı a Lízingszerzıdés idıtartama alatt vétkességére tekintet nélkül (objektív felelısség) viseli a Lízingtárggyal összefüggésben a kárveszélyt, amely kiterjed a Lízingtárgy által okozott, és a Lízingtárgyban felmerült valamennyi kárra. A Lízingbevevı közvetlen felelıssége kiterjed különösen, de nem kizárólagosan:

4 külsı okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörében felmerült okból eredı dologi, és egyéb károkért; a Lízingtárgy bármely okból történı teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért; a Lízingtárgy által okozott, vagy mőködésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért; a Lízingtárgy nem rendeletetésszerő használatából, nem megfelelı karbantartásából, az engedményezett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredı károkért; harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért; azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhetı; a Lízingtárgy üzemeltetıjeként a veszélyes üzem mőködésébıl, környezetkárosításból származó minden kárért A Lízingtárgy használata által harmadik személynek okozott károkért, balesetekért a Lízingbevevı tartozik felelısséggel. Amennyiben a károsult a Lízingbeadó, mint tulajdonos ellen lép fel, akkor Lízingbevevı Lízingbeadót már az eljárás során minden kötelezettség alól mentesíti, felmerült költségeit megtéríti. Jármő lízingje esetén a közlekedési szabálysértések következményeiért Lízingbevevı a felelıs, Lízingbeadó a hozzá beérkezı rendırségi és egyéb hatósági iratokat Lízingbevevınek a megkeresı hatóság tájékoztatásával egyidejőleg ügyintézésre továbbítja, a felmerülı költségeket a Lízingbeadó a Lízingbevevıre tovább hárítja. A Lízingbevevı minden harmadik személy által bejelentett kárigényt köteles haladéktalanul közölni a Lízingbeadóval Lízingbeadó jogosult mind saját maga, mind meghatalmazottja révén a Lízingszerzıdés betartását ellenırizni, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó kötelezettségekre. Lízingbevevı köteles lehetıvé tenni minden olyan ellenırzést, amely során Lízingbeadó a Lízingtárgyat, annak okmányait, akár mőködés közben is ellenırizheti, annak mőszaki állapotáról, rendeltetésszerő használatáról, üzemeltetésrıl a helyszínen is tájékozódhat. Lízingbeadó ellenırzési jogának bárminemő korlátozása, akadályozása súlyos szerzıdésszegésnek minısül. Lízingbevevı köteles az ellenırzés során megállapított üzemeltetési hibák saját költségén történı kijavítására Zártvégő pénzügyi lízing esetén a Lízingtárgy tulajdonjogát a jelen ÁSZF-ben, a Lízingszerzıdésben, illetve annak mellékleteiben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését követıen Lízingbevevı szerzi meg (Hpt. 2. sz. melléklet, I. rész 11. pont) Nyíltvégő pénzügyi lízing esetén a Lízingbevevınek a Lízingtárgyra vonatkozóan elıvásárlási vagy vevıkijelölési joga van. Elıvásárlási jogával Lízingbevevı akkor élhet, ha a Lízingszerzıdésben meghatározott Lízingdíj-, valamint a Lízingszerzıdéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Ilyen esetben a Lízingtárgyat Lízingbevevı a Lízingbeadó által a Fizetési Ütemezésben / Lízingszerzıdésben / utolsó Lízingdíj-részlet számlában meghatározott maradványérték megfizetésével vásárolja meg, amely megtörténtével a Lízingtárgy tulajdonjoga Lízingbevevıre száll át (Hpt. 2. sz. melléklet, I. rész 11. pont). Amennyiben Lízingbevevı vevıkijelölési jogával kíván élni, errıl írásban kell nyilatkoznia Lízingbeadó felé. Lízingbeadó legkésıbb az utolsó Lízingdíj számla megküldésével együtt erre vonatkozóan Lízingbevevıt nyilatkozattételre hívhatja fel. Amennyiben a Lízingbevevı az értesítés kézhezvételét követı 10 (tíz) napon belül nem nevez meg harmadik személyt, vagy a harmadik személlyel megkötött adásvételi szerzıdéstıl a Lízingbeadó egyoldalú nyilatkozattal elállt a Lízingbeadó a belátása szerinti módon értékesítheti a Lízingtárgyat. Ezen értékesítés elısegítése érdekében a Lízingbeadó jogosult újabb értékbecsléseket készíttetni, valamint jogosult a vele szerzıdött kereskedık közremőködését is igénybe venni az újraértékesítés során. A Lízingbeadó jogosult az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan szállítás, tárolás, ırzés, mőszaki értékbecslés, értékesítési jutalék) a jelen ÁSZF 16. pontja szerinti elszámolás keretében a Lízingbevevıre terhelni. Amennyiben Lízingbevevı se elıvásárlási, se vevıkijelölési jogával nem kíván élni, köteles a Lízingtárgyat Lízingbeadó részére átadni a jelen ÁSZF 14. pontjában foglaltak szerint A Lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát képezi, ezért a Lízingbeadó kérésére a Lízingbevevı köteles a Lízingbeadó vagy a Szállító által átadott Lízingbeadói cégjelzést a Lízingtárgyon - a Lízingbevevı arculatát nem zavaró, de jól látható módon - elhelyezni. Ha a cégjelzés megrongálódik, vagy megsemmisül a Lízingbevevı köteles a Lízingbeadótól új cégjelzést beszerezni és azt a Lízingtárgyon elhelyezni. A cégjelzés használatát a Lízingbeadó ellenırizheti. 6. SÚLYOS SZERZİDÉSSZEGÉS Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy mindazon esetekben, amelyek az ÁSZF szerint súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek Lízingbeadó jogosult az ÁSZF pontjának megfelelıen a szerzıdést írásban, indoklással ellátott rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani és a vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazni. 7. A LÍZINGBEVEVİ JOGNYILATKOZATAI 7.1 A Lízingszerzıdés megkötésével a Lízingbevevı kijelenti és szavatolja a következıket: (a) Lízingbevevı alapítása szerinti ország jogrendszerének megfelelıen létrehozott és mőködı, közhiteles nyilvántartás által igazolt módon érvényesen létezı gazdasági társaság vagy bejegyzett egyéni vállalkozó, és minden a képviseletében eljáró személy rendelkezik a Lízingszerzıdés megkötéséhez felhatalmazással. (b) Sem a Lízingszerzıdés megkötése, sem a Lízingszerzıdés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése, illetve jogainak gyakorlása nem eredményezi a Lízingbevevıre nézve kötelezı erejő szerzıdés vagy jogszabály megszegését. (c) Lízingbevevı eleget tett minden feltételnek, követelménynek és megszerzett minden szükséges engedélyt, amely mind a magyar jogszabályok, mind a Lízingbevevı alapítása szerinti ország jogrendszere szerint szükséges a Lízingbeadóval kötött Lízingszerzıdés teljesítéséhez.

5 8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, A SZÁLLÍTÓVAL SZEMBENI IGÉNYEK 8.1 Lízingbeadó a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó joga kivételével az Adásvételi Szerzıdésbıl eredı jogait a Lízingbevevıre engedményezi (engedményezés). Lízingbevevı feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, a vételárfizetés kivételével, az Adásvételi Szerzıdés alapján a Lízingbeadót, mint vevıt terhelı összes kötelezettség teljesítésére és tudomása van arról, hogy ehhez az Adásvételi Szerzıdésben a Szállító hozzájárult (tartozásátvállalás). 8.2 Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy az átvett Lízingtárgy tekintetében a jogszabályok és a Szállító jótállási és szavatossági feltételeinek megfelelıen a szavatossági és jótállási igényeket saját felelısségére, kockázatára és költségére minden esetben haladéktalanul érvényesíti. A szavatossági igények késedelmes érvényesítésébıl eredı károkért Lízingbevevı felel, illetve köteles megtéríteni Lízingbeadónak az ezzel kapcsolatosan felmerült kárait, valamint tudomásul veszi, hogy Lízingbeadóval szemben semminemő megtérítési igénnyel nem élhet. 8.3 Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy haladéktalanul értesíti Lízingbeadót minden szavatossági igényre jogosító esetrıl, tényrıl, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy Lízingbeadónak a szavatossági igényérvényesítése vagy annak elmulasztása révén ne keletkezzen kára. A Lízingbevevınek gondoskodnia kell arról, hogy a szavatossági igényekbıl eredı kifizetéseket a Szállító a Lízingbeadó részére teljesítse azzal, hogy a Lízingbeadót a Lízingbevevıvel szemben elszámolási kötelezettség terheli. 8.4 Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy ha a szavatossági igényérvényesítés keretében valamely Lízingtárgyat ki kell cserélni, akkor a cseretárgy finanszírozásával kapcsolatban a Lízingbeadó új kockázatkezelési döntés meghozatalát követelheti meg, melyrıl a Lízingbeadó elıre tájékoztatja a Lízingbevevıt. Amennyiben a Lízingbeadó megítélése alapján szükségtelen új kockázatkezelıi döntés meghozatala, úgy a Lízingbevevı és Lízingbeadó egymással az eredeti Lízingszerzıdés feltételeit szemelıtt tartva elszámol és ezzel a Lízingszerzıdés megszőnik, a cseretárgyra pedig a Szerzıdı Felek új lízingjogviszonyt hoznak létre. 8.5 Lízingbeadó nem köteles a cseretárgyra lízingfinanszírozást nyújtani, azaz csak olyan cseretárgy finanszírozását vállalja, amely saját szakértıi véleménye alapján mőszaki paramétereiben és állapotában helyettesíteni tudja az eredeti Lízingtárgyat, valamint megfelel a Lízingbeadó Kockázatkezelési, Ügyfél és Ügyletminısítési szabályzatában lefektetett feltételeknek. 8.6 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy, sem a Lízingtárgy meghibásodása, sem annak következményei nem érintik Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét. A meghibásodással kapcsolatban Lízingbeadóval szemben, sem ı, sem harmadik személy semminemő igényt nem támaszthat. Lízingbevevı visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy minden a Lízingbeadóval szembeni, a Lízingtárgy meghibásodásából származó káreseménnyel kapcsolatos igényérvényesítésben közremőködik, az igényérvényesítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, beleértve a Lízingbeadó költségeit is, viseli. Ha a jelen pontban meghatározott fizetési kötelezettséget Lízingbeadó maga teljesíti, azt jogosult Lízingbevevıre áthárítani, amelynek megfizetésére Lízingbevevı feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal. A jelen pontban meghatározott fizetési kötelezettségek elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek. 8.7 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy minden a Lízingszerzıdéssel, valamint jelen ÁSZF-fel kapcsolatban engedményezett szavatossági és jótállási jogait Lízingbeadó kifejezetten a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (továbbiakban: "Ptk.") ban foglalt kezesi felelıssége kizárásával, mint kifejezetten bizonytalan követelést engedményez. Lízingbevevı tudomásul veszi továbbá, hogy jótállás vagy szavatosságon alapuló bármilyen igényt, követelést csakis és kizárólagosan a Szállítóval szemben támaszthat és érvényesíthet. 8.8 Lízingbevevı szavatolja a Lízingbeadó felé, hogy a) Lízingbeadóval szemben nincsenek folyamatban peres vagy más hivatalos eljárások, amelyek a mőködését hátrányosan érinthetik; b) amennyiben a Lízingbevevı gazdasági társaság vagy gazdálkodó szervezet, akkor az alapításának helye szerinti jognak megfelelıen alapították; c) a Lízingbevevı nevében jelen szerzıdést aláíró személyek megfelelı felhatalmazással rendelkeztek az aláírásra; és d) a Lízingbevevı és bármely kezes által adott pénzügyi információk a valóságnak megfelelnek és helytállóak minden tekintetben. 9. A LÍZINGSZERZİDÉS FUTAMIDEJE A Lízingszerzıdés futamideje a Lízingtárgy átadás-átvételétıl kezdıdik. Amennyiben a Lízingtárgy vételárának a Lízingbeadó általi kiegyenlítése megelızi a Lízingtárgy átadás-átvételét, úgy a pénzügyi tranzakció (vételár kiegyenlítés) jelenti a futamidı kezdetét, mely idıponttól kezdıdıen köteles a Lízingbevevı a Lízingdíjakat teljesíteni. A futamidı végét a Lízingszerzıdés mellékletét képezı Fizetési Ütemezés, illetve annak aktuális módosítása rögzíti. 10. BIZTOSÍTÁS 10.1 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó a Lízingtárgyra, közös megegyezés alapján, a lízing teljes futamidejére teljes körő vagyonbiztosítást, jármővek esetén teljes körő casco- és (szükség szerint) kiegészítı vagyonbiztosítást köthet az általa kiválasztott biztosító társaságnál. Minden olyan teljes körő casco- és/vagy vagyonbiztosítás, amit a Lízingbeadó köt 10%, de minimum Ft önrészesedéső kártérítési feltételeket tartalmaz. A Lízingbevevı kérésére, annak többletköltsége vállalása esetén, lehetıség van a 10%, de minimum Ft önrészesedéső biztosítás választására is, a Lízingbeadó együttes jóváhagyásával egyidejőleg. Lízingbeadó a Lízingdíj részeként a Lízingszerzıdés 3. sz. melléklete szerinti ütemezésben, idıszakonként visszatérı rendszerességgel számlázza ki Lízingbevevınek a biztosítási díjakat, a lízingdíj kamatrészeként,, amelyek megfizetését

6 Lízingbevevı, a vonatkozó számviteli bizonylat esedékessége szerinti idıpontokig köteles megfizetni. Érintett biztosítások esetén a Lízingbeadó mint Kedvezményezett, Díjfizetı és Szerzıdı, Lízingbevevı, mint Biztosított szerepel Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy ha a Lízingtárgy gépjármő, úgy arra kötelezı gépjármő felelısségbiztosítást köt, vagy a Lízingbeadó biztosítási közvetítıjén (továbbiakban: Biztosítási Bróker), vagy saját együttmőködésen keresztül és azt a Lízingszerzıdés teljes idıtartama alatt fenntartja. Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy az általa Lízingtárgyra megkötött kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás érvényességi feltételeként kikötött feltételnek saját költségén megfelel Amennyiben Lízingbevevı a Lízingbeadó által javasolt biztosításokat köti meg, a Lízingbeadó, vagy a megbízása alapján eljáró Biztosítási Bróker köteles gondoskodni a biztosítások megkötéséhez szükséges dokumentumoknak a Lízingbevevı részére történı eljuttatásáról, ide értve különösen, de nem kizárólag a biztosítási feltételeket, a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás általános feltételeit, az ügyfél-tájékoztatót és a biztosítási ajánlat formanyomtatványát. A Lízingbevevı az általa cégszerően aláírt dokumentumokat és formanyomtatványokat közvetlenül a Lízingbeadó részére köteles megküldeni Abban az esetben, ha Lízingbevevı, egyéb, a Lízingbeadó által tett ajánlattól eltérı biztosításokat köt, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonbiztosítás, Casco körében csak legfeljebb 10 százalékos, de legfeljebb ,-Ft erejéig terjedı önrész, viselésére szóló teljes körő fedezettséget biztosító biztosítást köt, ettıl eltérni a Lízingbeadó írásos támogatása esetén van mód. Lízingbevevı kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy legkésıbb szerzıdéskötésig bemutatja a Lízingbeadó számára a biztosítási ajánlatát, majd legkésıbb a Lízingtárgy általa történı birtokba vételekor felmutatja a biztosítási kötvényeket, amelyek közül a vagyonbiztosítási szerzıdésrıl kiállított kötvényen a Lízingbeadó szerepel kedvezményezettként. Lízingbevevı vállalja továbbá, hogy a biztosításokat a Lízingszerzıdés hatályban léte alatt fenntartja, és a biztosítási díjak megfizetésérıl szólóan azok befizetését követıen idıszakonként visszatérı rendszerességgel Lízingbeadó felé írásban (faxon) igazolja Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy az általa kötött biztosítások feltételei elfogadásra kell, hogy kerüljenek a Lízingbeadó által. Ennek hiányában a Lízingbeadó kötelezheti a Lízingbevevıt a biztosítási feltételek módosítására, illetve elállhat a Lízingszerzıdéstıl Lízingbevevı kötelessége a biztosítási szabályzatokban a Lízingtárgy birtoklására és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések betartása Minden káresemény bekövetkezésekor (beleértve a lopáskárt is) Lízingbevevı azonnal köteles Lízingbeadót tájékoztatni, de a biztosítási ügyintézés Lízingbevevı kötelezettsége Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy biztosító a kártérítést Lízingbeadó engedményezése alapján közvetlenül neki vagy a Lízingtárgyat kijavító mőhelynek utalja át, de csak abban az esetben, ha Lízingbevevınek Lízingbeadóval szemben semmilyen lejárt tartozása nincs. Amennyiben Lízingbevevınek lejárt tartozása van Lízingbeadó felé, Lízingbeadó a biztosítási kártérítés összegét részben vagy egészben a lejárt tartozások fedezésére fordíthatja. Ilyen esetben Lízingbevevı a sérült Lízingtárgyat köteles saját költségén megjavíttatni. Ennek elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a biztosító a biztosítási díjak vonatkozásában a Lízingbeadó részére a lehetı legnagyobb kedvezményt biztosította, ezért további kedvezményekre (bónuszra), illetve a Lízingdíj csökkentésére Lízingbevevı kármentessége esetén sincs lehetıség Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy mind lopás, mind a Lízingtárgy teljes megsemmisülése (totálkár), mind abban az esetben, ha a Lízingtárgy javítása nem gazdaságos, a kártérítés teljes összege a Lízingbeadót illeti azzal, hogy Szerzıdı Felek a kártérítés teljes összegének Lízingbeadóhoz történı megérkezésének napjával szőntetik meg a Lízingszerzıdést, mely idıpontig Lízingbevevınek mindennemő fizetési kötelezettsége változatlan tartalommal fennáll. A Lízingtárgy gazdasági vagy fizikai megsemmisülése miatt megszőnı Lízingszerzıdés végén a megszőnés idıpontjában a Lízingbeadó elszámol Lízingbevevıvel, azzal, hogy az elszámolás készítése során figyelembe veszi a Lízingbeadó hátralévı tıkekövetelését, a megszőnés napjáig számolt idıarányos kamatot, a fizetett kártérítés összegét, valamint Lízingbevevınek a szerzıdés megszőnéséig esedékessé vált valamennyi egyéb kötelezettségét. Az elszámolás eredményeként azon Szerzıdı Fél, amelynek oldalán többlet mutatkozik, köteles a különbséget 5 (öt) napon belül a másik Szerzıdı Félnek átutalással megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevınek több szerzıdése is van, melyek vonatkozásában tartozása áll fenn a Lízingbeadóval szemben, akkor a Lízingbeadó jogosult elsıdlegesen ezen követelésébe beszámítani az esetlegesen a Lízingbeadót terhelı kötelezettségének az összegét az elszámolás során. Eltérı szerzıdés és törlesztési devizanemek esetén, a hátralévı tıke, törlesztés devizanemében történı meghatározásához használt árfolyam, a megszőnés napján érvényes MNB árfolyam A Lízingtárgy ellopása esetén Lízingbevevı köteles azonnal rendırségi feljelentést tenni és értesíteni Lízingbeadót. Ha a Lízingtárgy felkutatását célzó rendırségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, a Lízingbevevı köteles a rendırségi nyomozást megszőntetı határozatot annak kézhezvételétıl számított 2 (kettı) munkanapon belül a Lízingbeadónak és a biztosítónak megküldeni Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, a Lízingbevevınek felróható okból megtagadja, az ebbıl eredı minden következmény és felelısség a Lízingbevevıt terheli Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult, a Lízingbevevı tájékoztatása nélkül, Casco és vagyonbiztosítástól eltérı biztosítási termék megkötésére, érintett Lízingtárgy finanszírozásához kapcsolódóan. 11. LÍZINGDÍJAK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 11.1 Jelen ÁSZF alkalmazásában fizetési kötelezettségnek minısül minden a Lízingtárggyal és a Lízingszerzıdéssel összefüggésben felmerülı díj, költség, így különösen, de nem kizárólagosan a Lízingdíj, kezelési költség, a maradványérték,

7 a késedelmi kamatok, az ügyleti kamatok, a Lízingtárgy beszerzéséhez, forgalomba helyezéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, biztosítási díjak, illetve a Lízingtárggyal és a Lízingszerzıdéssel kapcsolatos bárminemő fizetési kötelezettség, kivéve a Szállítónak fizetendı vételár, illetve önerıvel / elsı Lízingdíjjal csökkentett vételár (vételár részletet) A Lízingbevevı minden a Lízingszerzıdéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét a Lízingszerzıdésben meghatározott pénznemben (fizetési, vagy törlesztési pénznem), illetve a vonatkozó kiállított számla, értesítı és egyéb elszámolás szerint köteles teljesíteni. A fizetési pénznem forint finanszírozás és deviza-alapú forint finanszírozás esetén forint, deviza finanszírozás esetén pedig a Lízingszerzıdésben meghatározott devizanem. A Szerzıdı Felek megállapítják, hogy a forint finanszírozás olyan finanszírozás, melynél a Lízingdíj meghatározás pénzneme (szerzıdés pénznem) forint és a fizetési pénznem is forint. A deviza alapú forintfinanszírozás: olyan finanszírozás, amelynél a Lízingdíj meghatározás pénzneme a Lízingszerzıdésben meghatározott devizanem (pl. EUR, CHF), a fizetési pénznem azonban forint. A deviza finanszírozás olyan finanszírozás, amelynél a Lízingdíj meghatározás pénzneme és a fizetés pénzneme egyaránt a Lízingszerzıdésben meghatározott devizanem (pl. EUR, CHF) A Lízingbevevı szerzıdés szerinti Lízingdíj fizetési kötelezettségeit a Lízingszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı Fizetési Ütemezés tartalmazza. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a szerzıdés pénznemét, a szerzıdés pénznemében meghatározott Lízingdíjakat, a Lízingdíjak esedékességét, valamint az irányadó kamatlábat és annak a jóváhagyás napján érvényes értékét. Ha a szállítói számla pénzneme és a szerzıdés pénzneme eltérı, akkor a Fizetési Ütemezés tartalmazza a szerzıdés pénznemében kifejezett áfa nélküli tıkeösszegen (lízing tıkeösszeg) túl a szállítói számla pénznemében kifejezett lízing tıkeösszeget is. A szerzıdés pénznemében kifejezett tıkeösszeg meghatározása, a jóváhagyás napján érvényes, vonatkozó MNB árfolyam, valamint a szállítói számla alapján történik Ármeghatározás Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzıdés pénzneme a szállítói számla pénznemétıl eltérı, úgy a Lízingügylet jóváhagyástól a szállítói számla teljesítési dátumáig bekövetkezı esetleges árfolyamváltozás következtében a szerzıdés pénznemében meghatározott lízing tıkeösszeg az alábbi konverziós összefüggés szerint változik: TC szerz =arf TC szla ahol: TC szerz: a szerzıdés pénznemében kifejezett lízing tıkeösszeg TC szla: a szállítói számla pénznemében kifejezett lízing tıkeösszeg (szállítói számla pénznemében kifejezett vételár * (100% - százalékban meghatározott induló Lízingdíj ) arf: a szerzıdés pénznem és a szállítói számla pénzneme közötti konverziós árfolyam az alábbi táblázat szerinti tartalommal szállítói számla szerzıdés Arfolyam pénzneme pénznem HUF Deviza A szállítói számla teljesítésének napján jegyzett MNB árfolyam reciproka Deviza HUF A szállítói számla teljesítésének napján jegyzett MNB árfolyam Deviza(1) Deviza(2) A szállítói számla teljesítésének napján MNB deviza(1)-re és deviza(2)- re jegyzett deviza árfolyam hányadosa A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a lízing tıkeösszeg, fentiek szerinti változása esetén, a Lízingbeadó, az eredeti kamatfeltételek változatlanul hagyása mellett új Fizetési Ütemezést küld a számára. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy az ügylethez kapcsolódó, a törlesztés devizanemében kiállított bizonylat (ami formáját tekintve lehet aktiválási értesítı vagy számla), a szállítói számla teljesítési napján érvényes, a szerzıdés és törlesztés devizaneme között fennálló MNB árfolyammal kerül kiállításra. Érintett számviteli bizonylat ÁFA tartalma ahol alkalmazandó a szállítói számla teljesítése napján érvényes MNB árfolyam alkalmazásával kerül meghatározásra. Szállítói számla teljesítési dátuma megegyezik, az átadás-átvételi jegyzıkönyvön szereplı dátummal, az eszköz átadásának dátumával. A Lízingbeadó a lízing tıkeszámla, illetve az aktiválási értesítı teljesítési idıpontjaként a Szállító számláján feltüntetett teljesítési idıpontot határozza meg Induló Lízingdíj meghatározás A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átadásának feltétele az induló Lízingdíj kifizetése. Induló Lízingdíj összege egyenlı,: - nyíltvégő pénzügyi lízing esetén a 11.4 szerinti nettó vételár és Induló Lízingdíj százalékos mértékének szorzata + ennek a szorzatnak az összegére vetített ÁFA; - zártvégő pénzügyi lízing esetén a nettó vételár és Induló Lízingdíj százalékos mértékének szorzata. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy zártvégő pénzügyi lízing esetén, a teljes nettó vételárra jutó ÁFA megfizetése, a lízingszerzıdés hatálybalépésének feltétele. Érintett összeg az induló lízingdíjjal együtt esedékes. Induló Lízingdíj Lízingbevevı általi pénzügyi teljesítése történhet: - a Lízingbeadó és a Szállító megállapodásának megfelelıen úgy, hogy azt a Lízingbeadó az Adásvételi szerzıdésben (vagy külön megállapodásban) a Szállítóra engedményezi. Az engedményezett összeget a Lízingbevevı közvetlenül a Szállítónak fizeti meg a szállítói számla devizanemében. Az induló Lízingdíjhoz tartozó, törlesztés devizanemében kiállított számviteli bizonylat, az átadás napján érvényes MNB árfolyam használatával kerül utólagosan korrigálásra a Lízingbeadó által, - a Lízingbevevı, az induló Lízingdíj összegét jogosult a Lízingbeadó számára is kifizetni. A kifizetés kizárólag a díjfizetés devizanemében történhet a következı korrekciós tényezık figyelembe vétele mellett. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy az ügylethez kapcsolódó, a törlesztés devizanemében kiállított induló Lízingdíjról szóló számviteli bizonylat, a szerzıdéskötés napján, a számlakiállítás idıpontjában ismert, érvényes ING eladási árfolyam

8 használatával kerül kiállításra, a jogszabályi elıírásokat figyelembe vevı határidın belül, teljesítési idıpontja a szerzıdéskötés dátuma. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a fentiek szerint kiállított induló Lízingdíjról szóló számviteli bizonylat, a szállítói számla teljesítési napján érvényes, a szerzıdés és törlesztés devizaneme között fennálló MNB árfolyammal kerül korrigálásra, a jogszabályi elıírásokat figyelembe vevı határidın belül. A Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy egymással az induló Lízingdíj fenti korrigálása után, legfeljebb 15 (tizenöt) nappal pénzügyileg elszámolnak. A Lízingbevevı esetleges túlfizetése, a Szerzıdı Felek megállapodása alapján, bekompenzálásra kerülhet késıbbi kötelezettségeibe. A Lízingbevevı esetleges, az induló Lízingdíj korrigálásból eredı további tartozása, illetve annak pénzügyi rendezésének elmaradása szerint a kapcsolódó szerzıdés felmondását vonhatja maga után Kamat követés A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdésben (azon belül a Fizetési Ütemezésben) meghatározott Lízingdíjak, tıke-kamat bontás, a lízing tıkeösszeg fentiek szerinti megváltozásán túl amiatt is módosulhat, hogy a jóváhagyás napján érvényes referencia kamatláb érték eltér a refinanszírozáskor (bázis) ismert referencia kamatláb értéktıl, mely alapján meghatározásra kerül a bázis referencia kamat Refinanszírozás (bázis rekalkuláció) 1/ Standard: átadási intervallumot megelızı 9-én, illetve 24-én ismeretes az átadás, tervezett idıpontban való megvalósulásának ténye. - A hónapok 11. napja és 25. napja közötti zárt idıintervallumban átadott eszközök esetén, adott hónap 9. napján, az adott hónap 26. napja és a következı hónap 10. napja közötti zárt idıintervallumba esı esedékességek esetén adott hónap 24. napján, érvényes referencia kamatláb érték az alapul vett kamatláb 2/ Egyedi refinanszírozás: átadási intervallumot megelızı 9-én, illetve 24-én nem ismert az átadás idıpontja, azonban az átadás megvalósul, 1/ szerint. - az átadás idıpontját követı, idıben legközelebbi 9-én, illetve 24-én érvényes referencia kamatláb A referencia kamatláb amennyiben a Lízingszerzıdés másként nem rendelkezik, változó kamatozás esetén: - forint szerzıdés pénznem: 1 havi BUBOR - EUR szerzıdés pénznem:1 havi EURIBOR (1m EURIBOR) - CHF szerzıdés pénznem: 1 havi CHF LIBOR (1m CHF LIBOR) míg fixált refinanszírozás esetén a futamidı hosszával megegyezı, a Volvo Treasury által jegyzett, interest rate swap (IRS), jóváhagyás napján érvényes értéke. CHF LIBOR : a londoni bankközi piacon jegyzett, a British Bankers Association vonatkozó szabályzatának mindenkori elıírásai szerint megállapított CHF ajánlati kamatlábat jelenti, amely a Reuters monitor megfelelı oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelı oldalán) az alkalmazott kamatlábra irányadó LIBOR-ként megjelenik. BUBOR : azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori elıírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor 'BUBOR' oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelı oldalán) BUBOR-ként megjelenik. EURIBOR : A Reuters monitor megfelelı oldalán (jelenleg a Reuters monitor EURIBOR01 oldala), banki napon 11 órakor (közép-európai idı szerint) elvégzett számítások alapján közzétett, a frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank elõírásai alapján meghatározott euróra (EUR) vonatkozó kínálati kamatláb. A referencia kamatláb jóváhagyáskori értékét Lízingszerzıdés, valamint a Fizetési Ütemezés tartalmazza A Fizetési Ütemezésben a szerzıdés pénznemében kifejezett Lízingdíjak (azon belül pedig a tıke-kamat bontás) a jelen pontban írtak szerint változhatnak.a Lízingbeadó jogosult a referencia kamatláb változásával összhangban változó kamatozás esetén - módosítani az ügyleti kamatlábat ill. ennek megfelelıen a szerzıdés pénznemében kifejezett Lízingdíjakat, tıke-kamat bontást az alábbiak szerint: a) a Lízingbeadó a fizetési periódusokhoz illeszkedı gyakorisággal (havi fizetési periódusok esetén havonta, negyedéves fizetési periódusok esetén negyedévente) vizsgálja felül a referencia kamatláb értékét;, a hónapok 11. napja és 25. napja közötti zárt idıintervallumba esı esedékességek esetén az esedékesség intervallum kezdınapját megelızı hónap 9. napján, az adott hónap 26. napja és a következı hónap 10. napja közötti zárt idıintervallumba esı esedékességek esetén az esedékesség intervallum kezdınapját megelızı hónap 24. napján, érvényes referencia kamatláb érték az alapul vett referencia kamatláb;, az Ügyleti Kamatláb módosításának feltétele, hogy az alapul vett referencia kamatláb mértéke a legutolsó módosításnál alapul vett referencia kamatláb mértéktıl bármely irányban legalább 0,05 százalékponttal eltérjen. az elsı Lízingdíj-részlet kiszámítása a bázis rekalkuláció, míg a további Lízingdíj részletek kiszámítása a pont szerint történik

9 A Lízingbeadó az a) pont szerint módosult fizetési kötelezettségrıl számlával / bizonylattal tájékoztatja a Lízingbevevıt. A Lízingbeadó jogosult az a) pont szerinti módosításokat a Lízingszerzıdés megszőnéséig utólag is érvényesíteni azokra a Lízingdíjakra, amelyekre az a) pont szerinti módosításokat a Lízingdíjak számlázásakor bármely okból elmulasztotta. b) Amennyiben a pénzpiacokon felmerülı zavarok miatt a Lízingbeadó valamely kamatjegyzési napon csak a Lízingszerzıdésben alapul vett kamatfelárnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, úgy a Lízingbeadó jogosult a többlet forrásköltségeit is érvényesíteni, mind a Lízingszerzıdéshez kapcsolódó folyósítás alkalmával (a szerzıdéses kamat megállapítása alkalmával), mind a Lízingszerzıdés futamideje alatti kamatmódosítás alkalmával. Errıl a Lízingbeadó a Lízingbevevıt az aktuális Fizetési Ütemezés megküldésével értesíti. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerzıdés teljesítését megelızıen arról értesíti a Lízingbevevıt, hogy valamely, a Lízingszerzıdésben meghatározott devizanemben a Lízingbeadó részérıl történı teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem nem elérhetı, vagy csak aránytalan költséggel érhetı el, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevınek más devizanemben (elsısorban forintban) történı finanszírozást felajánlani. Amennyiben Lízingbevevı él a felajánlott lehetıséggel, úgy a teljesítésre a módosítás megfelelı dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben a Lízingbevevı az alternatív teljesítést nem fogadja el, a Lízingbeadó a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelısséggel Árfolyam követés Deviza-alapú forint finanszírozás esetén a fizetendı Lízingdíjak forint összegének számítására meghatározott árfolyam (fizetési árfolyam) az ING Banknak a számla kiállítás napján (amennyiben az esedékesség napja nem banki munkanap, vagy adott napon a kiállítás idıpillanatában amennyiben a hitelintézet még nem jegyzett árfolyamot, úgy a kiállítás napját közvetlenül megelızı banki munkanapon) jegyzett deviza eladási árfolyama, melynek a szállítói számla teljesítési napján érvényes MNB árfolyamhoz mért különbsége kerül, tıketartozásra számított árfolyamváltozásként elszámolásra. A Lízingbeadó jogosult a fenti árfolyam-korrekciót a szerzıdés megszőnésig utólag is érvényesíteni azokra a Lízingdíjakra, amelyekre azt bármely okból elmulasztotta Esedékességek Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdésben (Fizetési Ütemezésben) meghatározott esedékességek módosulhatnak annak alapján, hogy a szállítói számla kifizetésének, a Lízingtárgy átvételének napja eltérhet a finanszírozás Fizetési Ütemezésben rögzített kezdı napjától. A Lízingbevevı szerzıdéses kötelezettségében történt jelen pontban foglaltak alapján bekövetkezett változásról a Lízingbevevıt a Lízingbeadó az aktualizált Fizetési Ütemezés megküldésével értesíti. A Lízingbevevı köteles fizetési kötelezettségeit a számára megküldésre került számla/fizetési értesítı, illetve ennek elmaradása esetén a rendelkezésre álló törlesztési ütemezés és a jelen ÁSZF irányadó pontjainak figyelembe vételével teljesíteni. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy az elsı Lízingdíj esedékessége a jelen ÁSZF 9. pontja szerinti Lízingszerzıdés kezdı idıpontját követı hó azonos napjára esik. Egymást követı Lízingdíjak esedékességei, a törlesztési gyakorisághoz illeszkedı, egymást követı törlesztési idıszakok azonos naptári napjaira esnek. Amennyiben kettı fizetési esedékesség közötti idıszak a jelen Lízingszerzıdés elválaszthatatlan részét képezı fizetési ütemezés szerint egy hónapnál hosszabb, úgy ezen idıszak kamata a havi periodicitású kamatos kamatszámítási összefüggés alapján kerül meghatározásra. 12. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, FIZETÉSI KÉSEDELEM 12.1 A Lízingbevevı köteles a Lízingdíjakat legkésıbb esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a Lízingszerzıdésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizetni. A Lízingszerzıdés alapján nyújtott szolgáltatás az évi CXII. tv. rendelkezései szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - az ÁSZF elfogadásának idıpontjában irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerzıdésmódosítási díj, Ügyleti és Késedelmi kamat tárgyi ÁFA mentes Lízingbeadó köteles az esedékes Lízingdíjra vonatkozó számlát / bizonylatot legkésıbb az esedékességet megelızı 8 munkanappal megküldeni a Lízingbevevınek azzal, hogy a Lízingbevevı köteles minden esedékes fizetési kötelezettségét az esedékesség napjáig a számlán / bizonylaton feltüntetett bankszámlájára megfizetni. A Lízingdíj megfizetése alól a Lízingbeadó értesítésének, számlájának bizonylatának elmaradása, hiánya a Lízingbevevıt nem mentesíti, azonban Lízingbeadó kötelezettséget vállal, hogy Lízingbevevınek a számla pótlólagos megküldésére vonatkozó felszólítására az elmaradt számlát haladéktalanul kibocsátja, és Lízingbevevınek megküldi A fizetés módja általános esetben átutalás, amelyrıl Lízingbevevı köteles olyan idıpontban gondoskodni, hogy az összeg esedékességkor a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra kerüljön. A Lízingbevevı készpénzben is kiegyenlítheti tartozását oly módon, hogy az esedékes Lízingdíjat Lízingbeadó bankszámlájára pénztári befizetéssel teljesíti a számlán / bizonylaton megadott bankszámlát vezetı hitelintézet bármely pénztárában. A készpénzbefizetés díjköteles, amit ilyen esetben Lízingbevevı köteles viselni. A Lízingbevevı fizetési kötelezettsége azon a napon minısül teljesítettnek, amikor átutalás, csoportos beszedés, inkasszó, illetve a Lízingbeadó bankszámlájára való pénztári befizetés alapján a fizetendı összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben a Lízingbevevı bármely, a Lízingszerzıdésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idıtartamára a Lízingbeadó jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat százalékos mértéke megegyezik a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegével. A késedelmi kamat számítása a fizetés pénznemben történik.

10 12.4 Tekintettel arra, hogy a Lízingbevevı nem a Lízingtárgy használatáért, hanem a pénzügyi lízing szolgáltatásért (mint a Lízingszerzıdés tárgya) tartozik fizetési kötelezettséggel, a Lízingbevevı fizetési kötelezettségeit nem érintik az adott Lízingszerzıdéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatás körén kívül esı külsı körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevı a Lízingtárgyat bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható okból nem használja, vagy nem használhatja A LÍzingtárggyal és/vagy a Lízingszerzıdéssel összefüggı valamennyi közterhet és egyéb költséget így különösen, de nem kizárólag a gépjármőadót ( súlyadót ), illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget a Lízingbevevı köteles megfizetni annak esedékességekor A Lízingbevevı a Lízingszerzıdésbıl eredı semmilyen jogcímő fizetésével szemben nem jogosult beszámítani a Lízingbeadóval szembeni bármely követelését, kivéve a Szerzıdı Felek erre vonatkozó külön írásos megállapodása esetén Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF aláírásával feljogosítja / meghatalmazza a Lízingbeadót, annak Bankját, hogy a Lízingbevevı fizetési késedelme esetén, annak bankszámláit a késı összeg erejéig, inkasszó útján megterhelje. Jelen meghatalmazás megerısítésére szolgál a Lízingszerzıdés mellékletét képezı inkasszós felhatalmazó levél. Amennyiben a késedelmes összeg nem HUF-ban kerül meghatározásra, a Lízingbeadó jogosult az eredeti számviteli bizonylat kiállításának napján érvényes ING Bank eladási árfolyam használatára az inkasszós eljárás kapcsán. 13. A LÍZINGSZERZİDÉS HATÁLYBALÉPÉSE A Lízingszerzıdés az ÁSZF-fel együtt, a Lízingszerzıdés Szerzıdı Felek általi cégszerő láírásával és a Lízingszerzıdésben foglalt, a Lízingszerzıdés hatályba lépésének feltételeként szabott kötelezettségek teljesítésével lép hatályba. Jelen ÁSZF visszavonásig hatályos, ugyanazon Lízingbevevı idıben egymást követı szerzıdéseinek hatálybalépéséhez nem szükséges külön ÁSZF ratifikálása, amennyiben az, már egy korábbi jogviszony kapcsán, azonos tartalommal elérhetı. 14. A LÍZINGTÁRGY LÍZINGBEADÓNAK TÖRTÉNİ ÁTADÁSA 14.1 Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy a Lízingszerzıdés bármely okból történı megszőnését követı 5 (öt) munkanapon belül, illetve a vonatkozó jogviszonyt megszőntetı dokumentumban részletezettek szerint, a Lízingtárgyat a Lízingbeadó által megjelölt helyen Lízingbeadónak, illetve megbízottjának átadja, mely átadás-átvételt a Lízingbevevı és az Átvevı jegyzıkönyvben rögzítenek. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átadásával kapcsolatosan felmerülı valamennyi költség, illetve minden egyéb ezzel kapcsolatos feladat elvégzése Lízingbevevıt terheli Amennyiben Lízingbevevı az átadási kötelezettségét megszegi, Lízingbeadó jogosult a Lízingtárgyat saját maga vagy egy általa megbízott harmadik személy útján birtokba venni és elszállíttatni. Lízingbevevı a Lízingszerzıdés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül meghatalmazza Lízingbeadót, hogy a Lízingtárgy birokba vétele és elszállítása során a Lízingtárgy lezárt fellelési helyét felnyissa, oda belépjen, és függetlenül attól, hogy Lízingbevevı a Lízingtárgyat termelés vagy szolgáltatás céljára használja-e, azt onnan elvigye, elszállíttassa. A Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy Lízingbeadó fenti jogának érvényesíthetıségét biztosítja, a Lízingtárgy, Lízingbevevıtıl eltérı személy általi üzemeltetése esetén is Lízingbevevı a Lízingtárgyat a forgalmi és üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség követelményeinek megfelelı állapotban köteles Lízingbeadó részére átadni. Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy Lízingbeadónak történı átadásakor nem a jelen pontban meghatározott hibamentes állapotban van, vagy a Lízingtárgy nem rendeltetésszerő használat következtében sérült, akkor Lízingbevevı a Lízingbeadó által támasztott minden kárigényt megtérít. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy Lízingtárgy állapotával kapcsolatos vitás esetben független minıségvizsgáló szerv (KERMI) vagy igazságügyi szakértı, vagy a márka magyarországi értékesítéséért felelıs importır véleményét fogják kikérni azzal, hogy a szakértıt Lízingbeadó jelöli ki és kéri fel a véleményadásra, azonban a szakértıi véleményezés minden költségét Lízingbevevı köteles megfizetni Lízingbevevı a Lízingtárgy visszaszolgáltatásakor annak tartozékait és ahhoz tartozó dokumentumokat szintén köteles átadni. Bármely hiány esetén a Lízingbeadónak kártérítési, pótlási igénye lép fel a Lízingbevevıvel szemben A visszavett Lízingtárgyat Lízingbeadó a Lízingbevevı hozzájárulása nélkül jogosult az általa meghatározott áron értékesíteni, másnak lízingbe adni, illetve egyéb módon hasznosítani. 15. A SZERZİDÉSBİL EREDİ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTADÁSA 15.1 Lízingbevevı tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbeadó a Lízingszerzıdésbıl, annak mellékleteibıl, valamint jelen ÁSZF-bıl származó bármely jogát és kötelezettségét jogosult minden korlátozás nélkül harmadik félre átruházni azzal, hogy Lízingbevevı számára kötelezettségeinek teljesítése terhesebbé nem válhat. Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy Lízingbevevıt az engedményezés tényérıl írásban értesíti Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdésbıl, annak mellékleteibıl, valamint a jelen ÁSZF-bıl eredı jogait és kötelezettségeit csakis a Lízingbeadó elızetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át harmadik személynek. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó hozzájárulás megtagadását nem köteles indokolni.

11 16. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNÉSE, ELSZÁMOLÁS 16.1 A Szerzıdı Felek tudomásul veszik, hogy eltekintve a Lízingbeadó egyoldalú, jelen ÁSZF 11. pontja szerinti Lízingdíjmódosítási és az ÁSZF megváltoztatásának jogától, Szerzıdı Felek a Lízingszerzıdést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják azzal, hogy a módosítással kapcsolatos költségeket a módosítást kezdeményezı fél köteles viselni, mely költségeket elsısorban a mindenkori kondíciós lista tartalmazza Elıtörlesztés, szerzıdés lezárás A Lízingbevevı a futamidı során kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes vagy részleges elıtörlesztését. A Lízingbevevı részleges elıtörlesztési jogával kizárólag a Fizetési Ütemezésben meghatározott esedékességi idıpontokban élhet. A Lízingbevevı az elıtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Elıtörlesztési Kérelem) az esedékesség idıpontja elıtt legalább 20 (húsz) nappal köteles benyújtani. Az Elıtörlesztési Kérelem benyújtásának elıfeltétele, hogy a Lízingbevevı a Lízingszerzıdésbıl eredı valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmi kamatfizetési kötelezettségét is maradéktalanul eleget tett. A Lízingbeadó az Elıtörlesztési Kérelem kézhezvételét követıen elıtörlesztési ajánlatban (a továbbiakban: Elıtörlesztési Ajánlat ) tájékoztatja a Lízingbevevıt a következı esedékességkor megfizetendı összegrıl és az ezt követıen fennálló Lízingdíj fizetési kötelezettségeirıl. A Lízingbeadó a Lízingbevevı által elfogadott Elıtörlesztési Ajánlat kézhezvételét követıen elkészíti a Lízingszerzıdés módosítását (a továbbiakban: Szerzıdésmódosítás ), amely tartalmazza a következı esedékességkor megfizetendı elıtörlesztés végleges összegét, és a Lízingbevevı ezt követıen fennálló Lízingdíj fizetési kötelezettségeit. A Lízingbevevı köteles az elıtörlesztésként meghatározott Lízingdíj (tıke- és kamat-) összegét egy összegben legkésıbb a Szerzıdésmódosításban megjelölt idıpontig megfizetni. Az elıtörlesztés Szerzıdésmódosításban megjelölt összegének határidıben történı megfizetése a Szerzıdésmódosítás hatálybalépési feltétele. Amennyiben a Lízingbevevı az Elıtörlesztési Ajánlattal összhangban kiállított számviteli bizonylaton szereplı kötelezettségeit az esedékességi idıpontig nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Lízingbeadó általi felmondás hiányában a Lízingszerzıdés eredeti feltételek mellett hatályban marad. A Lízingbevevı köteles a Lízingbeadó minden, a tranzakcióval kapcsolatos költségét, és a kondíciós lista szerinti díjakat megfizetni. Szerzıdés lezárás: a Lízingbevevı kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes elıtörlesztését. A Lízingbevevı a szerzıdés lezárás iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Lezárási Kérelem ) az esedékesség idıpontja elıtt legalább 30 (harminc) nappal köteles benyújtani. A Lízingbeadó a Lezárási Kérelem kézhezvételét követıen lezárási ajánlatban (a továbbiakban: Lezárási Ajánlat ) tájékoztatja a Lízingbevevıt a megfizetendı összegrıl. A Lezárási Ajánlat Lízingbevevı általi Lezárási Ajánlatban megadott határidıben történı elfogadást követıen a Lízingbevevı köteles egy összegben, legkésıbb a vonatkozó számviteli bizonylaton megjelölt fizetési határidıig, megfizetni a Lezárási Ajánlatban meghatározott összeget (tıke- és kamat-, késedelmi kamat, egyéb költségek, részletesen a fentiek szerinti költségek összegét). Deviza alapú szerzıdések esetén a devizában kifejezett elıtörlesztés összeg forint összegének meghatározására a 11.8 pont rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a forint összegek számításánál alkalmazott árfolyam érvényességi napja a megszőnés napja. Amennyiben a Lízingbevevı a szerzıdés lezárás érdekében a Lezárási Ajánlattal összhangban kiállított számviteli bizonylat szerinti kötelezettségeit az esedékességi idıpontig nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Lízingbeadó által felmondás hiányában a Lízingszerzıdés eredeti feltételek mellett hatályban marad. A Lízingbevevı köteles a Lízingbeadó minden, a tranzakcióval kapcsolatos költségét, és a kondíciós lista szerinti díjakat megfizetni Egyéb átütemezés A Lízingbevevı a pontban tárgyalt elıtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Lízingbeadó felé Átvállalás Amennyiben a Lízingbevevınek nincs a Lízingszerzıdés alapján fennálló, már esedékessé vált tartozása, a Lízingbeadó lehetıséget adhat arra, hogy a Lízingbevevı a Lízingszerzıdésbıl eredı jogait és kötelezettségeit a Lízingbeadó által hitelképesnek minısített harmadik személyre (a továbbiakban: Átvállaló ) ruházza át, amely esetben a Lízingbeadó, a Lízingbevevı és az Átvállaló az átvállalásról szerzıdést kötnek, a vonatkozó törvényi szabályozás szigorú betartása mellett. A Lízingbevevı szerzıdés-átruházási szándékát írásban köteles jelezni a Lízingbeadónak, aki az átvállalás feltételeirıl, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további biztosítékok bevonásának szükségességérıl tájékoztatja a Lízingbevevıt. Az Átvállaló köteles a részére megküldött átvállalási szerzıdést aláírva, az abban meghatározott elsı esedékességi idıpontot megelızı 5. (ötödik) napig a Lízingbeadó részére megküldeni. Ellenkezı esetben az átvállalási szerzıdés nem lép hatályba, és a Lízingbevevı az eredeti Fizetési Ütemezés szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségeit. A Lízingszerzıdés átvállalása az eredeti Lízingszerzıdésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását jelenti, változatlan pénzügyi feltételek mellett. A Lízingszerzıdés átvállalása esetén a Lízingszerzıdés devizaneme és a számlázás devizaneme változatlan marad A Lízingszerzıdés és annak mellékletei a jelen fejezetben külön nem nevesített esetekben is kizárólag a Szerzıdı Felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdés devizaneme a futamidı során nem változtatható. A jelen ÁSZF pontja szerinti, Lízingbeadó általi devizanem váltás nem minısül futamidı alatti változtatásnak, tekintettel arra, hogy ezt a változtatási jogot a Lízingbeadó még a Lízingszerzıdés teljesítését megelızıen gyakorolja A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó a Lízingszerzıdés közös megegyezéssel történı módosítása esetén a hatályban lévı a Lízingbeadó székhelyén kifüggesztett - Kondíciós lista szerinti szerzıdésmódosítási díjat számít fel, amely

12 eltérı rendelkezése hiányában, elıre, egy összegben esedékes. A díj megfizetésére a Lízingbevevı, jelen ÁSZF aláírásával kötelezettséget vállal. A Lízingbevevı és Lízingbeadó jogosult a Kondíciós listában szereplı tételektıl eltérı módosítási díjban megegyezni A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy szerzıdésmódosítási kérelme, annak jellegétıl függıen, a megfelelı jogkörökkel felruházott Lízingbeadói döntéshozó testület hozzájárulását igényelheti. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a testület döntése eltérhet az eredeti igény részleteitıl. Lízingbeadó és Lízingbevevı vállalja, hogy fenti esetben egymással további egyeztetéseket folytatnak a végleges és végrehajtható módosítási feltételek kidolgozása érdekében A Lízingszerzıdés megszőnésének esetei (a) (b) (c) Lízingszerzıdés megszőnik a Lízingbeadó és a Lízingbevevı közti közös megegyezéssel, a Lízingszerzıdés megszőnik a Lízingbeadó felmondásával a Lízingszerzıdés minden további jognyilatkozat nélkül megszőnik, a Lízingbevevı valamennyi, a Lízingszerzıdés alapján fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével, A Lízingbevevı a Lízingszerzıdés felmondással történı megszüntetésére nem jogosult Amennyiben a Szerzıdı Felek a Lízingszerzıdést közös megegyezéssel szüntetik meg, úgy a közös megegyezésben foglaltak szerint járnak el A Lízingbeadó jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha a Lízingbevevı a Lízingszerzıdést súlyosan megszegi. Súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek az alább meghatározott esetek: (i) (ii) (iii) (iv) a Szállító, illetve megbízási szerzıdés alapján történı adásvétel esetén a Megbízott által átvételre szerzıdésszerően felajánlott Lízingtárgy átvételét a Lízingbevevı megtagadja, elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a Lízingbeadó felé elmulasztja; ha Lízingbevevı a Lízingtárgyat nem rendeltetésszerően használja, illetve nem tartja be a Lízingtárgy használatára, karbantartására, állagmegóvására vonatkozó, a Lízingszerzıdésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt illetve gyártói elıírásokat; a Lízingbevevı az ÁSZF 5.4. pontja szerinti ellenırzést akadályozza, vagy a Lízingbevevı hibájából az ellenırzés meghiúsul; ha Lízingbevevı a Lízingdíj, illetve bármely egyéb, a Lízingszerzıdéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségei, különösen de nem kizárólagosan késedelmi kamat, szerzıdésmódosítási díj, biztosítási díj, közterhek, esetleges bírságok, stb. teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik; (v) ha Lízingbevevı kötötte meg a casco- illetve a vagyonbiztosítást és megszegi a jele ÁSZF 10. pontjában (Biztosítás) foglalt, biztosításra vonatkozó szabályokat, így különösen, de nem kizárólagosan a casco-, illetve a vagyonbiztosítás fenntartását a futamidı végéig; (vi) (vii) (viii) (ix) (x) amennyiben Lízingbevevı információszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget és kötelezettsége teljesítését arra történı felszólítást követıen sem pótolja; ha Lízingbevevı nem helytálló, félrevezetı, a valóságnak meg nem felelı nyilatkozato(ka)t tesz vagy tett, vagy Lízingbeadót valótlan vagy hamis tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más egyéb módon megtéveszti vagy megtévesztette; ha Lízingbevevı a Lízingbeadó elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül, üzleti tevékenységének körét vagy jellegét részben vagy egészben megváltoztatja, illetve vagyonának jelentıs részét bármely harmadik félre átruházza; ha Lízingbevevı a Lízingtárgy külföldre történı viteléhez a Lízingbeadó hozzájárulását nem kéri vagy Lízingbeadó hozzájárulása megtagadása ellenére jogtalanul külföldre viszi a Lízingtárgyat, valamint ha Lízingbeadó engedélyének hiányában a Lízingtárgyat bármilyen jogcímen megterheli vagy a Lízingtárgy használatát jogtalanul, a Lízingbeadó elızetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére átengedi; ha Lízingbevevı bankszámlái ellen azonnali beszedési megbízási felhatalmazó levelét határidıben nem adja át Lízingbeadónak, valamint új bankszámláira vonatkozó azonnali beszedési megbízási felhatalmazó levél átadásával késlekedik. A fentieken túl Lízingbeadó jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal, az alábbi esetekben is felmondani: xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) a Lízingszerzıdésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Lízingbeadó megítélése szerint jelentısen csökken, és az(oka)t a Lízingbevevı a Lízingbeadó felszólítására nem egészíti ki, a Lízingbevevı megszegi a Lízingbeadóval kötött bármely más szerzıdését; a Lízingbevevı bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött bármely más szerzıdését a Lízingbeadó megítélése szerint jelentıs mértékben megszegi, a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerzıdésben foglalt valamely kötelezettségét a Lízingbeadó megítélése szerint jelentıs mértékben megszegi, ha a Lízingtárgy megsemmisül, azt ellopják, vagy javítása nem gazdaságos. Lopás esetén a megszőnés idıpontja a nyomozóhatóság nyomozást megszüntetı határozatának Lízingbeadó általi kézhezvételének napja, káresemény esetén a biztosító által teljesített kártérítés Lízingbeadó számláján történı megjelenésének napja, amely esetben a Szerzıdı Felek a Biztosításról szóló, jelen ÁSZF 10. pontja szerint kötelesek eljárni; a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbevevı pénzügyi, gazdasági, tulajdonosi, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely a Lízingbeadó megítélése szerint veszélyezteti a Lízingbevevı kötelezettségeinek teljesítését,

13 xvii) xviii) xix) ha Lízingbevevıvel szemben csıd- végrehajtási vagy felszámolási eljárást indítanak, vagy a jelen pontban meghatározott felek gazdálkodásában, vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokra tekintettel ilyen intézkedés kezdeményezése várható; ha felmerül annak a gyanúja, illetve bizonyítható, hogy a Lízingtárgyat bőncselekmény elkövetésére használják, vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben a hatóság azt lefoglalja. a Lízingbevevıben közvetett, vagy közvetlen részesedéssel, illetve irányítási, ellenırzési joggal rendelkezı társaság vagy olyan társaság, amelyben a Lízingbevevı közvetlen vagy közvetett részesedéssel, illetve irányítási, ellenırzési joggal rendelkezik, a Lízingbeadóval vagy a Volvo csoport más tagjával kötött bármely szerzıdését a Lízingbeadó megítélése szerint jelentıs mértékben megszegi. A Lízingbevevı köteles valamennyi tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a fennálló tulajdoni arányok változásáról, a részvényeinek/üzletrészeinek tervezett megterhelésérıl elızetesen írásban tájékoztatni a Lízingbeadót, és ahhoz a Lízingbeadó írásbeli jóváhagyását kérni. A Lízingbevevı köteles ezen kötelezettségérıl a tulajdonosait tájékoztatni. A Lízingbeadó jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Lízingszerzıdés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését. A jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Lízingszerzıdést a Lízingbeadó azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Lízingtárgy megsemmisült, káreseményt követıen a biztosító gazdasági totálkárt állapít meg, vagy a Lízingtárgyat ellopták (lopáskár), a Lízingbeadó nem köteles a Lízingtárgyat másikkal helyettesíteni, és amennyiben a Lízingbeadónak a jelen ÁSZF pontja szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésbıl nem térül meg, úgy a fennmaradó részt a Lízingbevevı köteles megfizetni a Lízingbeadó részére. A felmondásról Lízingbeadó írásban (megbízott útján vagy ajánlott levélben), a jelen ÁSZF 18. pontjában (Értesítések) meghatározott módon értesíti a Lízingbevevıt. A Lízingszerzıdés felmondása esetén a Lízingbevevı Lízingszerzıdés alapján fennálló valamennyi tartozása azonnal esedékessé válik. A Lízingbevevı az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhez vételétıl számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni a Lízingbeadónak. Amennyiben Lízingbevevı a fenti határidıben kifizeti minden esedékessé tett fizetési kötelezettségét, megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát (kivéve a lopás esetét) és mentesül annak Lízingbeadónak történı átadási kötelezettsége alól. Ha Lízingbeadó a Lízingtárgyat már visszavette, és Lízingbevevı azt követıen rendezi teljes tatozását, Lízingbevevı köteles a Lízingtárgy elszállításáról saját költségén gondoskodni azzal, hogy az elszállítással egyidejőleg köteles mind a visszavétel, a tárolás és az elszállítás költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni. A Lízingszerzıdés bármely okból történı megszőnésekor Lízingbeadó elszámolást, illetve ez alapján a szükséges számviteli bizonylatokat is elkészíti, amelyeket megküld a Lízingbevevınek. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a felmondás kézhezvételét követıen a Lízingtárgy használatára nem jogosult, de a kárveszély viselésére köteles a felmondást követıen is mindaddig, amíg a Lízingtárgy a birtokában van. A Lízingszerzıdés felmondása esetén a Lízingbeadó a Lízingtárgyat kivonathatja a forgalomból, és a Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy köteles a jelen ÁSZF 14. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazásával a Lízingtárgyat Lízingbeadónak vagy megbízottjának átadni. Lízingbeadó jogosult a felmondás kézhezvételének napját a Lízingszerzıdés 2. számú mellékletét képezı birtok nyilatkozat hatályba lépési napjaként megadni. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdés felmondását követıen a Lízingbeadó a visszavett Lízingtárgy vonatkozásában értékbecslést készíttett, mely alapján a felmondásban részletezett feltételek szerint elszámol a Lízingbevevıvel Lízingszerzıdés megszőnése teljesítéssel a) zártvégő pénzügyi lízing esetén: valamennyi szerzıdéses kötelezettség teljesítésével, a Lízingbevevı megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát b) nyíltvégő pénzügyi lízing esetén: 5.17 pont szerinti jog gyakorlásával, a maradványérték megfizetésével, feltéve, hogy a Lízingbevevı minden egyéb szerzıdéses kötelezettségének eleget tett, a Lízingbevevı megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát 5.17 pont szerinti jog alapján harmadik felet jelöl meg a Lízingbevevı a tulajdonjog megszerzésére. Harmadik fél a maradványértéket megfizette, és nincs a Lízingbevevınek egyéb, rendezetlen szerzıdéses kötelezettsége a Lízingbevevı a Lízingtárgyat, szerzıdéses feltételek szerint visszaadta a Lízingbeadó birtokába, nincs a Lízingbevevınek egyéb, rendezetlen szerzıdéses kötelezettsége Amennyiben a Lízingszerzıdés a Lízingbevevınek felróható okból szőnik meg, Lízingbevevı köteles Lízingbeadó minden egyéb, a Lízingszerzıdés megszőnése miatti kárát és igazolt költségeit, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kiszállási díjat, késedelmi kamatokat, perköltséget, behajtási költségeket, tárolási díjakat, ügyvédi munkadíjat, stb. megtéríteni A Lízingszerzıdésnek a jelen ÁSZF 16.9 a), b) pontjában meghatározott esetek miatt történı megszőnése esetén a Lízingbeadó 15 napon belül elszámolást készít, amelyben tételesen rögzíti a Szerzıdı Felek egymással szembeni követeléseit, illetve kötelezettségeit A Lízingbevevı köteles a Lízingbeadó részére megtéríteni az elszámolásban megjelölt összeget, mely a következı sorrend szerint kerül a Lízingbeadónál elszámolásra: a) a Lízingbeadó valamennyi, a Lízingbevevı mulasztásából, késedelmébıl eredı, igazolt költségét; b) a lejárt késedelmi kamatokat; c) a kondíciós lista, vagy egyedi megállapodás szerinti módosítási díjat d) a ki nem egyenlített lízingdíjak összegeit (kamat, majd tıkerész + ÁFA (amennyiben értelmezhetı) sorrendben ); e) a megszőnéssel esedékessé vált hátralévı teljes tıketartozás összegét;

14 f) az elızıekben (a jelen pont a)-e) (kivéve b) alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az azok esedékességétıl számított, 12. fejezetben maghatározott mértékő késedelmi kamatot A Lízingbevevı fizetési kötelezettségeit növeli a) a Lízingbevevınek a Lízingszerzıdésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. biztosítási díjak, vagyonszerzési illeték, a Lízingbeadó tulajdonjogát sértı vagy veszélyeztetı eljárással kapcsolatosan felmerült illeték, díj); b) a Lízingbeadó követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és fax-költség (a mindenkori postai díjszabás szerint), a Lízingtárgy visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a Lízingtárgy biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan az értékbecslés költségei, a hirdetések megjelentetése következtében felmerült költségek) és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei; c) visszavett Lízingtárgy értékesítéséig (lízingbeadásig) terjedı idıszakban a Lízingbeadó által a Lízingtárgy állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására, ırzésére és a szükséges felújítására fordított költségek, valamint az értékesítés költségei (különösen, de nem kizárólagosan értékbecslés költségei, értékesítési jutalék); d) a Lízingbevevı által fizetendı összes Lízingdíj idıarányos része + ÁFA összegő használati díj, amennyiben a Lízingtárgyat a Lízingbevevı a Lízingszerzıdés megszőnését követıen szerzıdésellenesen birtokában tartja és/vagy használja. e) Deviza finanszírozás esetén keletkezı Áfa árfolyam különbözet elszámolása A Lízingbevevı fizetési kötelezettségét csökkenti a) a visszavett Lízingtárgy, importır, avagy független értékbecslı által megállapított piaci értéke, b) a Káresemény alapján a biztosító által kifizetett, és a Lízingbevevı részére át nem adott összeg; c) a Lízingszerzıdésben meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Szerzıdı Fél köteles az elszámolás Lízingbevevı általi kézhezvételét követı 8 (nyolc) napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Szerzıdı Fél részére megfizetni. A Lízingbeadó méltányossági okból a Lízingbevevı tartozásának megfizetésére egyedi fizetési megállapodás formájában részletfizetési lehetıséget biztosíthat. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a c), valamint a) pontok meghatározásakor a Lízingbeadó a következıkben felsorolt tételek elsıdleges figyelembevételével jár el: - Az összes eredeti berendezés, eltekintve a szokásos elhasználódástól, érintetlen és üzemképes legyen, mechanikai problémáktól mentes, és feleljen meg az illetékes helyi hatóságok elıtti mőszaki vizsgán. A jármő a regisztráció szerinti ország helyi jogszabályai szerint rendelkezzen az utolsó ütemezett éves jármő mőszaki vizsgálattal. - A fékbetétek fennmaradó élettartama legyen legalább 50 %. - Az összes gumiabroncs az eredeti gyártótól származzon. A kopás eredményeképpen a futómintázat mélysége nem lehet kevesebb, mint az új állapotú abroncs mintázatának mélysége és a jogszabályok által elıírt minimum futómintázat mélységének számtani közepe. Az eredeti gyártók által elıírt gumiabroncs márkák a Michelin, Goodyear és a Bridgestone. A kormányzott tengelyen lévı gumiabroncsok nem lehetnek újra futózottak. Minden gumiabroncs az eredeti keréktárcsának megfelelı kell legyen. - A hőtı- és kenırendszer nem lehet szennyezett és nem lehet átszivárgás a rendszerek között, azaz nem lehet olaj a vízben és víz az olajban. - A jármő teljesítménye a névleges szinten álljon, túlzott olajszivárgás vagy levegıveszteség nélkül. A jármőnek teljesítenikell a VCADS Pro vagy egy vele egyenértékő teszt követelményeit. - A szélvédı legyen mentes nagy kıfelverıdési nyomoktól, amelyek már nem javíthatók, függetlenül a szélvédın található helyüktıl. - A lámpák legyenek mentesek repedésektıl és lyukaktól, amelyek következtében a víz behatolhat, és károsíthatja a mőködést. A tükrök nem lehetnek töröttek vagy repedtek. - A teljes alváz és fülkesérülés összértéke nem haladhatja meg jármővenként az 500 Euro javítási költséget. A Lízingbevevı köteles eltávolítani a jármőrıl minden matricát, számot és egyéb üzemeltetı azonosító feliratot.- - A finanszírozási szerzıdés érvényességének teljes idıszakára a jármővet mindig a VTC által engedélyezett hivatalos szerviz tartsa karban, eredeti Volvo alkatrészekkel (ill. a Volvo Action Service karbantartásával az úton történt meghibásodás esetén, a saját ország területén kívül). - A visszakerülés napján a hibajelzı nem mutathat aktív hibaüzenetet. - Olyan tartozékok, mellyel eredetileg a vontatók nem voltak felszerelve, a jármő visszaadásakor nem követelhetık A Lízingbevevı kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Lízingbeadót visszafizetési kötelezettség terheli és a Lízingbevevınek a Lízingbeadó felé más jogügylet alapján a visszafizetés idıpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a teljes visszafizetendı összeg vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevıvel szemben fennálló követelését a visszafizetendı összegbe beszámítsa; vagy

15 amennyiben a Lízingbeadónak más jogügylet alapján nincs követelése a Lízingbevevıvel szemben és az elızı pont szerinti beszámítás után marad visszafizetendı összeg, de az ÁSZF xix pontja szerinti társaságnak fizetési kötelezettsége áll fenn a Lízingbeadóval szemben, ezen társaság helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékba helyezéssel) teljesíti. A Lízingbevevı kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Lízingbeadót visszafizetési kötelezettség terheli, de az elızı pontban foglaltak nem alkalmazhatóak, vagy az alkalmazásuk után is marad visszafizetendı összeg és a Lízingbevevınek vagy az ÁSZF xix. pontja szerinti társaságnak a Lízingbeadó vagy a Volvo csoport más tagja felé a visszafizetés idıpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetendı összeg a fizetési kötelezettség teljesítésére szolgál, illetve az ÁSZF xix. pontja szerinti társaság helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékba helyezéssel) teljesíti. A Lízingbeadó vagy a Volvo csoport más tagja az így rendelkezésére álló összeget saját belátása szerinti arányban jogosult a követeléseinek kielégítésére/csökkentésére felhasználni. 17. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS 17.1 Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdés fennállása alatt köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon értesítést küldeni Lízingbeadó részére mind a Lízingtárgyat érintı minden jelentıs eseményrıl, mind Lízingbevevı adataiban történı bárminemő változásról, így kifejezetten, de nem kizárólagosan név, székhely, tevékenységi kör, bankszámlaszám, KSH-szám, adószám, tulajdonos, stb. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott adatszolgáltatási és adatváltozásról történı tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzıdést azonnali hatállyal felmondani Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy a lízing idıtartama alatt minden, a számviteli törvény szerint készítendı beszámolóját, annak elfogadását követı 20 (húsz) napon belül, megküldi Lízingbeadó részére. Lízingbeadó kötelezettséget vállal, hogy a Lízingbevevıre vonatkozó, birtokába jutott dokumentumokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen személyeknek nem adja át Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény alapján a jelen Szerzıdés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokat érintıen bekövetkezett változásokról Lízingbeadót 5 (öt) munkanapon belül értesíti Lízingbevevı felhatalmazza Lízingbeadót, hogy Lízingbeadóval szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig a Lízingbevevı bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról és az adott hitelintézettel, valamint hitel és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. E felhatalmazás érvényesítése érdekében Lízingbevevı kötelezettséget vállal, hogy Lízingbeadó ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak megfelelı formában Lízingbeadó részére átadja Lízingbevevı hozzájárul, hogy Lízingbeadó a Lízingszerzıdés kapcsán átadott adatokat ellenırizze, továbbá, hogy a Lízingbeadó a neki átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásba való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában és a GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász út 31.; Cg.: ) útján ellenırizze. Amennyiben Lízingbevevı vagy Lízingbevevı képviselıje a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. (1) bekezdés alapján adatletiltás jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. Lízingbeadó kijelenti, hogy az átadott adatokat kizárólag jelen ÁSZF és a Lízingszerzıdés szerinti jogainak biztosítása érdekében és annak során használja fel és más illetéktelen harmadik személynek nem adja át, valamint a biztosított jogok elévülése után az átadott adatokat törli, kivéve, ha kötelezı jogszabályi rendelkezés miatt köteles megırizni a kérdéses adatot Kiszervezés Lízingbevevı hozzájárulását adja, hogy Lízingbevevı adatait is érintı alábbi tevékenységeit Lízingbeadó az alábbi társaságokkal létrejött szerzıdés alapján, valamint bármely az érintett kiszervezett tevékenység végzésére a jövıben szerzıdés alapján jogosult társaságokkal, a vonatkozó adatvédelmi elıírások betartása mellett kiszervezze: (a) Kiszervezett tevékenység: (i) Kintlévıség kezelés (ii) Eszköz visszaszármaztatás Kiszervezett tevékenység végzıje: Cégnév: SAP Leasing Kft. Székhely: 2200 Monor, József Attila út 39. Cégjegyzékszám: Adószám: Kapcsolattartó: Szegedi Csaba Telefonszám: (b) Kiszervezett tevékenység: (i) Lízingbevevı adatait is érintı adatkezelési, adatfeldolgozási, valamint adattárolási tevékenység, (ii) informatika, (iii) internetes szolgáltatásfejlesztés. Kiszervezett tevékenység végzıje: Cégnév: VFS Uslugi Finansowe Polska SP.Z.o.o Székhely: Pulawska Warsaw, Poland Cégjegyzékszám: [*]

16 Adószám: Kapcsolattartó: Malgorzata Kulis Telefonszám: (c) Kiszervezett tevékenység: (i) Jogi tanácsadás (ii) Jogi képviselet Kiszervezett tevékenység végzıje: Cégnév: Farkas, Magyar és Szalay Ügyvédi Társulás Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I. 16. Cégjegyzékszám: [*] Adószám: Kapcsolattartó: Dr. Farkas Gábor Telefonszám: (d) Kiszervezett tevékenység: (i) Biztosítás közvetítés Kiszervezett tevékenység végzıje: Cégnév: MAI Független Biztosítási Alkusz Kft. Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Cégjegyzékszám: Adószám: Kapcsolattartó: Dr. Semjén Gábor Telefonszám: A közremőködık tevékenysége a Lízingbeadó üzletkötıi területén, valamint szerzıdésadminisztrációs területén, a kiszervezett tevékenységeken keresztül kapcsolódik a Lízingbeadó tevékenységéhez. A Lízingbeadó és a Lízingbevevı közötti jogviszony a kiszervezéssel Lízingbevevı számára kötelezettségeinek teljesítése terhesebbé nem válhat, a köztük lévı jogviszonyt, a Lízingbevevı jogait és kötelezettségeit nem befolyásolja, illetve befolyásolhatja. Kiszervezett tevékenység végzıje felelısséggel tartozik a tevékenység megfelelı színvonalon történı végzéséért, a Lízingbeadó felelıs azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végzı a tevékenységet jogszabályi elıírások betartásával és tıle elvárható gondossággal végezze. Kiszervezett tevékenység végzıje a tevékenységéhez szükséges adatokat kezeli, tevékenységét az adatvédelmi szabályok betartásával végzi. Lízingbeadó biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenység végzıje legalább olyan titoktartási szabályok betartása mellett végzi a kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos munkákat, mint amely titoktartási szabályok betartása a Lízingbeadóra nézve jogszabály által elıírt módon kötelezı Hozzájárulás A Lízingbevevı kifejezetten hozzájárul, hogy Lízingbeadó a fenti 17.6 (Kiszervezés) pontban megjelölt tevékenységhez szükséges adatokat az ott megnevezett közvetítık részére átadja, és e tekintetben a Lízingbevevı megadja a szükséges titoktartási kötelezettség alóli felmentést Hitelinformációs rendszer A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevıt, hogy a Hpt. 54. (1) bekezdésének c) pontja alapján a Lízingbevevı alábbiakban meghatározott adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR) a évi CXXII. törvény (KHR tv) rendelkezései szerint. a) természetes személy (egyéni vállalkozó) Lízingbevevı esetén: a KHR tv 11. -ban meghatározott esetben ha Lízingbevevı fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt - ismertetve a konkrét okokat: azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idı, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerzıdési adatok: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) ügyféli minıség; d) a szerzıdés összege és devizaneme, e) a KHR tv 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, f) a KHR tv 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. b) a KHR tv 2. (1) bekezdésének f) pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Lízingbevevı esetén: a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerzıdésével kapcsolatos referenciaadatok. a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerzıdési adatok: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) a szerzıdés megszőnésének módja, d) a szerzıdés összege a szerzıdéses összeg részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás

17 megszőnésének módja és idıpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. A Lízingbevevı az adatátadással kapcsolatban a KHR tv 16. -ban foglalt kifogást emelhet, a KHR tv 17. -a szerinti keresetet indíthat. A Lízingbevevı tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c) és e) f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdés, vagy a Tpt. 81. (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítı befektetési szolgáltatásra, illetıleg a Tpt. 5. (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerzıdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a KHR tv 15. (7)-(9) bekezdések szerinti tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 18. ÉRTESÍTÉSEK Szerzıdı Felek medállapodnak, hogy a Lízingszerzıdéssel kapcsolatban minden értesítést írásban, személyesen vagy futárszolgálattal, ajánlott, illetve tértivevényes küldemény formájában kézbesítenek a Lízingszerzıdésben meghatározott címekre vagy minden más olyan címre, amelyrıl a Szerzıdı Felek egymást a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelıen elızetesen értesítik. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingdíj számlák és értesítık normál postai küldeményként kerülnek kézbesítésre. 19 JOGSZABÁLYOK, ALÁVETÉS 19.1 A Lízingszerzıdésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül pedig elsıdlegesen a Ptk. és a Hpt. szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF által meghivatkozott jogszabályoknak a Lízingszerzıdés megkötésekor hatályos szövege irányadó. Ha a Lízingszerzıdés megkötésekor a hivatkozott jogszabály már nem hatályos, akkor ott a helyébe lépı jogszabályt kell megfelelıen alkalmazni. Bármely vita eldöntésére a Szerzıdésben Felek alávetik magukat helyi bírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, megyei bírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének Jogvita esetén az alkalmazandó jog a magyar anyagi és eljárási jog. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben