Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista"

Átírás

1 RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme 1 Fizetés pénzneme K Ö L C S Ö N S Z E R Z İ D É S SZEMÉLYGÉPJÁRMŐ VAGY 3,5 TONNA ALATTI GÉPJÁRMŐ HUF; EUR, CHF, JPY HUF, EUR Teljes hiteldíj mutató (THM) A konkrét értéket az egyedi Kölcsönszerzıdés tartalmazza. Ügyleti kamat: Az ügyleti kamat mértékét az Ügyfél kockázatkezelıi besorolása és a finanszírozott tárgy minısítésének eredménye együttesen határozzák meg. Fix kamatozás esetén: a Kölcsönszerzıdésben meghatározott törlesztı részletek kalkulációjánál használt kamat mértéke a Kölcsön futamidı alatt nem változik. Kamatok A törlesztı részlet kamatrészének meghatározása: Késedelmi kamat mértéke fogyasztókkal kötött szerzıdések esetén Változó kamatozás esetén: Amennyiben a Finanszírozás pénzneme magyar forint (HUF) a törlesztı részlet 3 havi BUBOR mint referencia kamatláb, amennyiben a Finanszírozás pénzneme euro (EUR) a törlesztı részlet 3 havi EURIBOR mint referencia kamatláb, amennyiben a Finanszírozás pénzneme svájci frank (CHF) a törlesztı részlet 3 havi CHFLIBOR mint referencia kamatláb, amennyiben pedig a Finanszírozás pénzneme japán yen (JPY) a törlesztı részlet 3 havi JPYLIBOR mint referencia kamatláb figyelembevételével kerül kiszámításra. A kamatok a Gépjármővásárlási célú Kölcsönszerzıdés és Opciós Szerzıdés Általános Szerzıdés Feltételeinek, illetve az aktuális finanszírozási konstrukcióknak megfelelıen változnak. A Kölcsönszerzıdés hatályba lépésekor érvényes kamat mértékét az egyedi szerzıdések tartalmazzák. Az i. idıpontban fizetendı törlesztırészlet (a Finanszírozás pénznemében) kamatrésze kiszámításának a képlete: k(i) = tk(i-1) * (éves kamatláb% / év napjai ) * (t(i) - t(i-1)), ahol tk: tıkekintlevıség a Finanszírozás pénznemében k: kamatrész összege a Finanszírozás pénznemében t: esedékesség idıpontja naptári napban i: a fizetendı törlesztırészlet sorszáma éves kamatláb%: az ügyleti kamat éves mértéke %-ban év napjai: 360 A kamatrészek Finanszírozás pénznemében számított konkrét mértékét a Törlesztı részlet-fizetési idıpontlista, illetve a Terhelési értesítı vagy egyéb számviteli bizonylat tartalmazza. Adós késedelmes fizetése esetén a késedelmes összeg után mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő, de minimum évi 10% vagy - amennyiben a késedelmes összeg euroban fizetendı a Kölcsönszerzıdés alapján 3 havi EURIBOR + évi 12% késedelmi kamatot köteles fizetni, azzal, hogy a késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét, továbbá nem lehet több, mint az érintett naptári félével megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke.

2 Késedelmi kamat mértéke egyéb szerzıdések esetén Adós késedelmes fizetése esetén a késedelmes összeg után amennyiben a késedelmes összeg forintban fizetendı a Kölcsönszerzıdés alapján mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő, de minimum évi 10%, vagy - amennyiben a késedelmes összeg euroban fizetendı a Kölcsönszerzıdés alapján 3 havi EURIBOR + évi 12%, vagy - amennyiben a késedelmes összeg svájci frankban fizetendı a Kölcsönszerzıdés alapján 3 havi CHFLIBOR + évi 12% vagy - amennyiben a késedelmes összeg japán yenben fizetendı a Kölcsönszerzıdés alapján 3 havi JPYLIBOR + évi 12% késedelmi kamatot köteles fizetni. K 2009 = tıl érvényes korrekciós tényezı az éves átlagos - KSH által közétett - fogyasztói-árindexek szorzata. Korrekciós tényezı (K) korrekciós tényezı(k)=á I(2009) *Á I(2010) *.Á I(n) n:évszám Á I =KSH által közétett éves átlagos fogyasztói-árindex2 Á I mértéke > 1. Á I2009 : KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói-árindex a évre vonatkozóan Á In : KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói-árindex a tárgyévet megelızı évre vonatkozóan Elszámolás árfolyamkülönbözettel deviza alapú finanszírozás esetén, a Teljes tartozás megfizetését követıen a június 10. elıtt hatályba lépett szerzıdéseknél Elszámolás árfolyamkülönbözettel deviza alapú finanszírozás esetén, a Teljes tartozás megfizetését követıen a június 10. után hatályba lépett szerzıdéseknél Biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész maximális értéke Abban az esetben, ha az esedékesség napja és a Teljes tartozás bankszámlánkon történı jóváírás napja közötti Árfolyam eltérése min. 5000,- HUF összegő különbséget eredményez a Teljes tartozás összegében, a felek a különbséggel elszámolnak. Abban az esetben, ha az érvényes végelszámolásban feltüntetett eladási Törlesztési Árfolyam és a Teljes tartozás a Hitelezı bankszámláján történı jóváírása (T) napját követı 2. munkanapon (T+2) érvényes eladási Törlesztési Árfolyam, vagy a KÁSZF VII.7. pontja esetén a Kölcsönszerzıdés megszőnésének napján érvényes eladási Törlesztési Árfolyam és a KÁSZF VII.7. pont szerinti elszámolás napján érvényes eladási Törlesztési Árfolyam eltérése min. 5000,- HUF összegő különbséget eredményez a Teljes tartozás összegében, a Felek a különbséggel elszámolnak. A CASCO biztosításban Adós által biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész százalékban meghatározott értéke nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerzıdésben meghatározott Saját résznek a Gépjármő vételárára vetített százalékos értéke, de amennyiben az így kiszámított érték 10%, vagy annál kisebb, vagy motorkerékpárok esetén 10%, vagy annál kisebb, abban az esetben a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész értéke 10%, vagy motorkerékpárok esetén 10% Maximális futamidı Fix törlesztı részletes finanszírozás esetén Maximális futamidı május elıtt hatályba lépett és Fix törlesztı részletes finanszírozásra átkalkulált ügyletek esetén 84 hó Ügyfelek kérelmére, a megváltozott gazdasági környezet miatt, Fix törlesztı részletes finanszírozásra átkalkulált szerzıdések maximális módosított futamideje 144 hó. KEZELÉSI KÖLTSÉGEK 3 Szerzıdéskötési díj: Hitelezı Kölcsönszerzıdéstıl való elállása esetén A Kölcsönszerzıdés aláírásával egyidejőleg fizetendı költség mértéke minimum a kölcsönösszeg (=bruttó vételár Saját rész) 3 %-a, de legalább ,- HUF*K, vagy 85,- EUR*K, vagy 105,- CHF*K, vagy ,- JPY*K és nem több, mint ,- HUF, vagy 335,- EUR, vagy 420,- CHF, vagy ,- JPY, mely a mindenkori aktuális finanszírozási konstrukciótól függıen változhat. Kölcsön összegének (=bruttó vételár Saját rész) 3 %-a

3 Kölcsönszerzıdés módosítása 4 esetén Kölcsön futamidejének elsı felében történı módosítása esetén a szerzıdésmódosítás idıpontjában fennálló tıkekintlévıség 6 %-a, de legalább ,- HUF,vagy 50,- EUR, vagy 65,- CHF után kötött szerzıdések esetén, a Kölcsön futamidejének elsı felében történı módosítása esetén a szerzıdésmódosítás idıpontjában fennálló tıkekintlévıség 6 %-a, de legalább ,- HUF*K, vagy 85,- EUR*K, vagy 105,- CHF*K, vagy ,- JPY*K. Kölcsön futamidejének második felében történı módosítása esetén a szerzıdésmódosítás idıpontjában fennálló tıkekintlévıség 3 %-a, de legalább ,- HUF, vagy 50,- EUR, vagy 65,- CHF után kötött szerzıdések esetén, a Kölcsön futamidejének második felében történı módosítása esetén a szerzıdésmódosítás idıpontjában fennálló tıkekintlévıség 3 %-a, de legalább ,- HUF*K, vagy 85,- EUR*K, vagy 105,- CHF*K, vagy ,- JPY* K. A Kölcsönszerzıdés Casco mentes finanszírozásra módosítása esetén ,- HUF*K Adós személyétıl eltérı harmadik személy üzembentartóként történı bejegyzése esetén ,- HUF*K Készfizetı kezes személyének megváltoztatása futamidı alatt ,- HUF*K EGYÉB KÖLTSÉGEK Kötbér Készpénz-átutalási megbízás költsége (sárga postai csekk) Végelszámolási (teljes elıtörlesztési) ajánlat elkészítésének költsége Futamidı alatti fedezet/eszközellenırzési díj BISZ Zrt. (KHR) ügyféltudakozvány igénylése Késedelmes adatszolgáltatási díj elıírt dokumentáció rendelkezésre bocsátásának elmulasztása miatt Hitelezı jogosult minden hibásan teljesített fizetési kötelezettség után külön-külön az Adósnak kötbért felszámítani, melynek mértéke megegyezik az esedékes és hibásan teljesített törlesztı részletek, kezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalékok és a törlesztı részletet, kezelési költséget, rendelkezésre tartási jutalékot terhelı késedelmi kamat együttes összegének 10 %-ával, de legalább ,- HUF*K vagy 85,- EUR*K, vagy 105, - CHF,vagy ,- JPY*K és nem több mint ,- HUF, vagy 335,- EUR, vagy 420,- CHF vagy ,- JPY összeggel. 327,- HUF*K/esedékesség/Kölcsönszerzıdés, amely a készpénz-átutalási megbízás fizetési módozatú Kölcsönszerzıdések esetében, valamint minden olyan esetben, ahol a Csoportos beszedési megbízást adó Adósnál a megbízás érvényesítése bármilyen okból eredménnyel nem jár, a készpénz-átutalási megbízás Adós által fizetendı, az esedékes díjjal együtt számlázásra kerülı költsége ,- HUF*K/végelszámolási ajánlat/kölcsönszerzıdés, amely költség az Adós vagy írásbeli meghatalmazásával rendelkezı harmadik személy által írásos formában 5 kért végelszámolási ajánlattal kapcsolatosan merül fel, és amely a végelszámolási ajánlatban meghatározott fizetési határidı elmulasztása esetén esedékes ,- HUF*K/ellenırzés/eszköz Díjmentes 1.000,- HUF*K/nap KINTLÉVİSÉG KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN FELMERÜLİ KÖLTSÉGEK Értesítés SMS-ben Telefonon történı fizetési felszólítás Írásbeli fizetési felszólítás 6 292,-HUF*K /SMS/Kölcsönszerzıdés 750,-HUF*K/hívás/Kölcsönszerzıdés 1.900,- HUF*K/írásbeli fizetési felszólítás/ Kölcsönszerzıdés KÖVETELÉSKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

4 Kölcsönszerzıdés felmondása után a Kölcsönszerzıdés hatályban tartása esetén, amennyiben külsı követeléskezelı cég megbízásra került, és a Gépjármő visszavétele nem történt meg Kölcsönszerzıdés felmondása után Gépjármő visszavétel esetén Kölcsönszerzıdés felmondása után a Teljes tartozás rendezése esetén Használati díj késedelmes visszaszolgáltatás esetén ,- HUF*K/felmondás/Kölcsönszerzıdés ,- HUF*K/felmondás/Kölcsönszerzıdés ,- HUF* K/felmondás/Kölcsönszerzıdés 5.000,- HUF* K /nap GÉPJÁRMŐ VISSZAVÉTELE ESETÉN FELSZÁMÍTOTT EGYÉB KÖLTSÉGEK Szállítási és üzemanyag költség (autópálya használati díj) Tárolási költség Törzskönyv pótlása Eredetiség vizsgálat Forgalomból való kivonás/visszaállítás Forgalmi engedély pótlása Igazságügyi szakértıi vélemény költsége egyedi ,- HUF*K /Gépjármő ,- HUF* K/szakértıi vélemény A KÖLCSÖNSZERZİDÉSSEL KAPCSOLATOSAN ESETLEGESEN FELMERÜLİ KÖLTSÉGEK, MELYEKET AZ ADÓSNAK NEM HITELEZİ FELÉ KELL TELJESÍTENIE, DE JOGSZABÁLY ELİÍRJA AZOK MEGFIZETÉSÉT 7 Gépjármő visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke: Forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke: Törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke: Rendszámtábla kiállításának költsége: Igazságügyi szakértıi vélemény költsége: 8 Típustól függı, a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelı Az Adós és a Szakértı közötti megállapodás alapján A Hitelezı jogosult a jelen Hirdetményben meghatározott, nem jogszabály által elıírt díjat, illetve költséget évente egy alkalommal a Központi Statisztikai Hivatal által a honlapján (www.ksh.hu) hivatalosan, a tárgyévet megelızı teljes év vonatkozásában közétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megváltoztatni. A díjak, illetve a költségek meghatározásánál a kerekítés szabályait kell alkalmazni, oly módon, hogy a ,- HUF alatti tételeknél 100,- HUF-ra, ,- HUF feletti tételek esetén 1.000,- HUF-ra történik a kerekítés. A Kondíciós Lista valamennyi költség és díj esetében a nettó mértéket tartalmazza. Hitelezı a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót a költséget/díjat tartalmazó számviteli bizonylaton tünteti fel. Adós mind a költséget/díjat, mind az azt terhelı általános forgalmi adót a Hitelezı által kiállított számviteli bizonylat szerinti összegben köteles megfizetni. 1 CHF alapon új ügyletek befogadása október 10.-tıl nem lehetséges, JPY alapon új ügyletek befogadása szeptember 30.-tól nem lehetséges tıl a KSH által közétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékét a R a i f f e i s e n L í z i n g Z r t. é v e s átlagos fogyasztói árindexre vonatkozó hirdetménye tartalmazza. 3 Akciós, támogatott kölcsön végelszámolása esetén a felsorolt költségeken kívül az Adóst terheli a támogatás idıarányos része is, melyrıl a Kölcsönszerzıdés aláírásakor aláírt külön megállapodás rendelkezik. 4 Szerzıdésmódosításnak minısül a Kölcsönszerzıdés feltételeinek megváltozása, pl. (de a felsoroltakra nem korlátozva) a törlesztı részletek összegének változása, átütemezése, elıtörlesztés, futamidı változása, Adós személyének változása, stb. 5 Tájékoztatjuk, hogy végelszámolási ajánlatot a oldalon és az ügyfélszolgálatunkon elérhetı formanyomtatvány kitöltésével kérhet.

5 6 Tartalmazza a felszólítás kapcsán felmerülı nyomdai, postázási és egyéb operatív, a Hitelezınél jelentkezı költségeket 7 A Kondíciós Lista a jogszabályban meghatározott költségeket nem teljes körően tartalmazza. Egyéb közterhek vonatkozásában a hatályos jogszabályok az irányadók 8 Ha a szakértıi vélemény az Adós és a szakértı közti megállapodás révén jön létre

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép hitelezési tevékenységre HITT/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt.

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2009.május.1. CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek a Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Felek írásbeli

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%)

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/113-048/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Dr. Berke Barna ügyvéd által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek : RAIFFEISEN BANK Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. OKTÓBER 1 G É P J Á R M Ű -F I N A N S Z Í R O Z Á S I H I T E L Ü G Y L E T E K Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben