ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával igazoltan nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Jelen ÁSZF től visszavonásig hatályos. 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1 Jelen ÁSZF a VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: Budapest, Cinkotai út 34., cégjegyzékszám: ) mint Lízingbeadó (továbbiakban: "Lízingbeadó") és ügyfele (továbbiakban: "Lízingbevevő"; együttesen "Szerződő Felek", külön: Fél ) között létrejövő pénzügyi lízingszerződés (továbbiakban: "Lízingszerződés") általános feltételeit tartalmazza. A Lízingszerződés megfelel a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. tv. 6. (1) bekezdésének 89. pontjában meghatározott szerződésnek. 1.2 Lízingbeadó és Lízingbevevő közötti lízing jogviszony tartalmát a jelen ÁSZF, a Lízingszerződés valamint a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek és a pénzügyi lízingre vonatkozó kondíciós feltételeket tartalmazó hirdetmény (továbbiakban: "Kondíciós Lista ) együttesen határozzák meg azzal, hogy az ÁSZF maga is a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét (egyik mellékletét) képezi. 1.3 Lízingbeadó szolgáltatásait azon Magyarországon cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére nyújtja, amelyek megfelelnek a Lízingbeadó hitelképesség vizsgálati feltételeinek, elfogadják a jelen ÁSZF feltételeit és Lízingbeadóval Lízingszerződést kötnek. 1.4 Lízingbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy ha jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggésben időközben bekövetkezett jogszabályi változások hátrányosan érintenék, úgy ennek financiális következményeit a Kondíciós Listában jelenleg szereplő díjakon túl bevezetendő díjak vagy költségek formájában Lízingbevevőre terhelje. 1.5 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Lízingbevevő az érvényesen létrejött és hatályban lévő Lízingszerződés részét képező ÁSZF esetleges módosítását ide értve az 1.4 pont szerint a Lízingbeadó által javasolt módosítást is 15 napos elfogadási határidőn belül nem fogadja el, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy a felmondás következtében a Szerződő Felek egymással szemben vállalt kötelezettségei azonnal esedékessé válnak. 1.6 Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve a Lízingszerződés és mellékleteinek valamely rendelkezése vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, érvénytelenné válik, hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a pótolni kívánt rendelkezés szellemének és a Szerződő Felek gazdásági célkitűzéseinek. 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Lízingbevevő határozott időre lízingbe veszi, Lízingbeadó lízingbe adja a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, az ÁSZF, a Lízingszerződés, valamint annak mellékletei által meghatározott feltételekkel a Lízingbevevő által kiválasztott, és a Lízingbeadó által kifejezetten lízingbeadási céllal megvásárolt lízingtárgyat (továbbiakban: "Lízingtárgy"). A Lízingtárgyat Lízingbevevő a lízing teljes futamideje alatt teljes körűen, a Lízingszerződés és jelen ÁSZF szerint szabályozott módon jogosult használni a kölcsönösen kialkudott Lízingdíj (továbbiakban: Lízingdíj, melynek meghatározását a jelen ÁSZF 11.2 pontja tartalmazza) ellenében azzal, hogy a Lízingtárgy tulajdonjoga a futamidő alatt mindvégig a Lízingbeadónál marad, valamint a használattal járó költségeket és kockázatokat kizárólag a Lízingbevevő viseli. 3. A LÍZINGTÁRGY BESZERZÉSE 3.1 A Lízingtárgy alatt a Lízingszerződésben meghatározott eszköz(öke)t kell érteni. 3.2 Lízingbeadó a Lízingtárgyat a Szállítótól vagy a Lízingbevevőtől a Lízingszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a Lízingbevevő által is aláírt adásvételi szerződésben (továbbiakban: Adásvételi Szerződés ), a Lízingbevevő által kialkudott és elfogadott vételárért megvásárolja, és a Lízingszerződésben meghatározott, valamint a fizetési ütemezésben (továbbiakban: Fizetési Ütemezés ) részletezett Lízingdíj és esetleges egyéb költségek megfizetése és az egyéb feltételek teljesítése ellenében lízingbe adja a Lízingbevevőnek. Az Adásvételi Szerződésben Lízingbeadó szavatossági jogokról nem mond le. 3.3 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a saját költségére és kockázatára köteles gondoskodni különösen, de nem kizárólag a Lízingtárgy átvételéről, üzembe helyezéséről és az ehhez szükséges esetleges hatósági engedélyek beszerzéséről, a megfelelő környezeti, egészségügyi, biztonságvédelmi feltételek meglétéről, a raktározásról, állagmegóvásról, vagyonvédelemről. 3.4 Az átvétel alapfeltételei, valamint annak tervezett helye, időpontja a Lízingszerződés részét képező Adásvételi Szerződésben vannak rögzítve. A Szállítótól történő átadás-átvétel minden esetben a Lízingbevevő kötelessége, amelynek költségeit köteles viselni. 3.5 A Lízingtárgy átadásakor a Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyat haladéktalanul megvizsgálni, kipróbálni, annak próbaüzemét elvégezni, valamint írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót és a Lízingbeadót a Lízingtárgy esetleges hibáiról és hiányosságairól. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy felel mindazokért a károkért, amelyek a jelen pontban részletezett kötelezettségei elmulasztásából erednek, és a károkra vonatkozóan a Lízingbeadóval szemben semminemű igényt nem támaszthat. Az átadás-átvétel megtörténtét, illetve az átadás-átvétel során tapasztalt minden váratlan körülményt a Szállító, mint átadó és a Lízingbevevő, mint átvevő, átadás-átvételi Jegyzőkönyvben rögzítik. Lízingbeadó a Lízingtárgynak a Lízingbevevő részére történő átadás-átvételét megelőzően bármikor, indokolás nélkül jogosult a Lízingszerződéstől elállni. 3.6 Tekintettel arra, hogy mind a Lízingtárgyat, mind a Szállítót a Lízingbevevő választotta ki, és Lízingbeadó a Lízingtárgy kiválasztásában semmilyen módon nem működött közre, a Szállító szállítási képességéért és szállítási készségéért, illetve a Lízingtárgy műszaki paramétereiért és minőségéért a Lízingbeadó semminemű felelősséget (ide értve a szavatossági felelősséget is) nem vállal. Ha a Szállító határidőre nem szállítja le a Lízingtárgyat, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő a szállítási határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül megállapodhatnak, hogy a Lízingbeadó gyakorolja-e elállási jogát, illetve az Adásvételi Szerződést meg kívánja-e szüntetni vagy hatályban tartja. Amennyiben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő megállapodnak a szerződés hatályban tartásáról, Lízingbeadó a Szállítónak határidő-módosítást engedélyez. Abban az esetben, ha a szállítás az újabb határidőre sem teljesül, bármely Szerződő Fél jogosult egyoldalú, írásban megtett nyilatkozattal a 1

2 köztük létrejött Lízingszerződéstől elállni azzal, hogy a Lízingbevevő a Lízingbeadó igazolt kárát haladéktalanul köteles megtéríteni, és kárigényét a Szállító felé közvetlenül érvényesíteni. 3.7 Abban az esetben, ha a Szállító nem az Adásvételi Szerződésben rögzített Lízingtárgyat szállítja le, vagy a leszállított Lízingtárgy nem felel meg az előre meghatározott műszaki paramétereknek, illetve a Lízingtárgy hibás vagy sérült, a Lízingbevevő kijavítást vagy kicserélést kérhet a Szállítótól azzal, hogy a Lízingszerződéstől elállni kizárólag igazolt írásbeli kijavítás vagy kicserélés iránti kérelmének Szállító általi kézhezvételét követően a kijavításra vagy kicserélésre a jogszabályban meghatározott teljesítési határidőtől számított 15 (tizenöt) napos szállítói késedelem esetén jogosult. 3.8 Ha a szállítói teljesítés olyan okból lehetetlenül el, amelyért valamelyik Szerződő Fél a felelős, akkor a lehetetlenülésért felelős Szerződő Felet a szerződés megszűnése nem mentesíti a kártérítési kötelezettség alól. 3.9 Lízingbeadóról Lízingbevevőre a kárveszély ugyanabban az időpontban száll át, amikor a kárveszély a Szállítóról Lízingbeadóra. Ettől az időponttól a Lízingbevevő viseli a Lízingtárgy ellopásának, elvesztésének, eltűnésének és teljes vagy részleges megrongálódásának, megsemmisülésének kockázatát (objektív felelősség). Ilyen események bekövetkezése nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettsége alól. A Lízingbevevő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Lízingbeadót minden ilyen esemény bekövetkezéséről. Ha a Lízingtárgy átvétele nem esik egybe annak üzembe helyezésével, a Lízingbevevő köteles az üzembe helyezést az átadástól számított 30 (harminc) napon belül elvégezni, és az üzembe helyezés megtörténtéről és időpontjáról felvett jegyzőkönyvet Lízingbeadónak haladéktalanul megküldeni azzal, hogy az üzembe helyezés késedelme vagy elmaradása nem érinti a Lízingbevevő Lízingdíj-fizetési kötelezettségét Lízingbevevő, vagy a Szállító köteles a Lízingtárgy Átadás-átvételi Jegyzőkönyvének egy eredeti példányát annak aláírását követően Lízingbeadónak haladéktalanul eljuttatni. Ha a Lízingtárgy forgalmi engedély-köteles jármű, Lízingbevevő a forgalomba-helyezést követően haladéktalanul köteles a forgalmi engedély másolatát, valamint az Okmányiroda által ellenjegyzett okmányirodai kérvényt, Lízingbeadónak megküldeni Lízingbevevő visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy megvásárlása a Lízingbeadónál illetékfizetési kötelezettséget eredményez, a Lízingbeadó ebből származó többlet költségét megtéríti. 4. A LÍZINGTÁRGY FORGALOMBA HELYEZÉSE (JÁRMŰVEK ESETÉN) 4.1 Szállító a Lízingtárgyat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, forgalomba helyezve adja át Lízingbevevőnek, amelynek elmulasztása esetén a jelen ÁSZF 3.7. pontja alkalmazandó. Amennyiben a Lízingdíjak meghatározásánál alapul vett ár nem tartalmazta a forgalomba helyezés költségét, így kifejezetten, de nem kizárólagosan a vizsgáztatás, rendszám, törzskönyv költségeit, úgy e költségek esedékességkori haladéktalan megfizetésére Lízingbevevő köteles. 4.2 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy kizárólagosan Lízingbeadó, mint a Lízingtárgy tulajdonosa jogosult a jármű törzskönyvének Lízingbeadó nevére történő kiállításának kérelmezésére, a törzskönyv átvételére és megőrzésére mindaddig, amíg finanszírozási konstrukció függvényében a Lízingbevevő vagy a Lízingbevevő által megjelölt harmadik személy a Lízingtárgy tulajdonjogát meg nem szerzi. Lízingbeadó, illetve az okmányirodai eljárásért felelős Fél (Szállító, Lízingbevevő) gondoskodik arról, hogy Lízingtárgyra vonatkozó hatósági nyilvántartásokban, tulajdonosaként a Lízingbeadó (törzskönyvben feltüntetve), míg üzembentartójaként a Lízingbevevő, illetve általa kijelölt harmadik fél kerüljön bejegyzésre (forgalmi engedélyben feltüntetve). 4.3 Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy törzskönyvét tévesen neki adták át, azt Lízingbeadónak haladéktalanul átadja. Ha Lízingbevevő a tévesen kézbesített törzskönyvet annak kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül nem küldi meg Lízingbeadónak, úgy Lízingbevevő súlyos szerződésszegést követ el, amely feljogosítja Lízingbeadót a Lízingszerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, annak minden jelen ÁSZF-ben rögzített következményével együtt. 4.4 Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a törzskönyvben, forgalmi engedélybe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen hibás adatot vagy adatváltozást, valamint a forgalmi engedélyt érvényesítő címke, gépjármű törzskönyv, zöldkártya, egyéb a Lízingtárgyra vonatkozó azonosító okiratot, rendszámtábla, továbbá Lízingtárgyra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítást igazoló kötvény, casco biztosítási kötvény eltűnését, megrongálódását az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak haladéktalanul bejelenti és kezdeményezi a javítást, illetve cserét. Amennyiben a felsorolt adatok és/vagy dokumentumok javításához a Lízingbeadó hozzájárulására vagy nyilatkozatára van szükség, azt Lízingbeadó Lízingbevevő bejelentését követően 15 (tizenöt) munkanapon belül kiállítja. 5. A LÍZINGTÁRGY HASZNÁLATA ÉS TULAJDONJOGA, HITELBIZTOSÍTÉKI NYILVÁNTARTÁSBA VALÓ BEJEGYZÉS 5.1 Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerződés alapján a Lízingtárgyat kizárólag üzembiztos állapotban, rendeltetésszerűen fogja használni, a használat feltételeit folyamatosan biztosítja, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Lízingtárgy üzembe állításával és üzemeltetésével kapcsolatos rendeleteket, hatósági és gyári előírásokat betartja. A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingtárgy biztonságos őrzéséről. A Lízingtárgy eltulajdonításának ténye, akár ismeretlen, akár ismert elkövető, illetve akár megkerült, akár meg nem került Lízingtárgy esetén sem befolyásolja a Lízingbevevőnek a lízing jogviszony alapján jelen ÁSZF-ben és a Lízingszerződésben szabályozott fizetési kötelezettségeit, amelyeket a Lízingszerződés és jelen ÁSZF szabályainak megfelelően köteles teljesíteni. 5.2 Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve a Lízingtárgy egyéb rendszeres karbantartását, állagmegóvását és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett, vagy a gyártó hivatalos márkaképviselete ez irányú engedélyével rendelkező márka, vagy szakszervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni. A casco-, kötelező- és vagyonbiztosítási eseményhez kapcsolódó javításokat és karbantartásokat Lízingbevevő köteles a márka magyarországi értékesítéséért felelős importőrrel, saját költségén elvégeztetni; ettől a Lízingbevevő kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult eltérni. 5.3 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy köteles a Lízingtárgy karbantartásával, állagmegóvásával, meghibásodása esetén javításával kapcsolatos valamennyi költséget viselni, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő költségén e karbantartásokat, illetve javításokat elvégeztetni. 5.4 Lízingbeadó, vagy nevében eljáró személy bármikor jogosult a Lízingtárgy állapotának és használatának ellenőrzésére azzal, hogy a Lízingbevevő a Lízingtárggyal, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles minden kért adatszolgáltatást teljesíteni. Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a Lízingbevevő köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul márkaszervizben kijavíttatni, illetve a Lízingtárgy rendeltetésellenes, vagy nem a Lízingszerződésnek, valamint jelen ÁSZF-nek megfelelő használatát megszüntetni, és Lízingbeadónak a hiányosságból eredő esetleges károkat haladéktalanul megtéríteni. 5.5 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing időtartama alatt a Lízingtárgy, függetlenül attól, hogy Lízingbevevő birtokában és használatában van, a Lízingbeadó kizárólagos tulajdonát képezi. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgyat semmilyen módon nem terhelheti meg, a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem adhatja használatba vagy bérbe harmadik személynek, továbbá Lízingbeadó előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem viheti külföldre, nem használhatja a rendeltetésszerű használattól eltérő módon. 2

3 5.6 Lízingbevevő a Lízingtárgyat csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre vinni: Lízingbeadó ehhez a Lízingszerződésben vagy külön nyilatkozatban, írásban hozzájárult, a Lízingtárgyra a Lízingszerződés és jelen ÁSZF szerinti olyan teljes körű casco- és/vagy vagyonbiztosítás van érvényben és hatályban, amelynek területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is. 5.7 Amennyiben Lízingbevevő a Lízingtárgyat a Lízing futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a Lízingtárgyon fennálló teljes körű casco és/vagy vagyonbiztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban a Lízingbeadó előzetes hozzájárulását kérni. Lízingbeadó e hozzájárulását akkor adja meg, ha a Lízingbevevő a biztosítást megfelelően módosíttatja vagy a Lízingszerződés alapján még fennálló valamennyi hátralévő fizetési kötelezettségére fedezetet jelentő, a Lízingbeadó által megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújt. Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Lízingtárgyat külföldre harmadik személy a fent meghatározott feltételeken túl csak a Lízingbeadó érvényes írásbeli felhatalmazásával jogosult kivinni. 5.8 Jelen ÁSZF aláírásával Lízingbevevő felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy külföldre történő kiviteléhez előírt bármelyik fenti feltétel nem teljesül, és a Lízingbevevő vagy harmadik személy megkísérli a Lízingtárgyat belföldről kivinni, illetve azt a jelen ÁSZF és hatályban lévő lízingszerződés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy Lízingbeadó jogosult mind a Lízingtárgy külföldre történő kivitelét megakadályozni, mind a Lízingtárgyat azonnal birokba venni. 5.9 A külföldön lefoglalt Lízingtárgy visszaszállításával kapcsolatosan felmerült tényleges és igazolt költségek megfizetésére a Lízingbevevő köteles Lízingbevevő a Lízingtárgyon bármilyen módosítást, átalakítást, kifejezetten, de nem kizárólagosan beleértve részegység eltávolítását, fődarab cseréjét, kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet A Lízingbevevő jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult az általa finanszírozott eszközöket, pozíció meghatározó, helyzet követő, flotta management rendszerekkel felszerelni, melyek lehetővé teszik számára az ÁSZF-ben szabályozottaktól eltérő használat esetén a Lízingbevevő használatának korlátozását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fenti eszközök beszerelésével kapcsolatban a Lízingbeadónak nincs külön tájékoztatási kötelezettsége a Lízingbevevő felé. Lízingbeadó a jelen ponttal összefüggésben a Lízingbevevőről tudomására jutott adatokat kizárólag az ÁSZF-ben szabályozott Lízingtárgy-használat betartásának ellenőrzésére jogosult felhasználni és ha a Szerződő Felek külön írásbeli megállapodásban rövidebb határidőt nem állapítanak meg a lízing jogviszony megszüntetését követően a jogszabályokban biztosított igényérvényesítési határidő leteltével köteles törölni A Lízingtárgyat érintő bármilyen zár alá vételről, elkobzásról, végrehajtásról, végelszámolási, csőd- és felszámolási eljárásról Lízingbevevő mind szóban (telefonon), mind írásban köteles (ajánlott vagy tértivevényes levélben) Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni, valamint értesítésével egyidejűleg köteles az eljáró hatóságokat tájékoztatni, hogy a Lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbeadó Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül (objektív felelősség) viseli a Lízingtárggyal összefüggésben a kárveszélyt, amely kiterjed a Lízingtárgy által okozott, és a Lízingtárgyban felmerült valamennyi kárra. A Lízingbevevő közvetlen felelőssége kiterjed különösen, de nem kizárólagosan: külső okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörében felmerült okból eredő dologi, és egyéb károkért; a Lízingtárgy bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért; a Lízingtárgy által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért; a Lízingtárgy nem rendeletetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az engedményezett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő károkért; harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért; azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhető; a Lízingtárgy üzemeltetőjeként a veszélyes üzem működéséből, környezetkárosításból származó minden kárért A Lízingtárgy használata által harmadik személynek okozott károkért, balesetekért a Lízingbevevő tartozik felelősséggel. Amennyiben a károsult a Lízingbeadó, mint tulajdonos ellen lép fel, akkor Lízingbevevő Lízingbeadót már az eljárás során minden kötelezettség alól mentesíti, felmerült költségeit megtéríti. Jármű lízingje esetén a közlekedési szabálysértések következményeiért Lízingbevevő a felelős, Lízingbeadó a hozzá beérkező rendőrségi és egyéb hatósági iratokat Lízingbevevőnek a megkereső hatóság tájékoztatásával egyidejűleg ügyintézésre továbbítja, a felmerülő költségeket a Lízingbeadó a Lízingbevevőre tovább hárítja. A Lízingbevevő minden harmadik személy által bejelentett kárigényt köteles haladéktalanul közölni a Lízingbeadóval Lízingbeadó jogosult mind saját maga, mind meghatalmazottja révén a Lízingszerződés betartását ellenőrizni, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó kötelezettségekre. Lízingbevevő köteles lehetővé tenni minden olyan ellenőrzést, amely során Lízingbeadó a Lízingtárgyat, annak okmányait, akár működés közben is ellenőrizheti, annak műszaki állapotáról, rendeltetésszerű használatáról, üzemeltetésről a helyszínen is tájékozódhat. Lízingbeadó ellenőrzési jogának bárminemű korlátozása, akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül. Lízingbevevő köteles az ellenőrzés során megállapított üzemeltetési hibák saját költségén történő kijavítására Zártvégű pénzügyi lízing esetén a Lízingtárgy tulajdonjogát a jelen ÁSZF-ben, a Lízingszerződésben, illetve annak mellékleteiben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését követően Lízingbevevő szerzi meg (Hpt. 6. (1) bek. 89. pont) Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a Lízingbevevőnek a Lízingtárgyra vonatkozóan elővásárlási vagy vevőkijelölési joga van. Elővásárlási jogával Lízingbevevő akkor élhet, ha a Lízingszerződésben meghatározott Lízingdíj-, valamint a Lízingszerződéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségeinek (a maradványérték kivételével) maradéktalanul eleget tett (továbbiakban: Lejárat). Lízingbevevő az elővásárlási jogával vagy vevőkijelölési jogával kapcsolatos nyilatkozatát köteles a Fizetési Ütemezés szerint tervezhető Lejáratot megelőzően 2 héttel megtenni, feltéve, hogy Lízingbeadó felkérte Lízingbevevőt a nyilatkozattételre legkésőbb a Fizetési Ütemezés szerint tervezhető Lejáratot megelőzően 1 hónappal. Ilyen esetben a Lízingtárgyat Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy a Lízingbeadó által a Fizetési Ütemezésben / Lízingszerződésben / utolsó Lízingdíj-részlet számlában meghatározott maradványérték megfizetésével vásárolja meg, amely megtörténtével a Lízingtárgy tulajdonjoga Lízingbevevő nyilatkozata szerint Lízingbevevőre vagy az általa kijelölt harmadik személyre száll át (Hpt. 6. (1) bek. 89. pont). Ha a Lízingbevevő kívánja megvásárolni a Lízingtárgyat: Lízingbeadó a maradványértékre vonatkozó számlát a Lízingbevevőnek az utolsó havi lízingdíjról szóló számlával egyidejűleg bocsátja ki, ugyanazokkal a fizetési feltételekkel, mint amelyeket az utolsó lízingdíjról szóló számlára alkalmaz. Ha Lízingbevevő egy harmadik személyt jelöl ki vevőként a Lízingtárgyra: Lízingbeadó a maradványértékre vonatkozó számlát az utolsó havi lízingdíjról a Lízingbevevőnek kibocsátott számla Fizetési Ütemezés szerinti esedékessé válásakor, 5 napos fizetési határidővel bocsátja ki a harmadik személy részére. Amennyiben Lízingbevevő vevőkijelölési jogával kíván élni, erről írásban kell nyilatkoznia Lízingbeadó felé. Lízingbeadó legkésőbb az utolsó Lízingdíj számla megküldésével együtt erre vonatkozóan Lízingbevevőt nyilatkozattételre hívhatja fel. Amennyiben a Lízingbevevő az értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem nevez meg harmadik személyt, vagy a harmadik személlyel megkötött adásvételi szerződéstől a Lízingbeadó egyoldalú nyilatkozattal elállt a Lízingbeadó a belátása szerinti módon értékesítheti a Lízingtárgyat. Ezen értékesítés elősegítése érdekében a Lízingbeadó jogosult újabb értékbecsléseket készíttetni, valamint jogosult a vele szerződött kereskedők közreműködését is igénybe venni az újraértékesítés során. A Lízingbeadó jogosult az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan szállítás, tárolás, őrzés, műszaki értékbecslés, értékesítési jutalék) a jelen ÁSZF 16. pontja szerinti elszámolás keretében a Lízingbevevőre terhelni. 3

4 Amennyiben Lízingbevevő se elővásárlási, se vevőkijelölési jogával nem kíván élni, köteles a Lízingtárgyat Lízingbeadó részére átadni a jelen ÁSZF 14. pontjában foglaltak szerint A Lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát képezi, ezért a Lízingbeadó kérésére a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó vagy a Szállító által átadott Lízingbeadói cégjelzést a Lízingtárgyon - a Lízingbevevő arculatát nem zavaró, de jól látható módon - elhelyezni. Ha a cégjelzés megrongálódik, vagy megsemmisül a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadótól új cégjelzést beszerezni és azt a Lízingtárgyon elhelyezni. A cégjelzés használatát a Lízingbeadó ellenőrizheti A Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésekor jogosult a lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. A bejegyzésnek a Kondíciós Listában feltüntetett költségét a Lízingbevevő köteles viselni. Lízingbevevő köteles magát felhasználóként regisztráltatni a hitelbiztosítéki nyilvántartásban. 6. SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mindazon esetekben, amelyek az ÁSZF szerint súlyos szerződésszegésnek minősülnek Lízingbeadó jogosult az ÁSZF pontjának megfelelően a szerződést írásban, indoklással ellátott rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani és a vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazni. 7. A LÍZINGBEVEVŐ JOGNYILATKOZATAI 7.1 A Lízingszerződés megkötésével a Lízingbevevő kijelenti és szavatolja a következőket: (a) Lízingbevevő alapítása szerinti ország jogrendszerének megfelelően létrehozott és működő, közhiteles nyilvántartás által igazolt módon érvényesen létező gazdasági társaság vagy bejegyzett egyéni vállalkozó, és minden a képviseletében eljáró személy rendelkezik a Lízingszerződés megkötéséhez felhatalmazással. (b) Sem a Lízingszerződés megkötése, sem a Lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése, illetve jogainak gyakorlása nem eredményezi a Lízingbevevőre nézve kötelező erejű szerződés vagy jogszabály megszegését. (c) Lízingbevevő eleget tett minden feltételnek, követelménynek és megszerzett minden szükséges engedélyt, amely mind a magyar jogszabályok, mind a Lízingbevevő alapítása szerinti ország jogrendszere szerint szükséges a Lízingbeadóval kötött Lízingszerződés teljesítéséhez. 8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, A SZÁLLÍTÓVAL SZEMBENI IGÉNYEK 8.1 Lízingbeadó a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó joga kivételével az Adásvételi Szerződésből eredő jogait a Lízingbevevőre engedményezi (engedményezés). Lízingbevevő feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, a vételárfizetés kivételével, az Adásvételi Szerződés alapján a Lízingbeadót, mint vevőt terhelő összes kötelezettség teljesítésére és tudomása van arról, hogy ehhez az Adásvételi Szerződésben a Szállító hozzájárult (tartozásátvállalás). 8.2 Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy az átvett Lízingtárgy tekintetében a jogszabályok és a Szállító jótállási és szavatossági feltételeinek megfelelően a szavatossági és jótállási igényeket saját felelősségére, kockázatára és költségére minden esetben haladéktalanul érvényesíti. A szavatossági igények késedelmes érvényesítéséből eredő károkért Lízingbevevő felel, illetve köteles megtéríteni Lízingbeadónak az ezzel kapcsolatosan felmerült kárait, valamint tudomásul veszi, hogy Lízingbeadóval szemben semminemű megtérítési igénnyel nem élhet. 8.3 Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy haladéktalanul értesíti Lízingbeadót minden szavatossági igényre jogosító esetről, tényről, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy Lízingbeadónak a szavatossági igényérvényesítése vagy annak elmulasztása révén ne keletkezzen kára. A Lízingbevevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szavatossági igényekből eredő kifizetéseket a Szállító a Lízingbeadó részére teljesítse azzal, hogy a Lízingbeadót a Lízingbevevővel szemben elszámolási kötelezettség terheli. 8.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a szavatossági igényérvényesítés keretében valamely Lízingtárgyat ki kell cserélni, akkor a cseretárgy finanszírozásával kapcsolatban a Lízingbeadó új kockázatkezelési döntés meghozatalát követelheti meg, melyről a Lízingbeadó előre tájékoztatja a Lízingbevevőt. Amennyiben a Lízingbeadó megítélése alapján szükségtelen új kockázatkezelői döntés meghozatala, úgy a Lízingbevevő és Lízingbeadó egymással az eredeti Lízingszerződés feltételeit szem előtt tartva elszámol és ezzel a Lízingszerződés megszűnik, a cseretárgyra pedig a Szerződő Felek új lízingjogviszonyt hoznak létre. 8.5 Lízingbeadó nem köteles a cseretárgyra lízingfinanszírozást nyújtani, azaz csak olyan cseretárgy finanszírozását vállalja, amely saját szakértői véleménye alapján műszaki paramétereiben és állapotában helyettesíteni tudja az eredeti Lízingtárgyat, valamint megfelel a Lízingbeadó Kockázatkezelési, Ügyfél és Ügyletminősítési szabályzatában lefektetett feltételeknek. 8.6 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy, sem a Lízingtárgy meghibásodása, sem annak következményei nem érintik Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét. A meghibásodással kapcsolatban Lízingbeadóval szemben, sem ő, sem harmadik személy semminemű igényt nem támaszthat. Lízingbevevő visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy minden a Lízingbeadóval szembeni, a Lízingtárgy meghibásodásából származó káreseménnyel kapcsolatos igényérvényesítésben közreműködik, az igényérvényesítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, beleértve a Lízingbeadó költségeit is, viseli. Ha a jelen pontban meghatározott fizetési kötelezettséget Lízingbeadó maga teljesíti, azt jogosult Lízingbevevőre áthárítani, amelynek megfizetésére Lízingbevevő feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal. A jelen pontban meghatározott fizetési kötelezettségek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősülnek. 8.7 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy minden a Lízingszerződéssel, valamint jelen ÁSZF-fel kapcsolatban engedményezett szavatossági és jótállási jogait Lízingbeadó kifejezetten a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (továbbiakban: "Ptk.", amely törvény napjától a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény helyébe lép) foglalt kezesi felelőssége kizárásával, mint kifejezetten bizonytalan követelést engedményez. Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy jótállás vagy szavatosságon alapuló bármilyen igényt, követelést csakis és kizárólagosan a Szállítóval szemben támaszthat és érvényesíthet. 8.8 Lízingbevevő szavatolja a Lízingbeadó felé, hogy a) Lízingbevevővel szemben nincsenek folyamatban peres vagy más hivatalos eljárások, amelyek a működését hátrányosan érinthetik; b) amennyiben a Lízingbevevő gazdasági társaság vagy gazdálkodó szervezet, akkor az alapításának helye szerinti jognak megfelelően alapították; c) a Lízingbevevő nevében jelen szerződést aláíró személyek megfelelő felhatalmazással rendelkeztek az aláírásra; és d) a Lízingbevevő és bármely kezes által adott pénzügyi információk a valóságnak megfelelnek és helytállóak minden tekintetben. 9. A LÍZINGSZERZŐDÉS FUTAMIDEJE A Lízingszerződés futamideje a Lízingtárgy átadás-átvételétől kezdődik. Amennyiben a Lízingtárgy vételárának a Lízingbeadó általi kiegyenlítése megelőzi a Lízingtárgy átadás-átvételét, úgy a pénzügyi tranzakció (vételár kiegyenlítés) jelenti a futamidő kezdetét, mely időponttól kezdődően köteles a Lízingbevevő a Lízingdíjakat teljesíteni. A futamidő végét a Lízingszerződés mellékletét képező Fizetési Ütemezés, illetve annak aktuális módosítása rögzíti. 4

5 10. BIZTOSÍTÁS 10.1 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó a Lízingtárgyra, közös megegyezés alapján, a lízing teljes futamidejére teljes körű vagyonbiztosítást, járművek esetén teljes körű casco- és (szükség szerint) kiegészítő vagyonbiztosítást köthet az általa kiválasztott biztosító társaságnál. Minden olyan teljes körű casco- és/vagy vagyonbiztosítás, amit a Lízingbeadó köt 10%, de minimum Ft önrészesedésű kártérítési feltételeket tartalmaz. A Lízingbevevő kérésére, annak többletköltsége vállalása esetén, lehetőség van a 10%, de minimum Ft önrészesedésű biztosítás választására is, a Lízingbeadó együttes jóváhagyásával egyidejűleg. Lízingbeadó a Lízingdíj részeként a Lízingszerződés 3. sz. melléklete szerinti ütemezésben, időszakonként visszatérő rendszerességgel számlázza ki Lízingbevevőnek a biztosítási díjakat, a lízingdíj kamatrészeként, amelyek megfizetését Lízingbevevő, a vonatkozó számviteli bizonylat esedékessége szerinti időpontokig köteles megfizetni. Érintett biztosítások esetén a Lízingbeadó, mint Társ-Biztosított, Díjfizető és Szerződő, Lízingbevevő, mint Biztosított szerepel. Lízingbevevő a Lízingbeadó által megkötött biztosítást nem jogosult egyoldalúan felmondani. A biztosítás megszüntetésére a 16.9 pontban írtakkal egyezően közös megegyezéssel vagy a Lízingbeadó általi felmondással, a Kondíciós Lista feltételei mellett kerülhet sor Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy ha a Lízingtárgy gépjármű, úgy arra kötelező gépjármű felelősségbiztosítást köt, vagy a Lízingbeadó biztosítási közvetítőjén (továbbiakban: Biztosítási Bróker), vagy saját együttműködésen keresztül és azt a Lízingszerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa Lízingtárgyra megkötött kötelező gépjármű felelősségbiztosítás érvényességi feltételeként kikötött feltételnek saját költségén megfelel Amennyiben Lízingbevevő a Lízingbeadó által javasolt biztosításokat köti meg, a Lízingbeadó, vagy a megbízása alapján eljáró Biztosítási Bróker köteles gondoskodni a biztosítások megkötéséhez szükséges dokumentumoknak a Lízingbevevő részére történő eljuttatásáról, ide értve különösen, de nem kizárólag a biztosítási feltételeket, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételeit, az ügyfél-tájékoztatót és a biztosítási ajánlat formanyomtatványát. A Lízingbevevő az általa cégszerűen aláírt dokumentumokat és formanyomtatványokat közvetlenül a Lízingbeadó részére köteles megküldeni Abban az esetben, ha Lízingbevevő, egyéb, a Lízingbeadó által tett ajánlattól eltérő biztosításokat köt, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonbiztosítás, Casco körében csak legfeljebb 10 százalékos, de legfeljebb ,-Ft erejéig terjedő önrész, viselésére szóló teljes körű fedezettséget biztosító biztosítást köt, ettől eltérni a Lízingbeadó írásos támogatása esetén van mód. Lízingbevevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy legkésőbb szerződéskötésig bemutatja a Lízingbeadó számára a biztosítási ajánlatát, majd legkésőbb a Lízingtárgy általa történő birtokba vételekor felmutatja a biztosítási kötvényeket, amelyek közül a vagyonbiztosítási szerződésről kiállított kötvényen a Lízingbeadó szerepel Társ-biztosítottként. Lízingbevevő vállalja továbbá, hogy a biztosításokat a Lízingszerződés hatályban léte alatt fenntartja, és a biztosítási díjak megfizetéséről szólóan azok befizetését követően időszakonként visszatérő rendszerességgel Lízingbeadó felé írásban (faxon) igazolja Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az általa kötött biztosítások feltételei elfogadásra kell, hogy kerüljenek a Lízingbeadó által. Ennek hiányában a Lízingbeadó kötelezheti a Lízingbevevőt a biztosítási feltételek módosítására, illetve elállhat a Lízingszerződéstől Lízingbevevő kötelessége a biztosítási szabályzatokban a Lízingtárgy birtoklására és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések betartása Minden káresemény bekövetkezésekor (beleértve a lopáskárt is) Lízingbevevő azonnal köteles Lízingbeadót tájékoztatni, de a biztosítási ügyintézés Lízingbevevő kötelezettsége Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy biztosító a kártérítést Lízingbeadó engedményezése alapján közvetlenül neki vagy a Lízingtárgyat kijavító műhelynek utalja át, de csak abban az esetben, ha Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben semmilyen lejárt tartozása nincs. Amennyiben Lízingbevevőnek lejárt tartozása van Lízingbeadó felé, Lízingbeadó a biztosítási kártérítés összegét részben vagy egészben a lejárt tartozások fedezésére fordíthatja. Ilyen esetben Lízingbevevő a sérült Lízingtárgyat köteles saját költségén megjavíttatni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a biztosító a biztosítási díjak vonatkozásában a Lízingbeadó részére a lehető legnagyobb kedvezményt biztosította, ezért további kedvezményekre (bónuszra), illetve a Lízingdíj csökkentésére Lízingbevevő kármentessége esetén sincs lehetőség Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mind lopás, mind a Lízingtárgy teljes megsemmisülése (totálkár), mind abban az esetben, ha a Lízingtárgy javítása nem gazdaságos, a kártérítés teljes összege a Lízingbeadót illeti azzal, hogy Szerződő Felek a kártérítés teljes összegének Lízingbeadóhoz történő megérkezésének napjával szűntetik meg a Lízingszerződést, mely időpontig Lízingbevevőnek mindennemű fizetési kötelezettsége változatlan tartalommal fennáll. A Lízingtárgy gazdasági vagy fizikai megsemmisülése miatt megszűnő Lízingszerződés végén a megszűnés időpontjában a Lízingbeadó elszámol Lízingbevevővel, azzal, hogy az elszámolás készítése során figyelembe veszi a Lízingbeadó hátralévő tőkekövetelését, a megszűnés napjáig számolt időarányos kamatot, a fizetett kártérítés összegét, valamint Lízingbevevőnek a szerződés megszűnéséig esedékessé vált valamennyi egyéb kötelezettségét. Az elszámolás eredményeként azon Szerződő Fél, amelynek oldalán többlet mutatkozik, köteles a különbséget 5 (öt) napon belül a másik Szerződő Félnek átutalással megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevőnek több szerződése is van, melyek vonatkozásában tartozása áll fenn a Lízingbeadóval szemben, akkor a Lízingbeadó jogosult elsődlegesen ezen követelésébe beszámítani az esetlegesen a Lízingbeadót terhelő kötelezettségének az összegét az elszámolás során. Eltérő szerződés és törlesztési devizanemek esetén, a hátralévő tőke, törlesztés devizanemében történő meghatározásához használt árfolyam, a megszűnés napján érvényes MNB árfolyam A Lízingtárgy ellopása esetén Lízingbevevő köteles azonnal rendőrségi feljelentést tenni és értesíteni Lízingbeadót. Ha a Lízingtárgy felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, a Lízingbevevő köteles a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot annak kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a Lízingbeadónak és a biztosítónak megküldeni Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, a Lízingbevevőnek felróható okból megtagadja, az ebből eredő minden következmény és felelősség a Lízingbevevőt terheli Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult, a Lízingbevevő tájékoztatása nélkül, Casco és vagyonbiztosítástól eltérő biztosítási termék megkötésére, érintett Lízingtárgy finanszírozásához kapcsolódóan. 11. LÍZINGDÍJAK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 11.1 Jelen ÁSZF alkalmazásában fizetési kötelezettségnek minősül minden a Lízingtárggyal és a Lízingszerződéssel összefüggésben felmerülő díj, költség, így különösen, de nem kizárólagosan a Lízingdíj, kezelési költség, a maradványérték, a késedelmi kamatok, az ügyleti kamatok, a Lízingtárgy beszerzéséhez, forgalomba helyezéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, biztosítási díjak, illetve a Lízingtárggyal és a Lízingszerződéssel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség, kivéve a Szállítónak fizetendő vételár, illetve önerővel / első Lízingdíjjal csökkentett vételár (vételár részletet) A Lízingbevevő minden a Lízingszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét a Lízingszerződésben meghatározott pénznemben (fizetési, vagy törlesztési pénznem), illetve a vonatkozó kiállított számla, értesítő és egyéb elszámolás szerint köteles teljesíteni. A fizetési pénznem forint 5

6 finanszírozás és deviza-alapú forint finanszírozás esetén forint, deviza finanszírozás esetén pedig a Lízingszerződésben meghatározott devizanem. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a forint finanszírozás olyan finanszírozás, melynél a Lízingdíj meghatározás pénzneme (szerződés pénznem) forint és a fizetési pénznem is forint. A deviza alapú forintfinanszírozás: olyan finanszírozás, amelynél a Lízingdíj meghatározás pénzneme a Lízingszerződésben meghatározott devizanem (pl. EUR), a fizetési pénznem azonban forint. A deviza finanszírozás olyan finanszírozás, amelynél a Lízingdíj meghatározás pénzneme és a fizetés pénzneme egyaránt a Lízingszerződésben meghatározott devizanem (pl. EUR) A Lízingbevevő szerződés szerinti Lízingdíj fizetési kötelezettségeit a Lízingszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Fizetési Ütemezés tartalmazza. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a szerződés pénznemét, a szerződés pénznemében meghatározott Lízingdíjakat, a Lízingdíjak esedékességét, valamint az irányadó kamatlábat és annak a jóváhagyás napján érvényes értékét. Ha a szállítói számla pénzneme és a szerződés pénzneme eltérő, akkor a Fizetési Ütemezés tartalmazza a szerződés pénznemében kifejezett áfa nélküli tőkeösszegen (lízing tőkeösszeg) túl a szállítói számla pénznemében kifejezett lízing tőkeösszeget is. A szerződés pénznemében kifejezett tőkeösszeg meghatározása, a jóváhagyás napján érvényes, vonatkozó MNB árfolyam, valamint a szállítói számla alapján történik Ármeghatározás Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés pénzneme a szállítói számla pénznemétől eltérő, úgy a Lízingügylet jóváhagyástól a szállítói számla teljesítési dátumáig bekövetkező esetleges árfolyamváltozás következtében a szerződés pénznemében meghatározott lízing tőkeösszeg az alábbi konverziós összefüggés szerint változik: TC szerz =arf TC szla ahol: TC szerz: TC szla: arf: a szerződés pénznemében kifejezett lízing tőkeösszeg a szállítói számla pénznemében kifejezett lízing tőkeösszeg (szállítói számla pénznemében kifejezett vételár * (100% - százalékban meghatározott induló Lízingdíj) a szerződés pénznem és a szállítói számla pénzneme közötti konverziós árfolyam az alábbi táblázat szerinti tartalommal szállítói számla pénzneme szerződés Arfolyam pénznem HUF Deviza A szállítói számla teljesítésének napján jegyzett MNB árfolyam reciproka Deviza HUF A szállítói számla teljesítésének napján jegyzett MNB árfolyam Deviza (1) Deviza (2) A szállítói számla teljesítésének napján MNB deviza (1)-re és deviza (2)-re jegyzett deviza árfolyam hányadosa A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing tőkeösszeg, fentiek szerinti változása esetén, a Lízingbeadó, az eredeti kamatfeltételek változatlanul hagyása mellett új Fizetési Ütemezést küld a számára. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az ügylethez kapcsolódó, a törlesztés devizanemében kiállított bizonylat (ami formáját tekintve lehet aktiválási értesítő vagy számla), a szállítói számla teljesítési napján érvényes, a szerződés és törlesztés devizaneme között fennálló MNB árfolyammal kerül kiállításra. Érintett számviteli bizonylat ÁFA tartalma ahol alkalmazandó a szállítói számla teljesítése napján érvényes MNB árfolyam alkalmazásával kerül meghatározásra. Szállítói számla teljesítési dátuma megegyezik, az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő dátummal, az eszköz átadásának dátumával. A Lízingbeadó a lízing tőkeszámla, illetve az aktiválási értesítő teljesítési időpontjaként a Szállító számláján feltüntetett teljesítési időpontot határozza meg Induló Lízingdíj meghatározás A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átadásának feltétele az induló Lízingdíj kifizetése. Induló Lízingdíj összege egyenlő: - nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a 11.4 szerinti nettó vételár és Induló Lízingdíj százalékos mértékének szorzata + ennek a szorzatnak az összegére vetített ÁFA; - zártvégű pénzügyi lízing esetén a nettó vételár és Induló Lízingdíj százalékos mértékének szorzata. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy zártvégű pénzügyi lízing esetén, a teljes nettó vételárra jutó ÁFA megfizetése, a lízingszerződés hatálybalépésének feltétele. Érintett összeg az induló lízingdíjjal együtt esedékes. Induló Lízingdíj Lízingbevevő általi pénzügyi teljesítése történhet: - a Lízingbeadó és a Szállító megállapodásának megfelelően úgy, hogy azt a Lízingbeadó az Adásvételi szerződésben (vagy külön megállapodásban) a Szállítóra engedményezi. Az engedményezett összeget a Lízingbevevő közvetlenül a Szállítónak fizeti meg a szállítói számla devizanemében. Az induló Lízingdíjhoz tartozó, törlesztés devizanemében kiállított számviteli bizonylat, az átadás napján érvényes MNB árfolyam használatával kerül utólagosan korrigálásra a Lízingbeadó által, - a Lízingbevevő, az induló Lízingdíj összegét jogosult a Lízingbeadó számára is kifizetni. A kifizetés kizárólag a díjfizetés devizanemében történhet a következő korrekciós tényezők figyelembe vétele mellett. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az ügylethez kapcsolódó, a törlesztés devizanemében kiállított induló Lízingdíjról szóló számviteli bizonylat, a szerződéskötés napján, a számlakiállítás időpontjában ismert, érvényes ING eladási árfolyam használatával kerül kiállításra, a jogszabályi előírásokat figyelembe vevő határidőn belül, teljesítési időpontja a szerződéskötés dátuma. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a fentiek szerint kiállított induló Lízingdíjról szóló számviteli bizonylat, a szállítói számla teljesítési napján érvényes, a szerződés és törlesztés devizaneme között fennálló MNB árfolyammal kerül korrigálásra, a jogszabályi előírásokat figyelembe vevő határidőn belül. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymással az induló Lízingdíj fenti korrigálása után, legfeljebb 15 (tizenöt) nappal pénzügyileg elszámolnak. A Lízingbevevő esetleges túlfizetése, a Szerződő Felek megállapodása alapján, bekompenzálásra kerülhet későbbi kötelezettségeibe. A Lízingbevevő esetleges, az induló Lízingdíj korrigálásból eredő további tartozása, illetve annak pénzügyi rendezésének elmaradása szerint a kapcsolódó szerződés felmondását vonhatja maga után Kamat követés A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésben (azon belül a Fizetési Ütemezésben) meghatározott Lízingdíjak, tőke-kamat bontás, a lízing tőkeösszeg fentiek szerinti megváltozásán túl amiatt is módosulhat, hogy a jóváhagyás napján érvényes referencia kamatláb érték eltér a refinanszírozáskor (bázis) ismert referencia kamatláb értéktől, mely alapján meghatározásra kerül a bázis referencia kamat Refinanszírozás (bázis rekalkuláció) 1/ Standard: átadási intervallumot megelőző 9-én, illetve 24-én ismeretes az átadás, tervezett időpontban való megvalósulásának ténye. - A hónapok 11. napja és 25. napja közötti zárt időintervallumban átadott eszközök esetén, adott hónap 9. napján, az adott hónap 26. napja és a következő hónap 10. napja közötti zárt időintervallumba eső esedékességek esetén adott hónap 24. napján, érvényes referencia kamatláb érték az alapul vett kamatláb 6

7 2/ Egyedi refinanszírozás: átadási intervallumot megelőző 9-én, illetve 24-én nem ismert az átadás időpontja, azonban az átadás megvalósul, 1/ szerint. - az átadás időpontját követő, időben legközelebbi 9-én, illetve 24-én érvényes referencia kamatláb A referencia kamatláb amennyiben a Lízingszerződés másként nem rendelkezik, változó kamatozás esetén: - forint szerződés pénznem: 1 havi BUBOR - EUR szerződés pénznem:1 havi EURIBOR (1m EURIBOR) míg fixált refinanszírozás esetén a futamidő hosszával megegyező, a Volvo Treasury által jegyzett, interest rate swap (IRS), jóváhagyás napján érvényes értéke. BUBOR : azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor 'BUBOR' oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. EURIBOR : A Reuters monitor megfelelő oldalán (jelenleg a Reuters monitor EURIBOR01 oldala), banki napon 11 órakor (közép-európai idő szerint) elvégzett számítások alapján közzétett, a frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank előírásai alapján meghatározott euróra (EUR) vonatkozó kínálati kamatláb. A referencia kamatláb jóváhagyáskori értékét Lízingszerződés, valamint a Fizetési Ütemezés tartalmazza A Fizetési Ütemezésben a szerződés pénznemében kifejezett Lízingdíjak (azon belül pedig a tőke-kamat bontás) a jelen pontban írtak szerint változhatnak. A Lízingbeadó jogosult a referencia kamatláb változásával összhangban változó kamatozás esetén - módosítani az ügyleti kamatlábat ill. ennek megfelelően a szerződés pénznemében kifejezett Lízingdíjakat, tőke-kamat bontást az alábbiak szerint: a) a Lízingbeadó a fizetési periódusokhoz illeszkedő gyakorisággal (havi fizetési periódusok esetén havonta, negyedéves fizetési periódusok esetén negyedévente) vizsgálja felül a referencia kamatláb értékét; a hónapok 11. napja és 25. napja közötti zárt időintervallumba eső esedékességek esetén az esedékesség intervallum kezdőnapját megelőző hónap 9. napján, az adott hónap 26. napja és a következő hónap 10. napja közötti zárt időintervallumba eső esedékességek esetén az esedékesség intervallum kezdőnapját megelőző hónap 24. napján, érvényes referencia kamatláb érték az alapul vett referencia kamatláb; az Ügyleti Kamatláb módosításának feltétele, hogy az alapul vett referencia kamatláb mértéke a legutolsó módosításnál alapul vett referencia kamatláb mértéktől bármely irányban legalább 0,05 százalékponttal eltérjen. az első Lízingdíj-részlet kiszámítása a bázis rekalkuláció, míg a további Lízingdíj részletek kiszámítása a pont szerint történik A Lízingbeadó az a) pont szerint módosult fizetési kötelezettségről számlával / bizonylattal tájékoztatja a Lízingbevevőt. A Lízingbeadó jogosult az a) pont szerinti módosításokat a Lízingszerződés megszűnéséig utólag is érvényesíteni azokra a Lízingdíjakra, amelyekre az a) pont szerinti módosításokat a Lízingdíjak számlázásakor bármely okból elmulasztotta. b) Amennyiben a pénzpiacokon felmerülő zavarok miatt a Lízingbeadó valamely kamatjegyzési napon csak a Lízingszerződésben alapul vett kamatfelárnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, úgy a Lízingbeadó jogosult a többlet forrásköltségeit is érvényesíteni, mind a Lízingszerződéshez kapcsolódó folyósítás alkalmával (a szerződéses kamat megállapítása alkalmával), mind a Lízingszerződés futamideje alatti kamatmódosítás alkalmával. Erről a Lízingbeadó a Lízingbevevőt az aktuális Fizetési Ütemezés megküldésével értesíti. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerződés teljesítését megelőzően arról értesíti a Lízingbevevőt, hogy valamely, a Lízingszerződésben meghatározott devizanemben a Lízingbeadó részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőnek más devizanemben (elsősorban forintban) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben Lízingbevevő él a felajánlott lehetőséggel, úgy a teljesítésre a módosítás megfelelő dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben a Lízingbevevő az alternatív teljesítést nem fogadja el, a Lízingbeadó a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel Árfolyam követés Deviza-alapú forint finanszírozás esetén a fizetendő Lízingdíjak forint összegének számítására meghatározott árfolyam (fizetési árfolyam) az MNB-nek a számla kiállítás napján (amennyiben az esedékesség napja nem banki munkanap, vagy adott napon a kiállítás időpillanatában amennyiben a hitelintézet még nem jegyzett árfolyamot, úgy a kiállítás napját közvetlenül megelőző banki munkanapon) jegyzett árfolyama, melynek a szállítói számla teljesítési napján érvényes MNB árfolyamhoz mért különbsége kerül, tőketartozásra számított árfolyamváltozásként elszámolásra. A Lízingbeadó jogosult a fenti árfolyam-korrekciót a szerződés megszűnésig utólag is érvényesíteni azokra a Lízingdíjakra, amelyekre azt bármely okból elmulasztotta Esedékességek Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésben (Fizetési Ütemezésben) meghatározott esedékességek módosulhatnak annak alapján, hogy a szállítói számla kifizetésének, a Lízingtárgy átvételének napja eltérhet a finanszírozás Fizetési Ütemezésben rögzített kezdő napjától. A Lízingbevevő szerződéses kötelezettségében történt jelen pontban foglaltak alapján bekövetkezett változásról a Lízingbevevőt a Lízingbeadó az aktualizált Fizetési Ütemezés megküldésével értesíti. A Lízingbevevő köteles fizetési kötelezettségeit a számára megküldésre került számla/fizetési értesítő, illetve ennek elmaradása esetén a rendelkezésre álló törlesztési ütemezés és a jelen ÁSZF irányadó pontjainak figyelembe vételével teljesíteni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az első Lízingdíj esedékessége a jelen ÁSZF 9. pontja szerinti Lízingszerződés kezdő időpontját követő hó azonos napjára esik. Egymást követő Lízingdíjak esedékességei, a törlesztési gyakorisághoz illeszkedő, egymást követő törlesztési időszakok azonos naptári napjaira esnek. Amennyiben kettő fizetési esedékesség közötti időszak a jelen Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képező fizetési ütemezés szerint egy hónapnál hosszabb, úgy ezen időszak kamata a havi periodicitású kamatos kamatszámítási összefüggés alapján kerül meghatározásra Jelen ÁSZF, ide értve különösen, de nem kizárólag a 11.6 és 11.7 pontokat, megfelel a Hpt (5) bekezdés a)-c) pontjai szerinti árazási elveknek. 12. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, FIZETÉSI KÉSEDELEM 7

8 12.1 A Lízingbevevő köteles a Lízingdíjakat legkésőbb esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a Lízingszerződésben és a jelen ÁSZFben foglaltak szerint megfizetni. A Lízingszerződés alapján nyújtott szolgáltatás a Hpt. rendelkezései szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - az ÁSZF elfogadásának időpontjában irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződésmódosítási díj, Ügyleti és Késedelmi kamat tárgyi ÁFA mentes Lízingbeadó köteles az esedékes Lízingdíjra vonatkozó számlát / bizonylatot legkésőbb az esedékességet megelőző 8 munkanappal megküldeni a Lízingbevevőnek azzal, hogy a Lízingbevevő köteles minden esedékes fizetési kötelezettségét az esedékesség napjáig a számlán / bizonylaton feltüntetett bankszámlájára megfizetni. A Lízingdíj megfizetése alól a Lízingbeadó értesítésének, számlájának bizonylatának elmaradása, hiánya a Lízingbevevőt nem mentesíti, azonban Lízingbeadó kötelezettséget vállal, hogy Lízingbevevőnek a számla pótlólagos megküldésére vonatkozó felszólítására az elmaradt számlát haladéktalanul kibocsátja, és Lízingbevevőnek megküldi A fizetés módja általános esetben átutalás, amelyről Lízingbevevő köteles olyan időpontban gondoskodni, hogy az összeg esedékességkor a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra kerüljön. A Lízingbevevő készpénzben is kiegyenlítheti tartozását oly módon, hogy az esedékes Lízingdíjat Lízingbeadó bankszámlájára pénztári befizetéssel teljesíti a számlán / bizonylaton megadott bankszámlát vezető hitelintézet bármely pénztárában. A készpénzbefizetés díjköteles, amit ilyen esetben Lízingbevevő köteles viselni. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor átutalás, csoportos beszedés, inkasszó, illetve a Lízingbeadó bankszámlájára való pénztári befizetés alapján a fizetendő összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára a Lízingbeadó jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat százalékos mértéke megegyezik a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összegével. A késedelmi kamat számítása a fizetés pénznemben történik Tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő nem a Lízingtárgy használatáért, hanem a pénzügyi lízing szolgáltatásért (mint a Lízingszerződés tárgya) tartozik fizetési kötelezettséggel, a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit nem érintik az adott Lízingszerződéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatás körén kívül eső külső körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevő a Lízingtárgyat bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható okból nem használja, vagy nem használhatja A Lízingtárggyal és/vagy a Lízingszerződéssel összefüggő valamennyi közterhet és egyéb költséget így különösen, de nem kizárólag a gépjárműadót ( súlyadót ), illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget a Lízingbevevő köteles megfizetni annak esedékességekor A Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő semmilyen jogcímű fizetésével szemben nem jogosult beszámítani a Lízingbeadóval szembeni bármely követelését, kivéve a Szerződő Felek erre vonatkozó külön írásos megállapodása esetén Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF aláírásával feljogosítja / meghatalmazza a Lízingbeadót, annak Bankját, hogy a Lízingbevevő fizetési késedelme esetén, annak bankszámláit a késő összeg erejéig, inkasszó útján megterhelje. Jelen meghatalmazás megerősítésére szolgál a Lízingszerződés mellékletét képező inkasszós felhatalmazó levél. Amennyiben a késedelmes összeg nem HUF-ban kerül meghatározásra, a Lízingbeadó jogosult az eredeti számviteli bizonylat kiállításának napján érvényes MNB árfolyam használatára az inkasszós eljárás kapcsán Ha a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, köteles a Lízingbeadónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól. Lízingbeadó a Lízingbevevő által fizetendő behajtási költségátalányokat évente egyszer, összesítve számolja fel és a tárgyévi összeget tárgyévet követő január 31-ig számlázza ki Lízingbevevő felé. A Lízingszerződés megszűnésekor a még ki nem számlázott behajtási költségátalányt a Lízingbeadó jogosult egy összegben kiszámlázni Lízingvevő felé. 13. A LÍZINGSZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE A Lízingszerződés az ÁSZF-vel együtt, a Lízingszerződés Szerződő Felek általi cégszerű aláírásával és a Lízingszerződésben foglalt, a Lízingszerződés hatályba lépésének feltételeként szabott kötelezettségek teljesítésével lép hatályba. Jelen ÁSZF visszavonásig hatályos, ugyanazon Lízingbevevő időben egymást követő szerződéseinek hatálybalépéséhez nem szükséges külön ÁSZF ratifikálása, amennyiben az, már egy korábbi jogviszony kapcsán, azonos tartalommal elérhető. 14. A LÍZINGTÁRGY LÍZINGBEADÓNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA 14.1 Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy a Lízingszerződés bármely okból történő megszűnését követő 5 (öt) munkanapon belül, illetve a vonatkozó jogviszonyt megszüntető dokumentumban részletezettek szerint, a Lízingtárgyat a Lízingbeadó által megjelölt helyen Lízingbeadónak, illetve megbízottjának átadja, - kivéve, ha a Lízingszerződés alapján a tulajdonjog a Lízingbevevőre vagy harmadik személyre a megszűnéssel jogszerűen átszállt - mely átadás-átvételt a Lízingbevevő és az Átvevő jegyzőkönyvben rögzítenek. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átadásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség, illetve minden egyéb ezzel kapcsolatos feladat elvégzése Lízingbevevőt terheli Amennyiben Lízingbevevő az átadási kötelezettségét megszegi, Lízingbeadó jogosult a Lízingtárgyat saját maga vagy egy általa megbízott harmadik személy útján birtokba venni és elszállíttatni. Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül meghatalmazza Lízingbeadót, hogy a Lízingtárgy birokba vétele és elszállítása során a Lízingtárgy lezárt fellelési helyét felnyissa, oda belépjen, és függetlenül attól, hogy Lízingbevevő a Lízingtárgyat termelés vagy szolgáltatás céljára használja-e, azt onnan elvigye, elszállíttassa. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy Lízingbeadó fenti jogának érvényesíthetőségét biztosítja, a Lízingtárgy, Lízingbevevőtől eltérő személy általi üzemeltetése esetén is Lízingbevevő a Lízingtárgyat a forgalmi és üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség követelményeinek megfelelő állapotban köteles Lízingbeadó részére átadni. Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárgy Lízingbeadónak történő átadásakor nem a jelen pontban meghatározott hibamentes állapotban van, vagy a Lízingtárgy nem rendeltetésszerű használat következtében sérült, akkor Lízingbevevő a Lízingbeadó által támasztott minden kárigényt megtérít. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Lízingtárgy állapotával kapcsolatos vitás esetben független minőségvizsgáló szerv (KERMI) vagy igazságügyi szakértő, vagy a márka magyarországi értékesítéséért felelős importőr véleményét fogják kikérni azzal, hogy a szakértőt Lízingbeadó jelöli ki és kéri fel a véleményadásra, azonban a szakértői véleményezés minden költségét Lízingbevevő köteles megfizetni. 8

9 14.4 Lízingbevevő a Lízingtárgy visszaszolgáltatásakor annak tartozékait és ahhoz tartozó dokumentumokat szintén köteles átadni. Bármely hiány esetén a Lízingbeadónak kártérítési, pótlási igénye lép fel a Lízingbevevővel szemben A visszavett Lízingtárgyat Lízingbeadó a Lízingbevevő hozzájárulása nélkül jogosult az általa meghatározott áron értékesíteni, másnak lízingbe adni, illetve egyéb módon hasznosítani. 15. A SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTADÁSA 15.1 Lízingbevevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbeadó a Lízingszerződésből, annak mellékleteiből, valamint jelen ÁSZF-ből származó bármely jogát és kötelezettségét jogosult minden korlátozás nélkül harmadik félre átruházni azzal, hogy Lízingbevevő számára kötelezettségeinek teljesítése terhesebbé nem válhat. Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy Lízingbevevőt az engedményezés tényéről írásban értesíti Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésből, annak mellékleteiből, valamint a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit csakis a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át harmadik személynek. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó hozzájárulás megtagadását nem köteles indokolni. 16. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, ELSZÁMOLÁS 16.1 A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy eltekintve a Lízingbeadó egyoldalú, jelen ÁSZF 11. pontja szerinti Lízingdíj-módosítási és az ÁSZF megváltoztatásának jogától, Szerződő Felek a Lízingszerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják azzal, hogy a módosítással kapcsolatos költségeket a módosítást kezdeményező fél köteles viselni, mely költségeket elsősorban a mindenkori kondíciós lista tartalmazza Előtörlesztés, szerződés lezárás A Lízingbevevő a futamidő során kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes vagy részleges előtörlesztését. A Lízingbevevő részleges előtörlesztési jogával kizárólag a Fizetési Ütemezésben meghatározott esedékességi időpontokban élhet. A Lízingbevevő az előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Előtörlesztési Kérelem) az esedékesség időpontja előtt legalább 20 (húsz) nappal köteles benyújtani. Az Előtörlesztési Kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmi kamatfizetési kötelezettségét is maradéktalanul eleget tett. A Lízingbeadó az Előtörlesztési Kérelem kézhezvételét követően előtörlesztési ajánlatban (a továbbiakban: Előtörlesztési Ajánlat ) tájékoztatja a Lízingbevevőt a következő esedékességkor megfizetendő összegről és az ezt követően fennálló Lízingdíj fizetési kötelezettségeiről. A Lízingbeadó a Lízingbevevő által elfogadott Előtörlesztési Ajánlat kézhezvételét követően elkészíti a Lízingszerződés módosítását (a továbbiakban: Szerződésmódosítás ), amely tartalmazza a következő esedékességkor megfizetendő előtörlesztés végleges összegét, és a Lízingbevevő ezt követően fennálló Lízingdíj fizetési kötelezettségeit. A Lízingbevevő köteles az előtörlesztésként meghatározott Lízingdíj (tőke- és kamat-) összegét egy összegben legkésőbb a Szerződésmódosításban megjelölt időpontig megfizetni. Az előtörlesztés Szerződésmódosításban megjelölt összegének határidőben történő megfizetése a Szerződésmódosítás hatálybalépési feltétele. Amennyiben a Lízingbevevő az Előtörlesztési Ajánlattal összhangban kiállított számviteli bizonylaton szereplő kötelezettségeit az esedékességi időpontig nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Lízingbeadó általi felmondás hiányában a Lízingszerződés eredeti feltételek mellett hatályban marad. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó minden, a tranzakcióval kapcsolatos költségét, és a kondíciós lista szerinti díjakat megfizetni. Szerződés lezárás: a Lízingbevevő kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes előtörlesztését. A Lízingbevevő a szerződés lezárás iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Lezárási Kérelem ) az esedékesség időpontja előtt legalább 30 (harminc) nappal köteles benyújtani. A Lízingbeadó a Lezárási Kérelem kézhezvételét követően lezárási ajánlatban (a továbbiakban: Lezárási Ajánlat ) tájékoztatja a Lízingbevevőt a megfizetendő összegről. A Lezárási Ajánlat Lízingbevevő általi Lezárási Ajánlatban megadott határidőben történő elfogadást követően a Lízingbevevő köteles egy összegben, legkésőbb a vonatkozó számviteli bizonylaton megjelölt fizetési határidőig, megfizetni a Lezárási Ajánlatban meghatározott összeget (tőke- és kamat-, késedelmi kamat, egyéb költségek, részletesen a fentiek szerinti költségek összegét). Deviza alapú szerződések esetén a devizában kifejezett előtörlesztés összeg forint összegének meghatározására a 11.8 pont rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a forint összegek számításánál alkalmazott árfolyam érvényességi napja a megszűnés napja. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés lezárás érdekében a Lezárási Ajánlattal összhangban kiállított számviteli bizonylat szerinti kötelezettségeit az esedékességi időpontig nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Lízingbeadó által felmondás hiányában a Lízingszerződés eredeti feltételek mellett hatályban marad. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó minden, a tranzakcióval kapcsolatos költségét, és a kondíciós lista szerinti díjakat megfizetni Egyéb átütemezés 16.4 Átvállalás A Lízingbevevő a pontban tárgyalt előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Lízingbeadó felé. Amennyiben a Lízingbevevőnek nincs a Lízingszerződés alapján fennálló, már esedékessé vált tartozása, a Lízingbeadó lehetőséget adhat arra, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személyre (a továbbiakban: Átvállaló ) ruházza át, amely esetben a Lízingbeadó, a Lízingbevevő és az Átvállaló az átvállalásról szerződést kötnek, a vonatkozó törvényi szabályozás szigorú betartása mellett. A Lízingbevevő szerződés-átruházási szándékát írásban köteles jelezni a Lízingbeadónak, aki az átvállalás feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további biztosítékok bevonásának szükségességéről tájékoztatja a Lízingbevevőt. Az Átvállaló köteles a részére megküldött átvállalási szerződést aláírva, az abban meghatározott első esedékességi időpontot megelőző 5. (ötödik) napig a Lízingbeadó részére megküldeni. Ellenkező esetben az átvállalási szerződés nem lép hatályba, és a Lízingbevevő az eredeti Fizetési Ütemezés szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségeit. A Lízingszerződés átvállalása az eredeti Lízingszerződésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását jelenti, változatlan pénzügyi feltételek mellett. A Lízingszerződés átvállalása esetén a Lízingszerződés devizaneme és a számlázás devizaneme változatlan marad A Lízingszerződés és annak mellékletei a jelen fejezetben külön nem nevesített esetekben is kizárólag a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés devizaneme a futamidő során nem változtatható. A jelen ÁSZF pontja szerinti, Lízingbeadó általi devizanem váltás nem minősül futamidő alatti változtatásnak, tekintettel arra, hogy ezt a változtatási jogot a Lízingbeadó még a Lízingszerződés teljesítését megelőzően gyakorolja. 9

10 16.7 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó a Lízingszerződés közös megegyezéssel történő módosítása esetén a hatályban lévő a Lízingbeadó székhelyén kifüggesztett - Kondíciós lista szerinti szerződésmódosítási díjat számít fel, amely eltérő rendelkezése hiányában, előre, egy összegben esedékes. A díj megfizetésére a Lízingbevevő, jelen ÁSZF aláírásával kötelezettséget vállal. A Lízingbevevő és Lízingbeadó jogosult a Kondíciós listában szereplő tételektől eltérő módosítási díjban megegyezni A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy szerződésmódosítási kérelme, annak jellegétől függően, a megfelelő jogkörökkel felruházott Lízingbeadói döntéshozó testület hozzájárulását igényelheti. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a testület döntése eltérhet az eredeti igény részleteitől. Lízingbeadó és Lízingbevevő vállalja, hogy fenti esetben egymással további egyeztetéseket folytatnak a végleges és végrehajtható módosítási feltételek kidolgozása érdekében A Lízingszerződés megszűnésének esetei (a) (b) (c) Lízingszerződés megszűnik a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közti közös megegyezéssel, a Lízingszerződés megszűnik a Lízingbeadó felmondásával a Lízingszerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik, a Lízingbevevő valamennyi, a Lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével, A Lízingbevevő a Lízingszerződés felmondással történő megszüntetésére nem jogosult Amennyiben a Szerződő Felek a Lízingszerződést közös megegyezéssel szüntetik meg, úgy a közös megegyezésben foglaltak szerint járnak el A Lízingbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Lízingbevevő a Lízingszerződést súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek az alább meghatározott esetek: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) a Szállító, illetve megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízott által átvételre szerződésszerűen felajánlott Lízingtárgy átvételét a Lízingbevevő megtagadja, elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a Lízingbeadó felé elmulasztja; ha Lízingbevevő a Lízingtárgyat nem rendeltetésszerűen használja, illetve nem tartja be a Lízingtárgy használatára, karbantartására, állagmegóvására vonatkozó, a Lízingszerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt illetve gyártói előírásokat; a Lízingbevevő az ÁSZF 5.4. pontja szerinti ellenőrzést akadályozza, vagy a Lízingbevevő hibájából az ellenőrzés meghiúsul; ha Lízingbevevő a Lízingdíj, illetve bármely egyéb, a Lízingszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségei, különösen de nem kizárólagosan késedelmi kamat, szerződésmódosítási díj, biztosítási díj, közterhek, esetleges bírságok, stb. teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik; vagy ha Lízingbevevő vagy a Lízingbevevő által kijelölt harmadik személy vevő (nyílt végű pénzügyi lízing) a maradványérték (nyílt végű pénzügyi lízing) és/vagy a Fizetési Ütemezés szerinti utolsó havi lízingdíj (akár zárt végű, akár nyílt végű pénzügyi lízing) teljesítésével 10 (tíz) napot meghaladó fizetési késedelembe esik; ha Lízingbevevő kötötte meg a casco- illetve a vagyonbiztosítást és megszegi a jelen ÁSZF 10. pontjában (Biztosítás) foglalt, biztosításra vonatkozó szabályokat, így különösen, de nem kizárólagosan a casco-, illetve a vagyonbiztosítás fenntartását a futamidő végéig; amennyiben Lízingbevevő információszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget és kötelezettsége teljesítését arra történő felszólítást követően sem pótolja; ha Lízingbevevő nem helytálló, félrevezető, a valóságnak meg nem felelő nyilatkozato(ka)t tesz vagy tett, vagy Lízingbeadót valótlan vagy hamis tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más egyéb módon megtéveszti vagy megtévesztette; ha Lízingbevevő a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, üzleti tevékenységének körét vagy jellegét részben vagy egészben megváltoztatja, illetve vagyonának jelentős részét bármely harmadik félre átruházza; ha Lízingbevevő a Lízingtárgy külföldre történő viteléhez a Lízingbeadó hozzájárulását nem kéri vagy Lízingbeadó hozzájárulása megtagadása ellenére jogtalanul külföldre viszi a Lízingtárgyat, valamint ha Lízingbeadó engedélyének hiányában a Lízingtárgyat bármilyen jogcímen megterheli vagy a Lízingtárgy használatát jogtalanul, a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére átengedi; ha Lízingbevevő bankszámlái ellen azonnali beszedési megbízási felhatalmazó levelét határidőben nem adja át Lízingbeadónak, valamint új bankszámláira vonatkozó azonnali beszedési megbízási felhatalmazó levél átadásával késlekedik. A fentieken túl Lízingbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal, az alábbi esetekben is felmondani: xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) xviii) xix) xx) a Lízingszerződésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Lízingbeadó megítélése szerint jelentősen csökken, és az(oka)t a Lízingbevevő a Lízingbeadó felszólítására nem egészíti ki, a Lízingbevevő megszegi a Lízingbeadóval kötött bármely más szerződését; a Lízingbevevő bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött bármely más szerződését a Lízingbeadó megítélése szerint jelentős mértékben megszegi, a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerződésben foglalt valamely kötelezettségét a Lízingbeadó megítélése szerint jelentős mértékben megszegi, ha a Lízingtárgy megsemmisül, azt ellopják, vagy javítása nem gazdaságos. Lopás esetén a megszűnés időpontja a nyomozóhatóság nyomozást megszüntető határozatának Lízingbeadó általi kézhezvételének napja, káresemény esetén a biztosító által teljesített kártérítés Lízingbeadó számláján történő megjelenésének napja, amely esetben a Szerződő Felek a Biztosításról szóló, jelen ÁSZF 10. pontja szerint kötelesek eljárni; a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbevevő pénzügyi, gazdasági, tulajdonosi, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely a Lízingbeadó megítélése szerint veszélyezteti a Lízingbevevő kötelezettségeinek teljesítését, ha Lízingbevevővel szemben csőd- végrehajtási vagy felszámolási eljárást indítanak, vagy a jelen pontban meghatározott felek gazdálkodásában, vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokra tekintettel ilyen intézkedés kezdeményezése várható; ha felmerül annak a gyanúja, illetve bizonyítható, hogy a Lízingtárgyat bűncselekmény elkövetésére használják, vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben a hatóság azt lefoglalja. a Lízingbevevőben közvetett, vagy közvetlen részesedéssel, illetve irányítási, ellenőrzési joggal rendelkező társaság vagy olyan társaság, amelyben a Lízingbevevő közvetlen vagy közvetett részesedéssel, illetve irányítási, ellenőrzési joggal rendelkezik, a Lízingbeadóval vagy a Volvo csoport más tagjával kötött bármely szerződését a Lízingbeadó megítélése szerint jelentős mértékben megszegi. a Lízingszerződés teljesítéssel történő megszűnése esetén a hitelbiztosítéki nyilvántartásban a lízing törlésére irányuló nyilatkozatot a Lízingbeadó teszi meg. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy lízing törlésére irányuló nyilatkozat megtételére Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult; a hozzájárulás nélküli törlésre irányuló nyilatkozat súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után; 10

11 xxi) Amennyiben Lízingbeadó a lízing bejegyzésére irányuló nyilatkozatát a Lízingbevevő hibájából a Lízingtárgy átadásától számított 30 napon belül nem tudja bejegyeztetni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. A Lízingbevevő köteles valamennyi tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a fennálló tulajdoni arányok változásáról, a részvényeinek/üzletrészeinek tervezett megterheléséről előzetesen írásban tájékoztatni a Lízingbeadót, és ahhoz a Lízingbeadó írásbeli jóváhagyását kérni. A Lízingbevevő köteles ezen kötelezettségéről a tulajdonosait tájékoztatni. A Lízingbeadó jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését. A jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Lízingszerződést a Lízingbeadó azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Lízingtárgy megsemmisült, káreseményt követően a biztosító gazdasági totálkárt állapít meg, vagy a Lízingtárgyat ellopták (lopáskár), a Lízingbeadó nem köteles a Lízingtárgyat másikkal helyettesíteni, és amennyiben a Lízingbeadónak a jelen ÁSZF pontja szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésből nem térül meg, úgy a fennmaradó részt a Lízingbevevő köteles megfizetni a Lízingbeadó részére. A felmondásról Lízingbeadó írásban (megbízott útján vagy ajánlott levélben), a jelen ÁSZF 18. pontjában (Értesítések) meghatározott módon értesíti a Lízingbevevőt. A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingbevevő Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása azonnal esedékessé válik. A Lízingbevevő az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhez vételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni a Lízingbeadónak. Amennyiben Lízingbevevő a fenti határidőben kifizeti minden esedékessé tett fizetési kötelezettségét, megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát (kivéve a lopás esetét) és mentesül annak Lízingbeadónak történő átadási kötelezettsége alól. Ha Lízingbeadó a Lízingtárgyat már visszavette, és Lízingbevevő azt követően rendezi teljes tatozását, Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy elszállításáról saját költségén gondoskodni azzal, hogy az elszállítással egyidejűleg köteles mind a visszavétel, a tárolás és az elszállítás költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni. A Lízingszerződés bármely okból történő megszűnésekor Lízingbeadó elszámolást, illetve ez alapján a szükséges számviteli bizonylatokat is elkészíti, amelyeket megküld a Lízingbevevőnek. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a felmondás kézhezvételét követően a Lízingtárgy használatára nem jogosult, de a kárveszély viselésére köteles a felmondást követően is mindaddig, amíg a Lízingtárgy a birtokában van. A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingbeadó a Lízingtárgyat kivonathatja a forgalomból, és a Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy köteles a jelen ÁSZF 14. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazásával a Lízingtárgyat Lízingbeadónak vagy megbízottjának átadni. Lízingbeadó jogosult a felmondás kézhezvételének napját a Lízingszerződés 2. számú mellékletét képező birtok nyilatkozat hatályba lépési napjaként megadni. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés felmondását követően a Lízingbeadó a visszavett Lízingtárgy vonatkozásában értékbecslést készíttet, mely alapján a felmondásban részletezett feltételek szerint elszámol a Lízingbevevővel Lízingszerződés megszűnése teljesítéssel a) zártvégű pénzügyi lízing esetén: valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítésével, a Lízingbevevő megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát b) nyíltvégű pénzügyi lízing esetén: 5.17 pont szerinti jog gyakorlásával, a maradványérték az utolsó havi lízingdíjról szóló számla esedékességi idejével megfizetésével, feltéve, hogy a Lízingbevevő minden egyéb szerződéses kötelezettségének eleget tett, a Lízingbevevő megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát 5.17 pont szerinti jog alapján harmadik felet jelöl meg a Lízingbevevő a tulajdonjog megszerzésére. Harmadik fél a maradványértéket az utolsó havi lízingdíjról szóló számla esedékességét követő 5 napon belül megfizette, és nincs a Lízingbevevőnek egyéb, rendezetlen szerződéses kötelezettsége ha a Lízingbevevő nem tesz olyan nyilatkozatot, amely szerint akár a Lízingbevevő, akár az általa kijelölt harmadik személy megszerezné a Lízingtárgyat, a Lízingszerződés a Lejáratkor szűnik meg, azzal, hogy ebben az esetben a Lízingbevevő a Lízingtárgyat, szerződéses feltételek szerint, a fenti 14. pont szerint visszaadja a Lízingbeadó birtokába, és nem lehet a Lízingbevevőnek egyéb, rendezetlen szerződéses kötelezettsége Amennyiben a Lízingszerződés a Lízingbevevőnek felróható okból szűnik meg, Lízingbevevő köteles Lízingbeadó minden egyéb, a Lízingszerződés megszűnése miatti kárát és igazolt költségeit, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kiszállási díjat, késedelmi kamatokat, perköltséget, behajtási költségeket, tárolási díjakat, ügyvédi munkadíjat, stb. megtéríteni A Lízingszerződésnek a jelen ÁSZF 16.9 a), b) pontjában meghatározott esetek miatt történő megszűnése esetén a Lízingbeadó 15 napon belül elszámolást készít, amelyben tételesen rögzíti a Szerződő Felek egymással szembeni követeléseit, illetve kötelezettségeit A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére megtéríteni az elszámolásban megjelölt összeget, mely a következő sorrend szerint kerül a Lízingbeadónál elszámolásra: a) a Lízingbeadó valamennyi, a Lízingbevevő mulasztásából, késedelméből eredő, igazolt költségét; b) a lejárt késedelmi kamatokat; c) a kondíciós lista, vagy egyedi megállapodás szerinti módosítási díjat d) a ki nem egyenlített lízingdíjak összegeit (kamat, majd tőkerész + ÁFA (amennyiben értelmezhető) sorrendben ); e) a megszűnéssel esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozás összegét; f) az előzőekben (a jelen pont a)-e) (kivéve b) alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az azok esedékességétől számított, 12. fejezetben maghatározott mértékű késedelmi kamatot A Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit növeli a) a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. biztosítási díjak, vagyonszerzési illeték, a Lízingbeadó tulajdonjogát sértő vagy veszélyeztető eljárással kapcsolatosan felmerült illeték, díj); b) a Lízingbeadó követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és fax-költség (a mindenkori postai díjszabás szerint), a Lízingtárgy visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a Lízingtárgy biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan az értékbecslés költségei, a hirdetések megjelentetése következtében felmerült költségek) és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei; c) visszavett Lízingtárgy értékesítéséig (lízingbeadásig) terjedő időszakban a Lízingbeadó által a Lízingtárgy állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására, őrzésére és a szükséges felújítására fordított költségek, valamint az értékesítés költségei (különösen, de nem kizárólagosan értékbecslés költségei, értékesítési jutalék); d) a Lízingbevevő által fizetendő összes Lízingdíj időarányos része + ÁFA összegű használati díj, amennyiben a Lízingtárgyat a Lízingbevevő a Lízingszerződés megszűnését követően szerződésellenesen birtokában tartja és/vagy használja. 11

12 e) Deviza finanszírozás esetén keletkező Áfa árfolyam különbözet elszámolása A Lízingbevevő fizetési kötelezettségét csökkenti a) a visszavett Lízingtárgy, importőr, avagy független értékbecslő által megállapított piaci értéke, b) a Káresemény alapján a biztosító által kifizetett, és a Lízingbevevő részére át nem adott összeg; c) a Lízingszerződésben meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Szerződő Fél köteles az elszámolás Lízingbevevő általi kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Szerződő Fél részére megfizetni. A Lízingbeadó méltányossági okból a Lízingbevevő tartozásának megfizetésére egyedi fizetési megállapodás formájában részletfizetési lehetőséget biztosíthat. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a c), valamint a) pontok meghatározásakor a Lízingbeadó a következőkben felsorolt tételek elsődleges figyelembevételével jár el: - Az összes eredeti berendezés, eltekintve a szokásos elhasználódástól, érintetlen és üzemképes legyen, mechanikai problémáktól mentes, és feleljen meg az illetékes helyi hatóságok előtti műszaki vizsgán. A jármű a regisztráció szerinti ország helyi jogszabályai szerint rendelkezzen az utolsó ütemezett éves jármű műszaki vizsgálattal. - A fékbetétek fennmaradó élettartama legyen legalább 50 %. - Az összes gumiabroncs az eredeti gyártótól származzon. A kopás eredményeképpen a futómintázat mélysége nem lehet kevesebb, mint az új állapotú abroncs mintázatának mélysége és a jogszabályok által előírt minimum futómintázat mélységének számtani közepe. Az eredeti gyártók által előírt gumiabroncs márkák a Michelin, Goodyear és a Bridgestone. A kormányzott tengelyen lévő gumiabroncsok nem lehetnek újra futózottak. Minden gumiabroncs az eredeti keréktárcsának megfelelő kell legyen. - A hűtő- és kenőrendszer nem lehet szennyezett és nem lehet átszivárgás a rendszerek között, azaz nem lehet olaj a vízben és víz az olajban. - A jármű teljesítménye a névleges szinten álljon, túlzott olajszivárgás vagy levegőveszteség nélkül. A járműnek teljesíteni kell a VCADS Pro vagy egy vele egyenértékű teszt követelményeit. - A szélvédő legyen mentes nagy kőfelverődési nyomoktól, amelyek már nem javíthatók, függetlenül a szélvédőn található helyüktől. - A lámpák legyenek mentesek repedésektől és lyukaktól, amelyek következtében a víz behatolhat, és károsíthatja a működést. A tükrök nem lehetnek töröttek vagy repedtek. - A teljes alváz és fülkesérülés összértéke nem haladhatja meg járművenként az 500 Euro javítási költséget. A Lízingbevevő köteles eltávolítani a járműről minden matricát, számot és egyéb üzemeltető azonosító feliratot. - A finanszírozási szerződés érvényességének teljes időszakára a járművet mindig a márka hivatalos importőre által engedélyezett hivatalos szerviz tartsa karban, eredeti márkának megfelelő alkatrészekkel (ill. a Volvo Action Service, Renault Assistance, vagy a márkának megfelelő szerviz karbantartásával az úton történt meghibásodás esetén, a saját ország területén kívül). - A visszakerülés napján a hibajelző nem mutathat aktív hibaüzenetet. - Olyan tartozékok, mellyel eredetileg a vontatók nem voltak felszerelve, a jármű visszaadásakor nem követelhetők A Lízingbevevő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Lízingbeadót visszafizetési kötelezettség terheli és a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé más jogügylet alapján a visszafizetés időpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a teljes visszafizetendő összeg vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követelését a visszafizetendő összegbe beszámítsa; vagy amennyiben a Lízingbeadónak más jogügylet alapján nincs követelése a Lízingbevevővel szemben és az előző pont szerinti beszámítás után marad visszafizetendő összeg, de az ÁSZF xix pontja szerinti társaságnak fizetési kötelezettsége áll fenn a Lízingbeadóval szemben, ezen társaság helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékba helyezéssel) teljesíti. A Lízingbevevő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Lízingbeadót visszafizetési kötelezettség terheli, de az előző pontban foglaltak nem alkalmazhatóak, vagy az alkalmazásuk után is marad visszafizetendő összeg és a Lízingbevevőnek vagy az ÁSZF xix. pontja szerinti társaságnak a Lízingbeadó vagy a Volvo csoport más tagja felé a visszafizetés időpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetendő összeg a fizetési kötelezettség teljesítésére szolgál, illetve az ÁSZF xix. pontja szerinti társaság helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékba helyezéssel) teljesíti. A Lízingbeadó vagy a Volvo csoport más tagja az így rendelkezésére álló összeget saját belátása szerinti arányban jogosult a követeléseinek kielégítésére/csökkentésére felhasználni BIZTOSÍTÉKOK Biztosítékokra vonatkozó általános szabályok. A lízing jogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére Biztosítékot és/vagy kiegészítő/helyettesítő Biztosítékot nyújtani a Lízingbeadó kérése szerint, hogy ezzel a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé fennálló vagy jövőben keletkező kötelezettségeit biztosítsa. Lízingbeadó jogosult egyidejűleg több Biztosítékot is kérni, azzal, hogy minden Biztosíték külön-külön is a teljes követelését biztosítja, kivéve, ha az adott Biztosítékra vonatkozó megállapodás eltérően rendelkezik. Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő felé fennálló bármely fizetési kötelezettségének teljesítését felfüggeszteni addig, amíg a Lízingbevevő a Biztosítékot és/vagy a kiegészítő/helyettesítő Biztosítékot nem nyújtja részére. A Biztosítékra vonatkozó megállapodásban a Lízingbeadó jogosult az adott Biztosíték biztosítéki értékét meghatározni. Ha a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben több követelése áll fenn, és a Lízingbevevő teljesítése a tartozásainak csak egy részét fedezi, Lízingbeadó jogosult arra, hogy a Lízingbevevő teljesítését saját belátása szerint a hamarabb esedékessé váló tartozás vagy a kevésbé biztosított követelés rendezésére használja fel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg Alkalmazott Biztosítékok A Lízingszerződés felsorolja az alkalmazott Biztosítékokat. Lízingbeadó a következő Biztosítékokat kérheti: i) váltó; ii) kezesség; iii) garancia; iv) azonnali beszedési megbízás; v) bármely más Biztosíték, ami az adott esetben az adott körülmények között a Lízingbeadó megfelelőnek tekint Tájékoztatási kötelezettség, Biztosíték ellenőrzése Lízingbevevő köteles a Biztosíték állagának és értékének megőrzésére, és köteles a lízing jogviszony időtartama alatt a Biztosítékok szintjét folyamatosan azonos szinten tartani. Amennyiben bármely Biztosíték értéke és/vagy érvényesíthetősége megváltozik vagy a Biztosíték 12

13 értékének és/vagy érvényesíthetőségének jövőbeni változására utaló jel észlelhető, Lízingbevevő köteles haladéktalanul értesíteni Lízingbeadót a változásról vagy a jövőbeni változásra utaló jelekről. Lízingbeadó a lízing jogviszony időtartama alatt bármikor jogosult a Biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének a vizsgálatára, Lízingbevevő pedig köteles minden olyan információhoz hozzáférést biztosítani, amit Lízingbeadó a Biztosíték ellenőrzéséhez szükségesnek ítél meg. A Biztosíték nyújtásával, állagának megőrzésével és ellenőrzésével kapcsolatos minden költség a Lízingbevevőt terheli Biztosítékok érvényesítése Amennyiben a Lízingbevevő nem a Lízingszerződéssel összhangban teljesít vagy valamely szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, a Lízingbeadó vagy az általa kijelölt harmadik személy jogosult a Biztosítékokból kielégítést keresni a Biztosítékok érvényesítése útján a Lízingbeadó által meghatározott sorrendben és mértékben, az általa leghatékonyabbnak tartott módon. A Lízingbeadónak a fenti kielégítési jog a Lízingszerződés megszűnésekor nyílik meg. A Biztosítékok érvényesítésének hiánya vagy részleges érvényesítése, továbbá a Biztosítékok érvényesítésével kapcsolatos késedelem nem minősül joglemondásnak a Lízingbeadó oldalán A jelen 16. pontban írt rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül (ÁSZF ) 17. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS 17.1 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés fennállása alatt köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon értesítést küldeni Lízingbeadó részére mind a Lízingtárgyat érintő minden jelentős eseményről, mind Lízingbevevő adataiban történő bárminemű változásról, így kifejezetten, de nem kizárólagosan név, székhely, tevékenységi kör, bankszámlaszám, KSH-szám, adószám, tulajdonos, stb. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott adatszolgáltatási és adatváltozásról történő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy a lízing időtartama alatt minden, a számviteli törvény szerint készítendő beszámolóját, annak elfogadását követő 20 (húsz) napon belül, megküldi Lízingbeadó részére. Lízingbeadó kötelezettséget vállal, hogy a Lízingbevevőre vonatkozó, birtokába jutott dokumentumokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen személyeknek nem adja át Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján a jelen Szerződés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokat érintően bekövetkezett változásokról Lízingbeadót 5 (öt) munkanapon belül értesíti Lízingbevevő felhatalmazza Lízingbeadót, hogy Lízingbeadóval szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig a Lízingbevevő bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról és az adott hitelintézettel, valamint hitel és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. E felhatalmazás érvényesítése érdekében Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy Lízingbeadó ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában Lízingbeadó részére átadja Lízingbevevő hozzájárul, hogy Lízingbeadó a Lízingszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze, továbbá, hogy a Lízingbeadó a neki átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásba való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában és a GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász út 31.; Cg.: ) útján ellenőrizze. Amennyiben Lízingbevevő vagy Lízingbevevő képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. (1) bekezdés alapján adatletiltás jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. Lízingbeadó kijelenti, hogy az átadott adatokat kizárólag jelen ÁSZF és a Lízingszerződés szerinti jogainak biztosítása érdekében és annak során használja fel és más illetéktelen harmadik személynek nem adja át, valamint a biztosított jogok elévülése után az átadott adatokat törli, kivéve, ha kötelező jogszabályi rendelkezés miatt köteles megőrizni a kérdéses adatot Kiszervezés Lízingbevevő hozzájárulását adja, hogy Lízingbevevő adatait is érintő alábbi tevékenységeit Lízingbeadó az alábbi társaságokkal létrejött szerződés alapján, valamint bármely az érintett kiszervezett tevékenység végzésére a jövőben szerződés alapján jogosult társaságokkal, a vonatkozó adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezze: (a) Kiszervezett tevékenység: (i) Kintlévőség kezelés (ii) Eszköz visszaszármaztatás Kiszervezett tevékenység végzője: Cégnév: Avacs Kft. Székhely: 1239 Budapest Orbán utca 41. Cégjegyzékszám: Adószám: Kapcsolattartó: Lovas Sándor Telefonszám: (b) Kiszervezett tevékenység: (i) Lízingbevevő adatait is érintő adatkezelési, adatfeldolgozási, valamint adattárolási tevékenység, (ii) informatika, (iii) internetes szolgáltatásfejlesztés. Kiszervezett tevékenység végzője: Cégnév: VFS Uslugi Finansowe Polska SP.Z.o.o Székhely: Pulawska Warsaw, Poland Cégjegyzékszám: [*] Adószám: Kapcsolattartó: Martin Pisko Telefonszám: (c) Kiszervezett tevékenység: (i) Lízingbevevő adatait is érintő adatkezelési, adatfeldolgozási, valamint adattárolási tevékenység, (ii) informatika, (iii) internetes szolgáltatásfejlesztés. Kiszervezett tevékenység végzője: 13

14 Cégnév: VFS Kft. Székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út 34. Cégjegyzékszám: [*] Adószám: Kapcsolattartó: Rádi Sándor és Stupián Nikolett Telefonszám: (d) Kiszervezett tevékenység: (i) Jogi tanácsadás (ii) Jogi képviselet Kiszervezett tevékenység végzője: Cégnév: Farkas, Magyar és Szalay Ügyvédi Társulás Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I. 16. Cégjegyzékszám: [*] Adószám: Kapcsolattartó: Dr. Farkas Gábor Telefonszám: (e) Kiszervezett tevékenység: (i) Biztosítás közvetítés Kiszervezett tevékenység végzője: Cégnév: MAI Független Biztosítási Alkusz Kft. Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Cégjegyzékszám: Adószám: Kapcsolattartó: Dr. Semjén Gábor Telefonszám: A közreműködők tevékenysége a Lízingbeadó üzletkötői területén, valamint szerződésadminisztrációs területén, a kiszervezett tevékenységeken keresztül kapcsolódik a Lízingbeadó tevékenységéhez. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti jogviszony a kiszervezéssel Lízingbevevő számára kötelezettségeinek teljesítése terhesebbé nem válhat, a köztük lévő jogviszonyt, a Lízingbevevő jogait és kötelezettségeit nem befolyásolja, illetve befolyásolhatja. Kiszervezett tevékenység végzője felelősséggel tartozik a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért, a Lízingbeadó felelős azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végző a tevékenységet jogszabályi előírások betartásával és tőle elvárható gondossággal végezze. Kiszervezett tevékenység végzője a tevékenységéhez szükséges adatokat kezeli, tevékenységét az adatvédelmi szabályok betartásával végzi. Lízingbeadó biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenység végzője legalább olyan titoktartási szabályok betartása mellett végzi a kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos munkákat, mint amely titoktartási szabályok betartása a Lízingbeadóra nézve jogszabály által előírt módon kötelező Hozzájárulás A Lízingbevevő kifejezetten hozzájárul, hogy Lízingbeadó a fenti 17.6 (Kiszervezés) pontban megjelölt tevékenységhez szükséges adatokat az ott megnevezett közvetítők részére átadja, és e tekintetben a Lízingbevevő megadja a szükséges titoktartási kötelezettség alóli felmentést Hitelinformációs rendszer A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a Hpt. alapján a Lízingbevevő alábbiakban meghatározott adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR) a évi CXXII. törvény (KHR tv) rendelkezései szerint. a) természetes személy (egyéni vállalkozó) Lízingbevevő esetén: a KHR tv 11. -ban meghatározott esetben ha Lízingbevevő fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt - ismertetve a konkrét okokat: azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség; d) a szerződés összege és devizaneme, e) a KHR tv 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, f) a KHR tv 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. b) a KHR tv 2. (1) bekezdésének f) pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Lízingbevevő esetén: a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos referenciaadatok. a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. A Lízingbevevő az adatátadással kapcsolatban a KHR tv 16. -ban foglalt kifogást emelhet, a KHR tv 17. -a szerinti keresetet indíthat. A Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c) és e) f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés, vagy a Tpt. 81. (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg a Tpt. 5. (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a KHR tv 15. (7)-(9) bekezdések szerinti tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 14

15 18. ÉRTESÍTÉSEK Szerződő Felek medállapodnak, hogy a Lízingszerződéssel kapcsolatban minden értesítést írásban, személyesen vagy futárszolgálattal, ajánlott, illetve tértivevényes küldemény formájában kézbesítenek a Lízingszerződésben meghatározott címekre vagy minden más olyan címre, amelyről a Szerződő Felek egymást a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően előzetesen értesítik. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingdíj számlák és értesítők normál postai küldeményként kerülnek kézbesítésre. A Hpt. rendelkezéseinek megfelelően Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőt tájékoztatni a lízing jogviszony részletes egyenlegéről legkésőbb a tárgyévet követő naptári év március 31. napjáig. 19 JOGSZABÁLYOK, ALÁVETÉS 19.1 A Lízingszerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül pedig elsődlegesen a Ptk. és a Hpt. szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF által meghivatkozott jogszabályoknak a Lízingszerződés megkötésekor hatályos szövege irányadó. Ha a Lízingszerződés megkötésekor a hivatkozott jogszabály már nem hatályos, akkor ott a helyébe lépő jogszabályt kell megfelelően alkalmazni. Bármely vita eldöntésére a Szerződésben Felek alávetik magukat helyi bírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, megyei bírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének Jogvita esetén az alkalmazandó jog a magyar anyagi és eljárási jog. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Budapest,

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban Lízingszerződés) alapján a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet HIRDETMÉNY Személy- és kishaszon gépjárművek zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing, zárt végű pénzügyi visszlízing ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek változásáról A CIB Lízing Zrt.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. (KORÁBBI NEVE: RAIFFEISEN PROPERTY LÍZING ZRT.) KONDÍCIÓS LISTA 1 II. RÉSZ AZ EXIMBANK ÁLTAL INDÍTOTT LÍZING-REFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben