10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)"

Átírás

1 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl ( ) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel ( tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti kamat* ( = Referencia kamat + Kamatfelár) Referencia kamat: 3 hónapos BUBOR Lakáscélú KUCKÓ hitel Felújítási MESTER hitel Szabadfelhasználású REZIDENCIA hitel Adósságrendezı hitel Standard kamatfelár: 5,0% 6,0% Kamatfelár I. ügyleti kedvezmény 4,0% 5,0% kategória: Kamatfelár II. ügyleti kedvezmény 3,0% 4,0% kategória: *Az éves ügyleti kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként, minden naptári negyedév elsı napján automatikusan változik. Az automatikus kamatváltozás során az új kamat a kamatváltozást megelızı hónap utolsó munkanapját megelızıen két nappal érvényes BUBOR mérték figyelembevételével kerül meghatározásra. Ügyleti kedvezmények feltételei: I. ügyleti kedvezmény II. ügyleti kedvezmény Hitelösszeg: min Ft min Ft Ingatlanérték: min Ft min Ft Jövedelem: min. egy adós esetében havi nettó Ft felett min. egy adós esetében havi nettó Ft felett Ingatlan érték/hitelösszeg: min. 150% min. 170% Adósok összes jövedelme/adósok összes törlesztı részlete: min. 250 % min. 300% A fenti ügyleti feltételek mindegyikének szükséges fennállni az ügyleti kedvezményhez. A konkrét ügyletek esetében a Takarékszövetkezet az ügyleti kedvezmények alkalmazásához további feltételeket is elıírhat. A Takarékszövetkezet a kockázati szempontok komplex vizsgálata alapján a fenti feltételek fennállása esetén sem köteles ügyleti kedvezmény alkalmazására. 1

2 Költségek és díjak mértéke esedékes Hitelfolyósítási i díj 1%, max ,- Ft folyósításkor kerül felszámításra Zárlati díj Rendkívüli ügyintézési díj Szerzıdésmódosítási díj** Elıtörlesztési díj KUCKÓ hitel, MESTER hitel Elıtörlesztési díj REZIDENCIA hitel, Adósságrendezı hitel** Hitelfigyelési díj** Felszólítási díj** 1.280,- Ft 4.830,- Ft Ft az elıtörlesztett összeg 1 %-a (Amennyiben az elıtörlesztés részben, vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik: 2 %) az elıtörlesztett összeg 2 %-a Ft/hó 1.180,- Ft a kölcsönszámlák éves zárásakor és a kölcsön lejáratakor kerül felszámításra ügyfél kérésére a szerzıdésben foglaltaktól eltérı feladatok ellátásáért (pl.kalkuláció, igazolások, hozzájárulások, iratmásolás, Takarnetrıl tulajdoni lap lekérés) ügyfél kérelem alapján, döntés után a szerzıdésmódosítás aláírása elıtt A futamidı meghosszabbítása díjmentes, amennyiben a futamidı meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. a fennálló hitelösszeg részbeni, vagy teljes összegő elıtörlesztése esetén fizetendı nem kell megfizetni, ha - a többletbefizetés(ek) összege nem éri el a 3 havi törlesztı részlet összegét, - a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 M Ftot és a megelızı 12 hónapban nem történt elıtörlesztés, - a Takarékszövetkezet által kötelezıen elıírt elıtörlesztés történt, - az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt, - KUCKÓ hitel és MESTER hitel esetén a szerzıdés hatálybalépésétıl számított huszonnégy hónapot követıen teljesített elsı elıtörlesztés alkalmával, amennyiben az elıtörlesztés nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik (részben sem), és az elıtörlesztett összeg nem haladja meg a kölcsönszerzıdésben meghatározott kölcsönösszeg felét. hátralékos hitelek behajtásával kapcsolatos tevékenységnél (pl. felszólítás, telefonos információs kérés) esedékes és mindaddig felszámítandó, amíg a hitel hátralékos a törlesztırészlet elmaradásakor, felszólító levelenként kerül felszámításra KHR tudakozvány díja díjmentes ügyfél írásbeli kérelme alapján KHR levelezési díj Mőszaki ellenırzés díja Földhivatali eljárási dij 370,- Ft ,-Ft/alkalom TKSZ vonzáskörzetében, egyéb területen alapdíj + 120,- Ft/km ,- Ft jelzálogjog bejegyzésnél, 6.600,- Ft jelzálogjog törlésnél KHR rendszer részére történt adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezı ügyfél értesítés postai kiküldése esetén kerül felszámításra helyszíni szemlék díja az építkezés készültségi fokának megállapításakor fizetendı földhivatali díjszabás szerint, az ingatlan nyilvántartási eljárást érintı kérelmek benyújtása elıtt, (pl. szerzıdéskötéskor, végtörlesztéskor ) fizetendı 2

3 Kamatfelár módosítása A kamatfelár változása szerzıdés szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén: Az aktuális kamatfelár 1,0%-kal növekszik abban az esetben, ha az Adós egy havi törlesztı részlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, és/vagy az Adós a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a Takarékszövetkezetre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton történı értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. A fizetési elmaradások teljesítésének igazolását követıen 120 nappal a Takarékszövetkezet a 1,0%-kal megemelt kamatfelárat 1,0%-kal visszacsökkenti, amennyiben ezen idıszak alatt nem keletkezik egyik kötelezettség esetében sem 30 napot elérı fizetési késedelem. Kamatfelár periódusok Késedelmi kamat: A kamatfelár változása A kamatfelár változása 5-18 éves futamidejő hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 3 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár elsı alkalommal a szerzıdéskötés naptári évét követı 4. naptári év elsı napján változik, majd minden 3. naptári év elsı napján módosul. Az elsı kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nı vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelızı 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerzıdéskötés naptári évét követı év elsı napját megelızı 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nı vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelızı 120. napon az MNB által közzétett H4F3 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatfelár változása éves futamidejő hitelek esetében A kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár 5 éves kamatfelár változási periódusonként változik. A kamatfelár elsı alkalommal a szerzıdéskötés naptári évét követı 6. naptári év elsı napján változik, majd minden 5. naptári év elsı napján módosul. Az elsı kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nı vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelızı 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a szerzıdéskötés naptári évét követı év elsı napját megelızı 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A további kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nı vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelızı 120. napon az MNB által közzétett H4F5 típusú kamatfelár-változási mutató érték változik a legutolsó változás során figyelembe vett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatváltozási-mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntés alapján minden esetben jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. legfeljebb ügyleti kamat x 1,5 + 3 %, de max. MNB alapkamat+24%, ahol az MNB alapkamat az adott naptári félévet megelızı hónap elsı napján (mint referencianapon) érvényes referenciaérték. 3

4 I/A. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel ( ) közötti idıszakban nyújtott kölcsönök) A kondíciók megegyeznek az I. pontban szereplı értékekkel azzal, hogy a szerzıdés kamatfelár változási mutatót nem tartalmazott. I/B. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel ( közötti idıszakban nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti kamat ( = Referencia kamat + Kamatfelár) Referencia kamat: 3 hónapos BUBOR (ld. I. pont) Lakáscélú KUCKÓ hitel Felújítási MESTER hitel Szabadfelhasználású REZIDENCIA hitel Adósságrendezı hitel Standard kamatfelár: 6,9% 8,0% Kamatfelár I. ügyleti kedvezmény kategória: Kamatfelár II. ügyleti kedvezmény kategória: Késedelmi kamat: 5,2% 6,2% 3,6% 4,5% legfeljebb ügyleti kamat x 1,5 + 3 %, de max. MNB alapkamat+24%, ahol az MNB alapkamat az adott naptári félévet megelızı hónap elsı napján (mint referencianapon) érvényes referenciaérték Költségek és díjak A költségek és díjak mértéke megegyezik az I. pontban szereplı értékekkel, azzal, hogy KHR levelezési díj nincs. II. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel ( idıszakban megkötött szerzıdések) Éves ügyleti kamat referencia kamat* kamatfelár Lakáscélú KUCKÓ hitel 3 hónapos BUBOR 1,8% Felújítási MESTER hitel 3 hónapos BUBOR 2,5% Szabadfelhasználású 3 hónapos BUBOR REZIDENCIA hitel 2,7% Adósságrendezı hitel 3 hónapos BUBOR 2,7% *mértéke a soron következı törlesztı részlet esedékességét megelızı hó 20.napján (munkaszüneti nap esetén az azt megelızı napon) érvényes 3 hónapos BUBOR érték. Az éves ügyleti kamat mértéke a BUBOR változásának hatására havonta, a hó 1. napján automatikusan változik. Az aktuális BUBOR mértéket a Takarékszövetkezet minden hónap 20. napján, napzáráskor a honlapján teszi közzé. Késedelmi kamat: legfeljebb ügyleti kamat x 1,5 + 3 %, de max. MNB alapkamat+24%, ahol az MNB alapkamat az adott naptári félévet megelızı hónap elsı napján (mint referencianapon) érvényes referenciaérték Kezelési költség Hitelbírálati díj Költségek és díjak mértéke az év elején fennálló tıketartozás után felszámolt havi 0,17 % 1,5 %, min ,- Ft, max ,- Ft esedékes havonta, a törlesztı részletben felszámolva a hitelkérelem befogadásakor az igényelt hitelösszeg után kerül felszámításra 4

5 Zárlati díj Ft a kölcsönszámlák éves zárásakor és a kölcsön lejáratakor kerül felszámításra ügyfél kérésére a szerzıdésben foglaltaktól eltérı Rendkívüli ügyintézési díj Ft feladatok ellátásáért (pl. kalkuláció, igazolások, hozzájárulások, iratmásolás, Takarnetrıl tulajdoni lap lekérés) Szerzıdésmódosítási díj** Ft ügyfél kérelem alapján, döntés után a szerzıdésmódosítás aláírása elıtt A futamidı meghosszabbítása díjmentes, amennyiben a futamidı meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. Elıtörlesztési díj** az elıtörlesztett összeg 2 %-a, de max ,- Ft akkor esedékes, ha a többletbefizetések összege eléri a 3 havi törlesztı részlet összegét, vagy egyszeri többletbefizetés meghaladja a 3 havi törlesztı részlet összegét nem kerül felszámításra, ha a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 M. Ft-ot és a megelızı 12 hónapban nem történt elıtörlesztés, vagy a Takarékszövetkezet által kötelezıen elıírt elıtörlesztés történt. Végtörlesztési díj** Hitelfigyelési díj** a fennálló tıketartozás 2 %-a, min, ,- Ft, max ,- Ft Ft lejárat elıtt végtörlesztéskor kell megfizetni nem kerül felszámításra, ha a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 M. Ft-ot és a megelızı 12 hónapban nem történt elıtörlesztés hátralékos hitelek behajtásával kapcsolatos tevékenységnél (pl. felszólítás, telefonos információs kérés) esedékes és mindaddig felszámítandó, amíg a hitel hátralékos Felszólítási díj** Ft a törlesztırészlet elmaradásakor, felszólító levelenként kerül felszámításra KHR tudakozvány díja díjmentes ügyfél írásbeli kérelme alapján Mőszaki ellenırzés díja Földhivatali eljárási dij Ft/alkalom a TKSZ vonzáskörzetében, egyéb területen alapdíj + 100,- Ft/km ,- Ft jelzálogjog bejegyzésnél, 6.600,- Ft jelzálogjog törlésnél helyszíni szemlék díja az építkezés készültségi fokának megállapításakor fizetendı földhivatali díjszabás szerint, az ingatlan nyilvántartási eljárást érintı kérelmek benyújtása elıtt, (pl. szerzıdéskötéskor, végtörlesztéskor) fizetendı III. A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti állami kamattámogatás mellett nyújtott hitelek éves ügyleti kamat kamat Az éves ügyleti kamat a 341/2011.(XII.29.) Korm. rend. szerinti átlagos állampapírhozam 130%-ának 3,0%-kal növelt mértéke.* *Az ügyleti kamat és az ügyfél által fizetendı kamat mértéke üzleti év fordulókor változhat. Az ügyfél által fizetendı kamatok 1,71 % ÁKK átlagos állampapírhozam esetén (%): ügyfél által fizetendı éves ügyleti kamat ügyleti kamat csökkentve a kamattámogatás mértékével, de minimum 6 % Futamidı: 1-5. év 6. évtıl Új lakás vásárlása, építése - 3 vagy több gyermek 5,22 5,22 Új lakás vásárlása, építése gyermek 5,22 5,22 5

6 Használt lakás vásárlása, korszerősítés 5,22 5,22 A hitel esetében a költségek és díjak megegyeznek az I. pont szerinti piaci konstrukciónál feltüntetett mértékekkel. IV. A 134/2009.(VI.23.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásos lakáshitelek kamat ügyfél által fizetendı éves éves ügyleti kamat ügyleti kamat az éves ügyleti kamat Az Állami Adósságkezelı Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett csökkentve a kamattámogatás állampapír referenciahozam 110%-a + 3% kamatfelár* mértékével, de minimum 6 % * az éves ügyleti kamat és az ügyfél által fizetendı éves kamat mértéke üzleti év fordulókor változhat Az ügyfél által fizetendı kamat 1,71% állampapír referenciahozam esetén (%): 35.életév alatt gyermektelen, vagy legfeljebb 1 gyermekkel 4,88 45.életév alatt 2 gyermekkel 4,88 45.életév alatt 3 gyermekkel 4,88 új építés, vásárlás 45.életév alatt 4 gyermekkel 4,88 45.életév alatt 5 gyermekkel 4,88 45.életév alatt 6 vagy több gyermekkel 4,88 korszerősítés életkortól, gyermekszámtól független 4,88 A hitel esetében a költségek és díjak megegyeznek az I. pont szerinti piaci konstrukciónál feltüntetett mértékekkel. V. A elıtt megkötött szerzıdések kondíciói elıtt benyújtott hitelek között benyújtott hitelek 12/2001.(I.31.)Korm.rend. szerint között benyújtott hitelek 12/2001.(I.31.)Korm.rend. szerint Felújítási hitel ( tıl) lakóingatlan vásárlás, építés, bıvítés, korszerősítés ( elıtt befogadott) Szabadfelhasználású jelzáloghitel ( elıtt befogadott) ( tıl) éves ügyleti kamat 23% kezelési költség 4,50% 1,50% 3,56 % 2,20% 13,50% 2% mindenkori jegybanki alapkamat + 1 % kamatfelár 2% 13 % 2% 6

7 Költségek és díjak mértéke esedékes Kezelési költség fentiek szerint havonta, a törlesztı részletben felszámolva A szerzıdéskötés után született gyermek után járó Lakásépítési kedvezmény Ft kedvezményre vonatkozó szerzıdés aláírásakor utólagos jóváírása fizetendı Hitel prolongálási díj** Hitelmódosítási díj Hitel lejárat elıtti kiegyenlítése, elıtörlesztési díj ** Zárlati díj Felszólítási díj** Felmondási díj** Jelzálogjog bejegyzési, törlési ügyintézési díj a fennálló tıketartozás 1 %-a, min ,- max ,- Ft a fennálló tıketartozás 1 %-a, min ,- max ,- Ft az elıtörlesztett összeg 2%-a Ft Ft Ft Ft a hitel futamidejének meghosszabbításakor, a szerzıdés módosítás aláírása elıtt fizetendı A futamidı meghosszabbítása díjmentes, amennyiben a futamidı meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. ügyfél kérelem alapján, döntés után a szerzıdésmódosítás aláírása elıtt fizetendı Lakáscélú hitel esetén (ha nem más pénzintézettıl felvett kölcsönbıl történik az elıtörlesztés) az elıtörlesztett összeg 1 %-a Tksz-en belüli hitelkiváltásnál az elıtörlesztett összeg 1 %-a nem kerül felszámításra, ha a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 M. Ft-ot és a megelızı 12 hónapban nem történt elıtörlesztés a kölcsönszámlák éves zárásakor és a kölcsön lejáratakor kerül felszámításra a törlesztırészlet elmaradásakor, felszólító levelenként kerül felszámításra a hitelszerzıdés felmondásakor kerül felszámításra földhivatali kérelmek elkészítésekor kerül felszámításra KHR tudakozvány díja díjmentes ügyfél írásbeli kérelme alapján Másolási díj Ügyfél kérésére kiállított igazolás, értesítés, hozzájárulás Helyszínelési díj Földhivatali eljárási dij F t Ft ,-Ft/alkalom a Tksz vonzáskörzetében, egyéb területen alapdíj + 100,- Ft/km ,- Ft jelzálogjog bejegyzésnél, 6.600,- Ft jelzálogjog törlésnél egyenlegértesítık,szerzıdések,bírósági, közjegyzıi okirat másolatok kiadása elıtt fizetendı az igazolás, hozzájárulás kiadása elıtt kell megfizetni helyszíni szemlék díja a készültségi fok megállapításakor fizetendı földhivatali díjszabás szerint, az ingatlan nyilvántartási eljárást érintı kérelmek benyújtása elıtt kell megfizetni, a díjat a Takarékszövetkezet utalja át az illetékes földhivatalnak. Takarnetrıl lekérés tulajdoni lap 3.030,- Ft térképmásolat 4.210,- Ft Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet által lekért tulajdoni lapért fizetendı a lekérés elıtt 7

8 VI. Tájékoztatás a díjak, költségek megállapításáról A szerzıdés alapján felszámított díjak, - beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak fix összegő minimum és maximum mértékét is - a tárgyévet megelızı évre érvényes átlagos fogyasztói árindex változása esetén minden évben - a megelızı év december 31-i mértékhez képest a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett, a tárgyévet megelızı évre érvényes átlagos fogyasztói árindex mértékével módosulhatnak elsı alkalommal április 1-n, majd minden naptári évben április 1. napjával hatályosan. Díj emelés esetén az emelés mértékét a Takarékszövetkezet minden naptári év január utolsó napjáig a honlapján közzéteszi. Az adósnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, költségének a teljesítésében közremőködı harmadik személy általi megváltoztatása, a költség alapját képezı, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén a Takarékszövetkezet által felszámított költségek a változás idıpontjától módosulnak. VII. Teljes hiteldíj mutatók THM % Lakáscélú KUCKÓ hitel, Felújítási MESTER hitel 7,87 standard kamatfelár esetén 6,78 I. ügyleti kategória esetén Szabadfelhasználású REZIDENCIA hitel, 8,97 standard kamatfelár esetén Adósságrendezı hitel 7,87 I. ügyleti kategória esetén 341/2011.Korm.rend. alapján új lakás vásárlása 6,75 kettınél több gyermek esetén 341/2011.Korm.rend. alapján használt lakás vásárlása, korszerősítés 6,75 134/2009. Korm. rend. alapján új lakásra 5,70 legfeljebb két gyermek esetén 134/2009. Korm. rend. alapján korszerősítésre 5,70 A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok (83/2010.(III.25.) Korm. rend.) figyelembe vételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM érték 5 millió forint hitelösszeg és 20 éves futamidı esetén egyenletes törlesztés mellett érvényes. Tartalmazza az ügyfél által a hitelszerzıdés kapcsán fizetendı összes díjat - ideértve a kamatot, költséget, díjat, jutalékot, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásoknak a szerzıdéskötés idıpontjában ismert költségeit (éves zárlati díj, a kötelezı bankszámlavezetés havi díja, hitelbírálati díj, ingatlan értékbecslés díja, jelzálog bejegyzési illeték) A THM-ben a BUBOR értéke 2,1%-kal van figyelembe véve, mely a december 29-i érték. VIII. Lakáscélú hitelekre vonatkozó szabályok ** Az egyes pénzpiaci tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevı fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló 2010.évi XCVI. Törvény rendelkezései alapján lakáshitel kölcsönszerzıdés esetén a díjtétel meghatározásánál az alábbi szabályokat is figyelembe kell venni (Lakáscélú jelzáloghitel: olyan jelzáloghitel, melyben a felek által okiratba rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása, továbbá olyan kölcsön, amely célja ezen célokra nyújtott kölcsön kiváltása): Az Elıtörlesztési díj/végtörlesztési díj mértéke az elıtörlesztett összeg 1%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a részleges vagy teljes elıtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik. Az elıtörlesztés/végtörlesztés díjmentes, ha az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt. Az elıtörlesztés/végtörlesztés díjmentes a szerzıdés hatálybalépésétıl számított huszonnégy hónapot követıen teljesített elsı elıtörlesztés alkalmával, kivéve, ha az elıtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben meghatározott kölcsönösszeg felét. A lakáshitel kölcsönszerzıdések esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a 8

9 pénzügyi intézmény a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. Pilisvörösvár, Igazgatóság 9

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL AKCIÓS LAKÁSCÉLÚ HITEL (2015.07.20.) A jelen Ügyféltájékoztató

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. január 01. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei

HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei Érvényes 2015.09.01-től Fogyasztási hitel Éven belüli 19% /max. 2 MFt/ (számla)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%)

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.01.01.-2014.02.28. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.03.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.01.01.-2014.02.28. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.03.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.01.01.-2014.02.28. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.03.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. + Kamatfelár Kezelési költség Folyósítási díj

HIRDETMÉNY. + Kamatfelár Kezelési költség Folyósítási díj HIRDETMÉNY Hatályba helyezés időpontja: 2013. február 04-től LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár Kezelési költség Folyósítási díj Rendelkezésre tartási jutalék Referencia THM

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (kondíciós lista) LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJKONDÍCIÓI. Hatályos: 2015.09.01-től. Pannon Takarék Bank Zrt.

HIRDETMÉNY. (kondíciós lista) LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJKONDÍCIÓI. Hatályos: 2015.09.01-től. Pannon Takarék Bank Zrt. HIRDETMÉNY (kondíciós lista) LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJKONDÍCIÓI Hatályos: 2015.09.01-től Pannon Takarék Bank Zrt. PANNON Takarék Bank Zrt. által forgalmazott hitelek: I. EGYÉVES ÉS

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 1.1. 35 év alatti gyermektelen és egy gyermekes fiataloknak (új lakás

Részletesebben